Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse"

Transkript

1 Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011

2 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune, afdelingen for By- og Landsbyudvikling, som del af områdefornyelsesprogrammet for Rønbjerg. BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING, BYUDVIKLING, LANDSKAB

3 Forord Udvikling af Skive som kommunens hovedby spiller en stor rolle i Byrådets strategi for at få vækst i hele kommunen. Med baggrund i kommunens planstrategi, hvor ét af de fem indsatsområder er Landsbyer i udvikling, støttes samtidig lokalt forankrede initiativer om det gode liv i de omkringliggende landsbyer ved at eksponere byernes kvaliteter som gode boligområder med institutioner, nærhed og tryghed i lokalmiljøet samt mange og gode fritids- og foreningstilbud m.m. Skive Kommune er i færd med at udvikle og renovere Rønbjerg, så byen fremover kan fremstå indbydende og attraktiv overfor både nuværende og kommende beboerne og erhvervsvirksomheder. Eksempler herpå er projekt Attraktive landsbyer og Landsbyportrætter. Projekterne omfatter en række tiltag, herunder en bevidstgørelse om byens potentialer, udvikling af konkrete projekter og efterfølgende markedsføring af byen. Som løftestang til gennemførelse af nogle af de konkrete projekter har Skive Byrådet igangsat en områdefornyelse i byen. Arbejdet pågår fra , og medfører investeringer på ca. 10 mio. kr. Investeringsredegørelsen er udarbejdet i sammenhæng med områdefornyelsen. Man kan med fordel læse byfornyelsesprogrammet for at få overblik over de projekter, som sættes i gang i byfornyelsesregi. Det er Byrådets håb, at byfornyelsens investeringer kan fungere som øjeåbner og igangsætter overfor bygherrer og investorer med henblik på udnyttelse af mulighederne i Rønbjerg generelt, men i særdeleshed med henblik på udnyttelse af mulighederne inden for spændende bolig- og turismeprojekter. Skive Byråd 29. marts 2011 Flemming Eskildsen Borgmester 3

4 Investeringsredegørelse Formål Formålet med Investeringsredegørelsen er at fremme privat medfinansiering af byudviklingen. Redegørelsen er et strategisk dokument, som beskriver planlagte og potentielle investeringer, der bidrager til at skabe forudsætningerne for øgede private investeringer i byen. Privat medfinansiering Skive Kommune ønsker at styrke byudviklingen i Rønbjerg. Med denne redegørelse indbydes interesserede parter til at indgå i et samarbejde med kommunen om en samlet og koordineret indsats for at omdanne og forny byen. Kommuneplan Rønbjerg Skive Kommune vil inden for de nærmeste år udarbejde en lokal udviklingsplan for Rønbjerg, der baserer sig på lokalt forankrede potentialer. Indtil da bygges der i denne redegørelse videre på visionen i Kommuneplan , hvor målet for byens udvikling er: Fortsat at kunne tilbyde attraktive boliggrunde i et velfungerende landsbysamfund tæt på Skive. Det skal laves en ny lokalplan, der moderniserer anvendelsesbestemmelserne for de kommunale byggegrunde. At flytte idrætsfaciliteterne i byens sydlige ende op til skolen, således at fritidsfaciliteterne i byen koncentreres i dette område. I de seneste årtier har Rønbjerg udviklet sig med nye parcelhuse nord for den oprindelige bydannelse samt med et lille sluttet klyngehusbyggeri vest for Stationsvej. Huse og byggegrunde er fortsat relativt lave i pris. De lave priser og den attraktive beliggenhed tæt på Skive ligger til grund for det udpegede potentiale inden for bosætning. Udviklingsprojekter I Rønbjerg har Skive Kommune i de senere år gennemført brugerdrevne udviklingsprojekter. Kommunen arbejder pt. med projektet Landsbyportrætter, der er en videreførelse af markedsføringsprojektet Attraktive landsbyer. I projektet Attraktive landsbyer var der fokus på Rønbjergs identitet, og hvordan denne kunne blive styrket gennem fysiske projekter. Landsbybeboerne nedskrev Rønbjergs værdier og potentialer samt opremsede en række aktiviteter, der kan styrke og profilere disse værdier. Oprindelige bydannelse Nye parcelhuse Sluttet klyngehusbebyggelse 4 Strukturkort Rønbjerg

5 Oversigt over værdier/potentialer ses i modstående kolonne. Placering og udstrækning af de fysiske projekter er vist på nedenstående kort. Det efterfølgende byfornyelsesprogram bygger videre bl.a. på ideer fra dette projekt. I projektet Landsbyportrætter tages der udgangspunkt i de værdier og potentialer, hvor der er fokus på at få synliggjort det attraktive i landsbyerne i samarbejde med de lokale beboere. I Landsbyportrætter skal der dels laves en målrettet markedsføring tilrettet bestemte tilflyttersegmenter, og dels laves en procedure så beboerne kan tilbyde tilflyttere rådgivning samt bidrage til en integration af de nye beboere. Værdier i Rønbjerg ifølge borgerne Flyndersø Store byer inde for 45 km Godt foreningsliv Ildsjæle. Stor offervilje og frivilligt arbejde Rønbjerg er ikke en gennemfartsby, hvorved mindre trafik Rønbjerg har et stort opland, hvilket støtter foreningslivet og bygger bro mellem land og by Omkranset af natur: søen, heden, skov Vilje til at indrette sig efter hinanden Velfungerende forsamlingshus Lokalpressen Rønbjerg Ekspressen og en hjemmeside Gode lokalhistorier Campingplads Frisør, håndværkere, elektriker - mange lokale faggrupper Fremkommet på forsamlingshusmødet i forbindelse med projektet Attraktive landsbyer Naturlegeplads i tilknytning til spejderne Eventuelt flyttes spejdernes klubhus tættere på Flyndersø Udstykninger ophæves - området får ny funktion Offentlig stiforbindelse - eventuelt med belysning og fast belægning Nedgradering af trafik ved forgrønnelse samt forskønnelse af gaderummet Opførsel af ny fløj med mellemstore almennyttige lejeboliger Offentligt toilet Udtynding af beplantning på sydvestligt hjørne - mere lys og bedre udsyn Opholdshave med eks frugttræer til forsamlingshusets gæster Nyt dagplejehus Idrætsforeningens klubhus får anden funktion - eventuelt med overtagelse af spejderne Boldbaner omlægges til agerbrug/plantage Beplantning med hurtigtvoksende træer til afskærmning Forslag til uafklaret område: - sø - shelters - solcellepark/vedvarende energipark Ny pladsering af rasteplads for lastbiler Cykel/gangsti lægges nord for vejen Attraktive landsbyer - projektoversigt 5

6 Udviklingspotentiale Områdefornyelse I 2010 søgte og fik Skive Kommune midler fra det daværende Socialministerium til planlægning og gennemførelse af en områdefornyelse i byen. I områdefornyelsen arbejdes der med gennemførelsen af nogle af de nødvendige og ønskede forbedringer, som kom til udtryk i hhv. projekt Attraktive landsbyer og Landsbyportrætter. Der arbejdes med en vision om bedre og anderledes sam værs- og aktivitetsmuligheder i form af om- og tilbygning til hallen til aktivitetshus. Aktivitetshuset suppleres med nyanlæg af gode og varierede udenomsarealer med mulighed for ophold, bevægelse og aktivitet. Samtidig arbejdes der med en forbedring og forskønnelse af nogle af byens rum, samt en opdatering og forbedring af stier/forhold for bløde trafikanter. I alt beløber projektet sig til ca. 9 mio. kr. Midlerne fra områdefornyelsen og fra den ekstraordinære LAG-pulje beløber sig til ca. 3 mio. kr. Der er behov for yderligere ca. 6 mio. kr. Derfor arbejder beboerne og kommunen med at tilvejebringe supplerende alternativ finansiering. Der er således allerede en dialog om tilskud fra Skive Idræts Samvirke (SIS) på 2-2,5 mio. kr. samt forventede ekstra 0,6 mio. kr. fra Skive Kommune. Der mangler således ca. 3 3,5 mio. kr. før alle projekterne kan gennemføres. Se byfornyelsesprogrammet for yderligere information. Bygningsfornyelse Generelt er byens huse ikke voldsomt nedslidte. Således har kun 5 boliger installationsmangler. Dog kan flere af husene især i den ældre del af byen trænge til en istandsættelse på en for husene bedre måde. Lånet tildeles efter ansøgning til fonden, og betales tilbage ved ejerskifte. Fonden kan støtte alle bevaringsværdige bygninger uanset anvendelse. Skive Byfond kan evt. være en mulighed for ejere af bygninger langs Stationsvej til at opnå lempelige lån til at forbedre og genoprette bygningernes bevaringsværdi. Bygningsforbedringsudvalget Udvalget kan yde støtte til bevaringsværdige ejer-og andelsboliger samt forsamlingshuse. Bygningerne skal have en bevaringsværdi mellem 1-4, jf. SAVE-systemet. Støtte gives til istandsættelse af klimaskærm og udvendige bygningsdele. I Rønbjerg findes to bevaringsværdige bygninger. Dette bør ikke afholde bygningsejere af andre bygninger fra at kontakte kommunen for råd og vejledning, hvis man går med tanker om at renovere sin bygning. Det er vigtigt at pointere, at for både fond og udvalg gælder, at ingen arbejder må påbegyndes, før der er meddelt tilsagn og støtte til det ansøgte. Som tommefingerregel gælder, at man bør kontakte Skive Kommune allerede mens man går med tanker om ombygning/renovering. Oplysning, ansøgningsskema m.m. fra fonden kan ses på Indsatspuljen I 2010 søgte og fik Skive Kommune tildelt 9,4 mio. kr. fra Indsatspuljen til nedrivning af dårlige og nedslidte bygninger m.m. Kommunen er godt i gang med at rydde i den dårlige bygningsmasse. I 2010 er der fjernet ca. 40 bygninger, heraf tre i Rønbjerg. Ordningen fortsætter i 2011 med en ny ansøgningsrunde. Skive Kommune agter at udnytte denne mulighed, så længe det kan lade sig gøre. I 2011 forventes yderligere fjernet 2-4 bygninger i Rønbjerg. Er man bygningsejer i Rønbjerg og gerne vil renovere sit hus, har Skive Kommune flere muligheder for at hjælpe eller yde bistand: Skive Byfond Fonden tildeler rente- og afdragsfri lån til ejere af private ejendomme i Skive Kommune. Som udgangspunkt kan der søges om lån til udvendige arbejder, der forbedrer bygningerne arkitektonisk og teknisk, samt til arkitektbistand. 6 Der er forskellige muligheder for at få tilskud til forbedring og renovering af eksisterende bygninger

7 de e grunde på enten at få ændret og lempe kravene eller ndene og omlagt til er. de e grunde r på enten at få ændret og lempe kravene eller ndene og omlagt til er. Nye boliger På sigt ønsker kommunen at investere i byggemodning af flere grunde i Rønbjerg. Forslaget omhandler bl.a.: Ændring af eksisterende lokalplan på Stationsvej eller omlægning af grundene til grønt areal. I den forbindelse bliver grundstørrelserne hævet, ligesom der bliver taget stilling til de specifikke krav så som byggematerialer, højder m.m. Etablering af et længe ønsket boligområde ved Præstevejen, hvorfra grundene har udsigt over Flyndersø og det bagvedliggende hedeland. Der forventes at være plads til mellem grunde. Arealet tænkes udbygget i etaper med ca. 10 grunde i hver etape (se placering af området på skitsen nederst). grunde med udsigt til Flyndersø eholder en sammenhængende løsning med boldudbygning syd for skolen. Her vil der være udsigt til dermed gøre grundene særdeles Der forventes attraktive. en omlægning af de viste 16 grunde Skolen Erhverv I Rønbjerg er der i dag et antal små og mindre virksomheder som f.eks. et reklamebureau, tagteknik, industrimontage, vognmandsforretning, maskinstation m.m. Tidligere var den største virksomhed det gamle mejeri, der blev oprettet i 1907 og i 1924 omdannet til den kendte flødeisfabrik Rønbjerg Is. Virksomheden blev senere overtaget af Polar Is, som nu har nedlagt produktionen. Bygningerne anvendes fortsat til lager, men er temmelig nedslidte. Ultimo 2010 er virksomheden solgt. Afdelingen skal lukkes, og mange af bygningerne står tomme. Bygningernes fremtid og anvendelse er uvis, og området kan på sigt vise sig at skulle omdannes til andet formål, f.eks. til boliger. Klimakommunen Skive Da Skive Kommune i 2008 blev udpeget klimakommune, satte man sig det ambitiøse mål at: Skive kommune som helhed skal være CO2-neutral senest i år Målet involverer såvel hele kommunens virksomhed, industrien, landbruget, klima- og energirenovering af private boliger samt transportsektoren. Skive Kommune har indgået en kontrakt med Danmarks Naturfredningsforening om at nedsætte CO2-udslippet med 3 % om året frem til 2042 hvilket svarer til at kommunen som virksomhed skal være helt CO2-fri inden år Sol, vind og nye energi-teknologier skal for lave energiudgifter - i voksende omfang være med til at fastholde en høj livskvalitet for alle i Skive kommune. grunde med udsigt til Flyndersø eholder en sammenhængende løsning med boldudbygning syd for skolen. Her vil der være udsigt til dermed gøre grundene særdeles attraktive. mlingshus Skolen I Rønbjerg betyder det, at nyt byggeri ønskes opført så energibesparende som muligt, herunder bl.a. forsynes med grøn energi eller tilsluttes kollektiv varmeforsyning; at boligerne opføres som lavenergiklasse; at der sker opsamling af regnvand m.m. De konkrete krav opstilles senere. Indtil der udarbejdes en lokalplan, kan man kontakte Teknisk Forvaltning for de konkrete krav. amlingshus Præstevejen Placering af den ønskede nye vej og nyt boligområde Infrastruktur I byen har man et ønske om, at der på sigt etableres en ny vej øst om byen, hvorfra der skabes adgang til de/t nye boligområde og samtidig etablerer en ny ankomst til skolen og aktivitetshuset. Vejen er endnu på planlægningsstadiet. Forslag til debat 15. september Præstevejen

8 Natur og turisme Rønbjerg vurderes også at have potentiale inden for turisme. Udover at forbedre og renovere byens dårlige fysiske rammer, tænkes områdefornyelsen også at medvirke til at synliggøre turistpotentialet og understøtte de initiativer, som kommunen og byen er i færd med at sætte i gang. På nedenstående luftfoto er vist en oversigt over et sammenhængende stisystem, hvor man ønskes at etablere den gule sti. De øvrige stier er anlagt. Af andre projekter arbejdes med: Genetablering af bro over Snævringen Etablering af cykel- og ridesti mellem Estvad og Skive Omlægning af rute 72 Etablering af trinbræt Lokalpark Sønderlem Vig Flyndersø For at udvikle naturpotentialet er kommunen med inspiration i nationalparktankegangen begyndt at betragte sine naturområder med nye øjne. To fantastiske naturområder i kommunens sydlige del: Sønderlem Vig og Flyndersøområdet hænger ved nærmere øjekast sammen ved hjælp af en række andre naturtyper som skov, hede, eng og mose. Formålet med projektet er at skabe et bredt fundament for det videre arbejde med lokalparken bl.a. ved at sikre samarbejdet mellem de forskellige aktører i området samt mellem aktørerne og Skive Kommune. Dette samarbejde ønskes bl.a. cementeret i to netværk ét for lokale med engagement i udvikling af natur og friluftsfaciliteter, samt ét for mindre turismevirksomheder. Visionen er på sigt at gøre hele området til en naturpark med stor naturrigdom, hvor det er attraktivt for folk at bosætte sig og etablere mindre erhverv som f.eks. Bed n Breakfast, udbud af guidede ture til fods, på cykel og til hest. Projektet er på planlægningsstadiet, og kommunen har søgt om midler til at realiseringen. Kort over vandreruter omkring den nordlige del af Flyndersø incl. den med gult markerede ønskede nye sti 8

9 Opsamling Som det fremgår af det foranstående er skitsen til udviklingsplanen for Rønbjerg allerede klar. Planen kunne bl.a. bestå af: Udlæg af nyt boligområde langs Præstevej Omdannelse af eksisterende mindre grunde langs Stationsvej til større grunde Etablering af et moderne aktivitetshus med tilsvarende gode og aktuelle udenomsarealer Omdannelse af det tidligere Rønbjerg Is evt. til andet formål Udnyttelse af byens gode placering til etablering af bedre natur- og turismetilbud Etablering af ny vej øst om byen Omlægning af rute 72 Etablering af trinbræt Den sociale kapital i Rønbjerg er stor, og der er gang i rigtig mange projekter. En stor del af dem er brugerdrevne, men som beskrevet i det foranstående, støtter Skive Kommune i høj grad op om de forskellige projekter og investerer samtidig mange ressourcer i byens forskønnelse og udvikling. Forventningerne og forhåbningerne er, at lysten til private investeringer inden for både bolig- og erhvervs/turisme-byggeri øges, når de offentlige midler kommer i spil. Der er mulighed for at etablere projekter af forskellig karakter i byen. Henvendelse om mulighederne kan ske til: Afdelingen for By- og Landsbyudvikling Afdelingsleder Henrik Willadsen Skive Rådhus Afdeling Breum Skolevej 5, Breum 7870 Roslev 9

10

11

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup... 3 Forord...3 1. Durup... 4 Karakteristik...4 2. Organisation... 8 Borgerdeltagelse...8 Proces og organisation...8 3. Byfornyelse i

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne Indledning Forord Så foreligger den nye kommuneplan for Skjern Kommune. I planen skitserer byrådet sit bud på nogle af de overordnede mål og rammer for udviklingen i kommunen de kommende år. Kommuneplanen

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011. Landdistriktspolitik 2011-2015

Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011. Landdistriktspolitik 2011-2015 Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011 Landdistriktspolitik 2011-2015 Indledning Viborg Byråd har i aktivt samspil med kommunens borgere udformet en Landdistriktspolitik. Politikken tager afsæt

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere