Generelle betingelser for kaskoforsikringen (svarende til den tyske udgave AVB Wassersportfahrzeuge 2008 )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser for kaskoforsikringen (svarende til den tyske udgave AVB Wassersportfahrzeuge 2008 )"

Transkript

1 Generelle betingelser for kaskoforsikringen (svarende til den tyske udgave AVB Wassersportfahrzeuge 2008 ) formular 8009 (22) udgave Indholdsfortegnelse 1 Forsikringsgenstand 2 Farvande og gyldighedsområde 3 Forsikringens omfang 4 Forsikrede udgifter og omkostninger 5 Forsikringstagerens oplysningspligt før indgåelse af forsikringsaftale 6 Risikoforøgelse 7 Forsikringssum, forsikringsværdi, underforsikring 8 Præmie 9 Erstatningsydelse 10 Pengeydelsens forfaldsdag 11 Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 12 Sikkerhedsforskrifter og andre forpligtelser inden forsikringsbegivenhedens indtræden 13 Handlemåde efter forsikringsbegivenhedens indtræden 14 Atter tilvejebragte genstande 15 Retsfølger ved pligtforsømmelse 16 Opsigelse af forsikringsaftalen i utide 17 Opsigelse efter indtræden af en forsikringsbegivenhed 18 Aftalens varighed og opsigelse 19 Kompetent domstol 20 Anvendelig ret, forhold til VVG 1 Forsikringsgenstand 1.1 Forsikringen dækker det i forsikringsaftalen nævnte fartøj, maskinanlægget, det tekniske og nautiske udstyr, reservemotoren, tilbehøret og inventaret. 1.2 Såfremt der er truffet en særlig aftale, er følgende også forsikret: jollen og den tilhørende motor; de personlige effekter; traileren. 1.3 Ikke forsikret er foto-, filmapparater, computere, bærbare videosystemer, mobiltelefoner og telefaxapparater, radioer, tv-apparater og videoudstyr og andre apparater inden for underholdningselektronikken sammen med det pågældende tilbehør, undtagen i de tilfælde, hvor disse apparater er fastindbyggede, musikinstrumenter, fødevarer og nydelsesmiddeler, penge, værdigenstande (f. eks. pelse, smykker, malerier, antikviteter), dykkergrej og vandskiudstyr, surfbrætter, lystfiskergrej og pågældende tilbehør. 1.4 For så vidt computere, som f. eks. GPS, bærbar computer og navigationsudstyr hører til det nautiske udstyr, er disse også forsikrede. 2 Farvande og gyldighedsområde 2.1 Forsikringen gælder inden for de i forsikringsbeviset nævnte farvande. 2.2 I Europa dækker forsikringen også, når fartøjet ikke ligger i vandet, når fartøjet ophales eller søsættes, ligeledes under transport over land og til vands og under færge- og søtransport. 2.3 Dele af den forsikrede genstand, som tages fra borde, er fortsat forsikrede, undtagen i de tilfælde, hvor delene tages fra borde permanent (f. eks. udskiftnings- og reservedele). 3 Forsikringens omfang 3.1 Forsikringsgiveren hæfter for alle risici, som det forsikrede er udsat for inden for forsikringens varighed. 3.2 Udelukket er alle risici som krig, borgerkrig eller krigslignende tilstande og sådanne risici, der uafhængigt af krigstilstanden sker ifølge fjendtlig brug af krigsredskaber og tilstedeværelsen af krigsværktøjer som følge af en af disse risici; strejke, lock-out, arbejdsuroligheder, politiske voldshandlinger, oprør og andre borgeruroligheder; kemiske, biologiske, biokemiske stoffers eller elektromagnetiske bølgers anvendelse som våben med fare for den offentlige sikkerhed, og dette uden hensyntagen til andre medvirkende årsager; atomenergien eller anden ioniserende stråling 1); beslaglæggelse, fratagelse eller andre indgreb fra myndighedernes side. 3.3 Forsikringsgiveren yder erstatning for tab eller beskadigelse af det forsikrede som følge af en forsikret risiko, dog for skader på maskineriet, det elektriske eller motordrevne udstyr, de ikke fast indbyggede nautiske instrumenter, de optiske apparater, de personlige ejendele kun, når skaderne er blevet forårsaget gennem uheld med fartøjet, ildebrand, lynnedslag, eksplosion, force majeure, synkning, kæntring, stranding, tyveri og gennem fremmedes hærværk og forsætlige handlinger skader på de forsikrede genstande under transporter kun, når skaderne er blevet forårsaget gennem uheld, ildebrand, lynnedslag, eksplosion, force majeure, tyveri og gennem fremmedes hærværk og forsætlige handlinger. 3.4 Forsikringsgiveren yder ingen erstatning for skader, som skyldes fartøjets ikke sødygtige stand, såfremt denne tilstand forelå ved sejladsens begyndelse og forsikringstageren havde eller måtte have haft kendskab herom; konstruktions-, fabrikations-, materialefejl og slid i forbindelse med normal brug. Denne udelukkelse gælder dog kun for de pågældende dele. Herigennem opståede følgeskader er forsikrede inden for rammerne af disse betingelser, såfremt disse ikke kunne forudses af forsikringstageren og den berettigede skibsfører, mangelfuld vedligeholdelse, bearbejdning, lakskader, ridser og skrammer, alder, rust, oksidation, korrosion, osmose, vejrligets indflydelse såsom regn, sne, frost, is, sollys og stor varme, råd, utøj, ormskader og gnavere; retslig beslutning og tvangsfuldbyrdelse. 3.5 Forsikringsgiveren yder ingen erstatning for skader, som indtræder, mens det forsikrede fartøj anvendes til andre end idræts- og forlystelsesmæssige formål eller når det mod betaling overlades til tredje part. 3.6 Middelbare skader som værdiforringelse og reduceret duelighed til kapsejlads erstattes ikke 1) I Tyskland sker erstatning af skader, som er opstået på grund af atomkraft, i henhold til den tyske atomlov. Atomkraftværkernes ejere er forpligtede til at sørge for skadesdækning og tegner tilsvarende ansvarsforsikringer. 1

2 3.7 En anden gældende forsikring går forud for denne forsikringsaftale. 4 Forsikrede udgifter og omkostninger 4.1 Udgifter til forhindring eller mindskelse af skaden Forsikringsgiveren erstatter forsikringstagerens udgifter til forhindring eller mindskelse af skaden ved forsikringsbegivenhedens indtræden, for så vidt forsikringstageren måtte anse disse for at være påbudt under de givne omstændigheder På forsikringstagerens forlangende skal forsikringsgiveren forstrække det for udgifterne nødvendige beløb. Er forsikringsgiveren berettiget til at reducere sin ydelse, så kan refunderingen af udgifterne reduceres tilsvarende i henhold til Udgifter, som oppebæres af forsikringstageren i henhold til forsikringsgiverens anvisninger, erstattes også, for så vidt som de sammen med den øvrige erstatning overskrider forsikringssummen. 4.2 Omkostninger i forbindelse med skadens undersøgelse og bestemmelse af skadens omkostninge Forsikringsgiveren skal erstatte de omkostninger, som forsikringstageren har haft i forbindelse med skadens undersøgelse og med bestemmelsen af skadens omkostninger, i det omfang, som de har været nødvendige på baggrund af omstændighederne. Disse omkostninger skal også erstattes i det omfang, som de sammen med den øvrige erstatning overskrider forsikringssummen Omkostninger, som opstår for forsikringstageren i forbindelse med tilkaldelse af en sagkynding eller en bistand, skal ikke erstattes af forsikringsgiveren, undtagen i de tilfælde, hvor forsikringstageren enten er forpligtet dertil ifølge kontrakten eller er blevet opfordret dertil af forsikringsgiveren Når forsikringsgiveren er berettiget til at nedsætte sin ydelse, så kan han også nedsætte erstatningen for omkostningerne tilsvarende. 4.3 Omkostninger for fjernelse af vrag Forsikringsgiveren yder en erstatning på op til EUR , såfremt en forsikret begivenhed medfører, at det forsikrede fartøj er sunket og at en stat eller en kompetent myndighed på grund af lovens bestemmelser kræver bjærgning, fjernelse eller destruering af det skadede fartøj eller selv gennemfører eller får gennemført dette for forsikringstagerens regning; at det forsikrede fartøj er totalskadet eller ødelagt, dvs. at en reparation er umulig eller ikke forsvarlig, hvorved der opstår udgifter for forsikringstageren i forbindelse med bjærgning, fjernelse eller destruering af fartøjet Som forudsætning gælder, at forsikringsgiveren måtte betragte udgifterne som nødvendige på baggrund af forholdene, eller at udgifterne er opstået i forbindelse med overholdelsen af myndighedernes anordninger, eller at den kompetente myndighed på grund af lovens bestemmelser har foranlediget bjærgning, fjernelse eller destruering for forsikringstagerens regning, eller at udgifterne er opstået ved at forsikringsgiverens anvisninger er blevet fulgt Forsikringsgiveren yder ingen erstatning for yderligere omkostninger til forhindring eller afhjælpning af miljøskader, især forurening af luft, vand eller jord. 5 Forsikringstagerens oplysningspligt før indgåelse af forsikringsaftale 5.2 Hævning skriftligt og som er væsentlige for forsikringsgiverens afgørelse om at ville indgå forsikringsaftalen med det aftalte indhold. Forsikringstageren er for så vidt også forpligtet til at give oplysninger, idet forsikringsgiveren stiller spørgsmål i henhold til ciffer 5.1, efter at forsikringstageren har fremsat ønske om at indgå aftalen, men inden forsikringsaftalen indgås Forudsætninger for hævning Ufuldstændige eller urigtige oplysninger om de risikorelaterede vilkår berettiger forsikringsgiveren til at hæve forsikringsaftalen Udelukkelse af hævningsretten Forsikringsgiveren har ingen hævningsret, når forsikringstageren godtgør, at han hverken med overlæg eller på groft uagtsom måde har givet de urigtige eller ufuldstændige oplysninger. Forsikringsgiverens hævningsret på grund af groft uagtsom misligholdelse af oplysningspligten er ikke givet, når forsikringstageren godtgør, at forsikringsgiveren - selv om også på andre vilkår -ville have indgået aftalen også ved kendskab til de ikke oplyste forhold Hævningens følger 5.3 Opsigelse I tilfælde af hævning er der ingen forsikringsdækning. Hæver forsikringsgiveren aftalen efter forsikringsbegivenhedens indtræden, så må han ikke nægte forsikringsdækningen, når forsikringstageren godtgør, at den på ufuldstændig eller urigtig måde beskrevne omstændighed hverken var årsag til forsikringsbegivenhedens indtræden eller for ydelsens konstatering eller omfang. Også i dette tilfælde er der dog ingen forsikringsdækning, når forsikringstageren på svigagtig måde ikke har opfyldt sin oplysningspligt. Forsikringsgiveren har krav på den del af beløbet, som svarer til kontraktens løbetid indtil hævningserklæringen træder i kraft. Er forsikringsgiverens hævningsret udelukket, fordi misligholdelsen af oplysningspligten hverken skyldtes forsæt eller grov uagtsomhed, så kan forsikringsgiveren opsige aftalen skriftligt med overholdelse af en måneds varsel. Retten til opsigelse er udelukket, når forsikringstageren god gør, at forsikringsgiveren - selv om også på andre vilkår - ville have indgået aftalen også ved kendskab af de ikke oplyste forhold. 5.4 Tilbagevirkende tilpasning af aftalen Kan forsikringsgiveren ikke hæve eller opsige aftalen, fordi han også ved kendskab til de ikke oplyste omstændigheder - selv om også på andre vilkår - ville have indgået aftalen, så bliver de andre vilkår efter forsikringsgiverens forlangende en del af aftalen med tilbagevirkende kraft. Er forsikringstageren ikke ansvarlig for pligtforsømmelsen, så bliver de andre vilkår til en del af aftalen fra og med den aktuelle forsikringsperiode. Øges forsikringspræmien gennem aftalens tilpasning med mere end 10 % eller udelukker forsikringsgiveren risikodækningen for de ikke oplyste forhold, så kan forsikringstageren opsige aftalen uden varsel inden for en måned efter modtagelse af forsikringsgiverens meddelelse. 5.5 Udøvelse af forsikringsgiverens rettigheder De rettigheder, som forsikringsgiveren har ifølge ciffer 5.2 til 5.4, skal han gøre gældende skriftligt inden for en måned. Herved skal han oplyse de forhold, som han lægger til grund for sin erklæring. Fristen begynder på det tidspunkt, hvor han opnår kendskab til misligholdelsen af den oplysningspligt, der danner grundlaget for den rettighed, som han gør gældende. Forsikrings- giveren har kun krav på rettighederne i henhold til ciffer 5.2 til 5.4, når han har igennem særskilt skriftlig meddelelse har gjort forsikringstageren opmærksom på følgerne af en misligholdelse af oplysningspligten. Forsikringsgiveren kan ikke påberåbe sig de i ciffer 5.2 til 5.4 nævnte rettigheder, når han havde kendskab til de ikke oplyste risikoforhold eller når han vidste, at oplysningerne var urigtige. 5.1 Fuldstændige og korrekte oplysninger om risikorelaterede vilkår Inden forsikringstageren tegner forsikringen, skal han over for forsikringsgiveren oplyse om alle de risikovilkår, som han har kendskab til og som forsikringsgiveren har spurgt om 2

3 5.6 Anfægtelse Forsikringsgiverens ret til at anfægte aftalen på grund af svig påvirkes ikke heraf. I tilfælde af anfægtelse har forsikringsgiveren krav på den del af beløbet, som svarer til kontraktens løbetid indtil anfægtelseserklæringen træder i kraft. 6 Risikoforøgelse 6.1 Begrebet risikoforøgelse Der er tale om en risikoforøgelse, når der efter det tidspunkt, hvor forsikringstageren har fremsat ønske om at tegne forsikringen, sker en ændring af de faktiske forhold på en sådan måde, at indtræden af forsikringsbegivenheden eller af en større skade eller fremsættelsen af uberettigede krav over for forsikringsgiveren ville blive mere sandsynlige Der kan især - men ikke kun - være tale om en risikoforøgelse, når et risikorelateret forhold, som forsikringsgiveren har spurgt om inden aftalens indgåelse, ændrer sig Som risikoforøgelse gælder især overladelsen af fartøjet mod betaling til tredje part. 6.2 Forsikringstagerens pligter Efter at forsikringstageren har fremsat ønske om at tegne forsikringen, må han ikke foretage nogen risikoforøgelse eller tillade gennemførelsen af en risikoforøgelse gennem tredje part uden forsikringsgiverens forudgående samtykke Erkender forsinkringstageren på et senere tidspunkt, at han har foretaget eller tilladt en risikoforøgelse uden forsikringsgiverens forudgående samtykke, så skal han omgående meddele denne til forsikringsgiveren En risikoforøgelse, som indtræder uafhængigt af forsikringstagerens vilje, efter at han har fremsat ønske om at tegne forsikringen, skal meddeles til forsikringsgiveren af forsikring tageren, så snart han har fået kendskab til risikoforøgelsen. 6.3 Opsigelse eller tilpasning af aftalen gennem forsikringsgiveren Forsikringsgiverens opsigelsesret Misligholder forsikringstageren sine pligter i henhold til ciffer 6.2.1, så kan forsikringsgiveren opsige aftalen uden varsel, når forsikringstageren har misligholdt sin pligt på forsætlig eller grov uagtsom måde. Forsikringstageren skal føre bevis for, at der ikke er tale om forsæt og grov uagtsomhed. Beviser forsikringstageren dette, så kan forsikringsgiveren opsige aftalen med en måneds varsel. Dette gælder ikke, når forsikringstageren dokumenterer, at han ikke er ansvarlig for pligtforsømmelsen. Får forsikringsgiveren kendskab til en risikoforøgelse i tilfælde som beskrevet i ciffer og 6.2.3, så kan han sige aftalen op med en måneds varsel Tilpasning af aftalen I stedet for en opsigelse kan forsikringsgiveren fra tidspunktet for risikoforøgelsen kræve en højere præmie i henhold til sine forretningsprincipper eller han kan udelukke dækningen for den øgede risiko. Forhøjes i dette tilfælde præmien med mere end 10 procent eller udelukker forsikringsgiveren den højere risiko, så kan forsikringstageren inden for en måned efter modtagelse af forsikringsgiverens meddelelse opsige aftalen uden varsel. I sin meddelelse skal forsikringsgiveren gøre forsikringstageren opmærksom på denne opsigelsesret. 6.4 Bortfald af forsikringsgiverens rettigheder Forsikringsgiverens ret til opsigelse eller tilpasning af aftalen i henhold til ciffer 6.3 bortfalder, når retten ikke udøves i løbet af en måned efter at forsikringsgiveren har fået kendskab til risikoforøgelsen. Denne ret borfalder ligeledes, når den tilstand, som fandtes før risikoforøgelsen, er genetableret Indtræder forsikringsbegivenheden efter risikoforøgelsen, så er forsikringsgiveren ikke forpligtet til en ydelse, når forsikringstageren har forsømt sine pligter i henhold til ciffer forsætligt. Forsømmer forsikringstageren disse pligter på grov uagtsom måde, så er forsikringsgiveren berettiget til at nedsætte sin ydelse i det forhold, der svarer til graden af forsikringstagerens skyld. Forsikringstageren skal føre bevis for, at der ikke er tale grov uagtsomhed Ved en risikoforøgelse i henhold til ciffer og er forsikringsgiveren i tilfælde af forsikringstagerens forsætlige pligtforsømmelse ikke forpligtet til en ydelse, når forsikringsbegivenheden indtræder senere end en måned efter det tidspunkt, hvor forsikringsgiveren skulle have modtaget oplysningen. Forsømmer forsikringstageren sine pligter på grov uagtsom måde, så gælder ciffer stk. 2 og 3 tilsvarende. Forsikringsgiverens ydelsespligt består fortsat, når han har haft kendskab til risikoforøgelsen på det i stk. 1 nævnte tidspunkt Forsikringsgiverens ydelsespligt består endvidere fortsat, a) for så vidt forsikringstageren beviser, at risikoforøgelsen ikke var årsagen for forsikringstilfældets indtræden eller for ydelsespligtens omfang eller b) når fristen for forsikringsgiverens opsigelse var udløbet og en opsigelse ikke var sket på tidspunktet for forsikringstilfældets indtræden. 7 Forsikringssum, forsikringsværdi, underforsikring 7.1 Forsikringsværdien er ved fartøjer, som ikke er ældre end fem år på dagen for aftalens indgåelse, lig med fartøjernes nyværdi inklusive maskinanlæggets værdi, det tekniske og nautiske udstyr, reservermotoren, tilbehøret, inventaret og i givet fald jollen og den dertil hørende motor. Nyværdien er det beløb, som generelt er nødvendigt for at skaffe nye ting af samme art og kvalitet; ved fartøjer, som er ældre end fem år på dagen for for aftalens indgåelse, lig med fartøjernes handelsværdi inklusive maskinanlæggets værdi, det tekniske og nautiske udstyr, reservermotoren, tilbehøret, inventaret og i givet fald jollen og den dertil hørende motor. Handelsværdien er det beløb, som generelt er nødvendigt for at skaffe nye ting af samme art og kvalitet, med fradrag af et beløb, der svarer til de forsikrede genstandes tilstand (alder, slid, brug osv.) Afgørende er værdierne i henhold til ciffer og på dagen for forsikringsaftalens indgåelse. Ved fastlæggelsen af forsikringsværdien tages der ikke hensyn til rabat og tilbud på priserne. 7.2 Svarer forsikringssummerne til forsikringsværdierne i henhold til ciffer og 7.1.3, så gælder de som aftalt som fast takst. Taksten gælder også som den værdi, som den forsikrede interesse har ved forsikringstilfældets indtræden med undtagelse af, at taksten på dette tidspunkt ligger betydeligt over den virkelige forsikringsværdi. En ulykkesforsikring modregnes ikke. 7.3 For personlige effekter gælder som aftalt, at forsikringsværdien er lig med nyværdien i henhold til bestemmelserne i ciffer For trailere gælder som aftalt, at forsikringsværdien er lig med handelsværdien i henhold til bestemmelserne i ciffer Er forsikringssummen på dagen for aftalens indgåelse væsentligt lavere end forsikringsværdien, så erstatter forsikringsgiveren skaden kun i forholdet mellem forsikringssummen og forsikringsværdien (underforsikring). Dette gælder også for erstatningsydelser i henhold til ciffer 4.1, 4.2 og Fritagelse for ydelse grundet risikoforøgelse 3

4 8 Præmie 8.1 Det fakturerede beløb omfatter den forsikringsafgift, som forsikringstageren skal betale i det ved lov fastlagte omfang. 8.2 Betaling og følgerne af forsinket betaling / Første præmie eller engangspræmie Betalingens forfaldsdag Den første præmie eller engangspræmien (indløsningspræmie) forfalder til betaling straks efter indgåelse af forsikringsaftalen, dog ikke før den ønskede begyndelsesdato for forsikringen. Er det aftalt, at årspræmien betales i rater, så gælder som første præmie kun den første årspræmies første rate Senere begyndelse af forsikringsdækningen Hævning Betaler forsikringstageren ikke den første præmie eller engangspræmien i tide, men på et senere tidspunkt, så begynder forsikringsdækningen først på dette tidspunkt, såfremt forsikringstageren blev gjort opmærksom på denne retsfølge med særskilt skriftlig meddelelse eller gennem en iøjnefaldende henvisning i forsikringspolicen. Dette gælder ikke, når forsikringstageren kan bevise, at han ikke er ansvarlig for den manglende betaling. Betaler forsikringstageren ikke den første præmie eller engangspræmien i tide, så kan forsikringsgiveren hæve aftalen, så længe præmien ikke er betalt. Forsikringsgiveren kan ikke hæve aftalen, når forsikringstageren kan bevise, at han ikke er ansvarlig for den manglende betaling. 8.3 Betaling og følgerne af forsinket betaling / påfølgende præmier Betalingens forfaldsdag Mora Påkrav De påfølgende præmier forfalder til betaling på den første dag i måneden inden for det aftalte præmietidsrum, såfremt intet andet er aftalt. Betalingen betragtes som rettidig, når den sker på det i forsikringspolicen eller i præmiefakturaen angivne tidspunkt. Betales den påfølgende præmie ikke rettidigt, så er forsikringstageren i mora uden påkrav, undtagen i tilfælde af, at han ikke er ansvarlig for den forsinkede betaling. Forsikringsgiveren er berettiget til at kræve erstatning for den skade, som forsinkelsen har medført for ham. Betales en påfølgende præmie ikke rettidigt, så kan forsikringsgiveren skriftligt og for forsikringstagerens regning fastlægge en betalingsfrist, som skal være på mindst to uger. Denne bestemmelse er kun gældende, når de forfaldne præmiebeløb, renter og omkostninger er oplystenkeltvist og når der oplyses om de retsfølger, som er forbundet med fristens udløb i henhold til ciffer og Ingen forsikringsdækning Opsigelse Er forsikringstageren efter udløb af denne betalingsfrist stadig i mora, så er der fra dette tidspunkt indtil betalingstidspunktet ikke nogen forsikringsdækning, når han er blevet gjort opmærksom herpå med påkravet i henhold til ciffer Er forsikringstageren efter udløb af denne betalingsfrist stadig i mora, så kan forsikringsgiveren desuden opsige aftalen uden noget varsel, når han har gjort forsikringstageren opmærksom herpå med påkravet i henhold til ciffer Har forsikringsgiveren opsagt aftalen og betaler forsikringstageren herefter inden for en måned det krævede beløb, så gælder aftalen fortsat. Der er dog ingen forsikringsdækning for forsikringsbegivenheder, der er indtrådt mellem modtagelsen af opsigelsen og betalingen. 9 Erstatningsydelse 9.1 Går forsikrede genstande fuldstændig tabt, unddrages de uden udsigt til at de kan fås tilbage eller er deres oprindelige beskaffenhed ødelagt, så erstatter forsikringsgiveren det pågældende beløb i henhold til ciffer 7.1 og 7.3 under forbehold af ciffer 7.2 og Beskadiges forsikrede genstande, så erstatter forsikringsgiveren de på tidspunktet for forsinkringshændelsen nødvendige omkostninger for genoprettelsen af de beskadigede dele. Erstatningsydelsen sker uden fradrag nyt for gammelt. 9.3 Eventuelle restværdier modregnes skadeserstatningen. 10 Pengeydelsens forfaldsdag 10.1 Forsikringsgiverens pengeydelser forfalder til betaling to uger efter at de undersøgelser, som er nødvendige til konstatering af forsikringsbegivenheden og til bestemmelse af ydelsens omfang, er afsluttede Er disse undersøgelser ikke afsluttede inden for en måned efter at forsikringsbegivenheden er blevet meddelt, så kan forsikringstageren kræve delvise betalinger i omfanget af det beløb, som forsikringsgiveren antageligt skal betale. Fristen er udsat, så længe undersøgelserne ikke kan afsluttes af grunde, som skyldes forsikringstageren Når myndighederne på grund af skaden har indledt en undersøgelse imod forsikringstageren, fartøjets fører eller en af passagererne, så kan forsikringsgiveren nægte at betale, indtil undersøgelsen er afsluttet. 11 Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 11.1 Forsikringsgiveren er ikke forpligtet til en ydelse, når forsikringstageren eller fartøjets fører fremkalder forsikringsbegivenheden forsætligt Fremkalder forsikringstageren forsikringsbegivenheden på grov uagtsom måde, så er forsikringsgiveren berettiget til at nedsætte sin ydelse i en størrelsesorden, der svarer til culpaens omfang. Forsikringsgiveren foretager denne nedsættelse kun i tilfælde af, at forsikringstageren har muliggjort tyveri af fartøjet eller dele af fartøjet eller når han som følge af nydelsen af alkohol eller andre rusmidler har fremkaldt forsikringsbegivenheden. 12 Sikkerhedsforskrifter og andre forpligtelser inden forsikringsbegivenhedensindtræden 12.1 Forsikringstageren skal overholde alle lovens, myndighedernes eller aftalte sikkerhedsforskrifter og alle aftalte yderligere forpligtelser inden forsikringsbegivenhedens indtræden Forsikringstageren skal fortøje og opankre fartøjet på korrekt måde; ligger fartøjet ubemandet hen for åben kyst, så skal der sørges for, at fartøjet i tilfælde af en truende fare kan forhales med det samme; overholde myndighedernes forskrifter og transportvirksomheders forskrifter; i forbindelse med transport læsse og sikre fartøjet på sagkyndig måde; pakke løsdele ind forskriftsmæssigt eller opbevare dem i det tildækkede, fastsurrede eller lukkede fartøj; sikre udenbordsmotorer mod tyveri ved hjælp af en mindst 5 mm kraftig stålkæde og en hængelås med bøjle eller en tilsvarende form for beskyttelse; sikre traileren mod tyveri; 4

5 sikre alle skadeserstatningskrav over for tredje part med hensyn til form og frist. Ved indskrænkelse af ansvaret for lagerforvaltere er forsikringsdækningen ikke truet, når lagerforvalteren fortsat hæfter for skader, som han selv, en af hans underordnede eller en af hans ledende ansatte har forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt eller som en af hans medhjælpere har forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt i forbindelse med opfyldelsen af en kontraktlig hovedpligt Misligholder forsikringstageren en af sine forpligtelser i henhold til ciffer 12.1 og 12.2, så indtræder retsfølgerne i henhold til ciffer Handlemåde efter forsikringsbegivenhedens indtræden 13.1 Inden genistandsættelse påbegyndes, skal forsikringstageren give forsikringsgiveren mulighed for at bese og konstatere skaden, og han skal give forsikringsgiveren tilladelse til enhver undersøgelse om skadens årsag og størrelse og om størrelsen af hans skadeserstatningspligt. Forsikringstageren skal efter forlangende give forsikringsgiveren enhver oplysning skriftligt og fremlægge bilag, for så vidt dette med rimelighed kan kræves af ham Forsikringstageren skal følge instruktionerne for forsikringsbegivenheden under til Forsikringstageren skal: meddele forsikringsbegivenheden til forsikringsgiveren skriftligt og omgående - skader, som sandsynligvis er større end Euro, skal meddeles på telefon eller per fax / telex, sørge for at begrænse den opståede skade og forhindre yderligere skade generelt fremskaffe følgende for forsikringsgiveren som dokumentation for skaden: protokol over uheldsforløbet, årsagen og skader, skitse over uheldet, navne og adresser på de implicerede parter, navne og adresser på vidner, adresse på og journalnummer af den politistation, som har optaget protokollen, dokumentation for værdien, f. eks. originale fakturaer, opstilling over den samlede skade ved sammenstød: opfordre modparten til fælles besigtigelse af skaden og skrive skadens omfang op i fællesskab, gøre modparten ansvarlig skriftligt ved transportskader levere følgende til forsikringsgiveren: transportpapirer (det originale fragtbrev, konnossement mm.) skriftlig aftrædelseserklæring af den i henhold til transportaftalen berettigede til forsikringsgiveren, erklæring fra den transportvirksomhed, i hvis varetægt de forsikrede genstande befandt sig på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden, nemlig ved jernbanetransport den officielle erklæring fra jernbaneselskabet, ved transport med (last)bil chaufførens redegørelse med stillingtagen fra transportvirksomhedens ejer, også melde skader på grund af ildebrand, eksplosion, indbrudstyveri og tyveri til den vedkommende politimyndighed og give denne en liste over de beskadigede hhv. stjålne genstande. Melde skader på grund af ildebrand, eksplosion, indbrudstyveri og tyveri i udlandet til den lokale vedkommende politi- og havnemyndighed og desuden anmelde skaden hos den for skadelidtes bopæl vedkommende politimyndighed Før anerkendelse af skaden er salg af beskadigede forsikrede genstande ikke tilladt uden forsikringsgiverens godkendelse. 14 Atter tilvejebragte genstande 14.2 Er forsikringstageren igen kommet i besiddelse af en bortkommen genstand, efter at der er blevet betalt en skadeserstatning for denne genstand, så kan forsikringstageren beholde genstanden og han skal herefter tilbagebetale skadeserstatningen. Erklærer han sig ikke villig hertil inden for to uger efter modtagelse af en skriftlig opfordring fra forsikringsgiveren, så skal forsikringstageren efter aftale med forsikringsgiveren få genstanden solgt på det åbne marked eller offentligt til højestbydende. Forsikringsgiveren får udbyttet minus salgsomkostningerne. Var erstatningen i henhold til vilkårene mindre end forsikringsværdien, så får forsikringsgiveren den andel af udbyttet minus salgsomkostningerne, der svarer til den af ham ydede skadeserstatning I henhold til aftalens betingelser Besiddelsen af en genstand, som man har fået tilbage, er ligestillet med muligheden for, at forsikringstageren atter kan bringe sig i besiddelse af genstanden. 15 Retsfølger ved pligtforsømmelse 15.1 Forsikringsgiverens opsigelsesret Forsømmer forsikringstageren en pligt i denne aftale, som han skal opfylde inden forsikringsbegivenhedens indtræden, så kan forsikringsgiveren opsige aftalen uden varsel inden for en måned fra det tidspunkt, hvor han har fået kendskab til pligtforsømmelsen. Forsikringsgiveren har ikke nogen opsigelsesret, når forsikringstageren beviser, at pligtforsømmelsen hverken skyldtes forsæt eller grov uagtsomhed Forsikringsdækningens omfang i tilfælde af pligtforsømmelse Forsømmes en forpligtelse i denne aftale forsætligt, så mister forsikringstageren sin forsikringsdækning. Ved grov uagtsom pligtforsømmelse er forsikringsgiveren berettiget til et nedsætte sin ydelse i en størrelsesorden, der svarer til omfanget af forsikringstagerens culpa. Forsømmes en oplysnings- eller opklaringsforpligtelse, som består efter en forsikringsbegivenheds indtræden, så gælder for det fuldstændige eller delvise bortfald af forsikringsdækningen den forudsætning, at forsikringsgiveren har oplyst forsikringstageren om denne retsfølge gennem særskilt skriftlig meddelelse. Beviser forsikringstagren, at han ikke har begået pligtforsømmelsen på grov uagtsom måde, så består forsikringsdækningen fortsat. Forsikringsdækningen består også fortsat, når forsikringstageren beviser, at pligtforsømmelsen hverken har været årsagen for indtrædelsen eller konstateringen af forsikringsbegivenheden eller for omfanget af den ydelse, som forsikringsgiveren er forpligtet til. Dette gælder ikke, hvis forsikringstageren har begået plig forsømmelsen på svigagtig måde. De ovenstående bestemmelser gælder uafhængigt af, om forsikringsgiveren udøver en opsigelsesret, som han har i henhold til ciffer Opsigelse af forsikringsaftalen i utide Ved opsigelse af aftalen i utide har forsikringsgiveren, for så vidt der ikke er fastlagt andet ved lov, kun krav på den del af præmien, som svarer til den udløbne aftaletid. Hæver forsikringsgiveren aftalen, fordi forsikringstageren er i mora med den første præmie af grunde, som forsikringstageren er ansvarlig for, så kan han opkræve et rimeligt forretningsgebyr. 17 Opsigelse efter indtræden af en forsikringsbegivenhed 17.1 Efter en forsikringsbegivenheds indtræden kan begge parter opsige forsikringsaftalen. Opsigelsen skal foreligge skriftligt for den anden aftalepart senest en måned efter afslutningen af de undersøgelser, der har været nødvendige til konstatering af forsikringsbegivenheden og til bestemmelsen af omfanget af forsikringsgiverens ydelse Opsiger forsikringstageren, så bliver hans opsigelse effektiv på tidspunktet for modtagelsen hos forsikringsgiveren. Forsikringstageren kan dog fastlægge, at opsigelsen først bliver effektiv på et senere tidspunkt, dog senest i slutningen af det aktuelle forsikringsår. Forsikringsgiverensopsigelse bliver effektiv en måned efter tidspunktet for modtagelsen hos forsikringstageren Opklares bortkomne genstandes forbliven, så skal forsikringstageren omgående meddele dette til forsikringsgiveren skriftligt. 5

6 18 Aftalens varighed og opsigelse 18.1 Aftalens varighed Aftalen er indgået for det i forsikringspolicen oplyste tidsrum Stiltiende forlængelse Ved en aftaleperiode på mindst et år forlænges aftales med et år, hvis ikke den anden aftalepart har modtaget en skriftlig opsigelse senest tre måneder før udløb af det pågældende forsikringsår Aftalens ophør Ved en aftaleperiode på mindre end et år ophører aftalen på det fastlagte tidspunkt, uden at der kræves en opsigelse. Ved en aftaleperiode på mere end tre år kan aftalen allerede siges op med udløb af det tredje år eller ethvert efterfølgende år; opsigelsen skal foreligge for den anden aftalepart senest tre måneder før udløb af det pågældende forsikringsår. 19 Kompetent domstol 19.1 Sagsanlæg mod forsikringsgiveren For sagsanlæg ud fra forsikringsaftalen mod forsikringsgiveren afhænger den kompetente domstol af forsikringsgiverens sæde eller af sædet for den afdeling af forsikringsgiveren, der er den rette pågældende for forsikringsaftalen. Er forsikringstageren en fysisk person, så er også den domstol lokalt kompetent, i hvis retskreds forsikringstageren har haft sin bopæl på tidspunktet for sagsanlægget, eller hvor han normalt har opholdt sig, hvis han ikke havde nogen fast bopæl Sagsanlæg mod forsikringstageren Er forsikringstageren en fysisk person, så skal sager mod ham ud fra forsikringsaftalen anlægges ved den domstol, som er kompetent for hans bopæl, eller, hvis han ikke har nogen fast bopæl, for det sted, hvor han normalt opholder sig. Er forsikringstageren en juridisk person, så afhænger den kompetente domstol af det sted, hvor forsikringstageren eller hans afdeling har sæde. Det samme gælder, når forsikringstageren er et I/S, K/S, ApS eller et registreret partnerselskab Ukendt bopæl for forsikringstageren Flytter forsikringstageren sin bopæl eller sit forretningssæde eller sit normale opholdssted efter indgåelse af aftalen til et sted uden for Tyskland eller er bopæl og forretningssæde eller normalt opholdssted ukendt på tidspunktet for sagsanlægget, så afhænger den kompetente domstol for sagsanlæg ud fra forsikringsaftalen mod forsikringstageren af forsikringsgiverens sæde eller af sædet for den afdeling af forsikringsgiveren, der er den rette pågældende for forsikringsaftalen. 20 Anvendelig ret, forhold til VVG For denne aftale gælder tysk ret. Supplerende gælder bestemmelserne i den tyske lov om forsikringsaftaler (VVG = Versicherungsvertragsgesetz). Kooperationspartner der Württembergische 6

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

Lystfartøjsforsikring - Ribbåd

Lystfartøjsforsikring - Ribbåd Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser For Danske Fiskeres Forsikring G/S CVR nr. 55 12 46 12 Forsikringsbetingelser 1. Forsikringsbegæring og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden af forsikring. 3. Vurderingsmændenes

Læs mere

Lystfartøjsforsikring

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER. CVRnr. 15435011

FORSIKRINGSBETINGELSER. for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER. CVRnr. 15435011 FORSIKRINGSBETINGELSER for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER CVRnr. 15435011 FORSIKRINGSBETINGELSER 1. Forsikringsbegæringen og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ

FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ Forsikringens omfang 1 Sikrede er 2 Geografisk fartsområde 3 Sejladstid og henliggen Kaskoforsikringen 4 Kaskoforsikringen omfatter 5 Kaskoforsikringen omfatter ikke 6

Læs mere

Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010

Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010 Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010 Oversættelse til dansk Translation into Danish The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor), Oslo 2010 Forord Norsk Søforsikringsplan 1996, Version 2010 Dette

Læs mere

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar Lystbådforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Lystbådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Informationer og ydelsesbeskrivelser vedrørende Deres rejseforsikring

Informationer og ydelsesbeskrivelser vedrørende Deres rejseforsikring Informationer og ydelsesbeskrivelser vedrørende Deres rejseforsikring DK Gælder udelukkende for ydelser, der er bestilt via TSS. Kan indgås inden for 14 dage efter rejsebestillingen. TSS Kompletbeskyttelse

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0608

FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0608 FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0608 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle police tillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING AUTOFORSIKRING A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere