Miljøstatusrapport 2013 Den danske Nordsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøstatusrapport 2013 Den danske Nordsø"

Transkript

1 Miljøstatusrapport Den danske Nordsø

2 Forord Maersk Oil Miljøstatusrapport 1 Forord Integreret miljøledelse og højt aktivitetsniveau Indhold Forord 3 Miljøperformance - resumé 5 Fokusområder i Aktivitetsniveauet var højt i Maersk Oils danske forretningsenhed i. Dette skyldtes hovedsageligt øget vedligeholdelsesaktivitet for at sikre produktionen fra vores ældre platforme og brønde, fortsat fremdrift med projekter for at sætte dem i produktion samt efterforskning efter mere olie og gas. I løbet af året gjorde vi en indsats for at forbedre vores miljøperformance. Vi opnåede gode resultater på nogle områder, mens andre kræver mere arbejde. For eksempel blev vores ISO certificering, en internationalt anerkendt miljø- standard for miljøledelse, fornyet. Som en del af dette blev vores energiledelsessystem certificeret for første gang. Dette giver os midlet til at sikre, at processerne til at styre vores energisystemer er på plads og virker effektivt. Løbende forbedringer For at forbedre vores miljøperformance er overholdelse af lovgivningen essentiel. Vi går imidlertid videre end dette, idet vi anvender fokuserede programmer og key performance indicators til at guide fremdrift og forbedre performance. Dette hjælper os til at forstå, hvorfor vi på visse områder ikke har opnået den ønskede effekt; for eksempel reduktion af emissioner, hvor vi fokuserer både på en effektiv brug af brændstof og flaring. Det fremadrettede arbejde Det høje aktivitetsniveau sidste år vil fortsætte i 014, når vi udfører vores komplicerede olie- og gasindvinding til havs, 00 km fra land. Dette omfatter, at vi vil sætte fire beboelsesrigge i drift for at udføre vedligeholdelse af vores platforme, inklusiv en planlagt nedlukning i løbet af sommeren. Herudover vil vi anvende fire borerigge til at udføre vores boreprogram. Samtidig vil vi udvikle nogle af vores vigtigste projekter, så de kommer tættere på produktionsstart og bore to til tre efterforskningsbrønde. Vi fortsætter vores arbejde med at levere en olie- og gasproduktion, hvor miljøpåvirkningen er håndteret på ansvarlig vis; en produktion, der kører døgnet rundt, 365 dage om året til gavn for stakeholders. Mark Wallace Landechef for Maersk Oils danske forretningsenhed 1 1 Tyra Gorm 3 Halfdan 4 Dan 3 4 P. -3

3 Miljøperformance resumé Maersk Oil Miljøstatusrapport Miljøperformance resumé Miljøperformance resumé Miljøperformance resumé Vores miljøperformance i viste fremdrift på visse områder. Der er imidlertid også udfordringer, som skal håndteres, så vi minimerer miljøpåvirkningen fra olie- og gasproduktionen. Nedenfor ses et resume af vores miljøperformance. Fornyelse af ISO certificering ISO certificeringen af vores miljøledelsessystem blev fornyet for en 3-årig periode. Denne internationalt anerkendte miljøstandard er et middel til at sikre, at vi håndterer vores miljøpåvirkninger effektivt, for eksempel energiforbrug og affald. Energieffektivitet er vigtig, da vi opererer på felter, som i visse tilfælde har været i produktion i mere end 30 år. Her kræves mere energi til at indvinde vanskeligt tilgængelig olie og gas, håndtere de stigende mængder af produceret vand og det voksende behov for vandinjektion i reservoirerne. Olie- og kemikaliespild Vi har en nultolerancepolitik med hensyn til olie- og kemikaliespild. Sidste år udgjorde oliespildet blot 0,4 ton. Mindre positivt var det, at mængden af utilsigtet kemikalieudledning steg. Olie i produceret vand Grænseværdien for oliekoncentrationen i produceret vand er 30 mg/l som et månedligt gennemsnit. Selvom vi holdt os under denne grænse, steg koncentrationen til 7,4 mg/l. Affaldshåndtering Sidste år blev affaldet fra vores arbejde i den danske del af Nordsøen genbrugt (53%), forbrændt (45%) eller deponeret (%). Andelen af deponeret affald, hovedsageligt sandblæsningssand, steg fra 1 til %. For yderligere detaljer henvises der til kapitlet, som starter på side 8. P. 4-5

4 Fokusområder i 014 Maersk Oil Miljøstatusrapport 3 Fokusområder i 014 Fokusområder i 014 Maersk Oil* har produceret olie og gas i den danske del af Nordsøen i 4 år. I takt med at felterne ældes, bliver olie- og gasindvindingen mere udfordrende. Strategien for olie- og gasindvindingen er trestrenget: Maksimere indvinding fra eksisterende felter, sætte udviklingsprojekter i kommerciel produktion og udføre efterforskning for at finde ny olie og gas. Vi tilstræber at producere olie og gas på en sådan måde, at påvirkningen af miljøet er håndteret på ansvarlig vis. I 014 vil vi sikre dette ved at gøre mere af det samme og gøre det bedre. Nedenfor følger en oversigt over de områder, som vi fokuserer på i det kommende år. Energieffektivitet Efterhånden som felterne bliver ældre, kræves der mere energi for at producere olie og gas. Vi planlægger at implementere en struktureret energieffektiviseringsproces og foretage en grundig undersøgelse, der skal kortlægge metoder til forbedring af energieffektiviteten. Kemikalier I indførte vi et nyt OSPAR-værktøj, Risk Based Approach, for at vurdere miljøpåvirkningen fra grønne, gule og røde kemikalier. I 014 vil vi anvende beregninger og andre tests til at vurdere påvirkningen af udledning af produceret vand. Der anvendes kemikalier under borearbejde og brøndvedligehold såvel som i produktionen. Som en fortsættelse af sidste års positive resultater vil vi anvende vandbaseret mudder med lavt indhold af faststof, når vi udfører borearbejde i reservoirer for at minimere udledningen af olie til havet. Samtidig vil vi anvende et nyt kemikalierapporteringssystem for at optimere administrationen af kemikalier. Spild Vi fortsætter med at fokusere på det samlede spild af olie og kemikalier, og vi vil blandt andet indføre flere inspektioner og fortsætte videreuddannelsen af vores personale. Oliekoncentration i produceret vand Vi behandler og renser produceret vand stringent for at nedbringe mængden af olieudledninger til havet. For at optimere vores processer og holde os inden for OSPARs grænser for olie-i-produceret vand på 30 mg/liter for installationer vil vi fortsat anvende oplysninger indsamlet af online olie-i-vand målere, som er placeret på hvert enkelt udledningssted. Strategien til at indvinde olie og gas 1 Maksimere indvinding fra modne felter Sætte udviklingsprojekter i kommerciel produktion 3 Udføre efterforskning for at finde ny olie og gas *Alle informationer i rapporten refererer til Maersk Oils danske forretningsenhed P. 6-7

5 Maersk Oil Miljøstatusrapport 4 1 Produktion af gas, olie og vand Gas (mio. tons olieækvivalent) Olie (mio. tons) 7,8 11,6 7, 10,6 35 Produceret vand (mio. tons) Total væskeprodukton (mio. tons) 34, 53,6 5, I det forløbne år har aktivitetsniveauet i Maersk Oils felter i den danske del af Nordsøen været højt på grund af en stigning i vedligeholdelses-, projektudviklings- og efterforskningsaktiviteter. Vores miljøperformance* skal ses i lyset af det øgede aktivitetsniveau samt felternes alder. Hovedparten af felterne er modne; det ældste har produceret olie og gas i 4 år. Det giver særlige miljømæssige udfordringer. Olie- og gasproduktion I takt med at felterne bliver ældre, sker der et naturligt fald i produktionen af olie og gas, mens mængden af produceret vand stiger. I løbet af de seneste fem år er den samlede væskeproduktion faldet støt (se fig. 1). Samtidig er mængden af vand steget fra 64% til 73%. Naturgas Produktionen faldt fra 5,6 mio. tons olieækvivalenter i til 4,5 mio. i, hvoraf knap 88% blev eksporteret til land med henblik på salg. Knap 11% af gassen blev anvendt som energikilde på platformene, og 1,7% blev flaret (se fig. ). Den øgede flaring i skyldes hovedsagelig nedlukninger på Harald og Tyra felterne. På Harald feltet medførte udskiftning og test af en ventil en længere nedlukning. På Tyra feltet blev en del af toppen af flaretårnet udskiftet. Produceret vand Dette er et biprodukt fra olie- og gasproduktionen, som udvindes sammen med kulbrinter, og som efterfølgende separeres, før det bliver renset og udledt til havet eller reinjiceret i reservoiret. Hvor reservoiret tillader det, foretager vi reinjektion for at reducere miljøbelastningen før udledning til havet. Reinjektionen af vand afhænger af en række faktorer, herunder felternes fysiske egenskaber og mængden af produceret vand. For eksempel blev næsten alt produceret vand fra Gorm reinjiceret i feltet i. Samlet set reinjicerede vi mere end 7% af det producerede vand i. Figur 3 viser mængden af reinjiceret og udledt vand i de seneste 5 år. 6, 9,8 34, 50, 5,6 9,1 33,1 47,8 Anvendelse af produceret naturgas 4,5 8,0 33,8 46,3 87,6% Salg 10,7% Energikilde 1,7% Flaring 0 Reinjektion *Alle tal er relateret til performance på DUC s offshore installationer -. P. 8-9

6 Miljøstatusrapport Maersk Oil Maersk Oil Miljøstatusrapport 3 Produceret vand reinjiceret i reservoiret eller udledt til havet 4 Olie i produceret vand udledt til havet 5 Gennemsnitlig koncentration af olie i produceret vand udledt til havet Reinjiceret produceret vand (mio. m 3 ) Udledt produceret vand (mio. m 3 ) 8,7 11,6 9,3 9,1 8,7 8,8 3,6 4 3,5,9 3, Total mængde udledt olie (tons). *I blev en grænse på 0 tons sat. Udledninger Olie i produceret vand Havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav er beskyttet af Oslo-Paris konventionen (OSPAR), som fastsætter mængden af olie, der må udledes til havet sammen med produceret vand. 15 lande, der har kyster langs med eller floder med udløb i denne del af havet, har tiltrådt konventionen. Vi foretager daglige målinger af oliekoncentrationen i produceret vand i henhold til vilkårene i vores udledningstilladelse. Der foretages endvidere regelmæssig kontrol af behandlingsprocesserne Oliekoncentration (milligram pr. liter) Sidste år steg den totale mængde af udledt olie, men vi forblev under grænsen på 0 tons (se fig. 4). Koncentrationen af olie i produceret vand steg til 7,4 mg/l. Dog holdt vi os under grænsen på 30 mg/l (se fig. 5). Der er to hovedårsager til denne stigning. For det første medførte en stigning i mængden af produceret vand, især fra Halfdan brøndene, en uundgåelig stigning i mængden af olie udledt til havet. Det er dog værd at bemærke, at Halfdan opfyldte sine miljømålsætninger for oliekoncentrationen i produceret vand på de to udledningspunkter. Vi foretager daglige målinger af oliekoncentrationen i produceret vand i henhold til vilkårene i vores udledningstilladelse P

7 Miljøstatusrapport Maersk Oil Maersk Oil Miljøstatusrapport 6 Kemikalier udledt til havet Grønne kemikalier (tons) Gule kemikalier (tons) Røde kemikalier (tons) *185 gram røde komponenter fra cement anvendt til et specialjob godkendt af Miljøstyrelsen. For det andet skyldes det ændringer i korrelationerne, der anvendes til at korrelere offshoremetoden med ISO-metoden til måling af olie i produceret vand. Kemikalier Vi anvender kemikalier af forskellige produktions-, vedligeholdelses-, bore-, miljø- og sikkerhedsmæssige årsager, for eksempel til at separere olie, gas og vand, rensning af vand, eksport af olie og gas via rørledninger til land samt beskyttelse ,000* , af offshoreanlæg mod korrosion. Bakteriel vækst fjernes også delvis ved hjælp af kemikalier. Kemikalier, der udledes under normal drift, er underlagt en udledningstilladelse udstedt af Miljøstyrelsen. Inden anvendelsen evalueres kemikalierne for at afgøre, om deres komponenter for eksempel er bioakkumulerende eller langsomt nedbrydelige. Vi overvåger konstant brugen og udledningen af kemikalier og indførte i et nyt OSPAR-værktøj, Risk Based Approach, for yderligere at vurdere kemikaliernes påvirkning af miljøet. Årligt rapporteres både anvendelse og udledning af kemikalierne til Miljøstyrelsen. I anvendte vi næsten 5% færre kemikalier end i (se fig. 6). Klassificering af kemikalier Maersk Oil følger OSPARs retningslinjer for anvendelse og udledning af kemikalier, der kategoriseres som sorte, røde, gule eller grønne. Sorte kemikalier Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, er der et forbud mod anvendelsen af sorte kemikalier. Maersk Oil har ikke anvendt disse siden 005. Røde kemikalier Disse kemikalier er miljøskadelige og indeholder en eller flere komponenter, som for eksempel har potentiale til at ophobes i levende organismer eller er langsomt nedbrydelige. Ifølge OSPARs anbefalinger skal udledningen af disse kemikalier være ophørt 1. januar 017. Siden 008 har Maersk Oil udfaset røde kemikalier og anvender dem udelukkende, når sikkerhedsmæssige, tekniske eller miljømæssige hensyn gør det nødvendigt. Udledningsniveauet er faldet betydeligt siden. Gule kemikalier Disse kemikalier falder ikke ind under de øvrige klassificeringer og kan normalt udledes uden, at der er tilknyttet særlige vilkår. Anvendelsen af gule kemikalier forblev næsten uændret på tons i (5.98 tons i ). Grønne kemikalier Disse består af miljømæssigt acceptable komponenter registreret på OSPARs PLONOR-liste (Pose Little or No Risk to the Environment). Vores brug af grønne kemikalier faldt til tons i. 7 Fordeling af grønne, gule og røde kemikalier udledt til havet* 0% Røde kemikalier 45% Gule kemikalier 55% Grønne kemikalier *Den præcise udledning af røde kemikalier: 0, % P. 1-13

8 Miljøstatusrapport Maersk Oil Maersk Oil Miljøstatusrapport 8 9 Boreaktiviteter og udledninger Maersk Oil anvender boremudder, der primært er vandbaseret og tilsat salt, glykol og kemikalier, når det er formålstjenligt som led i borearbejdet. Boremudderet har mange anvendelsesformål, herunder vigtige sikkerhedsformål, som for eksempel forhindring af blowout samt smøring og køling af borekronen. Efter brug udledes det vandbaserede boremudder og borespånerne, som består af udboret materiale fra reservoiret, i havet under overholdelse af strenge miljøforskrifter. Mængden af anvendt vandbaseret boremudder faldt markant, mens mængden af borespåner steg i (se fig. 8). Vandbaseret boremudder og borespåner udledt til havet Vandbaseret boremudder (1.000 m 3 ) Borespåner (1.000 m 3 ) Antal borede brønde 5, ,0 Utilsigtede udledninger Maersk Oil handler ud fra en nultolerancepolitik for spild, som blev indført i. Ifølge denne skal samtlige utilsigtede udledninger af olie og kemikalier, uanset mængden, rapporteres. Oliespild Der kan i enkelte tilfælde ses en oliefilm tæt ved platformene. Der er sket fremskridt i nedbringelsen af mængden af olie udledt til havet blot 0,4 tons i. Antallet af oliespild steg, selvom de fleste af disse spild var små (se fig. 9). Stigningen skal ses i lyset af nultolerancepolitikken. Utilsigtet spild af olie og kemikalier Utilsigtet spild af olie (tons) Utilsigtet spild af kemikalier (tons)* 3,1 1,3 I visse tilfælde, når det er nødvendigt på grund af forholdene, anvender vi oliebaseret boremudder. Efter brug transporteres det til land og behandles. Desuden kan det injiceres i brønde. Det vandbaserede boremudder og borespåner kan dog indeholde spor af olie fra reservoiret. Vi overvåger nøje olieindholdet for at sikre, at den gennemsnitlige oliekoncentration i mudderet eller borespånerne ikke overstiger %. Hvis gennemsnittet overstiger %, sendes boremudder og -spåner til land, hvor det bliver behandlet og bortskaffet. I var den gennemsnitlige oliekoncentration i vandbaseret boremudder og borespåner mindre end 1%.,0 3,0,0 8, 5, , ,1 Kemikaliespild Antallet og mængden af kemikaliespild steg i. Stigningen i mængden skyldes to udledninger af metanol, som er klassificeret grønne kemikalier, fra Tyra feltet (se fig. 9). 1,4 0,06 1,1 1, 0,4 7,16 *Utilsigtet spild af kemikalier blev ikke målt i og.. P

9 Miljøstatusrapport Maersk Oil Maersk Oil Miljøstatusrapport 10 emissioner* Emissioner til luften 11 -emissioner (produktionsplatforme) Kvotebelagte -emissioner (millioner tons) Ikke-kvotebelagte -emissioner (millioner tons) Emissioner frigives til atmosfæren primært fra fossilt brændstof og gas flaret 8,6% 16,1% 1,3% Gasbrændsel Gasafbrænding (flaring) Dieselforbrænding 0,08 0,08 0,07 0,09 0,09 1,46 1,45 1,40 1,44 1,55 *Bestemt af det nationale - kvotesystem, opgjort på både kvotebelagte og ikke-kvotebelagte emissioner. Emissioner -emissioner Disse stammer primært fra flaring og forbrænding af gas og diesel i turbiner/ motorer på stationære produktionsplatforme og er underlagt det danske -kvotesystem (med undtagelse af -emissioner fra nogle få satellitplatforme, der skyldes forbrænding af diesel i små motorer). De ikke-kvotebelagte emissioner stammer fra forbrænding af diesel fra mobile rigge, vagt- og forsyningsskibe samt brændstof til helikoptere. Efter et fald i de kvotebelagte emissioner de seneste fem år skete der en mindre stigning i. Denne stigning skyldes hovedsagelig det uundgåeligt højere niveau af flaring i forbindelse med produktionsstop og nedlukninger. Ikke-kvote-belagte emissioner er forblevet på samme lave niveau de senere år (se fig. 10). -emissioner udledt er fordelt på gasbrændsel (8.6%), flaring (16.1%) og dieselforbrænding (1.3%) (se fig 11). Produktionen af olie og gas falder naturligt fra ældre felter, mens mængden af produceret vand stiger. -emissioner beregnes derfor både i forhold til mængden af produceret olie og gas og i forhold til den totale væskeproduktion (se fig. 1). -emissionerne per produceret ton kulbrinter er steget løbende over de sidste fem år, fordi der kræves mere energi til at indvinde vanskeligt tilgængelig olie og gas. Hvis man imidlertid medregner stigningen i mængden af produceret vand, er -emissionerne forholdsvis stabile, dog med en mindre stigning i. Kuldioxid NO x Nitrogenoxid CH 4 Metan nmvoc Andre volatile organiske forbindelser SO x Svovldioxid 1 -emissioner pr. producerede kulbrinter og væsker -emissioner/producerede kulbrinter (tons/1.000 tons olieækvivalent) -emissioner/producerede væsker (tons/1.000 tons olieækvivalent og produceret vand) P

10 Miljøstatusrapport Maersk Oil Maersk Oil Miljøstatusrapport Energieffektivitet Vores produktion er blevet mere energieffektiv i årenes løb, og i blev vores energiledelsessystem certificeret for første gang som led i ISO recertificeringen. Årlige audits af vores miljøperformance og miljøhandlingsplaner er en del af dette. Systemet skal recertificeres i 016. No x - og So x -emissioner Disse emissioner skyldes typisk anvendelsen af fossile brændstoffer til energiproduktion og sikkerhedsafbrænding. I steg NO x -emissionerne med 5,8% (se fig. 13). En del af dette er øget dieselforbrug (5,%), og en anden er flaring (0,6%). Vi bruger PEMS-systemet ( Predictive Emissions Monitoring System ) til at beregne NO x emissioner. PEMS anvender en række forskellige oplysninger, som for eksempel gasforbrug og hastighed, til at beregne emissionerne til forskel fra CEMS-systemet ( Continuous Emissions Monitoring System ), som måler emissionerne direkte i røggassen. PEMS-systemet kontrolleres på tilsvarende vis som CEMS-systemet ved at sammenligne beregnede emissioner med parallelle målinger. Målingerne foretages af en akkrediteret tredjepart, der anvender referenceudstyr af høj kvalitet. I implementerede vi PEMS til at måle emissioner fra mindre gasturbiner i overensstemmelse med ny lovgivning. Dette forbedrer datanøjagtigheden af emissioner. 13 Emissioner: NO x, CH 4, nmvoc og SO x * 88 NO x (tons) CH 4 (tons) 1.139* * nmvoc (tons) SO x (tons) * Forbrug af hydrokloroflurokarboner (HCFCgas) og hydroflurokarboner (HFC-gas) HCFC-gas (tons) HFC- gas (tons) 1,5 1,9 0,4 0,8 1,9 0,1 8,4 11,1 16,9 nmvoc- og CH 4 -emissioner Omkring to tredjedele af udledningen af volatile organiske forbindelser (VOC) stammer fra ventilering af sikkerhedsårsager. Naturgas anvendes til at opretholde tryk- og iltfrie områder på produktionsanlæggene. VOC opdeles normalt i nmvoc og CH 4 (metan). nmvoc-emissioner steg med 15,4% i forhold til året før, primært på grund af øget flaring. CH 4 -emissionerne har været stabile over de sidste to år, navnlig fordi faldet i forbruget af gas til brændstof og stigningen i flaring medfører næsten identiske CH 4 -emissioner. De samlede VOC-emissioner steg med 4,1%. HCFC-gas Maersk Oil anvender HCFC-gas (hydrokloroflurokarbon) som kølemiddel i forbindelse med behandlingen af gas fra brøndene på to af platformene, Tyra og Gorm. I, blev HCFC fjernet fra Tyra processystemet, og vi arbejder på at fjerne det fra Gorm, hvor brugen af HCFC steg (se fig. 14) I henhold til europæisk lovgivning skal HCFC-gas, herunder det hyppigt anvendte Freon, være udfaset inden udgangen af 014. HFC-gas I udgjorde det totale forbrug af HFC-gasser i gasbaserede køleanlæg, for eksempel aircondition, blot 0,1 tons, hvilket er en reduktion fra de 0,8 tons forbrugt året før. Naturgas anvendes til at opretholde tryk- og iltfrie områder på produktionsanlæggene SO x -emissioner steg med 9,4% i, hvilket skyldes et højere dieselforbrug i forbindelse med nedlukninger. *Beregningsmetoden blev ændret i P

11 Miljøstatusrapport Maersk Oil Maersk Oil Miljøstatusrapport Dansk Undergrunds Consortium infrastruktur 15 Genbrugt, forbrændt og deponeret affald Genbrug (%) Forbrænding (%) Deponering (%) % af olieproduktionen i Danmark stammer fra DUC Mere end, mia. tønder olie produceret (197- ) 97% af Danmarks gaseksport stammer fra DUC Affaldshåndtering Maersk Oil transporterer alt affald fra anlæggene i den danske Nordsø til land, hvor det genbruges, forbrændes eller deponeres i overensstemmelse med gældende lovgivning. I indsamlede vi tons affald sammenlignet med tons i. Vi forbrænder mere affald end for fem år siden og genbruger mindre. I blev 53% affald genbrugt og 45% forbrændt. Andelen af affald, der deponeres herunder imprægneret træ og isoleringsmateriale er steget fra 1 til % på grund af et øget aktivitetsniveau offshore (se fig. 15). Hovedparten af det ekstra affald, der ender i deponi, udgøres af materialer fra sandblæsning. Fra 014 vil der imidlertid blive indført en ny metode, som indebærer, at det meste af sandet vil blive anvendt til veje og andre byggematerialer. Valdemar Roar Tyra West Svend B Tyra Tyra East Tyra Southeast Gas pipeline to shore Rolf Halfdan Gorm 7 Dagmar Skjold F Dan Kraka D 3. Regnar P. 0-1

12 Miljøstatusrapport Maersk Oil

13 Maersk Oil Kanalen Esbjerg Denmark Tel: Print This publication is printed by Maersk Oil Design and layout Maersk Oil Design Team Printed in Denmark

Miljøstatusrapport 2015 Maersk Oils olie- og gasproduktion i den danske Nordsø

Miljøstatusrapport 2015 Maersk Oils olie- og gasproduktion i den danske Nordsø Miljøstatusrapport Maersk Oils olie- og gasproduktion i den danske Nordsø Forord Maersk Oil Miljøstatusrapport Forord Forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Miljøresultater resumé 5 Fokusområder i 206 7 8

Læs mere

M IL JØSTATUSR A PPORT 2012 Den danske del af Nordsøen

M IL JØSTATUSR A PPORT 2012 Den danske del af Nordsøen M IL JØSTATUSR A PPORT 2012 Den danske del af Nordsøen Miljøstatusrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Forord af Mark Wallace 3. Danske aktiviteter 4. Udledningstilladelser 5. Miljøcertificering

Læs mere

1. INTRODUKTION. Indholdsfortegnelse

1. INTRODUKTION. Indholdsfortegnelse M I L J Ø S T A T U S R A P P O R T D E N D A N S K E N O R D S Ø 2 0 10 1. INTRODUKTION Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Politik for sundhed, sikkerhed og miljø (HSSE) Virksomhedsprofil Forord - Kurt

Læs mere

PRODUKTION 20 december 2016 MB 1

PRODUKTION 20 december 2016 MB 1 PRODUKTION 1 20 december 2016 PRODUKTION I 2015 blev der produceret 9,1 mio. m 3 olie. Dette var et fald i olieproduktionen på 5,5 pct. i forhold til 2014. Mængden af salgsgas var stabil fra 2014 til 2015

Læs mere

Status for den danske Offshore handlingsplan

Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøstyrelsen 25.06.2008 tva Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøministeren fremlagde den 19. december 2005 den såkaldte Offshore handlingsplan (jf. Bilag 2) med det formål, at miljøpåvirkningerne

Læs mere

Miljøstatusrapport. Juni 2016

Miljøstatusrapport. Juni 2016 Miljøstatusrapport 215 Juni 216 Miljødata 215 Hovedaktiviteter på dansk sokkel Myndighedskrav og - tilladelser Olie Gas Danmark (OGD) har siden 214 udgivet en årlig miljøstatusrapport. Formålet med miljøstatusrapporten

Læs mere

MILJØSTATUSRAPPORT 2011 Den danske nordsø

MILJØSTATUSRAPPORT 2011 Den danske nordsø MILJØSTATUSRAPPORT 2011 Den danske nordsø Miljøstatusrapport 2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion - Politik for sundhed, sikkerhed og miljø (HSSE) - Virksomhedsprofil Forord - Mark Wallace - Ledelsesgruppen:

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af 2008

Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af 2008 Miljøstyrelsen 20.4.2010 tva Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af 2008 Den første offshorehandlingsplan (jf. Bilag 2) blev fremlagt af miljøministeren den 19. december 2005 med det

Læs mere

Miljøstatusrapport Den danske nordsø 2006

Miljøstatusrapport Den danske nordsø 2006 Miljøstatusrapport Den danske nordsø 2006 Denne iljøstatusrapport er den første, so Mærsk Olie og Gas offentliggør vedrørende de danske Nordsøaktiviteter. Det er hensigten også freover at offentliggøre

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 1 29. august 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I

Læs mere

Miljøstatusrapport Den danske nordsø 2007

Miljøstatusrapport Den danske nordsø 2007 Miljøstatusrapport Den danske nordsø 2007 Det er hensigten at offentliggøre iljødata én gang o året vedrørende olie- og gasproduktion sat borearbejde i den danske del af Nordsøen. Rapporten præsenterer

Læs mere

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen 1 Olie- og gasproduktion Den historiske olie- og gasproduktion for perioden 1990-2014 er vist på figur 1, og Energistyrelsens prognose fra 2015

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Vi har inkluderet baggrundsinformation vedrørende klassifikationen af kemikalier for at placere vores svar i den rette sammenhæng.

Vi har inkluderet baggrundsinformation vedrørende klassifikationen af kemikalier for at placere vores svar i den rette sammenhæng. Miljøstyrelsen - Virksomheder Strandgade 29 1401 København K 7. august 2017 SUPPLERENDE REDEGØRELSE VEDRØRENDE WT-1099 OG MB-5952 Introduktion Denne redegørelse er et svar på brevet af 5. juli 2017, hvori

Læs mere

VVM for Syd Arne Feltudbygning og produktion. Ikke-teknisk resumé

VVM for Syd Arne Feltudbygning og produktion. Ikke-teknisk resumé VVM for Syd Arne Feltudbygning og produktion Ikke-teknisk resumé 2006 Udarbejdet af: COWI A/S for Hess Denmark ApS Layout: COWI A/S Oplag: 200 stk. Fotos: Hess Denmark ApS, Scanpix Udgivelsesdato: Oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Mærsk Resolute Den 30. oktober 2013

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Mærsk Resolute Den 30. oktober 2013 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Mærsk Resolute Den 30. oktober 2013 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00024 Ref. Ancsk/Mipma/Tokbu Den 28. november 2013 Rettet udgave d. 6. februar 2014 Miljøstyrelsen

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Tilsynsrapport Uvarslet tilsyn på Dan FC, Dan FF og Dan FG Den 12. august 2013

Tilsynsrapport Uvarslet tilsyn på Dan FC, Dan FF og Dan FG Den 12. august 2013 Notat Tilsynsrapport Uvarslet tilsyn på Dan FC, Dan FF og Dan FG Den 12. august 2013 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00023 Ref. ancsk/tokbu Den 22. august 2013 Rettet udgave d. 11. nov. 2013 Miljøstyrelsen

Læs mere

Mærsk Olie og Gas A/S Britanniavej Esbjerg

Mærsk Olie og Gas A/S Britanniavej Esbjerg Mærsk Olie og Gas A/S Britanniavej 10 6700 Esbjerg Miljøstyrelsen - Virksomheder J.nr. MST-400-00023 Ref. Hebec/emibm Den 16. december 2016 Generel tilladelse for Mærsk Olie og Gas A/S (Mærsk Olie) til

Læs mere

Notat om offentlig høring af VVM-redegørelser for Harald, Halfdan og Tyra felterne

Notat om offentlig høring af VVM-redegørelser for Harald, Halfdan og Tyra felterne Notat om offentlig høring af VVM-redegørelser for Harald, Halfdan og Tyra felterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 11. april 2017 J nr. 2015 5115, 2015 5116 og 2015 5117 Høringsnotat om

Læs mere

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Energiindvindingsområdet Havanlægsenheden www.ens.dk Anne Højer Simonsen Olie-gas aktiviteterne i tal Produktionsanlæg: 10 bemandede, 11 ubemandede,

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Risiko for havforurening fra borespåner fra olieplatforme undgås for 3-4 millioner kroner årligt

Risiko for havforurening fra borespåner fra olieplatforme undgås for 3-4 millioner kroner årligt Risiko for havforurening fra borespåner fra olieplatforme undgås for 3-4 millioner kroner årligt En samfundsøkonomisk analyse fra Miljøstyrelsen har beregnet, at det kun koster cirka 3-4 millioner kroner

Læs mere

Miljøstatusrapport 2013

Miljøstatusrapport 2013 Miljøstatusrapport 2013 Olie Gas Danmark Knabrostræde 30 DK-1210 København K Tlf. : +45 3841 1880 E-mail: info@oilgasdenmark.dk Design: e-types Daily Tryk: Jyderup Bogtryk/Offset Tekst- og databearbejdning:

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm Den 24. april 2014

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm Den 24. april 2014 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm Den 24. april 2014 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00029 Ref. Ancsk/Jarch Den 16. juni 2014 Med ændringer d. 27. juni 2014 Miljøstyrelsen gennemførte et

Læs mere

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre NOTAT Notat vedr. rapporter for miljøundersøgelser før og efter olieefterforskningsboringerne udført i sommeren 2010 af Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd (Cairn

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af Miljøstyrelsen tva

Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af Miljøstyrelsen tva Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af 2009 Miljøstyrelsen 8.10.2010 tva Indhold Side 3 Introduktion 4 Konklusion og samlet national vurdering 6 Status for de enkelte målsætninger

Læs mere

Hess Denmark ApS Syd Arne Feltet Miljøstatusrapport 2014

Hess Denmark ApS Syd Arne Feltet Miljøstatusrapport 2014 Hess Denmark ApS Syd Arne Feltet Miljøstatusrapport 2014 Maj 2015 Hess Denmark ApS er det danske datterselskab af Hess Corporation. Hess koncernen er et ledende, globalt og uafhængigt energiselskab, hvor

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Tyra E Den 21. februar 2014

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Tyra E Den 21. februar 2014 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Tyra E Den 21. februar 2014 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00027 Ref. Ancsk/Jarch Den 14. april 2014 Med rettelser af 28. april 2014 Miljøstyrelsen gennemførte

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn Skjold i Gorm produktionsenheden Den 6. november 2012

Tilsynsrapport Varslet tilsyn Skjold i Gorm produktionsenheden Den 6. november 2012 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn Skjold i Gorm produktionsenheden Den 6. november 2012 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00015 Ref. Ancsk/Tokbu Den 22. november 2012 Formål med tilsynet Der var tale

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges Der anvendes årligt omkring en million tons kemikalier ved offshore-aktiviteterne i Nordsøen, hvoraf omkring 50.000 tons anvendes i den danske del. Der

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

Miljøteknologi tva. Afsluttende rapport for de danske offshorehandlingsplaner

Miljøteknologi tva. Afsluttende rapport for de danske offshorehandlingsplaner Miljøteknologi 29.11.2013 tva Afsluttende rapport for de danske offshorehandlingsplaner 2005-2010 1 Indhold Side 3 Introduktion 5 Konklusion og samlet national vurdering 6 Produktion af og efterforskning

Læs mere

MAERSK OIL ESIA-16 IKKE-TEKNISK RESUMÉ ESIS GORM

MAERSK OIL ESIA-16 IKKE-TEKNISK RESUMÉ ESIS GORM Rettet til Maersk Oil Dokumenttype Ikke Ikke-teknisk teknisk resume resumé Dato August 2015 Denne danske udgave er en oversættelse af den originale engelske udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse er den

Læs mere

Handlingsplan for en mere energieffektiv indvinding af olie og gas i Nordsøen

Handlingsplan for en mere energieffektiv indvinding af olie og gas i Nordsøen NOTAT 8. april 2009 J.nr. 1115/1068-0001 Ref. hea/kle/jha/jlk/jbc/jsk Indvinding og energiteknologi Side 1/5 Handlingsplan for en mere energieffektiv indvinding af olie og gas i Nordsøen 2009-2011 Energiforbruget

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Boreteknologi og vandrette boringer

Boreteknologi og vandrette boringer 1 Sub-soil konference. Tirsdag den 6. februar 2007 Boreteknologi og vandrette boringer Ved Allan Christensen Offshore Center Danmark Program Generel rundtur i olie/gas brøndteknikken 1. De danske koncessioner

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

REDEGØRELSE FOR MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE VIRKNINGER - HALFDAN

REDEGØRELSE FOR MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE VIRKNINGER - HALFDAN Rettet til Maersk Oil Dokumenttype Rapport Dato September 2015 MAERSK OIL ESIA-16 REDEGØRELSE FOR MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE VIRKNINGER - HALFDAN Denne danske udgave er en oversættelse af den originale engelske

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

MAERSK OIL ESIA-16 IKKE-TEKNISK RESUMÉ ESIS HALFDAN. Maersk Oil. Ikke-teknisk resume. September 2015

MAERSK OIL ESIA-16 IKKE-TEKNISK RESUMÉ ESIS HALFDAN. Maersk Oil. Ikke-teknisk resume. September 2015 Rettet til Maersk Oil Dokumenttype Ikke-teknisk resume Dato September 2015 Denne danske udgave er en oversættelse af den originale engelske udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse er den engelske udgave

Læs mere

MAERSK OIL ESIA-16 REDEGØRELSE FOR MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE VIRKNINGER - HARALD

MAERSK OIL ESIA-16 REDEGØRELSE FOR MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE VIRKNINGER - HARALD Rettet til Maersk Oil Dokumenttype Rapport Dato September 2015 MAERSK OIL ESIA-16 REDEGØRELSE FOR MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE VIRKNINGER - HARALD Denne danske udgave er en oversættelse af den originale engelske

Læs mere

MAERSK OIL ESIA-16 IKKE-TEKNISK RESUMÉ ESIS DAN

MAERSK OIL ESIA-16 IKKE-TEKNISK RESUMÉ ESIS DAN Rettet til Maersk Oil Dokumenttype Ikke-teknisk resumé Dato August 2015 Denne danske udgave er en oversættelse af den originale engelske udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse er den engelske udgave gældende

Læs mere

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Offshore Center Danmark Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning for

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

MAERSK OIL ESIA-16 IKKE-TEKNISK RESUMÉ ESIS HARALD. Maersk Oil. Ikke-teknisk resume. September 2015

MAERSK OIL ESIA-16 IKKE-TEKNISK RESUMÉ ESIS HARALD. Maersk Oil. Ikke-teknisk resume. September 2015 Rettet til Maersk Oil Dokumenttype Ikke-teknisk resume Dato September 2015 Denne danske udgave er en oversættelse af den originale engelske udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse er den engelske udgave

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Dan Den 17. december 2014

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Dan Den 17. december 2014 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Dan Den 17. december 2014 Miljøteknologi J.nr. MST-404-00032 Ref. Ancsk/Jarch Den 29. januar 2015 Med tilføjelse d. 10. april 2015 Miljøstyrelsen gennemførte et tilsyn

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

MAERSK OIL ESIA-16 REDEGØRELSE FOR MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE VIRKNINGER - TYRA

MAERSK OIL ESIA-16 REDEGØRELSE FOR MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE VIRKNINGER - TYRA Rettet til Maersk Oil Dokumenttype Rapport Dato September 2015 MAERSK OIL ESIA-16 REDEGØRELSE FOR MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE VIRKNINGER - TYRA Denne danske udgave er en oversættelse af den originale engelske

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

VURDERING AF VIRKNINGEN PÅ MILJØET FRA YDERLIGERE BRØNDE

VURDERING AF VIRKNINGEN PÅ MILJØET FRA YDERLIGERE BRØNDE FRA YDERLIGERE BRØNDE JULI 2005 SAMMENFATNING Vurdering af virkning på miljøet i perioden 2006 til 2010 Denne redegørelse for miljøpåvirkninger forbundet med drift- og udbygningsaktiviteter i de opererede

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 1. INTRODUKTION Indhodsfortegnese 1. Introduktion Virksomhedsprofi Forord - Jakob Thomasen - Franz Wium Sørensen 2. Danske aktiviteter 3. Mijøpåvirkninger 4. CO

Læs mere

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights:

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights: Økonomisk analyse 21. december 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget Highlights: FN s seneste opgørelse

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION samt anden anvendelse af undergrunden 2013 Forord Mens EU-landenes afhængighed af importeret naturgas fra især Norge, Rusland og Nordafrika nærmer sig 70 pct., har Danmark

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 14. maj 2013. Sag nr. 7. Emne: Råstofplan 2012. Bilag 8 og 9

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 14. maj 2013. Sag nr. 7. Emne: Råstofplan 2012. Bilag 8 og 9 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådsmøde den 14. maj 2013 Sag nr. 7 Emne: Råstofplan 2012 Bilag 8 og 9 Koncern Miljø Til: Regionsrådet Regionsgården Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 Fax 38665700

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund

Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund I medfør af 25, stk. 2, 34 a og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven),

Læs mere

Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup

Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup Hvorfor er projektet nødvendigt? Gaslageret i Lille Torup blev etableret i 1980 erne og har nu en alder, der gør, at nogle væsentlige anlægsdele,

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

DANMARKS PRODUCERENDE FELTER

DANMARKS PRODUCERENDE FELTER DANMARKS PRODUCERENDE FELTER 2011 INDHOLD Danmarks producerende felter. 2 Signaturforklaring 3 Cecilie feltet 4 Dagmar feltet 6 Dan feltet 8 Gorm feltet 10 Halfdan feltet 12 Halfdan feltet (hovedfelt)

Læs mere

Vurdering af Virkningen på Miljøet (VVM) fra yderligere brønde

Vurdering af Virkningen på Miljøet (VVM) fra yderligere brønde Vurdering af Virkningen på Miljøet (VVM) fra yderligere brønde Ikke-teknisk resume - Juli 2005 Indholdsfortegnelse Side 4 Beskrivelse af felter og udbygninger Felternes position Reservoirbeskrivelse og

Læs mere

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Man kan skelne mellem lagerenergi og vedvarende energi. Sæt kryds ved de energiformer, der er lagerenergi. Olie Sol

Læs mere