Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015"

Transkript

1 Indhold Ny forskning: Om juridisk metode - af professor Sten Schaumburg-Müller Nyt fra Juridisk Institut: Formand for studenterboghandlen, EU Financial Market Regulation anno 2015, Informationsfrihed og privatliv i en digitaliseret medieverden, Rejsestipendiat på kr., Erhvervsbeskatningsudvalg, Nye tiltrædelser på Juridisk Institut, Dimittendafslutning, Procedurekonkurrence, Karrieredag Efteruddannelse: Valgfag på kandidatordningen (tompladsordningen), skræddersyet efteruddannelse Ny forskning Om juridisk metode Af Sten Schaumburg-Müller, professor ved Syddansk Universitet Indledning Jeg har i nogle år beskæftiget mig med juridisk metode. Dels har jeg syntes, at det var et naturligt led i min (daværende) ansættelse i retslære, dels har jeg været nysgerrig på, hvad juridisk metode er for en størrelse. Alle taler om den, i hvert fald på jurastudiet, men få synes at have nogen særlig klar opfattelse af, hvad juridisk metode nærmere er. En samtale med en jurastuderende for et par år siden er nok meget betegnende: Først får vi tæsk, når vi laver opgaver, det meste er forkert. Så får vi efterhånden færre tæsk, men vi ved stadig ikke, hvad det er vi gør. Jeg vil i det følgende adressere en sådan form for tavs viden eller måske snarere tavs kunnen og hertil inddrage to mindre undersøgelser. Først vil jeg dog redegøre for nogle antagelser, jeg har om juridisk metode. Det er ikke nødvendigvis rigtige antagelser, selvom jeg til hver en tid vil argumentere for, at de er velbegrundede. Under alle omstændigheder kan min position bruges som afsæt for videre undersøgelser, overvejelser og faglig drøftelse. Juridisk metode som jeg forstår den Jeg forstår juridisk metode som den metode, man anvender, når man skal finde svaret på et juridisk spørgsmål. Man bruger juridisk metode, når man skal svare på et spørgsmål om gældende ret. Dommeren skal bruge den, når der skal tages stilling i en sag, der er bragt for retten, advokaten skal bruge den, når en klient skal rådes, politiadvokaten skal bruge den, når der skal tages stilling til spørgsmål om påtalerejsning, den jurastuderende skal bruge den, når opgaver skal besvares, og forskningsjurister skal bruge den, fx når man bliver spurgt, om en myndighed handler rigtigt el.lign. Termen finde er bevidst valgt: Der ligger heri både, at man skal finde noget, der allerede er der, som fx at finde en knappenål, og at man mener noget. Sætningen jeg finder, at er lidt af det samme som at sige jeg mener, at. Termen finde har denne dobbelte betydning, og der ligger netop i juridisk metode, at man skal finde noget, der allerede eksisterer, og at man skal finde noget i betydningen foretage en vurdering. Det er ikke nok at finde retskilden, den skal også anvendes ligesom det ikke er nok at finde kogebogen. Maden skal også laves.

2 Der opstår nogle lidt indviklede spørgsmål, når man skal overveje, om der findes flere juridiske metoder. Her er det for det første min opfattelse, at der selvfølgelig findes flere retsvidenskabelige metoder. Man kan bruge retssociologiske, retshistoriske, retsfilosofiske og retsantropologiske metoder, disse hører også til under retsvidenskaben i bred forstand. Juridisk metode forstået som retsdogmatisk metode er således kun én ud af mange mulige retsvidenskabelige metoder, om end en ganske vigtig en af slagsen. For det andet er det efter min opfattelse vigtigt at sondre mellem den metode, man bruger, når man skal svare på et på forhånd stillet spørgsmål det er den metode, jurister bliver oplært til og typisk er rigtig gode til og den metode, man bruger, når man skal designe fx et forskningsprojekt. I sidste tilfælde er der ikke noget på forhånd stillet spørgsmål eller en på forhånd givet situation, som juristen skal vurdere. Her skal man selv designe projektet, og det er min opfattelse, at forskningsjurister har svært ved dette, fordi vi ikke er oplært til at designe projekter men til at besvare på forhånd stillede spørgsmål på en juridisk korrekt måde. Peter Blume mener ikke, at man behøver at foretage en sådan sondring (Peter Blume, Retssystemet og juridisk metode, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011, s ) med den begrundelse, at designspørgsmålet er noget, jurister har til fælles med andre forskere. Dette er delvist rigtigt, men også kun delvist: Alle, der skriver, har en designmæssig udfordring. Det gælder dommere, forskere osv. I Institut for Menneskerettigheder var der for nogle år siden en større diskussion om, hvordan høringssvar skulle designes. Min pointe er, at akademikere og andre jurister, der ikke skal tage stilling til en konkret foreliggende situation, står over for den dobbelte metodiske udfordring, dels at tage stilling til hvordan man afgrænser et projekt, der ikke umiddelbart er et svar på noget (og en løsning kan her være at stille sig et spørgsmål), dels hvordan man fremstiller gældende ret i ikkeeksisterende konkrete situationer. Finder man bare på tænkte eksempler? Og er juridisk forskning så blot en oplistning af mange konkrete situationer? Disse er ikke spørgsmål, vi har til fælles med andre akademisk arbejdende. Jeg har tidligere kaldt den ene for praktisk juridisk metode og den anden for teoretisk juridisk metode. (Sten Schaumburg-Müller, Fem retsfilosofiske teser, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009, s. 366f.) Det er muligvis ikke særligt gode betegnelser, men sondringen er ikke desto mindre vigtig. Endelig, for det tredje, kan man overveje, om man bruger samme juridiske metode fx i dansk ret, EU-ret og europæisk menneskeret. At der er forskelle, er åbenbart: I dansk ret lægger man fx meget vægt på ordlyd, forarbejder og retspraksis, i EU-retten skal man inddrage de forskellige ligegyldige sprogversioner, og i europæisk menneskeret spiller forarbejder en mindre rolle, og både ordlyden af de bredt formulerede bestemmelser og den meget omfattende retspraksis skal fortolkes i lyset af present day conditions. Men der er også ligheder: Ordlyden af bestemmelser har betydning, og under alle omstændigheder er man i gang med at finde gældende ret i en konkret situation og ikke med fx at sproganalysere formuleringer og lixtal eller forstå de forskellige retssystemer i en politologisk kontekst. Jeg foretrækker nok at kalde det hele juridisk metode med henvisning til, at det er en metode, man bruger for at opnå det mål at svare på spørgsmål om gældende ret. Men hvorvidt man vil tale om én eller flere juridiske metoder her, er af mindre betydning, blot man er klar i sin sprogbrug og har sans for både forskelle og ligheder. Tavs kunnen Juridisk metode forekommer i høj grad som en tavs kunnen og det er både godt og skidt. Det er godt, fordi der er mange aktiviteter, vi bedst udøver uden at tænke for meget, fx at gå, at spise, at tale osv. En sådan tavs kunnen indlæres ved efterligning og øvelse og mere institutionelt ved mesterlære. Mange kender formentlig situationen med at lære et barn at cykle. Det er stokumuligt at forklare, hvordan man cykler, eller rettere, det kan man måske nok, men det har ingen effekt. Barnet skal mærke, hvordan det er, en slags mesterlære, hvor man løber bag ved og holder med pind og til råber ikke hælde så meget til venstre osv. På et tidspunkt sker så det mærkelige, at barnet cykler, uden at nogen rigtig er i stand til at forklare, hvordan det er sket. Jurauddannelsen har det lidt på samme måde: Indlæring sker via øvelse, og på et tidspunkt kan man, eller rettere nogen kan. Der er selvfølgelig også forskelle, fx hører der til indlæring af jura også en del teoretisk viden, men min pointe er, at tavs viden ikke nødvendigvis er dårlig. Tavs viden

3 og den deri liggende indbyggede efterligning er smart og effektiv, og den er formentlig evolutionært indlejret: Som Frans de Waal bemærkede: The bird that fails to take off at the same instant as the rest of the flock may be lunch. (Frans de Waal, Primates and Philosophers. How Morality Evolved, Princeton University Press, 2006, s. 25.) Men der er også problemer ved den tavse viden: For det første er den indlæringsmæssigt ikke altid den bedste. Mesteren kan kun vise eller sige nej, ikke sådan, men kan ikke nærmere redegøre for, hvad han har gang i, eller forklare hvorfor hans måde er den bedste hvad den heller ikke nødvendigvis er. Tavs viden reproduceres ret effektivt, og det gør fejlene og unoderne så også, fordi mesteren ikke er i stand til at reflektere og verbalisere. For det andet er tavs viden sårbar i tider med forandringer. Der skal ikke meget til, før den indlærte intuition ikke slår til, og når man ikke har lært at reflektere og verbalisere, kan man have svært ved at håndtere nye og delvis forskellige situationer. Dette gælder for danske jurister, der for en lille generation siden ikke mestrede EU-retten, og det gælder måske aktuelt, hvor alle uddannelser og forskningsretninger er under politisk bevågenhed og konkurrenceudsat i form af kamp om bevillinger. Her er det ikke nogen god idé blot at hævde, at man genkender juridisk metode, når man ser den. Sammenhængende med de ovenstående punkter forskertser man i hvert fald i et vist omfang muligheder for forbedringer. Vi gør som vi plejer, vi kan ikke andet, det er, hvad vi har lært, og vi har ikke lært at forholde os kritisk til traditionen, som nok på mange måder er velfungerende, men som ikke nødvendigvis er udtryk for den højeste fornuft. Endelig er tavs viden også et glimrende magtmiddel. I indledning til en lærebog skrev professor Jørgen Nørgaard: I don t know how to define an elephant but I know him when I see him med en direkte reference til juridisk metode. Bortset fra at man formentlig udmærket kan definere en elefant, så ikke-elefantkendere med det samme kan genkende én og korrekt kategorisere den som elefant, ligger der det i det, at nogle er udstyret med ikke bare en evne, men også en position til den autoritative genkendelse. Men her er problemet, at juridisk metode ikke er nogen naturligt forekommende art, sådan som elefanter er, men en menneskeskabt konstruktion til brug for udfindelse af gældende ret. I det Nørgaard ske univers kommer man ikke igennem med at foreslå giraffer som mere velegnede. Det skal understreges, at jeg en del af vejen er enig i synspunktet: Der er meget, man kan genkende, når man ser det, uden at man på forhånd har eller måske overhovedet kan opstille dækkende definitioner. Men en sådan tavs viden er også problematisk, bl.a. fordi man uden videre kan afvise giraffer uden at skulle argumentere for, hvorfor de måtte være uegnede. Undersøgelse 1 Hvordan undersøger man juridisk metode? Man kan læse bøger om den, men på den måde undersøger man egentlig kun, hvad andre skriver og mener om juridisk metode. Man kunne også læse alle lærde afhandlinger og se, hvad de gør, og hvad de siger, de gør. Det sidste er et ret omfattende projekt, og jeg valgte den nemmere løsning at læse bedømmelser af juridiske afhandlinger fra en bestemt periode, nærmere bestemt , i alt 79 bedømmelser af juridiske ph.d.- og dr. afhandlinger. Det skal bemærkes, at jeg ikke læste bedømmelser, der afviste afhandlinger, så der er ikke tale om et dækkende billede af gældende bedømmelsespraksis. De positive bedømmelser gav dog nogle indikationer, hvoraf jeg kort skal ridse nogle op: Bedømmelsesudvalgene skønner på godt og klart sprog, præcision og god struktur, mens man omvendt ikke påskønner knudret sprog, rodet struktur og længere redegørelser. Langstrakt indtil det bedøvende som det noget uvenligt skrives i en bedømmelse. Analyse og gerne syntese frem for den blotte beskrivelse.

4 Stor enighed om at komparativ ret er godt at medtage, og lige så stor uklarhed mht. hvad komparationen skal bruges til. Dansk retsvidenskab synes kun at være kommet så langt, at man kan identificere to metoder: analysemetoden og Länderbericht-metoden, og at den sidste helst skal undgås. Hvad den analytiske metode nærmere består i, og hvad og hvorfor man skal analysere, ligger hen i bedømmelsernes tåger. Uenighed om hvorvidt det er godt eller ligefrem nødvendigt med teser, og uklarhed mht. hvordan sådanne overhovedet skal forstås. Dette punkt har åbenlyst noget med tavs viden at gøre: Man taler ikke om det, og det kan så vise sig, at man har forskellige vurderinger af, om noget er en elefant. Jeg har slået til lyd for, at bedømmelser gøres offentligt tilgængelige, men det støder på stor modstand især fra kredsen af potentielle bedømmere. Som nævnt oven for er tavs viden også en måde at udøve magt. Undersøgelse 2 I forbindelse med et projekt med sammenligning af især tysk og norsk/nordisk juridisk metode foretog jeg en mindre rundspørge blandt kolleger mht. deres syn på forskellige spørgsmål relateret til juridisk metode. Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men kan indikere opfattelser og forståelser, ikke mindst når svarene er modsætningsfyldte, selv blandt en lille respondentskare. Der blev stillet syv spørgsmål med baggrund i forskelle mellem tysk og norsk retstænkning. Hovedlinjerne i svarene fra danske juridiske forskere skitseres her: På spørgsmålet om der findes én eller flere juridiske metoder knyttet til forskellige områder, var svaret entydigt: Der er én juridisk metode, men selvfølgelig med variationer inden for de forskellige fagområder som strafferet, privatret osv. Nogle beklagede hertil, at denne sammenhæng er ved at falde fra hinanden, mens andre bemærkede, at i EU-retten anvender man slet ikke juridisk metode. På spørgsmålet om, hvem der fastsætter den rette metode, forskere eller Højesteret, var der markant uenighed. Det største antal pegede på Højesteret, lidt færre på forskerne, cirka samme antal på en kombination og igen cirka samme antal angav, at spørgsmålet ikke kunne besvares. Det kan det måske heller ikke, i hvert fald ikke så let, men forskellen i besvarelserne er påfaldende. Spørgsmål til retskilden forholdets natur gav undersøgelsens mest forskelligartede svar. Ikke mange havde bare nogenlunde samme opfattelse, hvilket kunne antyde problemer med netop denne (påståede) retskilde. Til gengæld var alle respondenter enige om den centrale betydning af lovbestemmelser, idet flere dog angav, at det kunne afhænge af både ordlyd, præcis eller vag, og af situationen. Lovbestemmelser skal altid fortolkes, men ingen var i tvivl om lovbestemmelsers helt centrale betydning. Det samme gælder forarbejder, som alle respondenter betragtede som en vigtig retskilde eller fortolkningsbidrag. Også her er der forskelle inden for forskellige retsområder, og en enkelt respondent påpegede en faldende kvalitet i lovforarbejderne. Mht. retspraksis var der en overvejende konsensus om den store betydning, men enkelte var dog af den opfattelse, at retspraksis slet ikke er en retskilde, og andre påpegede forskelle inden for de forskellige retsområder. Det sidste spørgsmål angik brugen af værdier i retspraksis. Svarene var meget forskellige, hvilket i nogen grad kan hænge sammen med det noget upræcise spørgsmål. Der var dog overvejende enighed om, at danske domstole inddrager værdier som retssikkerhed, loyalitet, berettigede forventninger m.fl. Uanset at enqueten ikke er dækkende, hverken hvad emne angår, der er andre spørgsmål i juridisk metode end disse syv, eller hvad angår svardækningen, er det interessant at se, hvorledes nogle svar intuitivt stemmer overens, mens andre svar går i alle mulige retninger.

5 Afsluttende bemærkninger Mere åbenhed, mere forskning på området og mindre tavshed synes på sin plads. Som det forhåbentligvis fremgår, er det ikke min opfattelse, at juridisk metode er et tomt begreb, eller at metoden er dårlig eller uvidenskabelig. Men det er min pointe, at vi dvs. alle der på den ene eller anden måde er involveret i juridisk metode kan blive bedre ved i et fagligt og kritisk fællesskab at lægge frem, hvad det er, vi gør, når vi gør det, og hertil forholde os konstruktivt kritisk både til fremlæggelserne og til de indgroede vaner. I december udgives Juridiske emner ved Syddansk Universitet for 8. gang. Værket er siden 1999 blevet udgivet hvert andet år for at vise en del af den spændvidde, der er i de emner, der bearbejdes i den juridiske forskning ved Juridisk Institut. Forskningen har spredt sig de traditionelle juridiske områder til områder, der ikke er en del af juraen i snæver forstand, men som supplerer og befrugter juraen med en større forståelse af reguleringen og virkningen deraf. De nye fagområder indgår i uddannelserne Master of Social Sciences in International Security and Law og Master of Cultural Sociology in Law, Power and Social Justice. I den nye udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet har en række af instituttets nye medarbejdere bidraget med artikler. Adjunkt, ph.d., Carina Risvig Hamer har skrevet om ulovligt indgåede offentlige kontrakter; ph.d.- stipendiat, Michael Herborn om The New Chicago School and a Law and Economics Framework for Considering Energy Law; post doc, ph.d., Mette Winther Løfquist om The Supervisory Authority s role in the Corporate Governance of Banks; adjunkt, ph.d., Annette Olesen om eftergivelse af gæld vedrørende sagsomkostninger i straffesager; ph.d.-stipendiat, Christian Højer Schjøler om, hvorvidt 120-dages reglen en saga blot; lektor, ph.d., Jette Thygesen om, hvorvidt fysiske personers momspligt ved lejlighedsvis levering af tjenesteydelser er blevet udvidet ved ny EUafgørelse; og endelig har ph.d.-stipendiat, Frederik Waage skrevet om loyalitet og forvaltningsretlige principper i det offentliges retssagsførelse. Pernille Boye Koch har sammen med Rikke Gottrup udgivet Hensynet til offentlige ressourcer: et paradigmeskrift ved afgørelser om aktindsigt? i Juristen, nr. 4, s Rikke Gottrup har udgivet Mit, dit, vores ansvar sagsoplysning i asylsager i Protecting the Rights of Others, festskrift til Jens Vedsten-Hansen af Thomas Gammeltoft-Hansen (red.), Djøf forlag, s Nyt fra Juridisk Institut Formand for Studenterboghandlen Jakob Juul-Sandberg er pr. 19. marts 2015 tiltrådt som formand for Studenterboghandlens bestyrelse. Studenterboghandelen er en erhvervsdrivende fond, som har til formål at tilbyde de studerende nem adgang til obligatorisk og supplerende litteratur - til så konkurrencedygtige priser som muligt. Bestyrelsen på syv medlemmer, besår af fire videnskabelige medarbejdere fra SDU, to studerende fra SDU og en medarbejderrepræsentant. EU Financial Market Regulation anno 2015 I maj blev der afholdt konference under overskriften EU Financial Market Regulation anno Denne konference var i sig selv en tiltrædelseskonference for Nina Dietz Legind, som hermed er blevet endeligt udpeget som professor. Konferencen omhandlede de ændringer og udfordringer, som det finansielle marked er undergået efter finanskrisen.

6 Ved konferencen var følgende talere: Where are we now and why? Professor Nis Jul Clausen, University of Southern Denmark From Banking Union to Capital Markets Union - what is going on? Professor and chairman of European Securities Market Authority (ESMA) Stakeholder Group Jesper Lau Hansen, University of Copenhagen The emerging new Regulatory Regime: What are we trying to optimize? Professor and chairman of European Banking Authority (EBA) Banking Stakeholder Group David Llewellyn, Loughborough University Consumer and investor protection - Some Comments Regarding Current Trends Inaugural lecture by Professor of Banking and Capital Market Law and member of the EBA Banking Stakeholder Group Nina Dietz Legind, University of Southern Denmark Informationsfrihed og privatliv i en digitaliseret medieverden I anledning af professor Sten Schaumburg-Müllers professortiltrædelse afholdte Juridisk Institut en tiltrædelsesforelæsning hvor ytringsfrihed og privatliv var til debat. Sten Schaumburg-Müller, ph.d. og dr.jur., er Danmarks første professor i medieret. Han interesserer sig især for den retlige regulering af ytringer og forsker desuden i international ret og retsfilosofi, felter som også præger medieretten. Tiltrædelsesforelæsningen fokuserede på det tilsyneladende paradoks, at der både er en sammenhæng og en modsætning mellem privatliv og ytringsfrihed. Balancen er hele tiden under udvikling og hele tiden under pres, og for tiden stiller nye medier store udfordringer til både privatsfære og ytringsfrihed. Til forelæsningen var følgende debatindlæg: Privat, personlig eller professionel? Danske journalister på sociale medier Adjunkt Aske Kammer, Syddansk Universitet Er privatlivet under pres? Og gør det noget? - om den mærkelige sammenhæng og modsætning mellem privatliv og offentlighed, hos Habermas og efter gældende ret Professor Sten Schaumburg-Müller, Syddansk Universitet Privat kontekst og almeninteresse Førsteamanuensis Ellen Lexerød Hovlid, Høgskulen i Volda Meningsbobler og infostorme Professor Vincent Hendricks, Københavns Universitet Kildevern i sosiale medier Professor Ragna Aarli, Universitetet i Bergen Retten til at blive glemt Forskningschef Vibeke Borberg, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Rejsestipendiat på kr. Morten Kjær, som forsker i Retshistorie med særligt fokus på reformationen, strafferetten og forholdet mellem ret og religion har netop modtaget et rejselegat på kr. fra Eliteforsk. Morten er Ph.d.-studerende og arbejder i

7 øjeblikket på sin afhandling under overskriften Synd, Stat og Straf: Centralmagt og sædelighed i Danmark-Norge Stipendiet bliver uddelt af Uddannelses-og Forskningsministeriet og skal bruges til længerevarende studieophold. Morten har valgt at bruge stipendiatet til et ophold på Universitetet i Bergen samt University of Iceland. Erhvervsbeskatningsudvalg Inge Langhave Jeppesen er blevet udpeget som medlem af referencegruppen til regeringens erhvervsbeskatningsudvalg. Erhvervsbeskatningsudvalget har til opgave at komme med forslag til forbedringer af den komplekse erhvervs og kapitalbeskatning. I den forbindelse har de udpeget flere referencegrupper, herunder en gruppe af eksterne eksperter, hvor Inge bl.a. skal være med til at fremkomme med input til udvalget. Nye tiltrædelser på Juridisk Institut Hanne Marie Motzfeldt er tiltrådt som adjunkt på. 1. januar Hanne Marie beskæftiger sig med persondataret, forvaltningsret og børns rettigheder. Hanne Marie underviser i fagene forfatningsret og forvaltningsret på bacheloruddannelserne, samt videregående forvaltningsret på kandidat-uddannelserne. Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen har tiltrådt som adjunkt på. 1. januar Henning har en stor interesse i strafferetten, og beskæftiger sig derfor med bl.a. EU-strafferet, Strafferet i internationalt perspektiv, og Samspillet mellem materiel strafferet og straffeproces. Jakob Juul-Sandberg er udnævnt til professor mso, pr. 1. februar Jakob har primært forsket indenfor lejeretten i de snart 10 år, han har været ansat på Syddansk Universitet. Han har publiceret flere bøger og en længere række af artikler om lejeretlige emner, ligesom han underviser i lejeret og andre formueretlige fag på jura-uddannelsen. Han er en af landets førende forskere indenfor sit faglige område, og det er blandt andet formålet med professoratet at fastholde denne position samtidig med, at Jakob Juul-Sandberg også vil orientere sig mod andre tilgrænsende retsområder for at styrke sin og Juridisk Instituts faglige profil på det formueretlige område yderligere. Sofie Meldal Birkmose er ansat som videnskabelig assistent 7. februar til 22. august. Sofie er cand.jur. og har tidligere været ansat som personundersøger i kriminalforsorgen. Sofie er aflønnet med ekstern finansiering til et forskningsprojekt om at følge udviklingen af en nystartet lukket fængselsafdeling i det åbne fængsel Søbysøgård. Kamilla Juel Sørensen er pr. 1. april 2015 tiltrådt i en fast stilling som AC-fuldmægtig ved sekretariatet på juridisk institut. Kamilla arbejder bl.a. med ansættelse af instruktorer og eksterne lektorer, langtidsplanlægning, analyser/ statistik/høringer vedr. uddannelsesområdet med Studieledelsen. Niels Skovman Rasmussen er pr. 1. april ansat som adjunkt. Niels færdiggjorde sin Ph.d. på instituttet i januar 2015, med titlen Samspillet mellem formelle og uformelle retkildetyper - med fokus på gråzoneområdet mellem reguleringsudstedelse og tilsyn i national og EU-kapitalmarkedsret. Niels beskæftiger sig med fagområderne kapitalmarkedet og EU-ret, og underviser i den forbindelse i fagene EU-ret og domsanalyse. Minie Andersen forsvarede sin Ph.d. den 24. april under overskriften Fra velfærdsstat til markedsstat - Konkurrencevilkår på fritvalgsområdet i dansk og svensk ret.. Afhandlingen sætter fokus på en komparativ analyse af regelgrundlaget for fritvalgsordninger i dansk og svensk ret med henblik på at vurdere, om der foreligger konkurrenceneutralitet (lige vilkår) mellem offentlige og private leverandører på sundheds- og skoleområdet. Minie er nu ansat som videnskabelig assisent og underviser for tiden bl.a. i Erhvervsret på Negot-studiet og Globalization and Entrepreneurship på teknikum.

8 Carina Risvig Hamer er pr. 1. maj 2015 udnævnt til lektor i EU-ret med særlig henblik på udbudsret ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet maj Carina har tidligere været ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en årrække, og har en ph.d. grad fra Copenhagen Business School fra 2012 i udbudsret. Siden april 2013 har hun været ansat på Instituttet som adjunkt. Hendes forskningsområde er særligt udbudsret, men omfatter også de tilknyttede problemstillinger, der grænser op til udbudsretten så som forvaltningsret og EU-ret. Carina varetager fagansvaret for fagene Udbudsret og Regulating Competition in the EU. Tobias Indén er udnævnt til professor mso i udbuds- og konkurrenceret ved Juridisk Institut, SDU. Hans forskning er primært inden for retslige spørgsmål i forbindelse med at det offentlige på forskellig vis overlader opgaver til private aktører. Tobias Indéns forskningsområder er udbudsret, konkurrenceret og statsstøtte. Han er beskæftiget 50 % ved Juridisk Institut, SDU og 50 % ved Umeå Universitet. Xenia Saxil Andersen og Sanne Sindal Olsen er begge ansat som studentermedhjælpere på Juridisk Institut pr. 1. juni Xenia læser på 2. semester og Sanne på 4. semester og de skal afløse Trine og Stephanie, som begge stopper hos os i sommer. Dimittendafslutning Tirsdag den 30. juni 2015 afholdte Juridisk Institut dimittendafslutning for det forgangne års erhvervsjuridiske og juridiske dimittender på bachelor- og kandidatniveau. Årets talere var Merethe Stagetorn, Advokat ved Advokatfirmaet Stagetorn Wenzel Lund Poulsen, Nina Dietz Legind, Prodekan for Forskning ved det samfundsvidenskabelige fakultet, Christian Lund Hansen, Fuldmægtig ved Justitsministeriet. Dimittendtalen blev holdt af Morten Bertelsen Dall, Cand.jur. Det musikalske indslag blev leveret af Aya K. Jørgensen og Marcus B. Larsen Juridisk Institut havde fået en række legater fra diverse samarbejdspartnere til uddeling til dimittenderne. De blev uddelt således: Moalem Weitemeyer Bendtsen: kr. til det bedste gennemsnit på cand.jur. Legatet blev givet til Kristine Kørschen Aagesen Kammeradvokaten - advokatfirmaet Poul Schmidt: kr. til det bedste gennemsnit på cand.merc.(jur.). Legatet blev givet til Ann Kamgård Lauritzen Moalem Weitemeyer Bendtsen: kr. til det bedste gennemsnit på BA jura. Legatet blev givet til Lotte Marie Didriksen Kammeradvokaten - advokatfirmaet Poul Schmidt: kr. til det bedste gennemsnit på HA(jur.). Legatet blev givet til Maria Dalsgaard Clausen DJØF Boglegat på kr. til den studerende, der har bidraget mest til studiemiljøet på SDU. Legatet blev givet til Nicoline Mark Hofman

9 Procedurekonkurrence Igen i år afholdte Juridisk Institut procedurekonkurrence, hvor de studerende havde mulighed for at prøve kræfter med proceduren i praksis. Der var tilmeldt 14 hold, hvoraf 4 hold gik videre til semifinalerne, hhv. 2 sagsøgere og 2 sagsøgte. Dernæst blev der afholdt finale mellem den bedste sagsøger og den bedste sagsøgte. Til at bedømme deltagernes præstationer var Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen, Advokatfirmaet Poul Schmidt, Retspræsident Henrik Agersnap, Retten i Odense og Advokat Henrik Thorup, Odense Advokatforening. Efter procedurekonkurrencens afslutning blev der afholdt reception og præmieoverrækkelse i Panoramaudsigten på SDU. Årets vindere blev: Vinder af procedurekonkurrence: Toke Engberg Pedersen, Nikolai Dokkedahl, Vicki Bek Jacobsen og Simone Lagoni Jeppesen kr. sponsoreret af Odense Advokatforening Bedste procedør: Katharina Damsted Rasmussen kr. sponsoreret af Maare advokataktieselskab Bedste procedure for sagsøger: Hans Holme og Kenn Søndergaard Nielsen kr. sponsoreret af Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmidt Bedste procedure for sagsøgte: Toke Engberg Pedersen, Nikolai Dokkedahl, Vicki Bek Jacobsen og Simone Lagoni Jeppesen kr. sponsoreret af Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Bedste stævning: Anke Hendriksen, Mikkel Viggers og Jesper Markvart kr. sponsoreret af Hans Reitzels Forlag Bedste svarskrift: Sigrid Skyt Jessen kr. sponsoreret af Kielberg Advokater Udmærkelse for fortrinlig procedure: Sigrid Skyt Jessen kr. sponsoreret af Kielberg Advokater Udmærkelse for fortrinlig procedure: Louise Langkjær Michelsen - Boggave, Hans Reitzels Forlag Udmærkelse for fortrinlig procedure: Thomas Bentsen - Boggave, Hans Reitzels Forlag Udmærkelse for fortrinlig stævning: Hans Holme og Kenn Søndergaard Nielsen Udmærkelse for fortrinligt svarskrift: Toke Engberg Pedersen, Nikolai Dokkedahl, Vicki Bek Jacobsen og Simone Lagoni Jeppesen Udmærkelse for fortrinligt svarskrift: Katharina Damsted Rasmussen, Diana Knudsen og Kasper Dannefer Vinderholdet, fra venstre: Retspræsident fra Retten i Odense Henrik Agersnap, Simone Lagoni Jeppesen, Vicki Bek Jacobsen, Toke Engberg Pedersen og Nikolai Dokkedahl

10 Karrieredag Traditionen tro afholdte Juridisk Institut i samarbejde med Juridisk Forening, karrieredag for studerende på de juridiske uddannelser den 24. marts Her kunne de studerende møde kommende mulige arbejdsgivere og få en snak om, hvilke jobmuligheder der er, samt få et indblik i hvordan hverdagen som jurist eller erhvervsjurist kan se ud. I alt havde 16 virksomheder fra både det private og offentlige opstillet stande, hvor man kunne møde medarbejderne og få en uformel snak. Andersen Partners Advokatfirma Danske Advokater De jurastuderendes retshjælp, Odense DJØF Studerende Focus Advokater Horten Advokatpartnerselskab Justitsministeriet Departementet Udlændingestyrelsen Fyns Politi Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith Kielberg Advokater Kromann Reumert Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab Odense Kommune Plesner Advokatfirma Retten I Svendborg Retten I Sønderborg SKAT Udover de opstillede stande, forgik der også workshops, hvor de studerende kunne afprøve deres teoretiske viden på cases fra det virkelige liv. Selskabsret, ved Moalem Weitemeyer Bendtsen Forvaltningsret, ved Justitsministeriet Kriminalret/Erhvervsstrafferet, ved Retten i Sønderborg Formueret, ved Andersen & Partners Entrepriseret/fast ejendom, ved Focus Advokater Skatteret, ved SKAT

11 Efteruddannelse Valgfag (tompladsordning) Juridisk Institut udbyder et stort antal valgfag på kandidatniveau. Der er mulighed for at følge et eller flere af disse fag på den såkaldte tompladsordning. For kr. kan man følge og gå til eksamen i et fag. De udbudte fag fremgår via nedenstående link: Se valgfagsoversigt på cand.jur. og cand.merc.(jur.): opbygning/valgfagsoversigt Se valgfagsoversigt på Master of Social Sciences in International Security and Law: opbygning/fagbeskrivelser Man bør være opmærksom på, at der vil være forskellige undervisningsformer afhængig af antal tilmeldte til faget. Bemærk at et fag typisk vil udgøre 30 lektioner. Yderligere information kan fås på Studieadministrationen, Studienævn for Jura ved Diana Bredal Midskov på Skræddersyet efteruddannelse Hvis du har forslag til et efteruddannelseskursus, der kan indgå som en del af den obligatoriske efteruddannelse for advokater eller revisorer, hører vi gerne fra dig. Send en mail til institutleder Nina Dietz Legind på Udtalelser om tompladsordningen Advokat Claus H. Schultz og advokat Nils-Erik Kallmayer fra Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere (www. skj-advokat.dk) har erfaring med tompladsordningen og udtaler: Vi har fulgt faget International Transport Law, og kurset har givet et godt overblik over retsområdet. Faget har været relevant i forhold til de efteruddannelseskrav, der stilles til advokater. Disclaimer: Indholdet af dette nyhedsbrev er en service og offentliggøres i informationsøjemed. Vi tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Juridisk Institut eller Syddansk Universitet.

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet Indhold Ny forskning: Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet af lektor Peter Starup Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Frederik Harhoff er genindtrådt i stilling

Læs mere

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2015

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2015 Læseplan for Jura bachelor, efterår 2015 Semesteret starter tirsdag den 1. september 2015. Øvelserne begynder efter at første forelæsning har fundet sted medmindre andet er angivet herunder eller offentliggøres

Læs mere

JURIDISK INSTITUT. Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA

JURIDISK INSTITUT. Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA JURIDISK INSTITUT Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA JURIDISK INSTITUT Valgfagsoversigten er overordnet opdelt i semestre og giver et overblik over de forskellige juridiske valgfag til og med efteråret

Læs mere

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2016

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2016 Læseplan for Jura bachelor, efterår 2016 Semesteret starter torsdag den 1. september 2016. Øvelserne begynder efter at første forelæsning har fundet sted medmindre andet er angivet herunder eller offentliggøres

Læs mere

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2017

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2017 Læseplan for Jura bachelor, efterår 2017 Semesteret starter fredag den 1. september 2017. Øvelserne begynder efter at første forelæsning har fundet sted medmindre andet er angivet herunder eller offentliggøres

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014

Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014 Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Camilla Hørby Jensen, Nikolai Svendsen Dokkedahl, Nicoline Mark

Læs mere

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura)

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura) Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura) BA Jura Formueret Lone Hansen (I) Forfatningsret Pernille Boy Koch (I) EU-ret Frederik Waage (I), Peter

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag*

Juridiske kandidatvalgfag* Juridiske kandidatvalgfag* Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! E13 F14 E14 F15 E15 F16 Studienævn By ECTS Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Nis Jul Clausen 8901402

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010 Ny forskning Først den ene vej... Om registrering, afregistrering og genregistrering af filialer Af Troels Michael Lilja, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Når man giver sig i kast med at reformere

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) Forvaltningsret Administrative Law Fagnr. 9051402 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol. 6.sem. Slagelse Sønderborg

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2010. Voksne udlændinges ret til permanent ophold i Danmark

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2010. Voksne udlændinges ret til permanent ophold i Danmark Indhold Ny forskning: Voksne udlændinges ret til permanent ophold i Danmark, af Peter Starup Nye publikationer: Bøger og artikler Nyt fra Juridisk Institut: Ansættelser, afslutning for færdige kandidater,

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET :16:31 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studiekontakten Læseplan for HA(jur.) Efterår 2017

SYDDANSK UNIVERSITET :16:31 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studiekontakten Læseplan for HA(jur.) Efterår 2017 Læseplan for HA(jur.) Efterår 2017 Semesteret starter fredag den 1. september 2017. Øvelserne begynder efter at første forelæsning har fundet sted medmindre andet offentliggøres via Blackboard. 1. semester

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s.

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s. Jakob Juul-Sandberg Professor mso Juridisk Institut Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: jju@sam.sdu.dk Mobil: 50804535 Telefon: 65503051 Publikationer Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 8. december 2017, kl. 10-12 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Ikke kun retsfilosofi

Ikke kun retsfilosofi Nis Jul Clausen, Jørgen Dalberg-Larsen, Bent Ole Gram Mortensen og Hans Viggo Godsk Pedersen Ikke kun retsfilosofi Festskrift til Sten Schaumburg-Müller Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Nis Jul

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Hvad er vi forpligtet til: Universitetet skal give forskningsbaseret undervisning, samt sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger For alle fire faggrupper er læst tekster i henhold til nedenstående principper: Genre Tekst Afsender Modtager Lovstof Uddannelse: Præsentation

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Implementering af lovgivning og egne regelsæt.

Implementering af lovgivning og egne regelsæt. Peter Frederiksen Blomstermarken 83 9000 Aalborg Tlf.: +45 41 62 46 41 E-mail: pef@pefco.dk Web: http://cv.pefco.dk/ Født 13. marts 1972 CV Profil: Fra mine stillinger har jeg især erfaring med styrelsesforhold,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2011. Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner!

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2011. Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner! Indhold Ny forskning: Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner! - Af Troels Michael Lilja Publikationer: Bøger og artikler Nyt fra Juridisk Institut: Konference Selskabsret anno 2011,

Læs mere

1) Kort præsentationsrunde herunder nye medlemmer af styrelsen

1) Kort præsentationsrunde herunder nye medlemmer af styrelsen Til medlemmerne af Center for Journalistiks Styrelse Referat af styrelsesmødet fredag den 7. november 2014 Til stede: Per Westergaard, Nicolai Malchow-Møller, Jens Ringsmose, Karsten Baagø, Anders Møller-Nielsen,

Læs mere

Ph.d.-uddannelsen ved Det Juridiske Fakultet PH.D. - UDANNELSEN VED DET JURIDISKE FAKUTET 1

Ph.d.-uddannelsen ved Det Juridiske Fakultet PH.D. - UDANNELSEN VED DET JURIDISKE FAKUTET 1 Ph.d.-uddannelsen ved Det Juridiske Fakultet PH.D. - UDANNELSEN VED DET JURIDISKE FAKUTET 1 DU FÅR Optimale rammer for faglig fordybelse Hvad er en ph.d.-uddannelse? Fleksible arbejdstider og stor frihed

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

SPECIALESKRIVNING FOR CAND.MERC.JUR. OG CAND.JUR. Oplæg på specialedagen på Juridisk Institut

SPECIALESKRIVNING FOR CAND.MERC.JUR. OG CAND.JUR. Oplæg på specialedagen på Juridisk Institut SPECIALESKRIVNING FOR CAND.MERC.JUR. OG CAND.JUR Oplæg på specialedagen på Juridisk Institut DAGENS PROGRAM Kl. 12.15-12.55 i Aulaen, Universitetsparken, bygning 1412: Specialeskrivning på Juridisk Institut

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Referat af 7. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 1. september 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 7. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 1. september 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 7. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 1. september 2017, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum.

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum. Jura Studieleder: Lektor, cand.jur. & ph.d. Annette Kronborg. Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid

Læs mere

Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab

Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab MØDEREFERAT 6. MAJ 2013 Forum Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Bilag til Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura

Bilag til Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura Bilag til Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura Meritordning for HA(jur.) til Bacheloruddannelsen i Jura Odense 1 af 5 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde.

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde. TILGÆNGELIGHED PRÆCISION ENGAGEMENT FORRETNINGSFORSTÅELSE JURIDISK RÅDGIVNING TILPASSET KLIENTENS BEHOV 5 Nielsen Nørager er et velrenommeret erhvervsadvokat firma med et godt internationalt netværk og

Læs mere

CAND. MERC. AUD. RÅDGIVNING REGNSKAB REVISION

CAND. MERC. AUD. RÅDGIVNING REGNSKAB REVISION CAND. MERC. AUD. RÅDGIVNING REGNSKAB REVISION DETTE STUDIUM ER IKKE TIL AT KENDE IGEN! Havde du besøgt AUD Aalborg for blot få år siden, og kom du derefter til os i dag, ville du slet ikke kunne kende

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 OBS! Konferencen afholdes kort efter lovforslaget er fremsat/ vedtaget. 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer

Læs mere

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE KASPER ULLERUP BACH KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE Samspillet mellem EU s statsstøtteregler og konkurrencelovens 11 a JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkurrencerådets kontrol

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Bugge T. Daniel, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Anne Mette Jørgensen, institutchef, sygeplejeuddannelsen, PH Metropol Anette Enemark Larsen lektor, ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere