JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed"

Transkript

1 1

2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne 2

3 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens tegn er: Jeg er moderen. Jeg er Gud, jeg er stoffet. Hvis det er vanskeligt at forstå, er der et andet nøgleord, der indeholder den samme sandhed men mere enkelt og præcist: Kristus i jer, herlighedens håb. 1 Jomfruens tegn symboliserer dybder, mørke, stilhed og varme. Det er den dybe erfaring i dalen, hvor hemmeligheder afsløres og til sidst bringes op i lyset. Det er det blinde stadie, der altid går forud for lysets gave og giver håb til mennesker, der leder efter lyset. I Jomfruens tegn begynder mennesket at forstå hensigten med, at livet eksisterer i en krop. Ønsket om at opfatte den iboende Kristus bliver 1 Kolossenserbrevet 1,27 3

4 gradvis stærkere og fortsætter, indtil den åndelige bevidsthed til sidst frigøres fra formens fængsel og derefter udtrykke sin egen sande natur i verden. Disse få ord vækker flere vigtige spørgsmål. F.eks. hvad er årsagen til, at menneskets sjæl inkarnerer og skal leve i en fysisk krop, der er et fængsel? Hvorfor er mennesket blevet det, der kaldes planetens fanger? Og hvorfor denne menneskehed? Hvad var og er den bagved liggende hensigt? Der findes ingen detaljerede svar, men når man studerer den esoteriske lære, der går helt tilbage til tidernes morgen, åbnes der for et skatkammer af muligheder og perspektiver. Sjælens præeksistens F.eks. forklares det, at før Jorden blev til, eksisterede mennesker allerede som sjæle. Der er henvisninger til sjælens præeksistens i både Det gamle Testamente og Det Nye Testamente. Det lyder utroligt, men åndsvidenskaben går et skridt videre og siger, at mennesket var og er det, der kaldes en Dhyan-chohan 2 (eller lysets herre) i en forudgående tidsalder. Menneskeheden er nirvanier dvs. mestre, der har opnået nirvana, men som er vendt tilbage fra en tidligere Logos-inkarnation. Mennesker er nirvanier af aktiv intelligens, der dybest set er skæbnebestemt til at blive nirvanier af aktiv intelligent kærlighed. 2 Dhyan-chohaner er dhyanernes overhoveder eller lysets herrer. Det er de guddommelige intelligenser, der deltager i Universets opbygning. I Den Hemmelige Lære sættes de i forbindelse med verdens skabelse. 4

5 I relation til Planetlogos siges det, at menneskeheden er en del af hans manifestationslegeme. Ligesom Verdens Herre 3 inkarnerede i planeten Jorden for at gennemføre sin fastlagte udvikling, på samme måde inkarnerer menneskesjæle også for at gennemføre deres fastlagte udvikling, som er i overensstemmelse med planetens udvikling. Med andre ord det væsen, der besjæler Jorden, bruger planeten som sit fysiske legeme, på samme måde som menneskeheden, der som en enhed bruger Jorden som sit hjem. På denne objektive måde udarbejder Logos sine hensigter på det fysiske plan. Ethvert menneske er derfor uanset om det er i eller ude af inkarnation et fragment af guddommelighed. Det er et aspekt af den guddommelige bevidsthed, der fungerer i tid og rum for at komme til udtryk. Planetlogos Man må huske, at mennesket er begrænset af det fysiske legeme og ude af stand stand til at udtrykke alle tankerne i sjælens bevidsthed. Det samme gælder det planetariske væsen, Jorden, der er inkarneret i et tæt fysisk legeme. Planetlogos er også begrænset og ude af stand til at udfolde sin fuldkomne skønhed og sin imponerende bevidsthed, der også er under udvikling. Set fra systemets synsvinkel er Planetlogos endnu ikke fuldt udviklet, og derfor endnu ikke en hellig planet. I relation til Jordens og Planetlogos evolution kan man konstatere, at han er i fysisk inkarnation, at han er halvvejs gennem sit livsforløb på den kosmiske indvielsesvej, og at han skal tage 4. indvielse i denne udviklingskæde. Derfor kan man betragte planeten som sorgens og lidelsens planet, for inkarneret i den gennemgår Planetlogos det, der kaldes korsfæstelsen. 3 I åndsvidenskaben kaldes "Verdens Herre" også Sanat Kumara. Sanat Kumara er reelt Planetlogos' personlighedsaspekt. Sanat Kumara er Østens benævnelse for Gud. 5

6 Menneskeheden er celler i planetens legeme, som gør det muligt for Planetlogos at føle, sanse og opleve. Cellerne i planetens fysiske legeme plages af smerte og lidelse i den nuværende verdensperiode, for Logos bevidsthed er overalt i det fysiske legeme. Det er de enkelte celler, der har evnen til at lide, og derfor kan han via dem lære betydningen af systemisk følelseskontrol, og disidentificere sig med alle former og al stoflig substans. Til sidst opnår Planetlogos åndens frigørelse af stoffets kors. Et af målene i menneskehedens evolution er, at der nu langt om længe kan skabes forståelse for, at der er en subjektiv virkelighed dvs. en sjæl. Denne forståelsesproces sker via udvikling, koordinering og forædling af de legemer, der skjuler den indre virkelighed. Legemerne udvikles til sidst til et punkt, hvor de nærmest bliver gennemsigtige, og derfor kan den guddommelige natur skinne igennem dem. Det er stoffets forløsning og planetens frelse, og det er det planetariske livsvæsens overordnede mål og hensigt. Menneskeheden opnår først fuldkommenhed i en fjern fremtid, men et stort antal mennesker er allerede i gang med en proces, hvor legemerne koordineres. Det fører til et stadie med integrering af personligheden. Personlighedens udvikling Personlighedens udvikling sker i flere stadier. Først sker der en langsom og gradvis opbygning i en lang periode. I utallige inkarnationer er mennesket ikke en personlighed. Det har flokbevidsthed. På dette stadie er bevidst sjælsidentifikation med personligheden stort set umulig, for det inkarnerede aspekt af sjælen identificerer sig med flokken og de ydre former. Mennesket tror, at det er disse ydre former og 6

7 ikke sjælen. På denne måde domineres den guddommelige bevidsthed i mange inkarnationer af livet i legemerne, og sjælen gør alene opmærksom på sin eksistens via det, der kaldes samvittighedens stemme. Men i inkarnationernes og tidens løb øges menneskets aktive og intelligente liv, og gradvis integreres de tre lavere legemer det fysisk-æteriske, astrale og mentale til en fungerende helhed. Og dermed er mennesket blevet en personlighed. Den koordinerede personlighed består i mange inkarnationer, der kan inddeles i tre faser. I den første fase domineres livet af en aggressiv personlighed, der dybest set er betinget af sin stråletype og af sin egoistiske og meget individualistiske natur (personligheden dominerer). Derefter følger en overgangsfase, hvor der opstår en voldsom konflikt mellem personligheden og sjælen. Sjælen begynder at gøre sig fri af formlivet. Her begynder med andre ord kampen mellem sjælen og personligheden. Denne konflikt ophører først ved 3. indvielse. I den tredje og sidste fase overtager sjælen kontrollen. Denne kontrolfase betinges af, at personligheden nu fuldt og helt identificerer sig med sjælen. Det er det modsatte af den tidligere identifikation, hvor det var det inkarnerede aspekt af sjælen, der identificerede sig med personligheden. Det er også det, der menes, når man taler om integrering af de to, for sjælen på sit eget plan og det inkarnerede aspekt af sjælen er nu blevet en enhed. Denne fase strækker sig fra de sidste stadier på prøvestadiet (hvor det bevidste arbejde begynder) og fortsætter og fuldføres på discipelskabets vej. Det er stadiet for et aktivt, praktisk og succesfuldt tjenestearbejde. Det er dette stadie, hvor mennesket dedikerer sit liv, sin koncentration og hele sin indsats til den hierarkiske hensigt. Disciplen begynder at arbejde på og fra niveauer, der ikke indgår i de tre lavere verdeners sædvanlige evolution, men som alligevel har virkninger og planlagte mål i disse verdener. Det åndelige liv og det modsatte Man skal huske, at integrering af tankesindet og af den astrale natur i hjernebevidstheden er det vigtigste karaktertræk hos fremskredne mennesker uanset om det er negativt og endog meget negativt, eller positivt og endog meget positivt. Integreringen er imidlertid ikke tegn på et åndeligt liv, endda ofte det stik modsatte. 7

8 Et ambitiøst menneske med et dybt egoistisk liv, der er styret af kynisme, er en personlighed, som bruger alle sine mentale evner til egoistiske formål, som har en følelsesmæssige natur, der ikke står i vejen for at realisere de egoistiske hensigter, og som desuden er en personlighed, der er dynamisk og sensitiv over for planer og metoder fra både astrallegemet og mentallegemet, og som villigt udfører personlighedens befalinger. 8 I denne tid får flere og flere mennesker kontakt med sjælen som optakt til personlighedsintegrationen. Bestemte aspekter i åndsvidenskaben beskriver den bevidste personlighedsfokusering, så man kan undgå en række inkarnationer, hvor personligheden involverer sig i lavere og egoistiske mål. De mere fremskredne studerende koncentrerer sig om at skabe en højere integration af sjæl og personlighed, og målet er det højeste aspekt af dem alle et monadisk liv. Der er efterhånden mange integrerede personligheder på Jorden. Når sjælen og personligheden er integreret, er der mulighed for at blive accepteret discipel, men det afgørende er, om mennesker, der endnu kun er nybegyndere i processen, er i stand til at udvikle tilstrækkelig integration af personligheden. Den tibetanske mester Djwhal Khul har sagt, at flertallet i menneskeheden endnu ikke er personligheder, uanset hvor meget de taler om deres personlighed. Han tilføjer, at de ikke vil være i stand til at udvikle den, hvis de overvurderer eller undervurderer sig selv. Mange er tilbøjelige til at betragte sig selv som en personlighed på grund af almindelig egoisme eller fordi de studerer åndsvidenskab. De glemmer, at en esoterisk studerende er et menneske, der leder efter det, der er skjult i deres tilfælde den skjulte integrerende tråd, der vil gøre det muligt at forene de tre legemer. Og først når det er sket, kan de kaldes en personlighed. Mange kan ikke blive personligheder i dette liv, men de kan udvikle en mental forståelse af denne mulighed og af dens krav. Det er nødvendigt for dem at huske, at som et menneske tænker i sit hjerte, sådan er det. Processen er ikke tidsspilde, men en særdeles nødvendig proces og en proces, som ethvert medlem af Hierarkiet har gennemlevet. Studie, meditation og intelligent tjeneste Djwhal Khul pointerer, at studie og meditation er de faktorer, som alle aspiranter skal beskæftige sig med, hvis de ønsker at skabe denne nødvendige integrering, og som følge deraf leve et liv i tjeneste. Aspiranter kan vurdere deres grad af integrering, ved at vurdere omfanget og kvaliteten af det tjenestearbejde, der er resultatet af denne integrering. Aspiranterne vil til sidst opdage (når de fysiske og astrale integrationsfaser er overstået), at der følger en fase med intelligent tjenestearbejde, der først motiveres af barmhjertighed derefter af overbevisning om tjenestearbejdes betydning derefter af et stadie med åndelig stræben derefter af en selvopofrende efterleven

9 af Hierarkiets eksempel og til sidst af handling med ren kærlighed. Denne rene kærlighed kommer derefter til udtryk i stadig højere grad, efterhånden som integreringen af sjæl og personlighed øges. Alle disse faser med forskellige motiver og teknikker er positive og nyttige, så længe man lærer af dem, og så længe de efterfølgende højere faser endnu er uklare. Men de bliver forkerte, hvis de fortsætter, når næste stadie tydeligt kan ses, men ikke følges. Det er vigtigt at forstå den dybere betydning af disse forskellige integrationsfaser, der forløber i overensstemmelse med evolutionsloven. Alle disse trin i integreringsprocessen fører til en kulmination, hvor personligheden beriget af erfaring, kraftfuldt i sit udtryk, nyorienteret og engageret simpelthen bliver formidler af sjælelivet mellem Hierarki og menneskehed. Man skal vide, at indvielse ikke er en særlig eksklusiv ceremoni beregnet for de få udvalgte. Indvielse er ikke en entydig begivenhed, for den er et normalt og naturligt resultat af den evolutionsproces, som alle deltager i. Sjælen på sit eget plan er en indviet af alle grader. Dybest set er indvielse derfor en gradvis erkendelse (eller højnelse) af hjernebevidstheden i de forskellige stadier, hvor mennesket når frem til at opfatte det guddommelige, der har været der hele tiden. 9

10 Logos plan for planeten Indtil nu har mange fra menneskeheden gået gennem indvielsens port. Men i nutiden accelereres evolutionens tempo, og det er et alvorligt problem for Hierarkiet. Hvis man tager det store antal sjæle i betragtning, der er i og ude af inkarnation 4, og hvis alle skal nå deres mål, så vil den nuværende verdenscyklus vise sig at være for kort, og den planetariske Logos rum- og tidsplan vil bryde sammen, for han har en plan og et mål for den nuværende inkarnationscyklus. Logos fysiske manifestationslegeme planeten fungerer i en bestemt tidslængde ligesom menneskelegemet. Realiseringen af hans planer er derfor tidsbegrænset, og denne faktor er afgørende for alle de livsvæsener, der lever inden for hans indflydelsessfære også menneskeriget. Derfor valgte Hierarkiet at foretage et stort eksperiment gruppeindvielse. Efterhånden som disciplene udvikler gruppeforståelse vil det i stigende grad blive muligt for Hierarkiet at tillade, at disciple indvies i grupper. Der er grunden til, at Hierarkiet forsøger at synliggøre deres ashramer. Men processen indebærer enorme vanskeligheder på grund af astral fokusering, personlige ambitioner og den øgede påvirkning fra så mange disciples personligheder. Hierarkiet har advaret om, at i mange grupper vil egoistiske og ambitiøse ledere respondere på dette eksperiment og kalde sig indviede og mestre og påstå, at de kan uddanne mennesker til indvielse. Det er en af de store vanskeligheder, som Hierarkiet står over for, for på den ene side havde mestrene flertallets blændværksskabende tendenser og astrale fokusering, og på den anden side havde de menneskers bevidsthed, der hurtigt udviklede grupperelation, gruppeliv, gruppehandling og gruppeaktivitet. Men set i et større perspektiv ligner processen en sejr, der kulminerer med en iboende oplevelse af den guddommelighed, der har drevet menneskeheden fremad fra de mest primitive erfaringer og fysiske drifter til det store eventyr med selv at bygge en vej fra en kompakt stoflig verden til den åndelige verden. 4 Ifølge åndsvidenskaben er der 60 milliarder sjæle. 10

11 Vigtige erkendelser Man kan spørge, om det nytter at give denne indsigt i evolutionsprocessen. Forhåbentlig kan det være en hjælp til at forstå de erkendelser, der har størst betydning: 1. Erkendelse af at der findes en guddommelig plan, der altid har eksisteret. Den er realiseret gennem tidligere tidsaldres udviklingsperioder og indeholder menneskehedens planlagte udvikling helt frem til dens endelige mål relativ fuldkommenhed. Den inkluderer, at alle mennesker til sidst vil erkende sit ansvar for de tre lavere naturriger: Dyreriget, planteriget og mineralriget. 2. Erkendelse af relationen mellem det enkelte menneskes sjæl og alle andre sjæle. De er alle brødre, der sammen tog det store skridt i perioden med individualisering 5. Derfor vil man til sidst elske dem som brødre på trods af at man af og til hader deres handlinger. 3. Erkendelsen af, at på trods af at alle har den samme oprindelse og det samme mål, så er der nogle, der udvikler sig hurtigere i evolutionsprocessen end andre. Derfor er der er nogle, som allerede har nået det planlagte mål. Og derfor er nogle af de sjæle, der individualiserede i tidligere civilisationer, nutidens disciple, indviede og mestre? 4. Erkendelsen af at nogle mennesker er langt fremme i evolutionen, og at nogle af dem indgår i Hierarkiet et hierarki, der udelukkende består af medlemmer af Jordens menneskehed. Den rang og indvielsesgrad, de har i ansvarsområdet, er en normal og naturlig del af evolutionsprocessen. Indtil for nylig har flertallet ikke haft kendskab til denne virkelighed, for det er relativt få mennesker, der er i stand til at udtrykke Hierarkiets kvaliteter. Men det er ved at ændre sig, efterhånden som evolutionen går hurtigere og hurtigere. 5. Erkendelsen af at Hierarkiet udtrykker en relativ fuldkommenhed og guddommelighed, og det er en garanti for, at menneskeheden når sit mål engang i fremtiden. Og det er målet for alle i menneskeheden. Måske kan man nu fået en forståelse af, at nøglen til Hierarkiet og dets tilsynekomst i fysisk form på det fysiske plan ganske enkelt er sandheden om den iboende guddommelighed. Sandheden er et tegn på evolutionsprocessen, og det er denne centrale sandhed, der vil blive demonstreret af den nuværende generation af disciple. Så snart det er muligt at udtrykke denne sandhed, er det bevis for, at Hierarkiet er en realitet, og at det er korrekt, at Gudsriget er manifesteret på Jorden. 5 Overgangen fra dyrerigets gruppesjæl til menneskerigets individuelle sjæl. 11

12 Det er den sandhed, der er i nøgleordet for Jomfruens tegn: Jeg er moderen. Jeg er Gud, jeg er stoffet, og det kan fortolkes som Kristus i jer, herlighedens håb. Nøgleordet for Jomfruens tegn er: Jeg er moderen og barnet. Jeg er Gud, jeg er stoffet. 12

13 13

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Meditationens indre landskab

Meditationens indre landskab 1 Meditationens indre landskab Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditationens indre landskab Af Kenneth Sørensen Hvad er et menneske? Et forsøg på at besvare det spørgsmål er en stor udfordring,

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 JORDDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 JORDDEVAER Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Undervejs i sin udvikling kombinerer devaen sin

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation 1 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) I åndsvidenskaben kaldes Krebsens

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul.

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul. 1 De fem sjælsgrupper Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 De fem sjælsgrupper Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Af hensyn til klassificering og sammenligning

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

SEKSUALITET i den nye tidsalder

SEKSUALITET i den nye tidsalder 1 SEKSUALITET i den nye tidsalder Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 SEKSUALITET i den nye tidsalder Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen). At profetere er altid risikabelt, men ofte

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey) Djwhal Khul 1 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) www.visdomsnettet.dk 2 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys

STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys 1 STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Stenbukkens tegn giver menneskeheden impulser til at begynde

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Gruppesjælen & Menneskesjælen

Gruppesjælen & Menneskesjælen 1 Gruppesjælen & Menneskesjælen Introduktion til den esoteriske lære 8 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Gruppesjælen & Menneskesjælen Introduktion til den esoteriske lære 8 Af Hardy Bennis Sjælsprincippet

Læs mere

Frigørelsen af. Alice A. Bailey.

Frigørelsen af. Alice A. Bailey. 1 Frigørelsen af ATOMENERGI Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Frigørelsen af ATOMENERGI Af Alice A. Bailey Fra The Externalisation of the Hierarchy (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-højtid 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-fest www.visdomsnettet.dk 2 Nyt syn på holdningen til arbejde Skabende

Læs mere

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen Opstandelse v/ Asger Lorentsen Jorden går nu ind i et vist niveau af opstandelse, og dermed gives menneskeheden en stor mulighed for at hæves i vibration. Denne mulighed har i mange åndelige grupper ligeledes

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE 1 DEN INDRE VERDENSSTYRELSE Introduktion til den esoteriske lære 2 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Indre Verdensstyrelse af Hardy Bennis At beskrive den esoteriske læres historie er som at beskrive

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

20 hovedpunkter i disciplens liv

20 hovedpunkter i disciplens liv 1 20 hovedpunkter i disciplens liv Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 20 hovedpunkter i disciplens liv Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

VisdomsNettet. www.visdomsnettet.dk

VisdomsNettet. www.visdomsnettet.dk VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Tavshed og Stilhed som en teknik til vækst Af Laurence Newey www.visdomsnettet.dk Tavshed og Stilhed som en teknik til vækst af Laurence Newey (Artikel fra Beacon 1996)

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Psykiske evner og deres opståen

Psykiske evner og deres opståen 1 Psykiske evner og deres opståen Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 PSYKISKE EVNER og deres opståen Af Kenneth Sørensen Fra bogen Fra Clairvoyance til Intuition I nutiden er verden vidne til en bemærkelsesværdig

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OPET Nytår i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 OPET Nytår i Egypten Af Erik Ansvang Egyptens store nytårs-ceremoni Opet-ceremonien var det gamle Egyptens store nytårs-ceremoni. Den beskrives

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere