Den sammenhængende børne- og ungepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sammenhængende børne- og ungepolitik"

Transkript

1

2 Indledning Ifølge Lov om social service skal kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Som en del af den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. LBK nr. 81 af 04/02/2011, 19, stk. 2 og stk. 3 Rebild Kommune tager skridtet videre og har lavet en sammenhængende børne- og unge politik. Hermed er der fokus på en sammenhængende, tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge. Politikken er en paraply for de øvrige politikker på børne- og ungeområdet og knytter dem sammen. Med afsæt i den sammenhængende børne- og ungepolitik udarbejdes der efterfølgende en politik for skole- og dagtilbudsområdet. Fokuspunkterne skal her understøtte udviklingen af politikkerne, ligesom udvalgte initiativer i politikken videreudvikles og udbygges i de enkelte delpolitikker. Formålet er at sikre helhed og sammenhængskraft i form af et stærkt og fælles afsæt på tværs af hele børne- og ungeområdet i Rebild Kommune. For det første at gøre alle børns trivsel, udvikling og læring så god som muligt. For det andet at sikre sammenhæng på tværs af politikområder, så der er én samlet retning i den måde, kommunens indsatser og tilbud overfor børn og unge er skruet sammen på. Politikken skal fungere som fundament og kompas for både borgerne og for kommunens medarbejdere. Politikken lever op til Barnets Reform, som blev vedtaget i Folketinget i Barnets Reform betyder bl.a. en styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats med indførelse af SSD-samarbejde det tværfaglige samarbejde mellem sundhedspleje, tandpleje, dagtilbud, skole og det sociale område. Politikken lever endvidere op til FN s børnekonvention, der har fokus på, at børn har ret til den højest mulige grad af fysisk, moralsk og åndelig sundhed, ret til gratis undervisning og ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle, sundhedsfremmende og kreative aktiviteter. Den røde tråd Børn og ungepolitikken er rettet mod de børn og unge fra 0 18 år, der har bopæl i Rebild Kommune (inkluderer efterværn som kan gives op til det 23. år). Ønsket med politikken er at sikre en rød tråd og fælles tilgang til arbejdet med børn og unge i kommunen på tværs af såvel faggrupper og institutioner, hvor der arbejdes ud fra følgende pejlemærker: Barnet/den unge i centrum Helhed i indsatsen Tværfaglighed De enkelte temaer i politikken omfatter alt arbejde med børn og unge i Rebild Kommune, hvad enten der er tale om børn i dagtilbud, skoler eller det arbejde, der finder sted med børn og unge, der har særlig behov for støtte. Målet er en fælles forståelse af tilgangene til arbejdet med barnet og den unge, så forældrene og barnet/den unge oplever, at der er helhed og sammenhæng i kommunens tilbud. Side 2 af 9

3 En fælles forståelse gør det muligt at arbejde på tværs af faggrupper, så der skabes de bedst mulige betingelser for det enkelte barn og den enkelte unges udvikling. Der skal kommunikeres tydeligt, så børn, unge og forældre ved, hvem der gør hvad og hvornår. Det enkelte barn eller den enkelte unge understøttes med udgangspunkt i deres egne, familiens, dagtilbuddets og skolens ressourcer. Børn og unge skal opleve sig inddraget og medbestemmende i deres egen hverdag. Forudsætningerne for at børnene og de unge trives og udvikler sig i positiv retning er, at de indgår i gode og forpligtende relationer, befinder sig i attraktive og udviklende læringsmiljøer, trives fysisk og psykisk samt får mulighed for en ungdomsuddannelse, hvilket muliggør et voksenliv med gode jobmuligheder og livskvalitet. Vi skal endvidere være opmærksomme på børn og unge med særlige behov, så de trives i nærmiljøet med fokus på deres muligheder, succeser og ressourcer. Under hvert tema er angivet målsætninger og fokusområder, der kan bidrage til at føre politikken ud i livet og dermed danne afsæt for det daglige arbejde med børn og unge i kommunen. Side 3 af 9

4 Relationer Børn og unge udvikles gennem tætte relationer, og det at være en del af et større fællesskab. En relation er et bånd mellem mennesker, der hele tiden skal bekræftes eller udbygges i samspillet mellem dem. Alle voksne omkring barnet eller den unge har et ansvar for og skal bidrage til, at børn og unge inkluderes i fællesskaber. Fællesskaber som er trygge og kendetegnet ved forpligtende samvær med plads til forskellighed. Det kan være i fællesskaber med kammerater, i familiære sammenhænge og de fagprofessionelle. Når børn og unge oplever sig som medlemmer af fællesskaber, har det afgørende betydning for deres sundhed, velbefindende og udvikling. Forældrene og det øvrige netværk er de vigtigste i børnenes og de unges hverdag, men de professionelle spiller også en vigtig rolle. Det er vigtigt, at børn og unge oplever, at mennesker er forskellige og kan se betydningen af at have gensidig respekt og forståelse for hinanden for at udvikle og bevare det gode fællesskab. Børn og unges trivsel er også afhængig af, at de oplever helhed og sammenhæng i deres hverdag. De fagprofessionelle har ansvar for, at børnene, de unge og deres forældre oplever helhed og sammenhæng i overgangene mellem de kommunale tilbud og er trygge i overgangene. Men også et ansvar for at give hinanden tilstrækkelig viden om det barn eller den unge, der skal bydes velkommen et nyt sted. Som myndighed må kommunen til tider behandle borgerne forskelligt for i praksis at behandle alle lige og give lige muligheder. at forældrene og medarbejdere tager ansvar for at skabe gode relationer og meningsfuld kontakt med børn og unge, så det understøtter deres læring, udvikling og trivsel at børnene og de unge oplever overgangene som sammenhængende, trygge og velforberedte, og de mødes med en ressource- og relationsorienteret tilgang. At samarbejdet mellem medarbejderne og med børn/unge, forældre og borgere i Rebild Kommune tager altid udgangspunkt i en anerkendende tilgang, hvor der er fokus på ressourcer og potentialer. Dette afspejler sig også i skriftligheden, der handler om barnet/den unge og familien. Fokusområder: Den familiestøttende indsats Inddragelse af forældremyndighedsindehaverne og barnet forudsætter en personlig kontakt så tidligt i forløbet som muligt. Der skal lægges vægt på familiens ressourcer. Flere aktører skal inddrages, herunder også forskellige professionelle som sundhedsplejerske, pædagog, lærer og eventuelle andre. Enhver indsats er baseret på barnet/den unge i centrum. De forventede resultater er at barnet/den unge indgår i positive relationer barn-voksen imellem, der sikrer udvikling og trivsel ligesom de gode relationer udbygges og udvikles. Side 4 af 9

5 Læring og udvikling Børn og unge har de optimale lærings- og udviklingsvilkår. Læring og udvikling er en proces der opstår i sociale sammenhænge. Alle børn og unge har ret til de optimale lærings- og udviklingsvilkår. Det betyder, at der er plads til alle. Samtidig er det enkelte barn/unge afhængig af et godt fællesskab for at skabe de optimale lærings- og udviklingsvilkår. Derfor skal vi som professionelle både have fokus på at skabe rammer for den enkelte og samtidig sikre et godt læringsmiljø. Når børn og unge bliver passende udfordret, får de succesoplevelser, og deres nysgerrighed og lyst til læring styrkes. På den måde opleves læring som noget værdifuldt, der skaber bedre trivsel både for den enkelte og for fællesskabet. De optimale vilkår for læring og udvikling er også afhængig af den enkeltes forudsætninger. Derfor har vi fokus på at sikre mangfoldighed af metoder og undervisningstilgange der sikrer, at vi kan tage udgangspunkt i den enkelte. Alle børn og unge skal opleve en balance mellem deres egne forudsætninger og de udfordringer de bliver stillet over for. Børn og unge udvikler sig i forskelligt tempo og gennem aktivitet og leg. Derfor skal de kommunale institutions- og skoletilbud tilbyde en bred vifte af udviklings- og læringsmiljøer. Den unikke natur i Rebild Kommune danner en fantastisk ramme for, at læring kan foregå både i innovative og uformelle læringsmiljøer i udfordrende som eksperimenterende miljøer. Det er med til at fremme, at de stillesiddende digitale børn og unge kommer mere ud i naturen. At der er et ressourcesyn på både børn, unge, forældre og medarbejdere. At involvere børn og unge, så de bliver inddraget i planlægningen af egen læring og faglig udvikling læringsmiljøer skal være båret af energi. At tilbyde børn og unge gode oplevelser i naturen og fagligt inspirerende lege- og læringsmiljøer Udbrede kendskab til og indarbejde fælles syn på læring og udvikling i Rebild Kommune Fokusområder: At styrke dagtilbud og skole som inkluderende udviklingsmiljøer. Inkluderende læringsmiljøer styrker den faglige og sociale udvikling hos alle børn og er med til at understøtte ressourcesynet på alle børn. Derfor er der fokus på at skabe inkluderende udviklingsmiljøer der tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og udviklingen af stærke fællesskaber. Det skal resultere i at flere børn får deres læring og udvikling i det nære fællesskab. At læring og udvikling sker i samarbejde med barnet/den unge Børn og unge er selvstændige og ansvarsbevidste individer, der gerne vil tage ansvar for egen læring og udvikling. Derfor dyrkes motivationen til læring og udvikling ved at inddrage barnet/den unge i at opsætte mål og planlægge egen læring og faglig udvikling. Vi vil sætte fokus på at styrke den faglige og systematiske inddragelse af børn og unge i målsætning, planlægning og evaluering af egen læring og udvikling. De forventede resultater er, at understøtte forskellige lærings-strategier herunder at det enkelte barn/unge udvikler sig maksimalt i forhold til de vilkår og det udgangspunkt det har. Side 5 af 9

6 Uddannelse og beskæftigelse Børn og unge skal opnå viden og kompetencer, så de forberedes til det voksenliv, de selv skal være med til at forme. Alle børn og unge skal opleve balance mellem meningsfulde udfordringer og egne kompetencer. Især ungdomslivet er præget af mange valg, hvor de unge skal skabe deres egne forestillinger om det gode liv og finde deres egen identitet. Derfor skal vi, med respekt for at barndommen og ungdommen har en værdi i sig selv, sikre børn og unge adgang til varierede muligheder for både faglig og personlig udvikling, så de kan tilegne sig grundlæggende sociale, faglige, kulturelle og kreative kompetencer. Vi skal bidrage til at sikre, at de unge får matchet håb og drømme med, hvad der kan lade sig gøre ud fra den enkeltes formåen og kompetencer. At sikre unge et kvalificeret grundlag for valg af uddannelse gennem tidlig, opsøgende og støttende vejledning mhp. at understøtte, at 95 % gennemfører en ungdomsuddannelse. At fremme unges involvering og ansvar. At have fokus på overgange mellem uddannelser, således at flere unge fastholdes i uddannelse og beskæftigelse. At Rebild Kommune opstiller en samlet strategi for uddannelsestilbud fra årgang 0 til og med ungdomsuddannelserne. Fokusområde: Samlet strategi for uddannelsestilbud fra 0-18 år. Der udarbejdes en samlet strategi for uddannelsestilbud fra 0-18 år, hvor der er fokus på overgange mellem uddannelser. Derudover skal der være fokus på, at skabe og videreudvikle det oplyste grundlag ved hjælp af kontakt til erhvervslivet, brobygning og praktikker. Der kan bl.a. arbejdes på en styrket vejledning målrettet de unge, der er usikre på deres uddannelsesvalg og i risiko for at forlade uddannelsessystemet. Samarbejdet mellem UU-vejlederne, jobcentret og lærerne i skolernes overbygning og på ungdoms-uddannelserne om f.eks. de faglige forudsætninger og overgange er vigtigt for at klæde de unge på til at påbegynde en ungdomsuddannelse. De forventede resultater er at flere unge får målrettet og sammenhængende støtte i at starte og fastholde uddannelse samt at flere børn og unge fastholdes i almensystemet. Flere børn og unge vil dermed få en ungdomsuddannelse med gode muligheder for efterfølgende at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, hvilket muliggør et voksenliv med gode jobmuligheder og livskvalitet. Side 6 af 9

7 Sundhed og trivsel Fokus på det brede sundhedsbegreb, der omfatter såvel sundhedsfremmende som forebyggende initiativer. Sundhedsfremme tager udgangspunkt i familiens ressourcer og netværk for at opbygge den enkeltes fysiske, psykiske og sociale velbefindende samt kvalificere til at træffe sunde valg. Forebyggelse har primært det sigt at undgå sygdom eller hindre en usund livsstil, men har også det formål at sikre, at en given sygdom eller usunde vaner ikke udvikler sig yderligere. Sundheden grundlægges allerede under graviditeten og i barndommen og de ressourcer, der opbygges i den periode, er fundamentale for den enkeltes helbred og livskvalitet senere i livet. Barndommen og ungdommen er selvstændige perioder i livet, der fortjener særlig opmærksomhed. Her dannes relationer, og her grundlægges såvel gode som dårlige vaner med hensyn til kost, motion og livsstil. Det er desuden vigtigt, at være i dialog med og involvere børn, unge og deres forældre, ligesom det er vigtigt med opmærksomhed på de voksne som rollemodeller. Sundhed og trivsel handler om fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Sundhed og trivsel er livsmod, livsglæde og følelsen af at kunne mestre livets mange forskellige situationer. Der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børn og unges læring og trivsel. Fysisk aktivitet og livsstil er afgørende for, at børn og unge lykkes. Det skal derfor sikres, at alle børn og unge får sunde vaner i dagtilbud og skole. Omgivelserne skal indbyde til bevægelse, og de voksne skal sørge for at tænke sund mad og fysisk aktivitet ind i dagligdagen. Alle skal desuden have muligheden for et aktivt og udfordrende fritidsliv. Det er særligt vigtigt at have fokus på de børn, der rammes af uligheden i sundhed dels fordi de sunde vaner grundlægges i barndommen, og dels fordi sundhedstilstanden har indflydelse på børnenes mulighed for at lære. At der skal være let adgang til vejledning om sundhed og forebyggelse. At sundhedsfremmende tiltag, som fysisk aktivitet, skal være en integreret del af dagligdagen de steder, hvor børn og unge opholder sig daginstitutioner, skoler, fritidsliv. At de fagprofessionelle er rollemodeller i forhold til sund livsstil. Den sociale ulighed i sundhed skal reduceres. Fokusområde: Plan for arbejdet med sundhedsfremme og trivsel Den enkelte institution udarbejder en plan for sit arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, hvor dette tænkes aktivt ind i hverdagslivet og aktiviteterne. Kost, rygning, alkohol (herunder problematisk forbrug af stoffer), motion, handlekraft og trivsel tænkes ind i samtlige indsatsområder. De forventede resultater er, at der sker en opprioritering af sund kost og fysisk aktivitet i samtlige kommunens institutioner. I særdeleshed er det vigtigt, at fysiske aktiviteter og bevægelse bliver gjort til en integreret del af hverdagen. Side 7 af 9

8 Børn og unge med behov for særlig støtte Alle børn og unge har behov, der skal understøttes med udgangspunkt i en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Børn og unge med behov for særlig støtte er en betegnelse, som i praksis dækker over en meget bred vifte af udfordringer med årsag i psykiske, fysiske / organiske, og / eller sociale forhold, og nogen gange sammenfald af flere af disse. I det øjeblik det enkelte barn eller ung ikke længere trives i hverdagen og har behov for hjælp til at håndtere faglige, sociale eller personlige udfordringer, er det vigtig med en tidlig og målrettet indsats om muligt inden for nærmiljøet og med støtte fra de omkringværende. Børn og unge har brug for en god og tryg opvækst. Derfor har alle, der arbejder med børn og unge, en særlig pligt til at opfange signaler på, at der kan være tale om omsorgssvigt og til at tage ansvar og handle i situationer, der gør os bekymrede. Nogle børn og unge har så svære vilkår, at de af hensyn til deres trivsel og videre udviklingsmuligheder har behov for særlige foranstaltninger. Når der er behov for særlige foranstaltninger og støtte, sker det i tæt dialog mellem fagpersoner, barnet/den unge og dennes forældre eller netværk. At forebygge, at problemer bliver så store, så indgriben er nødvendig. At indsatsen sker så tæt på barnet som muligt i familien og lokalmiljøet og i respekt for barnet/den unge og familien. At sikre en rettidig, koordineret og helhedsorienteret støtte i samarbejde med barnet/den unge, familie og netværk. At relevante voksne på tværs af fagområder tager ansvar for barnets trivsel og udviklingsmuligheder ved at reagere på tidlige tegn på mistrivsel Fokusområde: Innovative løsninger hvordan spotter og hjælper vi truede børn? Målet er at finder nye og innovative løsninger, som kan hjælpe fagpersonalet med at blive bedre til at spotte og hjælpe de truede børn og handle herpå. Der i afholdes i 2013 en tværfaglig konference, hvor fokus er nye og innovative løsninger, der kan hjælpe med at spotte og hjælpe børn og unge med særlige behov. Konferencen skal munde ud i en procedure, der giver klarhed om, hvordan man som medarbejder håndterer en sådan situation. De forventede resultater er, at udsatte børns vanskeligheder opdages og håndteres tidligere. En forudsætning herfor er, at alle relevante faggrupper og samarbejdspartnere ved en bekymring aktivt iværksætter en proces, der forebygger, at situationen forværres. Side 8 af 9

9 Fra politik til handling Den ønskede helhed og kvalitet på børne- og ungeområdet forudsætter et tæt samarbejde på alle niveauer og kan kun sikres ved løbende at forholde sig kritisk til, hvorvidt indsatserne lever op til målene. Der måles på udvalgte indikatorer: I hvilket omfang der finder en vidensdeling sted i organisationen, og om de tiltænkte initiativer er implementeret i den daglige praksis. Implementering Den sammenhængende børne- og ungepolitik gør ikke en forskel i sig selv. Forskellen opstår, når politikken omsættes til praksis og bliver bestemmende for, hvordan der handles og prioriteres, der hvor medarbejderne, børnene og de unge mødes. I første halvdel af år 2013 igangsættes implementeringsfasen. Gennem dagssordenssat dialog i MED-udvalg, medarbejdergrupper, lokalgrupper og bestyrelser drøftes hvad den sammenhængende børne- og ungepolitik betyder i det daglige arbejde, og hvordan man lokalt vil arbejde med at implementere politikken. Der skal være plads til forskelligheder lokalt. Der tages eksempelvis udgangspunkt i et konkret eksempel/case ved drøftelserne. Politikken skal indarbejdes kontinuerligt og blive til en kultur. Der udarbejdes en plan for, hvordan den sammenhængende børnepolitik og øvrige styringsdokumenter formidles, udbredes og implementeres i Rebild Kommune. Ligesom der udarbejdes en plan for, hvordan der følges op på, om målene nås, og for afrapportering til det politiske niveau. Revisionen af den sammenhængende børne- og ungepolitik forløber efter følgende model: Den sammenhængende børnepolitik gælder for perioden Politikken revideres i sin helhed hvert fjerde år i forbindelse med sammensætning af et nyt byråd. Der udarbejdes en årlig status for indsatsen på politikkens fokusområder. Den første status udarbejdes ved udgangen af februar Der laves også en revidering af politikken efter 2 år jfr. serviceloven. Generelt kan ændringer i den sammenhængende børnepolitik kun finde sted efter revision og efterfølgende drøftelse og beslutning i Rebild Byråd. Side 9 af 9

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - Perspektiver på tværs af sektorer Indhold Forord Vores børn og unge er et fælles ansvar... 2 Indledning... 3 Børn og unge i centrum... 4 Børn

Læs mere

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret Dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens målsætninger > Alle børn trives og udvikler sig > Leg og læring går nye veje > Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune

Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune Medarbejder i daghjem, Assens Kommune Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Kerteminde Kommune 2012-2015

Børne- og Ungepolitikken i Kerteminde Kommune 2012-2015 Børne- og Ungepolitikken i Kerteminde Kommune 2012-2015 1 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Vision s. 5 1. Børnesyn sådan ses og mødes børn og unge s. 6 2. Børn- og ungepolitik s. 9 2.1 Forældre, netværk

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune

Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune Indledning: Mennesket er værdifuldt og unikt. Det er i stand til at indgå i sociale relationer og har potentiale for udvikling. Det er det menneskesyn, som det

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune

UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune UDKAST Målsætning for De bemandede legepladser i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...2 Legepladsernes grundlag...2 Samarbejdet med brugerne...4 Trivsel i hverdagen...5 Integration...6 Samarbejde

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Den Sammenhængende Børne-, unge- og familiepolitik

Den Sammenhængende Børne-, unge- og familiepolitik Den Sammenhængende Børne-, unge- og familiepolitik Forord Kære Læser! Med Den sammenhængende børne, unge og familiepolitik sætter Thisted Kommune fokus på sammenhængen mellem normal og specialområdet.

Læs mere

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune 2012-2022 VISIONER OG MÅL for den psykosocial indsats i Rudersdal Kommune 2012-2022 Indledning Rudersdal

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Norddjurs Kommune 19. januar 2012 Forslag Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Baggrund Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen på børne- og ungeområdet i kraft. Sigtet med reformen er at

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO 2 Baggrund Med ændring af folkeskoleloven af 26. maj 2008 er der nu krav om at skolefritidsordninger fremover skal udarbejde mål- og indholdsbeskrivelser. Ordningen

Læs mere

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde Tale af Jane Findahl Ref. Sae/jbs Side 1/11 Anledning Børnetopmøde 2012 Dato 2. februar 2012 Sted Aalborg Kl. 10.08 10.20 Titel Taletid 8-9 minutter Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg,

Læs mere

Lærings- og undervisningsgrundlag for Sjørslev Skole

Lærings- og undervisningsgrundlag for Sjørslev Skole Lærings- og undervisningsgrundlag for Sjørslev Skole Skolens vigtigste opgave er AT KVALIFICERE BØRNS LÆRING. Det betyder at skolen må forholde sig til, hvordan der tilrettelægges situationer, hvor der

Læs mere

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret?

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014 Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Skolereform hvorfor? 17 % aflægger ikke afgangsprøve eller opnår karakteren 2 i dansk

Læs mere

Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016

Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016 Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016 Vi understøtter størst mulig mestring i eget liv og høj livskvalitet Vi vil være kendt for sammenhæng, udvikling og dialog Vores værdier er åbenhed,

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret

Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret Handicappolitik Forord Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret og fornyet. Favrskov Kommune vil med handicappolitikken skabe et fundament, der sikrer

Læs mere

Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Socialcentrene Jægergården Værkmestergade 0 Århus C E-post: social@aarhus.dk Folderen

Læs mere

Dato: 13. november 2015 Rettet af: Anne Lund Version: 1 Sagsnr.: 00.01.10-P22-8-15 Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik

Dato: 13. november 2015 Rettet af: Anne Lund Version: 1 Sagsnr.: 00.01.10-P22-8-15 Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Beslutningsgrundlag Organisering Projektnavn Projektejer Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Direktør Peter Sinding Poulsen Program

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et god og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde med

Læs mere

Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2,

Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2, 1 Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Kontakt: sundhedspolitik@mso.aarhus.dk

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Læringsgrundlag Forskning (jvf. bl.a. Ole Henrik Hansen) viser at en struktureret tilgang til at arbejde med læring har en gavnlig effekt. 3 forhold der

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

VISION for læring i dagtilbud i Kolding Kommune. Alle børn i Kolding har et godt børneliv med optimale muligheder for leg, læring og udvikling.

VISION for læring i dagtilbud i Kolding Kommune. Alle børn i Kolding har et godt børneliv med optimale muligheder for leg, læring og udvikling. VISION for læring i dagtilbud i Kolding Kommune. Alle børn i Kolding har et godt børneliv med optimale muligheder for leg, læring og udvikling. Værdigrundlaget I dagtilbudene i Kolding Kommune er det værdifuldt

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud 1. Baggrund De første år i et barns liv har stor indflydelse for barnets videre livsforløb. I Danmark går stort set alle børn

Læs mere

Alle for én mod mobning i dagtilbud

Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle for én mod mobning i dagtilbud 1 Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane

Læs mere

Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger

Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger Kommunens overordnede målsætning for standarden: Bidrage til lige muligheder for udfoldelse, udvikling

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Integrationsstrategi. Det aktive medborgerskab

Integrationsstrategi. Det aktive medborgerskab Integrationsstrategi Det aktive medborgerskab Nyt politikkoncept Gennem fælles indsats vil vi øge vores livskvalitet og velstand væsentligt. Vi tænker større og bredere også internationalt. Vi udvikler

Læs mere

Kultur- og fritidspolitikken er bygget op af to dele en politik og et visionskatalog.

Kultur- og fritidspolitikken er bygget op af to dele en politik og et visionskatalog. Kultur- og fritidspolitik 2010-2015 Indledning Egedal Kommunes kultur- og fritidspolitik er et resultat af en dialog og et samarbejde med borgerne, som har udgangspunkt i dels en mindre spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Opholdssted NELTON ApS

Opholdssted NELTON ApS Opholdssted NELTON ApS Tel: 23 71 20 94 Afdeling Vestergårdsvej: Vi har eksisteret siden 2008 og har specialiseret os i arbejdet med unge med store udfordringer i livet. Vi har stor erfaring i at få de

Læs mere

I N PUT TIL T E MADRØFTELSE

I N PUT TIL T E MADRØFTELSE I N PUT TIL T E MADRØFTELSE Socialområdet Investér før det sker Socialpolitikken lader sig ikke nemt afgrænse og i de senere år er der mange kommuner, som kobler det sociale arbejde meget tæt til de almene

Læs mere

Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning

Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning Forløbet om helhedsorienteret undervisning tager sit teoretiske afsæt i et systemisk og anerkendende ressourcesyn, og det er denne tilgang, der ligger

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED Frivilligpolitik - Social og Sundhed 2016 /2 Ollerup Plejecenter Vi vil Frivillighed i Svendborg Kommune Den første frivilligpolitik udkom i 2009. Her blev grundstenen til det

Læs mere

Integrationspolitik for Morsø Kommune

Integrationspolitik for Morsø Kommune S u n d h e d / I n t e g r a t i o n Integrationspolitik for Morsø Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 1.1 Integrationspolitikkens målsætninger side 3 1.2. Integrationspolitikkens indsatsområder

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Kort beskrivelse af barnets baggrund. Til at kopiere ind. Til at. Side 1 af 5. Genogram over barnets vigtigste netværk

Kort beskrivelse af barnets baggrund. Til at kopiere ind. Til at. Side 1 af 5. Genogram over barnets vigtigste netværk Genogram over barnets vigtigste netværk (kan udarbejdes i elektronisk form nedenfor eller vedlægges sagen som håndtegnet skema) Kort beskrivelse af barnets baggrund For at give et hurtigt overblik over

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede

Læs mere

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Esbjerg Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Oasen. Indhold: Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Det pædagogiske indhold s.4 Barnets personlighedsudvikling

Læs mere

Vi fornyer fællesskabet Koncernledelsens. Strategi 2015-2017

Vi fornyer fællesskabet Koncernledelsens. Strategi 2015-2017 Vi fornyer fællesskabet Koncernledelsens Strategi 2015-2017 Indledning Efter års hårdt arbejde, som har bragt os sikkert gennem kommunesammenlægningen i 2007 og en alvorlig økonomisk krise i 2010, står

Læs mere

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole INKLU I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e fællesskab og mangfol digh ed VI BYGGER FÆLLESSKABER Inklusion på Korup Skole Citater fra elever på Korup Skole Inklusion betyder, at der skal være

Læs mere

Handicappolitik Silkeborg Kommune

Handicappolitik Silkeborg Kommune Handicappolitik Silkeborg Kommune Indhold: Forord...3 Handicapbegrebet...4 Mission...4 Vision...5 Menneskesyn...5 Samfundssyn...6 Værdigrundlag...6 Kompensationsprincippet...6 Solidaritetsprincippet...7

Læs mere

Pædagogisk praksis i førskolen. Langhøjs SFO.

Pædagogisk praksis i førskolen. Langhøjs SFO. Pædagogisk praksis i førskolen Langhøjs SFO. Barnets alsidige og personlige udvikling. - Gode opstarts forløb med nye børn og forældre. så man føler sig velkommen og godt modtaget, når man starter i. -

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2018

HANDICAPPOLITIK 2015-2018 HANDICAPPOLITIK 2015-2018 Titel: Handicappolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Bakkegård distrikt Værdibaseret program. At bygge er den ny. skole, bedste. lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE

Bakkegård distrikt Værdibaseret program. At bygge er den ny. skole, bedste. lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE Bakkegård distrikt Værdibaseret program At bygge er den ny bedste skole, lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE overblik Gentofte Kommunes Skoleudviklings- Formål og udbygningsprojekt

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitik 2013-2017

Arbejdsmarkedspolitik 2013-2017 Arbejdsmarkedspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Fokus - Fleksibel beskæftigelsesrettet indsats... 8 Fokus - Uddannelse til alle en nøgle til øget vækst...

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

BØRNE- og UNGEPOLITIK

BØRNE- og UNGEPOLITIK Københavns Kommunes BØRNE- og UNGEPOLITIK - Perspektiver på tværs af sektorer En tryg og inkluserende by for børn og unge Rettidig og forebyggende støtte til børn og unge Børn og unges sociale, kulturelle

Læs mere

Dagplejen har valgt at skrive den pædagogiske læreplan til det enkelte barn ud fra et børneperspektiv.

Dagplejen har valgt at skrive den pædagogiske læreplan til det enkelte barn ud fra et børneperspektiv. Den pædagogiske læreplan for Mariagerfjord Dagpleje Alt arbejde i Mariagerfjord Dagpleje udspringer af vores pædagogiske læreplan, som tager udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes børnepolitik og værdierne

Læs mere

Kvalitetsrapport For 2013/14 Båring Skole Båring Børneunivers

Kvalitetsrapport For 2013/14 Båring Skole Båring Børneunivers Kvalitetsrapport For 2013/14 Båring Skole Båring Børneunivers 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 1.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 2. Mål og resultatmål... 3

Læs mere

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole ledelsesgrundlag 2 ledelsesgrundlag 2008 s ledelsesgrundlag Ungdomsskolens ledelsesgrundlag er et udtryk for de forventninger, du som medarbejder kan have til din leder. Det er udarbejdet i fællesskab

Læs mere

Talentstrategi 2016 2019

Talentstrategi 2016 2019 Kunst Kultur Sport Talentstrategi 2016 2019 KUNST KULTUR - SPORT Strategi for talentudvikling i Næstved Kommune 2016 2019 FORMÅL Strategiens formål er at styrke børn og unges muligheder for at udvikle

Læs mere

Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi

Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi Skriv firmaslogan her Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi i Daginstitution Stensballe Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem institutionens personale

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-18

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-18 VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-18 2 Baggrund 3 Sammen om værdighed 4 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 7 Kvalitet, kommunikation, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 9 Mad, måltider og ernæring 10 En værdig død

Læs mere

ISHØJ KOMMUNES Børne- og Ungepolitik... Udmøntet i Ishøj Kommunes fælles skolevæsen

ISHØJ KOMMUNES Børne- og Ungepolitik... Udmøntet i Ishøj Kommunes fælles skolevæsen ISHØJ KOMMUNES Børne- og Ungepolitik.................................................... Udmøntet i Ishøj Kommunes fælles skolevæsen 1 Ishøj Kommunes børne- og ungepolitik er et overordnet styredokument,

Læs mere

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Principperne i denne erklæring angiver retningen for FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling.

Læs mere

Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune

Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune Idrætspolitik for Esbjerg Kommune 2011-2014 Forord Esbjerg er en af de førende idrætskommuner, hvad angår talentudvikling, tilskudsordninger og gode fysiske faciliteter. Denne nye idrætspolitik præsenterer

Læs mere

principper for TILLID i Socialforvaltningen

principper for TILLID i Socialforvaltningen 5 principper for TILLID i Socialforvaltningen De fem principper for tillid i Socialforvaltningen I slutningen af 2012 skød vi gang i tillidsreformen i Socialforvaltningen. Det har affødt rigtig mange konstruktive

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Gnisten 2011/2012

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Gnisten 2011/2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Gnisten 2011/2012 Generel info om SFO Gnisten SFO Gnisten er en skolefritidsordning, der er beliggende på Kalbyrisskolen i Næstved. Vi har ca. 160 børn i alderen 5 til

Læs mere

Sammenhæng i Aalborg Kommune og forældresamarbejde. Workshop Ungestrategi 13. april 2012

Sammenhæng i Aalborg Kommune og forældresamarbejde. Workshop Ungestrategi 13. april 2012 Sammenhæng i Aalborg Kommune og forældresamarbejde Workshop Ungestrategi 13. april 2012 To store emner vi griber det an således Sammenhæng i den kommunale indsats to små cases + debat Erfaringerne - det

Læs mere

Udkast - Strategi for modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune

Udkast - Strategi for modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune Udkast - Strategi for modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune Forord Aalborg Kommune er begyndt at modtage nye flygtninge igen for første gang i over 10 år. Verdens brændpunkter har ført til en stigning

Læs mere

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Skolens vision er høj trivsel samt en høj grad af læring for alle. Skolens målsætning er at gøre værdierne synlige i skolens fysiske rammer i den daglige

Læs mere

Skolepolitik 2009-2010

Skolepolitik 2009-2010 Skolepolitik 2009-2010 Udvalgte fokusområder, som vi vil kendes på: Verdensborger Verdenssprog Verden som læringsunivers Planeten Faaborg Midtfyn Kommune Side 1 27-10-2008 Forord Globalisering, multikulturelle

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune

Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune Cumuli.net Ramme, styringsmodel, forventninger, lederroller. Desuden Slagelse Kommunes værdigrundlag og målsætninger. ledelses Grundlag_12p_a.indd 3 8/10/09 10:44

Læs mere

SFO BAGSVÆRD/BAGSVÆRD SKOLE

SFO BAGSVÆRD/BAGSVÆRD SKOLE SFO BAGSVÆRD/BAGSVÆRD SKOLE PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan

Læs mere

BØRN OG UNGE LÆRING FOR ALLE JANUAR 2016 KL INSPIRATION LÆRING FOR ALLE DET STARTER I DAGTILBUD

BØRN OG UNGE LÆRING FOR ALLE JANUAR 2016 KL INSPIRATION LÆRING FOR ALLE DET STARTER I DAGTILBUD BØRN OG UNGE LÆRING FOR ALLE JANUAR 2016 KL INSPIRATION LÆRING FOR ALLE DET STARTER I DAGTILBUD 2 Indledning INDLEDNING Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan.

Læs mere

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE v. Kirsten Jørgensen, KL Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi Frem mod 2020 vil kommunerne: arbejde for, at børns digitale dannelse og læring påbegyndes tidligt

Læs mere

Indstilling. Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg

Indstilling. Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. september 2007 Århus Kommune Region Syd Sundhed og Omsorg Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 1. Resume

Læs mere

De største grupper af nydanskere i Svendborg, er nydanskere med tyrkisk, vietnamesisk, ex. Jugoslavisk og tamilske baggrund.

De største grupper af nydanskere i Svendborg, er nydanskere med tyrkisk, vietnamesisk, ex. Jugoslavisk og tamilske baggrund. Generelle oplysninger Ansøger: Sundhedsplejen i Svendborg Kommune Projektets titel: GO`start gennem fælles indsats Projekt start: 1/9-2011 Projekt slut: 1/9-2013 Resumé af projektet Formålet med projektet

Læs mere

Temapakker fra PPR August 2013

Temapakker fra PPR August 2013 Temapakker fra PPR August 2013 Temapakker fra PPR Fra august 2013 udbyder PPR Brønderslev som noget nyt 5 Temapakker til alle dagtilbud og skoler. Temapakke 1: Læse- og skrivelyst i børnehaven Temapakke

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Nye krav til efterværn Workshop Servicestyrelsen 9. Maj 2011

Nye krav til efterværn Workshop Servicestyrelsen 9. Maj 2011 Nye krav til efterværn Workshop Servicestyrelsen 9. Maj 2011 Lovgivning System og praksis Visioner Servicelovens 76 (efter Barnets Reform) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2-5 til unge

Læs mere

Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen Indledning Skolepolitikken for Aalborg Kommune er det fælles politisk vedtagne grundlag for skolevæsenets samlede virksomhed. Værdigrundlaget er det fundamentale

Læs mere

Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre. Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse.

Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre. Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse. Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse. Indhold 1 Mobning er et udbredt problem 2 Tegn på dit barn bliver mobbet 3 Vær opmærksom

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere