ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:"

Transkript

1 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring CE-mærkning mv D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Generelle specifikationer Generelt Generelt Beskyttende foranstaltninger Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Beton Plast Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Materialer og produkter Generelt Tætte fleksible ledninger Drænledninger Dæksler, riste mv Brønde Generelt Rottespærre Udførelse Generelt Mål og tolerancer Demontering Generelt Interimsoverpumpning Lægning af stive ledninger Generelt... 10

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Lægning af tætte fleksible ledninger Lægning af drænledninger Generelt Lægning og Jordarbejde Dæksel/ristearbejder Brøndarbejder Relationer til andre arbejder Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser Regnvandskloak Spildevandskloak Bilag 1 Udbudskontrolplan... 15

4 1. Orientering Side : 3/17 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

5 2. Omfang Side : 4/17 2. Omfang 2.1 Generelt Alle arbejder og leverancer for fuld færdiggørelse af afløb i jord i forbindelse med Klimaskærmsrenoveringen og ombygningen af boliger. Uundgåelige ydelser som ikke direkte er angivet på tegninger eller i beskrivelser som er nødvendige for arbejdets udførelse, hører under entreprenørens forpligtigelser. Grave- og tilfyldningsarbejdet for alle regn og spildevandsinstallationer udføres under kloakentreprisen. 2.2 Bygningsdele Kort arbejdsbeskrivelse Arbejdet omfatter anlæggene angivet på tegningerne, herunder: Midlertidigt afløb for mandskabsskure på byggepladsen. Delvise omlægninger af kloak under kælder og terrængulve under boligblokkene. Kloak for nye toilet-/baderum i varmemesterkontoret med tilslutning til eksisterende anlæg. Kloak for afløb fra nye lyskasser inkl. tilslutning til eksisterende anlæg. Liniedræn med tilslutning til eksisterende kloak. Facadedræn med tilslutning til eksisterende anlæg. Omlægning af enkelte afløb fra eksisterende kælderhalse. Regulering af eksisterende brøndes dæksler ved nye belægninger. Udarbejdelse af som udført tegninger med endelige indmålinger og koteangivelser. 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Facadedræn med tilslutning til de eksisterende anlæg via sandfangsbrønd Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Der etableres og vedligeholdes afløb fra mandskabsvogne. Afløb fremføres til nærmeste spildevandsbrønd. Ledningerne sikres mod frost og overkørsel. I forbindelse med den samlede aflevering af byggeriet fjernes afløb fra mandskabskurene og terrænet retableres. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Se fællebetingelser Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Rotter i områdets kloakker. 2.6 Omgivende miljø Se fællesbetingelser.

6 2. Omfang Side : 5/ Kvalitetsstyring CE-mærkning mv. Erhvervs og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 118 af 13. marts 2002 skal følges. Maskiner/anlæg D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 3 eksemplarer Autorisationsdokumentation 2.8 Arbejdets planlægning Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 4 eksemplarer: Tæthedsprøvning. Trykprøvning. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i 4 eksemplarer: Brøndrapporter af samtlige nye brønde. Digital dokumentation af indmåling af samtlige nye ledninger og brønde. Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 5 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 3 eksemplarer: Materiale og komponentvalg. Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Aftalt materialevalg i forbindelse med kontrakt forventes overholdt. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres for anlægsdele der tilsluttes: Eksisterende bundkoter. Eksisterende ledninger og stik

7 3. Generelle specifikationer Side : 6/17 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Generelt Beskyttende foranstaltninger 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 2. DS 432:2009 Ad stk. 3. DS 436:1993 Ad stk. 4. DS 440:1983 Ad stk. 5. DS 455:1985 Ad stk. 6. DS 462:1995 Ad stk. 7. DS 475:1994 DS 475/Til 1:1997 Ad stk. 8. DS/EN 124:1996 Ad stk. 9. Danva vejledning nr. 57, 6. udgave, 2010 Ad stk. 10. Danva vejledning nr. 58, 2010 Ad stk. 11. Danva vejledning nr. 66, 2010 Ad stk. 12. Rørcenter-anvisning 008, juni 2005 Ad stk. 13. SBI-anvisning 185:1997

8 3. Generelle specifikationer Side : 7/ Beton Ad stk. 1. DS 421:1986 Ad stk. 2. DS 437:1986 Ad stk. 3. DS/EN 1916:2004 DS/EN 1916/AC:2008 Ad stk. 4. DS/EN :2008 Ad stk. 5. DS/EN 1917:2004 DS/EN 1917/AC:2008 Ad stk. 6. DS : Plast Ad stk. 1. DS 430:1986 Ad stk. 2. DS :1983 Ad stk. 3. DS :1983 Ad stk. 4. DS 2130:1976 Ad stk. 5. DS 2349:1990 Ad stk. 6. DS 2350:1990 Ad stk. 7. DS :2009 DS /AC:2010 Ad stk. 8. DS 2380:1990 Ad stk. 9. DS/EN :2009

9 3. Generelle specifikationer Side : 8/17 Ad stk. 10. DS/EN ISO 13229:2011 Ad stk. 11. DS/EN 1277:2004 Ad stk. 12. DS/EN ISO 13260:2011 Ad stk. 13. a) DS/EN :2009 Ad stk. 14. a) DS/EN A1:2011 b) DS/EN :2006 Ad stk. 15. a) DS/EN :2011 b) DS/EN :2011 c) DS/EN :2011 d) DS/EN :2011 Ad stk. 16. DS/EN ISO 2505:2006 Ad stk. 17. DS/EN :2007 DS/EN :2007 DS/EN A1:2009 Ad stk. 18. DS/EN ISO 9969: Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2. DS/EN ISO 1461:2009 Ad stk. 3. DS/EN ISO : Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Inspektions- og sandfangsbrønde. Tagbrønde med sandfang ved facaderne. Liniedræn.

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/17 Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen Tætte fleksible ledninger Rørtype: Indvendigt glatte PP-rør eller upvc Trykklasse: SN8 Afpropninger: Materiale i samme kvalitet og fabrikat Drænledninger Materiale: Dobbeltvæggede, fuldslidsede rør. Bevikling: Ingen Filtergrus Skal være fri for organiske bestanddele og opfylde et af følgende krav: Dæksler, riste mv. Omsluttende betonkegler med støbejernsdæksler. Dæksler skal alle være støbejernsdæksler. Riste skal alle være med tætte ribber. Belastning: 10 t Brønde Plastbrønde af PP eller PE. Drænledninger tilsluttes 200 mm over brøndenes udløbskoter Generelt Rottespærre 3.6 Udførelse Generelt Etablering af trace og ledningsgrave i.h.t tegninger og leverandørens anvisninger Mål og tolerancer Hvor intet andet er nævnt Bundkoter for brønde: ±3cm Placering af brønde: ±10cm Dækselkoter: Indreguleres efter tilstødende terræn/belægning ±0,5cm

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/ Demontering Generelt Demontering skal foregå således at der i størst muligt omfang undgås lugtgener i området. Dette betyder bl.a. at opgravede rør skal fjernes fra området samme dag Interimsoverpumpning Ved tilslutning til eksisterende anlæg skal der pumpes udenom brøndene. Der vælges pumpekapacitet svarende til kapaciteten for den givne ledningsdimension og det givne ledningsfald Lægning af stive ledninger Generelt Lægningsklasse: Normal Samlingsklasse: Normal Kontrolniveau: Normal Lægning af tætte fleksible ledninger Der etableres ikke fleksible ledninger for spildevand og regnvand Lægning af drænledninger Generelt Lægges gennemgående med 15 fald hvor muligt Lægning og Jordarbejde Muldlag lægges i et af byggeledelsen anvist depot. Tilfyldning: Oprensning af rørgraven for større sten, byggeaffald og skarpe genstande. Udlægning af udjævningslag under rørene, min. 100 mm (0-8 lerfrit grus). Tilfyldning, min. 200 mm over rørene, og min. 100 mm på siden (0-8 lerfrit grus). Manuel omkringfyldning. Tilfyldning med råjord og muld for arealer med græs. Planing og græssåning. Ved kommende belægninger afsluttes tilfyldningen 200 mm under kommende belægninger. Forekommer der efter endt arbejde sætninger skal disse umiddelbart udbedres. Optagne belægninger fjernes fra byggepladsen. Overskudsjord (ca. 100 m³) anvendes for opbygning af forhøjning i terræn efter aftale med byggeledelsen Dæksel/ristearbejder Monteres jævnfør leverandørens anvisninger. Tilpasses fremtidige belægnings / terrænkoter Brøndarbejder Tilfyldning omkring brønde udføres med bundsikringsgrus. Arbejdet skal foregå således at sætninger og sideforskydninger undgås.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Relationer til andre arbejder Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Renovering af klimaskærme Gravearbejde i terræn for nye belægninger, ramper m.v.. VVS- og elledninger i eksisterende kælder Betonarbejder i kælderen Betonarbejder i bygningen Gartnerarbejde Overdragelse Området skal overdrages jævnt og i en sådan stand, at det er muligt og lovligt for offentligheden at bevæge sig på området. 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Rotter i eksisterende ledningsanlæg. 3.9 Kontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bindende koter Eksisterende brøndkoter Tæthedsprøvning Trykprøvning TV-inspektion Brøndrapporter Indmåling Udskillere

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Regnvandskloak 4.1 Omfang Jordarbejdet Regnvandskloakledninger inkl. tagvandsledninger og drænledninger. Drænbrønde med sandfang. Sandfangsbrønde for tagnedløbsrør Inspektions- og spulebrønde. Drænledninger ved facader. Diverse liniedræn. Tilfyldning af udgravninger inkl. regulering for efterfølgende belægningsentreprise Bortkørsel af overskydende råjord. Følgende leveres men monteres under andet arbejde Linjedræn og sokkelafvanding 4.2 Lokalisering Byggefeltet som angivet i tegningsmaterialet 4.3 Tegningshenvisning Tegninger i henhold til gældende tegningsliste 4.4 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af ledninger samt efterfølgende tilfyldning med råjord er indeholdt i denne entreprise, terrænregulering skal udføres så efterfølgende anlægsentreprise kan udfører bundopbygning. 4.5 Materialer og produkter Der anvendes materialer i design og funktion som det kendes fra nedenstående produkter: Kloakledninger Der anvendes kloakledninger som fabrikat Wavin upvc Tagnedløbsbrønde Tagnedløbsbrønde ved facader som Ø200 brønd med 15 l sandfang, støbejernsdæksel og vandlås som fabrikat Wavin. Drænbrønde Der anvendes Ø315 brønde med dræntilslutninger, 30 l sandfang, støbejernsdæksel og vandlås som fabrikat Wavin Sandfangsbrønde Der anvendes Ø315/Ø425 brønde med 30 l sandfang, støbejernsdæksel og vandlås som fabrikat Wavin. Inspektions-/rensebrønde

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/17 Der anvendes Ø315/Ø425 brønde med 2 eller3 indløbsrender, støbejernsdæksel og vandlås som fabrikat Wavin. Liniedræn Der anvendes liniedræn fabrikat Aco Drain type Monoblock med sandfang og rustfri rist. Drænledninger 80 mm dobbeltvæggede fuldslidsede drænledninger fabrikat Wavin 4.6 Udførelse Tilslutning til eksisterende kloakledning Gummitætningsring: 100 % vandtæt, fleksibelt materiale, samme levetid som kloakrørerne og sikring mod at gummiringen kan skubbes ind i kloakrøret. Tætte fleksible ledninger Lægningsklasse: Kontrolniveau: Normal Normal.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Spildevandskloak 4.1 Omfang Spildevandskloakledninger udvendige og indvendige Beton og gravearbejder for ledninger i eksisterende kældergulve. Bortkørsel af opbrudt beton og overskydende jord Tilslutninger til eksisterende ledninger. 4.2 Lokalisering Byggefeltet som angivet i tegningsmaterialet. 4.3 Tegningshenvisning I henhold til gældende tegningsliste 4.4 Tilstødende bygningsdele Tilslutning til eksisterende røranlæg. Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.5 Materialer og produkter Tætte fleksible ledninger Rørtype: Ringstivhedsklasse: Glatte upvc eller PP. SN Udførelse Tilslutning til eksisterende kloakledning Tilslutning til eksisterende spildevandsledninger under blokkene. Tætte fleksible ledninger Lægningsklasse: Kontrolniveau: Normal Normal. 4.7 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at kvalitetssikre sine ydelser i henhold til gældende cirkulære. Alle omkostninger vedrørende entreprenørens kvalitetssikring skal være indeholdt i tilbudet. 4.8 D&V-dokumentation I forbindelse med afleveringen skal entreprenøren aflevere vedligeholdsvejledning.

16 VVS - entreprisen Dato : VVS-arbejder Bilag 1 Udbudskontrolplan Side : 15/17 Bilag 1 Udbudskontrolplan

17 VVS - entreprisen Dato : VVS-arbejder Bilag 1 Udbudskontrolplan Udbudskontrolplan for Kloak og dræn Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter B Kontrol af dokumentatioterintrolleret 100% Afslutning for projek- Beregninger er kon- og fremsendt til byggeledelsen 2 Kontrol af undersøgelser 2.1 Undersøgelser B Kontrol af materiale 100% Løbende Dokumentation af undersøgelser fremsendt til byggeledelsen 3 Materiale- og produktkontrol 3.1 Materiale/modtage-kontrol Visuelt 100% Løbende DS-standarder 4 Modtagekontrol 4.1 Leverandør Registrering 100% Løbende DS-Certifikat 4.2 Opbevaring Visuelt 50% Løbende 5 Udførelseskontrol 5.1 Bindende koter ARB Kontrol af dokumentation ARB Før rørlægning ARB Udførelse Billeder 100% Løbende 6 Slutkontrol 6.1 Tæthedsprøvning ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før aflevering DS Trykprøvning ARB Kontrol af doumentation 100 % Før aflevering DS TV-inspektion ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før aflevering ARB Brøndrapporter ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før aflevering ARB

18 VVS - entreprisen Dato : VVS-arbejder Bilag 1 Udbudskontrolplan 6.5 Indmåling ARB Kontrol ad dokumenta-artion Før aflevering ARB Udskillere ARB Funktionskontrol 100 % Før aflevering Alle fungerer 6.7 Mangelgennemgang 100% Før aflevering

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.18 VVS-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.1 VVS - ARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger STANDARDBESKRIVELSE Kloakering af byggemodninger Aarhus Vand A/S Side 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 0. FORORD... 3 1. TILLÆG TIL AB92... 4 2. KVALITETSSTYRING... 6 3. ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL...

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 48 Indholdsfortegnelse Dato : 1.6.2010 Side Version 2. Omfang...2 2.1. Generelt...2 2.2. Bygningsdele...2 2.3. Projektering...2 2.4. Byggeplads...3

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8100 Århus C 2.0 omfang

Læs mere