Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015)"

Transkript

1 Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Formular 8068 (01) udgave fra den Indholdsfortegnelse 1 Forsikringens omfang 2 Forsikrede genstande, udgifter og omkostninger 3 Erstatningsgrænser 4 Forsikringssum, forsikringsværdi, underforsikring 5 Selvrisiko 6 Erstatningsydelse 7 Forvoldelse af forsikringstilfældet 1. Forsikringens omfang 1.1 Forsikringsgiveren bærer risikoen for alle farer, som de forsikrede genstande er udsat for inden for forsikringens løbetid. 1.2 Udelukket er farerne ud fra krig, borgerkrig eller krigslignende tilstande og sådanne, som uafhængigt af krigstilstanden resulterer ud fra fjendtlig brug af krigsredskaber såvel som tilstedeværelsen af krigsredskaber som følge af en af disse farer; strejke, lock-out, arbejdsuroligheder, politiske voldshandlinger, oprør og andre borgerlige uroligheder; brugen af kemiske, biologiske, biokemiske substanser eller elektromagnetiske bølger som våben med almenfarlig virkning og nærmere bestemt uden hensyn til andre medvirkende årsager; atomenergi eller anden ioniserende stråling * ; beslaglæggelse, inddragelse eller anden indgriben fra myndighedernes side. * 1.3 Forsikringsgiveren yder ingen erstatning for skader, som er forårsaget gennem tyveri af det forsikrede vandfartøj på en trailer såvel som tyveri af traileren, når traileren ikke har været sikret med en af VDS eller af et tilsvarende sted godkendte sikringsforanstaltninger; fartøjets kørselsuegnethed, såfremt denne forelå på tidspunktet for fartens begyndelse og forsikringstageren havde eller må have haft kendskab herom; Konstruktions-, fabrikations-, materialefejl såvel som slitage Denne udelukkelse gælder dog kun for de pågældende dele. Herigennem opståede følgeskader er inden for rammerne af disse vilkår forsikrede, såfremt disse ikke kunne forudses af forsikringstageren og den berettigede skibsfører; mangelfuld vedligeholdelse; bearbejdning; almindelig brug (f. eks. lakskader, ridser og skrammer); alder; rust, oksidation, korrosion, osmose Skader grundet osmose dækkes af forsikringen, såfremt det forsikrede søfartøj * Erstatningen af skader på grund af atomenergi retter sig i Forbundsrepublikken Tyskland efter atomloven. Atomanlæggenes ejere er forpligtede til forebyggende dækning og tegner hertil ansvarsforsikringer.

2 inden for et år efter dets færdiggørelse er blevet fagkyndigt behandlet med en tilsvarende osmosemaling, der svarer til den aktuelle tekniske udvikling, og skaden meddeles til forsikringen inden for 48 måneder efter den 31. december af det år, hvor skibet blev bygget. Forsikringen dækker først, når fremsættelsen af garantikrav var forgæves almindelige skader gennem vejrligets påvirkninger som regn, sne, frost, is, solens påvirkning og stor varme; råd; utøj, ormstukne steder og gnavedyr; retlig bestemmelse eller fuldbyrdelse. 1.4 Forsikringsgiveren yder erstatning for tab eller beskadigelse af den forsikrede genstand som følge af en forsikret fare, dog for skader på - maskinanlægget, - det elektrisk, elektronisk eller gennem motoren drevne udstyr, - de optiske apparater, - de personlige effekter, kun, når de er blevet forårsaget gennem uheld med fartøjet, brand, lynnedslag, eksplosion, force majeure, synkning, kæntring, stranding, tyveri, hærværk og forsætlige handlinger skader på de forsikrede genstande under transporten kun, når de er blevet forårsaget gennem uheld, brand, lynnedslag, eksplosion, force majeure, tyveri, hærværk og forsætlige handlinger af fremmede personer skader på fast indbygget elektrisk eller elektronisk udstyr og også tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande som følge af - betjeningsfejl, ubehjælpsomhed eller uagtsomhed, - konstruktions-, materiale- eller fremstillingsfejl, såfremt de ikke falder ind under garantikrav, - overspænding, induktion, kortslutning, - vand, frost, sne eller is. En erstatning for en elektronisk enheds elektroniske komponenter / elementer ydes kun, når en forsikret fare påviseligt har påvirket en udskiftelig enhed (en enhed, som i tilfælde af reparation sædvanligvis skal udskiftes) eller en elektronisk enhed som helhed udefra. Kan dette ikke bevises, så er det tilstrækkeligt, at der foreligger overvejende sandsynlighed for, at skaden skyldes en udefra kommende påvirkning fra en forsikret fare. For følgeskader på yderligere udskiftelige enheder ydes dog erstatning. Der ydes ingen erstatning for forsikrede data. 1.5 Forsikringsgiveren yder ingen erstatning for skader, som indtræder, mens det forsikrede fartøj anvendes til andre end sports- eller forlystelsesformål eller når det mod betaling overlades til tredje part. 1.6 Middelbare skader som værdiforringelse og nedsættelse af kapsejladsdueligheden erstattes ikke. 1.7 Forsåvidt der foreligger anden forsikringsdækning for den indtrådte skade, har den her bestående forsikring lavere prioritet. En regulering kan derfor kun forlanges for skader, som ikke allerede skal reguleres på grund af den anden forsikringsaftale. 2. Forsikrede udgifter og omkostninger 2,1 Udgifter til afværgelse eller mindskelse af skaden Forsikringsgiveren erstatter forsikringstagerens udgifter til afværgelse eller mindskelse af skader ved indtræden af forsikringstilfældet, forsåvidt forsikringstageren under de givne forhold måtte anse dem for at være nødvendige Efter forsikringstagerens forlangende skal forsikringsgiveren forestrække det til udgifterne nødvendige beløb. Er forsikringsgiveren berettiget til at nedsætte sine ydelser, så kan han også reducere erstatningen af udgifterne i henhold til

3 2.1.3 Forsikringstagerens udgifter, som han afholder i henhold til forsikringsgiverens anvisninger, refunderes forsåvidt også, hvis de sammen med den øvrige erstatning overstiger forsikringssummen. 2.2 Omkostninger til bestemmelse og fastsættelse af skaden Omkostninger, der opstår gennem bestemmelse og fastsættelse af den skade, som forsikringsgiveren skal erstatte, skal af ham erstattes over for forsikringsmodtageren i det omfang, som omkostningerne var nødvendige under de givne forhold. Disse omkostninger skal forsåvidt også refunderes, hvis de sammen med den øvrige erstatning overstiger forsikringssummen Omkostninger, som opstår for forsikringstageren ved at tilkalde en sagkyndig eller bistand, skal ikke erstattes af forsikringsgiveren, hvis ikke forsikringstageren ifølge aftalen er forpligtet til eller af forsikringsgiveren er blevet opfordret til en sådan tilkaldelse Er forsikringsgiveren berettiget til at reducere sin erstatning, kan han også tilsvarende mindske refunderingen af omkostninger. 2.3 Omkostninger for bortskaffelse af vrag Forsikringsgiveren yder op til EUR erstatning, såfremt på grund af en forsikret hændelse det forsikrede fartøj er sunket, og en stat eller en kompetent myndighed på grund af lovskevne bestemmelser kræver bjærgning, fjernelse eller destruering af det beskadigede fartøj eller selv gennemfører eller får gennemført dette for forsikringstagerens regning; det forsikrede fartøj er totalskadet eller ødelagt, dvs. reparation er umulig eller ikke værd at blive gennemført, hvorved der opstår omkostninger for forsikringstageren til bjærgning, fjernelse eller destruering af fartøjet Som forudsætning gælder, at forsikringstageren under de givne forhold måtte anse omkostningerne for at være nødvendige eller at omkostningerne er opstået på grund af overholdelse af en myndigheds anordning, eller at den kompetente myndighed på grund af lovskrevne betemmelser har foranlediget fartøjets bjærgning, bortskaffelse eller destruering for forsikringstagerens regning eller at udgifterne er opstået gennem overholdelse af forsikringsgiverens anvisninger Forsikringsgiveren yder ingen erstatning for ekstra udgifter til forhindring eller afhjælpning af miljøskader, især forurening af luft, vand og jord. 2.4 Omkostninger for overnatning og returrejse Forsikringsgiveren yder erstatning for ejerens / besætningens omkostninger for overnattelse hhv. returrejse til hjemstedet, forsåvidt dette ligger i mere end 300 km afstand, forsåvidt det forsikrede fartøj på grund af en erstatningspligtig kaskoskade ikke kan bebos og der foreligger dokumentation herfor. Afgørelsen om fartøjets beboelighed træffes af den af forsikringsgiveren udpegede sagkyndige. 2.5 Som medforsikret gælder i udvidelse af ciffer 1.3 i de generelle vilkår for kaskoforsikringen for lystfartøjer også dykker- og vandskiudstyr, linefiskeudstyr, sportsudstyr og disses tilbehør. 3. Erstatningsgrænser 3.1 For skader på traileren gælder en erstatningsgrænse på EUR for hvert skadestilfælde som aftalt. 3.2 For skader på personlige effekter gælder en erstatningsgrænse på EUR for hvert skadestilfælde som aftalt. 3.3 For skader på genstande i henhold til ciffer gælder en erstatningsgrænse på EUR for hvert skadestilfælde som aftalt. 3.4 For skader i henhold til ciffer 2.4 gælder en erstatningsgrænse pr. person på 250 EUR,

4 dog maksimalt på EUR for hvert skadestilfælde, som aftalt. 3.5 For skader på genstande i henhold til ciffer 2.5 gælder en erstatningsgrænse på EUR for hvert skadestilfælde som aftalt. 4. Forsikringssum, forsikringsværdi, underforsikring 4.1 Forsikringsværdien er fartøjets i forsikringsaftalen nævnte værdi (nyværdi eller handelsværdi), altid iberegnet værdien af maskinanlægget, det tekniske og nautiske udstyr, reservemotoren, tilbehøret, inventaret og i givet fald jollen og den dertil hørende motor Nyværdi Nyværdien er det beløb, der generelt er nødvendigt til at fremskaffe nye genstande af samme art og kvalitet; Handelsværdi Handelsværdien er det beløb, der generelt er nødvendigt til at fremskaffe genstande af samme art og kvalitet under fradrag af et beløb, der svarer til den forsikrede genstands tilstand (alder, slid, brug osv.) Bestemmende er værdierne i henhold til ciffer og på dagen for forsikringsaftalens indgåelse. Ved bestemmelse af forsikringsværdien tages der ikke hensyn til afslag og prisindrømmelser. 4.2 Svarer forsikringsbeløbene til forsikringsværdierne i henhold til ciffer til 4.1.3, så gælder de som aftalt som "fast vurdering", så længe forsikringsværdien andrager mindst 75% og højst 100% af forsikringssummen. Vurderingen gælder også som den værdi, som den forsikrede interesse har på tidspunktet for forsikringstilfældets indtræden. Indvendingen om underforsikring ( 75 VVG, tysk lov om forsikringsaftaler) bortfalder i dette tilfælde. Er forsikringssummen på dagen for forsikringsaftalens indgåelse mindre end 75% af forsikringsværdien, så erstatter forsikringsgiveren skaden kun i forholdet mellem forsikringssummen og forsikringsværdien (underforsikring). Dette gælder også for erstatningsydelser i henhold til ciffer 2.1, 2.2 og For personlige effekter gælder som forsikringsværdi nyværdien i henhold til bestemmelserne i ciffer som aftalt. 4.4 For traileren gælder som forsikringsværdi nyværdien i henhold til bestemmelserne i ciffer som aftalt. 4.3 For genstande i henhold til ciffer 2.5 gælder som forsikringsværdi nyværdien i henhold til bestemmelserne i ciffer som aftalt. 5. Selvrisiko 5.1 Den i aftalen aftalte selvrisiko gælder for skader på traileren som ændret til 250 EUR. 5.2 Den i aftalen aftalte selvrisiko gælder ikke for skader i henhold til ciffer og Den i aftalen aftalte selvrisiko gælder ikke ved totalt tab af hele lystfartøjet. 5.4 Den i aftalen aftalte selvrisiko gælder for skader i henhold til ciffer som ændret til 250 EUR. 6. Erstatningsydelse 6.1 Går forsikrede genstande fuldstændigt tabt, inddrages de uden udsigt til at blive udleveret igen eller er de ødelagt med hensyn til deres oprindelige beskaffenhed, så erstatter forsikringsgiveren det pågældende beløb i henhold til ciffer 4.1, 4.3, 4.4 og 4.5 under forbehold af ciffer Beskadiges forsikrede genstande eller går de delvist tabt, så erstatter forsikringsgiveren de på tidspunktet for forsikringstilfældet nødvendige omkostninger for genoprettelse / genanskaffelse af de beskadigede / tabte dele. Erstatningsydelsen sker uden fradrag "nyt for gammelt". 6.3 Eventuelle restværdier modregnes erstatningen.

5 6.4 Repareres eller genanskaffes genstandene ikke, så erstatter forsikringsgiveren omkostningerne for genoprettelse / genanskaffelse op til størrelsen af genanskaffelsesværdien minus restværdien. Ved en afregning på grundlag af en sagkyndigs vurdering / et omkostningsoverslag erstattes gennemsnitlige, på stedet almindelige afregningssatser. 6.5 Momsen refunderes kun, når og forsåvidt denne virkeligt er påløbet. Dokumentation herfor skal gives i form af en faktura for reparationsomkostningerne hhv. i tilfælde af en genanskaffelse ved fremlæggelse af fakturaen for erstatningsfartøjet. Momsen refunderes ikke, såfremt momsfradragsberettigelse foreligger. 7. Forvoldelse af forsikringstilfældet Afvigende fra ciffer 7.3 i de almindelige vilkår for kaskoforsikringen for lystfartøjer gælder: Forsikringsgiveren er ikke forpligtet til en ydelse, hvis forsikringstageren eller fartøjets fører forsætligt forvolder forsikringstilfældet. Forvolder forsikringstageren forsikringstilfældet med grov uagtsomhed, så er forsikringsgiveren berettiget til at mindske sin ydelse i et forhold, der svarer til skyldens alvor. Denne nedsættelse foretages af forsikringsgiveren kun i tilfælde af, at forsikringstageren har muliggjort tyveriet af fartøjet eller dets dele, eller hvis han har forvoldt forsikringstilfældet i medfør af nydelsen af alkoholiske drikkevarer eller andre rusmidler.

Generelle betingelser for kaskoforsikringen (svarende til den tyske udgave AVB Wassersportfahrzeuge 2008 )

Generelle betingelser for kaskoforsikringen (svarende til den tyske udgave AVB Wassersportfahrzeuge 2008 ) Generelle betingelser for kaskoforsikringen (svarende til den tyske udgave AVB Wassersportfahrzeuge 2008 ) formular 8009 (22) udgave 01.03.2008 Indholdsfortegnelse 1 Forsikringsgenstand 2 Farvande og gyldighedsområde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ

FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ Forsikringens omfang 1 Sikrede er 2 Geografisk fartsområde 3 Sejladstid og henliggen Kaskoforsikringen 4 Kaskoforsikringen omfatter 5 Kaskoforsikringen omfatter ikke 6

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Version 1.2 Havnegade 15 9400 Nørresundby dfff@dfff.dk Tlf.: 96 31 85 85 Fax: 98 13 72 29 CVR: 32 47 19 35 Indhold Indhold... 1 Forsikringsbetingelser Lystfartøjsforsikring...

Læs mere

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Lystfartøjsforsikring

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Lystfartøjsforsikring - Ribbåd

Lystfartøjsforsikring - Ribbåd Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen... 1 200 Forsikringens omfang... 1 300 Forsikringssted... 1 400 Undtagelser/forsikringen

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser For Danske Fiskeres Forsikring G/S CVR nr. 55 12 46 12 Forsikringsbetingelser 1. Forsikringsbegæring og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden af forsikring. 3. Vurderingsmændenes

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING 01012010 A Fællesbetingelser 1 1 Sikrede personer 1 2 Geografisk område 1 3 Undtagen risiko 1 4 Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 1 5 Øvelseskørsel 1 6 Kørsels- / stilstandsperiode

Læs mere

Vilkår for Bådforsikring

Vilkår for Bådforsikring Vilkår for Bådforsikring 5826-4 Maj 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. 9062

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. 9062 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr 9062 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Risikoforhold 4 14 Anmeldelse af skade 4 15 Anden forsikring 4 16

Læs mere

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed 6666-2 Juni 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING AUTOFORSIKRING A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere