VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion"

Transkript

1 Hess Denmark ApS VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Oktober 2006

2 Hess Denmark ApS VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Oktober 2006 Dokument nr A-2 Revision nr 1 Udgivelsesdato 13 oktober 2006 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt KWI, SHC, FH, SBJ, MAV, ERP, PRU NEF, KWI ARA

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Resumé 4 11 Baggrund 4 12 Beskrivelse af det omgivende miljø 5 13 Miljøvurdering 6 2 Introduktion Licens 7/89, Syd Arne VVM-historik VVM-omfang BAT/BEP 14 3 Nationale og internationale krav VVM-lovgivning Reguleringen af havmiljøet Internationale aftaler Offshore handlingsplan 22 4 Alternative installationer og udviklings-scenarier alternativ Produktionskoncepter Behandling af produceret vand 26 5 Beskrivelse af den eksisterende installation og driften Beskrivelse af eksisterende faciliteter Brøndetableringsaktiviteter Produktionsforhold Udledninger og emissioner Affalds fra boreaktiviteter Miljøforbedringer 61

4 2 6 Beskrivelse af nye aktiviteter, installationer og operationer Nye aktiviteter og installationer Brøndetableringsaktiviteter Produktionsaktiviteter 70 7 Miljøbeskrivelse Introduktion Havbund Hydrografi Økosystem Kommercielle aktiviteter Økologisk karakteristik af nærområdet Miljøvurdering af udbygningsaktiviteter Fysiske påvirkninger fra etablering af brønde og installationer Støj under udbygningsaktiviteter Vandige udledninger til havet Emissioner til atmosfæren Affaldsgenerering Miljøvurdering af produktionsaktiviteter Fysisk tilstedeværelse af installationer Støj- og lyspåvirkninger Udledninger til havet Biologiske effekter af vandige udledninger omkring Syd Arne Atmosfæriske emissioner Affaldsproduktion Miljøvurdering af dekommissionering Miljøvurdering af uheldssituationer Typer af uheld og risiko for oliespild Olies opførsel efter spild Biologiske effekter Konsekvensvurdering af stort oliespild fra Syd Arne Små spild Afhjælpende tiltag, oliespildsberedskab Forebyggende tiltag Miljøledelse 165

5 3 122 Kemikaliehåndtering Feltundersøgelser Miljøministeriets miljøhandlingsplan Socio-økonomiske konsekvenser Afgrænsning Konsekvens af oliespild for fiskeri og turisme Metode Oliespildsscenarier Fiskeri og turismeerhvervets betydning Scenariekonsekvenser Konklusion Datakvalitet og begrænsninger Introduktion Det omgivende miljø Miljøkonsekvensvurdering af planlagte udledninger Miljøvurdering af spild Socioøkonomisk vurdering af effekterne af spild Referencer 184 Bilagsfortegnelse Appendiks 1 Methods for evaluating chemicals Appendiks 2 Detaljeret oversigt over forbrugte kemikalier Appendiks 3 Evalueringsmatrice for miljøeffekter Appendiks 4 PEC/PNEC-beskrivelse Appendiks 5 Resultater af PEC/PNEC-beregninger Appendiks 6 OVI oversigt Appendiks 7 Samlede Fangster i Danske Farvande 2004

6 4 1 Resumé 11 Baggrund Den eksisterende Syd Arne produktionsplatform står på ca 60 meters vanddybde og kulbrinte-reservoiret er beliggende i kalksten i ca 2800 meters dybde, hvilket gør det til det dybest beliggende kalkstensreservoir i Danmark Platformen har i brønde, hvoraf de fleste anvendes til produktion af olie og gas, mens et mindre antal anvendes til nedpumpning af vand (kaldet injektionsbrønde) for at holde trykket i reservoiret højt nok til, at der stadig kan indvindes olie og gas fra de producerende brønde Olieeksporten foregår via lastebøje til tankskibe, mens gassen sendes via gasrørledning til Nybro på den jyske vestkyst Hess Denmark planlægger nu nye boringer, hvorved aktiviteten kan overstige, hvad der er dækket af den eksisterende miljøvurdering Hess Denmark har derfor valgt at se fremad og udarbejde en beskrivelse, der indeholder alle de på nuværende tidspunkt forudsigelige udvidelser af feltet i dets resterende levetid For denne fremtidige situation er der hermed lavet en ny samlet VVMredegørelse, herefter kaldet miljøvurderingen Dette resumé opsummerer hovedpunkterne herfra Det planlagte samlede antal brønde efter endelig udbygning er op til 55, fordelt på følgende måde: Op til 35 brønde ved den eksisterende Syd Arne platform: 19 som var omfattet af den hidtidige godkendelse (de to mangler at blive boret) plus 16 nye Op til 20 nye brønde ved satellitplatforme Alle brøndene er antaget boret med en lodret del (tophulssektion) med en gennemsnitlig længde på ca 3000 m, og med en horisontal reservoirsektion ligeledes med en gennemsnitlig længde på ca 3000 m Brøndene forventes fordelt 50/50 mellem produktionsbrønde og injektionsbrønde Udbygningsplanen omfatter også op til fire ekstra platforme:

7 5 Op til to platforme tæt på den eksisterende Syd Arne platform, som via en bro forbindes til den eksisterende, én til brøndhoveder og en til nyt procesudstyr Op til to satellitplatforme ved to marginale felter, hvor den endelige placering endnu ikke er bestemt På hver platform planlægges etableret op til 10 brønde Det forventes, at platformene er ubemandede med multifaseeksport (gas og væske) til den eksisterende platform Efter nøjere undersøgelser kan det vise sig formålstjenligt, at en eller begge satellitter etableres som undervandsløsninger, såkaldte subsea-installationer Miljøpåvirkningerne vurderes at være størst for platformene, hvorfor disse er lagt til grund for miljøvurderingen I løbet af feltets levetid kan det forventes, at brønde, som først er etableret som produktionsbrønde, senere kan blive konverterede til vandinjektionsbrønde Det forventes, at det eksisterende produktionsudstyr udvides, så det kan håndtere op til 50 % større mængde råmateriale end i dag Der er endvidere mulighed for en fremtidig tilslutning af tredjeparts produktion Etablering af forbindelsesledninger på havbunden er således en mulig del af den fremtidige udbygningsplan 12 Beskrivelse af det omgivende miljø Nordsøen er forholdsvis lavvandet Vanddybden stiger gradvist fra omkring 30 m i den sydlige del til omkring 200 m på kanten af kontinentalsoklen i den nordlige Nordsø Der er en dyb rende ud for Norges kyst (Norske Rende) med en dybde på m Vanddybden omkring Syd Arne er ca 60 meter Syd Arne ligger i et område med relativ lav biologisk produktion Feltet ligger mere end 100 km fra højproduktive områder, der fungerer som vigtige fourageringsområder for havfugle og som gydeområder og opvækstområder for larver af de kommercielt udnyttede fiskearter i Nordsøen I januar til april måned kan der imidlertid være torskeæg i vandsøjlen ved Syd Arne og i maj til juli makrelæg og makrellarver Desuden kan der forekomme silde- og brislingelarver, der driver forbi fra gydeområder ved den engelske kyst I vinterperioden er der nogen forekomst af alkefugle, skråper, suler og stormsvaler omkring Syd Arne Dette skyldes ikke, at området har særlig betydning for disse arter, men er resultatet af, at netop disse arter i vinterhalvåret spredes over hele Nordsøen De eneste marine pattedyr, der træffes i området omkring Syd Arne er de sporadiske forekomster af hvaler Observationerne af hvaler tyder på, at det er dyr på vandring, der passerer og uregelmæssigheden i observationerne tyder på at

8 6 området hverken har betydning som trækrute eller fourageringsområde for de store pattedyr Området omkring Syd Arne er ikke vigtigt for fiskeriet Der fanges kun lidt rødspætte i området, men fangsten er helt ubetydelig i forhold til andre fangstområder i Nordsøen 13 Miljøvurdering Olie- og gas-aktiviteterne medfører en række miljøpåvirkninger, hvoraf de vigtigste er: Udledninger til havet, emissioner til atmosfæren og fysiske påvirkninger Disse hidrører dels fra planlagte, rutinemæssige aktiviteter og dels fra utilsigtede, pludseligt opståede hændelser Planlagte udledninger til havet I forbindelse med etablering af brønde udledes kemikalier fra de fleste processer: Vandbaseret boremudder fra boreprocessen, og cementeringskemikalier, stimuleringskemikalier, testkemikalier mm fra færdiggørelsen af boringerne Desuden anvendes på boreriggen kemikalier, bla til rengøring, som via drænvand udledes til havet Det vandbaserede boremudder indeholder de naturlige mineraler barit og bentonit, som i sig selv er uproblematiske, men som har et naturligt indhold af tungmetaller, som normalt er højere end havbundens sedimenter De beregnede tungmetalkoncentrationer lokalt omkring boringerne vurderes potentielt at kunne medføre biologiske skadevirkninger på havbunden indenfor et område af op til 250 m fra boringen I situationer, hvor der anvendes oliebaseret boremudder, opsamles dette efter brug og bringes til land til behandling sammen med borespånerne En række operationer under produktionen af olie og gas medfører udledninger til havet De miljømæssige effekter heraf afhænger af de udledte stoffers mængde og egenskaber Den væsentligste miljøpåvirkning er knyttet til udledning af produceret vand, det vil sige det vand, der pumpes op sammen med olien under produktionen Koncentrationen af olie i produceret vand fra Syd Arne har i alle årene holdt sig under myndighedskravet på 40 mg/l som volumenvægtet månedsgennemsnit, og forventes fremover at kunne holdes under det fremtidige krav på 30 mg/l som volumenvægtet månedsgennemsnit Hess Denmark arbejder løbende på at optimere behandlingen af produceret vand på platformen for at reducere udledningen af olie til havet I juni og juli 2002 gennemførte Hess Denmark feltstudier omkring Syd Arne for at overvåge effekter af udledninger i forbindelse med boring og produktion På det tidspunkt var der boret 11 brønde og udledt tons vandbaseret bo-

9 7 remudder og produktionen fra platformen havde været i gang i to år Feltundersøgelserne omfattede fysiske, kemiske og biologiske undersøgelser Resultatet af dette studie blev sammenlignet med et studie, der blev udført i marts og juli 1997 før Syd Arne blev etableret Studiet viste, at effekterne af aktiviteterne var begrænset til et lille område umiddelbart omkring platformen, dvs inden for en radius af m Denne konklusion blev bekræftet ved en tilsvarende undersøgelse i maj 2006 I vandfasen vurderes det, at der i strømningsretningen vil kunne forekomme toksiske effekter af oliekomponenter op til 0,2 km fra platformen og op til ca 3,0 km fra platformen fra udledning af produktionskemikalier Utilsigtede udledninger til havet Utilsigtet udledning af olie fra Syd Arne i forbindelse med uheld kan opstå i sjældne situationer som for eksempel: Brønd blowout (ukontrolleret udstrømning fra reservoiret) Brud eller lækage på rørledninger Udsivning fra sprængte slanger, rør, pumper og ventiler Lækager i opbevaringstanke Olieudsivning fra tankskibe eller uheld med fartøj omkring installationen Uheld med store fartøjer (tankskibe) Der er i hele produktionsperioden foretaget en årlig rapportering af udledning som følge af uheld Den totale udledning for hele aktivitetsperioden indtil 2006 er opgjort til 345 tons som skyldes et større og få mindre oliespild Mindre oliespild (<1 m 3 ) kan opstå i forbindelse med den almindelige drift De mulige biologiske effekter af et sådant spild vurderes begrænset til organismer, som opholder sig umiddelbart omkring udledningspunktet samt fugle på havoverfladen omkring installationen Vedr større oliespild blev der i 1998 tillægget til VVM-redegørelsen undersøgt to uheldsscenarier med samme spildstørrelse, men forskellige steder i vandsøjlen: 8000 tønder/dag i 5 dage ved havoverfladen 8000 tønder/dag i 5 dage ved havbunden Effekterne af disse scenarier blev beskrevet ved hjælp af modeller for olieudbredelsen Sandsynligheden for en række effekter blev beskrevet ved flere realistiske vejrscenarier og på baggrund af myndighedskrav blev desuden anvendt kunstige vejrscenarier til en designet worst-case spildsituation, hvor det størst tænkelige spild blæses i retning af de mest følsomme områder Risikoen for et sådant oliespild er meget begrænset (én gang i løbet af 2000 år, jf Hess Denmark 1998) og vurderes stadig at være dækkende for et stort oliespild i forbindelse med den videre feltudbygning og produktion fra Syd Arnefeltet

10 8 Miljøvurderingen viser, at påvirkningen af havfugle vil være betydelig, mens påvirkninger af øvrige organismer vil være begrænsede Da Nordsøen er overvintringsområde for en lang række havfugle er der en større koncentration af fugle om vinteren end om sommeren Samtidig er fuglene spredt mere ud over hele Nordsøen, hvor de om sommeren samles omkring kysterne Derfor er fuglelivets sårbarhed overfor et oliespild ved Syd Arne større om vinteren end om sommeren og et uheld vil have større konsekvenser for fuglelivet om vinteren Om vinteren vil de mest udsatte områder være den danske del af Vadehavet og Norske Renden I denne periode findes der store koncentrationer af alkefugle i Nordsøen Bestandene af alkefugle i Nordatlanten er generelt pressede på grund af fødemangel og et oliespild vil derfor være ekstra alvorligt for dem Selv om der potentielt kan påvirkes et stort antal individer, så viser oliespildsberegningerne, at genetableringstiden for de berørte populationer generelt er begrænset til 1-2 vækstsæsoner For lommerne, der overvintre i Tyske Bugt, er genetableringstiden dog op til syv år Et stort overfladeudslip om vinteren vil derfor kunne være ekstra alvorligt for denne population, Emissioner til luften Emissioner til atmosfæren stammer primært fra tre kilder: Udstødningsgas fra kraftgenerering Flaregas (afbrænding af gas i fakkel) Tab af flygtige oliekomponenter fra olietransport De beregnede fremtidige årlige udledninger til atmosfæren fra driften af Syd Arne-feltet med tilhørende satellitter udgør generelt mindre end 0,5 % af de samlede danske udledninger til atmosfæren For flygtige organiske forbindelser (VOC'er) er Syd Arnes andel af de samlede danske udledninger beregnet til ca 3,5 %, hvilket er en stor andel for et enkelt anlæg Det skal dog bemærkes, at VOC-emissionen fra platformen beror på en antagelse om en procentvis fordampet mængde af den samlede produktion af kulbrinter fra feltet Hess Denmark planlægger at undersøge validiteten af denne antagelse nærmere for at få et mere præcist billede af emissionen af VOC fra platformen Hess Denmark er endvidere i gang med at undersøge de tekniske muligheder for reduktion af VOC-emissionen fra platformen Fysiske påvirkninger Anbringelse af materiale og installationer på havbunden medfører direkte tryk samt ophvirvling og omlejring af sediment Dette kan påvirke bundlevende organismer i og omkring det aktuelle sted på havbunden, samt organismer i vandsøjlen over og nedstrøms arbejdsstedet Udledning af borespåner samt andet partikulært materiale kan tillige medføre effekter på specielt bundlevende organismer

11 9 Udbredelsen af den fysiske effekt er imidlertid begrænset til umiddelbart omkring og i strømretningen fra aktiviteten og bundfaunaen vil typisk vende tilbage indenfor få år efter aktivitetens ophør Miljøvurderingen er oversigtsmæssigt summeret i nedenstående tabel Farverne refererer til en vurdering af problemstillingernes alvor og bruges af Hess Denmark ved prioriteringen af den løbende forbedring, der hele tiden foregår Det gælder både reduktionen af de aktuelle miljøkonsekvenser og reduktionen af sandsynligheden for at der sker utilsigtede udslip Tabel 11 Aktivitet Overblik over miljøpåvirkninger Evaluering af effekter af feltaktiviteterne Fisk Fugle Havpattedyr Økosystemer Atmosfæren Socioøkonomi Udbygningsaktiviteter: Seismiske undersøgelser Placering af installationer Etablering af brønde Utilsigtet udledning Stort uheld (blow out) Drift af borerig Drift af transportmidler Produktionsaktiviteter: Tilstedeværelse af installationer Udledning af produceret vand mv Utilsigtet udledning Stort uheld (blow out) Oplagring og lastning af olie, udledning af ballastvand Drift af platform Drift af transportmidler Rød: Gul: Grøn: Blå: Grå: 1 prioritet til reduktion af risiko/ påvirkning Dette er et kritisk risikoniveau 2 prioritet til reduktion af risiko/ påvirkning Der arbejdes med løbende forbedring 3 prioritet til reduktion af risiko/ påvirkning Risiko/ påvirkning holdes under observation Positiv påvirkning Fravalgt - ikke relevant

12 10 Effektvurderingerne er foretaget på baggrund af vurdering af konsekvenser og frekvens efter inddelinger som er beskrevet i Appendiks 3 Havpattedyrene bliver ikke påvirket i væsentligt omfang bla fordi der ikke er mange individer i området Fugle bliver heller ikke påvirket væsentligt ved normal drift, men er sårbare overfor uheld med olieudslip til følge, især større uheld hvor olien kan drive til fuglenes opholdsområder Fisk og de lokale økosystemer er mest påvirkede af aktiviteterne på licensområdet Det gælder både den daglige drift, hvor påvirkningen stammer fra udledning af kemikalier og oliekomponenter, men også fra uheldssituationer Derudover er der i produktionsfasen en væsentlig påvirkning af atmosfæren Det er særligt emission af flygtige kulbrinter (VOC'er), der bidrager til en negativ påvirkning af atmosfæren Emissionerne stammer især fra en stor fordampning af flygtige oliekomponenter i forbindelse med lastning af tankskibe med olie Endvidere sker der udledning af drivhusgasser samt af forsurende gasser Selve den fysiske tilstedeværelse af platformen har en positiv effekt på fiskefaunaen og økosystemerne, da der opstår et kunstigt rev Man skal dog være opmærksom på, at dette tildes opvejes af de udledninger, der foregår i riggens nærmiljø, som påvirker miljøet negativt Olie- gasaktiviteternes positive påvirkning af samfundsøkonomien er markeret i evalueringsskemaet, men ikke nærmere vurderet i miljøvurderingen Socioøkonomisk er det fundet at de mulige negative effekter koncentrerer sig om erhvervene fiskeri og turisme De daglige aktiviteter har konsekvens for fiskeriet i form af forbudszoner omkring installationer og aktiviteter, hvor der ikke kan fiskes Dette har dog et meget begrænset geografisk omfang og området ved Syd Arne har kun ringe kommerciel betydning for fangsten, hvorfor denne påvirkning vurderes som ubetydelig Større påvirkning af fiskeri og turisme kan forekomme i forbindelse med et større utilsigtet olieudslip Om end det kan påvirke den enkelte fisker eller hotelejer meget i det pågældende år, der sker et olieudslip, er det den overordnede vurdering, at de socioøkonomiske konsekvenser vil være begrænsede

13 11 2 Introduktion Nærværende dokument udgør en opdateret VVM-redegørelse (VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet) for licens 7/89 i den danske sektor i Nordsøen, som omfatter olie og gas platformen, Syd Arne Den geografiske udstrækning af VVM en er hele licensområde 7/89 (93,3 km 2 ), samt to mulige fremtidige rørledningskorridorer fra nærliggende licenser for eksport af produceret fluid til licens 7/89 Den eksisterende VVM-redegørelse for Syd Arne er fra 1997 (Amerada Hess A/S 1997) og dækker op til og med 19 brønde 17 af disse brønde er i 2006 allerede boret Som led i den igangværende udvidelse af Syd Arne feltet, skal der i den nærmeste fremtid bores tre nye brønde Herved bringes det totale antal brønde op på 20 - altså en mere end hvad der er omfattet af den eksisterende VVM Boring af den 20 brønd udvirker et behov for en opdatering af VVMredegørelsen I forbindelse med den fremtidige udvidelse af Syd Arne feltet har Hess Denmark valgt at se fremad, og udarbejde en ny beskrivelse, der indeholder alle på nuværende tidspunkt forudsigelige og mulige udvidelser af feltet i dets resterende levetid Disse udvidelser omfatter bla forskellige udbygninger på den eksisterende platform, etablering af op til fire nye platforme, samt import af reservoir-fluid via rørledninger fra to nærliggende licenser Nærværende redegørelse udgør således en opdateret VVM for feltet og erstatter den eksisterende VVM-redegørelse fra 1997 (VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet) 21 Licens 7/89, Syd Arne Hess Denmark ApS er operatør for licens 7/89 i den danske sektor i Nordsøen Licensområdet, der ligger ca 145 sømil vest for Esbjerg, er 93 km 2 stort og berører blokkene 5604/ /30 Følgende selskaber deltager i licensen ud over Hess Denmark ApS: DONG Efterforskning og Produktion (34,38 %), Altinex Oil A/S (6,56 %) og Danoil Exploration A/S (1,58 %) DONG E&P er medoperatør på licensen, hvilket omfatter at DONG E&P A/S planlægger og gennemfører alle boringer på licensen

14 12 Feltbeskrivelse Den eksisterende Syd Arne produktionsplatform står på ca 60 meters vanddybde Platformen består af en overbygning i 3 dæk, støttet af en undervandskonstruktion, der udover at støtte overbygningen anvendes til olieopbevaring Olieeksporten foregår via lastebøje til tankskibe mens gassen sendes via gasrørledning til Nybro på den jyske vestkyst Reservoiret er beliggende i kalksten i ca 2800 meters dybde, hvilket gør det til det dybest beliggende kalkstensreservoir i Danmark Feltets tilstedeværelse blev første gang påvist i 1969, men kom først i produktion i 1999 Figur 21 Den overordnede geografiske placering af Syd Arne feltet Eksisterende VVMredegørelse for Syd Arne (1997) Årlige udledningsregnskaber Miljømoniteringer 22 VVM-historik I forbindelse med den oprindelige udbygning af Syd Arne-feltet blev der i 1997 udarbejdet en VVM-redegørelse (Amerada Hess Aps 1997) På baggrund af en række vilkår for godkendelse af udbygningsplanen blev et VVM-tillæg for Syd Arne-projektet udarbejdet i 1998 (Amerada Hess Aps 1998) Dette tillæg indeholder korte beskrivelser af de hydrografiske forhold ved Syd Arne, Syd Arne-oliens sammensætning, omfanget af mindre oliespild samt konsekvensvurderinger af større oliespild for udvalgte organismer Hvert år siden start af produktionen er der indsendt udledningsregnskaber til Miljøstyrelsen med redegørelse for emissioner til atmosfæren og havet fra platformen i det forløbne år, herunder fra uheldssituationer Redegørelserne omfatter tillige beskrivelser af gennemførte miljøtiltag på platformen samt det kommende års planlagte miljøforbedrende tiltag Forud for opstart af produktionen fra Syd Arne blev gennemført en basislinieundersøgelse af de kemiske og biologiske forhold på havbunden omkring platformens fremtidige placering (ERT 1997) Formålet med denne un-

15 13 dersøgelse var at danne et referencegrundlag for efterfølgende undersøgelser af effekter af aktiviteterne på feltet Efterfølgende i 2002 blev der gennemført en tilsvarende undersøgelse af havbundens kemi og biologi omkring platformen (Amerada Hess ApS 2003) samt en mindre undersøgelse af indholdet fa miljøfremmede stoffer i muslinger indsamlet på og omkring Syd Arne-platformen (Amerada Hess Aps 2003A) En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i maj 2006 Denne VVMredegørelse Nærværende VVM-redegørelse erstatter den tidligere VVM-redegørelse fra 1997 Nærværende redegørelse baserer sig bla på den tidligere VVMredegørelse samt ovennævnte rapporter I forhold til den eksisterende VVM-redegørelse fra 1997 kan følgende bemærkes: For miljøbeskrivelsen er der gennemført en ny datasøgning i litteratur og databaser, og de nye data er indarbejdet i Kapitel 7 Specielt skal bemærkes inkludering af resultater fra den helt nye og omfattende undersøgelse af udbredelsen af larver og æg af torsk og rødspætter i Nordsøen (ICES 2005) Vurdering af konsekvenser af udbygning og produktion er baseret på erfaringer fra den eksisterende udbygning af og produktion fra Syd Arneplatformen Vurderinger af konsekvenserne af uheldssituationer er opdateret med den opdaterede viden omkring udbredelse af fugle i Nordsøen Selve modelleringen af olieudbredelsen er ikke opdateret, idet spildscenarierne stadig er dækkende, og behandlingen af oliespild i VVM-tillægget for Syd Arne bygger på værst tænkelige vejrscenarier Den socioøkonomiske vurdering tager udgangspunkt i det værst tænkelige oliespild, og denne vurdering er stadig relevant i forhold til den videre udbygning og drift af Syd Arne I den socioøkonomiske vurdering er tillige inddraget erfaringer fra tidligere olieudslip i danske farvande Gennemgangen af mangler og begrænsninger i de foretagne vurderinger i de forskellige dele af redegørelsen er samlet i Kapitel 14 Overordnet ramme 23 VVM-omfang VVM-redegørelsen danner en overordnet ramme, som redegør for vurderingerne af virkningerne på miljøet af de eksisterende faciliteter og de af operatøreren ansøgte udbygninger, samt mulige senere udvidelser Tabel 21 viser den overordnede totale ramme for VVM redegørelsen

16 14 Tabel 21 Overordnet total udbygningsramme for licens 7/89 Platforme Eksisterende Fremtidig riser-platform ved Syd Arne Fremtidige satellitter Brønde Eksisterende Planlagte (omfattet af eksisterende VVM) Fremtidige Samlet råolieproduktion (10 6 m 3 ) 60 Samlet gasproduktion (10 6 m 3 ) 67 Samlet vand, produceret (10 6 m 3 ) BAT/BEP Valget af tekniske løsninger bygger på vurderinger af BAT og BEP (Best Available Technology og Best Environmental Practice) En opdatering af BAT/BEP vurderingerne i nærværende VVM vil blive foretaget i et separat dokument i forbindelse med eventuelle ansøgninger om fremtidige udbygninger ( 10- ansøgning ) på licensen En opdatering og revurdering med hensyn til ny teknisk udvikling indenfor relevante områder vil dog blive foretaget minimum hvert 5 år

17 15 3 Nationale og internationale krav I det efterfølgende kapitel er beskrevet lovhjemmelen for VVM-kravet for licensudbygningen samt øvrige lovgivning som påvirker VVM-processen Endvidere beskrives øvrig lovgivning, regulering og aftaler som omfatter aktiviteterne på licensen under feltudbygning og/eller udvinding af kulbrinter fra licensen Lovhjemmel 31 VVM-lovgivning Kravet om at udarbejde en VVM-redegørelse for kommerciel indvinding af olie og naturgas på havområdet er baseret på EUs VVM-direktiv (EØF 85) Direktivet er implementeret bla via Undergrundsloven (Lovbekendtgørelse nr 526 af 11/06/2002), 28a og den dertil hørende bekendtgørelse: Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering (VVM) af projekter til indvinding af kulbrinter og til etablering af rørledninger på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde, Bekendtgørelse nr 884 af 21/09/2000 Kravene til VVM-redegørelse for offshore olie- og gasproduktion administreres af Energistyrelsen Formål Formålet med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er, på så tidligt et tidspunkt som muligt at vurdere de projekter, der kan forventes at påvirke miljøet i væsentlig grad Bekendtgørelsen specificerer de anlæg, der er omfattet af kravet om udarbejdelse af en VVM-redegørelse, og de oplysninger, som VVM-redegørelsen skal indeholde Indholdet skal i korte træk omfatte: en beskrivelse af projektet en oversigt over de væsentligste tekniske alternativer en beskrivelse af de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af anlægget en beskrivelse af anlæggets betydelige virkninger på omgivelserne en beskrivelse af anlæggets kortsigtede og langsigtede virkninger på miljøet en beskrivelse af de afhjælpende foranstaltninger, der tænkes iværksat en oversigt over eventuelle mangler ved og begrænsninger i oplysningerne om og vurderingen af miljøpåvirkningerne

18 16 Desuden skal der udarbejdes et ikke-teknisk resumé Århuskonventionen Århuskonventionens hensigt om at sikre borgernes rettigheder på miljøområdet er indarbejdet i undergrundslovens miljøbestemmelser Tre områder er i fokus: adgang til oplysninger og viden adgang til at deltage i beslutninger adgang til at klage og få afgørelser prøvet ved domstolene Loven fastsætter bla en klagefrist på fire uger efter tilladelsen er offentliggjort Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet Havmiljøloven 32 Reguleringen af havmiljøet Beskyttelsen af det marine miljø reguleres gennem havmiljøloven Lovbekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet nr 925 af 28/09/2005 Bekendtgørelserne nr 394 og 395, begge af 17/07/1984, regulerer udledningen til havet af stoffer og materialer, og stiller krav om olieberedskab Bekendtgørelserne specificerer, hvilken information der kræves for at opnå udledningstilladelser og godkendelse af olieberedskabsplanen Bekendtgørelse om forebyggelse af luftforurening fra skibe og platforme nr 508 af 18/06/2005 regulerer luftemissioner fra skibe og platforme Bekendtgørelsen regulerer udledningen af ozonlagsnedbrydende stoffer 33 Internationale aftaler 331 Natura 2000 EU-landene vedtog i 1979 EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og i 1992 EFhabitatdirektivet med det formål dels at sikre levesteder for udvalgte fuglearter, dels for at sikre den biologiske mangfoldighed i form af bestemte naturtyper og beskyttelseskrævende arter udover fugle De to direktiver betegnes samlet som Natura 2000 i den daglige forvaltning EU-direktiver er EU s måde at lovgive på Med Natura 2000-direktiverne er Danmark forpligtet til at indarbejde direktivets bestemmelser i dansk lovgivning, hvilket er sket med de seneste ændringer af skovloven, naturbeskyttelsesloven og lov om miljømål I Danmark er udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder og 254 habitatområder som led i de internationale forpligtelser i forhold til direktivet Udpegningen af de enkelte Natura-områder er sket, fordi man har dokumenteret eller har en begrundet formodning om, at der i området findes særlige naturtyper eller arter, som EU har udpeget som værende af fællesskabsbetydning Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne under Natura 2000 danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU Grænserne for et Natura 2000-område er faste og det udpegningsgrundlag, som området er udpeget for, er også lovfæstet

19 17 I et Natura 2000-område skal det sikres, at de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget, har en såkaldt gunstig bevaringsstatus (se senere i dette afsnit) Det vil sige, at der ikke må ske negative påvirkninger af arter og naturtyper på grund af aktiviteter i området Aktiviteter som foregår udenfor området, og har en negativ indvirkning på biologiske forhold inde i Natura området, skal også afværges Desuden skal de enkelte medlemslande sørge for, at der sker forbedringer for naturen i områderne feks i form af naturpleje eller naturgenopretning, hvis bevaringsstatus ikke er gunstig Danmarks Miljøundersøgelser har opstillet en række kriterier for gunstig bevaringsstatus for de enkelte naturtyper og arter, som habitatområderne er udpeget for at beskytte og udvikle Udover udpegningen af beskyttede områder betyder Natura 2000-direktiverne, at Danmark skal bevare arter, som er af fællesskabsbetydning dvs at arterne er særlig strengt beskyttet, da de set i et europæisk perspektiv er truede Beskyttelsen gælder fuglearter nævnt i fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og dyre- og plantearter nævnt i habitatdirektivs bilag II og IV, uanset om de forekommer inden for et beskyttet område eller udenfor For dyrenes vedkommende forbydes forsætligt drab, forstyrrelse, opbevaring, transport og beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder samt utilsigtet drab med væsentlig negativ indflydelse Denne regel er således også gældende på søterritoriet Nærmeste Natura 2000 område er Fuglebeskyttelsesområde nr 113, som ligger i den sydlige del af Nordsøen Udpegningsgrundlaget er sortstrubet lom, rødstrubet lom og dværgmåge Syd Arne feltet er beliggende ca 180 km vest for området

20 18 Figur 31 Fuglebeskyttelsesområde nr 113, Sydlige Nordsø er det nærmeste Natura 2000 område Espoo-konventionen 332 Andre aftaler Espoo-konventionen om VVM i en grænseoverskridende sammenhæng blev vedtaget i den finske by Espoo i 1991 (E/ECE/ ) Konventionen forudsætter, at visse nærmere definerede aktiviteter underkastes en særlig notifikations- og samarbejdsprocedure med lande, der kan blive berørt af de pågældende aktiviteter Offshore aktiviteter hører til de aktiviteter, der er omfattet af konventionens krav, jævnfør konventionens bilag 1, pkt 15 De nærmere procedurer for notifikation og samarbejde med berørte lande er fastlagt i konventionens art 3-8 Såfremt en aktivitet sandsynligvis vil medføre væsentlige virkninger på et andet lands territorium, herunder landets sokkelområde, skal det pågældende lands myndigheder notificeres af oprindelseslandets myndigheder Beslutning om evt notifikation træffes af Energistyrelsen Notifikationen skal indeholde oplysninger om den påtænkte aktivitet, herunder enhver eksisterende oplysning om de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger Endvidere skal der afgives oplysninger om den påtænkte beslutning i

VVM for Syd Arne Feltudbygning og produktion. Ikke-teknisk resumé

VVM for Syd Arne Feltudbygning og produktion. Ikke-teknisk resumé VVM for Syd Arne Feltudbygning og produktion Ikke-teknisk resumé 2006 Udarbejdet af: COWI A/S for Hess Denmark ApS Layout: COWI A/S Oplag: 200 stk. Fotos: Hess Denmark ApS, Scanpix Udgivelsesdato: Oktober

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

JUNI 2014 MAERSK OIL. Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for etablering og drift af Adda og Tyra N

JUNI 2014 MAERSK OIL. Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for etablering og drift af Adda og Tyra N JUNI 2014 MAERSK OIL Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for etablering og drift af Adda og Tyra N ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Miljøstatusrapport 2013 Den danske Nordsø

Miljøstatusrapport 2013 Den danske Nordsø Miljøstatusrapport Den danske Nordsø Forord Maersk Oil Miljøstatusrapport 1 Forord Integreret miljøledelse og højt aktivitetsniveau Indhold Forord 3 Miljøperformance - resumé 5 Fokusområder i 014 7 8 Aktivitetsniveauet

Læs mere

VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET RAVN FELTET

VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET RAVN FELTET MAJ 2014 WINTERSHALL NOORDZEE B.V. VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET RAVN FELTET ENDELIG RAPPORT MAJ 2014 WINTERSHALL NOORDZEE B.V. VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET RAVN FELTET ENDELIG RAPPORT Dette dokument

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag Ikke Teknisk resumé Projekt forslag TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår at foretage en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og havbunds prøveudtagning ud for den Sydvestlige Grønland mellem

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas November 1998 * INDHOLD: Side Forord 3 Resumé 4 Proj ektbeskrivelse

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011

IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011 IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011 Udarbejdet for CAPRICORN GREENLAND EXPLORATION 1 LTD Rapport nr. EHE2108 RPS Energy Forfatter(e)

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

HVOR KOMMER OLIEFORURENINGEN FRA Olien ender i havet som spild fra olieboreplatforme

HVOR KOMMER OLIEFORURENINGEN FRA Olien ender i havet som spild fra olieboreplatforme 85 Udtømning af olie på havene og særligt forlis af olietankskibe - forvolder store skader på fisk, søfugle, skaldyr og andre organismer. Vi kender alle til historier om oliekatastrofer, hvor store kyststrækninger

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Figur 1. Kort over vurderingsområdet I Sydgrønland, med angivelse af eksisterende licensområder, havdybder, byer og andre stednavne.

Figur 1. Kort over vurderingsområdet I Sydgrønland, med angivelse af eksisterende licensområder, havdybder, byer og andre stednavne. Dansk resumé Dette dokument er en Strategisk Miljøvurdering (SMV) af aktiviteter forbundet med efterforskning, udvikling og produktion af olie og gas i den grønlandske sektor af Labradorhavet og den sydøstlige

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Bruch Kultur e.v. Neutrebbiner Str. 11 15320 Neuhardenberg Deutschland Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere