Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015"

Transkript

1 Indhold Ny forskning: Om juridisk metode - af professor Sten Schaumburg-Müller Nyt fra Juridisk Institut: Formand for studenterboghandlen, EU Financial Market Regulation anno 2015, Informationsfrihed og privatliv i en digitaliseret medieverden, Rejsestipendiat på kr., Erhvervsbeskatningsudvalg, Nye tiltrædelser på Juridisk Institut, Dimittendafslutning, Procedurekonkurrence, Karrieredag Efteruddannelse: Valgfag på kandidatordningen (tompladsordningen), skræddersyet efteruddannelse Ny forskning Om juridisk metode Af Sten Schaumburg-Müller, professor ved Syddansk Universitet Indledning Jeg har i nogle år beskæftiget mig med juridisk metode. Dels har jeg syntes, at det var et naturligt led i min (daværende) ansættelse i retslære, dels har jeg været nysgerrig på, hvad juridisk metode er for en størrelse. Alle taler om den, i hvert fald på jurastudiet, men få synes at have nogen særlig klar opfattelse af, hvad juridisk metode nærmere er. En samtale med en jurastuderende for et par år siden er nok meget betegnende: Først får vi tæsk, når vi laver opgaver, det meste er forkert. Så får vi efterhånden færre tæsk, men vi ved stadig ikke, hvad det er vi gør. Jeg vil i det følgende adressere en sådan form for tavs viden eller måske snarere tavs kunnen og hertil inddrage to mindre undersøgelser. Først vil jeg dog redegøre for nogle antagelser, jeg har om juridisk metode. Det er ikke nødvendigvis rigtige antagelser, selvom jeg til hver en tid vil argumentere for, at de er velbegrundede. Under alle omstændigheder kan min position bruges som afsæt for videre undersøgelser, overvejelser og faglig drøftelse. Juridisk metode som jeg forstår den Jeg forstår juridisk metode som den metode, man anvender, når man skal finde svaret på et juridisk spørgsmål. Man bruger juridisk metode, når man skal svare på et spørgsmål om gældende ret. Dommeren skal bruge den, når der skal tages stilling i en sag, der er bragt for retten, advokaten skal bruge den, når en klient skal rådes, politiadvokaten skal bruge den, når der skal tages stilling til spørgsmål om påtalerejsning, den jurastuderende skal bruge den, når opgaver skal besvares, og forskningsjurister skal bruge den, fx når man bliver spurgt, om en myndighed handler rigtigt el.lign. Termen finde er bevidst valgt: Der ligger heri både, at man skal finde noget, der allerede er der, som fx at finde en knappenål, og at man mener noget. Sætningen jeg finder, at er lidt af det samme som at sige jeg mener, at. Termen finde har denne dobbelte betydning, og der ligger netop i juridisk metode, at man skal finde noget, der allerede eksisterer, og at man skal finde noget i betydningen foretage en vurdering. Det er ikke nok at finde retskilden, den skal også anvendes ligesom det ikke er nok at finde kogebogen. Maden skal også laves.

2 Der opstår nogle lidt indviklede spørgsmål, når man skal overveje, om der findes flere juridiske metoder. Her er det for det første min opfattelse, at der selvfølgelig findes flere retsvidenskabelige metoder. Man kan bruge retssociologiske, retshistoriske, retsfilosofiske og retsantropologiske metoder, disse hører også til under retsvidenskaben i bred forstand. Juridisk metode forstået som retsdogmatisk metode er således kun én ud af mange mulige retsvidenskabelige metoder, om end en ganske vigtig en af slagsen. For det andet er det efter min opfattelse vigtigt at sondre mellem den metode, man bruger, når man skal svare på et på forhånd stillet spørgsmål det er den metode, jurister bliver oplært til og typisk er rigtig gode til og den metode, man bruger, når man skal designe fx et forskningsprojekt. I sidste tilfælde er der ikke noget på forhånd stillet spørgsmål eller en på forhånd givet situation, som juristen skal vurdere. Her skal man selv designe projektet, og det er min opfattelse, at forskningsjurister har svært ved dette, fordi vi ikke er oplært til at designe projekter men til at besvare på forhånd stillede spørgsmål på en juridisk korrekt måde. Peter Blume mener ikke, at man behøver at foretage en sådan sondring (Peter Blume, Retssystemet og juridisk metode, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011, s ) med den begrundelse, at designspørgsmålet er noget, jurister har til fælles med andre forskere. Dette er delvist rigtigt, men også kun delvist: Alle, der skriver, har en designmæssig udfordring. Det gælder dommere, forskere osv. I Institut for Menneskerettigheder var der for nogle år siden en større diskussion om, hvordan høringssvar skulle designes. Min pointe er, at akademikere og andre jurister, der ikke skal tage stilling til en konkret foreliggende situation, står over for den dobbelte metodiske udfordring, dels at tage stilling til hvordan man afgrænser et projekt, der ikke umiddelbart er et svar på noget (og en løsning kan her være at stille sig et spørgsmål), dels hvordan man fremstiller gældende ret i ikkeeksisterende konkrete situationer. Finder man bare på tænkte eksempler? Og er juridisk forskning så blot en oplistning af mange konkrete situationer? Disse er ikke spørgsmål, vi har til fælles med andre akademisk arbejdende. Jeg har tidligere kaldt den ene for praktisk juridisk metode og den anden for teoretisk juridisk metode. (Sten Schaumburg-Müller, Fem retsfilosofiske teser, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009, s. 366f.) Det er muligvis ikke særligt gode betegnelser, men sondringen er ikke desto mindre vigtig. Endelig, for det tredje, kan man overveje, om man bruger samme juridiske metode fx i dansk ret, EU-ret og europæisk menneskeret. At der er forskelle, er åbenbart: I dansk ret lægger man fx meget vægt på ordlyd, forarbejder og retspraksis, i EU-retten skal man inddrage de forskellige ligegyldige sprogversioner, og i europæisk menneskeret spiller forarbejder en mindre rolle, og både ordlyden af de bredt formulerede bestemmelser og den meget omfattende retspraksis skal fortolkes i lyset af present day conditions. Men der er også ligheder: Ordlyden af bestemmelser har betydning, og under alle omstændigheder er man i gang med at finde gældende ret i en konkret situation og ikke med fx at sproganalysere formuleringer og lixtal eller forstå de forskellige retssystemer i en politologisk kontekst. Jeg foretrækker nok at kalde det hele juridisk metode med henvisning til, at det er en metode, man bruger for at opnå det mål at svare på spørgsmål om gældende ret. Men hvorvidt man vil tale om én eller flere juridiske metoder her, er af mindre betydning, blot man er klar i sin sprogbrug og har sans for både forskelle og ligheder. Tavs kunnen Juridisk metode forekommer i høj grad som en tavs kunnen og det er både godt og skidt. Det er godt, fordi der er mange aktiviteter, vi bedst udøver uden at tænke for meget, fx at gå, at spise, at tale osv. En sådan tavs kunnen indlæres ved efterligning og øvelse og mere institutionelt ved mesterlære. Mange kender formentlig situationen med at lære et barn at cykle. Det er stokumuligt at forklare, hvordan man cykler, eller rettere, det kan man måske nok, men det har ingen effekt. Barnet skal mærke, hvordan det er, en slags mesterlære, hvor man løber bag ved og holder med pind og til råber ikke hælde så meget til venstre osv. På et tidspunkt sker så det mærkelige, at barnet cykler, uden at nogen rigtig er i stand til at forklare, hvordan det er sket. Jurauddannelsen har det lidt på samme måde: Indlæring sker via øvelse, og på et tidspunkt kan man, eller rettere nogen kan. Der er selvfølgelig også forskelle, fx hører der til indlæring af jura også en del teoretisk viden, men min pointe er, at tavs viden ikke nødvendigvis er dårlig. Tavs viden

3 og den deri liggende indbyggede efterligning er smart og effektiv, og den er formentlig evolutionært indlejret: Som Frans de Waal bemærkede: The bird that fails to take off at the same instant as the rest of the flock may be lunch. (Frans de Waal, Primates and Philosophers. How Morality Evolved, Princeton University Press, 2006, s. 25.) Men der er også problemer ved den tavse viden: For det første er den indlæringsmæssigt ikke altid den bedste. Mesteren kan kun vise eller sige nej, ikke sådan, men kan ikke nærmere redegøre for, hvad han har gang i, eller forklare hvorfor hans måde er den bedste hvad den heller ikke nødvendigvis er. Tavs viden reproduceres ret effektivt, og det gør fejlene og unoderne så også, fordi mesteren ikke er i stand til at reflektere og verbalisere. For det andet er tavs viden sårbar i tider med forandringer. Der skal ikke meget til, før den indlærte intuition ikke slår til, og når man ikke har lært at reflektere og verbalisere, kan man have svært ved at håndtere nye og delvis forskellige situationer. Dette gælder for danske jurister, der for en lille generation siden ikke mestrede EU-retten, og det gælder måske aktuelt, hvor alle uddannelser og forskningsretninger er under politisk bevågenhed og konkurrenceudsat i form af kamp om bevillinger. Her er det ikke nogen god idé blot at hævde, at man genkender juridisk metode, når man ser den. Sammenhængende med de ovenstående punkter forskertser man i hvert fald i et vist omfang muligheder for forbedringer. Vi gør som vi plejer, vi kan ikke andet, det er, hvad vi har lært, og vi har ikke lært at forholde os kritisk til traditionen, som nok på mange måder er velfungerende, men som ikke nødvendigvis er udtryk for den højeste fornuft. Endelig er tavs viden også et glimrende magtmiddel. I indledning til en lærebog skrev professor Jørgen Nørgaard: I don t know how to define an elephant but I know him when I see him med en direkte reference til juridisk metode. Bortset fra at man formentlig udmærket kan definere en elefant, så ikke-elefantkendere med det samme kan genkende én og korrekt kategorisere den som elefant, ligger der det i det, at nogle er udstyret med ikke bare en evne, men også en position til den autoritative genkendelse. Men her er problemet, at juridisk metode ikke er nogen naturligt forekommende art, sådan som elefanter er, men en menneskeskabt konstruktion til brug for udfindelse af gældende ret. I det Nørgaard ske univers kommer man ikke igennem med at foreslå giraffer som mere velegnede. Det skal understreges, at jeg en del af vejen er enig i synspunktet: Der er meget, man kan genkende, når man ser det, uden at man på forhånd har eller måske overhovedet kan opstille dækkende definitioner. Men en sådan tavs viden er også problematisk, bl.a. fordi man uden videre kan afvise giraffer uden at skulle argumentere for, hvorfor de måtte være uegnede. Undersøgelse 1 Hvordan undersøger man juridisk metode? Man kan læse bøger om den, men på den måde undersøger man egentlig kun, hvad andre skriver og mener om juridisk metode. Man kunne også læse alle lærde afhandlinger og se, hvad de gør, og hvad de siger, de gør. Det sidste er et ret omfattende projekt, og jeg valgte den nemmere løsning at læse bedømmelser af juridiske afhandlinger fra en bestemt periode, nærmere bestemt , i alt 79 bedømmelser af juridiske ph.d.- og dr. afhandlinger. Det skal bemærkes, at jeg ikke læste bedømmelser, der afviste afhandlinger, så der er ikke tale om et dækkende billede af gældende bedømmelsespraksis. De positive bedømmelser gav dog nogle indikationer, hvoraf jeg kort skal ridse nogle op: Bedømmelsesudvalgene skønner på godt og klart sprog, præcision og god struktur, mens man omvendt ikke påskønner knudret sprog, rodet struktur og længere redegørelser. Langstrakt indtil det bedøvende som det noget uvenligt skrives i en bedømmelse. Analyse og gerne syntese frem for den blotte beskrivelse.

4 Stor enighed om at komparativ ret er godt at medtage, og lige så stor uklarhed mht. hvad komparationen skal bruges til. Dansk retsvidenskab synes kun at være kommet så langt, at man kan identificere to metoder: analysemetoden og Länderbericht-metoden, og at den sidste helst skal undgås. Hvad den analytiske metode nærmere består i, og hvad og hvorfor man skal analysere, ligger hen i bedømmelsernes tåger. Uenighed om hvorvidt det er godt eller ligefrem nødvendigt med teser, og uklarhed mht. hvordan sådanne overhovedet skal forstås. Dette punkt har åbenlyst noget med tavs viden at gøre: Man taler ikke om det, og det kan så vise sig, at man har forskellige vurderinger af, om noget er en elefant. Jeg har slået til lyd for, at bedømmelser gøres offentligt tilgængelige, men det støder på stor modstand især fra kredsen af potentielle bedømmere. Som nævnt oven for er tavs viden også en måde at udøve magt. Undersøgelse 2 I forbindelse med et projekt med sammenligning af især tysk og norsk/nordisk juridisk metode foretog jeg en mindre rundspørge blandt kolleger mht. deres syn på forskellige spørgsmål relateret til juridisk metode. Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men kan indikere opfattelser og forståelser, ikke mindst når svarene er modsætningsfyldte, selv blandt en lille respondentskare. Der blev stillet syv spørgsmål med baggrund i forskelle mellem tysk og norsk retstænkning. Hovedlinjerne i svarene fra danske juridiske forskere skitseres her: På spørgsmålet om der findes én eller flere juridiske metoder knyttet til forskellige områder, var svaret entydigt: Der er én juridisk metode, men selvfølgelig med variationer inden for de forskellige fagområder som strafferet, privatret osv. Nogle beklagede hertil, at denne sammenhæng er ved at falde fra hinanden, mens andre bemærkede, at i EU-retten anvender man slet ikke juridisk metode. På spørgsmålet om, hvem der fastsætter den rette metode, forskere eller Højesteret, var der markant uenighed. Det største antal pegede på Højesteret, lidt færre på forskerne, cirka samme antal på en kombination og igen cirka samme antal angav, at spørgsmålet ikke kunne besvares. Det kan det måske heller ikke, i hvert fald ikke så let, men forskellen i besvarelserne er påfaldende. Spørgsmål til retskilden forholdets natur gav undersøgelsens mest forskelligartede svar. Ikke mange havde bare nogenlunde samme opfattelse, hvilket kunne antyde problemer med netop denne (påståede) retskilde. Til gengæld var alle respondenter enige om den centrale betydning af lovbestemmelser, idet flere dog angav, at det kunne afhænge af både ordlyd, præcis eller vag, og af situationen. Lovbestemmelser skal altid fortolkes, men ingen var i tvivl om lovbestemmelsers helt centrale betydning. Det samme gælder forarbejder, som alle respondenter betragtede som en vigtig retskilde eller fortolkningsbidrag. Også her er der forskelle inden for forskellige retsområder, og en enkelt respondent påpegede en faldende kvalitet i lovforarbejderne. Mht. retspraksis var der en overvejende konsensus om den store betydning, men enkelte var dog af den opfattelse, at retspraksis slet ikke er en retskilde, og andre påpegede forskelle inden for de forskellige retsområder. Det sidste spørgsmål angik brugen af værdier i retspraksis. Svarene var meget forskellige, hvilket i nogen grad kan hænge sammen med det noget upræcise spørgsmål. Der var dog overvejende enighed om, at danske domstole inddrager værdier som retssikkerhed, loyalitet, berettigede forventninger m.fl. Uanset at enqueten ikke er dækkende, hverken hvad emne angår, der er andre spørgsmål i juridisk metode end disse syv, eller hvad angår svardækningen, er det interessant at se, hvorledes nogle svar intuitivt stemmer overens, mens andre svar går i alle mulige retninger.

5 Afsluttende bemærkninger Mere åbenhed, mere forskning på området og mindre tavshed synes på sin plads. Som det forhåbentligvis fremgår, er det ikke min opfattelse, at juridisk metode er et tomt begreb, eller at metoden er dårlig eller uvidenskabelig. Men det er min pointe, at vi dvs. alle der på den ene eller anden måde er involveret i juridisk metode kan blive bedre ved i et fagligt og kritisk fællesskab at lægge frem, hvad det er, vi gør, når vi gør det, og hertil forholde os konstruktivt kritisk både til fremlæggelserne og til de indgroede vaner. I december udgives Juridiske emner ved Syddansk Universitet for 8. gang. Værket er siden 1999 blevet udgivet hvert andet år for at vise en del af den spændvidde, der er i de emner, der bearbejdes i den juridiske forskning ved Juridisk Institut. Forskningen har spredt sig de traditionelle juridiske områder til områder, der ikke er en del af juraen i snæver forstand, men som supplerer og befrugter juraen med en større forståelse af reguleringen og virkningen deraf. De nye fagområder indgår i uddannelserne Master of Social Sciences in International Security and Law og Master of Cultural Sociology in Law, Power and Social Justice. I den nye udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet har en række af instituttets nye medarbejdere bidraget med artikler. Adjunkt, ph.d., Carina Risvig Hamer har skrevet om ulovligt indgåede offentlige kontrakter; ph.d.- stipendiat, Michael Herborn om The New Chicago School and a Law and Economics Framework for Considering Energy Law; post doc, ph.d., Mette Winther Løfquist om The Supervisory Authority s role in the Corporate Governance of Banks; adjunkt, ph.d., Annette Olesen om eftergivelse af gæld vedrørende sagsomkostninger i straffesager; ph.d.-stipendiat, Christian Højer Schjøler om, hvorvidt 120-dages reglen en saga blot; lektor, ph.d., Jette Thygesen om, hvorvidt fysiske personers momspligt ved lejlighedsvis levering af tjenesteydelser er blevet udvidet ved ny EUafgørelse; og endelig har ph.d.-stipendiat, Frederik Waage skrevet om loyalitet og forvaltningsretlige principper i det offentliges retssagsførelse. Pernille Boye Koch har sammen med Rikke Gottrup udgivet Hensynet til offentlige ressourcer: et paradigmeskrift ved afgørelser om aktindsigt? i Juristen, nr. 4, s Rikke Gottrup har udgivet Mit, dit, vores ansvar sagsoplysning i asylsager i Protecting the Rights of Others, festskrift til Jens Vedsten-Hansen af Thomas Gammeltoft-Hansen (red.), Djøf forlag, s Nyt fra Juridisk Institut Formand for Studenterboghandlen Jakob Juul-Sandberg er pr. 19. marts 2015 tiltrådt som formand for Studenterboghandlens bestyrelse. Studenterboghandelen er en erhvervsdrivende fond, som har til formål at tilbyde de studerende nem adgang til obligatorisk og supplerende litteratur - til så konkurrencedygtige priser som muligt. Bestyrelsen på syv medlemmer, besår af fire videnskabelige medarbejdere fra SDU, to studerende fra SDU og en medarbejderrepræsentant. EU Financial Market Regulation anno 2015 I maj blev der afholdt konference under overskriften EU Financial Market Regulation anno Denne konference var i sig selv en tiltrædelseskonference for Nina Dietz Legind, som hermed er blevet endeligt udpeget som professor. Konferencen omhandlede de ændringer og udfordringer, som det finansielle marked er undergået efter finanskrisen.

6 Ved konferencen var følgende talere: Where are we now and why? Professor Nis Jul Clausen, University of Southern Denmark From Banking Union to Capital Markets Union - what is going on? Professor and chairman of European Securities Market Authority (ESMA) Stakeholder Group Jesper Lau Hansen, University of Copenhagen The emerging new Regulatory Regime: What are we trying to optimize? Professor and chairman of European Banking Authority (EBA) Banking Stakeholder Group David Llewellyn, Loughborough University Consumer and investor protection - Some Comments Regarding Current Trends Inaugural lecture by Professor of Banking and Capital Market Law and member of the EBA Banking Stakeholder Group Nina Dietz Legind, University of Southern Denmark Informationsfrihed og privatliv i en digitaliseret medieverden I anledning af professor Sten Schaumburg-Müllers professortiltrædelse afholdte Juridisk Institut en tiltrædelsesforelæsning hvor ytringsfrihed og privatliv var til debat. Sten Schaumburg-Müller, ph.d. og dr.jur., er Danmarks første professor i medieret. Han interesserer sig især for den retlige regulering af ytringer og forsker desuden i international ret og retsfilosofi, felter som også præger medieretten. Tiltrædelsesforelæsningen fokuserede på det tilsyneladende paradoks, at der både er en sammenhæng og en modsætning mellem privatliv og ytringsfrihed. Balancen er hele tiden under udvikling og hele tiden under pres, og for tiden stiller nye medier store udfordringer til både privatsfære og ytringsfrihed. Til forelæsningen var følgende debatindlæg: Privat, personlig eller professionel? Danske journalister på sociale medier Adjunkt Aske Kammer, Syddansk Universitet Er privatlivet under pres? Og gør det noget? - om den mærkelige sammenhæng og modsætning mellem privatliv og offentlighed, hos Habermas og efter gældende ret Professor Sten Schaumburg-Müller, Syddansk Universitet Privat kontekst og almeninteresse Førsteamanuensis Ellen Lexerød Hovlid, Høgskulen i Volda Meningsbobler og infostorme Professor Vincent Hendricks, Københavns Universitet Kildevern i sosiale medier Professor Ragna Aarli, Universitetet i Bergen Retten til at blive glemt Forskningschef Vibeke Borberg, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Rejsestipendiat på kr. Morten Kjær, som forsker i Retshistorie med særligt fokus på reformationen, strafferetten og forholdet mellem ret og religion har netop modtaget et rejselegat på kr. fra Eliteforsk. Morten er Ph.d.-studerende og arbejder i

7 øjeblikket på sin afhandling under overskriften Synd, Stat og Straf: Centralmagt og sædelighed i Danmark-Norge Stipendiet bliver uddelt af Uddannelses-og Forskningsministeriet og skal bruges til længerevarende studieophold. Morten har valgt at bruge stipendiatet til et ophold på Universitetet i Bergen samt University of Iceland. Erhvervsbeskatningsudvalg Inge Langhave Jeppesen er blevet udpeget som medlem af referencegruppen til regeringens erhvervsbeskatningsudvalg. Erhvervsbeskatningsudvalget har til opgave at komme med forslag til forbedringer af den komplekse erhvervs og kapitalbeskatning. I den forbindelse har de udpeget flere referencegrupper, herunder en gruppe af eksterne eksperter, hvor Inge bl.a. skal være med til at fremkomme med input til udvalget. Nye tiltrædelser på Juridisk Institut Hanne Marie Motzfeldt er tiltrådt som adjunkt på. 1. januar Hanne Marie beskæftiger sig med persondataret, forvaltningsret og børns rettigheder. Hanne Marie underviser i fagene forfatningsret og forvaltningsret på bacheloruddannelserne, samt videregående forvaltningsret på kandidat-uddannelserne. Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen har tiltrådt som adjunkt på. 1. januar Henning har en stor interesse i strafferetten, og beskæftiger sig derfor med bl.a. EU-strafferet, Strafferet i internationalt perspektiv, og Samspillet mellem materiel strafferet og straffeproces. Jakob Juul-Sandberg er udnævnt til professor mso, pr. 1. februar Jakob har primært forsket indenfor lejeretten i de snart 10 år, han har været ansat på Syddansk Universitet. Han har publiceret flere bøger og en længere række af artikler om lejeretlige emner, ligesom han underviser i lejeret og andre formueretlige fag på jura-uddannelsen. Han er en af landets førende forskere indenfor sit faglige område, og det er blandt andet formålet med professoratet at fastholde denne position samtidig med, at Jakob Juul-Sandberg også vil orientere sig mod andre tilgrænsende retsområder for at styrke sin og Juridisk Instituts faglige profil på det formueretlige område yderligere. Sofie Meldal Birkmose er ansat som videnskabelig assistent 7. februar til 22. august. Sofie er cand.jur. og har tidligere været ansat som personundersøger i kriminalforsorgen. Sofie er aflønnet med ekstern finansiering til et forskningsprojekt om at følge udviklingen af en nystartet lukket fængselsafdeling i det åbne fængsel Søbysøgård. Kamilla Juel Sørensen er pr. 1. april 2015 tiltrådt i en fast stilling som AC-fuldmægtig ved sekretariatet på juridisk institut. Kamilla arbejder bl.a. med ansættelse af instruktorer og eksterne lektorer, langtidsplanlægning, analyser/ statistik/høringer vedr. uddannelsesområdet med Studieledelsen. Niels Skovman Rasmussen er pr. 1. april ansat som adjunkt. Niels færdiggjorde sin Ph.d. på instituttet i januar 2015, med titlen Samspillet mellem formelle og uformelle retkildetyper - med fokus på gråzoneområdet mellem reguleringsudstedelse og tilsyn i national og EU-kapitalmarkedsret. Niels beskæftiger sig med fagområderne kapitalmarkedet og EU-ret, og underviser i den forbindelse i fagene EU-ret og domsanalyse. Minie Andersen forsvarede sin Ph.d. den 24. april under overskriften Fra velfærdsstat til markedsstat - Konkurrencevilkår på fritvalgsområdet i dansk og svensk ret.. Afhandlingen sætter fokus på en komparativ analyse af regelgrundlaget for fritvalgsordninger i dansk og svensk ret med henblik på at vurdere, om der foreligger konkurrenceneutralitet (lige vilkår) mellem offentlige og private leverandører på sundheds- og skoleområdet. Minie er nu ansat som videnskabelig assisent og underviser for tiden bl.a. i Erhvervsret på Negot-studiet og Globalization and Entrepreneurship på teknikum.

8 Carina Risvig Hamer er pr. 1. maj 2015 udnævnt til lektor i EU-ret med særlig henblik på udbudsret ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet maj Carina har tidligere været ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en årrække, og har en ph.d. grad fra Copenhagen Business School fra 2012 i udbudsret. Siden april 2013 har hun været ansat på Instituttet som adjunkt. Hendes forskningsområde er særligt udbudsret, men omfatter også de tilknyttede problemstillinger, der grænser op til udbudsretten så som forvaltningsret og EU-ret. Carina varetager fagansvaret for fagene Udbudsret og Regulating Competition in the EU. Tobias Indén er udnævnt til professor mso i udbuds- og konkurrenceret ved Juridisk Institut, SDU. Hans forskning er primært inden for retslige spørgsmål i forbindelse med at det offentlige på forskellig vis overlader opgaver til private aktører. Tobias Indéns forskningsområder er udbudsret, konkurrenceret og statsstøtte. Han er beskæftiget 50 % ved Juridisk Institut, SDU og 50 % ved Umeå Universitet. Xenia Saxil Andersen og Sanne Sindal Olsen er begge ansat som studentermedhjælpere på Juridisk Institut pr. 1. juni Xenia læser på 2. semester og Sanne på 4. semester og de skal afløse Trine og Stephanie, som begge stopper hos os i sommer. Dimittendafslutning Tirsdag den 30. juni 2015 afholdte Juridisk Institut dimittendafslutning for det forgangne års erhvervsjuridiske og juridiske dimittender på bachelor- og kandidatniveau. Årets talere var Merethe Stagetorn, Advokat ved Advokatfirmaet Stagetorn Wenzel Lund Poulsen, Nina Dietz Legind, Prodekan for Forskning ved det samfundsvidenskabelige fakultet, Christian Lund Hansen, Fuldmægtig ved Justitsministeriet. Dimittendtalen blev holdt af Morten Bertelsen Dall, Cand.jur. Det musikalske indslag blev leveret af Aya K. Jørgensen og Marcus B. Larsen Juridisk Institut havde fået en række legater fra diverse samarbejdspartnere til uddeling til dimittenderne. De blev uddelt således: Moalem Weitemeyer Bendtsen: kr. til det bedste gennemsnit på cand.jur. Legatet blev givet til Kristine Kørschen Aagesen Kammeradvokaten - advokatfirmaet Poul Schmidt: kr. til det bedste gennemsnit på cand.merc.(jur.). Legatet blev givet til Ann Kamgård Lauritzen Moalem Weitemeyer Bendtsen: kr. til det bedste gennemsnit på BA jura. Legatet blev givet til Lotte Marie Didriksen Kammeradvokaten - advokatfirmaet Poul Schmidt: kr. til det bedste gennemsnit på HA(jur.). Legatet blev givet til Maria Dalsgaard Clausen DJØF Boglegat på kr. til den studerende, der har bidraget mest til studiemiljøet på SDU. Legatet blev givet til Nicoline Mark Hofman

9 Procedurekonkurrence Igen i år afholdte Juridisk Institut procedurekonkurrence, hvor de studerende havde mulighed for at prøve kræfter med proceduren i praksis. Der var tilmeldt 14 hold, hvoraf 4 hold gik videre til semifinalerne, hhv. 2 sagsøgere og 2 sagsøgte. Dernæst blev der afholdt finale mellem den bedste sagsøger og den bedste sagsøgte. Til at bedømme deltagernes præstationer var Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen, Advokatfirmaet Poul Schmidt, Retspræsident Henrik Agersnap, Retten i Odense og Advokat Henrik Thorup, Odense Advokatforening. Efter procedurekonkurrencens afslutning blev der afholdt reception og præmieoverrækkelse i Panoramaudsigten på SDU. Årets vindere blev: Vinder af procedurekonkurrence: Toke Engberg Pedersen, Nikolai Dokkedahl, Vicki Bek Jacobsen og Simone Lagoni Jeppesen kr. sponsoreret af Odense Advokatforening Bedste procedør: Katharina Damsted Rasmussen kr. sponsoreret af Maare advokataktieselskab Bedste procedure for sagsøger: Hans Holme og Kenn Søndergaard Nielsen kr. sponsoreret af Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmidt Bedste procedure for sagsøgte: Toke Engberg Pedersen, Nikolai Dokkedahl, Vicki Bek Jacobsen og Simone Lagoni Jeppesen kr. sponsoreret af Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Bedste stævning: Anke Hendriksen, Mikkel Viggers og Jesper Markvart kr. sponsoreret af Hans Reitzels Forlag Bedste svarskrift: Sigrid Skyt Jessen kr. sponsoreret af Kielberg Advokater Udmærkelse for fortrinlig procedure: Sigrid Skyt Jessen kr. sponsoreret af Kielberg Advokater Udmærkelse for fortrinlig procedure: Louise Langkjær Michelsen - Boggave, Hans Reitzels Forlag Udmærkelse for fortrinlig procedure: Thomas Bentsen - Boggave, Hans Reitzels Forlag Udmærkelse for fortrinlig stævning: Hans Holme og Kenn Søndergaard Nielsen Udmærkelse for fortrinligt svarskrift: Toke Engberg Pedersen, Nikolai Dokkedahl, Vicki Bek Jacobsen og Simone Lagoni Jeppesen Udmærkelse for fortrinligt svarskrift: Katharina Damsted Rasmussen, Diana Knudsen og Kasper Dannefer Vinderholdet, fra venstre: Retspræsident fra Retten i Odense Henrik Agersnap, Simone Lagoni Jeppesen, Vicki Bek Jacobsen, Toke Engberg Pedersen og Nikolai Dokkedahl

10 Karrieredag Traditionen tro afholdte Juridisk Institut i samarbejde med Juridisk Forening, karrieredag for studerende på de juridiske uddannelser den 24. marts Her kunne de studerende møde kommende mulige arbejdsgivere og få en snak om, hvilke jobmuligheder der er, samt få et indblik i hvordan hverdagen som jurist eller erhvervsjurist kan se ud. I alt havde 16 virksomheder fra både det private og offentlige opstillet stande, hvor man kunne møde medarbejderne og få en uformel snak. Andersen Partners Advokatfirma Danske Advokater De jurastuderendes retshjælp, Odense DJØF Studerende Focus Advokater Horten Advokatpartnerselskab Justitsministeriet Departementet Udlændingestyrelsen Fyns Politi Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith Kielberg Advokater Kromann Reumert Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab Odense Kommune Plesner Advokatfirma Retten I Svendborg Retten I Sønderborg SKAT Udover de opstillede stande, forgik der også workshops, hvor de studerende kunne afprøve deres teoretiske viden på cases fra det virkelige liv. Selskabsret, ved Moalem Weitemeyer Bendtsen Forvaltningsret, ved Justitsministeriet Kriminalret/Erhvervsstrafferet, ved Retten i Sønderborg Formueret, ved Andersen & Partners Entrepriseret/fast ejendom, ved Focus Advokater Skatteret, ved SKAT

11 Efteruddannelse Valgfag (tompladsordning) Juridisk Institut udbyder et stort antal valgfag på kandidatniveau. Der er mulighed for at følge et eller flere af disse fag på den såkaldte tompladsordning. For kr. kan man følge og gå til eksamen i et fag. De udbudte fag fremgår via nedenstående link: Se valgfagsoversigt på cand.jur. og cand.merc.(jur.): opbygning/valgfagsoversigt Se valgfagsoversigt på Master of Social Sciences in International Security and Law: opbygning/fagbeskrivelser Man bør være opmærksom på, at der vil være forskellige undervisningsformer afhængig af antal tilmeldte til faget. Bemærk at et fag typisk vil udgøre 30 lektioner. Yderligere information kan fås på Studieadministrationen, Studienævn for Jura ved Diana Bredal Midskov på Skræddersyet efteruddannelse Hvis du har forslag til et efteruddannelseskursus, der kan indgå som en del af den obligatoriske efteruddannelse for advokater eller revisorer, hører vi gerne fra dig. Send en mail til institutleder Nina Dietz Legind på Udtalelser om tompladsordningen Advokat Claus H. Schultz og advokat Nils-Erik Kallmayer fra Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere (www. skj-advokat.dk) har erfaring med tompladsordningen og udtaler: Vi har fulgt faget International Transport Law, og kurset har givet et godt overblik over retsområdet. Faget har været relevant i forhold til de efteruddannelseskrav, der stilles til advokater. Disclaimer: Indholdet af dette nyhedsbrev er en service og offentliggøres i informationsøjemed. Vi tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Juridisk Institut eller Syddansk Universitet.

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet Indhold Ny forskning: Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet af lektor Peter Starup Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Frederik Harhoff er genindtrådt i stilling

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010 Ny forskning Først den ene vej... Om registrering, afregistrering og genregistrering af filialer Af Troels Michael Lilja, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Når man giver sig i kast med at reformere

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2011. Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner!

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2011. Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner! Indhold Ny forskning: Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner! - Af Troels Michael Lilja Publikationer: Bøger og artikler Nyt fra Juridisk Institut: Konference Selskabsret anno 2011,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Bugge T. Daniel, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel

Læs mere

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum.

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum. Jura Studieleder: Lektor, cand.jur. & ph.d. Annette Kronborg. Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid

Læs mere

Implementering af lovgivning og egne regelsæt.

Implementering af lovgivning og egne regelsæt. Peter Frederiksen Blomstermarken 83 9000 Aalborg Tlf.: +45 41 62 46 41 E-mail: pef@pefco.dk Web: http://cv.pefco.dk/ Født 13. marts 1972 CV Profil: Fra mine stillinger har jeg især erfaring med styrelsesforhold,

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

Ret, individ og kollektiv

Ret, individ og kollektiv Sten Schaumburg-Müller (red.) Jens Vedsted-Hansen (red.) Karin Buhmann Jørgen Dalberg-Larsen Thomas Obel Hansen Eva Naur Jensen Astrid Kjeldgaard-Pedersen Ole Bruun Nielsen Karin Hilmer Pedersen Lars Johannsen

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Translatørforeningen KURSUSKATALOG EFTERÅR 2013 Translatørforeningen og kursusudvalget har hermed fornøjelsen af at præsentere kursuskataloget for efteråret 2013. På de næste sider kan du læse om kurserne,

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014 Indhold Ny forskning: As good as it gets Af Professor, Dr. Jur., Frederik Harhoff Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013, Procedurekonkurrence

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET Bachelor- og kandidatuddannelsen i jura, Aalborg Universitet 14/007338 September

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2014

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2014 Indhold Artikel: Udlevering i international strafferet af videnskabelig assistent Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Konference: Maritime

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2010

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2010 Indhold Ny forskning: Asylsamarbejde i krise, menneskerettighedsdomstolen stopper tilbageførsel af 155 asylansøgere til Grækenland, af Peter Starup Nye publikationer: Bøger og artikler Nyt fra Juridisk

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Afdækning af renterisici under låneaftaler... 1 Større åbenhed om Finanstilsynets og de finansielle råds arbejde... 3 Finanstilsynets principielle

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2012

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2012 Indhold Ny forskning: Mutual trust, EU asylum and non-execution of a European Arrest Warrant - Af Fenella Billing Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: 25-års-jubilæum for cand.merc.aud.-studiet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 2 Find også kataloget, invitationer og programmer digitalt på www.kammerakademiet.dk. FORORD KAMMERAKADEMIET Velkommen til Kammerakademiet. Vi har samlet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25.

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25. 25. november 2014 Spørgsmål/svar om Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP KONFERENCE OM OPP MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN Peter Bisgaard, Partner & Andreas Christensen, Partner 27. Maj 2014 AGENDA side 2 1. Hvordan er OPP-projekter struktureret?

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene

1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene Indhold 1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark 2 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet 3 Omkostningsdækning i forbindelse

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere