Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune"

Transkript

1 Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune og Forslag til Miljøgodkendelse Bilag til Regionplantillæg nr. 11.

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Beskrivelse af produktion før udvidelse...5 Beskrivelse af det ansøgte projekt... 7 Beskrivelse af projektets miljømæssige konsekvenser:...8 Påvirkning af omgivelserne Alternativer Afværgeforanstaltninger...17 Særlige vilkår Litteratur Bilag Sundsøre kommunes forslag til miljøgodkendelse...

3 VVM redegørelse Indledning Robert Krogh har søgt om at udvide sin svineproduktion på ejendommen beliggende Møgelthorumvej l, 7870 Roslev fra 249 dyreenheder (DE) svin til 377 DE svin. Udvidelsen medfører ikke, at der skal ske bygningsmæssige udvidelser. Denne udvidelse kræver, at der udarbejdes VVM redegørelse i henhold til Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 847 af 30. september 1994 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen). Amtsrådet besluttede på den baggrund i december 1996 at offentliggøre et debatoplæg om emnet forud for eventuelt forslag til regionplantillæg med tilhørende VVM vurdering. Debatoplægget i form af en annonce var til offentlig debat i perioden l. juli til l. september løbet af offentlighedsperioden indkom der i alt 6 indsigelser/bemærkninger. På foranledning af beboerne i området blev der den 25. august 1997 afholdt et offentligt møde om ansøgningen. Nedenfor er der gengivet et kort resumé af de indkomne bemærkninger: Opfordring til, at der i forbindelse med staldsystemet og gylletanke foretages forebyggende foranstaltninger vedrørende støj- og lugtgener samt fluegener, så der er mindst mulige gener for de omboende. «Der ønskes fastsat vilkår for udbringningstidspunkter af gylle, så områdets beboer generes mindst muligt, ligeledes ønskes der anvendes en udbringningsteknik så lugtgenerne begrænses mest muligt. Der er bekymring for trafiksikkerheden når trafikmængde øges og der ved gylleudbringning kommer jord på vejen. Der er en general betænkelighed ved, at der i området som er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser og med 236 husstande tilsluttet offentligt vandværk eller privat vandværk udspredes op til normen på 1,7 dyreenheder. Der opfordres til at afvise udvidelsen, da det frygtes, at den fremtidige anvendelse af gylle vil belaste grundvandet i uacceptabel grad. Amtsrådet drøftede på dette grundlag, om arbejdet med regionplantillæg skulle fortsættes. Et flertal besluttede at fortsætte VVM proceduren ved at udarbejde forslag til regionplantillæg og nærværende VVM vurdering.

4 VVM redegørelsen indeholder en vurdering af udvidelsens påvirkning på miljøet og de nære omgivelser og den danner baggrund for forslaget til regionplantillæg. Som bilag til VVM redegørelsen findes et forslag til miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven udarbejdet af Sundsøre kommune. Forslaget indgår i den offentlige debat. En egentlig miljøgodkendelse kan først meddeles, når regionplantillægget endelig er vedtaget. 4

5 Beskrivelse af produktion før udvidelse Beliggenhed og jordtilligende Landbrugsejendommen ligger på Møgelthorumvej l ved Torum i Sundsøre kommune. Der er ca m fra produktionsbygninger til bymæssig bebyggelse ved Torum. Det samlede areal på ejendommen andrager 161,96 ha. På ejendommen findes 4 staldbygninger på i alt l.558 m 2, derudover er der maskinhus, foderlade samt fodersiloer. Der er to gylletanke på ejendommen, (se bilag l og bilag med oversigtsplan) Robert Krogh ejer desuden landbrugsejendommen beliggende Sølvvej 64, Torum. Ejendommen er på 60 ha og drives med en kyllingeproduktion. Ejendommen vil fortsat drives som en selvstændig enhed, idet produktionen følger muligheden for at anvende husdyrgødningen fra kyllingeproduktionen på ejendommen. Produktion Robert Krogh har før udvidelsen en produktion på mellem 7300 og 7500 slagtesvin om året, svarende til mellem 243 DE og 250 DE. Areal til udspredning af gylle Robert Krogh ejer 161,96 ha. Heraf kan der spredes gylle på 155 ha. Han har derudover forpagtningsaftaler på 4 ejendomme på i alt 81,5 ha. De fire ejendomme er beliggende på: Hinnerupvej 3 Hinnerupvej 8, Grættrupvej 2 og Ågårdsholmsvej 19 21,5 ha 11,7 ha som forpagtes sammen med 20,3 ha 28 ha lait 81.5 ha I alt er der 236,5 ha til udspredning af gylle, når der er fradraget braklagt areal, areal med skov og en fersk eng samt bygningsparceller. Arealkravet før udvidelse er ifølge Landbrugsloven på 63,53 ha og harmoniarealet er 147 ha. Arealernes beliggenhed fremgår af bilag 2-5. Produktion af gylle Der produceres i alt m 3 flydende gødning. Opbevaringen sker i 3 tanke på i alt m 3. Tankene er på hhv. 600 m 3, 800 m 3 og m 3. Gylletanken på 600 m 3

6 ligger på ejendommen, Hinnerupvej 3, 7870 Roslev. Herudover er der m 3 i gyllekanaler, således at den samlede kapacitet er på m 3. Der udspredes ikke slam eller lignende på de dyrkede arealer. Der leveres årligt mellem 250 og 300 tons gylle til Keld Jensen, Møgeltorum. Udmugningssystem Gødningssystemet er med flydende gødning. Spaltegulve i stierne og udledning i lukket rørsystem til forbeholder. Herfra pumpes videre til lagertanke. Beskæftigelse Den eksisterende virksomhed beskæftiger l ansat samt løs medhjælp i kortere perioder. Støj Støj vil primært komme fra ventilatorer. Ifølge fabriksoplysninger vil det være db(a) ved ventilatorerne. Støjen vil være reduceret til db(a) ca. 50 m fra bygningerne. Foder Der anvendes årligt 435 tons tilskudsfoder og tons korn. Kornforbruget dækkes af eget korn og tilskudsfoder leveres af foderstofleverandør med ca. 18 årlige leveringer. Opbevaring sker i 2 udendørs siloer og planlager i foderhus, der rummer male/blandeanlægget. Vandforbrug Vandforbruget til svineproduktionen andrager ca m 3 årligt ved et forbrug på ca pr. produceret svin. Energiforbrug Der bruges el til ventilation og foder- og gødningshåndtering. Det samlede forbrug er på kwh pr. år. Brændstofforbruget er på l pr år. Det afhænger dog af anvendelsen af maskinstation, hvor stor en andel Robert Krogh selv står for. Næringsstoffer Udover den producerede mængde gylle på m 3 indkøbes 134,7 tons handelsgødning pr. år med et kvælstofindhold på ca. 30,4 tons. 6

7 Beskrivelse af det ansøgte projekt Udvidelsen medfører ikke, at der skal ske bygningsmæssige udvidelser. Der er alene tale om, at produktionen i de eksisterende staldbygninger forøges til 377 DE. Produktionen består efter udvidelsen af følgende: Slagtesvinestalde: ca slagtesvin 377 DE Opbevaringskapacitet Gødningsproduktionen stiger til tons gylle årligt. Opbevaringskapaciteten er uændret. Arealbehov I forpagtningsaftalen på ejendommen Hinnerupvej 8 indgår en aftale om at aftage minkmøg svarende til 32 DE efter udvidelse af svineproduktionen. Når minkmøget anvendes i en svineproduktion med dyrkning af vinterhvede må der højst udbringes minkmøg svarende til 1,7 DE pr. ha. Robert Krogh har endvidere en gylleaftale med Keld Jensen, Præstegårdsbakken 37, Møgeltorum. Der afsættes ca tons gylle svarende til ca. 15 DE svin, svarende til ca. 9 ha. Produktionen på 249 DE forudsætter et harmoniareal på 147 ha., mens den udvidede produktion til 377 DE kræver et harmoniareal på 221,5 ha. Efter modtagelse af minkgødning fra 32 DE mink bliver harmoniarealet på 240 ha. Bedriftens egne arealer til udbringning af gylle er på 155 ha. Arealkravet på 133,7 ha ifølge Landbrugsloven er opfyldt. Udvidelsen betyder, at der årligt produceres gylle svarende til 1,67 DE pr. ha. mod 1,05 DE pr. ha før udvidelse. Se også tabel 1. Tabel l. Areal til udbringning af husdyrgødning, antal dyreenheder og dyretæthed. Tabel 1. Areal til gylleudbringning DE i alt DE/ha Før udvidelse 236,5 ha 249 1,05 Efter udvidelse 245,5 ha =409 1,67

8 Beskrivelse af projektets miljømæssige konsekvenser: Forbrug af ressourcer Ressourceforbruget stiger efter udvidelsen (tabel 2). Tabel 2. Forbrug af ressourcer Før udvidelse Vandforbrug m 3 /år Elforbrug kwh/år Brændstof /år Efter udvidelse ca nrvår kwh/år l/år Ændring ca m 3 /år kwh/år l/år Foder Der vil ske en forøgelse af fodermængden, idet den stiger til 580 tons indkøbt tilskudsfoder og l.350 tons korn. Opbevaring og håndtering er uændret i forhold til den eksisterende produktion. Udledning af stoffer til omgivelserne Kvælstof Når besætningen udvides vil en større del af ejendommens samlede gødningsbehov dækkes af husdyrgødning, hvilket betyder, at der er behov for et mindre indkøb af handelsgødning. Ejendommens samlede kvælstofbehov varierer fra år til år, idet det afhænger af, hvilke afgrøder der dyrkes, det forventede udbytteniveau, kvælstofprognosen samt jordtypen. Nuværende lovgivning foreskriver, at der i udbringningsåret som minimum skal udnyttes 50% af det totalkvælstof, der findes i gødningen på udbringningstidspunktet. Derudover er der krav om minimum 10% udnyttelse af kvælstoffet i det efterfølgende år. Det betyder, at der lovmæssigt skal udnyttes 60% af det totale udbragte kvælstof. I praksis er det muligt at udnytte 70% af det tilførte kvælstof ved at udbringe gyllen på det rigtige tidspunkt og med en hensigtsmæssig teknik. Fra gødningssæsonen 1999/2000 skærpes kravene til udnyttelsen af kvælstof i husdyrgødning med 5%. For gødningsåret 2001/2002 skærpes kravene til udnyttelse med yderligere 5%. Det betyder at der lovmæssigt skal udnyttes 70% af det udbragte kvælstof (Vandmiljøplan II). Sammen med en sænkning af gødningsnormen på 10% fra gødningssæson 1998/99 og en skærpelse af harmonikravet til 1,4 DE pr. ha. vil det i praksis betyde, at svineproducenterne må reducere forbruget af handelsgødning med ca. 30 kg N pr. ha i forhold til i dag. Der er regnet med en samlet udnyttelse på 65% af den kvælstofmængde, der tilføres marken på den nuværende produktion og den ansøgte udvidelse. Det betyder, at der vil være et tab til omgivelserne på 35% af det udbragte kvælstof. Dette tab fordeler sig på ammoniakfordampning i forbindelse med udbringningen, udvaskning fra rod-

9 zonen til grundvandet, tab ved denitrifikation samt eventuel ændring i jordens kvælstofpulje. Det er svært at komme med præcise bud på, hvor stor en del af det tabte kvælstof, der går til de enkelte puljer. Men en stor del vil uden tvivl blive udvasket. Da kvælstof fra husdyrgødningen frigives over en lang periode, vil der også ske en frigivelse på tidspunkter, hvor marken ikke er plantedækket og på tidspunkter, hvor afgrødernes kvælstofoptagelse er minimal. Det betyder, at der alt andet lige vil være en større udvaskning af kvælstof fra marker gødet med husdyrgødning end fra marker fuldgødet på baggrund af handelsgødning. Til nedenstående beregning af kvælstofudvaskningen fra Robert Kroghs jorder er anvendt "Water-info modellen" (se tabel 3 og 4) (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsens, 1995). I beregningen kombineres oplysninger om jordtype, gødning, sædskifte og nettonedbør. Der tages forbehold for beregningerne, idet der kan være variation på afgrødevalg, nedbør og fodersammensætning m.m. For søer og slagtesvin regnes der med, at der produceres ca. 100 kg N på stald pr. DE (jf. Landskontoret for svin). For både slagtesvin og søer gælder, at ammoniakfordampningen fra stald og lager udgør ca. 17% af kvælstofmængden på stald (se tabel 5). Det betyder at ammoniakfordampningen er 17 kg N pr. DE. Tabel 3, Beregning qfnitratudvaskningfra Jordtype: lerjord rodzonen før udvidelsen Sædskifte: vintersæd standardtal for udvaskning: 31 Husdyrgødning (A) l,05 DE/ha faktor 2,15 N-udnyttelse/udbringning (B) høj faktor 0,65 Nettonedbør (C) ca. 350 mm faktor 1,0 Korrigeret N-udvaskning: 31 x 2,15 x 0,65 x 1= 43,32 kg N/ha Nitratudvaskning fra rodzonen: 55 mg nitrat pr. l Tabel 4. Beregning af nitratudvaskning fra rodzonen efter udvidelsen Jordtype: lerjord Sædskifte: vintersæd standardtal for udvaskning: 31 Husdyrgødning (A) 1,67 DE/ha faktor 2,6 N-udnyttelse/udbringning (B) høj faktor 0,65 Nettonedbør (C) ca. 350 mm faktor 1,0 Korrigeret N-udvaskning: 31 x 2,6 x 0,65 x 1= 52,39 kg N/ha Nitratudvaskning fra rodzonen: 66 mg nitrat pr. l

10 Tabel 5. Produktion af husdyrgødning og ammoniakfordampning Før udvidelse Efter udvidelse Normproduktion, m 3 gylle Ammoniakfordampning ab lager kg/år kg/år Ændring kg/år Fosfor Der tilføres generelt mere fosfor til landbrugsjordene end der fjernes med afgrøderne og indholdet af fosfor i landbrugsjorde er steget, jfr. en opgørelse fra Danmarks Miljøundersøgelser. Stigningen blev indtil for få år siden ikke opfattet som noget problem, i det man troede, at jorden var istand til at tilbageholde en ubegrænset mængde af fosfor. Undersøgelser har imidlertid vist, at dette ikke er tilfældet. I modsætning til kvælstof er fosfor tungtopløseligt i vand og udvaskes i mindre omfang end kvælstof. I dag vides, at der med stigende fosforindhold i jorden vil være en risiko for tab af fosfor til omgivelserne. Fosfor tabes først og fremmest fra landbrugsjorden ved erosion. Regnvand, smeltevand eller vind transporterer fosfor væk sammen med jorden fra marken. Desuden sker der også tab ved nedvaskning gennem drænene. Et direkte tab til vandløbene af fosfor sker ved vandløbenes nedbrydning af brinkerne. Størrelsen af tabet for den enkelte faktor er det ikke muligt at sige noget om med den viden vi har i dag, men en øget opmærksomhed er nødvendig. Støj Der vil ikke være nogen væsentlig ændring efter udvidelse. De eksisterende støjgrænser øges ikke. Lugtgener Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1997 om godkendelse af husdyrbrug fremgår det, at den vejledende afstand til byzone eller sommerhusområde er på ca. 375 m. I forhold til områder, der ifølge kommuneplanens rammedel er udlagt til fremtidigt byzone- eller sommerhusområde, samt område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv er den vejledende afstand ca. 250 m. Der er ca m fra produktionsbygninger til bymæssig bebyggelse ved Torum. Affaldshåndtering Døde dyr opbevares i lukket beholder og afhentes til destruktionsanstalt. Medicinrester, olieaffald og kemikalieaffald afleveres til leverandør. 10

11 Transport Tabel 6. Antallet af transporter til og fra Robert Kroghs ejendomme før og efter udvidelsen. Art Gylle (m 3 ): til ejendom 1(4) til ejendom 2 til ejendom 3 til ejendom 5 Foder Korn Levering af slagtesvin, en ugentlig levering Olielevering Levering af smågrise Afh. selvdøde dyr Handelsgødning Transporter i alt Mængde før udvidelse tons tons stk stk stk. 134,6 tons Antal transporter Mængde efter udvidelse tons tons stk stk. 100,8 tons Antal transporter Der er kun medregnet eksterne transporter fra hovedejendommen. Udkørsel af gylle, hjemkørsel af korn fra arealer der hører under Møgelthorumvej l er ikke medregnet. Ejendom nr. l og 4: Bent Faarkrog Ejendom nr. 2: H.P. Andersen Ejendom nr. 3: Jeppe Jensen Ejendom nr. 5: Keld Jensen 11

12 Påvirkning af omgivelserne Landskabelig påvirkning Møgelthorumvej l er i dag en landbrugsejendom på 161 ha. Den er udbygget til at kunne rumme produktionsudvidelsen i bestående bygninger. Det vurderes at produktionsudvidelsen vil være uden væsentlig betydning. Under forudsætning af, at beskyttede naturtyper og landskabselementer ikke fysisk berøres, vil den landskabelige påvirkning mest bestå i, at der bliver færre og større marker. Det betyder oftest en landskabelig og naturmæssig forringelse, fordi markskel er værdifulde levesteder for mange dyr og planter. Markskel kan også have en kulturhistorisk værdi. Projektet medfører kun ændringer, som også ville kunne ske uden den konkret ansøgte udvidelse af svineproduktionen. Beskyttede naturtyper På arealer, der er beskyttet ( 3 - arealer), må der ikke ske ændret anvendelse, der påvirker naturtilstanden. Det gælder f.eks. vandløb, søer og moser. På Robert Kroghs ejendom findes flere små søer og moseområder, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 (se bilag 3-5). Der må ikke udbringes husdyrgødning på disse arealer. For så vidt angår de beskyttede naturtyper ( 3 områder) kan det ikke udelukkes, at de i et vist omfang, vil blive tilført mere kvælstof fra produktionsanlægget og derved kan påvirke de beskyttede naturtyper ved nedfald. Det er imidlertid ikke muligt at sige, om det i givet fald medfører en registrerbar ændring af den biologiske tilstand. Grundvand Alle arealerne ligger over vigtige grundvandsressourcer, og det meste er udlagt som "områder med særlige drikkevandsinteresser" i regionplan (se bilag 2). For en stor del af arealerne i området gælder, at dybden til det vandførende lag i kalken er beskedent, og generelt er der ringe beskyttelse i form af lerlag over kalken. Intensivt landbrug udgør derfor en risiko for at forurene grundvandet, og der skal jf. regionplanens retningslinie 25 tages forholdsregler til at forebygge forureningen, således at nitratkoneentrationen ikke overskrider det nuværende niveau. Der findes to vandværker indenfor en afstand af 2 km fra Robert Kroghs ejendom - Torum-Hinnerup vandværk og Junget bys vandværk med i alt 4 boringer (se bilag 7). Det er generelt for intensivt dyrkede landbrugsarealer, at der sker en større koncentration af nitrat end 50 mg nitrat pr. liter fra rodzonen, når der spredes den maksimale mængde husdyrgødning pr. ha. 12

13 Grundvandet under ejendommens arealer kan blive yderligere belastet. Forureningen vil dog ikke adskille sig fra den, der kan forekomme uanset den konkrete ansøgte udvidelse. De gennemførte beregninger af kvælstoftabet til grundvandet viser, at den ansøgte udvidelse efter nugældende regler vil medføre en stigning i nitrat fra rodzonen fra 55 mg nitrat pr. l til 66 mg pr. 1. Det svarer til at indholdet af nitrat i det ny dannede grundvand stiger fra 33 mg nitrat pr. liter til 40 mg nitrat pr. liter. Der er indregnet en reduktionskapacitet på 37% fra rodzonen til det nydannede grundvand. Den af folketinget vedtaget Vandmiljøplan II, hvorefter markerne må tilføres mindre gødning pr. ha., gødningen skal udnyttes bedre, og nye regler om hvordan en dyreenhed defineres (IDE = 100 kg N), vil imidlertid reducerer kvælstoftabet til grundvandet. Beregninger under disse forudsætninger viser, at nitratindholdet under rodzonen bliver på ca. 42 mg pr. liter. Indholdet af nitrat i det nydannede grundvand bliver dermed ca. 26 mg pr. liter og overstiger dermed ikke 50 mg pr. liter, som er det maksimalt tilladelige indhold af nitrat i drikkevand, (se også tabel 7 og 8). Den ansøge udvidelse kan efter gennemførelsen af Vandmiljøplan II gennemføres i overensstemmelse med retningslinie 25 i Regionplan om beskyttelse af grundvand. Vandløbene og Brokholm Sø En forøgelse af udvaskningen af nitrat fra Robert Kroghs marker vil medføre en forøget udledning til vandløb og Limfjorden. Ca. halvdelen af de påtænkte udspredningsarealer ligger i oplandet til Brokholm sø, og den øvrige del af arealerne i oplandet til Hinnerup Å. Den ændring, der vil ske i kvælstoftilførslen til Hinnerup Å og via Ravnkær Bæk til den kommende Brokholm sø forventes ikke at have nogen miljømæssig effekt på disse, idet der kun forventes små ændringer i forhold til det eksisterende niveau. I vandløb har næringssalte ikke samme betydning for vegetation og plankton som i Limfjorden. I Brokholm sø vil det være fosfor, der vil være den begrænsende faktor for søens tilstand. Det er vurderet, at udvidelsen ikke medfører en mærkbar påvirkning af tilførslen af fosfor til Brokholm sø. Den øgede kvælstofudledning vil ikke have en afgørende effekt. Der findes p.t. ikke beregningsmetoder for mængden af fosfor der udvaskes fra rodzonen og dermed videre til hhv. vandløb, grundvand og Limfjorden. Limfjorden og vandløb I sidste ende er det Limfjorden, der modtager vandet fra området. 13

14 Tilførsel af næringssalte (kvælstof og fosforforbindelser) betyder meget for naturtilstanden i Limfjorden. En stor tilførsel af næringssalte gøder fjorden, så små, svævende alger får gode livsbetingelser. Med store algemængder bliver vandet uklart, og bundvegetationen bliver skygget bort. Når algerne dør og rådner op på bunden, kan der opstå iltsvind, så fisk og skaldyr dør. Beregninger af kvælstofudledningen til henholdsvis grundvand og vandløb med slutrecipient i Limfjorden viser, at kvælstoftabet til Limfjorden fra Robert Kroghs marker vil blive forøget fra ca. 16 kg N pr. ha. til ca. 19 kg. N pr. ha., hvis udvidelsen gennemføres. Regionplanens mål er, at kvælstoftilledningen til fjorden skal halveres. Det svarer til, at der i gennemsnit højst må udvaskes 13 kg. N pr. ha. fra det åbne land. Som situationen er i dag, kan denne regionplanretningslinie altså ikke overholdes. Indregnes imidlertid virkningen af Vandmiljøhandlingsplan II, ser situationen også bedre ud, når det drejer sig om fjorden. Under forudsætning af, at Vandmiljøhandlingsplan II overholdes med hensyn til ændret gødningsnorm og kvælstofudnyttelse, bliver kvælstoftabet reduceret til ca. 12 kg. N pr. ha., efter udvidelsen er gennemført. Den ansøgte udvidelse kan derfor gennemføres i overensstemmelse med retningslinie 28 i Regionplanen om vandkvaliteten i Limfjorden. Beregning af kvælstofudvaskning fra rodzonen og kvælstofudledning til vandløb/limfjord før og efter udvidelse samt før og efter implementeringen af vandmiljøplan II Robert Krogh har 249 DE slagtesvin. Han har et areal til udbringning af husdyrgødning på 236,5 ha, heraf ejer han ca. 161 ha. Efter udvidelse har Robert Krogh 377 DE slagtesvin, han producerer 5490 m 3 husdyrgødning og indkøber 100 tons handelsgødning. Arealet til udbringning af husdyrgødning er det samme før som efter udvidelse. Dette giver følgende: Før udvidelse Vandmiljøplan II i år 2002 *Efter udvidelse * Vandmilj øplan II i år 2002 Dyreenheder (1 DE = 100 kg N) 377 (ca slagtesvin) + 32 DE minkmøg 329(1 DE =100 kg N) Harmoniareal 147 ha 146 ha 240 ha 224 ha Udspredningsareal 236,5 ha 236,5 ha 236,5 ha 236,5 ha DE pr. ha 1,05 0,85 1,72 1,39 Normprod. tons

15 gylle (beregnet) Handelsgødning 135 tons 128 tons 100 tons 93 tons 1 tons indeholder ca. 44 kg N Tabel 7. Opgørelse af dyreenheder, kvælstofmængder m.v. * / beregningerne indgår minkmøg men ikke gylleaftale med Keld Jensen idet aftalen løbende kan ændres, antallet af dyreenheder pr. ha er derfor højere. Kvælstofudledning heri er indregnet både husdyrgødning og handelsgødning mg nitrat pr. liter vand fra rodzonen mg nitrat pr. liter i det nydannede grundvand Før udvidelse 43 kg N/ha 55 mg 35 mg 16 kg N pr. ha kg N pr. ha til vandløb/limfj orden Vandmiljøplan II i år kg N/ha 33 mg 21 mg 10 kg N pr. ha Efter udvidelse 52 kg N/ha 66 mg 42 mg 19 kg N pr. ha V andmil j øplan II i år kg N pr. ha 42 mg 26 mg 12,4 kg N pr. ha Tabel 8. Beregnet kvælstofudvaskningfra rodzonen (Miljøstyrelsens rapport nr. 17 og DMU 's rapport nr. 13/1997) og udledning til vandløb/limff orden Beregningerne er behæftet med usikkerheder f.eks. på kvælstofindholdet og udnyttelse i hhv. handels- og husdyrgødning. Udregningerne beror på modelberegninger fra Miljøstyrelsens rapport nr. 17 og DMU 's rapport nr. 13/1997. Der er indregnet en reduktion på 37% fra rodzonen til det nydannede grundvand. En del af reduktionen er beregnet ud fra de arealer, som ansøger har til rådighed, men som der ikke udspredes husdyrgødning på. Der regnes med at det samlede kvælstoftab til vandløbet er identisk med tabet til slutrecipienten, som er Limfjorden. Påvirkning af landbrugsstrukturen Generelt betyder udvidelser af de store animalske produktioner, at antallet af bedrifter bliver reduceret. 15

16 Robert Kroghs ejendom ligger i et landbrugsområde, hvor der i de seneste år er sket sammenlægninger af flere ejendomme, og ejendomme er blevet nedlagt. Det svarer til tendensen på landsplan; de store landbrugsbedrifter bliver større, og der bliver færre landbrug i mellemgruppen mellem 10 ha og 70 ha. Regionplanen indeholder ikke retningslinier, som regulerer disse forhold. Alternativer O-alternativ Hvis den planlagte produktionsudvidelse ikke realiseres, og den nuværende landbrugsdrift fortsætter uændret, vil det medføre, at der produceres mindre mængder gylle, ligesom der skal transporteres en mindre mængde til udspredning. 0- alternativet medfører, at den eksisterende svineproduktion på 249 DE kan fortsætte. Det vil fortsat være muligt at udbringe en større mængde gylle på ejendommens arealer, f.eks. ved at der aftages gylle fra andre ejendomme. Belastningen afgrundvandet og Limfjorden vil derfor ikke nødvendigvis blive mindre. Der er ikke udarbejdet alternativer for ændret placering af bygningsmassen, da der ikke skal ske nybyggeri på ejendommen beliggende Møgelthorumvej l. Med baggrund i, at markplanen er med 77% vintersæd og at udbringning af flydende husdyrgødning sker i vækstsæsonen med, anses der ikke at være behov for yderligere tiltag i forbindelse med udvidelsen af den eksisterende produktion fra 249 DE til 377 DE. Ansøger har på den baggrund ikke ønsket udarbejdet andre alternativer. 16

17 Afværgeforanstaltninger Eventuelle uheld i forbindelse med driften af svineproduktionen, f.eks. under transport med gylle eller lækage af gyllebeholder, medfører en risiko for forurening af grundvandet. Det vurderes dog, at der ikke er behov for at etablere afværgeforanstaltninger i forbindelse med oplag af gylle eller i forbindelse med transporter af gylle, da disse transporteres i lukket beholder, når transporten sker på offentlig vej. Særlige vilkår Ansøger skal løbende kunne dokumentere, at udvaskningen af nitrat fra rodzonen i gennemsnit ikke overstiger 55 kg N pr ha. Dette gælder for ejede og forpagtede arealer. De særlige vilkår vedrørende driften skal fremgå af kommunens miljøgodkendelse. 17

18 Litteratur Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme. Landbrugs- og Fiskeriministeriets lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. august Bekendtgørelse af lov om planlægning. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelse). Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 847 af 30. september Cirkulære om regionplanlægning og landzoneadministration for anlæg til intensiv husdyrproduktio, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad (VVM-pligtige anlæg). Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr af 30. december Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1997 om godkendelse af husdyrbrug. Poulsen, H. D. og Kristensen, V.F. (1997). Normtal for husdyrgødning, Beretning nr. 736, Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Danmarks Jordbrugsforskning. Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen nr. 17 (1995): Grundvandsbeskyttelse i vandindvindingsområder. Nordjyllands Amtskommune, Landskontoret for Planteavl og Landbrugets Rådgivningscenter. Regionplan for Viborg amt. Viborg Amtsråd Forslag til regionplan for Viborg amt. Viborg Amtsråd 2000 Vejledning om tilvejebringelse af regionplantillæg med VVM for svine- og fjerkræfarme. Miljø- og Energiministeriet, - Landsplanafdelingen Vurdering af Virkninger på Miljøet. En gennemgang af VVM-reglerne. Miljø- og Energiministeriet, - Landsplanafdelingen

19 Bilag 19

20 Eksisterende bygning VIBORG AMT, MILJØ OG TEKNIK Møgelthorumvej 1 Regionplantillæg nr. 11 til regionplan Mål: 1 :3.000 Dato : 01.03,2000 Journal nr. : Bilag 1

21 D Ansøgers areal r"! Forpagtet areal Forpagtet areal Område med særlige Møgelthorumvej 1 Grættrupvej 2 Ågårdsholmvej 19 drikkevandsinteresser Q Møgelthorumvej 1 Forpagtet areal Forpagtet areal Boringer. D Hinnerupvej 3 Hinnerupvej 8 Hvor der er bufferzone n omkring boringer, Område med særlige A^S'nHhfinSnn^f l l dri^evandsinteresser er det evdrikkevandsboring. y Aftale om udbringning af Fors, ag ti, regionplan husdyrgødning VIBORG AMT, MILJØ OG TEKNIK Møgelthorumvej 1 Regionplantillæg nr. 11 til regionplan Mål: 1 : Dato: Journal nr. : Bilag 2 Baggrundsmateriale: Copyright KMS

22 Baggrundsmateriale: Copyright KMS Ansøgers areal Q Møgelthorumvej 1 Særlige beskyttelsesområder 3 vandløb 4 diger VIBORG AMT, MILJØ OG TEKNIK Møgelthorumvej 1 Regionplantillæg nr. 11 til regionplan Mål: 1 : Dato: Journal nr: Bilag 3

23 Baggrundsmateriale: Copyright KMS j] Særlige beskyttelsesområder j g 3 eng 3 sø 3 mose 3 vandløb 4 diger VIBORG AMT, MILJØ OG TEKNIK Forpagtet areal, Ågårdsholmvej 19 Regionplantillæg nr. 11 til regionplan Mål: 1 : Dato : Journal nr. : Bilag 4

24 Baggrundsmateriale: Copyright KMS Forpagtet areal Forpagtet areal D Grættrupvej 2 Hinnerupvej 8 D Forpagtet areal Hinnerupvej 3 VIBORG AMT, MILJØ OG TEKNIK Forpagtet arealer Regionplantillæg nr. 11 til regionplan Særlige beskyttelsesområder 3 sø Mål: 1 : Dato : Journal nr. : vandløb 4 diger Bilag 5

25 Baggrundsmateriale: Copyright KM Nitratfund ved private vandforsyninger Under 25 mg pr. liter limt$ Jordtype 2, Finsandet jord Mellem 25 mg og 50 mg pr. liter Jordtype 3, Grov lerblandet/ Mellem 50 mg og 100 mg pr. liter fin lerblandet sandjord Jordtype5.Lerjord Jordtype 7, Humus Over 100 mg pr. liter VIBORG AMT, MILJØ OG TEKNIK san f landet/ fin sandblandet lerjord O Møgelthorumvej 1 Møgelthorumvej 1 Regionplantillæg nr. 11 til regionplan Mal: 1 : Dato: Journal nr. : Bilag 6

26 Forslag til miljøgodkendelse af svineproduktion på ejendommen Møgelthorumvej l tilhørende Robert Storgaard Krog Sundsøre Kommune Teknisk Forvaltning Skolevej 5 Breum 7870 Roslev tlf VIb.AR. 6-SO-11 «**«. 2 8 SEP. 1998

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup Forslag til miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen "Poulstrup", matr.nr. 4 a, Øster Hassing Houvej 244, 9362 Gandrup --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK TORSTEN SØNDERGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 11. august 2015 gennemført et

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. NATUR OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kristiansmindevej 1 Tilhørende Cay Wulff Kristiansmindevej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning

Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 3ODQWHDYO 'LSORPXGGDQQHOVHLDUHDOIRUYDOWQLQJRJODQGEUXJHWV SnYLUNQLQJDIGHWRPNULQJOLJJHQGHPLOM Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 7LGRJVWHG Den 19.

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre Udkast til miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre v. Tommy R. Hensberg Blidstrupvej 3, Blidstrup 7990 Øster Assels - 1 - Godkendelse af virksomhed i henhold til

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Emmelevvej 1 B (Horsballumvej 1) Tilhørende Jesper K. Andersen Birkedalvej 17 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Miljøteknisk Redegørelse

Miljøteknisk Redegørelse Teknik- og Miljøafdeling Dato: 28-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/4094. Miljøteknisk Redegørelse efter ansøgning om miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Vejledning om pelsdyrfarme

Vejledning om pelsdyrfarme MILJØMINISTERIET Skov- og Naturstyrelsen Den 25. marts 2004 Vejledning om pelsdyrfarme Miljøministeriet har i medfør af miljøbeskyttelsesloven udstedt en ny bekendtgørelse om pelsdyrfarme (Bekendtgørelse

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

N- og P-regnskaber for landbrugsejendommen Nygaard

N- og P-regnskaber for landbrugsejendommen Nygaard N- og P-regnskaber for landbrugsejendommen Nygaard November 2003 Danedi for Jens Hansen Indhold Indledning... 3 Resumé... 4 Definition af 1 DE (slagtesvin)... 6 Svineproduktionen på Nygaard... 11 Planteproduktionen

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug. Mosbækvej 75, 9600 Aars

Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug. Mosbækvej 75, 9600 Aars Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 30. maj 2013 Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Vellev Nedergård Skjesbjergvej 34 Vellev 8860 Ulstrup Matrikel nr. CVR. nr.

Læs mere

12-miljøgodkendelse af svineproduktion

12-miljøgodkendelse af svineproduktion Jørgen Dalgaard Petersen Brovejshøjvej 27 4673 Rødvig Stevns Dato Journal nr. KS 4. juli 2013 8/4360 AnnLun Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Godkendelsen efter Natur- og Miljøklagenævnets

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere