Generelle betingelser for kaskoforsikringen (svarende til den tyske udgave AVB Wassersportfahrzeuge 2008 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser for kaskoforsikringen (svarende til den tyske udgave AVB Wassersportfahrzeuge 2008 )"

Transkript

1 Generelle betingelser for kaskoforsikringen (svarende til den tyske udgave AVB Wassersportfahrzeuge 2008 ) formular 8009 (22) udgave Indholdsfortegnelse 1 Forsikringsgenstand 2 Farvande og gyldighedsområde 3 Forsikringens omfang 4 Forsikrede udgifter og omkostninger 5 Forsikringstagerens oplysningspligt før indgåelse af forsikringsaftale 6 Risikoforøgelse 7 Forsikringssum, forsikringsværdi, underforsikring 8 Præmie 9 Erstatningsydelse 10 Pengeydelsens forfaldsdag 11 Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 12 Sikkerhedsforskrifter og andre forpligtelser inden forsikringsbegivenhedens indtræden 13 Handlemåde efter forsikringsbegivenhedens indtræden 14 Atter tilvejebragte genstande 15 Retsfølger ved pligtforsømmelse 16 Opsigelse af forsikringsaftalen i utide 17 Opsigelse efter indtræden af en forsikringsbegivenhed 18 Aftalens varighed og opsigelse 19 Kompetent domstol 20 Anvendelig ret, forhold til VVG 1 Forsikringsgenstand 1.1 Forsikringen dækker det i forsikringsaftalen nævnte fartøj, maskinanlægget, det tekniske og nautiske udstyr, reservemotoren, tilbehøret og inventaret. 1.2 Såfremt der er truffet en særlig aftale, er følgende også forsikret: jollen og den tilhørende motor; de personlige effekter; traileren. 1.3 Ikke forsikret er foto-, filmapparater, computere, bærbare videosystemer, mobiltelefoner og telefaxapparater, radioer, tv-apparater og videoudstyr og andre apparater inden for underholdningselektronikken sammen med det pågældende tilbehør, undtagen i de tilfælde, hvor disse apparater er fastindbyggede, musikinstrumenter, fødevarer og nydelsesmiddeler, penge, værdigenstande (f. eks. pelse, smykker, malerier, antikviteter), dykkergrej og vandskiudstyr, surfbrætter, lystfiskergrej og pågældende tilbehør. 1.4 For så vidt computere, som f. eks. GPS, bærbar computer og navigationsudstyr hører til det nautiske udstyr, er disse også forsikrede. 2 Farvande og gyldighedsområde 2.1 Forsikringen gælder inden for de i forsikringsbeviset nævnte farvande. 2.2 I Europa dækker forsikringen også, når fartøjet ikke ligger i vandet, når fartøjet ophales eller søsættes, ligeledes under transport over land og til vands og under færge- og søtransport. 2.3 Dele af den forsikrede genstand, som tages fra borde, er fortsat forsikrede, undtagen i de tilfælde, hvor delene tages fra borde permanent (f. eks. udskiftnings- og reservedele). 3 Forsikringens omfang 3.1 Forsikringsgiveren hæfter for alle risici, som det forsikrede er udsat for inden for forsikringens varighed. 3.2 Udelukket er alle risici som krig, borgerkrig eller krigslignende tilstande og sådanne risici, der uafhængigt af krigstilstanden sker ifølge fjendtlig brug af krigsredskaber og tilstedeværelsen af krigsværktøjer som følge af en af disse risici; strejke, lock-out, arbejdsuroligheder, politiske voldshandlinger, oprør og andre borgeruroligheder; kemiske, biologiske, biokemiske stoffers eller elektromagnetiske bølgers anvendelse som våben med fare for den offentlige sikkerhed, og dette uden hensyntagen til andre medvirkende årsager; atomenergien eller anden ioniserende stråling 1); beslaglæggelse, fratagelse eller andre indgreb fra myndighedernes side. 3.3 Forsikringsgiveren yder erstatning for tab eller beskadigelse af det forsikrede som følge af en forsikret risiko, dog for skader på maskineriet, det elektriske eller motordrevne udstyr, de ikke fast indbyggede nautiske instrumenter, de optiske apparater, de personlige ejendele kun, når skaderne er blevet forårsaget gennem uheld med fartøjet, ildebrand, lynnedslag, eksplosion, force majeure, synkning, kæntring, stranding, tyveri og gennem fremmedes hærværk og forsætlige handlinger skader på de forsikrede genstande under transporter kun, når skaderne er blevet forårsaget gennem uheld, ildebrand, lynnedslag, eksplosion, force majeure, tyveri og gennem fremmedes hærværk og forsætlige handlinger. 3.4 Forsikringsgiveren yder ingen erstatning for skader, som skyldes fartøjets ikke sødygtige stand, såfremt denne tilstand forelå ved sejladsens begyndelse og forsikringstageren havde eller måtte have haft kendskab herom; konstruktions-, fabrikations-, materialefejl og slid i forbindelse med normal brug. Denne udelukkelse gælder dog kun for de pågældende dele. Herigennem opståede følgeskader er forsikrede inden for rammerne af disse betingelser, såfremt disse ikke kunne forudses af forsikringstageren og den berettigede skibsfører, mangelfuld vedligeholdelse, bearbejdning, lakskader, ridser og skrammer, alder, rust, oksidation, korrosion, osmose, vejrligets indflydelse såsom regn, sne, frost, is, sollys og stor varme, råd, utøj, ormskader og gnavere; retslig beslutning og tvangsfuldbyrdelse. 3.5 Forsikringsgiveren yder ingen erstatning for skader, som indtræder, mens det forsikrede fartøj anvendes til andre end idræts- og forlystelsesmæssige formål eller når det mod betaling overlades til tredje part. 3.6 Middelbare skader som værdiforringelse og reduceret duelighed til kapsejlads erstattes ikke 1) I Tyskland sker erstatning af skader, som er opstået på grund af atomkraft, i henhold til den tyske atomlov. Atomkraftværkernes ejere er forpligtede til at sørge for skadesdækning og tegner tilsvarende ansvarsforsikringer. 1

2 3.7 En anden gældende forsikring går forud for denne forsikringsaftale. 4 Forsikrede udgifter og omkostninger 4.1 Udgifter til forhindring eller mindskelse af skaden Forsikringsgiveren erstatter forsikringstagerens udgifter til forhindring eller mindskelse af skaden ved forsikringsbegivenhedens indtræden, for så vidt forsikringstageren måtte anse disse for at være påbudt under de givne omstændigheder På forsikringstagerens forlangende skal forsikringsgiveren forstrække det for udgifterne nødvendige beløb. Er forsikringsgiveren berettiget til at reducere sin ydelse, så kan refunderingen af udgifterne reduceres tilsvarende i henhold til Udgifter, som oppebæres af forsikringstageren i henhold til forsikringsgiverens anvisninger, erstattes også, for så vidt som de sammen med den øvrige erstatning overskrider forsikringssummen. 4.2 Omkostninger i forbindelse med skadens undersøgelse og bestemmelse af skadens omkostninge Forsikringsgiveren skal erstatte de omkostninger, som forsikringstageren har haft i forbindelse med skadens undersøgelse og med bestemmelsen af skadens omkostninger, i det omfang, som de har været nødvendige på baggrund af omstændighederne. Disse omkostninger skal også erstattes i det omfang, som de sammen med den øvrige erstatning overskrider forsikringssummen Omkostninger, som opstår for forsikringstageren i forbindelse med tilkaldelse af en sagkynding eller en bistand, skal ikke erstattes af forsikringsgiveren, undtagen i de tilfælde, hvor forsikringstageren enten er forpligtet dertil ifølge kontrakten eller er blevet opfordret dertil af forsikringsgiveren Når forsikringsgiveren er berettiget til at nedsætte sin ydelse, så kan han også nedsætte erstatningen for omkostningerne tilsvarende. 4.3 Omkostninger for fjernelse af vrag Forsikringsgiveren yder en erstatning på op til EUR , såfremt en forsikret begivenhed medfører, at det forsikrede fartøj er sunket og at en stat eller en kompetent myndighed på grund af lovens bestemmelser kræver bjærgning, fjernelse eller destruering af det skadede fartøj eller selv gennemfører eller får gennemført dette for forsikringstagerens regning; at det forsikrede fartøj er totalskadet eller ødelagt, dvs. at en reparation er umulig eller ikke forsvarlig, hvorved der opstår udgifter for forsikringstageren i forbindelse med bjærgning, fjernelse eller destruering af fartøjet Som forudsætning gælder, at forsikringsgiveren måtte betragte udgifterne som nødvendige på baggrund af forholdene, eller at udgifterne er opstået i forbindelse med overholdelsen af myndighedernes anordninger, eller at den kompetente myndighed på grund af lovens bestemmelser har foranlediget bjærgning, fjernelse eller destruering for forsikringstagerens regning, eller at udgifterne er opstået ved at forsikringsgiverens anvisninger er blevet fulgt Forsikringsgiveren yder ingen erstatning for yderligere omkostninger til forhindring eller afhjælpning af miljøskader, især forurening af luft, vand eller jord. 5 Forsikringstagerens oplysningspligt før indgåelse af forsikringsaftale 5.2 Hævning skriftligt og som er væsentlige for forsikringsgiverens afgørelse om at ville indgå forsikringsaftalen med det aftalte indhold. Forsikringstageren er for så vidt også forpligtet til at give oplysninger, idet forsikringsgiveren stiller spørgsmål i henhold til ciffer 5.1, efter at forsikringstageren har fremsat ønske om at indgå aftalen, men inden forsikringsaftalen indgås Forudsætninger for hævning Ufuldstændige eller urigtige oplysninger om de risikorelaterede vilkår berettiger forsikringsgiveren til at hæve forsikringsaftalen Udelukkelse af hævningsretten Forsikringsgiveren har ingen hævningsret, når forsikringstageren godtgør, at han hverken med overlæg eller på groft uagtsom måde har givet de urigtige eller ufuldstændige oplysninger. Forsikringsgiverens hævningsret på grund af groft uagtsom misligholdelse af oplysningspligten er ikke givet, når forsikringstageren godtgør, at forsikringsgiveren - selv om også på andre vilkår -ville have indgået aftalen også ved kendskab til de ikke oplyste forhold Hævningens følger 5.3 Opsigelse I tilfælde af hævning er der ingen forsikringsdækning. Hæver forsikringsgiveren aftalen efter forsikringsbegivenhedens indtræden, så må han ikke nægte forsikringsdækningen, når forsikringstageren godtgør, at den på ufuldstændig eller urigtig måde beskrevne omstændighed hverken var årsag til forsikringsbegivenhedens indtræden eller for ydelsens konstatering eller omfang. Også i dette tilfælde er der dog ingen forsikringsdækning, når forsikringstageren på svigagtig måde ikke har opfyldt sin oplysningspligt. Forsikringsgiveren har krav på den del af beløbet, som svarer til kontraktens løbetid indtil hævningserklæringen træder i kraft. Er forsikringsgiverens hævningsret udelukket, fordi misligholdelsen af oplysningspligten hverken skyldtes forsæt eller grov uagtsomhed, så kan forsikringsgiveren opsige aftalen skriftligt med overholdelse af en måneds varsel. Retten til opsigelse er udelukket, når forsikringstageren god gør, at forsikringsgiveren - selv om også på andre vilkår - ville have indgået aftalen også ved kendskab af de ikke oplyste forhold. 5.4 Tilbagevirkende tilpasning af aftalen Kan forsikringsgiveren ikke hæve eller opsige aftalen, fordi han også ved kendskab til de ikke oplyste omstændigheder - selv om også på andre vilkår - ville have indgået aftalen, så bliver de andre vilkår efter forsikringsgiverens forlangende en del af aftalen med tilbagevirkende kraft. Er forsikringstageren ikke ansvarlig for pligtforsømmelsen, så bliver de andre vilkår til en del af aftalen fra og med den aktuelle forsikringsperiode. Øges forsikringspræmien gennem aftalens tilpasning med mere end 10 % eller udelukker forsikringsgiveren risikodækningen for de ikke oplyste forhold, så kan forsikringstageren opsige aftalen uden varsel inden for en måned efter modtagelse af forsikringsgiverens meddelelse. 5.5 Udøvelse af forsikringsgiverens rettigheder De rettigheder, som forsikringsgiveren har ifølge ciffer 5.2 til 5.4, skal han gøre gældende skriftligt inden for en måned. Herved skal han oplyse de forhold, som han lægger til grund for sin erklæring. Fristen begynder på det tidspunkt, hvor han opnår kendskab til misligholdelsen af den oplysningspligt, der danner grundlaget for den rettighed, som han gør gældende. Forsikrings- giveren har kun krav på rettighederne i henhold til ciffer 5.2 til 5.4, når han har igennem særskilt skriftlig meddelelse har gjort forsikringstageren opmærksom på følgerne af en misligholdelse af oplysningspligten. Forsikringsgiveren kan ikke påberåbe sig de i ciffer 5.2 til 5.4 nævnte rettigheder, når han havde kendskab til de ikke oplyste risikoforhold eller når han vidste, at oplysningerne var urigtige. 5.1 Fuldstændige og korrekte oplysninger om risikorelaterede vilkår Inden forsikringstageren tegner forsikringen, skal han over for forsikringsgiveren oplyse om alle de risikovilkår, som han har kendskab til og som forsikringsgiveren har spurgt om 2

3 5.6 Anfægtelse Forsikringsgiverens ret til at anfægte aftalen på grund af svig påvirkes ikke heraf. I tilfælde af anfægtelse har forsikringsgiveren krav på den del af beløbet, som svarer til kontraktens løbetid indtil anfægtelseserklæringen træder i kraft. 6 Risikoforøgelse 6.1 Begrebet risikoforøgelse Der er tale om en risikoforøgelse, når der efter det tidspunkt, hvor forsikringstageren har fremsat ønske om at tegne forsikringen, sker en ændring af de faktiske forhold på en sådan måde, at indtræden af forsikringsbegivenheden eller af en større skade eller fremsættelsen af uberettigede krav over for forsikringsgiveren ville blive mere sandsynlige Der kan især - men ikke kun - være tale om en risikoforøgelse, når et risikorelateret forhold, som forsikringsgiveren har spurgt om inden aftalens indgåelse, ændrer sig Som risikoforøgelse gælder især overladelsen af fartøjet mod betaling til tredje part. 6.2 Forsikringstagerens pligter Efter at forsikringstageren har fremsat ønske om at tegne forsikringen, må han ikke foretage nogen risikoforøgelse eller tillade gennemførelsen af en risikoforøgelse gennem tredje part uden forsikringsgiverens forudgående samtykke Erkender forsinkringstageren på et senere tidspunkt, at han har foretaget eller tilladt en risikoforøgelse uden forsikringsgiverens forudgående samtykke, så skal han omgående meddele denne til forsikringsgiveren En risikoforøgelse, som indtræder uafhængigt af forsikringstagerens vilje, efter at han har fremsat ønske om at tegne forsikringen, skal meddeles til forsikringsgiveren af forsikring tageren, så snart han har fået kendskab til risikoforøgelsen. 6.3 Opsigelse eller tilpasning af aftalen gennem forsikringsgiveren Forsikringsgiverens opsigelsesret Misligholder forsikringstageren sine pligter i henhold til ciffer 6.2.1, så kan forsikringsgiveren opsige aftalen uden varsel, når forsikringstageren har misligholdt sin pligt på forsætlig eller grov uagtsom måde. Forsikringstageren skal føre bevis for, at der ikke er tale om forsæt og grov uagtsomhed. Beviser forsikringstageren dette, så kan forsikringsgiveren opsige aftalen med en måneds varsel. Dette gælder ikke, når forsikringstageren dokumenterer, at han ikke er ansvarlig for pligtforsømmelsen. Får forsikringsgiveren kendskab til en risikoforøgelse i tilfælde som beskrevet i ciffer og 6.2.3, så kan han sige aftalen op med en måneds varsel Tilpasning af aftalen I stedet for en opsigelse kan forsikringsgiveren fra tidspunktet for risikoforøgelsen kræve en højere præmie i henhold til sine forretningsprincipper eller han kan udelukke dækningen for den øgede risiko. Forhøjes i dette tilfælde præmien med mere end 10 procent eller udelukker forsikringsgiveren den højere risiko, så kan forsikringstageren inden for en måned efter modtagelse af forsikringsgiverens meddelelse opsige aftalen uden varsel. I sin meddelelse skal forsikringsgiveren gøre forsikringstageren opmærksom på denne opsigelsesret. 6.4 Bortfald af forsikringsgiverens rettigheder Forsikringsgiverens ret til opsigelse eller tilpasning af aftalen i henhold til ciffer 6.3 bortfalder, når retten ikke udøves i løbet af en måned efter at forsikringsgiveren har fået kendskab til risikoforøgelsen. Denne ret borfalder ligeledes, når den tilstand, som fandtes før risikoforøgelsen, er genetableret Indtræder forsikringsbegivenheden efter risikoforøgelsen, så er forsikringsgiveren ikke forpligtet til en ydelse, når forsikringstageren har forsømt sine pligter i henhold til ciffer forsætligt. Forsømmer forsikringstageren disse pligter på grov uagtsom måde, så er forsikringsgiveren berettiget til at nedsætte sin ydelse i det forhold, der svarer til graden af forsikringstagerens skyld. Forsikringstageren skal føre bevis for, at der ikke er tale grov uagtsomhed Ved en risikoforøgelse i henhold til ciffer og er forsikringsgiveren i tilfælde af forsikringstagerens forsætlige pligtforsømmelse ikke forpligtet til en ydelse, når forsikringsbegivenheden indtræder senere end en måned efter det tidspunkt, hvor forsikringsgiveren skulle have modtaget oplysningen. Forsømmer forsikringstageren sine pligter på grov uagtsom måde, så gælder ciffer stk. 2 og 3 tilsvarende. Forsikringsgiverens ydelsespligt består fortsat, når han har haft kendskab til risikoforøgelsen på det i stk. 1 nævnte tidspunkt Forsikringsgiverens ydelsespligt består endvidere fortsat, a) for så vidt forsikringstageren beviser, at risikoforøgelsen ikke var årsagen for forsikringstilfældets indtræden eller for ydelsespligtens omfang eller b) når fristen for forsikringsgiverens opsigelse var udløbet og en opsigelse ikke var sket på tidspunktet for forsikringstilfældets indtræden. 7 Forsikringssum, forsikringsværdi, underforsikring 7.1 Forsikringsværdien er ved fartøjer, som ikke er ældre end fem år på dagen for aftalens indgåelse, lig med fartøjernes nyværdi inklusive maskinanlæggets værdi, det tekniske og nautiske udstyr, reservermotoren, tilbehøret, inventaret og i givet fald jollen og den dertil hørende motor. Nyværdien er det beløb, som generelt er nødvendigt for at skaffe nye ting af samme art og kvalitet; ved fartøjer, som er ældre end fem år på dagen for for aftalens indgåelse, lig med fartøjernes handelsværdi inklusive maskinanlæggets værdi, det tekniske og nautiske udstyr, reservermotoren, tilbehøret, inventaret og i givet fald jollen og den dertil hørende motor. Handelsværdien er det beløb, som generelt er nødvendigt for at skaffe nye ting af samme art og kvalitet, med fradrag af et beløb, der svarer til de forsikrede genstandes tilstand (alder, slid, brug osv.) Afgørende er værdierne i henhold til ciffer og på dagen for forsikringsaftalens indgåelse. Ved fastlæggelsen af forsikringsværdien tages der ikke hensyn til rabat og tilbud på priserne. 7.2 Svarer forsikringssummerne til forsikringsværdierne i henhold til ciffer og 7.1.3, så gælder de som aftalt som fast takst. Taksten gælder også som den værdi, som den forsikrede interesse har ved forsikringstilfældets indtræden med undtagelse af, at taksten på dette tidspunkt ligger betydeligt over den virkelige forsikringsværdi. En ulykkesforsikring modregnes ikke. 7.3 For personlige effekter gælder som aftalt, at forsikringsværdien er lig med nyværdien i henhold til bestemmelserne i ciffer For trailere gælder som aftalt, at forsikringsværdien er lig med handelsværdien i henhold til bestemmelserne i ciffer Er forsikringssummen på dagen for aftalens indgåelse væsentligt lavere end forsikringsværdien, så erstatter forsikringsgiveren skaden kun i forholdet mellem forsikringssummen og forsikringsværdien (underforsikring). Dette gælder også for erstatningsydelser i henhold til ciffer 4.1, 4.2 og Fritagelse for ydelse grundet risikoforøgelse 3

4 8 Præmie 8.1 Det fakturerede beløb omfatter den forsikringsafgift, som forsikringstageren skal betale i det ved lov fastlagte omfang. 8.2 Betaling og følgerne af forsinket betaling / Første præmie eller engangspræmie Betalingens forfaldsdag Den første præmie eller engangspræmien (indløsningspræmie) forfalder til betaling straks efter indgåelse af forsikringsaftalen, dog ikke før den ønskede begyndelsesdato for forsikringen. Er det aftalt, at årspræmien betales i rater, så gælder som første præmie kun den første årspræmies første rate Senere begyndelse af forsikringsdækningen Hævning Betaler forsikringstageren ikke den første præmie eller engangspræmien i tide, men på et senere tidspunkt, så begynder forsikringsdækningen først på dette tidspunkt, såfremt forsikringstageren blev gjort opmærksom på denne retsfølge med særskilt skriftlig meddelelse eller gennem en iøjnefaldende henvisning i forsikringspolicen. Dette gælder ikke, når forsikringstageren kan bevise, at han ikke er ansvarlig for den manglende betaling. Betaler forsikringstageren ikke den første præmie eller engangspræmien i tide, så kan forsikringsgiveren hæve aftalen, så længe præmien ikke er betalt. Forsikringsgiveren kan ikke hæve aftalen, når forsikringstageren kan bevise, at han ikke er ansvarlig for den manglende betaling. 8.3 Betaling og følgerne af forsinket betaling / påfølgende præmier Betalingens forfaldsdag Mora Påkrav De påfølgende præmier forfalder til betaling på den første dag i måneden inden for det aftalte præmietidsrum, såfremt intet andet er aftalt. Betalingen betragtes som rettidig, når den sker på det i forsikringspolicen eller i præmiefakturaen angivne tidspunkt. Betales den påfølgende præmie ikke rettidigt, så er forsikringstageren i mora uden påkrav, undtagen i tilfælde af, at han ikke er ansvarlig for den forsinkede betaling. Forsikringsgiveren er berettiget til at kræve erstatning for den skade, som forsinkelsen har medført for ham. Betales en påfølgende præmie ikke rettidigt, så kan forsikringsgiveren skriftligt og for forsikringstagerens regning fastlægge en betalingsfrist, som skal være på mindst to uger. Denne bestemmelse er kun gældende, når de forfaldne præmiebeløb, renter og omkostninger er oplystenkeltvist og når der oplyses om de retsfølger, som er forbundet med fristens udløb i henhold til ciffer og Ingen forsikringsdækning Opsigelse Er forsikringstageren efter udløb af denne betalingsfrist stadig i mora, så er der fra dette tidspunkt indtil betalingstidspunktet ikke nogen forsikringsdækning, når han er blevet gjort opmærksom herpå med påkravet i henhold til ciffer Er forsikringstageren efter udløb af denne betalingsfrist stadig i mora, så kan forsikringsgiveren desuden opsige aftalen uden noget varsel, når han har gjort forsikringstageren opmærksom herpå med påkravet i henhold til ciffer Har forsikringsgiveren opsagt aftalen og betaler forsikringstageren herefter inden for en måned det krævede beløb, så gælder aftalen fortsat. Der er dog ingen forsikringsdækning for forsikringsbegivenheder, der er indtrådt mellem modtagelsen af opsigelsen og betalingen. 9 Erstatningsydelse 9.1 Går forsikrede genstande fuldstændig tabt, unddrages de uden udsigt til at de kan fås tilbage eller er deres oprindelige beskaffenhed ødelagt, så erstatter forsikringsgiveren det pågældende beløb i henhold til ciffer 7.1 og 7.3 under forbehold af ciffer 7.2 og Beskadiges forsikrede genstande, så erstatter forsikringsgiveren de på tidspunktet for forsinkringshændelsen nødvendige omkostninger for genoprettelsen af de beskadigede dele. Erstatningsydelsen sker uden fradrag nyt for gammelt. 9.3 Eventuelle restværdier modregnes skadeserstatningen. 10 Pengeydelsens forfaldsdag 10.1 Forsikringsgiverens pengeydelser forfalder til betaling to uger efter at de undersøgelser, som er nødvendige til konstatering af forsikringsbegivenheden og til bestemmelse af ydelsens omfang, er afsluttede Er disse undersøgelser ikke afsluttede inden for en måned efter at forsikringsbegivenheden er blevet meddelt, så kan forsikringstageren kræve delvise betalinger i omfanget af det beløb, som forsikringsgiveren antageligt skal betale. Fristen er udsat, så længe undersøgelserne ikke kan afsluttes af grunde, som skyldes forsikringstageren Når myndighederne på grund af skaden har indledt en undersøgelse imod forsikringstageren, fartøjets fører eller en af passagererne, så kan forsikringsgiveren nægte at betale, indtil undersøgelsen er afsluttet. 11 Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 11.1 Forsikringsgiveren er ikke forpligtet til en ydelse, når forsikringstageren eller fartøjets fører fremkalder forsikringsbegivenheden forsætligt Fremkalder forsikringstageren forsikringsbegivenheden på grov uagtsom måde, så er forsikringsgiveren berettiget til at nedsætte sin ydelse i en størrelsesorden, der svarer til culpaens omfang. Forsikringsgiveren foretager denne nedsættelse kun i tilfælde af, at forsikringstageren har muliggjort tyveri af fartøjet eller dele af fartøjet eller når han som følge af nydelsen af alkohol eller andre rusmidler har fremkaldt forsikringsbegivenheden. 12 Sikkerhedsforskrifter og andre forpligtelser inden forsikringsbegivenhedensindtræden 12.1 Forsikringstageren skal overholde alle lovens, myndighedernes eller aftalte sikkerhedsforskrifter og alle aftalte yderligere forpligtelser inden forsikringsbegivenhedens indtræden Forsikringstageren skal fortøje og opankre fartøjet på korrekt måde; ligger fartøjet ubemandet hen for åben kyst, så skal der sørges for, at fartøjet i tilfælde af en truende fare kan forhales med det samme; overholde myndighedernes forskrifter og transportvirksomheders forskrifter; i forbindelse med transport læsse og sikre fartøjet på sagkyndig måde; pakke løsdele ind forskriftsmæssigt eller opbevare dem i det tildækkede, fastsurrede eller lukkede fartøj; sikre udenbordsmotorer mod tyveri ved hjælp af en mindst 5 mm kraftig stålkæde og en hængelås med bøjle eller en tilsvarende form for beskyttelse; sikre traileren mod tyveri; 4

5 sikre alle skadeserstatningskrav over for tredje part med hensyn til form og frist. Ved indskrænkelse af ansvaret for lagerforvaltere er forsikringsdækningen ikke truet, når lagerforvalteren fortsat hæfter for skader, som han selv, en af hans underordnede eller en af hans ledende ansatte har forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt eller som en af hans medhjælpere har forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt i forbindelse med opfyldelsen af en kontraktlig hovedpligt Misligholder forsikringstageren en af sine forpligtelser i henhold til ciffer 12.1 og 12.2, så indtræder retsfølgerne i henhold til ciffer Handlemåde efter forsikringsbegivenhedens indtræden 13.1 Inden genistandsættelse påbegyndes, skal forsikringstageren give forsikringsgiveren mulighed for at bese og konstatere skaden, og han skal give forsikringsgiveren tilladelse til enhver undersøgelse om skadens årsag og størrelse og om størrelsen af hans skadeserstatningspligt. Forsikringstageren skal efter forlangende give forsikringsgiveren enhver oplysning skriftligt og fremlægge bilag, for så vidt dette med rimelighed kan kræves af ham Forsikringstageren skal følge instruktionerne for forsikringsbegivenheden under til Forsikringstageren skal: meddele forsikringsbegivenheden til forsikringsgiveren skriftligt og omgående - skader, som sandsynligvis er større end Euro, skal meddeles på telefon eller per fax / telex, sørge for at begrænse den opståede skade og forhindre yderligere skade generelt fremskaffe følgende for forsikringsgiveren som dokumentation for skaden: protokol over uheldsforløbet, årsagen og skader, skitse over uheldet, navne og adresser på de implicerede parter, navne og adresser på vidner, adresse på og journalnummer af den politistation, som har optaget protokollen, dokumentation for værdien, f. eks. originale fakturaer, opstilling over den samlede skade ved sammenstød: opfordre modparten til fælles besigtigelse af skaden og skrive skadens omfang op i fællesskab, gøre modparten ansvarlig skriftligt ved transportskader levere følgende til forsikringsgiveren: transportpapirer (det originale fragtbrev, konnossement mm.) skriftlig aftrædelseserklæring af den i henhold til transportaftalen berettigede til forsikringsgiveren, erklæring fra den transportvirksomhed, i hvis varetægt de forsikrede genstande befandt sig på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden, nemlig ved jernbanetransport den officielle erklæring fra jernbaneselskabet, ved transport med (last)bil chaufførens redegørelse med stillingtagen fra transportvirksomhedens ejer, også melde skader på grund af ildebrand, eksplosion, indbrudstyveri og tyveri til den vedkommende politimyndighed og give denne en liste over de beskadigede hhv. stjålne genstande. Melde skader på grund af ildebrand, eksplosion, indbrudstyveri og tyveri i udlandet til den lokale vedkommende politi- og havnemyndighed og desuden anmelde skaden hos den for skadelidtes bopæl vedkommende politimyndighed Før anerkendelse af skaden er salg af beskadigede forsikrede genstande ikke tilladt uden forsikringsgiverens godkendelse. 14 Atter tilvejebragte genstande 14.2 Er forsikringstageren igen kommet i besiddelse af en bortkommen genstand, efter at der er blevet betalt en skadeserstatning for denne genstand, så kan forsikringstageren beholde genstanden og han skal herefter tilbagebetale skadeserstatningen. Erklærer han sig ikke villig hertil inden for to uger efter modtagelse af en skriftlig opfordring fra forsikringsgiveren, så skal forsikringstageren efter aftale med forsikringsgiveren få genstanden solgt på det åbne marked eller offentligt til højestbydende. Forsikringsgiveren får udbyttet minus salgsomkostningerne. Var erstatningen i henhold til vilkårene mindre end forsikringsværdien, så får forsikringsgiveren den andel af udbyttet minus salgsomkostningerne, der svarer til den af ham ydede skadeserstatning I henhold til aftalens betingelser Besiddelsen af en genstand, som man har fået tilbage, er ligestillet med muligheden for, at forsikringstageren atter kan bringe sig i besiddelse af genstanden. 15 Retsfølger ved pligtforsømmelse 15.1 Forsikringsgiverens opsigelsesret Forsømmer forsikringstageren en pligt i denne aftale, som han skal opfylde inden forsikringsbegivenhedens indtræden, så kan forsikringsgiveren opsige aftalen uden varsel inden for en måned fra det tidspunkt, hvor han har fået kendskab til pligtforsømmelsen. Forsikringsgiveren har ikke nogen opsigelsesret, når forsikringstageren beviser, at pligtforsømmelsen hverken skyldtes forsæt eller grov uagtsomhed Forsikringsdækningens omfang i tilfælde af pligtforsømmelse Forsømmes en forpligtelse i denne aftale forsætligt, så mister forsikringstageren sin forsikringsdækning. Ved grov uagtsom pligtforsømmelse er forsikringsgiveren berettiget til et nedsætte sin ydelse i en størrelsesorden, der svarer til omfanget af forsikringstagerens culpa. Forsømmes en oplysnings- eller opklaringsforpligtelse, som består efter en forsikringsbegivenheds indtræden, så gælder for det fuldstændige eller delvise bortfald af forsikringsdækningen den forudsætning, at forsikringsgiveren har oplyst forsikringstageren om denne retsfølge gennem særskilt skriftlig meddelelse. Beviser forsikringstagren, at han ikke har begået pligtforsømmelsen på grov uagtsom måde, så består forsikringsdækningen fortsat. Forsikringsdækningen består også fortsat, når forsikringstageren beviser, at pligtforsømmelsen hverken har været årsagen for indtrædelsen eller konstateringen af forsikringsbegivenheden eller for omfanget af den ydelse, som forsikringsgiveren er forpligtet til. Dette gælder ikke, hvis forsikringstageren har begået plig forsømmelsen på svigagtig måde. De ovenstående bestemmelser gælder uafhængigt af, om forsikringsgiveren udøver en opsigelsesret, som han har i henhold til ciffer Opsigelse af forsikringsaftalen i utide Ved opsigelse af aftalen i utide har forsikringsgiveren, for så vidt der ikke er fastlagt andet ved lov, kun krav på den del af præmien, som svarer til den udløbne aftaletid. Hæver forsikringsgiveren aftalen, fordi forsikringstageren er i mora med den første præmie af grunde, som forsikringstageren er ansvarlig for, så kan han opkræve et rimeligt forretningsgebyr. 17 Opsigelse efter indtræden af en forsikringsbegivenhed 17.1 Efter en forsikringsbegivenheds indtræden kan begge parter opsige forsikringsaftalen. Opsigelsen skal foreligge skriftligt for den anden aftalepart senest en måned efter afslutningen af de undersøgelser, der har været nødvendige til konstatering af forsikringsbegivenheden og til bestemmelsen af omfanget af forsikringsgiverens ydelse Opsiger forsikringstageren, så bliver hans opsigelse effektiv på tidspunktet for modtagelsen hos forsikringsgiveren. Forsikringstageren kan dog fastlægge, at opsigelsen først bliver effektiv på et senere tidspunkt, dog senest i slutningen af det aktuelle forsikringsår. Forsikringsgiverensopsigelse bliver effektiv en måned efter tidspunktet for modtagelsen hos forsikringstageren Opklares bortkomne genstandes forbliven, så skal forsikringstageren omgående meddele dette til forsikringsgiveren skriftligt. 5

6 18 Aftalens varighed og opsigelse 18.1 Aftalens varighed Aftalen er indgået for det i forsikringspolicen oplyste tidsrum Stiltiende forlængelse Ved en aftaleperiode på mindst et år forlænges aftales med et år, hvis ikke den anden aftalepart har modtaget en skriftlig opsigelse senest tre måneder før udløb af det pågældende forsikringsår Aftalens ophør Ved en aftaleperiode på mindre end et år ophører aftalen på det fastlagte tidspunkt, uden at der kræves en opsigelse. Ved en aftaleperiode på mere end tre år kan aftalen allerede siges op med udløb af det tredje år eller ethvert efterfølgende år; opsigelsen skal foreligge for den anden aftalepart senest tre måneder før udløb af det pågældende forsikringsår. 19 Kompetent domstol 19.1 Sagsanlæg mod forsikringsgiveren For sagsanlæg ud fra forsikringsaftalen mod forsikringsgiveren afhænger den kompetente domstol af forsikringsgiverens sæde eller af sædet for den afdeling af forsikringsgiveren, der er den rette pågældende for forsikringsaftalen. Er forsikringstageren en fysisk person, så er også den domstol lokalt kompetent, i hvis retskreds forsikringstageren har haft sin bopæl på tidspunktet for sagsanlægget, eller hvor han normalt har opholdt sig, hvis han ikke havde nogen fast bopæl Sagsanlæg mod forsikringstageren Er forsikringstageren en fysisk person, så skal sager mod ham ud fra forsikringsaftalen anlægges ved den domstol, som er kompetent for hans bopæl, eller, hvis han ikke har nogen fast bopæl, for det sted, hvor han normalt opholder sig. Er forsikringstageren en juridisk person, så afhænger den kompetente domstol af det sted, hvor forsikringstageren eller hans afdeling har sæde. Det samme gælder, når forsikringstageren er et I/S, K/S, ApS eller et registreret partnerselskab Ukendt bopæl for forsikringstageren Flytter forsikringstageren sin bopæl eller sit forretningssæde eller sit normale opholdssted efter indgåelse af aftalen til et sted uden for Tyskland eller er bopæl og forretningssæde eller normalt opholdssted ukendt på tidspunktet for sagsanlægget, så afhænger den kompetente domstol for sagsanlæg ud fra forsikringsaftalen mod forsikringstageren af forsikringsgiverens sæde eller af sædet for den afdeling af forsikringsgiveren, der er den rette pågældende for forsikringsaftalen. 20 Anvendelig ret, forhold til VVG For denne aftale gælder tysk ret. Supplerende gælder bestemmelserne i den tyske lov om forsikringsaftaler (VVG = Versicherungsvertragsgesetz). Kooperationspartner der Württembergische 6

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015)

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Formular 8068 (01) udgave fra den 01.11.2014 Indholdsfortegnelse 1 Forsikringens

Læs mere

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015)

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) ww württembergische Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Formular 8068 (01) udgave fra den 01.11.2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern!

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern! Pantaenius FORDELE Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Få Jetzt dit Angebot tilbud nu! anfordern! Indhold Pantaenius - Nr. 1 til bådforsikringer 3 Dine fordele ved bådforsikring 4 Dine fordele ved

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren Artikel 1. Anvendelsesområde: 1.1 Disse almindelige bestemmelser (herefter: Bestemmelserne) kan anvendes på

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere