Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011"

Transkript

1 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011

2 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi Planstrategien er en overordnet plan for kommunens strategiske og fysiske udvikling. Den er en del af det danske plansystem, og skal ifølge Planloven indeholde: Byrådets strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fremover Redegørelse for planlægningen siden den sidste kommuneplanrevision Svar på hvilke dele af kommuneplanen, der revideres Landsplanlægning Regeringens politik: Landsplanredegørelse Statslige interesser Landsplandirektiver Statslige vandplaner Statslige Natura 2000-planer Regional Udviklingsplan Regional råstofplan Staten Regioner Planstrategi Planstrategi 2011 Udgivet af Odense Kommune, november 2011 Layout: Odense Kommune Illustrationer: Odense Kommune og Colourbox Tryk: Clausen Grafisk Odense Oplag: 400 Kommuneplanlægning Lokalplanlægning Planstrategiens placering i forhold til det danske plansystem Kommuner 2

3 Indhold Vision Odense 3 Planstrategi 2011 i korte træk 5 Velkommen til dialog om Odense 6 Kanalforbindelsen Odenses roller 8 Letbane Havnen Vollsmose Vækst og Innovation 10 E 20 mod Jylland Odense Centrum Eks. OUH Letbane Livskvalitet 14 SDU Ny ForskerogVidenpark Nyt OUH Hovedbanen mod Sjælland E 20 mod Sjælland Bæredygtig Storby 18 Hovedbanen mod Jylland Sammenfatning 22 Svendborgmotorvejen Svendborgbanen 3

4 Vision Odense Vision Odense er overliggeren for Planstrategi 2011 Visionsteksten: At lege er at leve Vi vil arbejde og lege os til vækst for at skabe rammerne for et bedre liv i Odense. Vi tænker nyt, når det handler om at skabe læring, innovation, udvikling og vækst. Det lyder sjovt. Det er alvor. Vi vil øge børn og voksnes mulighed for udfoldelse i livet. Vi udviser udstrakt socialt ansvar. Vi vil styrke alle relationer, og støtte hvor nye ideer fødes og udvikles. Gennem fælles indsats vil vi øge vores livskvalitet og velstand væsentligt. Vi tænker større og bredere også internationalt. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø. Det hele handler om vores indsats for det gode liv. Det skal leves i Odense. Det betyder, at Odense i 2017 er kendt som den legende by, hvor vi tør eksperimentere. En by, som skaber stærke partnerskaber mellem alle, som vil bidrage til livskvalitet og vækst. I de krydsfelter, som opstår, vokser nye ideer og skæve indfald. Og vi er Danmarks mest bæredygtige by. Odense er en by, du mærker. Det er en leg at være med. Det giver mening. Det er sjovt. Som vi siger og gør: At lege er at leve. 4

5 Planstrategi 2011 i korte træk VISION ODENSE - AT LEGE ER AT LEVE Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense skal udvikle sig til en moderne attraktiv storby Mål Mission Hvilke udfordringer står vi overfor? Hvordan kan kommunen og borgerne løse dem i fællesskab invitation til dialog om hvad der er vigtigt for Odense i fremtiden Planstrategi 2011 Vækst og Innovation Odenses roller Livskvalitet Bæredygtig Storby Selvopfattelse Strategier/ Vækstdrivere Odense skal være sig sine forskellige roller bevidst: I forhold til borgerne, erhvervslivet, som hovedby i regionen, vækstdriver i Danmark og som global medspiller Vækst og Innovation: Transformation fra industriby til videnby. Finde særlige fynske og odenseanske styrker. Sikre fødekæden af kvalificerede medarbejdere i fremtiden. Sammenhæng mellem erhvervsudvikling og planlægning. Livskvalitet: Hvad er det gode liv i Odense? Samarbejde med borgerne om opgaveløsningen. Arbejdsdeling mellem bymidten den tætte, dynamiske storby og lokalområderne som ramme om det nære liv. Forskellig identitet i de enkelte lokalområder. Bæredygtig storby: Fokusskifte fra byudvikling på bar mark til byfortætning. Strategiske byudviklingsprojekter: Thomas B. Thriges Gade, letbanen, Campusområdet, nuværende OUH, Vollsmose. Sammenfatning 5

6 Odense - fra stor dansk by til dansk storby Dialog om fremtidens Odense Byrådet indbyder med Planstrategi 2011 alle aktører til dialog om Odenses udvikling og fremtid. Byrådet vil med planstrategien vise sit billede af, hvordan Odense skal udvikle sig. Og håber at byens borgere, virksomheder og interesseorganisationer vil byde ind med ideer og løsninger på hvordan vi i fællesskab kan realisere dette billede. Odense Kommune står over for en række udfordringer: Vigende indtægtsgrundlag, demografisk pres samt en stram styring af kommunernes økonomi. Det betyder, at vi står over for en ny virkelighed, hvor vi skal have mere ud af færre penge. Men Odense har også en række muligheder. Det er de større byer, der driver væksten i Danmark, og Odense er den tredjestørste by i landet. Vi skal skærpe storbyprofilen, og Odense har en række styrkeområder, vi kan profilere os på også ud over Danmarks grænser blandt andet At Lege er At Leve, H. C. Andersen og Carl Nielsen, Cyklister nes By, Syddansk Universitet og Universitets-hospitalet. Med Planstrategien inviterer byrådet til et bredt samarbejde om kommunens opgaveløsning og udvikling. Byrådet mener, at åben dialog og samarbejde med byens borgere er afgørende for løsningen af fremtidens opgaver og udfordringer. Planstrategien er byrådets bud på, hvordan vi skal udnytte Odenses potentialer til at håndtere de udfordringer, vi står over for. For vi kan ikke det hele. I økonomisk stramme tider er byrådet nødt til at træffe nogle valg og det betyder også, at vi er nødt til at vælge noget fra. Byrådet sætter de næste år fokus på tre indsatsområder, med afsæt i Vision Odense og kommunens politikker: Vækst og Innovation, Livskvalitet og Bæredygtig Storby. De tre indsatsområder fra visionen hænger direkte sammen med de ti temaer i Aalborg Commitments, der er den overordnede ramme for Odense Kommunes bæredygtighedsarbejde. Temaet Livskvalitet sætter fokus på især social og sundhedsmæssig bæredygtighed, Vækst og Innovation især fokuserer på økonomisk bæredygtighed og Bæredygtig Storby sætter fokus på den miljømæssige bæredygtighed. 6 Men helt så enkelt er det naturligvis ikke, og i virkelighedens verden er de tre temaer indbyrdes forbundet: Miljøteknologi kan også blive et væksteventyr og en forretning, og miljømæssig bæredygtighed handler også om at skabe en attraktiv, sund by. Bæredygtighed, vækst og livskvalitet skal gå hånd i hånd, for at Odense også i fremtiden er en attraktiv by. Det betyder, at vi nogle gange må sige nej til kortsigtede og lette løsninger for at nå større og i længden bedre resultater. Illustration: Juul og Frost

7 Gennem de seneste år har byrådet vedtaget en række politikker og strategier for, hvordan Odense skal udvikle sig over de næste mange år. Hvis denne udvikling skal lykkes, er det nødvendigt at holde fokus på de indsatser, der allerede er sat i gang: Det tager tid, før man kan se resultatet af forandringsprocesser. Sammenholdt med den nye økonomiske virkelighed, Odense står i, betyder det, at vi i endnu højere grad skal prioritere og fokusere vores indsatser. Tiden er ikke til at skifte retning. Planstrategi 2011 samler de mange tråde, der er blevet spundet: Med Vision Odense, med byrådets politikker og strategier, med Planstrategi 2008 og med de store strategiske byudviklingsprojekter, der er på vej. Planstrategi 2011 skærper, målretter og konkretiserer de igangværende indsatser i forhold til den langsigtede, fysiske planlægning. En del af denne konkretisering er allerede i gang i arbejdet med te ma tillæggene til Kommuneplan Fremover skal udtrykket der går Odense i den betyde at turde satse, prøve nye løsninger af, og sammen med byens borgere, virksomheder og interesseorganisationer sikre byens udvikling. Formålet med planstrategien er at skabe debat om, hvad der er vigtigt i Odense i fremtiden. For dig og for Odense. På vegne af Odense byråd Aalborg Commitments Odense Byråd tilsluttede sig i august 2008 Aalborg Commitments. Det betyder, at Odense Kommune - på linie med en lang række andre europæiske byer - forpligter sig til handlekraftige indsatser for en bæredygtig udvikling i den brede betydning. Det vil sige i forhold til sundhed, miljø, økonomi og sociale forhold. Det betyder, at kommunens egne aktiviteter som udgangspunkt skal være bæredygtige, og samtidig, at kommunen inviterer borgere, organisationer og virksomheder til en fælles indsats for en bæredygtig udvikling. Anker Boye, Borgmester 7

8 Odenses roller Odense spiller forskellige roller i forhold til vores omgivelser. Først og fremmest har Odense en rolle i forhold til de borgere, der bor i og bruger byen. Men som Danmarks tredjestørste by og hovedby i regionen rækker byens betydning også udover de lokale forhold. Det betyder, at Odense udfylder flere roller, der både forpligter, men også samtidig åbner muligheder for byens fortsatte udvikling. Odense og regionen Odense er Fyns og Region Syddanmarks hovedby, både hvad angår størrelse, arbejdsmarked, bosætning, kulturliv, uddannelse, sundhedsområdet og handel. Odense har derfor en særlig rolle som vækstdynamo for udviklingen i hele regionen. Det er en rolle, som Odense gerne påtager sig. Men det er vigtigt, at byerne i regionen har en åben dialog om den nødvendige arbejdsdeling og samarbejde, som dette medfører. Det betyder, at ikke alle byer skal kunne tilbyde det samme, men at de skal supplere hinanden. Det betyder også, at byerne og kommunerne i regionen skal være parate til at prioritere hinandens udviklingsprojekter frem for egne, hvis det er til gavn for regionens samlede udvikling. Odense og Danmark Nødvendigheden af arbejdsdeling mellem byerne rækker ud over den syddanske region. Odense skal udnytte den centrale beliggenhed midt i landet på det store H, som udgøres af det overordnede infrastrukturnet i Danmark. Med beliggenheden midt på Fyn fungerer Odense som et naturligt bindeled mellem Østjylland og Hovedstadsområdet, og kan derigennem være med til at sikre både lokal og national vækst. Vækstbyer på det store H Aalborg Århus Odense Regioner og hovedbyer 8 København Odense og Fyn Odenses vision for den fremtidige landsplanlægning: Odense og Fyn skal spille en rolle som vækstgenerator sammen med de store byområder i Danmark Udvikling på Fyn Odense vil i samarbejde med Fyn skærpe rollen som vækstgenerator i landsplanlægningen. Visionen er at etablere Fyn som et vækstområde, der binder vækstområderne i Østjylland sammen med vækstområdet i Øresundsregionen. Realisering af visionen vil skabe en ny dynamik, der vil være til gavn for både Fyn, Region Syddanmark og Danmark som helhed. For at løfte visionen er der etableret et sammenhængende og koordineret regionalt erhvervs- og udviklingssamarbejde på Fyn, der skal skabe en stærk vækstdagsorden for fremtidens Fyn. Samarbejdet har to spor: Enhedsorganisationen Udvikling Fyn skal gennem en fælles fynsk strategi og indsats på erhvervs- og turismeområdet skabe øget vækst og velstand på Fyn, og gøre Fyn til et attraktivt sted for turister, virksomheder og investeringer. Fynsprojektet skal opstille fælles overordnede pejlemærker for det planstrategiske arbejde i øvrigt pejlemærker som blandt andet skal støtte op om vækstdagsordenen og give omverdenen et mere klart og prioriteret billede af, hvad Fyn i fællesskab vil

9 Odense foreslår, at de danske storbyer sætter sig ud over den nationale konkurrence, og i stedet etablerer et samarbejde og en national arbejdsdeling: Hovedstaden vil være et naturligt vækstlokomotiv og Aarhus, Odense og Aalborg en slags fyrbødere, somleverer hver sine slags kul at smide på ilden: Byerne skal ikke kunne det samme men sammen skal vi kunne det hele. Odenses rolle som vækstgenerator i landsplanlægningen skal skærpes. Der er derfor igangsat et visionssamarbejde mellem staten, de fynske kommuner og Region Syddanmark for at belyse de særlige udviklingsmuligheder i Odense og på Fyn. Visionssamarbej det skal blandt andet være med til at sikre, at de største byer i Danmark får en jævnbyrdig rolle i landsplanlægningen Odense og Verden Som følge af globaliseringen konkurrerer Odense ikke kun med andre danske byer om at tiltrække vidensarbejdspladser - men med hele verden. Samtidig med at storbyerne skal arbejde sammen na tionalt for at styrke Danmark i den globale konkurrence, skal Odense også søge at udnytte de lokale potentialer, vi har i forhold til det globale marked. Byrådet ser derfor ud over den nationale kontekst og vil skærpe byens internationale profil. Dels ved at fortælle de gode historier om Odense i hele verden, som det for eksempel skete på EXPO2010 i Shanghai. Dels ved at tage ved lære af andre byer, der ligner Odense og som har haft succes med deres omstilling fra industri- til vidensbyer. Odense har potentialer, som har global rækkevidde. Vi skal brande byen på H.C. Andersen og kultur- og oplevelsesindustrien samt Cyklisternes By. Det er kendte fortællinger, som skal bruges på nye måder, i nye sammenhænge og sammen med nye historier. Odense har også potentialer, der endnu ikke er kendte i verden og for os selv. For eksempel er Odense stærk på ikke-bilindustribaseret robotteknologi og på tele-medicin områder, som kan give Odense en global styrkeposition. Byrådet vil derfor mobilisere de oplagte potentialer, som Odense har og sætte internationalt fokus på dem. Udfordringer Odense har sammen med Aarhus, Aalborg og København interesse i og ansvar for at sikre et Danmark i vækst Odense konkurrerer med de andre danske byer og resten af verden om at tiltrække vækst Odense vil have en rolle svarende til Aarhus og København i landsplanlægningen fremover Potentialer Odenses centrale beliggenhed på det store H skal udnyttes i forhold til bosætning og erhvervsudvikling Odense kan agere i en national og international dagsorden ved at styrke byens særegne vækstpotentialer, så de store danske byer supplerer hinandens styrkeområder og tilsammen bidrager til den danske vækst Odense skal være Danmarks tredjestørste vækstcenter og videnby blandt andet i kraft af de strategiske byudviklingsprojekter Der er et potentiale i Vision Odense, byens historie og berømte bysbørn, som skal bruges mere offensivt i markedsføring og branding af byen 9

10 Vækst og Innovation Odense er under forvandling fra industriby til vidensby. De traditionelle produktionserhverv bliver færre og færre, og vi skal omstille os til at leve af vores evne til at nytænke produkter, produktioner og tjenesteydelser, hvis vi skal øge konkurrenceevnen og dermed væksten og velstanden i byen. Byrådet kan ikke i sig selv drive denne forandring, vi men har med Erhvervs- og Vækstpolitikken sat de ydre rammer for den. Disse rammer skal udfyldes i samarbejde og dialog med det lokale erhvervsliv. Byrådet vil arbejde for at skabe de bedste betingelser for, at de store udfordringer, som erhvervslivet står overfor, kan løses. Også gennem planlægningen. Byrådet vil understøtte indsatserne for at udvikle Odenses styrkeområder inden for videnserhverv: Odense er allerede stærk på blandt andet robotteknologi og tele-medicinområdet, miljøteknologi/affaldshåndtering, og inden for kultur-/oplevelsesindustrien. Og kommunen investerer massivt i at gøre byen attraktiv gennem de strategiske byudviklingsprojekter. Kommunen kan understøtte en kreativ udvikling i virksomhederne, ved at stille krav til nytænkning, når kommunen selv bestiller produkter. Her er særligt de lokale forsyningsselskaber oplagte. Samtidig skal det eksisterende erhvervsliv understøt- tes og sikres mulighed for fortsat udvikling, blandt andet gennem en indsats for at øge vidensindholdet og innovationen i eksisterende virksomheder. Et væsentligt indsatsområde i de kommende år bliver også at finde de nicher og indsatsområder, hvor Odense og Fyn tilsammen har særlige fordele, hvor vi kan gøre en forskel sammenlignet med de øvrige områder i Region Syddanmark og resten af landet. Fokus på uddannelse For at sikre den fortsatte udvikling af disse områder og tilgrænsende erhverv, er det afgørende at styrke fødekæden af velkvalificerede medarbejdere. Det betyder blandt andet at det generelle uddannel- Ny Forsker- og Videnpark. Illustration: C.F. Møller sesniveau blandt Odenses borgere skal hæves ved at motivere borgerne til mere uddannelse gennem en koordineret indsats på en række områder: Opkvalificering og omskoling af den nuværende arbejdsstyrke Odense har mange højt specialiserede faglærte, der kvalificeret kan koble produktionssiden med vidensudvikling. Denne sammenhæng er afgørende for at optimere eksisterende produktionsformer og skabe nye innovative produkter Odense er en stærk uddannelsesby. Der skal sættes fokus på de odenseanske og fynske virksomheders efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft, for eksempel gennem stærkere samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Målrettet indsats for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og højtuddannede, blandt andet gennem fokus på kreativitet og innovation i bosætning, kultur og byrum Institutioner, skoler og ungdomsuddannelser i Odense Kommune skal sætte leg og læring i fokus, så den enkeltes innovative og kreative sider ættes fri Børn og unge skal motiveres til at uddanne sig efter folkeskolen. Gode forbilleder og rollemodeller skal vise, at vejen til det gode job i fremtiden går gennem uddannelse 10

11 Odense er stærk på kultur og sport og har en tradition for at gå foran på dette område. Det kan have indflydelse på hvor tilflyttere vælger at bosætte sig. Hvordan gør vi? I konkurrencen med de øvrige større byer i Danmark om at tiltrække videnserhverv skal vi udnytte de fordele vi har: Odenses centrale geografiske placering med gode forbindelser til resten af landet og verden, det gode udbud af boliger, et velestimeret kultur-, idræts- og foreningsliv, et stærkt handelsliv, gode kerneydelser samt det store potentiale i de mange studerende, der bor i byen. Odenseområdet har haft en beskeden vækst på vigtige parametre som produktivitet, iværksætterområdet, beskæftigelse af højtuddannede og indkomst i forhold til de øvrige større byregioner. Derfor skal vi som by: Indgå i netværkssamarbejder med Fyn og/eller Region Syddanmark for at skabe en bedre konkurrenceevne for regionen Udnytte Odenses beliggenhed, så vi i dialog med både Hovedstadsområdet og Østjylland, kan drage fordel af hinandens potentialer og styrkeområder og dermed i fællesskab sikre vækst i hele Danmark Arbejde klogere og smartere og derved øge produktiviteten Vi skal også se ud over de nationale grænser verden bliver mindre, og Odense skal fokusere mere på de internationale muligheder for samarbejde og handel, der blandt andet er i H.C. Andersen og Carl Nielsen. I transformationen fra industriby til vidensby vil kravene til de erhvervsmæssige rammevilkår ændre sig og kravene til erhvervslokalisering tilsvarende. Infrastrukturen forventes at være i orden, og virksomhederne indgår i stigende grad i vidensbaserede klynger frem for infrastrukturelt baserede klynger. Der er derfor god grund til at kvalificere de nuværende arealudlæg til erhvervsformål i kommuneplanen, så de modsvarer de krav, fremtidens virksomheder stiller. 11 Udfordringer Befolkningstilvæksten og den gennemsnitlige indkomst ligger betydeligt lavere i Odense end i Aarhus, Aalborg og København Der skal skabes flere arbejdspladser med højt vidensindhold i Odense, for at fastholde de mange højtuddannede, der flytter fra Fyn, når de er færdiguddannede For at øge konkurrenceevnen skal innovationskraften i de fynske virksomheder øges og arbejdsstyrken opkvalificeres Væksten skal øges mere i Odense-området end i resten af Danmark, hvis målet i Erhvervs- og Vækstpolitikken om at være blandt de tre bedste områder målt på vækst og velstand skal opnås Potentialer Odense Kommune har stort fokus på udviklingen fra industriby til videnby også i den fysiske planlægning. Erhvervsområderne skal differentieres, så de kan noget forskelligt Campusområdet har et unikt internationalt potentiale i forhold til velfærdsteknologi, i kraft af synergien mellem forskning, uddannelse, test og sundhed. Odense nuværende styrkeposition inden for robotteknologi og telemedicin, skal fastholdes og udvikles. Odense er en af landets største studiebyer med studerende og mange uddannelsesmuligheder. Befolkningstilvæksten kan øges gennem fortsat udvikling af bl.a. uddannelsestilbud, arbejdspladser for højtuddannede og storbyens kulturtilbud Kommunen som intelligent efterspørger fremmer innovationen hos vores leverandører

12 Byrådet vil arbejde for: At Odense i 2014 er den bedste erhvervsby blandt Danmarks byer med over indbyggere At Odense og Fyn i næste landsplanredegørelse indgår som et vækstområde på linje med Hoved staden/sjælland og Østjylland At Campus-området i 2025 er Europas førende videnserhvervsklynge inden for sundhedsområdet At andelen af borgere med lange videregående uddannelser i Odense udgør mindst 15 %, heraf 6% privatansatte i 2025 At kommunen som intelligent efterspørger er med til at øge innovationsevnen blandt vores leverandører Initiativer, der er sat i gang: Erhvervs- og Vækstpolitikken og dens initiativer Udvikling Fyn, der skal varetage og fremme erhvervs- og turismeudviklingen på Fyn er under etablering Fynsprojektet, der skal undersøge, hvordan en fælles fysisk planlægning kan understøtte og fremme en fælles fynsk vækstdagsorden Vision for fremtidens skole i Odense Planlægningen af Campus-området Storbyanalyse for Aarhus, Odense og Aalborg med fokus på læringspunkter fra europæiske vækstbyer Forarbejde til letbane - VVM-undersøgelse Bosætningsstrategi Odenses pavillon på Expo 2010 i Shanghai, Kina Sundhedsklynge Udviklingen af Campus-området med Forsker- og Videnparken Cortex Park, Universitet og et nyt supersygehus har et unikt potentiale af internationale dimensioner til at udvikle sig til en vidensklynge for innovation, forskning, uddannelse og produktion indenfor sundhedsområdet. 12

13 Det betyder, at vi vil: I tematillæg til Kommuneplan Klarlægge arbejdsdelingen og den tidsmæssige timing mellem de strategiske byudviklingsprojekter set ud fra en erhvervsmæssig synsvinkel I kommende Kommuneplan Generel revision af alle erhvervsudlæg hvad angår infrastruktur, anvendelse og størrelse/omfang Revision af detailhandelsstruktur på baggrund af detailhandelsanalyse og strategiske udviklingsprojekter Parametre, der er med til at skabe positiv vækst: Andre kommunale initiativer på vej Analyse af ønsker og krav til rammevilkår for videnserhverv Analyse af infrastrukturens betydning for Odenses og Fyns udviklingspotentialer, herunder eventuelle konsekvenser ved etablering af Femern-forbindelsen og en evt. Kattegatforbindelse Erhvervspolitik 2.0 Detailhandelsanalyse som grundlag for Kommuneplan Der skal udpeges arealer til udvalgsvarebutikker større end 2000 m2 med tilstrækkelig rummelighed. I forbindelse med placeringen af dem skal foretages en vurdering af butikkernes påvirkning af det omgivende bymiljø samt af påvirkningen af detailhandelsstrukturen. Antallet af butikker er på baggrund af en lovændring i Planstrategiens fremlæggelsesperiode ændret fra tre butikker til fire. Placeringen af de fire større butikker til udvalgsvarer afventer udarbejdelse af detailhandelsanalyse i 2012 samt efterfølgende kommuneplanlægning Byerne er økonomiens vækstmotorer Vækst bygger på kvaliteten af og samspillet mellem byens ressourcer Samarbejde kan skabe vækst i hele byregionen Invester i en ambitiøs byudvikling - og inviter andre til at være med Etabler forpligtende samarbejder Tag styring og fastlæg en strategi for byens udvikling Skab gode rammer for erhvervsudviklingen Kilder: City Regions Project (Damvad) og Vækstens Anatomi (Reglab) 13

14 Livskvalitet Det gode liv og borgerinddragelse Livskvalitet handler om det gode liv, som skal leves i Odense, og er udgangspunktet for Vision Odense at lege er at leve. Livskvalitet er naturligvis et individuelt begreb, og det, som den enkelte oplever som en afgørende kvalitet i livet, kan for andre have mindre betydning. Byrådets udfordring er derfor at skabe de bedste betingelser for livskvaliteten og for den mangfoldighed af liv, som skal udfolde sig i Odense. Både for de borgere, som allerede bor her, og for dem, som Odense skal tiltrække for at sikre vækst og velstand. Den nye økonomiske virkelighed betyder, at byrådet skal træffe nogle valg for at sikre vækst og velfærd på lang sigt det betyder også, at der undervejs skal foretages fravalg. At træffe de rigtige valg, der skal sikre det gode liv, er en opgave, som kommunen ikke kan løfte alene. Byrådet vil derfor invitere til et bredere samarbejde omkring kommunens opgaveløsning ved at øge fokus på inddragelse og mobilisering af borgere, virksomheder og interesseorganisationer gennem medindflydelse, dialog, samarbejde, partnerskab og etablering af netværk. De grundlæggende serviceydelser som børnepasning, hjemmepleje og undervisning i skolerne mv. er beskrevet i kommunens forskellige politikker og strategier. Det vil også i fremtiden være en kommunal opgave at sikre den grundlæggende velfærd, og den opgave tager vi alvorligt. Odense Kommune har valgt at prioritere høj kvalitet i serviceydelserne, da det er en grundlæggende forudsætning for det gode liv og kvalitet i kerneydelserne er også vigtig i forhold til at sikre byens udvikling og fremtid. Men det er nødvendigt, at alle parter bidrager og tager ansvar, for kun i fællesskab kan vi finde de rigtige løsninger, fordele ressourcerne samt udvikle og tilpasse servicen til borgernes forskellige behov. Den levende storby Odense Der er en lang række faktorer, som har betydning for borgernes livskvalitet. Blandt andet: Uddannelses-, job- og karrieremuligheder Adgang til oplevelser, rekreation og aktiviteter Nem adgang til attraktive grønne områder Byrum, der er rare og trygge at opholde sig i Gode private og offentlige servicetilbud Et tilgængeligt og attraktivt boligudbud, samt god tilgængelighed og en bæredygtig mobilitet, der gør det nemt at bevæge sig gennem byen, både til fods, på cykel og i kollektive transportmidler. Odense har som Danmarks tredjestørste by et stærkt og varieret udbud af de ovennævnte faktorer. Og det ønsker byrådet at synliggøre ikke mindst for at sikre, at vi fremover kan tiltrække flere indbyggere. Odenses storbyprofil står ikke helt skarpt for vores omgivelser og måske heller ikke for os selv. Vi er nok kendt for at være en stor, åben, lav og grøn by, men mange foretrækker tilsyneladende København og Aarhus frem for Odense. Det skal der laves om på: Fremover skal vi tænke Odense som en levende organisme, hvor de forskellige dele af byen har hver sin funktion og identitet, der tilsammen skaber den levende by. 14

15 I 2025 er den centrale bykerne samlingspunktet for kommunens og regionens borgere, vores fælles identitet, hvor man mødes og tager del i storbyens liv og oplevelser. I bykernen findes en mangfoldighed af store og små aktiviteter, kulturtilbud, anvendelser og oplevelsesmuligheder, men også grønne åndehuller med plads til rekreation. Her bor man tæt i mange forskellige typer byboliger, men også tæt på byens liv. Det intense liv i byens kerne tiltaler overvejende unge mennesker, men også mange ældre vil gerne bo tæt på byens centrale tilbud. I Odenses bykerne anno 2025 skal der også findes plads til flere familieboliger, så der sikres en varieret befolkningssammensætning, som kan medvirke til at sikre liv døgnet rundt. Forstæderne og lokalområderne tilbyder rammerne for det mere nære og rolige liv, hvor man ikke bor helt så tæt som i bykernen. Her har man mere udenomsplads til rådighed, ligesom der er nem adgang til større grønne områder, motions- og bevægelsesmuligheder og til naturen. Men bymidten er stadig tæt på, og det er nemt at cykle derind - eller tage letbanen? Det er det gode liv for mange børnefamilier og det skal det også være fremover. I 2025 vil mange børnefamilier stadig ud og bo i forstæderne, men efterspørgslen kan til en vis grad dækkes af det nuværen- de udbud af boliger. Husstandene kommer generelt til at bestå af færre personer. Ved at tilbyde mindre, centralt beliggende boliger til de små husstandsstørrelser, kan vi frigøre en del af parcelhusene til de større husstande. Odenses forstæder er meget forskellige, hvilket er en stor kvalitet: Man kan altid finde et lokalområde, der passer til ens livsstil og livssituation. Forstæderne må ikke udvikle sig til kedelige sovebyer, der bliver helt ens. Derfor vil byrådet arbejde for dels at bevare og udvikle forstædernes unikke identiteter, dels at styrke forstædernes centre, der tilbyder god lokal service og tilgængelige velfærdsydelser. Tæt By Storbyens Puls Byfællesskab Byliv - Storbyboliger Fælles Identitet Selvbærende Lokalsamfund Lokale Fællesskaber Lokale Identiteter Nærmiljø Levende storby = Attraktiv tæt bymidte + selvbærende lokalsamfund Udfordringer At få mere ud af færre penge samtidig med, at vi skal tilgodese stigende individuelle behov At tilpasse boligudbuddet til fremtidens befolkningssammensætning der bliver især flere små husstande med 1-2 personer Potentialer I Odense er vi dygtige til kultur, oplevelser, handel, cyklisme og bosætning. Det skal vi fortsætte med at udvikle, så vi også i 2025 ligger i front på disse områder Odenses rige og velfungerende foreningsliv skal understøttes Odense er byen for alle - boligpriserne er lave, og der er findes mange forskellige typer boliger Odense har en attraktiv bymidte med et stærkt bymiljø. Bymidten styrkes med de igangværende strategiske udviklingsprojekter Den høje andel af årige skaber liv og dynamik i byen. Odense skal også fremover være en attraktiv studieby Odense kan blive en moderne grøn storby, der tilbyder forskelligartede boligområder og kvarterer med selvstændige identiteter, som appellerer til mange befolkningsgrupper 15

16 Byrådet vil arbejde for: At øge dialogen og samarbejdet med borgerne om kommunens opgaveløsninger At Odense får en skarpere storbyprofil gennem en tydelig arbejdsdeling mellem den tætte bykerne og de selvbærende lokalsamfund At bymidten fortsat udvikles som et levende, aktivt og oplevelsesrigt samlingspunkt lokalt, regionalt og nationalt Initiativer, der er sat i gang: Handicappolitik med fokus på uddannelses-, arbejds- og fritidsliv Børn- og Ungepolitik med fokus på at sikre børn og unge i Odense Kommune gode opvækstvilkår, herunder understøtte at de udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære Udsattepolitik med fokus på boliger og byens rum Miljøpolitikken, der blandt andet fokuserer på bæredygtighed for børn og unge Forstadspuljen uddeler frem til mio. kr. årligt til lokalområderne for at sikre den fortsatte udvikling af lokale tilbud og aktiviteter Bosætningsstrategi med fokus på fastholdelse af de årige Odense i en ny virkelighed med fokus på livskvalitet og læring Borgerinddragelsesstrategi Kulturpolitik og kulturstrategi Tryg By med fokus på indsatser, som skal forebygge kriminalitet og skabe mere tryghed i Odense Styrkelse af bymidtens storbyprofil gennem blandt andet Thomas B. Thriges Gade-projektet Ny Sundhedspolitik med en bred tilgang til sundhedsbegrebet Seniorlivspolitik Farvergården 16

17 Det betyder, at vi vil: I tematillæg til Kommuneplan Prioritere det tidsmæssige forløb i byudviklingen så den understøtter den eksisterende og fremtidige service, herunder letbanen Fastlægge en synlig grøn-blå struktur af ådale og eksisterende og fremtidige natur- og landskabsområder Skabe nye rekreative oplevelser, bedre adgang til fjorden og fortsætte udviklingen af Stige Ø som fritids- og friluftsområde Andre kommunale initiativer på vej Revision af Boligpolitikken med fokus på fremtidens befolkningssammensætning og deres behov Målrettet handlingsplan på Bosætningsstrategien Fortsat implementering af handlingsplan på Trafik- og Mobilitetsplan I kommende Kommuneplan Revision af kommuneplanrammerne påbegyndes med afsæt i at sikre og udvikle lokale kvaliteter Saabyes Stryg 17

18 Bæredygtig Storby Med kommuneplan satte byrådet en retning for, hvordan Odense skal udvikle sig: Odense skal fremover være tættere. Mindst 50% af al ny byudvikling skal ske ved byomdannelse og -fortætning en andel, der stiger til 70% frem til kommuneplan Arbejdet med at omsætte det til kommuneplanlægning sker allerede i den igangværende temaplanlægning. Odense har mange arealer i forstæderne og i det centrale byområde, som kan omdannes til moderne, tætte by- og boligområder med blandede boligtyper. Der er igangsat en række byudviklings- og byomdannelsesprojekter i Odense, der skal understøtte væksten og udviklingen af Odense som moderne dansk storby, og som har betydning for Odenses udviklingspotentialer også i nationalt perspektiv, blandt andet: Udvikling af området omkring Campus med nyt universitetshospital, udvidelse af SDU samt etablering af en ny Forsker- og Videnpark Etablering af en letbane, der blandt andet skal forbinde bymidten med Campus-området Udvikling af en ny tæt bæredygtig bydel på Thomas B. Thriges Gade Udvikling af området omkring det nuværende Odense Universitetshospital, når hospitalet flytter til Campus-området Udvikling af Odense Havn Vollsmose som multifunktionel bydel Tilsammen udgør projekterne den største omdannelse af Odense nogensinde, og får stor betydning for byens storbyprofil både fysisk og mentalt. At bygge byen tættere En tættere by er også en mere bæredygtig by. Fortætning giver mulighed for at udnytte eksisterende infrastruktur og forsyningsstrukturer frem for at skulle udlægge nyt, hvilket er økonomisk bæredygtigt. Når man bor tættere, er der desuden bedre mulighed for social interaktion og større tryghed, hvilket gavner den sociale bæredygtighed i Odense. Ved at bygge tættere, kommer flere til at bo nærmere byens tilbud for eksempel kultur, kollektiv trafik og offentlig service og så er der større tilskyndelse til at gå eller tage cyklen frem for at køre i bil ved lokal transport. Det er en fordel for naturen, miljøet og sundheden, og det skaber en mere levende by. Åben by optager plads Danskerne har verdens største boligareal pr. indbygger, blandt andet fordi ca. 70% af danskerne bor i enfamiliehuse. Fra 1986 til 2010 er det gennemsnitlige boligareal pr. indbygger i Odense steget fra 46,5 m 2 til 52,5 m 2 Men en bæredygtig by er ikke bare en tættere by. Klima, kollektiv trafik og grønne områder er andre aspek ter af bæredygtigheden. I Odense arbejder vi med bæredygtigheden under fire indsatsområder: Bæredyg tig By, Klimaby i Europæisk Særklasse, Danmarks Grønneste Storby samt Byen med Bæredygtighed for børn og unge. Miljøpolitikken rummer en række målsætninger under hver af disse overskrifter - for eksempel at fremme den kollektive trafik og fordoble kommunens naturarealer. Målsætningerne følges op af konkrete miljøhandlingsplaner. At bygge Odense tættere betyder ikke, at vi skal bygge i de grønne områder, men snarere at vi skal bygge tættere, og måske højere, der hvor vi bygger. Vi skal bygge der, hvor byen ikke længere fungerer for eksempel i udtjente erhvervsområder. For at sikre at byudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag, skal der udarbejdes et udviklingsbillede, der fastlægger, hvordan byen i store træk skal udvikle sig fysisk over de kommende 30 til 50 år. 18

19 Udviklings billedet skal konkretisere den bæredygtige byudvikling og pege på, hvordan den eksisterende bystruktur kan fortættes samt udpege vækstretninger for den fremtidige byudvikling. Udviklingsbilledet sikrer også de naturmæssige og landskabelige værdier i byen. De grønne områder er vigtige åndehuller i bymidten og har stor rekreativ og sundhedsmæssig betydning. Samtidig fungerer de grønne områder omkring Odenses åer som forbindelse mellem bymidten og de store landskaber uden for byen, og giver mulighed for at de, der bor i bymidten har adgang til naturoplevelser. Mod Jylland Letbane Fynske motorvej E20 Stadion Udvikling af Campusområdet Kanalforbindelsen Havnen City-Campus Odense H TBTGade Odense Centrum Eks.OUH Odense Zoo Hjallese Mod Svendborg Vollsmose Hovedbanen Letbane Motorvej Park and Ride Mod København Ikea/Bilka Rosengårdcenter Ny Forskerog Videnpark SDU Nyt OUH Svendborgmotorvejen Byrådet vil styrke kommunens grønne profil ved at fastholde den grøn-blå struktur. Der skal skabes gode rammer for borgernes muligheder for et sundt, rigt og attraktivt friluftsliv ved at fremme natur- og landskabsværdierne, så de understøtter en attraktiv bosætning og klimatilpasning. Byrådet ønsker ligeledes at være med til at fremme den biologiske mangfoldighed i det åbne land ved at fordoble kommunens naturarealer. Byudvikling, aktiviteter og arealanvendelse i det åbne land skal afstemmes med hensynet til landskab, natur og grundvandsinteresser. Hvor skal vi starte? Rækkefølge og prioriteringer er afgørende for at processen med at bygge Odense tættere bliver succesfuld. Hvis byggeaktiviteten spredes på alle omdannelsesområderne på samme tid, sker der ikke tilstrækkeligt nogle steder, til at det kan blive en succes. Det er derfor nødvendigt at prioritere hvilke omdannelsesområder, der skal satses på, og hvordan de enkelte områder adskiller sig fra hinanden, så hvert område har en særlig profil. Ved at skabe en klar identitet for hvert lokalområde, sikres det, at lokalområderne tilbyder noget forskelligt frem for at konkurrere indbyrdes. En plan der entydigt fastslår, at visse områder er låst for udbygning, indtil de prioriterede områder er udfyldt. Låste områder skal også fremover kunne rumme midlertidige aktiviteter. 19 Udfordringer At indarbejde og konkretisere det brede bæredygtighedsbegreb i planlægningen Odense er i dag en stor åben, grøn og lav by. Det skaber meget trafik, som ofte vil ske i bil. Fremover skal Odense være tættere og mere bæredygtig, blandt andet ved at minimere byspredningen At prioritere byudviklingen mellem den centrale by og forstæderne Potentialer Odense skal være klimaby i europæisk særklasse blandt andet ved gennemførsel af bæredygtige transportformer som letbane, yderligere satsning på Cyklisternes By, bæredygtigt produceret fjernvarme og el samt energibesparende byggeri Byens eksisterende grøn/blå struktur rummer mange rekreative kvaliteter, og den skal fortsat udvikles og styrkes Odenses storbyprofil vil blive styrket gennem realiseringen af de strategiske udviklingsprojekter Udnytte fokusskiftet fra byudvikling ved nyudlæg til byomdannelse. Odense rummer mange bynære tidligere erhvervsarealer, der kan omdannes til nye spændende byområder. Forstæderne rummer også store muligheder for omdannelse og fortætning. Omdannelsen skal prioriteres, så områderne supplerer hinanden også tidsmæssigt

20 Byrådet vil arbejde for: At Odense Kommunes byudvikling skal ske med udgangspunkt i det brede bæredygtighedsbegreb, hvor alle aspekter (sundhed, miljø, økonomi og sociale forhold) skal vægtes og afvejes ligeværdigt i forhold til hinanden At de store strategiske byudviklingsprojekter er gennemført - eller er godt i gang - i 2025 At varetage interesserne i det åbne land gennem en sammenhængende, helhedsorienteret planlægning med balance mellem benyttelse og beskyttelse At Odense i 2025 fungerer som laboratorium for afprøvning af bæredygtige løsninger At de bæredygtige transportformer i Odense hele tiden udvikles (etablering af letbane, fremme af bus og tog, cykel, gang, samkørsel mm) At fastlægge et strategisk funderet udviklingsbillede: En struktur som både friholder bevaringsværdige landskabs- og naturområder, og lægger de store linjer for hvor og hvordan byen på lang sigt år skal udvikles. At Odense i 2025 har reduceret CO2-udledningen med 50% i forhold til 2007 for kommunen som helhed Ny letbane, illustration: Juul og Frost Initiativer, der er sat i gang: Målsætning i Kommuneplan om, at mindst 50% af al ny byudvikling til boligformål skal ske som byfortætning og byomdannelse. Fra kommuneplan 2021 er målsætningen mindst 70% Årlig miljøhandlingsplan med budget og ansvarsplacering for realisering af miljøpolitikkens målsætninger Trafik- og Mobilitetsplanens projekter med fokus på byliv, bedre miljø og et sundere liv Havneomdannelse Klimaplan med fokus på vedvarende energi, energibesparende tiltag og klimarigtig transportsektor Mål: Danmarks mest bæredygtige by Odense vandt i november 2010 førstepræmie i The International Awards for Liveable Communi ties i kategorien af byer mellem og indbyggere. Konkurrencen fokuserer på evnen til at arbejde helhedsorienteret med at skabe et bæredygtigt og attraktivt samfund for byens borgere inden for 6 temaer. Førstepladsen blev begrundet i en række konkrete eksempler, blandt andet Stige Ø, Brandts området, Miljøpolitikken, fredning af Odense Ådal og Cyklisternes by. 20

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring VISION NR./ÅRG. 03/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring POLITIKERNE ER BUNDET AF DERES EGEN

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere