Skagen Skole - Fitness Dance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skagen Skole - Fitness Dance"

Transkript

1 Skagen Skole - Fitness Dance dok. Nr Fitness Dance Kompetenceområde Alsidig idrætsøvelse Kompetencemål anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis. At dans er en form for udtryk man kan give via sin krop. Eks: hvad betyder musikken for kroppen, for sindet og for udtrykket. At udforske forskellige former for arbejdsmetoder. Eks: Vise at der er et samspil mellem krop, træning og trivsel. Dans og udtryk er en alsidig idrætsøvelse man kan bruge mange steder. Eks: Kroppens betydning for psyke og identitet beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier. Dans/komposition samspillet mellem bevægelses og musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans. Krop, træning og trivsel vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidig perspektiv. analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling. kroppens betydning for psyke og identitet. vurdere fysisk aktivitets effekt på krop og identitet. Anatomi idrætsudøvelses betydning for krop og identitet. Fitness Dance et valgfag der henvender sig til unge som har interesse i Dans og udtryk At få synliggjort forskellige danse- udtryksarter gennem musik. Udarbejdet af idrætslærer: Mette Mai Diget

2 Skagen Skole: Science sild naturfag for piger Dok. Nr Science sild naturfag for piger Kompetenceområde Undersøgelse Kompetencemål designe, gennemføre og evaluere i fysik/kemi De skal lære at formulere og afgrænse en problemstilling med et naturfagligt indhold. Eks at søge informationer omkring sæbe, formulere sig hvad de vil undersøge og hvorfor? Via praktiske forsøg fremstille produkter som er naturfagsrelevant. Eks hvordan er det lige man laver sæbe? Hvad skal jeg bruge og hvordan? De skal kunne perspektivere det til deres egen hverdag. Eks hvad indeholder sæbe, hvor køber jeg det. Hvorfor er der forskel på sæber dyrt/billigt Økologisk/kemisk fremstillet. Hvorfor tåler jeg ikke slags sæber. formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Eksperimentere naturfaglige undersøgelsesmetoder, anvendelsesmuligheder og begrænsninger Perspektivere perspektivere fysik/kemi til omverden og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden. Perspektivere aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold. Science Sild naturfag for piger henvender sig til piger med interesse for naturvidenskab. At få studier i naturfag til at blive virkelighedsgjort med afsæt i deres egen verden og viden. Ved bl.a. at besøge og have et tæt samarbejde med lokale forretninger (Matas) og virksomheder som Skagerak Pelagic laboratorie. Udarbejdet af fysik/kemi lærer: Mette Mai Diget

3 Skagen Skole Sport og motion dok. Nr Sport og motion Kompetenceområde Boldspil Samarbejde og ansvar Kompetencemål Eleverne skal opnå forståelse for centrale aspekter af boldspil og boldaktiviteter, så de kan udvikle og justere aktiviteterne Eleverne skal kunne fokusere på evner og færdigheder til at kunne samarbejde i idrætslige aktiviteter Undervisningen tager udgangspunkt i fodbold. Eleven skal gennem forskellige boldaktiviteter udvikle glæde og lyst til at udøve idræt, samt udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i forpligtende fællesskab. beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil Teknik og taktik samspillet mellem teknik og taktik i samspil Samarbejde og ansvar vurdere samspillet mellem individ og fællesskab i muligheder og forpligtelser i idrætsfællesskaber idrætsaktiviteter Eleven skal tilegne sig større egen krop. Herunder ernæring, søvn, hvile og restitution, samt forbedre sin egen fysik ved fysisk træning, især i vintermånederne. Eleven skal vise og forklare tekniske øvelser for valgfagsholdkammerater og 8-10 årige på Skagen Idrætsklub. Eleven skal udføre tekniske og taktiske øvelser, samt vise teknisk og taktisk spilforståelse i spilsituationen.

4 Skagen Skole Idræt i teori og praksis Dok. Nr Idræt i teori og praksis Kompetenceområde Krop, træning og trivsel Kompetencemål analysere samsspil mellem krop, træning og trivsel Undervisningen tager sit udgangspunkt i elevernes kendskab til forskellige typer af idrætsvaner, samt sociale og psykiske aspekter af fysisk aktivitet. Der arbejdes med elevernes evne til at vurdere forskellige idrætsvaner ud fra en idrætsfaglig, samfundsmæssig og personlig vinkel. Eleverne skal kunne beskrive, hvilke gevinster der kan følge med, hvis man får opbygget sunde idrætsvaner. Endvidere skal eleverne kunne vurdere, hvilke fordele og ulemper der kan være ved at indgå i et idrætsfællesskab eller ved selvtræning. Undervisningen skal lede hen imod, at eleverne finder frem til deres egne præferencer. Eleverne skal opnå træningsgrader og forholde sig kritisk til fx overtræning og forklare, hvilke risici det kan indebære. formidle fordele og ulemper ved forskellige idrætsvaner. Fysisk træning faglige anbefalinger til idrætsvaner. Boldbasis og boldspil anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. beherske grundlæggende teknikker i boldspil. Boldspil grundlæggende tekniske elementer i boldspil. Undervisningen tager sit udgangspunkt i elevernes kendskab til forskellige typer af idrætsvaner, samt sociale og psykiske aspekter af fysisk aktivitet. Der arbejdes med elevernes evne til at vurdere forskellige idrætsvaner ud fra en idrætsfaglig, samfundsmæssig og personlig vinkel. Eleverne skal arbejde med sikker og kontrolleret teknik i varierede boldspil og med brug af forskellige typer bolde, herunder blød og hårde bolde samt spil med forlænget arm, fx badminton, tennis og hockey.

5 Ålbæk og Jerup Skoler: Projektledelse dok. nr Projektledelse [et skal forholde sig til tre spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i valgfaget? Hvordan skal de lære det (arbejdsmåder)? Hvorfor skal de lære det?] Formålet med faget er at give eleverne kompetencer, så de er i stand til at tænke kreativt, innovativt og iværksætte nye ideer og lede dem. Der vil blive arbejdet projektorinenteret, hvor eleverne selv er med til at sætte dagsordenen. Eleverne skal med faget lære at undersøge muligheder og teste ideer af i praksis. De skal blive i stand til at planlægge og facilitere processer fra ide til produkt. Faget skal give mulighed for personlig udvikling. Innovativ tænkning Idegenerering Procesplanlægning Innovativ tænkning fremme, udvikle og udvælge ideer forholde sig til forskellige former for innovation forskellig former for innovation fremme, udvikle og udvælge ideer værktøjer til at generere ideer planlægge fra ide til praksis metoder til planlægning Strategi Ledelse Evaluering Iværksætning og ledelse Elevne kan planlægge, igangsætte og lede en proces strukturere en plan for igangsættelse af projektet til at vurderer en proces iværksætte og lede proces- og projektopgaver forskellige ledelsesmodeller reflektere over egne arbejdsprocesser og egen læring vurdere proces og resultat [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] Eleverne skal tilegne sig kompetencer der gør dem i stand til at: fremme, udvælge og prioritere ideer. De skal lære at anvende forskellige medier til reseach og formidling. De skal undersøger muligheder og teste ideer. De skal planlægge og faciliterer og lede processer fra ide til produkt, både individuelt og i teams. De skal reflektere og evaluere egne arbejdsprocesser og egen læring. Undervisningen vil være meget projektorienteret og meget ud fra elevernes egen dagsorden. Det vil blandt andet ske i samarbejde med DGI, Nordjylland om projektet "Innovation, Iværksætteri, Ledelse. Eleverne skal derigennem udvikle og deres egen personlighed og ansvarlighed

6 Strandby Skole - Friluftsliv Dok. nr Friluftsliv Eleverne skal lære at se, mærke og forstå nogle af de muligheder for udfoldelse, livet under åben himmel kan give dem. De skal lære at bruge naturen med respekt. De skal udforske egne evner til at drage fordel af naturens resurser og lære at værdsætte betydningen af vejrets skiften. Eleverne skal lære teknikker til beherskelse af redskaber, som kan øge glæden ved at færdes i naturen. Udeaktivitet kan øge velvære hos eleverne, til glæde for generel trivsel og sundhed Våbenkendskab Fiskeredskaber Vildtbiologi Havbiologi Sikkerhed Begrænsninger Jagt/fiskeri At blive fortrolig med våben/fangstredskaber i forhold til succes og sikkerhed/begræns ninger. Eleverne kan forstå forskellige våben og fangstredskabers tekniske opbygning Eleverne har skydefærdighed med letkalibrede våben Eleverne kan planlægge og udføre fiskeri med let udstyr i nærområdet Eleverne har forskellige fiskeredkaber til forskellige fiskearter Eleverne kan forstå forskellige livsformers biologi i nærområdet Eleverne har udvalgte fugle og dyr Eleverne lærer havets indvirkning på fisks livsvilkår at kende Eleverne har almindelige fisk i nærområdet Eleverne kan forudse og forstå farlige situationer med våben Eleverne har at undgå uheld med våben Eleverne kan reflektere over tekniske og lovmæssige forhold Eleverne har aldersgrænser for udfoldelse med våben og fangstredskaber Naturiagttagelse/ krop/bevægelse. At lære glæden ved at færdes i naturen og iagttage livets utallige udfoldelser. At forstå betydningen af vejr og vind på egen krop. At mærke sig selv. Eleven opnår færdighed i sejlads med mindre både Sejlads om sejltekniske kundskaber i mindre både planlægge svampejagt i nærområdet Svampejagt almindelige svampearter Pusterør bruge pusterør og opnår forstålese af naturfolks jagtteknik pusterørs effektivitet Ud i naturen prøve sig selv af i naturen, og forstå dens betydning for deres fysiske og psykiske udvikling Evelen har viden om at begå sig i naturen [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med elevholdets realistiske ønsker. Aktiviteterne foregår primært i nærområdet og med de resurser skolen og undertegnede kan stille til rådighed. Klubber og foreninger kan i visse tilfælde inddrages i undervisningen. Friluftsliv afvikles pr. kvartal og er meget årstidsbestemt i forhold til, hvilke aktiviteter valgfaget og undertegnede kan tilbyde.

7 Strandby Skole - Idræt (atletik) dok nr Idræt-Atletik Dette valgfag er opdelt i fire perioder (atletik, boldspil, kroppen og Natur & udeliv). eleverne kan vælge sig ind på én eller flere perioder [et skal forholde sig til tre spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i valgfaget? Hvordan skal de lære det (arbejdsmåder)? Hvorfor skal de lære det?] Der arbejdes indgående med elevernes kendskab til en række atletikdiscipliner og elevernes færdigheder inden for udvalgte discipliner, fx trespring, spydkast, kuglestød, højdespring og løb.eleverne skal arbejde med at beherske udvalgte atletikdiscipliner med fokus på fart, distance og længde. Eleverne skal beherske teknikken til at løbe, springe og kaste sikkert og stabilt. Disse færdigheder skal de kunne omsætte til en atletikpraksis, som de har en grundlæggende kring. Eleverne skal opnå en udvidet forståelse af de grundlæggende færdigheder inden for løb, spring og kast. Fysisk udfoldelse Træningsformer Test af kondition Egne mål Digitale hjælpemidler Løb Eleven skal kende til langdistanceløbs forskellige facetter Eleven skal løbetræne på forskellige måder Kende til egne grænser og muligheder Eleven skal kende og afprøve træningsformer. FX Intervaltræning og Aerobtræning eleven skal udvælge og afprøve træningsformer Eleven skal kende til forskellige former for løbetests (Cooper, bibtest osv Eleven skal udføre og vurdere tests Eleven skal sætte egne mål for forløbet. Eleven skal vurdere egne mål Eleverne skal bruge nye digitale hjælpemidler FX Endomondo Elerne skal kende til nye digitale hjælpemidler Spring og kast Eleven skal udøve, træne og kende forskellige teknikker indenfor spring og kast. Eleven skal træne kast og spring på forskellige måder Fysisk udfoldelse Træningsformer Teoretisk teknik Egne mål Kende til egne grænser og muligheder Eleven skal kende og afprøve træningsformer. FX Styrke- og Plyometrisktræning eleven skal udvælge og afprøve træningsformer Lærer viser fx med video forskellige teknikker indenfor spring og kast Eleverne skal kende til teknikker indenfor spring og kast Eleven skal sætte egne mål for forløbet. Eleven skal vurdere egne mål Eleverne skal kende til historiske ikoner indenfor atletik. FX Bubka og Forsbury Atletik historie [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne ønsker og mål for perioden. Eleverne sætter og vurderer egne mål. Eleven skal individuelt eller i grupper i samarbejde med lærerne lave et forløb for perioden. Lærerne viser teori for fx teknikker og træningsmetoder indenfor løb, spring og kast. Eleverne skal vurdere og justere egne mål. Gennem træning og teoretisk viden skal eleven blive bedre til 2-3 atletikdiscipliner

8 Strandby Skole - Idræt(Boldspil) dok nr Idræt -Boldspil [et skal forholde sig til tre spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i valgfaget? Hvordan skal de lære det (arbejdsmåder)? Hvorfor skal de lære det?] Undervisningen er centreret omkring en videreudvikling af elevernes færdigheder ud i de tekniske og taktiske elementer for boldspil. Som del af denne videreudvikling af elevernes færdigheder og boldspil er planlægning og udvikling af eksisterende boldspil herunder taktiske elementer. Eleverne skal arbejde med anvendelse af faglige termer, og de skal kunne tage ansvar i spilsituationer som deltager.undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår forståelse for centrale aspekter af boldspil, og at de kan udvikle og justere aktiviteter. Fysisk udfoldelse Teknik Taktik Øvelser/Fysisk træning Booldspil Eleven skal udvikle taktisk og teknisk viden indenfor valgte boldspil Eleven skal deltage i boldspil og øvelser komme med boldspillet beherske tekniske elementer i forkellige boldspil Har forskellige tekniske aspekter i boldspillet Kende til og kan udvikle taktikker i det valgte boldspil Har forskellige formidle taktiske aspekter en træningsøvelse i boldspillet udviklingen af træningsøvelser og kender til den bagvedliggende teknik/taktik Kultur Fairplay Samarbejde Boldspils kultur og normer Kende til forskellige boldspil kulturer og normer Kende til det valgte boldspils kultur og udbredelse Kende forskel på forskellige landes boldspilskultur Kende til Fairplay begrebet Udvise Fairplay udvikle samarbejdsrelation er iboldspil om muligheder og forpligtelser i idrætsfælleskaber [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] Eleverne skal i samarbejde med lærerne udvælge 2-3 boldspil de vil fordybe sig i. Når disse boldspil er valgt vil lærerne lave oplæg til taktiske og tekniske metoder og træningsformer. Eleverne skal, i samarbejde med lærerne,i grupper lave øvelser/træninger der kan fremme teniske og eller taktiske elementer i det valgte boldspil. Eleverne skal instruere de andre deltagere på holdet i deres øvelser.

9 Strandby Skole: Idræt (Kroppen) dok nr Idræt -Kroppen [et skal forholde sig til tre spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i valgfaget? Hvordan skal de lære det (arbejdsmåder)? Hvorfor skal de lære det?] Eleverne skal arbejde med deres, hvordan kroppen kan bruges i forskellige sammenhænge. Det gælder dans /udtryk, redkskabsaktiviteter, akrobatik osv. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne opnår og erfaring med arbejdsteknikker inden for gymnastiske øvelser og spring samt træning af egne færdigheder. Eleverne skal arbejde med at udføre en sikker modtagning i spring og i behændighedsøvelser, fx ved kraftspring og overslag.eleverne skal arbejde med at koordinere deres bevægelser til rytme og musik, herunder beherske komplekse bevægelsesmønstre. Fysisk udfoldelse Redskaber Akrobatik Gymnastik Redskabsaktiviter Eleverne skal alsidigt arbejde med kroppens muligheder Eleverne skal aldidigt arbejde med forskellige former for spring og gymnastisske øvelser Kende til teknikker indenfor spring og gymnastiske øvelser gennemføre forskellige spring. FX buk, hest, overslag osv. Eleven kender til elemneter i springgymnastik (Spænding, kip osv) Eleven kender til elemneter i akrobatik(spænding, balance osv) i grupper opfinde egne elementer indenfor akrobatik beherske sammensatte bevægelsesserier udføre og sammensætte eget gymnastisk program Fysisk udfoldelse Dans/Hiphop Cheerleading Klassisk dans Dans og Udtryk beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier Eleven deltager i forskellige danse om forskellige måder at bevæge sig til musik Kan gennemføre en danse eller hiphop øvelse Kan udvikle en dans eller hiphop øvelse gennemføre en Cheerleadingserie Kan udvikle egen cheerleadingserie. Kender til Cheerleading kultur fra USA Kan udføre en klassisk dans FX Engelsk vals eller Cha Cha Cha Kan sammensætte standardtrin til sammenhængende dans [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] I denne periode af valgfaget skal eleven selv bruge sin krop til Redksabs -, gymnastik- og danseaktiviteter. Eleven skal vælge mellem gymnastik eller dans som hovedområde. Alle elever skal sammen med lærerne arbejde med redskabsøvleser. Dette er pga det sikkerhedsmæssige der skal være i orden ved redskabsaktviteter. Eleverne får instruktion i de forskellige områder og lærerne giver eksempler på aktiviteter. Idekatalog med teori og praksiseksempler udleveres til de forskellige hovedområder. Eleverne laver selv en aktivitet indenfor det valgte.

10 Strandby Skole - Idræt(Natur og udeliv) dok nr Idræt - Natur og Udeliv Eleverne skal arbejde med idrætsaktiviteter i det fri, både på land samt i og på vand. Med udgangspunkt i elevernes kendskab til aktiviteter i uderummet skal de arbejde med at udvikle og planlægge aktiviteter i det fri. Eleverne skal arbejde med at beherske forskellige teknikker i idrætsaktiviteter i udelivet. Eleverne skal som led i dette arbejde vurdere kvaliteter og gevinster ved at dyrke idræt i det fri. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår et bredt kendskab til de udfoldelsesmuligheder, der er i uderummet og oplever glæde ved fysisk aktivitet i det fri. Naturen som idræts- og aktivitetsarena er centralt for elevernes oplevelse af samspillet mellem idræt og fysiskaktivitet, fx gennem o-løb, mountainbike, kano og kajak samt nordisk friluftsliv som vandring, og overnatning i det fri Skov og Strand Digitalt udeliv Natur og udeliv Oplevelser og udfordringer i natur og udeliv Lave aktiviter i skov og på strand FX O- løb, beachvolley, fiskeri osv. Lave egne aktiviteter i skov og på strand Bruge digitale hjælpemidler, som gps og mobiltlefon Lave egne aktiviteter med digitale hjælpemidler. FX woop app Cykling På havet Natur og udeliv Oplevelser og udfordringer i natur og udeliv Afprøve forskellige former for cykling. Fx mountainbike, landevej Kende til forksellige cykelkulturer Lave aktiviteter på havet. FX i samarbejde med sejlklub eller havkajakklub. Kende til teknikker og sikkerhed i fx sejlads Eleverne skal vælge hvilke af de ovennævnte områder de vil arbejde med. Da vi ikke kender eleverne endu er det svært at beskirve hvad der er muligt. Fx bliver det svært at tage mountainbike på programmet hvis ikke nogen af eleverne ejer en mountainbike. Der er PT ikke lavet aftaler med Sejl.- eller havkajakklub. Men vi har tidligere haft et rigtigt fint samarbejde med havkajakklubben. Så det satser vi på kan lade sig gøre igen. Et helt andet meget interessant område som ikke er nævnt ovenstående er overnatning i naturen. Ved PTikke om det kan lade sig gøre. Nærmere læseplan senere, når lærerne har hørt elevernes ønsker [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og Eleverne skal vælge hvilke af de ovennævnte områder de vil arbejde med. Da vi ikke kender eleverne endu er det svært at beskirve hvad der er muligt. Fx bliver det svært beskriv, hvordan undervisningen skal at tage mountainbike på programmet hvis ikke nogen af eleverne ejer en mountainbike. Der er PT ikke lavet aftaler med Sejl.- eller havkajakklub. Men vi har tidligere haft et tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår rigtigt fint samarbejde med havkajakklubben. Så det satser vi på kan lade sig gøre igen. målene] Et helt andet meget interessant område som ikke er nævnt ovenstående er overnatning i naturen. Ved PTikke om det kan lade sig gøre.

11 Strandby Skole - Krop og Kage dok. nr Krop og kage I valgfaget Krop og kage skal eleverne bygge oven på og finpudse deres allerede erhvervede færdigheder og mad og madlavning fra madkundskabsundervisningen. Eleverne skal primært arbejde med fremstilling af diverse former for bagværk. Eleverne skal ud over at træffe sunde madvalg for sig selv også lære at træffe sunde madvalg for andre målgrupper, og de skal opnå kendskab til et bredt udvalg af fødevarer. Derudover skal eleverne lære at eksperimentere med smag og madlavning samt arbejde med holdninger til mad, madoplevelser, madglæde og livskvalitet. Emnerne skal være virkelighedsnære og tilpasses aldersgruppen på de relevante klassetrin. Endvidere skal eleverne arbejde med deres, hvordan kroppen kan bruges i forskellige sammenhænge. Det gælder dans, løb, boldspil osv. Undervisningen skal lede frem imod, at eleverne opnår egne færdigheder samt motions betydning for kroppens sundhed generelt. Madlavning, bagning og sundhed Eleverne kan eksperimentere ud fra grundlæggende madlavnings-og bageteknikker. Mål og struktur strukturere madlavning fra ide til præsentation om arbejdsprocesser og bageteknikker Bagetekniske egenskaber og håndværk eksperimentere med ingredienser og metoder om metoder og ingrediensers madtekniske egenskaber Eksperimenterende madlavning eksperimentere med egne smagsoplevelser i madlavning om sensorik og smag Sund mad til målgrupper udvikle en opskrift ud fra sundhedskriterier om sundhedskriterier i opskrifter Fysisk udfoldelse - dans Fysisk udfoldelse - boldspil Fysisk udfoldelse - løb Digitale hjælpemidler Bevægelse Eleven skal arbejde alsidigt med kroppens muligheder deltage i forskellige danse, fx zumba om forskellige måder at bevæge sig til musik deltage i boldspil og øvelser og teori om boldspillet og kende reglerne løbetræne på forskellige måder om egne muligheder og grænser Eleverne kan bruge nye digitale hjælpemidler, fx Endomondo om nye digitale hjælpemidler [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne ønsker og mål for perioden. Eleverne skal i samarbejde med læreren lave et forløb for perioden. Eleverne sætter og vurderer egne mål. Ved behov hentes der hjælp ind udefra fx til zumba. I visse tilfælde kan eleverne stå for teorien ved boldspil, hvis eleven har særlig kompetence indenfor dette område. Eleverne skal forstå vigtigheden af sammenhængen mellem indtagelse af diverse fødevarer og bevægelse. Man kan ikke kun nyde, man må også yde.

12 Dej og deller Bolsjer og bevægelse Muffins og motion Løb og lagkage Tøjdesign og tudefjæs Krop og kage et nyt og spændende valgfag. Mest for piger, men drenge må også godt lege med. Krop og kage Vi skal bage lækre kager, som skal pyntes og nusses om. Mette Blomsterberg go home! Vores krop og dens udseende skal vi passe på, så vi skal selvfølgelig lave vores egne produkter, såsom hårkur, skrubbemasker osv. Dej og deller Kager og bagværk med fokus på ernæringsforbedring. Så behøver vi ikke at løbe bagefter Bolsjer og bevægelse Der skal kreeres bolsjer. Måske hyrer vi eksperthjælp udefra? Vi skal bevæge os for at forbrænde alle de søde sager. 1

13 Muffins og motion Hvem kan lave de sejeste muffins/cupcakes? Mon man kan forbrænde kalorierne ved en omgang zumba? Her påtænker jeg igen eksperthjælp udefra! Løb og lagkage Her kommer konditorevnerne på banen vi skal fremstille de smukkeste og mest kreative lagkager. Hvem kan mon løbe fra mig bagefter? Tøjdesign og tudefjæs Hvis nogle ønsker at studere tøjdesign, kan vi sagtens finde ud af det. Måske kan vi få besøg af en, der har forstand på tøj og mode? Besøge en butik? I vil måske lave et modeshow? Bytte tøj indbyrdes? Hvis I derimod ønsker at kreere noget selv, må vi tænke anderledes, for her stopper mine evner. Måske et samarbejde med et andet valghold? 2

14 Strandby - Ung Dok. nr UNG Eleverne skal arbejde med det at være ung set i forhold til "Unges privatøkonomi" og "Unges job". Eleverne skal lære, hvilke udgifter og indtægter, der knytter sig til at være ung og flytte hjemmefra. De skal lære at lave budget og vurdere det. Eleverne skal vide, hvad man skal være opmærksom på i forhold til at låne penge. Eleverne skal lære, hvad der forventes/forlanges i forhold til at have et fritidsjob. Der skal gennemgåes materiale med med fagudtryk omkring emnerne. Eleverne skal vha. regneark og internet opstille realistisk budget. Der bliver besøg hos arbejdsgivere. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kan overskue egen økonomi og forholde sig til at klare et fritidsjob. Indtægter Udgifter Budgetlægning Vurdere et budget Privatøkonomi Eleven skal kunne overskue og forholde sig til egen økonomi. finde løn, SU. om, hvad løn og SU afhænger af. finde realistiske udgiftsposter i forhold til at bo selv. konkret, hvilke udgiftsposter, der knytter sig til at være ung. at opstille et budget i et regneark., hvordan udgifter og indtægter deles op i et budget. vurdere om et budget er realistisk. om at få de nødvendige poster med i budgettet og om der er overskud/undersk ud. Regler Kvalifikationer Løn Fritidsjob Eleven skal vide noget om, hvordan man får et fritidsjob og hvilke krav og rettigheder der, der gør sig gældende, når man har et job. stille relevante spørgsmål til en arbejdsgiver til en jobsamtale. om regler for unges arbejde. vurdere egne færdigheder/kvalifik ationer i forhold til konkrete jobmuligheder. egne stærke sider og interesser. forstå en lønseddel og hvad de enkelte poster betyder. "frikort", "trækprocent", "bruttoløn" og "udbetalt løn" Dele af undervisningen bliver gennemgang af begreber og præsentation af faktastof inden for området. Eleverne skal være aktive mht. informationssøgning, afprøve budgetlægning, spil/quiz om økonomiske begreber. Der skal forberedes spørgsmål til besøg på lokal arbejdsplads. Undervisningen tilpasses ønsker fra eleverne.

15 Bangbsostrand Skole - Bold og bevægelse dok nr Bold og bevægelse Eleverne skal gennem dette fag få større indsigt i forskellige boldspil. De skal kende til de tekniske færdigheder, samt udføre dem. Det taktiske spil skal eleverne også arbejde med, og selv være med til at udvikle det. Foruden selve spillet, skal de også have en deres eget værktøj, som er deres egen krop. De skal tilegne sig kring kroppens større muskelgrupper, samt opvarmning og udstrækning af disse. Opgaver som at udvikle spil via "spilhjulet" og lave et opvarmningsprogram, skal de også kunne lave. Teknik (teoretisk) Teknik (praktisk) Det tekniske område Eleven skal kende til og udføre de tekniske elementer i de forskellige boldspil kende de tekniske færdigheder, hvordan man udføre forskellige tekniske elementer de tekniske udførelser korrekt udførsel af de tekniske færdigheder Taktik Taktik (udvikling) Det taktiske område Eleven skal kende til det taktiske område anvende en taktik forskellige taktiker anvende taktikken at udvikle en taktik og bringe den i spil Opvarmning Udstrækning Kroppen Eleven skal kende til kroppens muskler. gennemføre en opvarmning, hvad opvarmning gør for kroppen gennemføre udstrækningsøvelser, hvad udstrækning gør for kroppen Spiludvikling Spiludvikling Eleven skal kunne udvikle og ændre spil ændre spillet for at optimere at bruge "spilhjulet" til at ændre elemeter i spillet for optimering

16 Bangsbostrand Skole - Fodbold dok nr Fodbold Eleverne skal gennem dette fag få større indsigt i forskellige boldspil. De skal kende til de tekniske færdigheder, samt udføre dem. Det taktiske spil skal eleverne også arbejde med og selv være med til at udvikle. Foruden selve spillet, skal de også have en deres eget værktøj, som er deres egen krop. De skal tilegne sig kring kroppens større muskelgrupper, samt opvarmning og udstrækning af disse. Opgaver som at udvikle spil via "spilhjulet" og lave et opvarmningsprogram, skal de også kunne lave. Teknik (teoretisk) Teknik (praktisk) Boldbasis og boldspil Det tekniske område Eleven skal kende til og udføre de tekniske elementer i de forskellige boldspil Eleven kender de tekniske færdigheder, hvordan man udfører forskellige tekniske elementer udføre de tekniske udførelser korrekt hvordan man korrekt udfører de tekniske færdigheder drible, aflevere, modtage indersidespark Taktik Taktik (udvikling) Samarbejde og ansvar Det taktiske område Eleven skal kende til det taktiske område anvende en taktik forskellige taktiker anvende en udviklet taktikken at udvikle en taktik og bringe den i spil bevæge sig til holdets fordel, hvad de enkelte medspillere "bidrager med" Opvarmning Udstrækning Fysisk træning / krop og identitet Kroppen Eleven skal kende til kroppens muskler. gennemføre en opvarmning, hvad opvarmning gør for kroppen gennemføre udstrækningsøvelser, hvad udstrækning gør for kroppen Eleven kender sin krops signaler kroppens forbrænding Spiludvikling Spiludvikling Eleven skal kunne bruge spillet og dets udvikling til nye mønstre eleven kan se spillet at bruge "spilhjulet" udvikle sig og være parat til til at ændre elemeter i at reagere i spillets favør spillet for optimering

17 Bangbsostrand Skole - Friluftsliv dok. nr Friluftsliv Lære at bruge naturen som ressource. Bruge naturen som arena for udfordring, præstation og samarbejde. Gennem teamopgaver få oplevelsen af at være en del af en helhed og en uundværlig del i det store puslespil. Vejviser Spisekammer Spilleregler Madlavning Naturen som ressource begå sig i naturen anvende naturens pejlemærker hvordan man orienterer sig i naturen ud fra naturens egne pejlemærker anvende sin viden om frugters og planters spiselighed hvilke frugter og planter der er spiselige. begå sig i naturen på en hensigtsmæssig måde. Eleven ved hvorden man opfører i naturen, med respekt for dennes ressourver, muligheder og begrænsninger. lave mad over bål om båltænding og hygiejne ved madlavning i naturen. Selvet Samarbejde Teamet Teambuilding indgå i et ligeværdigt samarbejde med jævnaldrende Eleven undersøger egne muligheder og kompetencer egne styrker og svagheder samarbejde i forskellige gruppekonstalatio ner. hvad der skal til for et team fungerer. samarbejde i et team om, at et samarbejde i team kræver, at man giver og tager. Kende egne grænser Tillid Flytte grænser Kend din grænse. Kend dig selv Eleven udfordres i forhold til egne grænser. Eleven kender sine egne grænser for hvad der er sjovt og ikke sjovt og tør udfordre dem egne grænser tillid til andre personer og sig selv Eleven ved at alle aktiviteter foregår under kontrollerede forhold. Eleven tør kaste sig ud i det uvisse. om, at udfordringer gør stærk.

18 Bangsbostrand Skole - IT matematik dok. nr IT matematik Lære at bruge It redskaber til matematisk og geometrisk problemløsning lære at bruge Excel til både tekst og beregninger bland andet ved hjælp af funkrtoner og lave konstruktioner i Geogebra ud fra givne oplysninger. Målet er at kunne lave en Fp9 (Tidligere Fsa ) på pc'er Eleverne skal Excell regneark funktioner i excel Statistik i Excel Sandsynlighed i excell Økonnomi i excel ligningsløsning i excell Matematisk modellering kunne lave matematisk problembehandling og modellering på pc er formatere i excel regneark og lave simple udregninger og formler kendskab til excels opbygning og simpel regnemetode Eleverne kan bruge relevante formler i excel regneark Eleverne har kendskab til og kan vælge relevante formler Eleverne kan lave statistiske afbildninger Eleverne har kendskab til de forskellige grafiske afbildninger Eleverne kan bruge slumpfuntionen og få excel til at tælle om slumps betydning for tilfældighed Eleverne kan lave beregninger ved brug af vækstformelen og opstille budgetter Eleverne har budget kontra regnskab og renters rente Elevrne kan lave en 2. grad ligningsløser Eleverne har kendskab til alm ligningsregler og Hvis funktionen Flade dækkende figurer funktioner i geogebra Statistik i Geogebra Ligningsløsning i Geogebra Grafisk afbildning i geogebra Formatering i Geogebra geometrisk modellering Eleverne kan konstruere komplexe figurer ud fra givne oplysninger og figures egenskaber Eleverne kan konstruere polygoner i geogebra ved hjælp af ikoner Eleverne kender de simple konstruktions regler og fremgangsmåd er og kender de relenate ikoner Eleverne kan bruge relevante indbyggede funktioner l geogebra Eleverne har kendskab til og kan vælge relevante funtioner i geogebra Elevrne kan lave boksplot i geogebra Eleverne har kendskab til og kan afkode boksplot Eleverne kan lave grafisk ligningsløsning i Geogebra Eleverne har kendskab til grafisk ligningsløsning Eleverne kan tegne grafer ud fra funktionsforskrifter Eleverne har kendskab til forskellige funktioners grafiske afbildning Eleverne kan ved hjælp af formatering ændre linjer og figures egenskaber og farve Eleverne kan kende forskel på den færdige konstruktion og hjælpelinjer til konstuktion Emnerne vælges i den rækkefølge de bearbejdes i klasserne i samarbejde med de øvrige matematiklærere.

19 Sæby Skole - Outdoor Games dok nr Outdoor-Games Eleverne skal i faget idræt udvikle kompetencer og lyst til at dyrke idrætten for kroppens sundhed og velvære. Det skal endvidere give indsigt i de mulige sociale relationer det giver. Stk. 2 Eleverne skal gennem praksis opleve glæden ved fysisk udfoldelse. Der i gennem skal eleverne opleve lysten ved deltagelse i samspil med andre. Eleverne skal mærke og forstå betydningen af fysisk udfoldelse for kroppens sundhed. Stk. 3 Eleverne skal i valgfaget idræt arbejde med forståelsen af ansvaret for sig selv og det at indgå i et forpligtende fællesskab. Planlægning og formidling Koncentration og fokus Idræt udøvelse udøve idrætslige aktiviteter i fællesskab med andre formidle idrætsaktivitet tilrettelagt i samarbejde med andre idrætsaktiviteters formål, struktur og variationsmuligheder fastholde koncentration og fokus i udøvelsen af en aktivitet koncentration i relation til kropskontrol Idrætsforståelse vurdere vigtigheden af idrætslige aktiviteter for individet og fællesskabet vurdere idrætsvaners betydning for sundhed og trivse Sundhed og trivsel idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel vurdere samspillet mellem individ og fællesskab i idrætsaktiviteter Samarbejde og ansvar muligheder og forpligtelser i idrætsfællesskaber [Uddyb målene for, hvad eleven skal lære og beskriv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges med henblik på, at eleven opnår målene] Der lægges vægt på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre, og derigennem på at kunne udvikle samarbejdsrelationer. Etiske og moralske spørgsmål er vigtige at få klarlagt og drøftet. Gennem forløbet skal eleverne udfordres til at inddrage flere forskellige idrætslige handleformer i forbindelse med selvstændige opgaveløsninger. Eleverne undersøger og bearbejder i stigende grad værdien af egen indsats i relation til det fælles resultat. Desuden skal det positive brede sundhedsbegreb understøtte elevernes forståelse af et sundt liv med livslang idræt. Undervisningen skal indeholde idrætslige temaer, der inddrager den internationale dimension. Idrættens samfundsmæssige betydning vurderes med perspektiv til store idrætsbegivenheder.

20 Sæby Skole - psykologi dok nr Psykologi Formålet med faget er, at eleven opnår forståelse og indsigt inden for udvalgte områder inden for psykologiens verden, således at eleven kan forholde sig til psykologiske problemstillinger i menneskets hverdag. Freud og psykoanalysen Behaviorisme Humanisme Psykologiske teorier Eleven skal opnå viden inden for forskellige psykologiske teorier Eleven skal opnå forståelse for psykoanalysen om psykoanalysen og brugen heraf Eleven skal opnå forståelse for behaviorisme og dets retning observérbar adfærd Eleven skal opnå forståelse for humanisme humanismens menneskesyn Mobning Sorg og krise Ungdom og identitet Mennesket og dets levevis Eleven skal opnå indsigt i forskellige stadier og situationer i et menneskes liv redegøre for forskellige årsager til mobning om mobning og dets konsekvenser opnå forståelse for handlemåder og reaktioner i forbindelse med sorg og krise egne og andre menneskers reaktioner i omverdenen i forbindelse med sorg og kriser forstå forskellige aspekter og problemstillinger i forbindelse med udviklingen af identitet. sin egen situation og problemer i sin egen identitetsudvikling Eleverne skal gennem læste tekster/cases og diskussion forsøge at opnå forståelse for handle- og væremåde i situationer og handlinger i hverdagen. Hvordan tænker vi som mennesker i bestemt situationer. Hvordan handler vi og hvorfor?

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz

ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Årsplan 5. årgang 2010-2011 ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz

Læs mere