World Goodwill.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "World Goodwill. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 World Goodwill 2

3 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig og i menneskehedens nuværende problemer. Der er tale om fælles fejltagelser begået af menneskeheden som helhed. Denne erkendelse vil resultere i en forståelse for princippet om at dele, og det er hårdt tiltrængt i nutidens verden. 2. Princippet om samarbejde Alle problemer og situationer kan løses ved hjælp af viljen-til-detgode. God vilje stimulerer forståelsen og fremmer manifestationen af princippet om samarbejde. Samarbejdets ånd er hemmeligheden bag alle menneskelige relationer og en modsætning til konkurrence. 3. Princippet om ansvar Alle mennesker er forbundet af blodets bånd, og når det accepteres, fjernes alle barrierer og separatismens og hadets ånd forsvinder. Fred og lykke for ethvert menneske er derfor relevant for alle. Denne erkendelse udvikler princippet om ansvar og lægger grunden til den rigtige adfærd til gavn for fællesskabet. 3

4 Tre fundamentale kendsgerninger De tre principper repræsenterer den grundlæggende overbevisning, som deles af alle mennesker med god vilje, og som giver dem inspiration til tjeneste og handling. De tre principper udtrykker tre fundamentale kendsgerninger, og de accepteres som det første af alle verdenstjenere. De strider ikke mod nogen holdning de er ikke undergravende for nogen regering eller religiøs indstilling og de vækker umiddelbar genklang i bevidstheden hos mennesker med god vilje. Hvis disse principper accepteres, vil de hele internationale sår. Nutiden repræsenterer en af de store overgangsperioder i menneskehedens historie. Denne overgangstilstand er så generel, at den skaber forandringer på alle områder af menneskelivet og dybtgående ændringer i menneskers livsholdning. Ikke alene er menneskeheden ved at ændre den fysiske verden, men den er langsomt ved at forandre kvaliteten af det enkelte menneskes ønsker og skabe dybtgående ændringer i forestillingerne om videnskab, undervisning, religion og styreformer, samt i opfattelsen af social tryghed og velfærd. Enhver overgangsperiode er nødvendigvis en tid med konflikter og vanskeligheder, og derfor er den uundgåeligt en stor udfordring. Overgangen berører i dag hele menneskeheden, og derfor er nutiden udfordringens tid for alle. Lidelser og vanskeligheder er universelle, men menneskehedens udvikling og fremskridt kan konstateres på alle livets områder. Menneskehedens historie har stort set været præget af egoisme, grådighed, aggression og ambition, og ingen race, gruppe eller nation kan fritages for denne anklage. Efterhånden som mennesket nærmer sig modenhed, tilspidses konflikten mellem egoistiske værdinormer, holdninger og livsmønstre dvs. de mennesker, der opflammer hadet, forskellene og separatismen på den ene side og mennesker med god vilje, tolerance, forståelse og ønsket om at samarbejde på den anden side. Kampen er lang og vanskelig, og slutningen er endnu ikke til at få øje på. Men der er mange og sikre tegn på, at det gode vil sejre. 4

5 Nødvendigheden af god vilje I denne overgangstid rammer mange forskellige energier den menneskelige bevidsthed, og energierne har både konstruktive og destruktive virkninger. Hvis man vil bevæge sig sikkert ind i Den Nye Tidsalder, er den gode vilje den mest nødvendige energi. De mest omhyggelige planer slår fejl, hvis planlæggerne mangler god vilje. Uden god vilje får konferencer ingen virkelige og holdbare resultater. Tilstedeværelsen af den gode viljes ånd er en forudsætning for løsningen af menneskehedens mange problemer. God vilje er den fælles grund, hvor alle racer og trosbekendelser kan mødes. Det er en kendsgerning, at den gode vilje er langt mere udbredt i verden end man skulle tro, og det giver håb. Den gode viljes ånd findes i millioner af mennesker, og den gode vilje skaber ansvarsfølelse. Mennesker med god vilje fornemmer det nye verdensansvar og forsøger at påtage sig deres del. De tænker i stadig højere grad på helheden, og deres indflydelse vokser som en positiv kraft til gavn for det gode. Verdens håb er baseret på denne støt voksende gode vilje. Den findes hos medlemmer fra alle grupper, som arbejder for en bedre verden. Den er en kraftreserve, som endnu aldrig er blevet organiseret og brugt som en verdensmagt. Hvis mennesker med god vilje vil benytte lejligheden nu, skal de uddybe deres forståelse af den gode viljes energi, som de er i besiddelse af og danne sig et klarere billede af, hvordan den kan bruges i praksis i nutidens verden. 5

6 Betydningen af god vilje God vilje er menneskets første forsøg på at udtrykke guddommelig kærlighed, for god vilje er det laveste udtryk for ægte kærlighed og den er nem at forstå. Det er på tide, at mennesket holder op med at tale om kærlighed. Det er ikke tilstrækkeligt at tale om at elske sine medmennesker og forestille sig kærlighed som et middel, der kan løse alle problemer. I stedet skal mennesket koncentrere sig om den gode vilje. Den gode vilje befinder sig ganske vist på et lavere plan end kærlighed, men det er også et mere praktisk plan. For mange er ordet kærlighed i relation til større grupper og i nationale sammenhæng en frase ord uden mening. Men god vilje har stadig en mening, og den kan forstås af alle. God vilje er både en holdning og en harmoniserende energi. God vilje er kærlighed i handling. Det er interessant at se, at begrebet goodwill aldrig er blevet klart defineret, så man kan forstå begrebet i den betydning, det har for mennesker med god vilje. Websters Dictionary giver eksempelvis følgende definition: God hensigt eller gode karakteranlæg, velvilje. Glad samtykke, hjertelighed, beredvillighed. Juridisk: Den gunst eller fordel som opnås ud over værdien af det, der sælges. Man understreger egentlig kun den specielle betydning enten en emotionel og sentimental, eller en kommerciel og materialistisk. I virkeligheden er god vilje et udtryk for viljen til det, der er godt og som burde være en selvfølge. Det skal ikke kunne misforstås som passiv, sentimental imødekommenhed. Det skal forstås som en praktisk, dynamisk kraft, der bruges til konstruktive formål, der kan forvandle verden. 6

7 Intellektets rolle God vilje er uden retning og mål, hvis den ikke styres af tanken. Det er tanken, der giver den gode vilje retning og hjælper mennesket med at skelne mellem ret og uret, vælge mellem det, der er godt, og det, der er ondt, og lede energien ind i de ønskede kanaler. Det er et faktum, at energi følger tanken. Det gælder også den gode viljes energi, der almindeligvis opfattes som en rent følelsesmæssig impuls. Tænkningen er et langt bedre redskab for den gode viljes kraft og den guddommelige kærlighed end følelserne. Det kan være vanskeligt at forstå, indtil det er blevet en personlig erfaring. De fleste mennesker oplever følelser som varme, og tænkning betragtes som temmelig kold. Det er imidlertid umuligt at frigøre sig fra fordomme og personligt blændværk, før man bevæger sig væk fra det let påvirkelige følelsesliv til det mere upersonlige mentale tankeliv. På det nuværende udviklingsniveau kan menneskeheden udtrykke ægte kærlighed ved hjælp af den gode vilje, og derfor kan klog mental styring gøre den gode vilje til en effektiv kraft på alle livets planer. Som et menneske tænker i sit hjerte, sådan er det er en anden måde at udtrykke den sandhed på, at energi følger tanke. Varige forandringer i menneskets bevidsthed sker sjældent fra den ene dag til den næste. Forandringer er et resultat af vækst og af at følge en plan med en målrettet mental hensigt. Tankekraft er i virkeligheden den største kraft i verden. Tankekraft kan forvandle både det enkelte menneske og hele menneskeheden. Tankekraften kan skabe og udbrede god vilje, som til sidst stimulerer evnen til at udtrykke ægte kærlighed. Det er ingen tilfældighed, at kærlighed er blevet defineret som ren fornuft. 7

8 Den gode viljes udgangspunkt Alt arbejde får åndelig karakter, hvis motivet er rigtigt, hvis det er baseret på en vís skelneevne, og hvis åndskraft føjes til den viden, der er opnået i den fysiske verden, hvor følelser og tænkning spiller en rolle. En af de vigtigste egenskaber hos mennesker med god vilje er deres indstilling til nutidens store verdensproblemer, for de føler et stærkt ansvar for at hjælpe med til at løse dem. Mennesker med god vilje overalt i verden findes inden for alle racer. De er medlemmer af alverdens religioner, og de arbejder inden for alle politiske og økonomiske systemer. Der er i virkeligheden ikke et område i menneskets livs- eller tankesfære, hvor den harmoniske indflydelse af mennesker med god vilje ikke findes. Mennesker med god vilje, som er tilknyttet specielle politiske, religiøse, økonomiske, kulturelle eller andre grupper, arbejder ikke for disse grupper på bekostning af andre grupper. Uanset hvordan de ydre tilknytningsforhold er, så står mennesker med god vilje for: 1. Troen på menneskehedens indre helhed, som en del af den helhed, der udgør hele planeten og hele det planetariske liv. 2. Troen på et verdensomspændende broderskab (fri for al følelse, idealisme og mystisk aspiration), som en reel kendsgerning. 3. Troen på, at det mest nødvendige er at skabe interesse for at mobilisere lysets kræfter og alle ressourcer i mennesker med god vilje. Hvis det lykkes, vil de negative, onde kræfter miste magten over menneskeheden. 8

9 4. Harmløshed i tale, skrift og handling. Den offentlige mening skal opdrages til en ikke-separatistisk holdning, og menneskers bevidsthed skal forberedes på de forandringer i tænkning og arbejdsmetoder, som vil finde sted i Den Nye Tidsalder. Harmløshed er ikke en passiv, blødsøden, sentimental indstilling, og den udelukker ikke fast og endda kontant handling, hvis omstændighederne kræver det. Harmløshed er en mental tilstand, hvor motivet bag handlingen er god vilje. 5. En fordomsfri mental analyse af alle menneskelige problemer, der sikrer, at løsningen bliver til gavn for helheden. 6. En indre forening af målsætninger, som både anerkender det enkelte menneskes værdi og værdien af det sande gruppearbejde. Dermed menes der gruppens indbyrdes forståelse, gruppefællesskabet, og den samlede gruppes gode vilje over for andre grupper. Frem for alt står mennesker med god vilje for den fundamentale åndsfrihed. Mennesker med god vilje kræver frihed til at tænke, vælge og handle i overensstemmelse med deres egen samvittighed, for mennesker er ikke ens. Der kan være overensstemmelse i mål og metode, men lighed i reaktion skal man ikke forvente. Enhed er ikke det samme som ensartethed, og forskellighed udelukker ikke enhed og forskellighed er ikke årsag til kaos. Kaos er noget, der findes i menneskets sind, men med klar tænkning og god vilje kan der skabes et konstruktivt forhold mellem de forskellige dele. 9

10 Videnskaben om relationer Der er en analogi mellem menneskets tjenestearbejde og den elektriske strøm. Strømmen flyder kun, når den giver energi til noget uden for sig selv. Egoisme dræner kraften lige så sikkert som en kortslutning. Og hvis egoismen bliver for stor, kan den afbryde hele strømforsyningen. Når forståelsen for den gode viljes teknik bliver mere udbredt, vil dens energi begynde at strømme, og dens kraft vil kunne mærkes vidt omkring. Horisontale og vertikale relationer Alle mennesker er involveret i et kompliceret net af relationer individuelle, gruppe-, samfunds-, nationale og internationale relationer. Man kan kalde dem horisontale forbindelser, når de forbinder mennesker med deres medmennesker og med deres omgivelser. Dette horisontale system af relationer er et middel til kontakt, kommunikation og indflydelse. Det fører energien rundt på forskellige planer fysisk, astralt og mentalt. Fordi nutidsmennesket befinder sig i en verden i rivende udvikling, er relationssystemet i konstant bevægelse og under løbende forandring. Opgaven for mennesket med god vilje er derfor at udfylde sin plads i dette relationssystem, sådan at kræfterne og energierne, der er under dets kontrol, bidrager til skabelsen af rigtige menneskelige relationer. Rigtige menneskelige relationer stimulerer maksimal evolutionær vækst hos alle enkeltpersoner og grupper inden for relationssystemet. Den gode viljes energi er det mest fundamentale og vigtigste middel i denne proces. Men mennesket er også en del af et andet relationssystem det vertikale. Det vertikale system forbinder mennesket med de åndelige bevidsthedsplaner med Gud og Universet. Kontakt med det vertikale system sker gennem indsigt i menneskets højere selv og evnen til at leve op til denne indsigt. Meditation og refleksiv tænkning er nødvendige midler til skabelse og opretholdelse af et vertikalt åndsliv. 10

11 Balance og ubalance Et skabende liv, som omfatter sjælens dynamiske tilstedeværelse det indre, åndelige væsen i de menneskelige relationers verden kræver den rigtige balance mellem det vertikale og det horisontale mellem de subjektive og de objektive faktorer. Hvis man ignorerer ånden eller det vertikale liv, medfører det statiske, stivnede og uinspirerende relationer, holdninger og handlinger i hverdagen, mens overdreven koncentration på det subjektive eller vertikale liv uden at lade det komme til udtryk i den fysiske verden kan medføre overstimulering, tendenser til selvbedrag, blændværk og til deprimerende tilfælde af messias-fanatisme, som alt for ofte ses blandt velmenende, men uligevægtige aspiranter. Den rigtige balance mellem det vertikale og det horisontale liv kan kun opnås, når mennesket er i stand til at afbalancere sine egne psykiske energier. Symbolet på denne balance som også symboliserer målet for mennesker med god vilje i Den Nye Tidsalder er det ligearmede kors. Når balancen én gang er opnået, kan åndens ild inspirere og gennemtrænge hverdagslivet i et klogt tilrettelagt system af menneskelige relationer. Arbejdsprogram En koncentreret, beslutsom og oplyst offentlig mening er den stærkeste kraft i verden, men den kommer sjældent til udtryk. Gennemsnitsmenneskets godtroenhed og villighed til at acceptere, hvad der fortælles, hvis det bare siges højt nok og med tilstrækkelig troværdige argumenter, er velkendt. Den rutinerede politikers velformulerede fraser, der er beregnet på at tilgodese personlige og partiets egoistiske formål den veltalende demagog, som plejer egne interesser på offentlighedens bekostning det højlydte krav fra mennesker, som udnytter en sag til egen fordel alle har alt for nemt ved at få medhold og skabe opbakning. Massepsykologi er altid blevet udnyttet, for de tankeløse og følelsesbetonede masser kan nemt styres i en hvilken som helst retning. De mennesker, der er mere interesseret i egne end i menneskehedens ønsker og behov, udnytter situationen til egen fordel. Massepåvirkning er blevet brugt til onde og egoistiske formål langt mere end til gode og uselviske. 11

12 Men denne negative modtagelighed (som ikke fortjener betegnelsen offentlig mening ) kan lige så nemt anvendes til gode formål som til dårlige til konstruktive mål som til destruktive. Planlagt styring og et intelligent udtænkt program kan skabe den nødvendige forandring og gøre en sund, intelligent offentlig mening til en af de vigtigste faktorer i optakten til Den Nye Tidsalder. Hovedopgaven er opdragelse Mennesker med god vilje hverken har eller gør sig til talerør for nogen mirakuløs løsning på verdens problemer, men de véd, at den gode viljes ånd navnlig hvis den bygger på og bruges med viden kan skabe en atmosfære og en indstilling, som gør det muligt at løse problemerne. Når mennesker med god vilje mødes uanset national, politisk eller religiøs indstilling er der ingen problemer, som de ikke kan løse, og de løses til alles tilfredshed. At skabe denne atmosfære og indstilling er den vigtigste opgave for mennesker med god vilje ikke at præsentere en færdigsyet løsning. Selv hvor der er fundamentale uoverensstemmelser mellem parterne, kan de mødes i en ånd af god vilje. Den indsats, som mennesker med god vilje kan gøre, kan opdeles i tre hovedpunkter: Personlig forberedelse, tjenestearbejde og lederskab. Personlig forberedelse Det er nødvendigt at forstå, at man som enkeltperson er en integreret del af helheden og derfor har en naturlig indflydelsessfære, der er særdeles virkelig. Det er umuligt at yde en indsats, hvis man føler sig betydningsløs, og derfor ikke er overbevist om at det, man gør, har betydning. Man skal også forstå, at hvis man ikke uddanner og disciplinerer sig selv, vil det ikke lykkes at høste fordelen af de mange muligheder for at tjene, der vil dukke op. Med denne erkendelse kan ethvert 12

13 menneske med god vilje tilrettelægge et enkelt, men præcist udarbejdet program til forøgelse af sin kapacitet: 1. Kultiver den gode viljes ånd og udryd alle tendenser til had, fordomme, partiskhed og kritik. Hvis tjenestearbejdet ikke er rigtigt motiveret, er det ikke meget værd. 2. Opøv tænkeevnen til at fungere i to retninger at forstå og fortolke alt det, der sker i menneskets verden, og at nå de skabende idéers sfære og inspirationens verden. Alle mennesker med god vilje må holde sig orienteret om, hvad der foregår på de vigtigste områder i menneskelivet. Det er nødvendigt med en realistisk forståelse af de væsentlige problemer som menneskeheden skal løse samt en opfattelse af de hovedstrømme, der er ved at forme fremtiden. Uden kendskab til de årsager, der har skabt den nuværende situation, kan nutidens verden ikke forstås. Et bevidst tilrettelagt studie er derfor nødvendigt. Studiet skal indebære omfattende læsning og udvikling af skelneevnen. På samme måde skal mennesker med god vilje udvikle evnen til refleksiv og meditativ tænkning, som er en forudsætning for at få kontakt med de skabende idéers og den intuitive forståelses bevidsthedsniveau. Kontakten til dette bevidsthedsniveau vil gøre det muligt at løse de vanskeligste problemer i menneskets verden. 3. I praktisk tjeneste giv udtryk for al den forståelse og gode vilje, det er muligt at yde. Man kan kun lære at tjene ved at tjene. Hvis aspirationen og de gode hensigter og idéer ikke omsættes til praktisk handling, er det hele bare ren teori. Indsigt skal virkeliggøres i livet og bedømmes i lyset af den reelle erfaring. 13

14 4. Reorganiser livet, så der bliver tid til det nødvendige tjenestearbejde. Effektivt tjenestearbejde kræver ofre og evnen til at lade de væsentlige ting gå forud for de uvæsentlige. Hvis man virkelig ønsker at tjene og gøre sig nyttig, er det nødvendigt at forandre sit livsmønster, så man får tid til rådighed til det, som virkelig er vigtigt. Mange mennesker handler helt ubevidst ud fra devisen at tjene, hvor det er nemmest. Andre ser problemet, men kan ikke se, hvordan de skal få tid til det, de ønsker at gøre. For det meste findes der ingen løsning, før man beslutter sig til at lade tjenestearbejdet gå forud for alt koste hvad det vil. Når denne omprioritering af værdierne først er opnået, kommer løsningen. Tjenestearbejde Uafhængigt af det enkelte menneskes omstændigheder, omgivelser og job vil der altid være mulighed for at tjene. Tjeneste er simpelthen et spontant udtryk for sjælskontakt. At afhjælpe menneskelig nød og skabe forståelse for menneskehedens helhed inden for sin egen nære omgangskreds er det første krav til et menneske med god vilje. De følgende forslag kan være basis for et program, som kan blive udgangspunkt for et liv, der er til stadig større nytte for et menneske med god vilje: 1. Diskuter din opfattelse af verdenssituationen og menneskehedens problemer i familien, med vennerne og i omgivelserne uden frygt og uden partiskhed. Betragt disse diskussioner som et tjenestearbejde og tro på, at interessen og entusiasmen vil skabe en virkning. 2. Hvis det er muligt, forsøg at samle mennesker for at diskutere problemerne i denne overgangstid og principperne for Den Nye Tidsalder eller samarbejd med de, der allerede er i gang med det. Se på disse møder som et bidrag til en offentlig meningsdannelse og som middel og hjælp til at ændre det kollektive tankeklima. 14

15 3. Undersøg målsætninger, metoder og teknikker hos de forskellige grupper og organisationer, der interesserer sig for verdenstjeneste på en eller anden måde. Måske er man ikke enig med dem i alle deres planer og arbejdsmetoder, men alt er nødvendigt. Der er mange mennesketyper, deres race og baggrund er forskellig, og problemerne, der rejser sig foran menneskeheden, nødvendiggør utallige arbejdsmetoder. Alle kan spille en rolle, hvis den er baseret på ægte god vilje og hvis fanatisme undgås. Find disse grupper og skab efter bedste evne en hjælpende og venskabelig forbindelse med dem. Hvor det er muligt helhjertet at tilslutte sig til en organisations mål og arbejde, kan man give sin tid, energi og penge til et hvilket som helst arbejde. 4. Find mennesker med god vilje i omgivelserne og lav en liste over dem. Vær åndeligt aktiv. Find dem og besøg dem. Når de er fundet, skal man interessere sig for, hvad de beskæftiger sig med, og forsøge at få dem til at samarbejde inden for det område, man selv er interesseret i. På samme måde kan man styrke og udvikle kontakter med mennesker med god vilje i andre lande. 5. Mediter og reflekter regelmæssigt, og vær opmærksom på, at der bag verdenssituationen og -strukturen står en organisator, en planlægger, en motiverende energi, en central vilje og en levende skaber. Prøv gennem meditation at nå denne centrale vilje og på denne måde blive forenet med den guddommelige hensigt, der fornemmes, og identificer viljen med den guddommelige vilje. 6. Find to mennesker at samarbejde med. Der er en særlig kraft i en trefoldig forbindelse. Gud siger alle verdens hellige skrifter fungerer som en treenighed af godhed og kærlighed, og mennesker med god vilje kan gøre det samme i deres verden ved at finde to ligesindede mennesker og danne en triangel af god vilje, lys og åndelig vekselvirkning. De to andre kan gøre det samme, og på den måde kan et stort netværk af god vilje brede sig ud over planeten. 7. Uanset hvad personligheden kræver, så læg så mange penge til side som det er muligt at undvære til arbejdet i verdenstjenesten. Mangel på penge er en af de største forhindringer for det esoteriske arbejde. Det er et enkelt men effektivt program for goodwill-arbejdet. Mange mennesker med god vilje arbejder efter disse retningslinjer. Antallet kan hurtigt mangedobles. Mens man tjener, må man passe på fanatismen, for den udgør en stor fare. Personlig disciplin og forberedelse er nødvendig. Det er ikke svært at formulere store urealistiske planer for verdensreformer og forbedringer og som mange gør forsøge at påtvinge andre visionerne. Verden har behov for selvopofrende mennesker, der under sjælens ledelse vil samarbejde med den guddommelige plan, som sjælen forsøger at manifestere gennem sin personlighed. 15

16 Lederskab Effektivt lederskab er en mangelvare blandt mennesker med god vilje. Denne mangel medfører, at uanset hvor et menneske med evner og engagement tilbyder en organisation sin tid og tjeneste, tilbydes der omgående et ansvar. Mulighederne er lige så forskellige som evnen hos de mennesker, der tilbyder deres tjeneste. Organisatorer, administratorer, undervisere, foredragsholdere, studiegruppeledere, forfattere, forskere, journalister og alle de mennesker, der ikke har noget egentligt speciale, men som ønsker at hjælpe med at holde en gruppe levende, skabende og fremsynet, er alle lige nødvendige. De, som kan se, at der er behov for mennesker med god vilje og som uddanner sig for at deltage i et tjenestearbejde, vil opleve, at flere og flere muligheder åbner sig for dem. Det, der begyndte som en fritidsaktivitet, kan hvis personen er egnet og behovet er tilstrækkeligt stort blive en livsopgave. Goodwill-arbejdet i dets mange former giver i stigende grad muligheder for de, der er parate til at tage skridtet fuldt ud og give de ofre, der er nødvendige for et liv i verdenstjeneste. Denne artikel er udgivet af World Goodwill, som er en verdensomspændende organisation med det formål at bidrage til skabelse af rigtige menneskelige relationer via den gode viljes konstruktive kraft. World Goodwill er en af Lucis Trusts aktiviteter, og aktiviteten er registreret som en velgørende organisation med oplysende og humanitært formål. 16

17 Formålet med World Goodwill o At stimulere og opmuntre mennesker med god vilje i hele verden til at skabe rigtige menneskelige relationer mellem racer, nationer og grupper i kraft af intelligent forståelse og hensigtsmæssig kommunikation. o At hjælpe mennesker med god vilje i deres studier af verdensproblemerne til effektiv brug af god vilje, samarbejde og medansvar til problemernes løsning til fælles bedste. o At samarbejde med andre organisationer for konstruktivt at bidrage til verdens enhed, stabilisering og til rigtige menneskelige relationer. o At opdatere informationer om løbende aktiviteter på de vigtigste områder af menneskelivet gennem etablering af en informationstjeneste og gøre informationerne tilgængelige. o At udgive en Goodwill Kommentar om emner af interesse for verdens tilstand. o At udarbejde en adresseliste over samarbejdsvillige mennesker med god vilje. o At hjælpe med at skabe god vilje som grundtone i den kommende verdenscivilisation. o At støtte De Forenede Nationer og dens særlige organisationer, som repræsenterer håbet om en forenet og fredelig verden. 17

18 Kontakt: VERDENSTJENERFONDEN World Goodwill og Triangler Website: Website: 18

19 19

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Heart Flow Healingscenter København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.heartflow.eu

Heart Flow Healingscenter København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.heartflow.eu Heart Flow Healingscenter København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.heartflow.eu Heart Flow En indstrømning fra Universets Hjerte Hjertet er kilden til kærlighed og tilgivelse, den

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE menneskerettigheds pas RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE SÆT VERDEN I BEVÆGELSE - BLIV MEDLEM AF AMNESTY: WWW.AMNESTY.DK/SUPPORT LÆS MERE OG BLIV AKTIV

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Nationernes stråler Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Penge og det åndelige liv

Penge og det åndelige liv 1 Penge og det åndelige liv Roberto Assagioli www.visdomsnettet.dk 2 Penge og det åndelige liv Af Roberto Assagioli Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når man iagttager og

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl)

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Indledning: Konflikthåndteringsmodellen fjerner ikke konflikter, men den giver børnene en model for, hvordan man selv konstruktivt

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier.

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Denne tema-aften afholdes af Bachblomsterterapiforeningen i Troldkær Centret i Aabenraa, tisdag den 23. februar 2010. Reg. Bachterapeut og underviser

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGIK PERFEKTION ELLER RELATION?

SOCIALPÆDAGOGIK PERFEKTION ELLER RELATION? SOCIALPÆDAGOGIK PERFEKTION ELLER RELATION? Socialpædagogik & tidens trend Tidens politisk pædagogik = Tidens pædagogiske politik = Tidens politiske blokpædagogik = Perfektionens pædagogik eller "out-put"

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere