HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Herning den 4. juli 2012 og af Vestre Landsrets 7. afdeling den 12. september I påkendelsen har deltaget tre dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne og Lars Hjortnæs. Påstande Kærende, FA Investitions Anna Olsen, har nedlagt påstand om, at Vestre Landsrets kendelse af 12. september 2012 og Retten i Hernings kendelse af 4. juli 2012 ophæves, og at sagen hjemvises til fortsat behandling ved Retten i Herning. Indkærede, KPC-Byg A/S, har påstået stadfæstelse. Landsretten har henholdt sig til kendelsen. Supplerende sagsfremstilling Overholdelse af kærefristen Procesbevillingsnævnet meddelte ved brev af 19. november 2012 FA Investitions tilladelse til at indbringe landsrettens afgørelse for Højesteret. Brevet er sendt til firmaets adresse i Polen, og nævnet har oplyst, at forsendelser til udlandet sendes med A-post.

2 - 2 - Det fremgår af Post Danmarks hjemmeside, at A-breve har en leveringstid til en modtager i Polen på 2-3 hverdage og B-breve en leveringstid på 6-8 dage. Procesbevillingsnævnets tilladelse blev modtaget i Højesteret den 20. november FA Investitions kæreskrift af 28. december 2012 blev modtaget i landsretten den 29. december Ved brev af 14. juni 2013 anmodede Højesteret FA Investition om nærmere oplysninger om modtagelsen og ekspedition af post på firmaadressen i Polen i den pågældende periode. Ved brev af 12. juli 2013 oplyste FA Investitions advokat følgende: Min klient oplyser, at det har været umuligt at få kommentarer om det polske postvæsens effektivitet fra nuværende medarbejdere. De har alle henholdt sig til den angiveligt gældende forskrift, hvorefter post skal leveres inden 14 dage. Min klient har imidlertid fået kontakt med Mariusz Potocki, der ved af den 9. juli 2013 har vedhæftet en erklæring på polsk. Erklæringen er oversat den 10. juli Heraf fremgår, at det kan tage en måned eller mere for post at nå frem. Adressen, hvortil Procesbevillingsnævnet har sendt sit brev i Olsztyn, er en beboelsesadresse for en lejlighed, som FA Investitions har lejet ud. Post bliver tjekket dagligt af Anna Olsens mor, der kommer forbi lejligheden. Anna Olsens forældre har en grønthandel, og de handler hver morgen en gros på det, der svarer til grønttorvet, for at få friske blomster, frugt og grønt til butikken. Grønttorvet hedder Makro og ligger på adressen ul.lubelska 26, Olsztyn. Jeg vedlægger print fra google maps hvoraf fremgår, at der kun er 2,4 km. fra Makro til FA Investitions firmaadresse. I kæreskriftet er det oplyst, at brevet fra Procesbevillingsnævnet til FA Investitions blev modtaget den 22. december 2012, og det er den korrekte modtagedato. Det er væsentligt at notere, at min klient i ansøgningen til Procesbevillingsnævnet afsluttede ansøgningen således: Med venlig hilsen Anna Olsen For firma: Fa Investitions Anna Olsen Olsztyn register nummer Al. Pilsudskiego 1/ Olsztyn Polen Dansk adresse:

3 - 3 - Munkhusvej Allingåbro Anna Olsen har således også angivet en dansk postadresse. Der synes ikke at have været grund til for Procesbevillingsnævnet at sende kæretilladelsen til den polske adresse, når der også var angivet en dansk adresse i ansøgningen Mariusz Potockis erklæring er sålydende i dansk oversættelse: Olsztyn 08/07/2013 Jeg hedder Mariusz Potocki og i perioden fra 2009 til 2012 havde jeg arbejdet i firmaen Poczta Polska S.A. (den Polske Post) som en leder. Gennem flere års arbejde havde jeg bemærket mange fejl fra Poczta Polskas side. Kunder havde anmeldt problemer med forsendelsers levering fra udlandet, leveringen varede somme tider en måned eller længere. Min opgave var, at jeg skulle erklære kunden på en fornuftig måde, hvorfor dette varer så længe, men problemer med leveringen lå ved manglende organisiering og fejlagtig system af forsendelsernes levering. Problemet havde ikke forsvundet og Poczta Polska har et stort problem med at levere forsendelser til tiden og svarer undvigende på forsinkelser. Partsbetegnelse og fuldmagtsforhold FA Investitions (Olsztyn registernummer: 50158) udtog den 4. februar 2011 stævning mod KPC-Byg A/S. Det fremgår af sagsfremstillingen, at kravet hviler på en fordring, der var overdraget til sagsøger. Overdragelsesaftalen var vedlagt som bilag til stævningen. Retten i Hernings afgørelse af 4. juli 2012 om afvisning af sagen er begrundet dels med manglende behørig dokumentation for, at sagsøger er et personligt ejet firma, hvis indehaver er Anna Olsen, dels med manglende bevis for, at Flemming Olsen, der var mødt for sagsøger under hovedforhandlingen, var berettiget hertil, jf. retsplejelovens 260, stk. 4, jf. stk. 3. Som bilag til kæreskriftet til Vestre Landsret er vedlagt en vielsesattest af 14. december 2007 vedrørende ægteskab mellem Flemming Olsen og Anna Olsen. Der var endvidere vedlagt et polsk registreringsbevis for en erhvervsvirksomhed med betegnelsen FA INVESTITIONS ANNA OLSEN. Af en autoriseret dansk oversættelse af registreringsbeviset fremgår bl.a.: Borgmesteren i Olsztyn Olsztyn den Registrerings nummer: 50158

4 - 4 - Registreringsbevis For erhvervsvirksomhed I overensstemmelse med i lov om Erhvervsvirksomhed af 19. november 1999 bekræftes at der den er blevet registreret firma under nummer i Byrådsrregisteret i Olsztyn: 1/ navn og efternavn: ANNA OLSEN Firma indehavers betegnelse: FA. ANNA OLSEN INVESTERING 2/ Indehavers adresse, firmaets adresse, adresse for firmas hovedsæde, afdeling, o.a.: OLSZTYN, ALEJA MARSZALKA PILSUDSKIEGO 1/58 3/ Virksomheden omfatter: Z AKTIVITETER VEDR. AGENTUR FOR INCASSO OG KREDITGIVNING 4/ Aktiviteter påbegynder: Dette registreringsbevis vedrører ændring angående punkt 3, den Anbringender FA Investitions har for Vestre Landsret og Højesteret anført bl.a., at sagsøgerens registreringsnummer, der er en entydig og tilstrækkelig identifikation af virksomheden, er korrekt oplyst i stævningen. Der har ikke været tvivl om sagsøgers identitet på noget tidspunkt under sagen, og KPC-Byg A/S har først under hovedforhandlingen den 25. juni 2012 fremsat anbringender herom. Byretten har ikke haft grund til at tvivle på oplysningerne fra den danske ambassade i Polen om, at FA Investitions er en af Anna Olsen personligt ejet virksomhed, subsidiært burde byretten have udsat sagen på FA Investitions fremlæggelse af yderligere dokumentation herfor. Anna Olsen er ejer af enkeltmandsvirksomheden FA Investitions med registernummer Hendes ægtefælle Flemming Olsen var derfor berettiget til at møde for FA Investitions, jf. retsplejelovens 260, stk. 3, nr. 2. Flemming Olsen var endvidere ikke ansat med det særlige formål at møde i retten, og han var derfor tillige berettiget til at møde for FA Investitions i medfør af retsplejelovens 260, stk. 3, nr. 4. KPC-Byg A/S har for Vestre Landsret og Højesteret anført bl.a., at der hverken var eller er fremlagt behørig dokumentation for ejerforholdene i FA Investitions, hvorfor Retten i Herning var berettiget til at afvise sagen. Den mail fra den danske ambassade i Polen, som Flem-

5 - 5 - ming Olsen fremlagde under hovedforhandlingen den 25. juni 2012, udgør ikke en tilstrækkelig dokumentation for ejerforholdene. Det bestrides i øvrigt, at det polske registreringsnummer er en entydig og tilstrækkelig identifikation af virksomheden. Det er først i forbindelse med kæremålet, at sagsøgeren er angivet som FA Investitions Anna Olsen, og at der er fremlagt en firmaudskrift på polsk og en dansk vielsesattest. En sådan efterfølgende dokumentation kan ikke afhjælpe de mangler, der forelå på retsmødet den 25. juni Sagen skal bedømmes efter de oplysninger, der forelå på retsmødet den 25. juni Denne omstændighed ændrer dog ikke på, at FA Investitions fortsat ikke har dokumenteret de reelle ejerforhold på behørig vis. Det forhold, at sagsøgeren efter hovedforhandlingen har fremlagt en vielsesattest, kan ikke medføre, at Flemming Olsen er berettiget til at møde på vegne af Anna Olsen, jf. retsplejelovens 260, stk. 3, nr. 2. Flemming Olsen er heller ikke berettiget til at møde på firmaets vegne, idet han efter ansættelseskontrakten med FA Investitions er ansat til at føre diverse sager mod KPC-Byg A/S, jf. retsplejelovens 260, stk. 3, nr. 4. Højesterets begrundelse og resultat To dommere Vibeke Rønne og Lars Hjortnæs udtaler: Under henvisning til kærendes oplysninger om modtagelse af post på firmaadressen i Polen sammenholdt med erklæringen fra en tidligere medarbejder ved det polske postvæsen finder vi ikke tilstrækkelig grundlag for at tilsidesætte oplysningen fra kærende om, at Procesbevillingsnævnets tilladelse blev modtaget den 22. december Kæreskriftet er modtaget i landsretten den 29. december 2012, og kæremålet er derfor rettidigt. For at sagens parter kan identificeres med tilstrækkelig sikkerhed stiller retsplejelovens 348, stk. 2, nr. 1, krav om, at en stævning bl.a. skal indeholde angivelse af parternes navn og adresse. Sagsøgeren er i stævningen angivet som FA Investitions (Olsztyn registernummer 50158) med en nærmere angiven adresse i Olsztyn i Polen.

6 - 6 - Flemming Olsen, der mødte for FA Investitions, har ved starten af hovedforhandlingen i byretten forklaret, at FA Investitions er et personligt ejet, polsk firma, hvis indehaver er hans ægtefælle, Anna Olsen. Som dokumentation for ejerforholdet fremlagde Flemming Olsen en mail af 2. februar 2011 fra den danske ambassade i Warszawa, Polen. Det fremgår heraf bl.a., at ambassaden på grundlag af oplysninger fra City Office in Olsztyn kan meddele, at FA Investitions fulde navn er FA Investitions Anna Olsen, og at det er et one man private company. Kæremålet til landsretten er bl.a. støttet på fremlæggelsen af et polsk registreringsbevis for erhvervsvirksomhed fra byrådsregisteret i Olsztyn, Polen, jf. retsplejelovens 393, stk. 5. På baggrund heraf finder vi det bevist, at Anna Olsen driver en enkeltmandsvirksomhed under firmabetegnelsen FA Investitions Anna Olsen. Der er ikke grundlag for at antage, at det forhold, at sagsøger ikke i stævningen er betegnet som FA Investitions Anna Olsen, har haft betydning for KPC-Byg A/S procesførelse. Under disse omstændigheder finder vi, at KPC-Byg A/S ikke bør kunne modsætte sig, at FA Investitions partsbetegnelse ændres til FA Investitions Anna Olsen. Efter retsplejelovens 260, stk. 3, nr. 2, kan en parts ægtefælle møde for parten i retten. Flemming Olsen har i byretten forklaret, at han er gift med Anna Olsen, hvilket efterfølgende er dokumenteret ved fremlæggelsen af en vielsesattest. Da FA Investitions Anna Olsen herefter i forbindelse med kæremålet til landsretten har godtgjort, at Flemming Olsen var mødeberettiget for sagsøgeren, finder vi, at sagsøgeren ikke kan anses for udeblevet fra hovedforhandlingen den 25. juni Vi stemmer derfor for at tage hjemvisningspåstanden til følge. Dommer Marianne Højgaard Pedersen udtaler: Procesbevilling blev meddelt ved brev af 19. november Ved normal postgang vil brevet være fremme hos FA Inventions den 21. eller 22. november 2012, og hvis nævnet ved en

7 - 7 - fejl har sendt brevet med B-post senest den 28. november Kærefristen udløb således senest den 12. december Kæreskriftet er først modtaget i landsretten den 29. december Jeg finder, at FA Inventions ikke ved erklæringen fra en tidligere medarbejder ved det polske postvæsen eller ved oplysningerne om firmaets indehavers mors afhentning af post har godtgjort, at der var forsinkelser med postomdelingen i området på det pågældende tidspunkt. Da der herefter ikke er grundlag for at antage, at Procesbevillingsnævnets tilladelse først som oplyst af kærende er kommet frem den 22. december 2012, stemmer jeg for at afvise sagen. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Thi bestemmes: Vestre Landsrets kendelse ophæves, og sagen hjemvises til fortsat behandling ved Retten i Herning. Kæreafgiften tilbagebetales til Anna Olsen (FA Investitions Anna Olsen). KPC-Byg A/S skal i kæremålsomkostninger for landsret og Højesteret inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse betale kr. til Anna Olsen (FA Investitions Anna Olsen).

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere