Skagen Skole - Fitness Dance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skagen Skole - Fitness Dance"

Transkript

1 Skagen Skole - Fitness Dance dok. Nr Fitness Dance Kompetenceområde Alsidig idrætsøvelse Kompetencemål anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis. At dans er en form for udtryk man kan give via sin krop. Eks: hvad betyder musikken for kroppen, for sindet og for udtrykket. At udforske forskellige former for arbejdsmetoder. Eks: Vise at der er et samspil mellem krop, træning og trivsel. Dans og udtryk er en alsidig idrætsøvelse man kan bruge mange steder. Eks: Kroppens betydning for psyke og identitet beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier. Dans/komposition samspillet mellem bevægelses og musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans. Krop, træning og trivsel vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidig perspektiv. analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling. kroppens betydning for psyke og identitet. vurdere fysisk aktivitets effekt på krop og identitet. Anatomi idrætsudøvelses betydning for krop og identitet. Fitness Dance et valgfag der henvender sig til unge som har interesse i Dans og udtryk At få synliggjort forskellige danse- udtryksarter gennem musik. Udarbejdet af idrætslærer: Mette Mai Diget

2 Skagen Skole: Science sild naturfag for piger Dok. Nr Science sild naturfag for piger Kompetenceområde Undersøgelse Kompetencemål designe, gennemføre og evaluere i fysik/kemi De skal lære at formulere og afgrænse en problemstilling med et naturfagligt indhold. Eks at søge informationer omkring sæbe, formulere sig hvad de vil undersøge og hvorfor? Via praktiske forsøg fremstille produkter som er naturfagsrelevant. Eks hvordan er det lige man laver sæbe? Hvad skal jeg bruge og hvordan? De skal kunne perspektivere det til deres egen hverdag. Eks hvad indeholder sæbe, hvor køber jeg det. Hvorfor er der forskel på sæber dyrt/billigt Økologisk/kemisk fremstillet. Hvorfor tåler jeg ikke slags sæber. formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Eksperimentere naturfaglige undersøgelsesmetoder, anvendelsesmuligheder og begrænsninger Perspektivere perspektivere fysik/kemi til omverden og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden. Perspektivere aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold. Science Sild naturfag for piger henvender sig til piger med interesse for naturvidenskab. At få studier i naturfag til at blive virkelighedsgjort med afsæt i deres egen verden og viden. Ved bl.a. at besøge og have et tæt samarbejde med lokale forretninger (Matas) og virksomheder som Skagerak Pelagic laboratorie. Udarbejdet af fysik/kemi lærer: Mette Mai Diget

3 Skagen Skole Sport og motion dok. Nr Sport og motion Kompetenceområde Boldspil Samarbejde og ansvar Kompetencemål Eleverne skal opnå forståelse for centrale aspekter af boldspil og boldaktiviteter, så de kan udvikle og justere aktiviteterne Eleverne skal kunne fokusere på evner og færdigheder til at kunne samarbejde i idrætslige aktiviteter Undervisningen tager udgangspunkt i fodbold. Eleven skal gennem forskellige boldaktiviteter udvikle glæde og lyst til at udøve idræt, samt udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i forpligtende fællesskab. beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil Teknik og taktik samspillet mellem teknik og taktik i samspil Samarbejde og ansvar vurdere samspillet mellem individ og fællesskab i muligheder og forpligtelser i idrætsfællesskaber idrætsaktiviteter Eleven skal tilegne sig større egen krop. Herunder ernæring, søvn, hvile og restitution, samt forbedre sin egen fysik ved fysisk træning, især i vintermånederne. Eleven skal vise og forklare tekniske øvelser for valgfagsholdkammerater og 8-10 årige på Skagen Idrætsklub. Eleven skal udføre tekniske og taktiske øvelser, samt vise teknisk og taktisk spilforståelse i spilsituationen.

4 Skagen Skole Idræt i teori og praksis Dok. Nr Idræt i teori og praksis Kompetenceområde Krop, træning og trivsel Kompetencemål analysere samsspil mellem krop, træning og trivsel Undervisningen tager sit udgangspunkt i elevernes kendskab til forskellige typer af idrætsvaner, samt sociale og psykiske aspekter af fysisk aktivitet. Der arbejdes med elevernes evne til at vurdere forskellige idrætsvaner ud fra en idrætsfaglig, samfundsmæssig og personlig vinkel. Eleverne skal kunne beskrive, hvilke gevinster der kan følge med, hvis man får opbygget sunde idrætsvaner. Endvidere skal eleverne kunne vurdere, hvilke fordele og ulemper der kan være ved at indgå i et idrætsfællesskab eller ved selvtræning. Undervisningen skal lede hen imod, at eleverne finder frem til deres egne præferencer. Eleverne skal opnå træningsgrader og forholde sig kritisk til fx overtræning og forklare, hvilke risici det kan indebære. formidle fordele og ulemper ved forskellige idrætsvaner. Fysisk træning faglige anbefalinger til idrætsvaner. Boldbasis og boldspil anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. beherske grundlæggende teknikker i boldspil. Boldspil grundlæggende tekniske elementer i boldspil. Undervisningen tager sit udgangspunkt i elevernes kendskab til forskellige typer af idrætsvaner, samt sociale og psykiske aspekter af fysisk aktivitet. Der arbejdes med elevernes evne til at vurdere forskellige idrætsvaner ud fra en idrætsfaglig, samfundsmæssig og personlig vinkel. Eleverne skal arbejde med sikker og kontrolleret teknik i varierede boldspil og med brug af forskellige typer bolde, herunder blød og hårde bolde samt spil med forlænget arm, fx badminton, tennis og hockey.

5 Ålbæk og Jerup Skoler: Projektledelse dok. nr Projektledelse [et skal forholde sig til tre spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i valgfaget? Hvordan skal de lære det (arbejdsmåder)? Hvorfor skal de lære det?] Formålet med faget er at give eleverne kompetencer, så de er i stand til at tænke kreativt, innovativt og iværksætte nye ideer og lede dem. Der vil blive arbejdet projektorinenteret, hvor eleverne selv er med til at sætte dagsordenen. Eleverne skal med faget lære at undersøge muligheder og teste ideer af i praksis. De skal blive i stand til at planlægge og facilitere processer fra ide til produkt. Faget skal give mulighed for personlig udvikling. Innovativ tænkning Idegenerering Procesplanlægning Innovativ tænkning fremme, udvikle og udvælge ideer forholde sig til forskellige former for innovation forskellig former for innovation fremme, udvikle og udvælge ideer værktøjer til at generere ideer planlægge fra ide til praksis metoder til planlægning Strategi Ledelse Evaluering Iværksætning og ledelse Elevne kan planlægge, igangsætte og lede en proces strukturere en plan for igangsættelse af projektet til at vurderer en proces iværksætte og lede proces- og projektopgaver forskellige ledelsesmodeller reflektere over egne arbejdsprocesser og egen læring vurdere proces og resultat [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] Eleverne skal tilegne sig kompetencer der gør dem i stand til at: fremme, udvælge og prioritere ideer. De skal lære at anvende forskellige medier til reseach og formidling. De skal undersøger muligheder og teste ideer. De skal planlægge og faciliterer og lede processer fra ide til produkt, både individuelt og i teams. De skal reflektere og evaluere egne arbejdsprocesser og egen læring. Undervisningen vil være meget projektorienteret og meget ud fra elevernes egen dagsorden. Det vil blandt andet ske i samarbejde med DGI, Nordjylland om projektet "Innovation, Iværksætteri, Ledelse. Eleverne skal derigennem udvikle og deres egen personlighed og ansvarlighed

6 Strandby Skole - Friluftsliv Dok. nr Friluftsliv Eleverne skal lære at se, mærke og forstå nogle af de muligheder for udfoldelse, livet under åben himmel kan give dem. De skal lære at bruge naturen med respekt. De skal udforske egne evner til at drage fordel af naturens resurser og lære at værdsætte betydningen af vejrets skiften. Eleverne skal lære teknikker til beherskelse af redskaber, som kan øge glæden ved at færdes i naturen. Udeaktivitet kan øge velvære hos eleverne, til glæde for generel trivsel og sundhed Våbenkendskab Fiskeredskaber Vildtbiologi Havbiologi Sikkerhed Begrænsninger Jagt/fiskeri At blive fortrolig med våben/fangstredskaber i forhold til succes og sikkerhed/begræns ninger. Eleverne kan forstå forskellige våben og fangstredskabers tekniske opbygning Eleverne har skydefærdighed med letkalibrede våben Eleverne kan planlægge og udføre fiskeri med let udstyr i nærområdet Eleverne har forskellige fiskeredkaber til forskellige fiskearter Eleverne kan forstå forskellige livsformers biologi i nærområdet Eleverne har udvalgte fugle og dyr Eleverne lærer havets indvirkning på fisks livsvilkår at kende Eleverne har almindelige fisk i nærområdet Eleverne kan forudse og forstå farlige situationer med våben Eleverne har at undgå uheld med våben Eleverne kan reflektere over tekniske og lovmæssige forhold Eleverne har aldersgrænser for udfoldelse med våben og fangstredskaber Naturiagttagelse/ krop/bevægelse. At lære glæden ved at færdes i naturen og iagttage livets utallige udfoldelser. At forstå betydningen af vejr og vind på egen krop. At mærke sig selv. Eleven opnår færdighed i sejlads med mindre både Sejlads om sejltekniske kundskaber i mindre både planlægge svampejagt i nærområdet Svampejagt almindelige svampearter Pusterør bruge pusterør og opnår forstålese af naturfolks jagtteknik pusterørs effektivitet Ud i naturen prøve sig selv af i naturen, og forstå dens betydning for deres fysiske og psykiske udvikling Evelen har viden om at begå sig i naturen [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med elevholdets realistiske ønsker. Aktiviteterne foregår primært i nærområdet og med de resurser skolen og undertegnede kan stille til rådighed. Klubber og foreninger kan i visse tilfælde inddrages i undervisningen. Friluftsliv afvikles pr. kvartal og er meget årstidsbestemt i forhold til, hvilke aktiviteter valgfaget og undertegnede kan tilbyde.

7 Strandby Skole - Idræt (atletik) dok nr Idræt-Atletik Dette valgfag er opdelt i fire perioder (atletik, boldspil, kroppen og Natur & udeliv). eleverne kan vælge sig ind på én eller flere perioder [et skal forholde sig til tre spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i valgfaget? Hvordan skal de lære det (arbejdsmåder)? Hvorfor skal de lære det?] Der arbejdes indgående med elevernes kendskab til en række atletikdiscipliner og elevernes færdigheder inden for udvalgte discipliner, fx trespring, spydkast, kuglestød, højdespring og løb.eleverne skal arbejde med at beherske udvalgte atletikdiscipliner med fokus på fart, distance og længde. Eleverne skal beherske teknikken til at løbe, springe og kaste sikkert og stabilt. Disse færdigheder skal de kunne omsætte til en atletikpraksis, som de har en grundlæggende kring. Eleverne skal opnå en udvidet forståelse af de grundlæggende færdigheder inden for løb, spring og kast. Fysisk udfoldelse Træningsformer Test af kondition Egne mål Digitale hjælpemidler Løb Eleven skal kende til langdistanceløbs forskellige facetter Eleven skal løbetræne på forskellige måder Kende til egne grænser og muligheder Eleven skal kende og afprøve træningsformer. FX Intervaltræning og Aerobtræning eleven skal udvælge og afprøve træningsformer Eleven skal kende til forskellige former for løbetests (Cooper, bibtest osv Eleven skal udføre og vurdere tests Eleven skal sætte egne mål for forløbet. Eleven skal vurdere egne mål Eleverne skal bruge nye digitale hjælpemidler FX Endomondo Elerne skal kende til nye digitale hjælpemidler Spring og kast Eleven skal udøve, træne og kende forskellige teknikker indenfor spring og kast. Eleven skal træne kast og spring på forskellige måder Fysisk udfoldelse Træningsformer Teoretisk teknik Egne mål Kende til egne grænser og muligheder Eleven skal kende og afprøve træningsformer. FX Styrke- og Plyometrisktræning eleven skal udvælge og afprøve træningsformer Lærer viser fx med video forskellige teknikker indenfor spring og kast Eleverne skal kende til teknikker indenfor spring og kast Eleven skal sætte egne mål for forløbet. Eleven skal vurdere egne mål Eleverne skal kende til historiske ikoner indenfor atletik. FX Bubka og Forsbury Atletik historie [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne ønsker og mål for perioden. Eleverne sætter og vurderer egne mål. Eleven skal individuelt eller i grupper i samarbejde med lærerne lave et forløb for perioden. Lærerne viser teori for fx teknikker og træningsmetoder indenfor løb, spring og kast. Eleverne skal vurdere og justere egne mål. Gennem træning og teoretisk viden skal eleven blive bedre til 2-3 atletikdiscipliner

8 Strandby Skole - Idræt(Boldspil) dok nr Idræt -Boldspil [et skal forholde sig til tre spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i valgfaget? Hvordan skal de lære det (arbejdsmåder)? Hvorfor skal de lære det?] Undervisningen er centreret omkring en videreudvikling af elevernes færdigheder ud i de tekniske og taktiske elementer for boldspil. Som del af denne videreudvikling af elevernes færdigheder og boldspil er planlægning og udvikling af eksisterende boldspil herunder taktiske elementer. Eleverne skal arbejde med anvendelse af faglige termer, og de skal kunne tage ansvar i spilsituationer som deltager.undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår forståelse for centrale aspekter af boldspil, og at de kan udvikle og justere aktiviteter. Fysisk udfoldelse Teknik Taktik Øvelser/Fysisk træning Booldspil Eleven skal udvikle taktisk og teknisk viden indenfor valgte boldspil Eleven skal deltage i boldspil og øvelser komme med boldspillet beherske tekniske elementer i forkellige boldspil Har forskellige tekniske aspekter i boldspillet Kende til og kan udvikle taktikker i det valgte boldspil Har forskellige formidle taktiske aspekter en træningsøvelse i boldspillet udviklingen af træningsøvelser og kender til den bagvedliggende teknik/taktik Kultur Fairplay Samarbejde Boldspils kultur og normer Kende til forskellige boldspil kulturer og normer Kende til det valgte boldspils kultur og udbredelse Kende forskel på forskellige landes boldspilskultur Kende til Fairplay begrebet Udvise Fairplay udvikle samarbejdsrelation er iboldspil om muligheder og forpligtelser i idrætsfælleskaber [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] Eleverne skal i samarbejde med lærerne udvælge 2-3 boldspil de vil fordybe sig i. Når disse boldspil er valgt vil lærerne lave oplæg til taktiske og tekniske metoder og træningsformer. Eleverne skal, i samarbejde med lærerne,i grupper lave øvelser/træninger der kan fremme teniske og eller taktiske elementer i det valgte boldspil. Eleverne skal instruere de andre deltagere på holdet i deres øvelser.

9 Strandby Skole: Idræt (Kroppen) dok nr Idræt -Kroppen [et skal forholde sig til tre spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i valgfaget? Hvordan skal de lære det (arbejdsmåder)? Hvorfor skal de lære det?] Eleverne skal arbejde med deres, hvordan kroppen kan bruges i forskellige sammenhænge. Det gælder dans /udtryk, redkskabsaktiviteter, akrobatik osv. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne opnår og erfaring med arbejdsteknikker inden for gymnastiske øvelser og spring samt træning af egne færdigheder. Eleverne skal arbejde med at udføre en sikker modtagning i spring og i behændighedsøvelser, fx ved kraftspring og overslag.eleverne skal arbejde med at koordinere deres bevægelser til rytme og musik, herunder beherske komplekse bevægelsesmønstre. Fysisk udfoldelse Redskaber Akrobatik Gymnastik Redskabsaktiviter Eleverne skal alsidigt arbejde med kroppens muligheder Eleverne skal aldidigt arbejde med forskellige former for spring og gymnastisske øvelser Kende til teknikker indenfor spring og gymnastiske øvelser gennemføre forskellige spring. FX buk, hest, overslag osv. Eleven kender til elemneter i springgymnastik (Spænding, kip osv) Eleven kender til elemneter i akrobatik(spænding, balance osv) i grupper opfinde egne elementer indenfor akrobatik beherske sammensatte bevægelsesserier udføre og sammensætte eget gymnastisk program Fysisk udfoldelse Dans/Hiphop Cheerleading Klassisk dans Dans og Udtryk beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier Eleven deltager i forskellige danse om forskellige måder at bevæge sig til musik Kan gennemføre en danse eller hiphop øvelse Kan udvikle en dans eller hiphop øvelse gennemføre en Cheerleadingserie Kan udvikle egen cheerleadingserie. Kender til Cheerleading kultur fra USA Kan udføre en klassisk dans FX Engelsk vals eller Cha Cha Cha Kan sammensætte standardtrin til sammenhængende dans [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] I denne periode af valgfaget skal eleven selv bruge sin krop til Redksabs -, gymnastik- og danseaktiviteter. Eleven skal vælge mellem gymnastik eller dans som hovedområde. Alle elever skal sammen med lærerne arbejde med redskabsøvleser. Dette er pga det sikkerhedsmæssige der skal være i orden ved redskabsaktviteter. Eleverne får instruktion i de forskellige områder og lærerne giver eksempler på aktiviteter. Idekatalog med teori og praksiseksempler udleveres til de forskellige hovedområder. Eleverne laver selv en aktivitet indenfor det valgte.

10 Strandby Skole - Idræt(Natur og udeliv) dok nr Idræt - Natur og Udeliv Eleverne skal arbejde med idrætsaktiviteter i det fri, både på land samt i og på vand. Med udgangspunkt i elevernes kendskab til aktiviteter i uderummet skal de arbejde med at udvikle og planlægge aktiviteter i det fri. Eleverne skal arbejde med at beherske forskellige teknikker i idrætsaktiviteter i udelivet. Eleverne skal som led i dette arbejde vurdere kvaliteter og gevinster ved at dyrke idræt i det fri. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår et bredt kendskab til de udfoldelsesmuligheder, der er i uderummet og oplever glæde ved fysisk aktivitet i det fri. Naturen som idræts- og aktivitetsarena er centralt for elevernes oplevelse af samspillet mellem idræt og fysiskaktivitet, fx gennem o-løb, mountainbike, kano og kajak samt nordisk friluftsliv som vandring, og overnatning i det fri Skov og Strand Digitalt udeliv Natur og udeliv Oplevelser og udfordringer i natur og udeliv Lave aktiviter i skov og på strand FX O- løb, beachvolley, fiskeri osv. Lave egne aktiviteter i skov og på strand Bruge digitale hjælpemidler, som gps og mobiltlefon Lave egne aktiviteter med digitale hjælpemidler. FX woop app Cykling På havet Natur og udeliv Oplevelser og udfordringer i natur og udeliv Afprøve forskellige former for cykling. Fx mountainbike, landevej Kende til forksellige cykelkulturer Lave aktiviteter på havet. FX i samarbejde med sejlklub eller havkajakklub. Kende til teknikker og sikkerhed i fx sejlads Eleverne skal vælge hvilke af de ovennævnte områder de vil arbejde med. Da vi ikke kender eleverne endu er det svært at beskirve hvad der er muligt. Fx bliver det svært at tage mountainbike på programmet hvis ikke nogen af eleverne ejer en mountainbike. Der er PT ikke lavet aftaler med Sejl.- eller havkajakklub. Men vi har tidligere haft et rigtigt fint samarbejde med havkajakklubben. Så det satser vi på kan lade sig gøre igen. Et helt andet meget interessant område som ikke er nævnt ovenstående er overnatning i naturen. Ved PTikke om det kan lade sig gøre. Nærmere læseplan senere, når lærerne har hørt elevernes ønsker [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og Eleverne skal vælge hvilke af de ovennævnte områder de vil arbejde med. Da vi ikke kender eleverne endu er det svært at beskirve hvad der er muligt. Fx bliver det svært beskriv, hvordan undervisningen skal at tage mountainbike på programmet hvis ikke nogen af eleverne ejer en mountainbike. Der er PT ikke lavet aftaler med Sejl.- eller havkajakklub. Men vi har tidligere haft et tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår rigtigt fint samarbejde med havkajakklubben. Så det satser vi på kan lade sig gøre igen. målene] Et helt andet meget interessant område som ikke er nævnt ovenstående er overnatning i naturen. Ved PTikke om det kan lade sig gøre.

11 Strandby Skole - Krop og Kage dok. nr Krop og kage I valgfaget Krop og kage skal eleverne bygge oven på og finpudse deres allerede erhvervede færdigheder og mad og madlavning fra madkundskabsundervisningen. Eleverne skal primært arbejde med fremstilling af diverse former for bagværk. Eleverne skal ud over at træffe sunde madvalg for sig selv også lære at træffe sunde madvalg for andre målgrupper, og de skal opnå kendskab til et bredt udvalg af fødevarer. Derudover skal eleverne lære at eksperimentere med smag og madlavning samt arbejde med holdninger til mad, madoplevelser, madglæde og livskvalitet. Emnerne skal være virkelighedsnære og tilpasses aldersgruppen på de relevante klassetrin. Endvidere skal eleverne arbejde med deres, hvordan kroppen kan bruges i forskellige sammenhænge. Det gælder dans, løb, boldspil osv. Undervisningen skal lede frem imod, at eleverne opnår egne færdigheder samt motions betydning for kroppens sundhed generelt. Madlavning, bagning og sundhed Eleverne kan eksperimentere ud fra grundlæggende madlavnings-og bageteknikker. Mål og struktur strukturere madlavning fra ide til præsentation om arbejdsprocesser og bageteknikker Bagetekniske egenskaber og håndværk eksperimentere med ingredienser og metoder om metoder og ingrediensers madtekniske egenskaber Eksperimenterende madlavning eksperimentere med egne smagsoplevelser i madlavning om sensorik og smag Sund mad til målgrupper udvikle en opskrift ud fra sundhedskriterier om sundhedskriterier i opskrifter Fysisk udfoldelse - dans Fysisk udfoldelse - boldspil Fysisk udfoldelse - løb Digitale hjælpemidler Bevægelse Eleven skal arbejde alsidigt med kroppens muligheder deltage i forskellige danse, fx zumba om forskellige måder at bevæge sig til musik deltage i boldspil og øvelser og teori om boldspillet og kende reglerne løbetræne på forskellige måder om egne muligheder og grænser Eleverne kan bruge nye digitale hjælpemidler, fx Endomondo om nye digitale hjælpemidler [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne ønsker og mål for perioden. Eleverne skal i samarbejde med læreren lave et forløb for perioden. Eleverne sætter og vurderer egne mål. Ved behov hentes der hjælp ind udefra fx til zumba. I visse tilfælde kan eleverne stå for teorien ved boldspil, hvis eleven har særlig kompetence indenfor dette område. Eleverne skal forstå vigtigheden af sammenhængen mellem indtagelse af diverse fødevarer og bevægelse. Man kan ikke kun nyde, man må også yde.

12 Dej og deller Bolsjer og bevægelse Muffins og motion Løb og lagkage Tøjdesign og tudefjæs Krop og kage et nyt og spændende valgfag. Mest for piger, men drenge må også godt lege med. Krop og kage Vi skal bage lækre kager, som skal pyntes og nusses om. Mette Blomsterberg go home! Vores krop og dens udseende skal vi passe på, så vi skal selvfølgelig lave vores egne produkter, såsom hårkur, skrubbemasker osv. Dej og deller Kager og bagværk med fokus på ernæringsforbedring. Så behøver vi ikke at løbe bagefter Bolsjer og bevægelse Der skal kreeres bolsjer. Måske hyrer vi eksperthjælp udefra? Vi skal bevæge os for at forbrænde alle de søde sager. 1

13 Muffins og motion Hvem kan lave de sejeste muffins/cupcakes? Mon man kan forbrænde kalorierne ved en omgang zumba? Her påtænker jeg igen eksperthjælp udefra! Løb og lagkage Her kommer konditorevnerne på banen vi skal fremstille de smukkeste og mest kreative lagkager. Hvem kan mon løbe fra mig bagefter? Tøjdesign og tudefjæs Hvis nogle ønsker at studere tøjdesign, kan vi sagtens finde ud af det. Måske kan vi få besøg af en, der har forstand på tøj og mode? Besøge en butik? I vil måske lave et modeshow? Bytte tøj indbyrdes? Hvis I derimod ønsker at kreere noget selv, må vi tænke anderledes, for her stopper mine evner. Måske et samarbejde med et andet valghold? 2

14 Strandby - Ung Dok. nr UNG Eleverne skal arbejde med det at være ung set i forhold til "Unges privatøkonomi" og "Unges job". Eleverne skal lære, hvilke udgifter og indtægter, der knytter sig til at være ung og flytte hjemmefra. De skal lære at lave budget og vurdere det. Eleverne skal vide, hvad man skal være opmærksom på i forhold til at låne penge. Eleverne skal lære, hvad der forventes/forlanges i forhold til at have et fritidsjob. Der skal gennemgåes materiale med med fagudtryk omkring emnerne. Eleverne skal vha. regneark og internet opstille realistisk budget. Der bliver besøg hos arbejdsgivere. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kan overskue egen økonomi og forholde sig til at klare et fritidsjob. Indtægter Udgifter Budgetlægning Vurdere et budget Privatøkonomi Eleven skal kunne overskue og forholde sig til egen økonomi. finde løn, SU. om, hvad løn og SU afhænger af. finde realistiske udgiftsposter i forhold til at bo selv. konkret, hvilke udgiftsposter, der knytter sig til at være ung. at opstille et budget i et regneark., hvordan udgifter og indtægter deles op i et budget. vurdere om et budget er realistisk. om at få de nødvendige poster med i budgettet og om der er overskud/undersk ud. Regler Kvalifikationer Løn Fritidsjob Eleven skal vide noget om, hvordan man får et fritidsjob og hvilke krav og rettigheder der, der gør sig gældende, når man har et job. stille relevante spørgsmål til en arbejdsgiver til en jobsamtale. om regler for unges arbejde. vurdere egne færdigheder/kvalifik ationer i forhold til konkrete jobmuligheder. egne stærke sider og interesser. forstå en lønseddel og hvad de enkelte poster betyder. "frikort", "trækprocent", "bruttoløn" og "udbetalt løn" Dele af undervisningen bliver gennemgang af begreber og præsentation af faktastof inden for området. Eleverne skal være aktive mht. informationssøgning, afprøve budgetlægning, spil/quiz om økonomiske begreber. Der skal forberedes spørgsmål til besøg på lokal arbejdsplads. Undervisningen tilpasses ønsker fra eleverne.

15 Bangbsostrand Skole - Bold og bevægelse dok nr Bold og bevægelse Eleverne skal gennem dette fag få større indsigt i forskellige boldspil. De skal kende til de tekniske færdigheder, samt udføre dem. Det taktiske spil skal eleverne også arbejde med, og selv være med til at udvikle det. Foruden selve spillet, skal de også have en deres eget værktøj, som er deres egen krop. De skal tilegne sig kring kroppens større muskelgrupper, samt opvarmning og udstrækning af disse. Opgaver som at udvikle spil via "spilhjulet" og lave et opvarmningsprogram, skal de også kunne lave. Teknik (teoretisk) Teknik (praktisk) Det tekniske område Eleven skal kende til og udføre de tekniske elementer i de forskellige boldspil kende de tekniske færdigheder, hvordan man udføre forskellige tekniske elementer de tekniske udførelser korrekt udførsel af de tekniske færdigheder Taktik Taktik (udvikling) Det taktiske område Eleven skal kende til det taktiske område anvende en taktik forskellige taktiker anvende taktikken at udvikle en taktik og bringe den i spil Opvarmning Udstrækning Kroppen Eleven skal kende til kroppens muskler. gennemføre en opvarmning, hvad opvarmning gør for kroppen gennemføre udstrækningsøvelser, hvad udstrækning gør for kroppen Spiludvikling Spiludvikling Eleven skal kunne udvikle og ændre spil ændre spillet for at optimere at bruge "spilhjulet" til at ændre elemeter i spillet for optimering

16 Bangsbostrand Skole - Fodbold dok nr Fodbold Eleverne skal gennem dette fag få større indsigt i forskellige boldspil. De skal kende til de tekniske færdigheder, samt udføre dem. Det taktiske spil skal eleverne også arbejde med og selv være med til at udvikle. Foruden selve spillet, skal de også have en deres eget værktøj, som er deres egen krop. De skal tilegne sig kring kroppens større muskelgrupper, samt opvarmning og udstrækning af disse. Opgaver som at udvikle spil via "spilhjulet" og lave et opvarmningsprogram, skal de også kunne lave. Teknik (teoretisk) Teknik (praktisk) Boldbasis og boldspil Det tekniske område Eleven skal kende til og udføre de tekniske elementer i de forskellige boldspil Eleven kender de tekniske færdigheder, hvordan man udfører forskellige tekniske elementer udføre de tekniske udførelser korrekt hvordan man korrekt udfører de tekniske færdigheder drible, aflevere, modtage indersidespark Taktik Taktik (udvikling) Samarbejde og ansvar Det taktiske område Eleven skal kende til det taktiske område anvende en taktik forskellige taktiker anvende en udviklet taktikken at udvikle en taktik og bringe den i spil bevæge sig til holdets fordel, hvad de enkelte medspillere "bidrager med" Opvarmning Udstrækning Fysisk træning / krop og identitet Kroppen Eleven skal kende til kroppens muskler. gennemføre en opvarmning, hvad opvarmning gør for kroppen gennemføre udstrækningsøvelser, hvad udstrækning gør for kroppen Eleven kender sin krops signaler kroppens forbrænding Spiludvikling Spiludvikling Eleven skal kunne bruge spillet og dets udvikling til nye mønstre eleven kan se spillet at bruge "spilhjulet" udvikle sig og være parat til til at ændre elemeter i at reagere i spillets favør spillet for optimering

17 Bangbsostrand Skole - Friluftsliv dok. nr Friluftsliv Lære at bruge naturen som ressource. Bruge naturen som arena for udfordring, præstation og samarbejde. Gennem teamopgaver få oplevelsen af at være en del af en helhed og en uundværlig del i det store puslespil. Vejviser Spisekammer Spilleregler Madlavning Naturen som ressource begå sig i naturen anvende naturens pejlemærker hvordan man orienterer sig i naturen ud fra naturens egne pejlemærker anvende sin viden om frugters og planters spiselighed hvilke frugter og planter der er spiselige. begå sig i naturen på en hensigtsmæssig måde. Eleven ved hvorden man opfører i naturen, med respekt for dennes ressourver, muligheder og begrænsninger. lave mad over bål om båltænding og hygiejne ved madlavning i naturen. Selvet Samarbejde Teamet Teambuilding indgå i et ligeværdigt samarbejde med jævnaldrende Eleven undersøger egne muligheder og kompetencer egne styrker og svagheder samarbejde i forskellige gruppekonstalatio ner. hvad der skal til for et team fungerer. samarbejde i et team om, at et samarbejde i team kræver, at man giver og tager. Kende egne grænser Tillid Flytte grænser Kend din grænse. Kend dig selv Eleven udfordres i forhold til egne grænser. Eleven kender sine egne grænser for hvad der er sjovt og ikke sjovt og tør udfordre dem egne grænser tillid til andre personer og sig selv Eleven ved at alle aktiviteter foregår under kontrollerede forhold. Eleven tør kaste sig ud i det uvisse. om, at udfordringer gør stærk.

18 Bangsbostrand Skole - IT matematik dok. nr IT matematik Lære at bruge It redskaber til matematisk og geometrisk problemløsning lære at bruge Excel til både tekst og beregninger bland andet ved hjælp af funkrtoner og lave konstruktioner i Geogebra ud fra givne oplysninger. Målet er at kunne lave en Fp9 (Tidligere Fsa ) på pc'er Eleverne skal Excell regneark funktioner i excel Statistik i Excel Sandsynlighed i excell Økonnomi i excel ligningsløsning i excell Matematisk modellering kunne lave matematisk problembehandling og modellering på pc er formatere i excel regneark og lave simple udregninger og formler kendskab til excels opbygning og simpel regnemetode Eleverne kan bruge relevante formler i excel regneark Eleverne har kendskab til og kan vælge relevante formler Eleverne kan lave statistiske afbildninger Eleverne har kendskab til de forskellige grafiske afbildninger Eleverne kan bruge slumpfuntionen og få excel til at tælle om slumps betydning for tilfældighed Eleverne kan lave beregninger ved brug af vækstformelen og opstille budgetter Eleverne har budget kontra regnskab og renters rente Elevrne kan lave en 2. grad ligningsløser Eleverne har kendskab til alm ligningsregler og Hvis funktionen Flade dækkende figurer funktioner i geogebra Statistik i Geogebra Ligningsløsning i Geogebra Grafisk afbildning i geogebra Formatering i Geogebra geometrisk modellering Eleverne kan konstruere komplexe figurer ud fra givne oplysninger og figures egenskaber Eleverne kan konstruere polygoner i geogebra ved hjælp af ikoner Eleverne kender de simple konstruktions regler og fremgangsmåd er og kender de relenate ikoner Eleverne kan bruge relevante indbyggede funktioner l geogebra Eleverne har kendskab til og kan vælge relevante funtioner i geogebra Elevrne kan lave boksplot i geogebra Eleverne har kendskab til og kan afkode boksplot Eleverne kan lave grafisk ligningsløsning i Geogebra Eleverne har kendskab til grafisk ligningsløsning Eleverne kan tegne grafer ud fra funktionsforskrifter Eleverne har kendskab til forskellige funktioners grafiske afbildning Eleverne kan ved hjælp af formatering ændre linjer og figures egenskaber og farve Eleverne kan kende forskel på den færdige konstruktion og hjælpelinjer til konstuktion Emnerne vælges i den rækkefølge de bearbejdes i klasserne i samarbejde med de øvrige matematiklærere.

19 Sæby Skole - Outdoor Games dok nr Outdoor-Games Eleverne skal i faget idræt udvikle kompetencer og lyst til at dyrke idrætten for kroppens sundhed og velvære. Det skal endvidere give indsigt i de mulige sociale relationer det giver. Stk. 2 Eleverne skal gennem praksis opleve glæden ved fysisk udfoldelse. Der i gennem skal eleverne opleve lysten ved deltagelse i samspil med andre. Eleverne skal mærke og forstå betydningen af fysisk udfoldelse for kroppens sundhed. Stk. 3 Eleverne skal i valgfaget idræt arbejde med forståelsen af ansvaret for sig selv og det at indgå i et forpligtende fællesskab. Planlægning og formidling Koncentration og fokus Idræt udøvelse udøve idrætslige aktiviteter i fællesskab med andre formidle idrætsaktivitet tilrettelagt i samarbejde med andre idrætsaktiviteters formål, struktur og variationsmuligheder fastholde koncentration og fokus i udøvelsen af en aktivitet koncentration i relation til kropskontrol Idrætsforståelse vurdere vigtigheden af idrætslige aktiviteter for individet og fællesskabet vurdere idrætsvaners betydning for sundhed og trivse Sundhed og trivsel idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel vurdere samspillet mellem individ og fællesskab i idrætsaktiviteter Samarbejde og ansvar muligheder og forpligtelser i idrætsfællesskaber [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] Der lægges vægt på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre, og derigennem på at kunne udvikle samarbejdsrelationer. Etiske og moralske spørgsmål er vigtige at få klarlagt og drøftet. Gennem forløbet skal eleverne udfordres til at inddrage flere forskellige idrætslige handleformer i forbindelse med selvstændige opgaveløsninger. Eleverne undersøger og bearbejder i stigende grad værdien af egen indsats i relation til det fælles resultat. Desuden skal det positive brede sundhedsbegreb understøtte elevernes forståelse af et sundt liv med livslang idræt. Undervisningen skal indeholde idrætslige temaer, der inddrager den internationale dimension. Idrættens samfundsmæssige betydning vurderes med perspektiv til store idrætsbegivenheder.

20 Sæby Skole - psykologi dok nr Psykologi Formålet med faget er, at eleven opnår forståelse og indsigt inden for udvalgte områder inden for psykologiens verden, således at eleven kan forholde sig til psykologiske problemstillinger i menneskets hverdag. Freud og psykoanalysen Behaviorisme Humanisme Psykologiske teorier Eleven skal opnå viden inden for forskellige psykologiske teorier Eleven skal opnå forståelse for psykoanalysen om psykoanalysen og brugen heraf Eleven skal opnå forståelse for behaviorisme og dets retning observérbar adfærd Eleven skal opnå forståelse for humanisme humanismens menneskesyn Mobning Sorg og krise Ungdom og identitet Mennesket og dets levevis Eleven skal opnå indsigt i forskellige stadier og situationer i et menneskes liv redegøre for forskellige årsager til mobning om mobning og dets konsekvenser opnå forståelse for handlemåder og reaktioner i forbindelse med sorg og krise egne og andre menneskers reaktioner i omverdenen i forbindelse med sorg og kriser forstå forskellige aspekter og problemstillinger i forbindelse med udviklingen af identitet. sin egen situation og problemer i sin egen identitetsudvikling Eleverne skal gennem læste tekster/cases og diskussion forsøge at opnå forståelse for handle- og væremåde i situationer og handlinger i hverdagen. Hvordan tænker vi som mennesker i bestemt situationer. Hvordan handler vi og hvorfor?

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

PRØVE I IDRÆT Hvordan bedømmer vi?

PRØVE I IDRÆT Hvordan bedømmer vi? PRØVE I IDRÆT Hvordan bedømmer vi? De to puljer Pulje A Redskabsaktiviteter Dans og udtryk Kropsbasis Pulje B Løb, spring, kast Boldbasis og boldspil Fysisk træning (Natur/udeliv) Form Udtrækning den 24.

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013.

Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013. Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013. Emne Aktiviteter Delmål for idræt efter 2. klasse på Interskolen Lege (3 uger) (4 uger) Løb (2 uger) Gymnastik (6 uger) Gamle lege: Eleverne

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni, 14/15 Vestegnen

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes medio maj 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen

Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen Teori i idræt hvordan?.! Er målet for dig, at faget skal have en rød tråd og give såvel elever som lærere en oplevelse af progression og udvikling? Så får

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere