Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune"

Transkript

1 Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune og Forslag til Miljøgodkendelse Bilag til Regionplantillæg nr. 11.

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Beskrivelse af produktion før udvidelse...5 Beskrivelse af det ansøgte projekt... 7 Beskrivelse af projektets miljømæssige konsekvenser:...8 Påvirkning af omgivelserne Alternativer Afværgeforanstaltninger...17 Særlige vilkår Litteratur Bilag Sundsøre kommunes forslag til miljøgodkendelse...

3 VVM redegørelse Indledning Robert Krogh har søgt om at udvide sin svineproduktion på ejendommen beliggende Møgelthorumvej l, 7870 Roslev fra 249 dyreenheder (DE) svin til 377 DE svin. Udvidelsen medfører ikke, at der skal ske bygningsmæssige udvidelser. Denne udvidelse kræver, at der udarbejdes VVM redegørelse i henhold til Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 847 af 30. september 1994 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen). Amtsrådet besluttede på den baggrund i december 1996 at offentliggøre et debatoplæg om emnet forud for eventuelt forslag til regionplantillæg med tilhørende VVM vurdering. Debatoplægget i form af en annonce var til offentlig debat i perioden l. juli til l. september løbet af offentlighedsperioden indkom der i alt 6 indsigelser/bemærkninger. På foranledning af beboerne i området blev der den 25. august 1997 afholdt et offentligt møde om ansøgningen. Nedenfor er der gengivet et kort resumé af de indkomne bemærkninger: Opfordring til, at der i forbindelse med staldsystemet og gylletanke foretages forebyggende foranstaltninger vedrørende støj- og lugtgener samt fluegener, så der er mindst mulige gener for de omboende. «Der ønskes fastsat vilkår for udbringningstidspunkter af gylle, så områdets beboer generes mindst muligt, ligeledes ønskes der anvendes en udbringningsteknik så lugtgenerne begrænses mest muligt. Der er bekymring for trafiksikkerheden når trafikmængde øges og der ved gylleudbringning kommer jord på vejen. Der er en general betænkelighed ved, at der i området som er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser og med 236 husstande tilsluttet offentligt vandværk eller privat vandværk udspredes op til normen på 1,7 dyreenheder. Der opfordres til at afvise udvidelsen, da det frygtes, at den fremtidige anvendelse af gylle vil belaste grundvandet i uacceptabel grad. Amtsrådet drøftede på dette grundlag, om arbejdet med regionplantillæg skulle fortsættes. Et flertal besluttede at fortsætte VVM proceduren ved at udarbejde forslag til regionplantillæg og nærværende VVM vurdering.

4 VVM redegørelsen indeholder en vurdering af udvidelsens påvirkning på miljøet og de nære omgivelser og den danner baggrund for forslaget til regionplantillæg. Som bilag til VVM redegørelsen findes et forslag til miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven udarbejdet af Sundsøre kommune. Forslaget indgår i den offentlige debat. En egentlig miljøgodkendelse kan først meddeles, når regionplantillægget endelig er vedtaget. 4

5 Beskrivelse af produktion før udvidelse Beliggenhed og jordtilligende Landbrugsejendommen ligger på Møgelthorumvej l ved Torum i Sundsøre kommune. Der er ca m fra produktionsbygninger til bymæssig bebyggelse ved Torum. Det samlede areal på ejendommen andrager 161,96 ha. På ejendommen findes 4 staldbygninger på i alt l.558 m 2, derudover er der maskinhus, foderlade samt fodersiloer. Der er to gylletanke på ejendommen, (se bilag l og bilag med oversigtsplan) Robert Krogh ejer desuden landbrugsejendommen beliggende Sølvvej 64, Torum. Ejendommen er på 60 ha og drives med en kyllingeproduktion. Ejendommen vil fortsat drives som en selvstændig enhed, idet produktionen følger muligheden for at anvende husdyrgødningen fra kyllingeproduktionen på ejendommen. Produktion Robert Krogh har før udvidelsen en produktion på mellem 7300 og 7500 slagtesvin om året, svarende til mellem 243 DE og 250 DE. Areal til udspredning af gylle Robert Krogh ejer 161,96 ha. Heraf kan der spredes gylle på 155 ha. Han har derudover forpagtningsaftaler på 4 ejendomme på i alt 81,5 ha. De fire ejendomme er beliggende på: Hinnerupvej 3 Hinnerupvej 8, Grættrupvej 2 og Ågårdsholmsvej 19 21,5 ha 11,7 ha som forpagtes sammen med 20,3 ha 28 ha lait 81.5 ha I alt er der 236,5 ha til udspredning af gylle, når der er fradraget braklagt areal, areal med skov og en fersk eng samt bygningsparceller. Arealkravet før udvidelse er ifølge Landbrugsloven på 63,53 ha og harmoniarealet er 147 ha. Arealernes beliggenhed fremgår af bilag 2-5. Produktion af gylle Der produceres i alt m 3 flydende gødning. Opbevaringen sker i 3 tanke på i alt m 3. Tankene er på hhv. 600 m 3, 800 m 3 og m 3. Gylletanken på 600 m 3

6 ligger på ejendommen, Hinnerupvej 3, 7870 Roslev. Herudover er der m 3 i gyllekanaler, således at den samlede kapacitet er på m 3. Der udspredes ikke slam eller lignende på de dyrkede arealer. Der leveres årligt mellem 250 og 300 tons gylle til Keld Jensen, Møgeltorum. Udmugningssystem Gødningssystemet er med flydende gødning. Spaltegulve i stierne og udledning i lukket rørsystem til forbeholder. Herfra pumpes videre til lagertanke. Beskæftigelse Den eksisterende virksomhed beskæftiger l ansat samt løs medhjælp i kortere perioder. Støj Støj vil primært komme fra ventilatorer. Ifølge fabriksoplysninger vil det være db(a) ved ventilatorerne. Støjen vil være reduceret til db(a) ca. 50 m fra bygningerne. Foder Der anvendes årligt 435 tons tilskudsfoder og tons korn. Kornforbruget dækkes af eget korn og tilskudsfoder leveres af foderstofleverandør med ca. 18 årlige leveringer. Opbevaring sker i 2 udendørs siloer og planlager i foderhus, der rummer male/blandeanlægget. Vandforbrug Vandforbruget til svineproduktionen andrager ca m 3 årligt ved et forbrug på ca pr. produceret svin. Energiforbrug Der bruges el til ventilation og foder- og gødningshåndtering. Det samlede forbrug er på kwh pr. år. Brændstofforbruget er på l pr år. Det afhænger dog af anvendelsen af maskinstation, hvor stor en andel Robert Krogh selv står for. Næringsstoffer Udover den producerede mængde gylle på m 3 indkøbes 134,7 tons handelsgødning pr. år med et kvælstofindhold på ca. 30,4 tons. 6

7 Beskrivelse af det ansøgte projekt Udvidelsen medfører ikke, at der skal ske bygningsmæssige udvidelser. Der er alene tale om, at produktionen i de eksisterende staldbygninger forøges til 377 DE. Produktionen består efter udvidelsen af følgende: Slagtesvinestalde: ca slagtesvin 377 DE Opbevaringskapacitet Gødningsproduktionen stiger til tons gylle årligt. Opbevaringskapaciteten er uændret. Arealbehov I forpagtningsaftalen på ejendommen Hinnerupvej 8 indgår en aftale om at aftage minkmøg svarende til 32 DE efter udvidelse af svineproduktionen. Når minkmøget anvendes i en svineproduktion med dyrkning af vinterhvede må der højst udbringes minkmøg svarende til 1,7 DE pr. ha. Robert Krogh har endvidere en gylleaftale med Keld Jensen, Præstegårdsbakken 37, Møgeltorum. Der afsættes ca tons gylle svarende til ca. 15 DE svin, svarende til ca. 9 ha. Produktionen på 249 DE forudsætter et harmoniareal på 147 ha., mens den udvidede produktion til 377 DE kræver et harmoniareal på 221,5 ha. Efter modtagelse af minkgødning fra 32 DE mink bliver harmoniarealet på 240 ha. Bedriftens egne arealer til udbringning af gylle er på 155 ha. Arealkravet på 133,7 ha ifølge Landbrugsloven er opfyldt. Udvidelsen betyder, at der årligt produceres gylle svarende til 1,67 DE pr. ha. mod 1,05 DE pr. ha før udvidelse. Se også tabel 1. Tabel l. Areal til udbringning af husdyrgødning, antal dyreenheder og dyretæthed. Tabel 1. Areal til gylleudbringning DE i alt DE/ha Før udvidelse 236,5 ha 249 1,05 Efter udvidelse 245,5 ha =409 1,67

8 Beskrivelse af projektets miljømæssige konsekvenser: Forbrug af ressourcer Ressourceforbruget stiger efter udvidelsen (tabel 2). Tabel 2. Forbrug af ressourcer Før udvidelse Vandforbrug m 3 /år Elforbrug kwh/år Brændstof /år Efter udvidelse ca nrvår kwh/år l/år Ændring ca m 3 /år kwh/år l/år Foder Der vil ske en forøgelse af fodermængden, idet den stiger til 580 tons indkøbt tilskudsfoder og l.350 tons korn. Opbevaring og håndtering er uændret i forhold til den eksisterende produktion. Udledning af stoffer til omgivelserne Kvælstof Når besætningen udvides vil en større del af ejendommens samlede gødningsbehov dækkes af husdyrgødning, hvilket betyder, at der er behov for et mindre indkøb af handelsgødning. Ejendommens samlede kvælstofbehov varierer fra år til år, idet det afhænger af, hvilke afgrøder der dyrkes, det forventede udbytteniveau, kvælstofprognosen samt jordtypen. Nuværende lovgivning foreskriver, at der i udbringningsåret som minimum skal udnyttes 50% af det totalkvælstof, der findes i gødningen på udbringningstidspunktet. Derudover er der krav om minimum 10% udnyttelse af kvælstoffet i det efterfølgende år. Det betyder, at der lovmæssigt skal udnyttes 60% af det totale udbragte kvælstof. I praksis er det muligt at udnytte 70% af det tilførte kvælstof ved at udbringe gyllen på det rigtige tidspunkt og med en hensigtsmæssig teknik. Fra gødningssæsonen 1999/2000 skærpes kravene til udnyttelsen af kvælstof i husdyrgødning med 5%. For gødningsåret 2001/2002 skærpes kravene til udnyttelse med yderligere 5%. Det betyder at der lovmæssigt skal udnyttes 70% af det udbragte kvælstof (Vandmiljøplan II). Sammen med en sænkning af gødningsnormen på 10% fra gødningssæson 1998/99 og en skærpelse af harmonikravet til 1,4 DE pr. ha. vil det i praksis betyde, at svineproducenterne må reducere forbruget af handelsgødning med ca. 30 kg N pr. ha i forhold til i dag. Der er regnet med en samlet udnyttelse på 65% af den kvælstofmængde, der tilføres marken på den nuværende produktion og den ansøgte udvidelse. Det betyder, at der vil være et tab til omgivelserne på 35% af det udbragte kvælstof. Dette tab fordeler sig på ammoniakfordampning i forbindelse med udbringningen, udvaskning fra rod-

9 zonen til grundvandet, tab ved denitrifikation samt eventuel ændring i jordens kvælstofpulje. Det er svært at komme med præcise bud på, hvor stor en del af det tabte kvælstof, der går til de enkelte puljer. Men en stor del vil uden tvivl blive udvasket. Da kvælstof fra husdyrgødningen frigives over en lang periode, vil der også ske en frigivelse på tidspunkter, hvor marken ikke er plantedækket og på tidspunkter, hvor afgrødernes kvælstofoptagelse er minimal. Det betyder, at der alt andet lige vil være en større udvaskning af kvælstof fra marker gødet med husdyrgødning end fra marker fuldgødet på baggrund af handelsgødning. Til nedenstående beregning af kvælstofudvaskningen fra Robert Kroghs jorder er anvendt "Water-info modellen" (se tabel 3 og 4) (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsens, 1995). I beregningen kombineres oplysninger om jordtype, gødning, sædskifte og nettonedbør. Der tages forbehold for beregningerne, idet der kan være variation på afgrødevalg, nedbør og fodersammensætning m.m. For søer og slagtesvin regnes der med, at der produceres ca. 100 kg N på stald pr. DE (jf. Landskontoret for svin). For både slagtesvin og søer gælder, at ammoniakfordampningen fra stald og lager udgør ca. 17% af kvælstofmængden på stald (se tabel 5). Det betyder at ammoniakfordampningen er 17 kg N pr. DE. Tabel 3, Beregning qfnitratudvaskningfra Jordtype: lerjord rodzonen før udvidelsen Sædskifte: vintersæd standardtal for udvaskning: 31 Husdyrgødning (A) l,05 DE/ha faktor 2,15 N-udnyttelse/udbringning (B) høj faktor 0,65 Nettonedbør (C) ca. 350 mm faktor 1,0 Korrigeret N-udvaskning: 31 x 2,15 x 0,65 x 1= 43,32 kg N/ha Nitratudvaskning fra rodzonen: 55 mg nitrat pr. l Tabel 4. Beregning af nitratudvaskning fra rodzonen efter udvidelsen Jordtype: lerjord Sædskifte: vintersæd standardtal for udvaskning: 31 Husdyrgødning (A) 1,67 DE/ha faktor 2,6 N-udnyttelse/udbringning (B) høj faktor 0,65 Nettonedbør (C) ca. 350 mm faktor 1,0 Korrigeret N-udvaskning: 31 x 2,6 x 0,65 x 1= 52,39 kg N/ha Nitratudvaskning fra rodzonen: 66 mg nitrat pr. l

10 Tabel 5. Produktion af husdyrgødning og ammoniakfordampning Før udvidelse Efter udvidelse Normproduktion, m 3 gylle Ammoniakfordampning ab lager kg/år kg/år Ændring kg/år Fosfor Der tilføres generelt mere fosfor til landbrugsjordene end der fjernes med afgrøderne og indholdet af fosfor i landbrugsjorde er steget, jfr. en opgørelse fra Danmarks Miljøundersøgelser. Stigningen blev indtil for få år siden ikke opfattet som noget problem, i det man troede, at jorden var istand til at tilbageholde en ubegrænset mængde af fosfor. Undersøgelser har imidlertid vist, at dette ikke er tilfældet. I modsætning til kvælstof er fosfor tungtopløseligt i vand og udvaskes i mindre omfang end kvælstof. I dag vides, at der med stigende fosforindhold i jorden vil være en risiko for tab af fosfor til omgivelserne. Fosfor tabes først og fremmest fra landbrugsjorden ved erosion. Regnvand, smeltevand eller vind transporterer fosfor væk sammen med jorden fra marken. Desuden sker der også tab ved nedvaskning gennem drænene. Et direkte tab til vandløbene af fosfor sker ved vandløbenes nedbrydning af brinkerne. Størrelsen af tabet for den enkelte faktor er det ikke muligt at sige noget om med den viden vi har i dag, men en øget opmærksomhed er nødvendig. Støj Der vil ikke være nogen væsentlig ændring efter udvidelse. De eksisterende støjgrænser øges ikke. Lugtgener Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1997 om godkendelse af husdyrbrug fremgår det, at den vejledende afstand til byzone eller sommerhusområde er på ca. 375 m. I forhold til områder, der ifølge kommuneplanens rammedel er udlagt til fremtidigt byzone- eller sommerhusområde, samt område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv er den vejledende afstand ca. 250 m. Der er ca m fra produktionsbygninger til bymæssig bebyggelse ved Torum. Affaldshåndtering Døde dyr opbevares i lukket beholder og afhentes til destruktionsanstalt. Medicinrester, olieaffald og kemikalieaffald afleveres til leverandør. 10

11 Transport Tabel 6. Antallet af transporter til og fra Robert Kroghs ejendomme før og efter udvidelsen. Art Gylle (m 3 ): til ejendom 1(4) til ejendom 2 til ejendom 3 til ejendom 5 Foder Korn Levering af slagtesvin, en ugentlig levering Olielevering Levering af smågrise Afh. selvdøde dyr Handelsgødning Transporter i alt Mængde før udvidelse tons tons stk stk stk. 134,6 tons Antal transporter Mængde efter udvidelse tons tons stk stk. 100,8 tons Antal transporter Der er kun medregnet eksterne transporter fra hovedejendommen. Udkørsel af gylle, hjemkørsel af korn fra arealer der hører under Møgelthorumvej l er ikke medregnet. Ejendom nr. l og 4: Bent Faarkrog Ejendom nr. 2: H.P. Andersen Ejendom nr. 3: Jeppe Jensen Ejendom nr. 5: Keld Jensen 11

12 Påvirkning af omgivelserne Landskabelig påvirkning Møgelthorumvej l er i dag en landbrugsejendom på 161 ha. Den er udbygget til at kunne rumme produktionsudvidelsen i bestående bygninger. Det vurderes at produktionsudvidelsen vil være uden væsentlig betydning. Under forudsætning af, at beskyttede naturtyper og landskabselementer ikke fysisk berøres, vil den landskabelige påvirkning mest bestå i, at der bliver færre og større marker. Det betyder oftest en landskabelig og naturmæssig forringelse, fordi markskel er værdifulde levesteder for mange dyr og planter. Markskel kan også have en kulturhistorisk værdi. Projektet medfører kun ændringer, som også ville kunne ske uden den konkret ansøgte udvidelse af svineproduktionen. Beskyttede naturtyper På arealer, der er beskyttet ( 3 - arealer), må der ikke ske ændret anvendelse, der påvirker naturtilstanden. Det gælder f.eks. vandløb, søer og moser. På Robert Kroghs ejendom findes flere små søer og moseområder, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 (se bilag 3-5). Der må ikke udbringes husdyrgødning på disse arealer. For så vidt angår de beskyttede naturtyper ( 3 områder) kan det ikke udelukkes, at de i et vist omfang, vil blive tilført mere kvælstof fra produktionsanlægget og derved kan påvirke de beskyttede naturtyper ved nedfald. Det er imidlertid ikke muligt at sige, om det i givet fald medfører en registrerbar ændring af den biologiske tilstand. Grundvand Alle arealerne ligger over vigtige grundvandsressourcer, og det meste er udlagt som "områder med særlige drikkevandsinteresser" i regionplan (se bilag 2). For en stor del af arealerne i området gælder, at dybden til det vandførende lag i kalken er beskedent, og generelt er der ringe beskyttelse i form af lerlag over kalken. Intensivt landbrug udgør derfor en risiko for at forurene grundvandet, og der skal jf. regionplanens retningslinie 25 tages forholdsregler til at forebygge forureningen, således at nitratkoneentrationen ikke overskrider det nuværende niveau. Der findes to vandværker indenfor en afstand af 2 km fra Robert Kroghs ejendom - Torum-Hinnerup vandværk og Junget bys vandværk med i alt 4 boringer (se bilag 7). Det er generelt for intensivt dyrkede landbrugsarealer, at der sker en større koncentration af nitrat end 50 mg nitrat pr. liter fra rodzonen, når der spredes den maksimale mængde husdyrgødning pr. ha. 12

13 Grundvandet under ejendommens arealer kan blive yderligere belastet. Forureningen vil dog ikke adskille sig fra den, der kan forekomme uanset den konkrete ansøgte udvidelse. De gennemførte beregninger af kvælstoftabet til grundvandet viser, at den ansøgte udvidelse efter nugældende regler vil medføre en stigning i nitrat fra rodzonen fra 55 mg nitrat pr. l til 66 mg pr. 1. Det svarer til at indholdet af nitrat i det ny dannede grundvand stiger fra 33 mg nitrat pr. liter til 40 mg nitrat pr. liter. Der er indregnet en reduktionskapacitet på 37% fra rodzonen til det nydannede grundvand. Den af folketinget vedtaget Vandmiljøplan II, hvorefter markerne må tilføres mindre gødning pr. ha., gødningen skal udnyttes bedre, og nye regler om hvordan en dyreenhed defineres (IDE = 100 kg N), vil imidlertid reducerer kvælstoftabet til grundvandet. Beregninger under disse forudsætninger viser, at nitratindholdet under rodzonen bliver på ca. 42 mg pr. liter. Indholdet af nitrat i det nydannede grundvand bliver dermed ca. 26 mg pr. liter og overstiger dermed ikke 50 mg pr. liter, som er det maksimalt tilladelige indhold af nitrat i drikkevand, (se også tabel 7 og 8). Den ansøge udvidelse kan efter gennemførelsen af Vandmiljøplan II gennemføres i overensstemmelse med retningslinie 25 i Regionplan om beskyttelse af grundvand. Vandløbene og Brokholm Sø En forøgelse af udvaskningen af nitrat fra Robert Kroghs marker vil medføre en forøget udledning til vandløb og Limfjorden. Ca. halvdelen af de påtænkte udspredningsarealer ligger i oplandet til Brokholm sø, og den øvrige del af arealerne i oplandet til Hinnerup Å. Den ændring, der vil ske i kvælstoftilførslen til Hinnerup Å og via Ravnkær Bæk til den kommende Brokholm sø forventes ikke at have nogen miljømæssig effekt på disse, idet der kun forventes små ændringer i forhold til det eksisterende niveau. I vandløb har næringssalte ikke samme betydning for vegetation og plankton som i Limfjorden. I Brokholm sø vil det være fosfor, der vil være den begrænsende faktor for søens tilstand. Det er vurderet, at udvidelsen ikke medfører en mærkbar påvirkning af tilførslen af fosfor til Brokholm sø. Den øgede kvælstofudledning vil ikke have en afgørende effekt. Der findes p.t. ikke beregningsmetoder for mængden af fosfor der udvaskes fra rodzonen og dermed videre til hhv. vandløb, grundvand og Limfjorden. Limfjorden og vandløb I sidste ende er det Limfjorden, der modtager vandet fra området. 13

14 Tilførsel af næringssalte (kvælstof og fosforforbindelser) betyder meget for naturtilstanden i Limfjorden. En stor tilførsel af næringssalte gøder fjorden, så små, svævende alger får gode livsbetingelser. Med store algemængder bliver vandet uklart, og bundvegetationen bliver skygget bort. Når algerne dør og rådner op på bunden, kan der opstå iltsvind, så fisk og skaldyr dør. Beregninger af kvælstofudledningen til henholdsvis grundvand og vandløb med slutrecipient i Limfjorden viser, at kvælstoftabet til Limfjorden fra Robert Kroghs marker vil blive forøget fra ca. 16 kg N pr. ha. til ca. 19 kg. N pr. ha., hvis udvidelsen gennemføres. Regionplanens mål er, at kvælstoftilledningen til fjorden skal halveres. Det svarer til, at der i gennemsnit højst må udvaskes 13 kg. N pr. ha. fra det åbne land. Som situationen er i dag, kan denne regionplanretningslinie altså ikke overholdes. Indregnes imidlertid virkningen af Vandmiljøhandlingsplan II, ser situationen også bedre ud, når det drejer sig om fjorden. Under forudsætning af, at Vandmiljøhandlingsplan II overholdes med hensyn til ændret gødningsnorm og kvælstofudnyttelse, bliver kvælstoftabet reduceret til ca. 12 kg. N pr. ha., efter udvidelsen er gennemført. Den ansøgte udvidelse kan derfor gennemføres i overensstemmelse med retningslinie 28 i Regionplanen om vandkvaliteten i Limfjorden. Beregning af kvælstofudvaskning fra rodzonen og kvælstofudledning til vandløb/limfjord før og efter udvidelse samt før og efter implementeringen af vandmiljøplan II Robert Krogh har 249 DE slagtesvin. Han har et areal til udbringning af husdyrgødning på 236,5 ha, heraf ejer han ca. 161 ha. Efter udvidelse har Robert Krogh 377 DE slagtesvin, han producerer 5490 m 3 husdyrgødning og indkøber 100 tons handelsgødning. Arealet til udbringning af husdyrgødning er det samme før som efter udvidelse. Dette giver følgende: Før udvidelse Vandmiljøplan II i år 2002 *Efter udvidelse * Vandmilj øplan II i år 2002 Dyreenheder (1 DE = 100 kg N) 377 (ca slagtesvin) + 32 DE minkmøg 329(1 DE =100 kg N) Harmoniareal 147 ha 146 ha 240 ha 224 ha Udspredningsareal 236,5 ha 236,5 ha 236,5 ha 236,5 ha DE pr. ha 1,05 0,85 1,72 1,39 Normprod. tons

15 gylle (beregnet) Handelsgødning 135 tons 128 tons 100 tons 93 tons 1 tons indeholder ca. 44 kg N Tabel 7. Opgørelse af dyreenheder, kvælstofmængder m.v. * / beregningerne indgår minkmøg men ikke gylleaftale med Keld Jensen idet aftalen løbende kan ændres, antallet af dyreenheder pr. ha er derfor højere. Kvælstofudledning heri er indregnet både husdyrgødning og handelsgødning mg nitrat pr. liter vand fra rodzonen mg nitrat pr. liter i det nydannede grundvand Før udvidelse 43 kg N/ha 55 mg 35 mg 16 kg N pr. ha kg N pr. ha til vandløb/limfj orden Vandmiljøplan II i år kg N/ha 33 mg 21 mg 10 kg N pr. ha Efter udvidelse 52 kg N/ha 66 mg 42 mg 19 kg N pr. ha V andmil j øplan II i år kg N pr. ha 42 mg 26 mg 12,4 kg N pr. ha Tabel 8. Beregnet kvælstofudvaskningfra rodzonen (Miljøstyrelsens rapport nr. 17 og DMU 's rapport nr. 13/1997) og udledning til vandløb/limff orden Beregningerne er behæftet med usikkerheder f.eks. på kvælstofindholdet og udnyttelse i hhv. handels- og husdyrgødning. Udregningerne beror på modelberegninger fra Miljøstyrelsens rapport nr. 17 og DMU 's rapport nr. 13/1997. Der er indregnet en reduktion på 37% fra rodzonen til det nydannede grundvand. En del af reduktionen er beregnet ud fra de arealer, som ansøger har til rådighed, men som der ikke udspredes husdyrgødning på. Der regnes med at det samlede kvælstoftab til vandløbet er identisk med tabet til slutrecipienten, som er Limfjorden. Påvirkning af landbrugsstrukturen Generelt betyder udvidelser af de store animalske produktioner, at antallet af bedrifter bliver reduceret. 15

16 Robert Kroghs ejendom ligger i et landbrugsområde, hvor der i de seneste år er sket sammenlægninger af flere ejendomme, og ejendomme er blevet nedlagt. Det svarer til tendensen på landsplan; de store landbrugsbedrifter bliver større, og der bliver færre landbrug i mellemgruppen mellem 10 ha og 70 ha. Regionplanen indeholder ikke retningslinier, som regulerer disse forhold. Alternativer O-alternativ Hvis den planlagte produktionsudvidelse ikke realiseres, og den nuværende landbrugsdrift fortsætter uændret, vil det medføre, at der produceres mindre mængder gylle, ligesom der skal transporteres en mindre mængde til udspredning. 0- alternativet medfører, at den eksisterende svineproduktion på 249 DE kan fortsætte. Det vil fortsat være muligt at udbringe en større mængde gylle på ejendommens arealer, f.eks. ved at der aftages gylle fra andre ejendomme. Belastningen afgrundvandet og Limfjorden vil derfor ikke nødvendigvis blive mindre. Der er ikke udarbejdet alternativer for ændret placering af bygningsmassen, da der ikke skal ske nybyggeri på ejendommen beliggende Møgelthorumvej l. Med baggrund i, at markplanen er med 77% vintersæd og at udbringning af flydende husdyrgødning sker i vækstsæsonen med, anses der ikke at være behov for yderligere tiltag i forbindelse med udvidelsen af den eksisterende produktion fra 249 DE til 377 DE. Ansøger har på den baggrund ikke ønsket udarbejdet andre alternativer. 16

17 Afværgeforanstaltninger Eventuelle uheld i forbindelse med driften af svineproduktionen, f.eks. under transport med gylle eller lækage af gyllebeholder, medfører en risiko for forurening af grundvandet. Det vurderes dog, at der ikke er behov for at etablere afværgeforanstaltninger i forbindelse med oplag af gylle eller i forbindelse med transporter af gylle, da disse transporteres i lukket beholder, når transporten sker på offentlig vej. Særlige vilkår Ansøger skal løbende kunne dokumentere, at udvaskningen af nitrat fra rodzonen i gennemsnit ikke overstiger 55 kg N pr ha. Dette gælder for ejede og forpagtede arealer. De særlige vilkår vedrørende driften skal fremgå af kommunens miljøgodkendelse. 17

18 Litteratur Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme. Landbrugs- og Fiskeriministeriets lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. august Bekendtgørelse af lov om planlægning. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelse). Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 847 af 30. september Cirkulære om regionplanlægning og landzoneadministration for anlæg til intensiv husdyrproduktio, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad (VVM-pligtige anlæg). Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr af 30. december Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1997 om godkendelse af husdyrbrug. Poulsen, H. D. og Kristensen, V.F. (1997). Normtal for husdyrgødning, Beretning nr. 736, Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Danmarks Jordbrugsforskning. Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen nr. 17 (1995): Grundvandsbeskyttelse i vandindvindingsområder. Nordjyllands Amtskommune, Landskontoret for Planteavl og Landbrugets Rådgivningscenter. Regionplan for Viborg amt. Viborg Amtsråd Forslag til regionplan for Viborg amt. Viborg Amtsråd 2000 Vejledning om tilvejebringelse af regionplantillæg med VVM for svine- og fjerkræfarme. Miljø- og Energiministeriet, - Landsplanafdelingen Vurdering af Virkninger på Miljøet. En gennemgang af VVM-reglerne. Miljø- og Energiministeriet, - Landsplanafdelingen

19 Bilag 19

20 Eksisterende bygning VIBORG AMT, MILJØ OG TEKNIK Møgelthorumvej 1 Regionplantillæg nr. 11 til regionplan Mål: 1 :3.000 Dato : 01.03,2000 Journal nr. : Bilag 1

21 D Ansøgers areal r"! Forpagtet areal Forpagtet areal Område med særlige Møgelthorumvej 1 Grættrupvej 2 Ågårdsholmvej 19 drikkevandsinteresser Q Møgelthorumvej 1 Forpagtet areal Forpagtet areal Boringer. D Hinnerupvej 3 Hinnerupvej 8 Hvor der er bufferzone n omkring boringer, Område med særlige A^S'nHhfinSnn^f l l dri^evandsinteresser er det evdrikkevandsboring. y Aftale om udbringning af Fors, ag ti, regionplan husdyrgødning VIBORG AMT, MILJØ OG TEKNIK Møgelthorumvej 1 Regionplantillæg nr. 11 til regionplan Mål: 1 : Dato: Journal nr. : Bilag 2 Baggrundsmateriale: Copyright KMS

22 Baggrundsmateriale: Copyright KMS Ansøgers areal Q Møgelthorumvej 1 Særlige beskyttelsesområder 3 vandløb 4 diger VIBORG AMT, MILJØ OG TEKNIK Møgelthorumvej 1 Regionplantillæg nr. 11 til regionplan Mål: 1 : Dato: Journal nr: Bilag 3

23 Baggrundsmateriale: Copyright KMS j] Særlige beskyttelsesområder j g 3 eng 3 sø 3 mose 3 vandløb 4 diger VIBORG AMT, MILJØ OG TEKNIK Forpagtet areal, Ågårdsholmvej 19 Regionplantillæg nr. 11 til regionplan Mål: 1 : Dato : Journal nr. : Bilag 4

24 Baggrundsmateriale: Copyright KMS Forpagtet areal Forpagtet areal D Grættrupvej 2 Hinnerupvej 8 D Forpagtet areal Hinnerupvej 3 VIBORG AMT, MILJØ OG TEKNIK Forpagtet arealer Regionplantillæg nr. 11 til regionplan Særlige beskyttelsesområder 3 sø Mål: 1 : Dato : Journal nr. : vandløb 4 diger Bilag 5

25 Baggrundsmateriale: Copyright KM Nitratfund ved private vandforsyninger Under 25 mg pr. liter limt$ Jordtype 2, Finsandet jord Mellem 25 mg og 50 mg pr. liter Jordtype 3, Grov lerblandet/ Mellem 50 mg og 100 mg pr. liter fin lerblandet sandjord Jordtype5.Lerjord Jordtype 7, Humus Over 100 mg pr. liter VIBORG AMT, MILJØ OG TEKNIK san f landet/ fin sandblandet lerjord O Møgelthorumvej 1 Møgelthorumvej 1 Regionplantillæg nr. 11 til regionplan Mal: 1 : Dato: Journal nr. : Bilag 6

26 Forslag til miljøgodkendelse af svineproduktion på ejendommen Møgelthorumvej l tilhørende Robert Storgaard Krog Sundsøre Kommune Teknisk Forvaltning Skolevej 5 Breum 7870 Roslev tlf VIb.AR. 6-SO-11 «**«. 2 8 SEP. 1998

Miljøgodkendelse af svineproduktion

Miljøgodkendelse af svineproduktion TEKNISK UDVALG Mødet den ^ ^ / 2000 Punkt. \ O Side: ^ ) $ ~>C Bitag til dagsordenen Miljøgodkendelse af svineproduktion på ejendommen Møgelthorumvej 1 tilhørende Robert Storgaard Krog Sundsøre Kommune

Læs mere

Sammenlægning af to svineproduktioner ved Hvidbjerg i Spøttrup Kommune

Sammenlægning af to svineproduktioner ved Hvidbjerg i Spøttrup Kommune Tillæg nr. 34 til Regionplan 2000-2012 Sammenlægning af to svineproduktioner ved Hvidbjerg i Spøttrup Kommune Viborg Amtsråd Maj 2001 VIBORG AMT. Miljø og Teknik Sammenlægning af to svineproduktioner ved

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Tillæg nr. 19 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2005 J. nr. 8-52-6-2-6-04 Regionplantillæg nr. 19 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune J. nr. 8-52-6-2-30-05 Regionplantillæg nr. 35 til Regionplan 2005

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune

Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune J. nr. 8-52-6-2-16-05 Regionplantillæg nr. 24 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE.

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE. DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 9 DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 9 Udvidelse af svineproduktion ved Boeslunde, Skælskør K ommune Kommune Ejendommen Præstevangen set fra oven (før ombygning).

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. oktober 2001 J.nr.: 97-33/800-0393 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December Udvidelse af kvægproduktion på Præstevej 18, Nr. Rind i Møldrup Kommune

Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December Udvidelse af kvægproduktion på Præstevej 18, Nr. Rind i Møldrup Kommune Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Præstevej 18, Nr. Rind i Møldrup Kommune J. nr. 8-52-6-2-40-05 Regionplantillæg nr. 45 til Regionplan 2005

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Bjerring Hede 18, Bjerring i Bjerringbro Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Bjerring Hede 18, Bjerring i Bjerringbro Kommune Udvidelse af svineproduktion på Bjerring Hede 18, Bjerring i Bjerringbro Kommune Tillæg nr. 4 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Oktober 2006 J. nr. 8-52-6-2-2-05 Rregionplantillæg nr. 4 til Regionplan

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune.

Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune. NATURKLAGENÆVNET 18. oktober 2001 J.nr.: 97-33/550-0137 LLK Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune. Ribe Amt har den 3. maj 2001 truffet

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål Krav Opbevaring Udbringning Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål I folderen kan du læse mere om hvilke krav og anbefalinger der er, når du får leveret, opbevarer og udbringer

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Karl Erik Iversen Sandvadgyden 46. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion

Karl Erik Iversen Sandvadgyden 46. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion Karl Erik Iversen Sandvadgyden 46 TEKNIK OG MILJØ Dato: 29.06.2007 J.nr. 2007040088/SSC Ref. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion Der bliver foretaget nabohøring i sagen om din ansøgning om udvidelse

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December Udvidelse af kvægproduktion på Nørrehedevej 28 i Fjends Kommune

Tillæg nr. 25 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December Udvidelse af kvægproduktion på Nørrehedevej 28 i Fjends Kommune Tillæg nr. 25 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Nørrehedevej 28 i Fjends Kommune J. nr. 8-52-6-2-20--05 Regionplantillæg nr. 25 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Fruerlundvej 2 i Kjellerup kommune

Udvidelse af kvægproduktion på Fruerlundvej 2 i Kjellerup kommune Tillæg nr. 68 til Regionplan 2000-2012 Udvidelse af kvægproduktion på Fruerlundvej 2 i Kjellerup kommune Viborg Amtsråd April 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J. nr. 8-52-6-2-512-02 Regionplantillæg

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Tilladelse til minkproduktion. Ravnsbjergvej Vig. Matrikel nr. 5k, 5i, 5aa Vig By, Vig

Tilladelse til minkproduktion. Ravnsbjergvej Vig. Matrikel nr. 5k, 5i, 5aa Vig By, Vig Tilladelse til minkproduktion på Ravnsbjergvej 41 4560 Vig Matrikel nr. 5k, 5i, 5aa Vig By, Vig Tilladelse til minkproduktion... 1 Tilladelse... 3 Vilkår for tilladelsen... 4 Generelt... 4 Dyrehold...

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Egebjerg Kommune Svendborgvej Vester Skerninge

Egebjerg Kommune Svendborgvej Vester Skerninge Egebjerg Kommune Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Teknik- og Miljøafdeling Torben Styrbæk-Larsen Fruens Have 15 5762 Vester Skerninge Dato: Sagsbehandler Journalnr.: 19. juli 2005 rev. 27.7.2005

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN Landbrugets navn og beliggenhed: Art: Matrikel nr.: Ejer af ejendommen: Driftsansvarlig: Listebetegnelse:

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse)

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse) 5 708410 017698 Sendes til (kommunens navn og adresse) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn.nr. Udfyldes af ansøgeren - sæt X Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Produktionstilladelse samt dispensation til

Produktionstilladelse samt dispensation til POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Produktionstilladelse samt dispensation til mindre erhvervsmæssigt dyrehold, Øksenbjergvej 2, 7560

Læs mere

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer 1 - - følgebrev til miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CLAUS NØRGAARD LINDE Miljøtilsyn på, Kommune har d. 16. december

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk. TEKNIK OG MILJØ Flemming Vile Jensen Hedebyvej 4 6933 Kibæk CVR-nr.: 26189020 P-nr.: 1003908792 CHR-nr.: 96831 Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser Miljøgodkendelse fra 2007 Tillæg 1 fra

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted.

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted. Mogens Hvid Voer Færgevej 41 8950 Ørsted Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 23. 09. 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen Tlf.: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk Journalnr.: 15/15484 Afgørelse efter 19 om

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning Miljøafdelingen Hundehold Vejledning Hundehold Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt hundehold. Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: John Sortkær Jsortkaer@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 265 i henhold

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd september Udvidelse af kvægproduktion på Fårupvej 7, Rødkærsbro i Bjerringbro Kommune

Tillæg nr. 20 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd september Udvidelse af kvægproduktion på Fårupvej 7, Rødkærsbro i Bjerringbro Kommune Tillæg nr. 20 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd september 2005 Udvidelse af kvægproduktion på Fårupvej 7, Rødkærsbro i Bjerringbro Kommune J. nr. 8-52-6-2-4-04 Regionplantillæg nr. 20 til Regionplan 2005

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted.

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted. GÅRDEJER LENE BORG NIELSEN Stadionvej 15 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 07-10-2015 / 09.17.60-K08-34-15

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Henrik Skovgaard Larsen Nymarksvej 12 5471 Søndersø TEKNIK OG MILJØ Dato: 16.08.2007 J.nr. 2007050234/jpa Ref. Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Resumé Henrik Skovgaard Larsen

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse med 89 dyreenheder (DE) af svinehold på en ejendom i Juelsminde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse med 89 dyreenheder (DE) af svinehold på en ejendom i Juelsminde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. juni 2001 J.nr.: 97-33/600-0194 SUM Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Afgørelse. Vilkår 20. Der skal hvert år etableres efterafgrøde svarende til minimum 10% af harmoniarealerne.

Afgørelse. Vilkår 20. Der skal hvert år etableres efterafgrøde svarende til minimum 10% af harmoniarealerne. MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 4. oktober 2007 J.nr. MKN-104-00046 Afgørelse efter 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav

Dispensation fra afstandskrav TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Dispensation fra afstandskrav I henhold til 4 og 6 stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Egå Møllevej

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere