Østre Landsret Præsidenten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østre Landsret Præsidenten"

Transkript

1 Østre Landsret Præsidenten Den 16/ J.nr. 21A-ØL-1-13 Tillæg til Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne digital sagsbehandling Dette tillæg til Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne har til formål at give parterne i en civil sag en vejledning i brugen af domstolenes sagsportal, som i løbet af 2017 og 2018 vil blive taget i brug til digital sagsbehandling. Den eksisterende Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne er fortsat gældende med de ændringer, som gennemgås nedenfor. Endvidere henvises der til vejledningen til Minretssag.dk 1. Domstolenes sagsportal Ved lov nr af 29. december 2015 er der stillet krav om, at retterne og parterne i civile sager skal anvende et digitalt sagsbehandlingssystem (en sagsportal på internettet). Domstolenes sagsportal er et digitalt sagsbehandlingssystem på internettet, hvor alle civile retssager anlægges og behandles. Civile retssager behandles kun digitalt, og sagerne eksisterer ikke på papir ved retten. Det er også på sagsportalen, at parterne kan læse beskeder fra retten og fra sagens andre parter Hvornår tages sagsportalen i brug Retsplejelovens nye bestemmelser om domstolenes sagsportal og digital behandling tages efter overgangsreglerne i brug ved de enkelte retter efter Domstolsstyrelsens nærmere bestemmelser herom i bekendtgørelser. Ved byretterne i Østre Landsrets kreds tages portalen efter planen i brug den 9. november 2017 ved retterne i Holbæk og på Bornholm, den 13. november 2017 ved retterne i Odense og Svendborg, den 20. november 2017 ved Københavns Byret og Retten i Glostrup, den 1. december 2017 ved retterne i Næstved og Nykøbing Falster, den 6. december 2017 ved Retten i Roskilde, den 19. januar 2018 ved Retten i Hillerød, den 24. januar 2018 ved ret- Bredgade 59, 1260 København K. Tlf Hjemmeside:

2 - 2 - terne i Lyngby og Helsingør samt den 31. januar 2018 ved Retten på Frederiksberg. Sø- og Handelsretten tager portalen i brug den 29. januar Eventuelle ændringer vil bl.a. fremgå på de enkelte retters hjemmesider samt på domstol.dk. For sager, der er anlagt, henvist eller appelleret inden disse datoer, er udgangspunktet, at den resterende sagsbehandling, herunder i landsretten, skal ske efter de hidtidige regler. Dette indebærer bl.a., at sagsportalen ikke skal anvendes, samt at anke i andre sager end småsager fortsat skal ske til landsretten. For sager, der anlægges, henvises eller appelleres efter disse datoer, skal de nye regler anvendes. Fra ovennævnte datoer skal appel i alle sager ske til byretterne, der orienterer landsretten. Appelbehandlingen vil i landsretten blive foretaget digitalt. Hvis sagen ikke har været behandlet digitalt på portalen i byretten, skal appellanten fra ovennævnte datoer indgive sin appel til byretten ved et papirbrev eller via mail. Byretten vil derefter digitalisere sagen og oprette den på portalen. Når landsretten fra byretten modtager besked herom, foretager landsretten den videre sagsbehandling digitalt. Hvis sagen allerede i byretten har været behandlet på domstolenes sagsportal, skal appellanten anke eller kære (eller ansøge om oprejsningsbevilling) digitalt på sagsportalen, med mindre appellanten konkret er fritaget herfor, jf. neden for under punkt 1.2. Landsretten kan bestemme, at sager, der efter overgangsbestemmelserne ellers skulle have været færdigbehandlet efter de hidtidige regler, skal overgå til digital behandling på portalen. Hvis landsretten bestemmer, at sagen skal behandles på domstolenes sagsportal, vil landsretten gøre sagen tilgængelig på sagsportalen Kan en part blive fritaget for at anvende sagsportalen Hvis en part er repræsenteret af en advokat eller en anden, der kan føre sagen for parten, kan parten ikke fritages for at anvende domstolenes sagsportal. Hvis parten ikke er repræsenteret på en sådan måde og i byretten var fritaget for at anvende domstolenes sagsportal, er udgangspunktet, at parten også er fritaget i landsretten. I andre tilfælde vil landsretten vurdere, om parten efter landsrettens opfattelse vil være i stand til at anvende sagsportalen. Betingelserne for at blive fritaget for at benytte sagsportalen, er ikke de samme som fritagelse fra at benytte digital post.

3 Hvad skal en part gøre, hvis han/hun er fritaget for at anvende sagsportalen En afgørelse om at fritage en part for at anvende domstolenes sagsportal har den betydning, at parten ikke har pligt til at anvende sagsportalen. Sagen vil derimod stadig være tilgængelig på sagsportalen. Hvis en part ikke skal anvende sagsportalen, skal parten i stedet skrive til landsretten på papir eller ved mail med de oplysninger, som landsretten skal have. Parten skal også sende sine bilag til landsretten på papir eller ved mail. Landsretten vil scanne partens processkrifter og bilag og gøre dem tilgængelige på sagsportalen for sagens andre parter. Landsretten sikrer, at parten, som er fritaget, modtager processkrifter, bilag og øvrig relevant korrespondance og meddelelser fra sagens andre parter og landsretten på papir. Landsretten kan pålægge sagens andre parter at sende deres processkrifter og dokumenter på papir til den, der er fritaget fra at anvende sagsportalen. 2. Appel En part kan anke eller kære en afgørelse, der er truffet af en byret. (Se ovenfor om praksis vedrørende sager, der ikke har været behandlet digitalt i byretten.) Anke og kære sker på portalen til byretten, som vil overføre sagen til landsretten. Normalt er fristen for at anke 4 uger og fristen for at kære 2 uger. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor afgørelsen er truffet. Ankestævningen eller kæreskriftet skal være indleveret på domstolenes sagsportal senest den dag, hvor fristen udløber. En part skal ofte have Procesbevillingsnævnets tilladelse for at kunne kære en afgørelse og i nogle tilfælde også for at kunne anke. Fristen for at søge Procesbevillingsnævnet om kæretilladelse er 2 uger efter afgørelsen og ved anketilladelse er fristen 4 uger efter dommen. Hvis en part får tilladelse, skal kæreskift være indleveret på domstolenes sagsportal inden 2 uger fra datoen for tilladelsen, mens ankestævning skal være indleveret inden 4 uger fra tilladelsen. Landsretten afviser en anke eller kære, hvis parten skulle have haft tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, men ikke har fået det.

4 - 4 - For afgørelser truffet af Sø- og Handelsretten gælder samme fremgangsmåde som for afgørelser fra en byret Ankestævning Parten, der anker (appellanten), skal registrere følgende oplysninger på sagsportalen: angive den dom, der ankes, modpartens (indstævntes) adresse, appellantens adresse, appellantens påstand, de argumenter, dokumenter og andre beviser, som appellanten vil påberåbe sig, og som ikke var påberåbt i foregående instans. Appellantens påstand under ankesagen skal bestå af to dele: 1) appellanten skal indlede sin påstand med at oplyse, hvilken dom der ankes med angivelse af byrettens navn og dommens dato 2) appellanten skal skrive, hvilket resultat (påstand) der ønskes i ankesagen. Byrettens dom er tilgængelig for landsretten på sagsportalen. Det er derfor ikke nødvendigt at referere konklusionen fra dommen. Landsretten får automatisk overført de oplysninger, som er registreret på sagen. Hvis nogle af disse oplysninger er forkerte eller ikke er relevante for ankesagen, kan appellanten ændre dem. Når appellanten har godkendt sine oplysninger, dannes der automatisk en ankestævning. Ankestævningen er altså ikke et dokument, som appellanten sender til landsretten, men et dokument, som automatisk bliver dannet på baggrund af appellantens oplysninger. Hvis appellanten har skrevet sin sagsfremstilling og sine argumenter i et processkrift, kan appellanten indlæse dette som et supplement til ankestævningen. Når appellanten har godkendt ankestævningen, vil byretten inden en uge overføre sagen til landsretten. Hvis de indtastede oplysninger ikke er tilstrækkelige, eller der er andre mangler ved ankestævningen, kan landsretten fastsætte en frist til, at appellanten udbedrer manglerne. Indstævnte får via sagsportalen underretning om, at dommen er anket.

5 Retsafgift Når sagen er anket, vil sagsportalen på baggrund af den oplyste sagsværdi og sagstype automatisk foreslå, hvilken retsafgift der skal betales. Hvis den foreslåede afgift efter appellantens opfattelse ikke er rigtig, kan appellanten overskrive forslaget med et andet beløb. Appellanten skal begrunde ændringen. Det er appellanten, der har ansvaret for at betale den rigtige afgift. Hvis landsretten er uenig i den foreslåede eller indtastede retsafgift, vil landsretten kontakte appellanten med henblik på at beregne den rigtige retsafgift. Hvis retsafgiften ikke er betalt samtidig med, at appellanten indleverer ankestævningen, får appellanten en frist til at indbetale afgiften. Hvis appellanten ikke overholder denne frist, kan landsretten anse anken for bortfaldet Bilagering Indtil videre følger portalens automatiske bilagering ikke i alle tilfælde anvisningerne i landsretternes almindelige vejledning. Parterne kan i givet fald anføre det rigtige bilagsnummer under angivelsen af bilagets titel. Parterne kan i øvrigt orientere sig om den nuværende fremgangsmåde under fanebladet Bilag på minretssag.dk Svarskrift og eventuel retsafgift Indstævnte har ikke pligt til at indlevere svarskrift i en ankesag. Landsretten får automatisk overført også de oplysninger, som er registreret vedrørende indstævnte på sagen. Hvis nogle af disse oplysninger er forkerte eller ikke er relevante for ankesagen, kan indstævnte ændre dem. Når indstævnte har godkendt sine oplysninger og nedlagt påstand, dannes der automatisk et svarskrift. Svarskriftet er altså ikke et dokument, som indstævnte sender til landsretten, men et dokument, som automatisk bliver dannet på baggrund af indstævntes oplysninger og nedlagt påstand. Hvis indstævnte ønsker at supplere sagens oplysninger og f.eks. har skrevet sin sagsfremstilling og sine argumenter i et processkrift, kan indstævnte indlæse dette som et supplement til svarskriftet. Når indstævnte har godkendt svarskriftet, vil dette blive tilgængeligt for landsretten og modparten på sagsportalen.

6 - 6 - Hvis indstævnte har nedlagt en selvstændig påstand i ankesagen, vil indstævnte skulle oplyse værdien heraf på portalen og vil blive opkrævet retsafgift på samme måde som appellanten Ekstrakt Appellanten skal udarbejde en digital ekstrakt på minretssag.dk. Landsretten har besluttet, at appellanten indtil videre også skal indlevere papirekstrakt. Den digitale ekstrakt og papirekstrakten skal være udformet ens med samme sidenumre. I begge ekstrakter medtages umiddelbart efter tidsplanen det sagsresumé og den oversigt over påstande, som dannes på minretssag.dk. Den digitale ekstrakt skal uploades på minretssag.dk som en samlet fil under fanebladet Bilag. Hvis parterne udarbejder materialesamlinger, skal de indtil videre indleveres både digitalt og på papir Hovedforhandling og domsafsigelse Parterne kan i en overgangsperiode forvente, at hovedforhandlingen gennemføres på grundlag af papirekstrakten, medmindre de på forhånd har fået besked om andet. Selv om landsretten har besluttet, at hovedforhandlingen gennemføres på grundlag af den digitale ekstrakt, skal papirekstrakten medbringes. Der skal desuden være en ekstra papirekstrakt til rådighed ved afhøringen af parter og vidner mv. Deltagerne i hovedforhandlingen skal medbringe deres eget it-udstyr til hovedforhandlingen. De har selv ansvaret for, at de kan tilgå den digitale ekstrakt med dette udstyr. Det anbefales, at man downloader den digitale ekstrakt, så man ikke i retsmødet er afhængig af at kunne tilgå sagsportalen Kæreskrift En part kan iværksætte kære ved at registrere en række oplysninger på sagsportalen. Byretten vil herefter sørge for at overføre sagen og alle de nødvendige bilag til landsretten. Landsretten får automatisk overført alle de oplysninger, som er registreret på sagen. Hvis nogle af disse oplysninger er forkerte eller ikke passer til kæresagen, kan parten, der kærer

7 - 7 - (kærende), ændre dem. Når de indtastede oplysninger er godkendt, dannes der automatisk et kæreskrift. Kæreskriftet er altså ikke et dokument, der sendes til landsretten, men et dokument, som automatisk bliver dannet på baggrund af de indtastede oplysninger. Hvis kærende har skrevet sin sagsfremstilling og sine argumenter i et processkrift, kan kærende indlæse dette som et supplement til kæreskriftet. Kærendes påstand i en kæresag skal bestå af to dele: 1) kærende skal indlede sin påstand med at gengive, hvilken kendelse eller beslutning der kæres med angivelse af byrettens navn og afgørelsens dato, 2) kærende skal skrive, hvilket resultat der ønskes i kæresagen. Når kærende har godkendt kæreskriftet, vil byretten inden en uge overføre sagen til landsretten. Hvis de indtastede oplysninger på sagsportalen ikke er tilstrækkelige, eller der er andre mangler ved kæreskriftet, kan landsretten fastsætte en frist til, at kærende udbedrer manglerne. Indkærede får via sagsportalen underretning om, at afgørelsen er kæret Kæreafgift Når en afgørelse kæres, skal der normalt betales en kæreafgift. Hvis der skal betale kæreafgift, er den 400 kr. Hvis kærende ændrer den kæreafgift, som er foreslået på sagsportalen, skal kærende begrunde ændringen. Hvis kæreafgiften ikke er betalt samtidig med, at kærende har indleveret kæreskriftet, får kærende en frist til at indbetale afgiften. Hvis kærende ikke overholder fristen, kan landsretten anse kæren for bortfaldet. Hvis kærende får medhold, bliver kæreafgiften betalt tilbage. 3. Kære og anke efter fristens udløb Hvis fristen for at anke eller kære er overskredet, afviser landsretten anken eller kæren.

8 - 8 - En part, der vil anke eller kære, kan søge landsretten om tilladelse til at anke eller kære, selv om fristen er overskredet (oprejsningsbevilling). En ansøgning om anke efter fristens udløb skal indleveres på sagsportalen hurtigst muligt og senest inden 1 år efter, at byretten har afsagt dom. En ansøgning om kære efter fristens udløb, skal indleveres på sagsportalen hurtigst muligt og senest inden 6 måneder efter, at byretten har truffet afgørelse. Parten skal begrunde, hvorfor der ikke er anket eller kæret inden fristens udløb. Landsretten giver kun undtagelsesvist tilladelse. Der skal ikke betales retsafgift for at søge om tilladelse til at kære eller anke efter fristen udløb. Ansøgningen om anke- eller kæretilladelse skal indleveres på sagsportalen. Byretten vil overføre sagen og alle de nødvendige bilag til landsretten. Landsretten får således automatisk overført de oplysninger, som er registreret på sagen. Når parten har godkendt sine oplysninger, dannes der automatisk en ansøgning. Parten kan indlæse nye bilag i forbindelse med ansøgningen. Landsretten underretter modparten om ansøgningen og giver adgang til at se sagen på sagsportalen. Hvis modparten ikke svarer, vil landsretten normalt afgøre sagen ud fra de oplysninger, som landsretten har.

Digital sagsbehandling ved Vestre Landsret

Digital sagsbehandling ved Vestre Landsret Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-1-18 Den 02/02-2018 Digital sagsbehandling ved Vestre Landsret Tillæg til Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne Dette tillæg har til formål at give parterne

Læs mere

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg.

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg. Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl. 10.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommer fungerede landsdommer John Lundum. V.L. B 1565 16 A mod B Sagens dokumenter var til stede. Retten

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. marts 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. marts 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. marts 2018 Sag 237/2017 A (advokat Helle Larsen) mod B (advokat Lis Sørensen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 14. afdeling den 31.

Læs mere

Civilprocessuel oversigt

Civilprocessuel oversigt Jørgen Jochimsen Civilprocessuel oversigt Jørgen Jochimsen Civilprocessuel oversigt 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3869-5 Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed Sats

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37558/2018 HJR (1. afdeling) A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afvisning af en anmodning om fri proces i en sag om

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 30.03.2016 PRINCIPIEL SAG OM DIREKTE KÆREADGANG TIL HØJESTERET Sagen omhandlede adgangen til at kære en kendelse fra Østre Landsret til Højesteret uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. februar 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. februar 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. februar 2019 Sag 113/2018 A (advokat Henrik Ehlers) mod Ringsted Kommune (selv) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 21.

Læs mere

DIALOGMØDE. Digitalisering af civile sager

DIALOGMØDE. Digitalisering af civile sager DIALOGMØDE Digitalisering af civile sager PROGRAM Digitalisering af civile sager v/ Eva-Margrethe Madsen, Elisabet Michelsen og Christian Wenzel Fremvisning af domstolenes sagsportal v/ Elisabet Michelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter LOV nr 1867 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-4000-0187 Senere ændringer til forskriften LBK nr 390 af 25/04/2017

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017 Sag 14/2017 A (advokat Jan Presfeldt) mod B (advokat Mathias Steinø) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 4. afdeling den 31.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. januar 2018

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. januar 2018 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. januar 2018 Sag 139/2017 Frese A/S (advokat Thea Præstmark) mod FlowCon International ApS (advokat Preben Kønig) I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Udkast til lovregler om sikkerhed i retssale, digitalisering af retsprocessen, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i retsplejen

Udkast til lovregler om sikkerhed i retssale, digitalisering af retsprocessen, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i retsplejen Dato: 7. maj 2019 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Jakob Friis Nolsø Sagsnr.: 2018-491-0024 Dok.: 722542 Udkast til lovregler om sikkerhed i retssale, digitalisering af retsprocessen, forkyndelse og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37557/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Flemming Jensen) mod Kurator for I/S X under konkurs, advokat Trine Hasselbalch (selv) og Sag BS 37560/2018

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2018 Sag 13/2018 Anklagemyndigheden mod T (advokat Morten Wosylus Kamp) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 3. afdeling den 18.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 28. februar 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2006-740-0150 Dok.: KHE40397 N O T I T S om Ændringer af lovforslaget om en politi- og domstolsreform Denne notits

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Østre Landsret Præsidenten J.nr. 81A-ØL-46-07 J.nr. 85A-VL-002-10 Revideret januar 2014 Retningslinjer for prøvesager 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager Efter retsplejelovens 133 har en advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten Hvis du er blevet sagsøgt, skal du indlevere et svarskrift på minretssag.dk. Du kan kun bruge blanketten, hvis du er fritaget

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Vejledning til minretssag.dk opdateret den 7. januar 2019

Vejledning til minretssag.dk opdateret den 7. januar 2019 Vejledning til minretssag.dk opdateret den 7. januar 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 HVAD ER MINRETSSAG.DK 18 1.2 DINE OPLYSNINGER SKAL INDLÆSES PÅ MINRETSSAG.DK 18 1.3 HVAD KAN DU FORVENTE, HVIS DU SKRIVER

Læs mere

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E afsagt fredag den 29. marts 2019 Sag BS 30204/2018 HJR A (advokat Christina Neugebauer) mod B (advokat Poul Westergaard) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 21. januar 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 21. januar 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 21. januar 2019 Sag 118/2018 A (tidligere Advokater ApS) (selv) og B (selv) mod Advokatnævnet (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

2. Var det korrekt, at Retten i Aalborg den 4. april 2018 udsatte fristen for at afgive svarskrift i stedet for at afsige udeblivelsesdom?

2. Var det korrekt, at Retten i Aalborg den 4. april 2018 udsatte fristen for at afgive svarskrift i stedet for at afsige udeblivelsesdom? Rettevejledning til opgave 1 Spørgsmål 1. Var det korrekt, at Retten i Randers henviste sagen til Retten i Aalborg? Det følger af retsplejelovens 248, stk. 2, at retten skal henvise en sag til rette domstol,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 14. september 2018 Sag BS 7799/2018 HJR I/S Gunderup Deponi, Efterbehandlingssamarbejde ved Mariagerfjord Kommune, Randers Kommune og Rebild Kommune (advokat Christian Bachmann)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. september 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. september 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. september 2018 Sag 71/2018 M (advokat Ole Kjær) mod F (advokat Sonja Toft) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Roskildes fogedret den 12. oktober

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E afsagt den 21. august 2018 Sag BS 6892/2018-HJR A (advokat Bjarke Madsen) mod B (advokat Mads Roikjer) og sag BS 6900/2018-HJR A (advokat Bjarke Madsen) mod C (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. august 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. august 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. august 2019 Sag 219/2018 A (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod B (advokat Anders Rynkebjerg) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten på Frederiksberg

Læs mere

afsagt den 5. juni 2018

afsagt den 5. juni 2018 RETTEN I HOLBÆK DOM afsagt den 5. juni 2018 Sag BS-2684/2017-HBK Grundejerforeningens Rundingsholm (advokat Dan Jordy Hansen) mod Stina Christensen Denne afgørelse er truffet af dommer Kinna Eidem. Sagens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/2-2018 J.nr. 38A-ØL-5-17 Retningslinjer for arbejde med digitale straffesager i landsretterne med fokus på snitfladerne mellem statsadvokaterne, forsvarerne og landsretterne

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Retsudvalget 2018-19 L 74 endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 19. februar 2019 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Vejledning - Opret ny sag

Vejledning - Opret ny sag Vejledning - Opret ny sag Du kan her se, hvordan du anlægger en ny sag på domstolenes sagsportal. Du finder domstolenes sagsportal på www.minretssag.dk. Fase Forklaring Tast Log på domstolenes sagsportal

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Præsidenterne for landsretterne og Sø- og Handelsretten Retningslinjer for prøvesager 20. december 2007 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager. Efter retsplejelovens 133 har en advokat møderet for

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 08/05-2013 J.nr. 21A-ØL-1-13 21A-VL-9-13 Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling i borgerlige ankesager i Højesteret

Regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling i borgerlige ankesager i Højesteret Regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling i borgerlige ankesager i Højesteret Februar 2018. Vejledningen er en videreførelse af vejledning om forberedelse og hovedforhandling af borgerlige

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over daværende advokat Henrik Lindahl.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over daværende advokat Henrik Lindahl. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2251/ADH K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over daværende advokat Henrik Lindahl. Klagens tema: [Klager 1] og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. marts 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. marts 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. marts 2019 Sag 93/2018 A (advokat Henrik Ehlers) mod B (advokat Anne Broksø) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 26. oktober 2017

Læs mere

CIVIL- PROCESSUEL OVERSIGT JØRGEN JOCHIMSEN

CIVIL- PROCESSUEL OVERSIGT JØRGEN JOCHIMSEN CIVIL- PROCESSUEL OVERSIGT JØRGEN JOCHIMSEN 2017 Civilprocessuel oversigt Jørgen Jochimsen Civilprocessuel oversigt Jørgen Jochimsen Civilprocessuel oversigt 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Revision af reglerne om

Læs mere

Retsplejelovens 389 a en ny regel om kærebegrænsning af byrettens afgørelser under en civil sags hovedforhandling eller forberedelse

Retsplejelovens 389 a en ny regel om kærebegrænsning af byrettens afgørelser under en civil sags hovedforhandling eller forberedelse Retsplejelovens 389 a en ny regel om kærebegrænsning af byrettens afgørelser under en civil sags hovedforhandling eller forberedelse Af sekretariatschef Hanne Kjærulff og specialkonsulent Kristian Porsager

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

afsagt den 5. oktober 2018

afsagt den 5. oktober 2018 ØSTRE LANDSRET DOM afsagt den 5. oktober 2018 Sag BS-895/2018-OLR (5. afdeling) Ejendomsselskabet Raahøj Hansen A/S (advokat Sanne Alrik Sørensen) mod Siv Thøstesen (advokat Jens Jacob Dühr ved advokat

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

19. december 2006 Vejledning om behandling af civile sager ved Østre Landsret

19. december 2006 Vejledning om behandling af civile sager ved Østre Landsret 19. december 2006 Vejledning om behandling af civile sager ved Østre Landsret Indholdsfortegnelse A B C D E F Indledning Forberedelse og berammelse 1. 1. instanssager 2. Ankesager 3. Nummerering/litrering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 29. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 29. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 29. november 2016 Sag 76/2016 A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Region Syddanmark (selv) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Kolding den

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. april 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. april 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. april 2018 Sag 240/2017 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Danske Bank A/S (advokat Merete Preisler) mod HK Post & Kommunikation som mandatar

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] (nu under konkurs) klaget over [advokat B], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] (nu under konkurs) klaget over [advokat B], [bynavn]. København, den 7. januar 2015 Sagsnr. 2014-1196/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] (nu under konkurs) klaget over [advokat B], [bynavn].

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016 Sag 144/2016 A og B (advokat Jakob Fastrup) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Jens Erik Pedersen) I tidligere instanser er truffet afgørelse

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede. København, den 18. september 2013 Sagsnr. 2012-252/SAF/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede. Sagens tema: Klager, der var sagsøger

Læs mere

Vejledning til domstolenes sagsportal

Vejledning til domstolenes sagsportal Vejledning til domstolenes sagsportal 1 OM DOMSTOLENES SAGSPORTAL 13 1.1 HVAD ER DOMSTOLENES SAGSPORTAL 13 1.2 DINE OPLYSNINGER SKAL INDLÆSES PÅ PORTALEN 13 1.3 HVAD KAN DU FORVENTE, HVIS DU SKRIVER TIL

Læs mere

Vejledning til minretssag.dk

Vejledning til minretssag.dk Vejledning til minretssag.dk 0 INDHOLD 0 INDHOLD 1 1 OM MINRETSSAG.DK 13 1.1 HVAD ER MINRETSSAG.DK 13 1.2 DINE OPLYSNINGER SKAL INDLÆSES PÅ MINRETSSAG.DK 14 1.3 HVAD KAN DU FORVENTE, HVIS DU SKRIVER TIL

Læs mere

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG RETSBOG

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG RETSBOG RETTEN PÅ FREDERIKSBERG RETSBOG Den 9. juli 2019 kl. 16.00 holdt Retten på Frederiksberg offentligt retsmøde i retsbygningen. Dommer Dan Bjerring behandlede sagen. Sag BS-25462/2018-FRB Copyright Management

Læs mere