World Goodwill.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "World Goodwill. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 World Goodwill 2

3 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig og i menneskehedens nuværende problemer. Der er tale om fælles fejltagelser begået af menneskeheden som helhed. Denne erkendelse vil resultere i en forståelse for princippet om at dele, og det er hårdt tiltrængt i nutidens verden. 2. Princippet om samarbejde Alle problemer og situationer kan løses ved hjælp af viljen-til-detgode. God vilje stimulerer forståelsen og fremmer manifestationen af princippet om samarbejde. Samarbejdets ånd er hemmeligheden bag alle menneskelige relationer og en modsætning til konkurrence. 3. Princippet om ansvar Alle mennesker er forbundet af blodets bånd, og når det accepteres, fjernes alle barrierer og separatismens og hadets ånd forsvinder. Fred og lykke for ethvert menneske er derfor relevant for alle. Denne erkendelse udvikler princippet om ansvar og lægger grunden til den rigtige adfærd til gavn for fællesskabet. 3

4 Tre fundamentale kendsgerninger De tre principper repræsenterer den grundlæggende overbevisning, som deles af alle mennesker med god vilje, og som giver dem inspiration til tjeneste og handling. De tre principper udtrykker tre fundamentale kendsgerninger, og de accepteres som det første af alle verdenstjenere. De strider ikke mod nogen holdning de er ikke undergravende for nogen regering eller religiøs indstilling og de vækker umiddelbar genklang i bevidstheden hos mennesker med god vilje. Hvis disse principper accepteres, vil de hele internationale sår. Nutiden repræsenterer en af de store overgangsperioder i menneskehedens historie. Denne overgangstilstand er så generel, at den skaber forandringer på alle områder af menneskelivet og dybtgående ændringer i menneskers livsholdning. Ikke alene er menneskeheden ved at ændre den fysiske verden, men den er langsomt ved at forandre kvaliteten af det enkelte menneskes ønsker og skabe dybtgående ændringer i forestillingerne om videnskab, undervisning, religion og styreformer, samt i opfattelsen af social tryghed og velfærd. Enhver overgangsperiode er nødvendigvis en tid med konflikter og vanskeligheder, og derfor er den uundgåeligt en stor udfordring. Overgangen berører i dag hele menneskeheden, og derfor er nutiden udfordringens tid for alle. Lidelser og vanskeligheder er universelle, men menneskehedens udvikling og fremskridt kan konstateres på alle livets områder. Menneskehedens historie har stort set været præget af egoisme, grådighed, aggression og ambition, og ingen race, gruppe eller nation kan fritages for denne anklage. Efterhånden som mennesket nærmer sig modenhed, tilspidses konflikten mellem egoistiske værdinormer, holdninger og livsmønstre dvs. de mennesker, der opflammer hadet, forskellene og separatismen på den ene side og mennesker med god vilje, tolerance, forståelse og ønsket om at samarbejde på den anden side. Kampen er lang og vanskelig, og slutningen er endnu ikke til at få øje på. Men der er mange og sikre tegn på, at det gode vil sejre. 4

5 Nødvendigheden af god vilje I denne overgangstid rammer mange forskellige energier den menneskelige bevidsthed, og energierne har både konstruktive og destruktive virkninger. Hvis man vil bevæge sig sikkert ind i Den Nye Tidsalder, er den gode vilje den mest nødvendige energi. De mest omhyggelige planer slår fejl, hvis planlæggerne mangler god vilje. Uden god vilje får konferencer ingen virkelige og holdbare resultater. Tilstedeværelsen af den gode viljes ånd er en forudsætning for løsningen af menneskehedens mange problemer. God vilje er den fælles grund, hvor alle racer og trosbekendelser kan mødes. Det er en kendsgerning, at den gode vilje er langt mere udbredt i verden end man skulle tro, og det giver håb. Den gode viljes ånd findes i millioner af mennesker, og den gode vilje skaber ansvarsfølelse. Mennesker med god vilje fornemmer det nye verdensansvar og forsøger at påtage sig deres del. De tænker i stadig højere grad på helheden, og deres indflydelse vokser som en positiv kraft til gavn for det gode. Verdens håb er baseret på denne støt voksende gode vilje. Den findes hos medlemmer fra alle grupper, som arbejder for en bedre verden. Den er en kraftreserve, som endnu aldrig er blevet organiseret og brugt som en verdensmagt. Hvis mennesker med god vilje vil benytte lejligheden nu, skal de uddybe deres forståelse af den gode viljes energi, som de er i besiddelse af og danne sig et klarere billede af, hvordan den kan bruges i praksis i nutidens verden. 5

6 Betydningen af god vilje God vilje er menneskets første forsøg på at udtrykke guddommelig kærlighed, for god vilje er det laveste udtryk for ægte kærlighed og den er nem at forstå. Det er på tide, at mennesket holder op med at tale om kærlighed. Det er ikke tilstrækkeligt at tale om at elske sine medmennesker og forestille sig kærlighed som et middel, der kan løse alle problemer. I stedet skal mennesket koncentrere sig om den gode vilje. Den gode vilje befinder sig ganske vist på et lavere plan end kærlighed, men det er også et mere praktisk plan. For mange er ordet kærlighed i relation til større grupper og i nationale sammenhæng en frase ord uden mening. Men god vilje har stadig en mening, og den kan forstås af alle. God vilje er både en holdning og en harmoniserende energi. God vilje er kærlighed i handling. Det er interessant at se, at begrebet goodwill aldrig er blevet klart defineret, så man kan forstå begrebet i den betydning, det har for mennesker med god vilje. Websters Dictionary giver eksempelvis følgende definition: God hensigt eller gode karakteranlæg, velvilje. Glad samtykke, hjertelighed, beredvillighed. Juridisk: Den gunst eller fordel som opnås ud over værdien af det, der sælges. Man understreger egentlig kun den specielle betydning enten en emotionel og sentimental, eller en kommerciel og materialistisk. I virkeligheden er god vilje et udtryk for viljen til det, der er godt og som burde være en selvfølge. Det skal ikke kunne misforstås som passiv, sentimental imødekommenhed. Det skal forstås som en praktisk, dynamisk kraft, der bruges til konstruktive formål, der kan forvandle verden. 6

7 Intellektets rolle God vilje er uden retning og mål, hvis den ikke styres af tanken. Det er tanken, der giver den gode vilje retning og hjælper mennesket med at skelne mellem ret og uret, vælge mellem det, der er godt, og det, der er ondt, og lede energien ind i de ønskede kanaler. Det er et faktum, at energi følger tanken. Det gælder også den gode viljes energi, der almindeligvis opfattes som en rent følelsesmæssig impuls. Tænkningen er et langt bedre redskab for den gode viljes kraft og den guddommelige kærlighed end følelserne. Det kan være vanskeligt at forstå, indtil det er blevet en personlig erfaring. De fleste mennesker oplever følelser som varme, og tænkning betragtes som temmelig kold. Det er imidlertid umuligt at frigøre sig fra fordomme og personligt blændværk, før man bevæger sig væk fra det let påvirkelige følelsesliv til det mere upersonlige mentale tankeliv. På det nuværende udviklingsniveau kan menneskeheden udtrykke ægte kærlighed ved hjælp af den gode vilje, og derfor kan klog mental styring gøre den gode vilje til en effektiv kraft på alle livets planer. Som et menneske tænker i sit hjerte, sådan er det er en anden måde at udtrykke den sandhed på, at energi følger tanke. Varige forandringer i menneskets bevidsthed sker sjældent fra den ene dag til den næste. Forandringer er et resultat af vækst og af at følge en plan med en målrettet mental hensigt. Tankekraft er i virkeligheden den største kraft i verden. Tankekraft kan forvandle både det enkelte menneske og hele menneskeheden. Tankekraften kan skabe og udbrede god vilje, som til sidst stimulerer evnen til at udtrykke ægte kærlighed. Det er ingen tilfældighed, at kærlighed er blevet defineret som ren fornuft. 7

8 Den gode viljes udgangspunkt Alt arbejde får åndelig karakter, hvis motivet er rigtigt, hvis det er baseret på en vís skelneevne, og hvis åndskraft føjes til den viden, der er opnået i den fysiske verden, hvor følelser og tænkning spiller en rolle. En af de vigtigste egenskaber hos mennesker med god vilje er deres indstilling til nutidens store verdensproblemer, for de føler et stærkt ansvar for at hjælpe med til at løse dem. Mennesker med god vilje overalt i verden findes inden for alle racer. De er medlemmer af alverdens religioner, og de arbejder inden for alle politiske og økonomiske systemer. Der er i virkeligheden ikke et område i menneskets livs- eller tankesfære, hvor den harmoniske indflydelse af mennesker med god vilje ikke findes. Mennesker med god vilje, som er tilknyttet specielle politiske, religiøse, økonomiske, kulturelle eller andre grupper, arbejder ikke for disse grupper på bekostning af andre grupper. Uanset hvordan de ydre tilknytningsforhold er, så står mennesker med god vilje for: 1. Troen på menneskehedens indre helhed, som en del af den helhed, der udgør hele planeten og hele det planetariske liv. 2. Troen på et verdensomspændende broderskab (fri for al følelse, idealisme og mystisk aspiration), som en reel kendsgerning. 3. Troen på, at det mest nødvendige er at skabe interesse for at mobilisere lysets kræfter og alle ressourcer i mennesker med god vilje. Hvis det lykkes, vil de negative, onde kræfter miste magten over menneskeheden. 8

9 4. Harmløshed i tale, skrift og handling. Den offentlige mening skal opdrages til en ikke-separatistisk holdning, og menneskers bevidsthed skal forberedes på de forandringer i tænkning og arbejdsmetoder, som vil finde sted i Den Nye Tidsalder. Harmløshed er ikke en passiv, blødsøden, sentimental indstilling, og den udelukker ikke fast og endda kontant handling, hvis omstændighederne kræver det. Harmløshed er en mental tilstand, hvor motivet bag handlingen er god vilje. 5. En fordomsfri mental analyse af alle menneskelige problemer, der sikrer, at løsningen bliver til gavn for helheden. 6. En indre forening af målsætninger, som både anerkender det enkelte menneskes værdi og værdien af det sande gruppearbejde. Dermed menes der gruppens indbyrdes forståelse, gruppefællesskabet, og den samlede gruppes gode vilje over for andre grupper. Frem for alt står mennesker med god vilje for den fundamentale åndsfrihed. Mennesker med god vilje kræver frihed til at tænke, vælge og handle i overensstemmelse med deres egen samvittighed, for mennesker er ikke ens. Der kan være overensstemmelse i mål og metode, men lighed i reaktion skal man ikke forvente. Enhed er ikke det samme som ensartethed, og forskellighed udelukker ikke enhed og forskellighed er ikke årsag til kaos. Kaos er noget, der findes i menneskets sind, men med klar tænkning og god vilje kan der skabes et konstruktivt forhold mellem de forskellige dele. 9

10 Videnskaben om relationer Der er en analogi mellem menneskets tjenestearbejde og den elektriske strøm. Strømmen flyder kun, når den giver energi til noget uden for sig selv. Egoisme dræner kraften lige så sikkert som en kortslutning. Og hvis egoismen bliver for stor, kan den afbryde hele strømforsyningen. Når forståelsen for den gode viljes teknik bliver mere udbredt, vil dens energi begynde at strømme, og dens kraft vil kunne mærkes vidt omkring. Horisontale og vertikale relationer Alle mennesker er involveret i et kompliceret net af relationer individuelle, gruppe-, samfunds-, nationale og internationale relationer. Man kan kalde dem horisontale forbindelser, når de forbinder mennesker med deres medmennesker og med deres omgivelser. Dette horisontale system af relationer er et middel til kontakt, kommunikation og indflydelse. Det fører energien rundt på forskellige planer fysisk, astralt og mentalt. Fordi nutidsmennesket befinder sig i en verden i rivende udvikling, er relationssystemet i konstant bevægelse og under løbende forandring. Opgaven for mennesket med god vilje er derfor at udfylde sin plads i dette relationssystem, sådan at kræfterne og energierne, der er under dets kontrol, bidrager til skabelsen af rigtige menneskelige relationer. Rigtige menneskelige relationer stimulerer maksimal evolutionær vækst hos alle enkeltpersoner og grupper inden for relationssystemet. Den gode viljes energi er det mest fundamentale og vigtigste middel i denne proces. Men mennesket er også en del af et andet relationssystem det vertikale. Det vertikale system forbinder mennesket med de åndelige bevidsthedsplaner med Gud og Universet. Kontakt med det vertikale system sker gennem indsigt i menneskets højere selv og evnen til at leve op til denne indsigt. Meditation og refleksiv tænkning er nødvendige midler til skabelse og opretholdelse af et vertikalt åndsliv. 10

11 Balance og ubalance Et skabende liv, som omfatter sjælens dynamiske tilstedeværelse det indre, åndelige væsen i de menneskelige relationers verden kræver den rigtige balance mellem det vertikale og det horisontale mellem de subjektive og de objektive faktorer. Hvis man ignorerer ånden eller det vertikale liv, medfører det statiske, stivnede og uinspirerende relationer, holdninger og handlinger i hverdagen, mens overdreven koncentration på det subjektive eller vertikale liv uden at lade det komme til udtryk i den fysiske verden kan medføre overstimulering, tendenser til selvbedrag, blændværk og til deprimerende tilfælde af messias-fanatisme, som alt for ofte ses blandt velmenende, men uligevægtige aspiranter. Den rigtige balance mellem det vertikale og det horisontale liv kan kun opnås, når mennesket er i stand til at afbalancere sine egne psykiske energier. Symbolet på denne balance som også symboliserer målet for mennesker med god vilje i Den Nye Tidsalder er det ligearmede kors. Når balancen én gang er opnået, kan åndens ild inspirere og gennemtrænge hverdagslivet i et klogt tilrettelagt system af menneskelige relationer. Arbejdsprogram En koncentreret, beslutsom og oplyst offentlig mening er den stærkeste kraft i verden, men den kommer sjældent til udtryk. Gennemsnitsmenneskets godtroenhed og villighed til at acceptere, hvad der fortælles, hvis det bare siges højt nok og med tilstrækkelig troværdige argumenter, er velkendt. Den rutinerede politikers velformulerede fraser, der er beregnet på at tilgodese personlige og partiets egoistiske formål den veltalende demagog, som plejer egne interesser på offentlighedens bekostning det højlydte krav fra mennesker, som udnytter en sag til egen fordel alle har alt for nemt ved at få medhold og skabe opbakning. Massepsykologi er altid blevet udnyttet, for de tankeløse og følelsesbetonede masser kan nemt styres i en hvilken som helst retning. De mennesker, der er mere interesseret i egne end i menneskehedens ønsker og behov, udnytter situationen til egen fordel. Massepåvirkning er blevet brugt til onde og egoistiske formål langt mere end til gode og uselviske. 11

12 Men denne negative modtagelighed (som ikke fortjener betegnelsen offentlig mening ) kan lige så nemt anvendes til gode formål som til dårlige til konstruktive mål som til destruktive. Planlagt styring og et intelligent udtænkt program kan skabe den nødvendige forandring og gøre en sund, intelligent offentlig mening til en af de vigtigste faktorer i optakten til Den Nye Tidsalder. Hovedopgaven er opdragelse Mennesker med god vilje hverken har eller gør sig til talerør for nogen mirakuløs løsning på verdens problemer, men de véd, at den gode viljes ånd navnlig hvis den bygger på og bruges med viden kan skabe en atmosfære og en indstilling, som gør det muligt at løse problemerne. Når mennesker med god vilje mødes uanset national, politisk eller religiøs indstilling er der ingen problemer, som de ikke kan løse, og de løses til alles tilfredshed. At skabe denne atmosfære og indstilling er den vigtigste opgave for mennesker med god vilje ikke at præsentere en færdigsyet løsning. Selv hvor der er fundamentale uoverensstemmelser mellem parterne, kan de mødes i en ånd af god vilje. Den indsats, som mennesker med god vilje kan gøre, kan opdeles i tre hovedpunkter: Personlig forberedelse, tjenestearbejde og lederskab. Personlig forberedelse Det er nødvendigt at forstå, at man som enkeltperson er en integreret del af helheden og derfor har en naturlig indflydelsessfære, der er særdeles virkelig. Det er umuligt at yde en indsats, hvis man føler sig betydningsløs, og derfor ikke er overbevist om at det, man gør, har betydning. Man skal også forstå, at hvis man ikke uddanner og disciplinerer sig selv, vil det ikke lykkes at høste fordelen af de mange muligheder for at tjene, der vil dukke op. Med denne erkendelse kan ethvert 12

13 menneske med god vilje tilrettelægge et enkelt, men præcist udarbejdet program til forøgelse af sin kapacitet: 1. Kultiver den gode viljes ånd og udryd alle tendenser til had, fordomme, partiskhed og kritik. Hvis tjenestearbejdet ikke er rigtigt motiveret, er det ikke meget værd. 2. Opøv tænkeevnen til at fungere i to retninger at forstå og fortolke alt det, der sker i menneskets verden, og at nå de skabende idéers sfære og inspirationens verden. Alle mennesker med god vilje må holde sig orienteret om, hvad der foregår på de vigtigste områder i menneskelivet. Det er nødvendigt med en realistisk forståelse af de væsentlige problemer som menneskeheden skal løse samt en opfattelse af de hovedstrømme, der er ved at forme fremtiden. Uden kendskab til de årsager, der har skabt den nuværende situation, kan nutidens verden ikke forstås. Et bevidst tilrettelagt studie er derfor nødvendigt. Studiet skal indebære omfattende læsning og udvikling af skelneevnen. På samme måde skal mennesker med god vilje udvikle evnen til refleksiv og meditativ tænkning, som er en forudsætning for at få kontakt med de skabende idéers og den intuitive forståelses bevidsthedsniveau. Kontakten til dette bevidsthedsniveau vil gøre det muligt at løse de vanskeligste problemer i menneskets verden. 3. I praktisk tjeneste giv udtryk for al den forståelse og gode vilje, det er muligt at yde. Man kan kun lære at tjene ved at tjene. Hvis aspirationen og de gode hensigter og idéer ikke omsættes til praktisk handling, er det hele bare ren teori. Indsigt skal virkeliggøres i livet og bedømmes i lyset af den reelle erfaring. 13

14 4. Reorganiser livet, så der bliver tid til det nødvendige tjenestearbejde. Effektivt tjenestearbejde kræver ofre og evnen til at lade de væsentlige ting gå forud for de uvæsentlige. Hvis man virkelig ønsker at tjene og gøre sig nyttig, er det nødvendigt at forandre sit livsmønster, så man får tid til rådighed til det, som virkelig er vigtigt. Mange mennesker handler helt ubevidst ud fra devisen at tjene, hvor det er nemmest. Andre ser problemet, men kan ikke se, hvordan de skal få tid til det, de ønsker at gøre. For det meste findes der ingen løsning, før man beslutter sig til at lade tjenestearbejdet gå forud for alt koste hvad det vil. Når denne omprioritering af værdierne først er opnået, kommer løsningen. Tjenestearbejde Uafhængigt af det enkelte menneskes omstændigheder, omgivelser og job vil der altid være mulighed for at tjene. Tjeneste er simpelthen et spontant udtryk for sjælskontakt. At afhjælpe menneskelig nød og skabe forståelse for menneskehedens helhed inden for sin egen nære omgangskreds er det første krav til et menneske med god vilje. De følgende forslag kan være basis for et program, som kan blive udgangspunkt for et liv, der er til stadig større nytte for et menneske med god vilje: 1. Diskuter din opfattelse af verdenssituationen og menneskehedens problemer i familien, med vennerne og i omgivelserne uden frygt og uden partiskhed. Betragt disse diskussioner som et tjenestearbejde og tro på, at interessen og entusiasmen vil skabe en virkning. 2. Hvis det er muligt, forsøg at samle mennesker for at diskutere problemerne i denne overgangstid og principperne for Den Nye Tidsalder eller samarbejd med de, der allerede er i gang med det. Se på disse møder som et bidrag til en offentlig meningsdannelse og som middel og hjælp til at ændre det kollektive tankeklima. 14

15 3. Undersøg målsætninger, metoder og teknikker hos de forskellige grupper og organisationer, der interesserer sig for verdenstjeneste på en eller anden måde. Måske er man ikke enig med dem i alle deres planer og arbejdsmetoder, men alt er nødvendigt. Der er mange mennesketyper, deres race og baggrund er forskellig, og problemerne, der rejser sig foran menneskeheden, nødvendiggør utallige arbejdsmetoder. Alle kan spille en rolle, hvis den er baseret på ægte god vilje og hvis fanatisme undgås. Find disse grupper og skab efter bedste evne en hjælpende og venskabelig forbindelse med dem. Hvor det er muligt helhjertet at tilslutte sig til en organisations mål og arbejde, kan man give sin tid, energi og penge til et hvilket som helst arbejde. 4. Find mennesker med god vilje i omgivelserne og lav en liste over dem. Vær åndeligt aktiv. Find dem og besøg dem. Når de er fundet, skal man interessere sig for, hvad de beskæftiger sig med, og forsøge at få dem til at samarbejde inden for det område, man selv er interesseret i. På samme måde kan man styrke og udvikle kontakter med mennesker med god vilje i andre lande. 5. Mediter og reflekter regelmæssigt, og vær opmærksom på, at der bag verdenssituationen og -strukturen står en organisator, en planlægger, en motiverende energi, en central vilje og en levende skaber. Prøv gennem meditation at nå denne centrale vilje og på denne måde blive forenet med den guddommelige hensigt, der fornemmes, og identificer viljen med den guddommelige vilje. 6. Find to mennesker at samarbejde med. Der er en særlig kraft i en trefoldig forbindelse. Gud siger alle verdens hellige skrifter fungerer som en treenighed af godhed og kærlighed, og mennesker med god vilje kan gøre det samme i deres verden ved at finde to ligesindede mennesker og danne en triangel af god vilje, lys og åndelig vekselvirkning. De to andre kan gøre det samme, og på den måde kan et stort netværk af god vilje brede sig ud over planeten. 7. Uanset hvad personligheden kræver, så læg så mange penge til side som det er muligt at undvære til arbejdet i verdenstjenesten. Mangel på penge er en af de største forhindringer for det esoteriske arbejde. Det er et enkelt men effektivt program for goodwill-arbejdet. Mange mennesker med god vilje arbejder efter disse retningslinjer. Antallet kan hurtigt mangedobles. Mens man tjener, må man passe på fanatismen, for den udgør en stor fare. Personlig disciplin og forberedelse er nødvendig. Det er ikke svært at formulere store urealistiske planer for verdensreformer og forbedringer og som mange gør forsøge at påtvinge andre visionerne. Verden har behov for selvopofrende mennesker, der under sjælens ledelse vil samarbejde med den guddommelige plan, som sjælen forsøger at manifestere gennem sin personlighed. 15

16 Lederskab Effektivt lederskab er en mangelvare blandt mennesker med god vilje. Denne mangel medfører, at uanset hvor et menneske med evner og engagement tilbyder en organisation sin tid og tjeneste, tilbydes der omgående et ansvar. Mulighederne er lige så forskellige som evnen hos de mennesker, der tilbyder deres tjeneste. Organisatorer, administratorer, undervisere, foredragsholdere, studiegruppeledere, forfattere, forskere, journalister og alle de mennesker, der ikke har noget egentligt speciale, men som ønsker at hjælpe med at holde en gruppe levende, skabende og fremsynet, er alle lige nødvendige. De, som kan se, at der er behov for mennesker med god vilje og som uddanner sig for at deltage i et tjenestearbejde, vil opleve, at flere og flere muligheder åbner sig for dem. Det, der begyndte som en fritidsaktivitet, kan hvis personen er egnet og behovet er tilstrækkeligt stort blive en livsopgave. Goodwill-arbejdet i dets mange former giver i stigende grad muligheder for de, der er parate til at tage skridtet fuldt ud og give de ofre, der er nødvendige for et liv i verdenstjeneste. Denne artikel er udgivet af World Goodwill, som er en verdensomspændende organisation med det formål at bidrage til skabelse af rigtige menneskelige relationer via den gode viljes konstruktive kraft. World Goodwill er en af Lucis Trusts aktiviteter, og aktiviteten er registreret som en velgørende organisation med oplysende og humanitært formål. 16

17 Formålet med World Goodwill o At stimulere og opmuntre mennesker med god vilje i hele verden til at skabe rigtige menneskelige relationer mellem racer, nationer og grupper i kraft af intelligent forståelse og hensigtsmæssig kommunikation. o At hjælpe mennesker med god vilje i deres studier af verdensproblemerne til effektiv brug af god vilje, samarbejde og medansvar til problemernes løsning til fælles bedste. o At samarbejde med andre organisationer for konstruktivt at bidrage til verdens enhed, stabilisering og til rigtige menneskelige relationer. o At opdatere informationer om løbende aktiviteter på de vigtigste områder af menneskelivet gennem etablering af en informationstjeneste og gøre informationerne tilgængelige. o At udgive en Goodwill Kommentar om emner af interesse for verdens tilstand. o At udarbejde en adresseliste over samarbejdsvillige mennesker med god vilje. o At hjælpe med at skabe god vilje som grundtone i den kommende verdenscivilisation. o At støtte De Forenede Nationer og dens særlige organisationer, som repræsenterer håbet om en forenet og fredelig verden. 17

18 Kontakt: VERDENSTJENERFONDEN World Goodwill og Triangler Website: Website: 18

19 19

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

LANGTIDSANALYSE HOROSkOP 2008-2013 af LIZ GREENE

LANGTIDSANALYSE HOROSkOP 2008-2013 af LIZ GREENE LANGTIDSANALYSE HOROSkOP - af LIZ GREENE Horoskop - for Ilya, født 12 Aug 1948 Nr 7890.003 AstroScan Hærvejen 311, 7323 Give Telefon: 33338548. Internet: www.astroscan.dk Astrologisk viden, fuldstændig

Læs mere

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV Horoskop af Liz Greene, født 24 Maj 1941 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen)

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen) NY INTERESSE FOR MYSTICISME Af Alice A. Bailey Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007 (Oversættelse: Ebba Larsen) Menneskets mørke perioder med et tydeligt fravær af åndelig tænkning har trods

Læs mere

World of Wisdom - dynamisk analyse (2002-2005) for H.C. Andersen. Livsbane. Identitet

World of Wisdom - dynamisk analyse (2002-2005) for H.C. Andersen. Livsbane. Identitet Pluto transit Konjunktion Ascendant 01-01-2002 -> 16-11-2004 Livsbane Grundliggende forandringer vil opstå på det pågældende område, og du vil føle behov for at integrere ny adfærd og nye indstillinger

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Etik & Moral - esoterisk belyst

Etik & Moral - esoterisk belyst 1 Etik & Moral - esoterisk belyst Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Etik & Moral - esoterisk belyst Af Erik Ansvang Der er endnu ikke fundet et ord, som fyldestgørende beskriver instinktet for det gode

Læs mere

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2006-2009) for Kvinde Test 1,02 11 º 5,35 1,03 ¹ 4,16 1,55 0,21 1,04 0,08 0,27 ¹ 1,34 0,51 ¹

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2006-2009) for Kvinde Test 1,02 11 º 5,35 1,03 ¹ 4,16 1,55 0,21 1,04 0,08 0,27 ¹ 1,34 0,51 ¹ Registered: WWW.WOW.DK www.world-of-wisdom.com Side 2 Kvinde Test Fredag 29-06-1956 09:00:00 København Placidus Medium orber Tidszone: 1:00Ø Sommertid: 0:00 Danmark 55N40 12Ø35 ¾ ± ˆ š Ð ª «} ƒ Š Þ ¼ µ

Læs mere

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner Copyright 1994 Ann Powell Groner & AstroScan

Læs mere

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Nationernes stråler Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV 2 ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV Trettende udgave 2014. Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office Gratis Copyright Kunst forside

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 Magi & Magikere C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Magi & Magikere Af C. W. Leadbeater Fra Some Glimpses of Occultism (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvis man slår op i et leksikon,

Læs mere

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig DIT INDRE LANDKORT Identity Blueprint kortlægger dig Identity Blueprint er et af markedets mest dybdegående og nuancerede identitetsprofiler. Profilen kortlægger meget præcist alle de facetter, din person

Læs mere

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 Kentaur Forlag S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse 10 14 26 42 66 Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere