AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl Deltagere i tilsynssamtalen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:"

Transkript

1 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred Svendborg Tlf AFRAPPORTERING Ovinehøj Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl oktober /13666 Skole og Dagtilbud Ref. KULANS/DKLYPN Deltagere i tilsynssamtalen: Dir. Tlf Kirsten B. Jensen (KBJ), dagtilbudsleder, Halfdan Pommerencke (HP), bestyrelsesformand, Preben Frederiksen (PF) og Bente Kruse (BK), pædagogiske teamledere Svendborg Kommune, Skole og Dagtilbud, Børn & Unge: Pia Nørgaard (PN), dagtilbudsleder og pædagogisk tilsynskonsulent, Lisbeth Ansbjerg (LA), administrativ konsulent. Dagsorden: Punkt 1. Opfølgning på konklusion fra ibrugtagningstilsyn i november Krav; Den pædagogiske læreplan skal indsendes senest juni Mål for sendes, når de er færdigbearbejdet, dog senest i forbindelse med materialet til juni Der er modtaget en ny pædagogisk læreplan; der er ikke modtaget mål for , dette bortfalder dog, da dette ikke er et krav til de kommunale dagtilbud. Opsummering: Ovinehøj har udarbejdet og fremsendt ny pædagogisk læreplan. Punkt 2. Aktuelle indskrevne børn og personale i forhold hertil pr Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag er der 34 vuggestuebørn og 97 børnehavebørn. Ovinehøj er godkendt til 34vuggestuebørn og 124 børnehavebørn.

2 Personale: Pædagoger (inkl. Ledelse): 625 timer Pædagogmedhjælper (inkl. omregnet pædagogstuderende): 257 timer Svarende til: 5,46 time pr. barn (vuggestuebarn tæller 1,9) Øvrige timer: 25 HK og 32 rengøring. Punkt 3. Rundvisning, hvor det private dagtilbud skal redegøre for, hvordan de lever op til lovgivningen om læringsmiljøer I den pædagogiske læreplan er der ved de 6 læreplanstemaer beskrevet, hvad børnene har adgang til af materialer og udfordringer, og det er beskrevet, hvilket læringssyn og barnesyn, der arbejdes ud fra. Rundvisningen i Ovinehøjs 4 børnehuse foregik ved, at en medarbejder fra det pågældende børnehus viste rundt og fortalte om indretning, dagligdag og struktur. Der blev vist rundt og fortalt engageret, blandt andet om STOP tegn, som konflikthåndtering i Pilehuset, om høstemne i Belvedere, udeliv/kolonihave i Papegøjen og om ændret brug af et køkkenskab i Enghaven, fordi de små gerne ville gemme sig der. Der er en prioritering af at opdele rummene, så børnene ved, hvad der foregår hvor, eksempelvis konstruktionsleg og køkken/dukkekrogsleg, og hvor man kan finde hvad, eksempelvis billeder af, hvad der er i en skuffe. I Belvedere er der indrettet et sprogrum, som kan bruges af alle husene, dog primært af dem på toppen, og rummet fungerer også som spiserum for en mindre gruppe børn. Hvor Pilehuset og Enghaven er nyrenoverede, så er Belvedere, - og Papegøjen til dels, temmelig nedslidte; men der er gjort meget for at udnytte rummene og gøre dem hyggelige og indbydende. Det værdsættes, at børnene selv kan tage de ting, de gerne vil bruge; de få ting, der ikke er i nåhøjde, må børnene gerne få ned, når de spørger efter det. I børnehavestuerne hænger dokumentation og billeder i børneøjenhøjde, så børnene kan se, pege og snakke om, hvad de har oplevet og reflektere over, hvad de har lært. Lige nu var der plancher i Belvedere om høstemnet. I vuggestuen hænger det højere, og medarbejderne er opmærksomme på at få øje på, når børnene peger og vil snakke om dem. Børnene vi møder, er glade og imødekommende. Nogle er i færd med at lege inde, andre ude. Nogle har sanglege og nogle sidder alene og fordybet i at tegne, bygge eller andet. Side 2 af 8

3 Det er tydeligt, at det er drøftet og overvejet, hvordan man skaber læringsmiljøer og at det skrevne også foregår i praksis. Punkt 4. Fokus på børnemiljø fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø Ovinehøjs arbejde med børnemiljøet er beskrevet i den pædagogiske læreplan; det er meget en voksen-forholden sig til det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø og relaterer konkret til læringsmiljøet. I vuggestuerne har man skrevet, at man i forbindelse med evaluering af læreplantemaerne via Tegn på læring vil stille sig evalueringsspørgsmål, der vedrører børnemiljøet. I børnehaverne har man også valgt, at man ved evaluering af f.eks. emneuger også vil bruge Tegn på læring, og i interviewet stiller spørgsmål til børnemiljøet. Ved indkøb af legetøj vil børnene blive taget med på råd. I maj udarbejder de voksne relationsskemaer, for at se på børnenes relationer i forhold deres betydning for børns trivsel. I forbindelse med Temperaturmålingen vil man også evaluere børnemiljøet. Ifølge Dagtilbudsloven skal børnemiljøet vurderes i et barneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til deres alder og modenhed. Det er derfor vigtigt, at man gør sig refleksioner over, om børnenes perspektiv bliver tydeligt i Temperaturmålingen, samt at resultatet heraf skal fremgå skriftligt. Opsummering af punkt 3 og 4: Ovinehøjs læringsmiljø og børnemiljø er velbeskrevet i den pædagogiske læreplan; og der er reflekterede pædagogiske overvejelser herom. Ved rundvisningen i børnehusene fortalte og viste engagerede pædagoger, at det skrevne svarer til det, vi ser. Vedrørende børnemiljøet skal man ved evalueringen sikre sig, at der er fokus på børnenes egne udtalte perspektiver herpå og få det beskrevet. Punkt 5. Dialog omkring de opstillede konkrete mål, beskrivelsen af evalueringspraksis samt sikring af evalueringen som foreligger dokumenteret Ovinehøjs pædagogiske læreplan er meget flot udarbejdet. Man har valgt at anvende redskabet Temperaturmåling til udarbejdelse, dokumentation og evaluering af de 6 læreplanstemaer. Temperaturmåling er et redskab, som er udarbejdet af KL; og som kan hentes på KL s hjemmeside. Side 3 af 8

4 I Temperaturmålingen er der på forhånd udvalgt 3 mål med dertilhørende 3-4 Tegn, der viser, at der er udvikling mod målet. Målene og Tiltagene er de samme for de 0-2 årige som de 3-5 årige. Evalueringen er fastsat til slutningen af I forhold til de Mål og Tegn, som Temperaturmålingen fastsætter, har Ovinehøjs pædagogisk uddannede personale udarbejdet metoder og aktiviteter til, hvordan målene nås dels for de 0-2 årige og dels for de 3-5 årige; dette er der arbejdet videre med på en pædagogisk dag med samtlige medarbejdere samt repræsentanter for forældrebestyrelsen. En fin måde at give alle indflydelse og medejerskab til det videre arbejde. De valgte metoder og aktiviteter er konkrete og flot beskrevet; en kombination af faglig viden og faglig refleksion; med konkrete praksiseksempler og med et positivt tvist humor, der gør den nærværende. Temperaturmålingen er et værktøj, som Ovinehøj har valgt og har arbejdet fint og konkret med. Som refleksion til metoden stilles følgende spørgsmål: Mener I, at det er mest hensigtsmæssigt i forhold til børns trivsel, udvikling og læring, at det er de samme mål, der fastsættes for de 0-2 årige som for de 3-5 årige f.eks. målet: Udvikler forståelse for det sociale samspil? Er et af de vigtigste mål for de 0-2 årige? Og omkring sprog, så er målene meget med fokus på det verbale sprog. Evalueringen af den pædagogiske læreplan her er metoden en del af Temperaturmålingen. Der evalueres af medarbejdere og forældre; og ved observationer af henholdsvis de 2 årige og de 4 årige. På tilsynsdagen var der observation; der var ophængt information til forældrene på dørene, om hvilke pædagoger, der skulle observere, og hvilke børn, der skulle observeres. I Enghaven sad 2 pædagoger (en fra Enghaven og én fra et af de andre børnehuse) og observerede en gruppe børn, der var i færd med samling/sanglege. Det er en omfattende måde at få evalueret på; og meget spændende at se, hvor meget resultatet kan anvendes til udvikling af det pædagogiske arbejde. Medarbejderne får i tilgift, kendskab til hinandens praksis, øvet sig i at iagttage (og blive iagttaget), samt reflekteret over, hvad de har observeret og beskrevet. Hvorefter der tages en dialog med kollegerne herom. Evalueringen skal medsendes til næste års tilsyn. Opsummering: Ovinehøjs pædagogiske læreplan er meget flot udarbejdet. Man har valgt at anvende redskabet Temperaturmåling til udarbejdelse, dokumentation og evaluering af de 6 læreplanstemaer. Side 4 af 8

5 De herefter beskrevne og valgte metoder og aktiviteter er konkrete og flot beskrevet; en kombination af faglig viden og faglig refleksion; med konkrete praksiseksempler og med et positivt tvist humor, der gør den nærværende. Evalueringen er også beskrevet i Temperaturmålingen og er netop påbegyndt. Evalueringen inddrager medarbejdere, forældre og observationer af børn i den pædagogiske praksis. Evalueringen skal medsendes til næste års tilsyn. Punkt 6. Dialog ud fra det private dagtilbuds overordnede kompetenceudviklingsplan for personalegruppen. Ovinehøj har det forgangne år primært haft fokus på kompetenceudvikling i forhold til sprog/sprogpakken og på kvalitetsredskabet Temperaturmåling. Derudover er der fokus på diplom i ledelse for de pædagogiske teamledere. Man har fokus på læring og videndeling på jobbet. Der er planlagt videreudvikling af ovennævnte kompetencer i det kommende år, hvor der også vil være et ergonomikursus for alle vuggestuemedarbejderne for at få fokus på gode vaner. Der afholdes MUS-samtaler i efteråret, hvor der vil være fokus på den enkelte medarbejders videreuddannelsesbehov. Opsummering: I Ovinehøj har der det forgangne år primært været fokus på Sprogpakken og kvalitetsredskabet Temperaturmåling. Et fokus, hvor der samtidig har været fokus på læring og videndeling på jobbet; og der er inddragelse af alle medarbejdere, f.eks. ved udarbejdelse af den pædagogiske læreplan ud fra Temperaturmålingsredskabet. De pædagogiske teamledere læser diplom i ledelse. Der afholdes MUS-samtaler i efteråret, hvor der vil være fokus på den enkelte medarbejders videreuddannelsesbehov. Punkt 7. Bygningssyn. Bygningssyn gennemført i forbindelse med ibrugtagningstilsyn i Information om fremtidige bygningssyn ud fra skema, der eftersendes til Ovinehøj til orientering. KBJ forespurgte, om tegning for Enghaven er blevet tilrettet? LA undersøger og melder tilbage. Side 5 af 8

6 Punkt 8. Dokumentation for årligt legepladscheck drøftes. Legepladsrapporter indsendt efter ibrugtagningstilsyn i 2011 med handleplan for udbedring af fejl og mangler. Der opfordres til, at legepladscheck fremover udføres i foråret, således legepladsrapport og tids- og handleplan kan fremsendes sammen med øvrigt materiale til anmeldte lovpligtige tilsyn. Punkt 9. Eventuelt Opfølgning ud fra godkendelseskriterier m.m. Ovinehøj er omfattet af Svendborg Kommunes Mad og Måltidspolitik. På Ovinehøjs hjemmeside fremgår meget tydeligt, på hvilken måde Mad og måltidspolitikken efterleves. Madordning er fravalgt i Ovinehøj, og på hjemmesiden er oplyst, at der skal være valg i forhold til frokostordning inden udgangen af I Ovinehøj skal børnene medbringe forplejning til alle måltider. Da der ikke serveres mad i Ovinehøjs huse, er der ikke besøg/kontrol fra Fødevarestyrelsen. Ovinehøj har ikke haft besøg af ArbejdsTilsynet i nogle af husene. Hjemmesiden: ER opdateret og meget brugervenlig. Brugerinformation er opdateret. Ovinehøj har både en studerende fra UCL og en PA-elev. LA informerede om de faglige organisationer, der påtaler studerende arbejdsvilkår i private dagtilbud, hvor der ikke er overenskomst. Udmeldelse opsigelsesvarsel, er synliggjort på hjemmesiden, Ovinehøj opfordres til, at informere nye forældre om at ajourføre /slette i Digital Pladsanvisning. Fra Pladsanvisningen opfordres forældre til at framelde sig ventelisten i private dagtilbud i de tilfælde, hvor Pladsanvisningen er bekendt med, at børnene er skrevet op i private dagtilbud. Bestyrelsen består ifølge vedtægten af 8 personer. Der er p.t. 6 forældrevalgte og 2 medarbejderrepræsentant. Der er ingen ikke forældrevalgt udpeget af bestyrelsen. LA informerede om, at der i forbindelse med anmeldt tilsyn skal deltage en forældrevalgt fra bestyrelsen ved tilsyn. Information om tidsplan for anmeldte tilsyn. Anmeldelse ultimo maj måned. Materiale indsendes senest 1.8. Bygningssyn udføres i august og anmeldte tilsyn fra ultimo august til primo oktober. Konklusion: Ad punkt 1. Ovinehøj har udarbejdet ny pædagogisk læreplan Side 6 af 8

7 Ad punkt 3 og 4. Ovinehøjs læringsmiljø og børnemiljø er velbeskrevet i den pædagogiske læreplan; og der er reflekterede pædagogiske overvejelser herom. Ved rundvisningen i børnehusene fortalte og viste engagerede pædagoger, at det skrevne svarer til det vi ser. Vedrørende børnemiljøet skal man ved evalueringen sikre sig, at der er fokus på børnenes egne udtalte perspektiver herpå og få det beskrevet. Ad 5. Ovinehøjs pædagogiske læreplan er meget flot udarbejdet. Man har valgt at anvende redskabet Temperaturmåling til udarbejdelse, dokumentation og evaluering af de 6 læreplanstemaer. De herefter beskrevne og valgte metoder og aktiviteter er konkrete og flot beskrevet; en kombination af faglig viden og faglig refleksion; med konkrete praksiseksempler og med et positivt tvist humor, der gør den nærværende. Evalueringen er også beskrevet i Temperaturmålingen og er netop påbegyndt. Evalueringen inddrager medarbejdere, forældre og observationer af børn i den pædagogiske praksis. Evalueringen skal medsendes til næste års tilsyn. Ad.6. I Ovinehøj har der det forgangne år primært været fokus på Sprogpakken og kvalitetsredskabet Temperaturmåling. Et fokus, hvor der samtidig har været fokus på læring og videndeling på jobbet; og der er inddragelse af alle medarbejdere, f.eks. ved udarbejdelse af den pædagogiske læreplan ud fra Temperaturmålingsredskabet. De pædagogiske teamledere læser diplom i ledelse. Der afholdes MUS-samtaler i efteråret, hvor der vil være fokus på den enkelte medarbejders videreuddannelsesbehov. Afrapportering udarbejdet af: Pia Nørgaard Lisbeth Ansbjerg Side 7 af 8

8 Side 8 af 8

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om ilsynsrapport privatinstitutionen Dagmargården, Dalegade 12 14, 7000 Fredericia 5. marts 2012. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum i opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER 5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER Som bestyrelse for den selvejende eller private daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Leder: Steen Noer Bestyrelsesformand: Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14.maj

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn...3 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder... 4 1. Status på implementering af

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere