Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011"

Transkript

1 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011

2 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi Planstrategien er en overordnet plan for kommunens strategiske og fysiske udvikling. Den er en del af det danske plansystem, og skal ifølge Planloven indeholde: Byrådets strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fremover Redegørelse for planlægningen siden den sidste kommuneplanrevision Svar på hvilke dele af kommuneplanen, der revideres Landsplanlægning Regeringens politik: Landsplanredegørelse Statslige interesser Landsplandirektiver Statslige vandplaner Statslige Natura 2000-planer Regional Udviklingsplan Regional råstofplan Staten Regioner Planstrategi Planstrategi 2011 Udgivet af Odense Kommune, november 2011 Layout: Odense Kommune Illustrationer: Odense Kommune og Colourbox Tryk: Clausen Grafisk Odense Oplag: 400 Kommuneplanlægning Lokalplanlægning Planstrategiens placering i forhold til det danske plansystem Kommuner 2

3 Indhold Vision Odense 3 Planstrategi 2011 i korte træk 5 Velkommen til dialog om Odense 6 Kanalforbindelsen Odenses roller 8 Letbane Havnen Vollsmose Vækst og Innovation 10 E 20 mod Jylland Odense Centrum Eks. OUH Letbane Livskvalitet 14 SDU Ny ForskerogVidenpark Nyt OUH Hovedbanen mod Sjælland E 20 mod Sjælland Bæredygtig Storby 18 Hovedbanen mod Jylland Sammenfatning 22 Svendborgmotorvejen Svendborgbanen 3

4 Vision Odense Vision Odense er overliggeren for Planstrategi 2011 Visionsteksten: At lege er at leve Vi vil arbejde og lege os til vækst for at skabe rammerne for et bedre liv i Odense. Vi tænker nyt, når det handler om at skabe læring, innovation, udvikling og vækst. Det lyder sjovt. Det er alvor. Vi vil øge børn og voksnes mulighed for udfoldelse i livet. Vi udviser udstrakt socialt ansvar. Vi vil styrke alle relationer, og støtte hvor nye ideer fødes og udvikles. Gennem fælles indsats vil vi øge vores livskvalitet og velstand væsentligt. Vi tænker større og bredere også internationalt. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø. Det hele handler om vores indsats for det gode liv. Det skal leves i Odense. Det betyder, at Odense i 2017 er kendt som den legende by, hvor vi tør eksperimentere. En by, som skaber stærke partnerskaber mellem alle, som vil bidrage til livskvalitet og vækst. I de krydsfelter, som opstår, vokser nye ideer og skæve indfald. Og vi er Danmarks mest bæredygtige by. Odense er en by, du mærker. Det er en leg at være med. Det giver mening. Det er sjovt. Som vi siger og gør: At lege er at leve. 4

5 Planstrategi 2011 i korte træk VISION ODENSE - AT LEGE ER AT LEVE Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense skal udvikle sig til en moderne attraktiv storby Mål Mission Hvilke udfordringer står vi overfor? Hvordan kan kommunen og borgerne løse dem i fællesskab invitation til dialog om hvad der er vigtigt for Odense i fremtiden Planstrategi 2011 Vækst og Innovation Odenses roller Livskvalitet Bæredygtig Storby Selvopfattelse Strategier/ Vækstdrivere Odense skal være sig sine forskellige roller bevidst: I forhold til borgerne, erhvervslivet, som hovedby i regionen, vækstdriver i Danmark og som global medspiller Vækst og Innovation: Transformation fra industriby til videnby. Finde særlige fynske og odenseanske styrker. Sikre fødekæden af kvalificerede medarbejdere i fremtiden. Sammenhæng mellem erhvervsudvikling og planlægning. Livskvalitet: Hvad er det gode liv i Odense? Samarbejde med borgerne om opgaveløsningen. Arbejdsdeling mellem bymidten den tætte, dynamiske storby og lokalområderne som ramme om det nære liv. Forskellig identitet i de enkelte lokalområder. Bæredygtig storby: Fokusskifte fra byudvikling på bar mark til byfortætning. Strategiske byudviklingsprojekter: Thomas B. Thriges Gade, letbanen, Campusområdet, nuværende OUH, Vollsmose. Sammenfatning 5

6 Odense - fra stor dansk by til dansk storby Dialog om fremtidens Odense Byrådet indbyder med Planstrategi 2011 alle aktører til dialog om Odenses udvikling og fremtid. Byrådet vil med planstrategien vise sit billede af, hvordan Odense skal udvikle sig. Og håber at byens borgere, virksomheder og interesseorganisationer vil byde ind med ideer og løsninger på hvordan vi i fællesskab kan realisere dette billede. Odense Kommune står over for en række udfordringer: Vigende indtægtsgrundlag, demografisk pres samt en stram styring af kommunernes økonomi. Det betyder, at vi står over for en ny virkelighed, hvor vi skal have mere ud af færre penge. Men Odense har også en række muligheder. Det er de større byer, der driver væksten i Danmark, og Odense er den tredjestørste by i landet. Vi skal skærpe storbyprofilen, og Odense har en række styrkeområder, vi kan profilere os på også ud over Danmarks grænser blandt andet At Lege er At Leve, H. C. Andersen og Carl Nielsen, Cyklister nes By, Syddansk Universitet og Universitets-hospitalet. Med Planstrategien inviterer byrådet til et bredt samarbejde om kommunens opgaveløsning og udvikling. Byrådet mener, at åben dialog og samarbejde med byens borgere er afgørende for løsningen af fremtidens opgaver og udfordringer. Planstrategien er byrådets bud på, hvordan vi skal udnytte Odenses potentialer til at håndtere de udfordringer, vi står over for. For vi kan ikke det hele. I økonomisk stramme tider er byrådet nødt til at træffe nogle valg og det betyder også, at vi er nødt til at vælge noget fra. Byrådet sætter de næste år fokus på tre indsatsområder, med afsæt i Vision Odense og kommunens politikker: Vækst og Innovation, Livskvalitet og Bæredygtig Storby. De tre indsatsområder fra visionen hænger direkte sammen med de ti temaer i Aalborg Commitments, der er den overordnede ramme for Odense Kommunes bæredygtighedsarbejde. Temaet Livskvalitet sætter fokus på især social og sundhedsmæssig bæredygtighed, Vækst og Innovation især fokuserer på økonomisk bæredygtighed og Bæredygtig Storby sætter fokus på den miljømæssige bæredygtighed. 6 Men helt så enkelt er det naturligvis ikke, og i virkelighedens verden er de tre temaer indbyrdes forbundet: Miljøteknologi kan også blive et væksteventyr og en forretning, og miljømæssig bæredygtighed handler også om at skabe en attraktiv, sund by. Bæredygtighed, vækst og livskvalitet skal gå hånd i hånd, for at Odense også i fremtiden er en attraktiv by. Det betyder, at vi nogle gange må sige nej til kortsigtede og lette løsninger for at nå større og i længden bedre resultater. Illustration: Juul og Frost

7 Gennem de seneste år har byrådet vedtaget en række politikker og strategier for, hvordan Odense skal udvikle sig over de næste mange år. Hvis denne udvikling skal lykkes, er det nødvendigt at holde fokus på de indsatser, der allerede er sat i gang: Det tager tid, før man kan se resultatet af forandringsprocesser. Sammenholdt med den nye økonomiske virkelighed, Odense står i, betyder det, at vi i endnu højere grad skal prioritere og fokusere vores indsatser. Tiden er ikke til at skifte retning. Planstrategi 2011 samler de mange tråde, der er blevet spundet: Med Vision Odense, med byrådets politikker og strategier, med Planstrategi 2008 og med de store strategiske byudviklingsprojekter, der er på vej. Planstrategi 2011 skærper, målretter og konkretiserer de igangværende indsatser i forhold til den langsigtede, fysiske planlægning. En del af denne konkretisering er allerede i gang i arbejdet med te ma tillæggene til Kommuneplan Fremover skal udtrykket der går Odense i den betyde at turde satse, prøve nye løsninger af, og sammen med byens borgere, virksomheder og interesseorganisationer sikre byens udvikling. Formålet med planstrategien er at skabe debat om, hvad der er vigtigt i Odense i fremtiden. For dig og for Odense. På vegne af Odense byråd Aalborg Commitments Odense Byråd tilsluttede sig i august 2008 Aalborg Commitments. Det betyder, at Odense Kommune - på linie med en lang række andre europæiske byer - forpligter sig til handlekraftige indsatser for en bæredygtig udvikling i den brede betydning. Det vil sige i forhold til sundhed, miljø, økonomi og sociale forhold. Det betyder, at kommunens egne aktiviteter som udgangspunkt skal være bæredygtige, og samtidig, at kommunen inviterer borgere, organisationer og virksomheder til en fælles indsats for en bæredygtig udvikling. Anker Boye, Borgmester 7

8 Odenses roller Odense spiller forskellige roller i forhold til vores omgivelser. Først og fremmest har Odense en rolle i forhold til de borgere, der bor i og bruger byen. Men som Danmarks tredjestørste by og hovedby i regionen rækker byens betydning også udover de lokale forhold. Det betyder, at Odense udfylder flere roller, der både forpligter, men også samtidig åbner muligheder for byens fortsatte udvikling. Odense og regionen Odense er Fyns og Region Syddanmarks hovedby, både hvad angår størrelse, arbejdsmarked, bosætning, kulturliv, uddannelse, sundhedsområdet og handel. Odense har derfor en særlig rolle som vækstdynamo for udviklingen i hele regionen. Det er en rolle, som Odense gerne påtager sig. Men det er vigtigt, at byerne i regionen har en åben dialog om den nødvendige arbejdsdeling og samarbejde, som dette medfører. Det betyder, at ikke alle byer skal kunne tilbyde det samme, men at de skal supplere hinanden. Det betyder også, at byerne og kommunerne i regionen skal være parate til at prioritere hinandens udviklingsprojekter frem for egne, hvis det er til gavn for regionens samlede udvikling. Odense og Danmark Nødvendigheden af arbejdsdeling mellem byerne rækker ud over den syddanske region. Odense skal udnytte den centrale beliggenhed midt i landet på det store H, som udgøres af det overordnede infrastrukturnet i Danmark. Med beliggenheden midt på Fyn fungerer Odense som et naturligt bindeled mellem Østjylland og Hovedstadsområdet, og kan derigennem være med til at sikre både lokal og national vækst. Vækstbyer på det store H Aalborg Århus Odense Regioner og hovedbyer 8 København Odense og Fyn Odenses vision for den fremtidige landsplanlægning: Odense og Fyn skal spille en rolle som vækstgenerator sammen med de store byområder i Danmark Udvikling på Fyn Odense vil i samarbejde med Fyn skærpe rollen som vækstgenerator i landsplanlægningen. Visionen er at etablere Fyn som et vækstområde, der binder vækstområderne i Østjylland sammen med vækstområdet i Øresundsregionen. Realisering af visionen vil skabe en ny dynamik, der vil være til gavn for både Fyn, Region Syddanmark og Danmark som helhed. For at løfte visionen er der etableret et sammenhængende og koordineret regionalt erhvervs- og udviklingssamarbejde på Fyn, der skal skabe en stærk vækstdagsorden for fremtidens Fyn. Samarbejdet har to spor: Enhedsorganisationen Udvikling Fyn skal gennem en fælles fynsk strategi og indsats på erhvervs- og turismeområdet skabe øget vækst og velstand på Fyn, og gøre Fyn til et attraktivt sted for turister, virksomheder og investeringer. Fynsprojektet skal opstille fælles overordnede pejlemærker for det planstrategiske arbejde i øvrigt pejlemærker som blandt andet skal støtte op om vækstdagsordenen og give omverdenen et mere klart og prioriteret billede af, hvad Fyn i fællesskab vil

9 Odense foreslår, at de danske storbyer sætter sig ud over den nationale konkurrence, og i stedet etablerer et samarbejde og en national arbejdsdeling: Hovedstaden vil være et naturligt vækstlokomotiv og Aarhus, Odense og Aalborg en slags fyrbødere, somleverer hver sine slags kul at smide på ilden: Byerne skal ikke kunne det samme men sammen skal vi kunne det hele. Odenses rolle som vækstgenerator i landsplanlægningen skal skærpes. Der er derfor igangsat et visionssamarbejde mellem staten, de fynske kommuner og Region Syddanmark for at belyse de særlige udviklingsmuligheder i Odense og på Fyn. Visionssamarbej det skal blandt andet være med til at sikre, at de største byer i Danmark får en jævnbyrdig rolle i landsplanlægningen Odense og Verden Som følge af globaliseringen konkurrerer Odense ikke kun med andre danske byer om at tiltrække vidensarbejdspladser - men med hele verden. Samtidig med at storbyerne skal arbejde sammen na tionalt for at styrke Danmark i den globale konkurrence, skal Odense også søge at udnytte de lokale potentialer, vi har i forhold til det globale marked. Byrådet ser derfor ud over den nationale kontekst og vil skærpe byens internationale profil. Dels ved at fortælle de gode historier om Odense i hele verden, som det for eksempel skete på EXPO2010 i Shanghai. Dels ved at tage ved lære af andre byer, der ligner Odense og som har haft succes med deres omstilling fra industri- til vidensbyer. Odense har potentialer, som har global rækkevidde. Vi skal brande byen på H.C. Andersen og kultur- og oplevelsesindustrien samt Cyklisternes By. Det er kendte fortællinger, som skal bruges på nye måder, i nye sammenhænge og sammen med nye historier. Odense har også potentialer, der endnu ikke er kendte i verden og for os selv. For eksempel er Odense stærk på ikke-bilindustribaseret robotteknologi og på tele-medicin områder, som kan give Odense en global styrkeposition. Byrådet vil derfor mobilisere de oplagte potentialer, som Odense har og sætte internationalt fokus på dem. Udfordringer Odense har sammen med Aarhus, Aalborg og København interesse i og ansvar for at sikre et Danmark i vækst Odense konkurrerer med de andre danske byer og resten af verden om at tiltrække vækst Odense vil have en rolle svarende til Aarhus og København i landsplanlægningen fremover Potentialer Odenses centrale beliggenhed på det store H skal udnyttes i forhold til bosætning og erhvervsudvikling Odense kan agere i en national og international dagsorden ved at styrke byens særegne vækstpotentialer, så de store danske byer supplerer hinandens styrkeområder og tilsammen bidrager til den danske vækst Odense skal være Danmarks tredjestørste vækstcenter og videnby blandt andet i kraft af de strategiske byudviklingsprojekter Der er et potentiale i Vision Odense, byens historie og berømte bysbørn, som skal bruges mere offensivt i markedsføring og branding af byen 9

10 Vækst og Innovation Odense er under forvandling fra industriby til vidensby. De traditionelle produktionserhverv bliver færre og færre, og vi skal omstille os til at leve af vores evne til at nytænke produkter, produktioner og tjenesteydelser, hvis vi skal øge konkurrenceevnen og dermed væksten og velstanden i byen. Byrådet kan ikke i sig selv drive denne forandring, vi men har med Erhvervs- og Vækstpolitikken sat de ydre rammer for den. Disse rammer skal udfyldes i samarbejde og dialog med det lokale erhvervsliv. Byrådet vil arbejde for at skabe de bedste betingelser for, at de store udfordringer, som erhvervslivet står overfor, kan løses. Også gennem planlægningen. Byrådet vil understøtte indsatserne for at udvikle Odenses styrkeområder inden for videnserhverv: Odense er allerede stærk på blandt andet robotteknologi og tele-medicinområdet, miljøteknologi/affaldshåndtering, og inden for kultur-/oplevelsesindustrien. Og kommunen investerer massivt i at gøre byen attraktiv gennem de strategiske byudviklingsprojekter. Kommunen kan understøtte en kreativ udvikling i virksomhederne, ved at stille krav til nytænkning, når kommunen selv bestiller produkter. Her er særligt de lokale forsyningsselskaber oplagte. Samtidig skal det eksisterende erhvervsliv understøt- tes og sikres mulighed for fortsat udvikling, blandt andet gennem en indsats for at øge vidensindholdet og innovationen i eksisterende virksomheder. Et væsentligt indsatsområde i de kommende år bliver også at finde de nicher og indsatsområder, hvor Odense og Fyn tilsammen har særlige fordele, hvor vi kan gøre en forskel sammenlignet med de øvrige områder i Region Syddanmark og resten af landet. Fokus på uddannelse For at sikre den fortsatte udvikling af disse områder og tilgrænsende erhverv, er det afgørende at styrke fødekæden af velkvalificerede medarbejdere. Det betyder blandt andet at det generelle uddannel- Ny Forsker- og Videnpark. Illustration: C.F. Møller sesniveau blandt Odenses borgere skal hæves ved at motivere borgerne til mere uddannelse gennem en koordineret indsats på en række områder: Opkvalificering og omskoling af den nuværende arbejdsstyrke Odense har mange højt specialiserede faglærte, der kvalificeret kan koble produktionssiden med vidensudvikling. Denne sammenhæng er afgørende for at optimere eksisterende produktionsformer og skabe nye innovative produkter Odense er en stærk uddannelsesby. Der skal sættes fokus på de odenseanske og fynske virksomheders efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft, for eksempel gennem stærkere samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Målrettet indsats for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og højtuddannede, blandt andet gennem fokus på kreativitet og innovation i bosætning, kultur og byrum Institutioner, skoler og ungdomsuddannelser i Odense Kommune skal sætte leg og læring i fokus, så den enkeltes innovative og kreative sider ættes fri Børn og unge skal motiveres til at uddanne sig efter folkeskolen. Gode forbilleder og rollemodeller skal vise, at vejen til det gode job i fremtiden går gennem uddannelse 10

11 Odense er stærk på kultur og sport og har en tradition for at gå foran på dette område. Det kan have indflydelse på hvor tilflyttere vælger at bosætte sig. Hvordan gør vi? I konkurrencen med de øvrige større byer i Danmark om at tiltrække videnserhverv skal vi udnytte de fordele vi har: Odenses centrale geografiske placering med gode forbindelser til resten af landet og verden, det gode udbud af boliger, et velestimeret kultur-, idræts- og foreningsliv, et stærkt handelsliv, gode kerneydelser samt det store potentiale i de mange studerende, der bor i byen. Odenseområdet har haft en beskeden vækst på vigtige parametre som produktivitet, iværksætterområdet, beskæftigelse af højtuddannede og indkomst i forhold til de øvrige større byregioner. Derfor skal vi som by: Indgå i netværkssamarbejder med Fyn og/eller Region Syddanmark for at skabe en bedre konkurrenceevne for regionen Udnytte Odenses beliggenhed, så vi i dialog med både Hovedstadsområdet og Østjylland, kan drage fordel af hinandens potentialer og styrkeområder og dermed i fællesskab sikre vækst i hele Danmark Arbejde klogere og smartere og derved øge produktiviteten Vi skal også se ud over de nationale grænser verden bliver mindre, og Odense skal fokusere mere på de internationale muligheder for samarbejde og handel, der blandt andet er i H.C. Andersen og Carl Nielsen. I transformationen fra industriby til vidensby vil kravene til de erhvervsmæssige rammevilkår ændre sig og kravene til erhvervslokalisering tilsvarende. Infrastrukturen forventes at være i orden, og virksomhederne indgår i stigende grad i vidensbaserede klynger frem for infrastrukturelt baserede klynger. Der er derfor god grund til at kvalificere de nuværende arealudlæg til erhvervsformål i kommuneplanen, så de modsvarer de krav, fremtidens virksomheder stiller. 11 Udfordringer Befolkningstilvæksten og den gennemsnitlige indkomst ligger betydeligt lavere i Odense end i Aarhus, Aalborg og København Der skal skabes flere arbejdspladser med højt vidensindhold i Odense, for at fastholde de mange højtuddannede, der flytter fra Fyn, når de er færdiguddannede For at øge konkurrenceevnen skal innovationskraften i de fynske virksomheder øges og arbejdsstyrken opkvalificeres Væksten skal øges mere i Odense-området end i resten af Danmark, hvis målet i Erhvervs- og Vækstpolitikken om at være blandt de tre bedste områder målt på vækst og velstand skal opnås Potentialer Odense Kommune har stort fokus på udviklingen fra industriby til videnby også i den fysiske planlægning. Erhvervsområderne skal differentieres, så de kan noget forskelligt Campusområdet har et unikt internationalt potentiale i forhold til velfærdsteknologi, i kraft af synergien mellem forskning, uddannelse, test og sundhed. Odense nuværende styrkeposition inden for robotteknologi og telemedicin, skal fastholdes og udvikles. Odense er en af landets største studiebyer med studerende og mange uddannelsesmuligheder. Befolkningstilvæksten kan øges gennem fortsat udvikling af bl.a. uddannelsestilbud, arbejdspladser for højtuddannede og storbyens kulturtilbud Kommunen som intelligent efterspørger fremmer innovationen hos vores leverandører

12 Byrådet vil arbejde for: At Odense i 2014 er den bedste erhvervsby blandt Danmarks byer med over indbyggere At Odense og Fyn i næste landsplanredegørelse indgår som et vækstområde på linje med Hoved staden/sjælland og Østjylland At Campus-området i 2025 er Europas førende videnserhvervsklynge inden for sundhedsområdet At andelen af borgere med lange videregående uddannelser i Odense udgør mindst 15 %, heraf 6% privatansatte i 2025 At kommunen som intelligent efterspørger er med til at øge innovationsevnen blandt vores leverandører Initiativer, der er sat i gang: Erhvervs- og Vækstpolitikken og dens initiativer Udvikling Fyn, der skal varetage og fremme erhvervs- og turismeudviklingen på Fyn er under etablering Fynsprojektet, der skal undersøge, hvordan en fælles fysisk planlægning kan understøtte og fremme en fælles fynsk vækstdagsorden Vision for fremtidens skole i Odense Planlægningen af Campus-området Storbyanalyse for Aarhus, Odense og Aalborg med fokus på læringspunkter fra europæiske vækstbyer Forarbejde til letbane - VVM-undersøgelse Bosætningsstrategi Odenses pavillon på Expo 2010 i Shanghai, Kina Sundhedsklynge Udviklingen af Campus-området med Forsker- og Videnparken Cortex Park, Universitet og et nyt supersygehus har et unikt potentiale af internationale dimensioner til at udvikle sig til en vidensklynge for innovation, forskning, uddannelse og produktion indenfor sundhedsområdet. 12

13 Det betyder, at vi vil: I tematillæg til Kommuneplan Klarlægge arbejdsdelingen og den tidsmæssige timing mellem de strategiske byudviklingsprojekter set ud fra en erhvervsmæssig synsvinkel I kommende Kommuneplan Generel revision af alle erhvervsudlæg hvad angår infrastruktur, anvendelse og størrelse/omfang Revision af detailhandelsstruktur på baggrund af detailhandelsanalyse og strategiske udviklingsprojekter Parametre, der er med til at skabe positiv vækst: Andre kommunale initiativer på vej Analyse af ønsker og krav til rammevilkår for videnserhverv Analyse af infrastrukturens betydning for Odenses og Fyns udviklingspotentialer, herunder eventuelle konsekvenser ved etablering af Femern-forbindelsen og en evt. Kattegatforbindelse Erhvervspolitik 2.0 Detailhandelsanalyse som grundlag for Kommuneplan Der skal udpeges arealer til udvalgsvarebutikker større end 2000 m2 med tilstrækkelig rummelighed. I forbindelse med placeringen af dem skal foretages en vurdering af butikkernes påvirkning af det omgivende bymiljø samt af påvirkningen af detailhandelsstrukturen. Antallet af butikker er på baggrund af en lovændring i Planstrategiens fremlæggelsesperiode ændret fra tre butikker til fire. Placeringen af de fire større butikker til udvalgsvarer afventer udarbejdelse af detailhandelsanalyse i 2012 samt efterfølgende kommuneplanlægning Byerne er økonomiens vækstmotorer Vækst bygger på kvaliteten af og samspillet mellem byens ressourcer Samarbejde kan skabe vækst i hele byregionen Invester i en ambitiøs byudvikling - og inviter andre til at være med Etabler forpligtende samarbejder Tag styring og fastlæg en strategi for byens udvikling Skab gode rammer for erhvervsudviklingen Kilder: City Regions Project (Damvad) og Vækstens Anatomi (Reglab) 13

14 Livskvalitet Det gode liv og borgerinddragelse Livskvalitet handler om det gode liv, som skal leves i Odense, og er udgangspunktet for Vision Odense at lege er at leve. Livskvalitet er naturligvis et individuelt begreb, og det, som den enkelte oplever som en afgørende kvalitet i livet, kan for andre have mindre betydning. Byrådets udfordring er derfor at skabe de bedste betingelser for livskvaliteten og for den mangfoldighed af liv, som skal udfolde sig i Odense. Både for de borgere, som allerede bor her, og for dem, som Odense skal tiltrække for at sikre vækst og velstand. Den nye økonomiske virkelighed betyder, at byrådet skal træffe nogle valg for at sikre vækst og velfærd på lang sigt det betyder også, at der undervejs skal foretages fravalg. At træffe de rigtige valg, der skal sikre det gode liv, er en opgave, som kommunen ikke kan løfte alene. Byrådet vil derfor invitere til et bredere samarbejde omkring kommunens opgaveløsning ved at øge fokus på inddragelse og mobilisering af borgere, virksomheder og interesseorganisationer gennem medindflydelse, dialog, samarbejde, partnerskab og etablering af netværk. De grundlæggende serviceydelser som børnepasning, hjemmepleje og undervisning i skolerne mv. er beskrevet i kommunens forskellige politikker og strategier. Det vil også i fremtiden være en kommunal opgave at sikre den grundlæggende velfærd, og den opgave tager vi alvorligt. Odense Kommune har valgt at prioritere høj kvalitet i serviceydelserne, da det er en grundlæggende forudsætning for det gode liv og kvalitet i kerneydelserne er også vigtig i forhold til at sikre byens udvikling og fremtid. Men det er nødvendigt, at alle parter bidrager og tager ansvar, for kun i fællesskab kan vi finde de rigtige løsninger, fordele ressourcerne samt udvikle og tilpasse servicen til borgernes forskellige behov. Den levende storby Odense Der er en lang række faktorer, som har betydning for borgernes livskvalitet. Blandt andet: Uddannelses-, job- og karrieremuligheder Adgang til oplevelser, rekreation og aktiviteter Nem adgang til attraktive grønne områder Byrum, der er rare og trygge at opholde sig i Gode private og offentlige servicetilbud Et tilgængeligt og attraktivt boligudbud, samt god tilgængelighed og en bæredygtig mobilitet, der gør det nemt at bevæge sig gennem byen, både til fods, på cykel og i kollektive transportmidler. Odense har som Danmarks tredjestørste by et stærkt og varieret udbud af de ovennævnte faktorer. Og det ønsker byrådet at synliggøre ikke mindst for at sikre, at vi fremover kan tiltrække flere indbyggere. Odenses storbyprofil står ikke helt skarpt for vores omgivelser og måske heller ikke for os selv. Vi er nok kendt for at være en stor, åben, lav og grøn by, men mange foretrækker tilsyneladende København og Aarhus frem for Odense. Det skal der laves om på: Fremover skal vi tænke Odense som en levende organisme, hvor de forskellige dele af byen har hver sin funktion og identitet, der tilsammen skaber den levende by. 14

15 I 2025 er den centrale bykerne samlingspunktet for kommunens og regionens borgere, vores fælles identitet, hvor man mødes og tager del i storbyens liv og oplevelser. I bykernen findes en mangfoldighed af store og små aktiviteter, kulturtilbud, anvendelser og oplevelsesmuligheder, men også grønne åndehuller med plads til rekreation. Her bor man tæt i mange forskellige typer byboliger, men også tæt på byens liv. Det intense liv i byens kerne tiltaler overvejende unge mennesker, men også mange ældre vil gerne bo tæt på byens centrale tilbud. I Odenses bykerne anno 2025 skal der også findes plads til flere familieboliger, så der sikres en varieret befolkningssammensætning, som kan medvirke til at sikre liv døgnet rundt. Forstæderne og lokalområderne tilbyder rammerne for det mere nære og rolige liv, hvor man ikke bor helt så tæt som i bykernen. Her har man mere udenomsplads til rådighed, ligesom der er nem adgang til større grønne områder, motions- og bevægelsesmuligheder og til naturen. Men bymidten er stadig tæt på, og det er nemt at cykle derind - eller tage letbanen? Det er det gode liv for mange børnefamilier og det skal det også være fremover. I 2025 vil mange børnefamilier stadig ud og bo i forstæderne, men efterspørgslen kan til en vis grad dækkes af det nuværen- de udbud af boliger. Husstandene kommer generelt til at bestå af færre personer. Ved at tilbyde mindre, centralt beliggende boliger til de små husstandsstørrelser, kan vi frigøre en del af parcelhusene til de større husstande. Odenses forstæder er meget forskellige, hvilket er en stor kvalitet: Man kan altid finde et lokalområde, der passer til ens livsstil og livssituation. Forstæderne må ikke udvikle sig til kedelige sovebyer, der bliver helt ens. Derfor vil byrådet arbejde for dels at bevare og udvikle forstædernes unikke identiteter, dels at styrke forstædernes centre, der tilbyder god lokal service og tilgængelige velfærdsydelser. Tæt By Storbyens Puls Byfællesskab Byliv - Storbyboliger Fælles Identitet Selvbærende Lokalsamfund Lokale Fællesskaber Lokale Identiteter Nærmiljø Levende storby = Attraktiv tæt bymidte + selvbærende lokalsamfund Udfordringer At få mere ud af færre penge samtidig med, at vi skal tilgodese stigende individuelle behov At tilpasse boligudbuddet til fremtidens befolkningssammensætning der bliver især flere små husstande med 1-2 personer Potentialer I Odense er vi dygtige til kultur, oplevelser, handel, cyklisme og bosætning. Det skal vi fortsætte med at udvikle, så vi også i 2025 ligger i front på disse områder Odenses rige og velfungerende foreningsliv skal understøttes Odense er byen for alle - boligpriserne er lave, og der er findes mange forskellige typer boliger Odense har en attraktiv bymidte med et stærkt bymiljø. Bymidten styrkes med de igangværende strategiske udviklingsprojekter Den høje andel af årige skaber liv og dynamik i byen. Odense skal også fremover være en attraktiv studieby Odense kan blive en moderne grøn storby, der tilbyder forskelligartede boligområder og kvarterer med selvstændige identiteter, som appellerer til mange befolkningsgrupper 15

16 Byrådet vil arbejde for: At øge dialogen og samarbejdet med borgerne om kommunens opgaveløsninger At Odense får en skarpere storbyprofil gennem en tydelig arbejdsdeling mellem den tætte bykerne og de selvbærende lokalsamfund At bymidten fortsat udvikles som et levende, aktivt og oplevelsesrigt samlingspunkt lokalt, regionalt og nationalt Initiativer, der er sat i gang: Handicappolitik med fokus på uddannelses-, arbejds- og fritidsliv Børn- og Ungepolitik med fokus på at sikre børn og unge i Odense Kommune gode opvækstvilkår, herunder understøtte at de udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære Udsattepolitik med fokus på boliger og byens rum Miljøpolitikken, der blandt andet fokuserer på bæredygtighed for børn og unge Forstadspuljen uddeler frem til mio. kr. årligt til lokalområderne for at sikre den fortsatte udvikling af lokale tilbud og aktiviteter Bosætningsstrategi med fokus på fastholdelse af de årige Odense i en ny virkelighed med fokus på livskvalitet og læring Borgerinddragelsesstrategi Kulturpolitik og kulturstrategi Tryg By med fokus på indsatser, som skal forebygge kriminalitet og skabe mere tryghed i Odense Styrkelse af bymidtens storbyprofil gennem blandt andet Thomas B. Thriges Gade-projektet Ny Sundhedspolitik med en bred tilgang til sundhedsbegrebet Seniorlivspolitik Farvergården 16

17 Det betyder, at vi vil: I tematillæg til Kommuneplan Prioritere det tidsmæssige forløb i byudviklingen så den understøtter den eksisterende og fremtidige service, herunder letbanen Fastlægge en synlig grøn-blå struktur af ådale og eksisterende og fremtidige natur- og landskabsområder Skabe nye rekreative oplevelser, bedre adgang til fjorden og fortsætte udviklingen af Stige Ø som fritids- og friluftsområde Andre kommunale initiativer på vej Revision af Boligpolitikken med fokus på fremtidens befolkningssammensætning og deres behov Målrettet handlingsplan på Bosætningsstrategien Fortsat implementering af handlingsplan på Trafik- og Mobilitetsplan I kommende Kommuneplan Revision af kommuneplanrammerne påbegyndes med afsæt i at sikre og udvikle lokale kvaliteter Saabyes Stryg 17

18 Bæredygtig Storby Med kommuneplan satte byrådet en retning for, hvordan Odense skal udvikle sig: Odense skal fremover være tættere. Mindst 50% af al ny byudvikling skal ske ved byomdannelse og -fortætning en andel, der stiger til 70% frem til kommuneplan Arbejdet med at omsætte det til kommuneplanlægning sker allerede i den igangværende temaplanlægning. Odense har mange arealer i forstæderne og i det centrale byområde, som kan omdannes til moderne, tætte by- og boligområder med blandede boligtyper. Der er igangsat en række byudviklings- og byomdannelsesprojekter i Odense, der skal understøtte væksten og udviklingen af Odense som moderne dansk storby, og som har betydning for Odenses udviklingspotentialer også i nationalt perspektiv, blandt andet: Udvikling af området omkring Campus med nyt universitetshospital, udvidelse af SDU samt etablering af en ny Forsker- og Videnpark Etablering af en letbane, der blandt andet skal forbinde bymidten med Campus-området Udvikling af en ny tæt bæredygtig bydel på Thomas B. Thriges Gade Udvikling af området omkring det nuværende Odense Universitetshospital, når hospitalet flytter til Campus-området Udvikling af Odense Havn Vollsmose som multifunktionel bydel Tilsammen udgør projekterne den største omdannelse af Odense nogensinde, og får stor betydning for byens storbyprofil både fysisk og mentalt. At bygge byen tættere En tættere by er også en mere bæredygtig by. Fortætning giver mulighed for at udnytte eksisterende infrastruktur og forsyningsstrukturer frem for at skulle udlægge nyt, hvilket er økonomisk bæredygtigt. Når man bor tættere, er der desuden bedre mulighed for social interaktion og større tryghed, hvilket gavner den sociale bæredygtighed i Odense. Ved at bygge tættere, kommer flere til at bo nærmere byens tilbud for eksempel kultur, kollektiv trafik og offentlig service og så er der større tilskyndelse til at gå eller tage cyklen frem for at køre i bil ved lokal transport. Det er en fordel for naturen, miljøet og sundheden, og det skaber en mere levende by. Åben by optager plads Danskerne har verdens største boligareal pr. indbygger, blandt andet fordi ca. 70% af danskerne bor i enfamiliehuse. Fra 1986 til 2010 er det gennemsnitlige boligareal pr. indbygger i Odense steget fra 46,5 m 2 til 52,5 m 2 Men en bæredygtig by er ikke bare en tættere by. Klima, kollektiv trafik og grønne områder er andre aspek ter af bæredygtigheden. I Odense arbejder vi med bæredygtigheden under fire indsatsområder: Bæredyg tig By, Klimaby i Europæisk Særklasse, Danmarks Grønneste Storby samt Byen med Bæredygtighed for børn og unge. Miljøpolitikken rummer en række målsætninger under hver af disse overskrifter - for eksempel at fremme den kollektive trafik og fordoble kommunens naturarealer. Målsætningerne følges op af konkrete miljøhandlingsplaner. At bygge Odense tættere betyder ikke, at vi skal bygge i de grønne områder, men snarere at vi skal bygge tættere, og måske højere, der hvor vi bygger. Vi skal bygge der, hvor byen ikke længere fungerer for eksempel i udtjente erhvervsområder. For at sikre at byudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag, skal der udarbejdes et udviklingsbillede, der fastlægger, hvordan byen i store træk skal udvikle sig fysisk over de kommende 30 til 50 år. 18

19 Udviklings billedet skal konkretisere den bæredygtige byudvikling og pege på, hvordan den eksisterende bystruktur kan fortættes samt udpege vækstretninger for den fremtidige byudvikling. Udviklingsbilledet sikrer også de naturmæssige og landskabelige værdier i byen. De grønne områder er vigtige åndehuller i bymidten og har stor rekreativ og sundhedsmæssig betydning. Samtidig fungerer de grønne områder omkring Odenses åer som forbindelse mellem bymidten og de store landskaber uden for byen, og giver mulighed for at de, der bor i bymidten har adgang til naturoplevelser. Mod Jylland Letbane Fynske motorvej E20 Stadion Udvikling af Campusområdet Kanalforbindelsen Havnen City-Campus Odense H TBTGade Odense Centrum Eks.OUH Odense Zoo Hjallese Mod Svendborg Vollsmose Hovedbanen Letbane Motorvej Park and Ride Mod København Ikea/Bilka Rosengårdcenter Ny Forskerog Videnpark SDU Nyt OUH Svendborgmotorvejen Byrådet vil styrke kommunens grønne profil ved at fastholde den grøn-blå struktur. Der skal skabes gode rammer for borgernes muligheder for et sundt, rigt og attraktivt friluftsliv ved at fremme natur- og landskabsværdierne, så de understøtter en attraktiv bosætning og klimatilpasning. Byrådet ønsker ligeledes at være med til at fremme den biologiske mangfoldighed i det åbne land ved at fordoble kommunens naturarealer. Byudvikling, aktiviteter og arealanvendelse i det åbne land skal afstemmes med hensynet til landskab, natur og grundvandsinteresser. Hvor skal vi starte? Rækkefølge og prioriteringer er afgørende for at processen med at bygge Odense tættere bliver succesfuld. Hvis byggeaktiviteten spredes på alle omdannelsesområderne på samme tid, sker der ikke tilstrækkeligt nogle steder, til at det kan blive en succes. Det er derfor nødvendigt at prioritere hvilke omdannelsesområder, der skal satses på, og hvordan de enkelte områder adskiller sig fra hinanden, så hvert område har en særlig profil. Ved at skabe en klar identitet for hvert lokalområde, sikres det, at lokalområderne tilbyder noget forskelligt frem for at konkurrere indbyrdes. En plan der entydigt fastslår, at visse områder er låst for udbygning, indtil de prioriterede områder er udfyldt. Låste områder skal også fremover kunne rumme midlertidige aktiviteter. 19 Udfordringer At indarbejde og konkretisere det brede bæredygtighedsbegreb i planlægningen Odense er i dag en stor åben, grøn og lav by. Det skaber meget trafik, som ofte vil ske i bil. Fremover skal Odense være tættere og mere bæredygtig, blandt andet ved at minimere byspredningen At prioritere byudviklingen mellem den centrale by og forstæderne Potentialer Odense skal være klimaby i europæisk særklasse blandt andet ved gennemførsel af bæredygtige transportformer som letbane, yderligere satsning på Cyklisternes By, bæredygtigt produceret fjernvarme og el samt energibesparende byggeri Byens eksisterende grøn/blå struktur rummer mange rekreative kvaliteter, og den skal fortsat udvikles og styrkes Odenses storbyprofil vil blive styrket gennem realiseringen af de strategiske udviklingsprojekter Udnytte fokusskiftet fra byudvikling ved nyudlæg til byomdannelse. Odense rummer mange bynære tidligere erhvervsarealer, der kan omdannes til nye spændende byområder. Forstæderne rummer også store muligheder for omdannelse og fortætning. Omdannelsen skal prioriteres, så områderne supplerer hinanden også tidsmæssigt

20 Byrådet vil arbejde for: At Odense Kommunes byudvikling skal ske med udgangspunkt i det brede bæredygtighedsbegreb, hvor alle aspekter (sundhed, miljø, økonomi og sociale forhold) skal vægtes og afvejes ligeværdigt i forhold til hinanden At de store strategiske byudviklingsprojekter er gennemført - eller er godt i gang - i 2025 At varetage interesserne i det åbne land gennem en sammenhængende, helhedsorienteret planlægning med balance mellem benyttelse og beskyttelse At Odense i 2025 fungerer som laboratorium for afprøvning af bæredygtige løsninger At de bæredygtige transportformer i Odense hele tiden udvikles (etablering af letbane, fremme af bus og tog, cykel, gang, samkørsel mm) At fastlægge et strategisk funderet udviklingsbillede: En struktur som både friholder bevaringsværdige landskabs- og naturområder, og lægger de store linjer for hvor og hvordan byen på lang sigt år skal udvikles. At Odense i 2025 har reduceret CO2-udledningen med 50% i forhold til 2007 for kommunen som helhed Ny letbane, illustration: Juul og Frost Initiativer, der er sat i gang: Målsætning i Kommuneplan om, at mindst 50% af al ny byudvikling til boligformål skal ske som byfortætning og byomdannelse. Fra kommuneplan 2021 er målsætningen mindst 70% Årlig miljøhandlingsplan med budget og ansvarsplacering for realisering af miljøpolitikkens målsætninger Trafik- og Mobilitetsplanens projekter med fokus på byliv, bedre miljø og et sundere liv Havneomdannelse Klimaplan med fokus på vedvarende energi, energibesparende tiltag og klimarigtig transportsektor Mål: Danmarks mest bæredygtige by Odense vandt i november 2010 førstepræmie i The International Awards for Liveable Communi ties i kategorien af byer mellem og indbyggere. Konkurrencen fokuserer på evnen til at arbejde helhedsorienteret med at skabe et bæredygtigt og attraktivt samfund for byens borgere inden for 6 temaer. Førstepladsen blev begrundet i en række konkrete eksempler, blandt andet Stige Ø, Brandts området, Miljøpolitikken, fredning af Odense Ådal og Cyklisternes by. 20

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Orientering om offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2013-2025. Byrådet har den 26. juni 2013 besluttet at offentliggøre forslag til Kommuneplan

Orientering om offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2013-2025. Byrådet har den 26. juni 2013 besluttet at offentliggøre forslag til Kommuneplan Orientering By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Orientering om offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2013-2025 Byrådet har

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Strategi for Byernes Erhverv

Strategi for Byernes Erhverv Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk/ Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Forslag Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015 1 Indhold Forord 3 Det strategiske afsæt 4 Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere 5 Uddannelse som vækstmotor 6 Det

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere