Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014."

Transkript

1 Islands formandskab i Nordisk Ministerråd Ministerrådet for fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug Sektor program for fiskeri og havbrug Blå bioøkonomi - Bæredygtig forvaltning og udnyttelse af levende marine ressourcer

2

3 Sektor program for fiskeri og havbrug Blå bioøkonomi - Bæredygtig forvaltning og udnyttelse af levende marine ressourcer Det er med stor glæde at jeg her kan præsentere Islands formandskabsprogram for Fiskerisamarbejdet EK-FJLS (Fiskeri og Havbrug) for året Islands formanskabsprogram om udvikling af den nordiske bioøkonomi , NordBio, lægger vægt på grøn økonomisk vækst og bæredygtig udvikling. Under overskriften Nordisk bioøkonomi skal der arbejdes med projekter, som alle sigter mod at skabe merværdi for økonomi, miljø og samfund. Programmet er forankret i visionen Nordic Bioeconomy Initiative som blev udarbejdet af det nordiske samarbejde indenfor fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug i Reykjavik, efteråret Fiskeri og havbrug er en vigtig del af programmet. Med de aktiviteter som planlægges inden for fiskerisamarbejdet i Nordisk Ministerråd vil vi bygge på og styrke det overordnede formandskabs-program. Under formandskabsåret igangsætter fiskerisamarbejdet forskellige aktiviteter, som fokuserer på højt prioriterede områder af arbejdet inden for de nordiske fiskesektorer. Formandskabet vil forsøge konstruktivt at bidrage til diskussionen om effekten af forandret udbredelse af pelagiske arter i Nordatlanten og de regler som gælder om allokering af fiskerirettigheder af samme. Vi vil endvidere initiere diskussion mellem forskellige interessenter om samarbejdsmuligheder inden for fiskerisektoren, eller fiskeriklyngen, som vi kalder det i Island. Facilitering af dialog mellem myndigheder, industri og institutioner, om hvordan det eksisterende samarbejde kan udvides til gavn for alle. Inden for fiskeriforvaltningen har der været stor fokus på de specielle udfordringer mindre rederier møder og ikke mindst deres store betydning for lokale kystsamfund. Til sidst vil jeg pege på det strategiske samarbejde mellem Nordisk Ministerråds Sekretariat, det islandske formandskab og Commonwealth Sekretariatet, der har til formål at udvikle globale modeller for den blå økonomi. Sigurður Ingi Jóhannsson, Islands minister for fiskeri og landbrug. 3

4 Konference om nordisk bioøkonomi og arktisk bioøkonomi Nordtic, Selfoss, Island 25. Juni Bioøkonomi vil være i centrum for det Nordiske samarbejde i NorBio, der er det største af tre programmer under det islandske formandskab i Nordisk Ministerråd, har som mål at bidrage til bedre brug af biologiske ressourcer og minimere affaldsmængden for derigennem at styrke den nordiske bioøkonomi. Den nordiske konference afholdes i tilknytning til det årlige møde i Ministerrådet for fiskeri, jordbrug, levnedmidler og skovbrug (MR-FJLS). MR-FJLS er ansvarlig for implementering af NordBio i samarbejde med Ministerrådet for miljø (MR_M), Ministerrådet for handel, energi og regional udvikling (MR-NER), Ministerrådet for uddannelse og forskning (MR-U) og Ministerådet for kultur (MR-K). Konferencens videnskabelige indhold planlægges af Matis ltd. der er en islandsk fødevare og biotek R&D virksomhed (http:// Den 38. årlige konference for Center of Oceans Law and Policy ved University of Virginia, School of Law Bergen juni Nordatlanten og Det Arktiske Ocean er hjemsted for mange store fiskebestande og vandrende pelagiske fiskearter. Ændringer i deres udbredelse, vandringsmønstre, bestandsstørrelse og produktivitet giver vedvarende udfordringer for en bæredygtig fiskeriforvaltning. Flere publikationer foreslår at disse ændringer skyldes miljømæssig variation og effekter af dem på økologiske processer. Mange af de pelagiske fiskebestande danner basis for betydende fiskerier og har gennem årene vist dramatiske fluktuationer i bestandsstørrelse samt rumlig og tidsmæssig udbredelse. Tre af sessionerne ved den årlige Virginia konferencen i 2014 vil adressere de ændrede fiskerier i Nordøstatlanten og Det Arktiske Ocean. I første sessionen er klimaeffekternes påvirkning på udbredelse af pelagiske fiskearter belyset, i den anden er nuværende og potentialle fiskerier i Det Arktiske Ocean under diskussion og i den tredje er de rægler som gælder om kyststatsallokeringen af 4

5 fiskerirettigheder for fælles bestande under granskning. Hovedsponsorer og organisatorer for konferencen er: Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia; Faculty of Law, Universitetet i Bergen, Havretsinstitutet i Island, og Nordisk Ministerråd. Andre sponsorer er Center for the Polar and Deep Ocean Development, Shanghai Jiao Tong University; Centre for International Law, National University of Singapore; K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea, Tromsø; Korea Maritime Institute; National University of Ireland, Galway. Samarbejde og konflikter i fiskerisektoren Seminar i Reykjavik 26. september På fiskeriområdet er der gode muligheder for samarbejde med fiskeriets organisationer, forskningsinstitutter og forvaltningsorganer. Det er interessant at se på hvilke erfaringer de forskellige nordiske lande har med at drage nytte af dette samarbejde. Hvordan kan det udvikles? Hvilke muligheder har den tekniske udvikling indenfor fiskeriet skabt i de seneste år? Findes der mulige konflikter i et sådant samarbejde? Den 26. september 2014 bliver afholdt en heldags konference i Kópavogur i Island med overskriften: Samarbejde og konflikter i fiskeriet. Konferencen har to sessioner. Én om marin forskning og én om levering af fisk til videre forarbejdning. Konferencen vil blive afholdt samtidigt med den islandske fiskerimesse, Icelandic Fisheries Exhibition 2014, ICEFISH 2014 Konferencen organiseres af Økonomiinstituttet i Island, Syddansk Universitet, Nærings- og Fiskeridepartementet, Norge, NMTT (Nordisk Marin Tænketank), MATÍS, Icelandic Ocean Cluster og Syntesa. Kystsamfundet Seminar i Reykjavik 27. september 2014 Kystfiskeriet og kystsamfundene i Nordatlanten har gennemgået vanskelige tider i de seneste år. Kystfartøjer i almindelighed kæmper for at være rentable, antallet af unge der søger beskæftigelse på området er lavt, kvaliteten af fangsterne stærkt svingende og kystsamfundene har problemer ved at være afhængige af fangsterne fra småbåde. Udviklingen i sociale strukturer og krav til livskvalitet har også ført til fraflytning fra kystsamfundene. Der er også konkurrence mellem flådetyperne om de samme begrænsede ressourcer, og det har skabt indre spændinger i sektoren. Sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn må derfor 5

6 indgå når man ser på kystfiskeriet og kystsamfundene i de Nordiske lande Det igangværende projekt om kystsamfund har som målsætning at etablere et netværk af personer på tværs af de Nordiske lande, som kan bidrage til en konstruktiv analyse af de Nordiske kystsamfund og deres rolle i den nationale økonomi, regionale udvikling og andre relevante områder. De første resultater fra projektet vil blive fremlagt på en konference/workshop som vil blive afholdt i forbindelse med den Islandske Fiskerimesse i Kópavogur, ICEFISH Resultaterne fra denne konference vil indgå i en NMR rapport om emnet som vil blive publiceret i Deltagelse fra, Matís, DTU aqua, Nofima, Syntesa, Fisheries and Marine Institute of Memorial University, National association of small boat owners, Norges kystfiskarlag, Meginfelag Útroðrarmanna, Knapk, Fish, Food and Allied Workers (FFAW/CAW), Sjávariðjan Rifi hf., Eskøy A/S, Undir Hæddini 5 Sp/f, Romark Seafood A/S. Afsluttende konference for Nordisk Marine Innovations Program Nordisk Innovation afholder den 8. oktober en afsluttende konference for Nordisk Marine Innovation Program, på det nye akvarium, Den Blå Planet i København. Forudsætningen med programet er, at gennem støtte til nordiske samarbejdsprojekter, kan innovationen inden for den marine sektor styrkes, og dermed kan fortjenesten og konkurrenceevnen i Norden øges. På konferencen vil der være fokus på slutresultaterne fra de 13 projekter i Nordiske Marine Innovation Programmet og på projekternes omstilling til forbrugerorrienterede produkter og services. Linket mellem marine innovation og bioøkonomi vil ligeledes være på dagsordenen. Klimaændringer og pelagiske fisk (POLSHIFTS) Såvel observationer som teori indikerer at marine fiskearter reagerer på global op varmning ved enten at ændre deres nord-syd udbredelse eller dybdepreferens. Global klima ændring kan føre til en forøget biodiversitet i Arktiske regioner og omgivende områder som Island og Færøerne. Og til et tab af biodiversitet på lavere breddegrader. Formålet 6

7 med POLSHIFTS er at samle specialister indenfor arterne i det pelagiske kompleks, så som hvilling, sild, tobis og makrel. POLSHIFTS vil desuden introducere anvendelse af genetiske metoder til identificering af populationsoprindelse for nye koloniserende arter omkring Færøerne, Island og Norge, samt for de dominerende arter i det pelagiske kompleks, der kan forventes at ændre udbredelsesmønster på grund af klimaændringer, f.eks. makrel, lodde, sild og blåhvilling. Nyligt gennemførte projekter om pelagisk bestandstruktur har givet værdifuld netværksdannelse og forskning som har produceret store mængde af nye resultater som vil blive præsenteret og gjort tilgængelige. Et preperationsmöde vil blive holdt i Bergen i oktober 2014 og en konference i Reykjavik i foråret Projektdeltagelse: Forskningsinstituttioner fra Grønland, Island, Færøerne, Norge og Canada. Nordisk Ministerråd og The Commonwealth Secretariat har sammen med Islandsk formandskab i NMR 2014, besluttet at udvikle et strategisk partnerskab med henblik på at etablere og dokumentere en praktisk og reproducerbar metodologi for lande til at evaluere og realisere mulighederne for diversificering og bæredygtig økonomisk vækst i en Andre nye aktiviteter i fiskerisamarbejdet: Internationalt samarbejde. Strategisk partnerskab. hav-baseret økonomi, med særlig reference til blå bioøkonomi. Der vil blive gennemført enkeltsagsstudier indenfor rammerne af det islandske formandskabsprogram, NordBio, der vil danne basis for yderligere udvikling af en analytisk ramme, der kan give praktisk vejledning om hvorledes man kan realisere potentialerne i den blå bioøkonomi. Fordeling af fiskerettigheder i Nordøst Atlanten på længere sigt. Nordisk Marin Tænketank udarbejder et debatoplæg og diskuterer nye tanker og ideer til et fremtidigt grundlag hvorpå fordelingen af fiskerirettigheder i Nordøst Atlanten kan finde sted. Debatoplægget udarbejdes af en bred kreds af sagkyndige fra forskning, forvaltning, rådgivning og erhverv i de nordiske lande/ landområder. Sagkyndigkredsen omfatter personer med baggrund indenfor jura, økonomi, statskundskab, sociologi og fiskeri. I forbindelse med udarbejdelsen afholdes to workshops. Oplægges publiceres i første omgang som et NMR/ NMTT Arbejdspapir. 7

8 Nordisk samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest vidtrækkende regionale partnerskaber i verden. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland. Målsætningen for det nordiske samarbejde indenfor fiskeri og akvakultur er at bidrage til en bæredygtig og rationel udnyttelse af levende marine resourcer i de nordiske have. Den første nordiske konference om fiskeri blev afholdt i Indenfor fiskerisektoren er der siden udvilet et vidgående samarbejde mellem politikere, administratorer, erhvervsorganisationer, virksomheder og interessegrupper. Gennem Nordisk Ministerråd (Fiskeriministrene) er der økonomiske bidrag til samarbejdsaktiviteter med bred interesse i de nordiske lande. De mange fælles værdier og det effektive samarbejde som karakteriserer den nordiske fiskerisektor er vigtige værktøjer til sikring af en balanceret udvikling af fiskerisektoren og det bedst mulige havmiljø i Norden. Nordisk Ministerråd Ved Stranden København K, Danmark , Bilder: Gunnar Eiríkur Hauksson.

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge sektorprogram Undervisning og forskning, kultur, børn og unge Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 undervisning og forskning, kultur, børn og unge islands formandskab 2014 1 Undervisning og forskning,

Læs mere

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse Uddannelse, kreativitet og

Læs mere

Rettighedsbaseret fiskeri til samfundets gavn

Rettighedsbaseret fiskeri til samfundets gavn Rettighedsbaseret fiskeri til samfundets gavn TemaNord 2010:589 Rettighedsbaseret fiskeri til samfundets gavn TemaNord 2010:589 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2154-9 Tryk: Kailow Express

Læs mere

Et bedre liv gennem mad og motion

Et bedre liv gennem mad og motion Et bedre liv gennem mad og motion Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet Kortversion Et bedre liv gennem mad og motion Indhold 04 07 08 13 16 21 24 Ministererklæring

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Havforskningsstrategi

Havforskningsstrategi Havforskningsstrategi for Danmark, Færøerne og Grønland Dansk Nationalråd for Oceanologi 1 2 Indledning Havets betydning for Danmark kan ikke overvurderes. Gennem tiderne har havet haft afgørende indflydelse

Læs mere

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 2 vækst, velfærd Møns og værdier Klint, Østersøen, 2015 Danmark * T RY K S A G N R. 541-618 Vækst, velfærd og værdier

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Bilagsoversigt: Eftersendelser:

Bilagsoversigt: Eftersendelser: Bilagsoversigt: Bilag 1 Til 5.5.b: Evaluering af Grønlands deltagelse i internationale programsamarbejder og fonde, Udenrigsdirektoratet. Bilag 2 Til 5.8.c: Inuit Circumpolar Council Årsrapport Deloitte

Læs mere

Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier Økonomien i de nordiske fiskerier Fokus på resourcerenten Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Bruno Cozzari, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Guri Eriksen, Universitetet i Tromsø, Norge

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Program for Ny Nordisk Mad Program

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Mad mellem mennesker

Mad mellem mennesker Mad mellem mennesker En motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv Kommunepartnerskabet Kommunerne Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Ringkøbing-Skjern, Roskilde samt

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere