Vejledning Formålskontoplan Budget 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Formålskontoplan Budget 2011"

Transkript

1 Vejledning Formålskontoplan Budget 2011 Dok. nr. 09/

2 Indholdsfortegnelse: 0. Formålskontoplan Fælles indtægter Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger m.v Administration og fællesudgifter Finansielle poster Anlægsinvesteringer Anlægsfinansiering Forord Dette er en vejledning, som viser, hvad strukturen er i formålskontoplanen samt hvad de enkelte konti skal anvendes til. Der er nogle konti, der alene skal anvendes af PUK-kasserne. Det står skrevet på kontiene i teksten, hvilke det drejer sig om. PUK kasserne skal på linie med kirkekasserne anvende formålskontoplanen, og det gælder for alle kasserne, at udgifter og indtægter skal deles ud på relevant formål. 2

3 0. Formålskontoplan 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne (Anvendes ikke ved budgettering) 12 Generelt tilskud fra fællesfonden 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning 22 Inventar kirke (herunder orgel og klokker) 23 Sognegård 24 Provstikontor og Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) 25 Tjenstlige lokaler i præstegård 3 Kirkelige aktiviteter 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 32 Kirkelig undervisning 33 Diakonal virksomhed 34 Kommunikation 35 Kirkekor 36 Kirkekoncerter 37 Foredrags- og mødevirksomhed 38 Kontingent til DSUK 4 Kirkegård 40 Kirkegården 41 Kapel/ begravelse,urnenedsættelser 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård 3

4 5 Præsteboliger mv. 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme 6 Administration og fællesudgifter 60 Fælles formål 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 62 Personale 63 Bygninger 64 Økonomi 65 Personregistrering 66 Efteruddannelse 67 Forsikringspræmie 68 Menighedsrådsvalg /provstiudvalgsvalg 69 Stiftbidrag 7 Finansielle poster 70 Renter af stiftslån til anlæg 71 Renter af andre lån til anlæg 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindtægt af likvide midler (ekskl. kirkegård) 74 Renteindtægt af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler) 4

5 8 Anlægsinvesteringer 80 Kirkebygning 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård 84 Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 9 Anlægsfinansiering 90 Renteindtægt af anlægsopsparing samt kursgevinst/-tab (kursgevinst/tab anvendes ikke ved budgettering) 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb til anlæg 93 5% tillægsbevillinger anlæg (Anvendes ikke ved budgettering) 5

6 Vejledning til formålskontering Konteringsvejledning 1. Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning til anlægsinvesteringer og afdrag på lån føres på formål Tillægsbevilling fra 5% midlerne Provstiudvalgets indbetalinger af tillægsbevillinger til formål indenfor driftsrammen. Tillægsbevillinger til anlægsinvesteringer skal føres på formål Generelt tilskud Månedlig indbetaling fra Folkekirkens Administrative Fællesskab. 2. Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning Del af kirketjener/graver Del af rengøringspersonel 22 Inventar kirke (herunder orgel/klokker) Indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse Rengøringsmaterialer/vinduespudsning El og varmeudgifter Sikringsudgifter (bl.a. alarm og tyverisikring) Vandafgifter renovation - affaldsgebyr Udvendige arealer ren- og vedligeholdelse, snerydning Grundejerforening Erstatninger fra forsikringsselskab. Udlejning af kirkerum til ekstern koncertarrangør m.v. Anskaffelse og vedligeholdelse orgel, klokker, flygel, klaver. Stemning og eftersyn orgel, klokker, flygel, klaver Anskaffelse og vedligeholdelse varmeanlæg, ventilation, teleslynge, højttaler Indkøb af udsmykningsgenstande (kunst m.v.) Indkøb af alterinventar Indkøb af andet inventar til kirken Erstatninger fra forsikringsselskab. 6

7 Vedligeholdelse og eftersyn af brandslukningsmateriel og elevator. 23 Sognegård Del af kirketjener/graver Del af rengøringspersonale 24 Provstikontor og Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Del af kirketjener/graver Del af rengøringspersonel Indvendig og udvendig vedligeholdelse Rengøringsmaterialer/vinduespudsning El og varmeudgifter Sikringsudgifter (bl.a. alarm og tyverisikring) Vandafgifter renovation Indkøb af andet inventar til sognegård Vedligeholdelse og eftersyn af elevator. Erstatninger fra forsikringsselskab. Udlejning af sognegård til ekstern. Husleje Vedligeholdelse Rengøringsudgift El, varme, vand Sikringsudgifter, alarm Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar (møbler, kopimaskine mm.) Erstatninger fra forsikringsselskab. 25 Tjenstlige lokaler i præstegård Rengøring tjenstlige lokaler Vedligeholdelse Menighedsrådets godtgørelse til præsten for afholdte udgifter til varme og el. Indkøb af andet inventar til det tjenstlige lokale Erstatninger fra forsikringsselskab. 3. Kirkelige aktiviteter 30 Fælles formål Lokalt finansierede præster Aktiviteter med venskabsmenigheder. 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Alterbrød og vin Lys og blomster Salmebøger Alterbøger Udgifter børne- og familiegudstjenester. Materialer/mad særgudstjenester Kirkekaffe/begravelseskaffe Noder Kirkebil Hilsner/gaver til bryllup, dåb m.v. Del af kordegn Del af organist Del af kirketjener/graver Del af kirkesanger Kirkekorsangere Honorar til gæsteprædikant Honorar til supplerende musik Adventskranse og juletræer Indbetalinger for brug af kirken, herunder begravelseskaffe og receptioner Bidrag til kirkekaffe/ shaghetti gudstjenester m.m. Indbetaling for pyntning af kirke Indbetaling for særskilt musik 7

8 32 Kirkelig undervisning Konfirmandlærer Del af sognemedhjælper Honorar gæstelærer Honorarer ved voksenundervisning Materialer til undervisning Bibler, gaver til konfirmander og juniorkonfirmander Konfirmand og juniorkonfirmand ekskursioner og lejre Transport af konfirmander og juniorkonformander Fortæring ved undervisningsaktiviteter. Tilskud til kirkehøjskole m.v. Kirkekassens andel af udgifter til Fælles Skoletjeneste Konfirmanders egenbetaling til ture, lejre Deltagerbetaling ved voksenundervisning Deltageres betaling for fortæring 33 Diakonal virksomhed Del af sognemedhjælper Leder af besøgstjenesten Udgifter besøgstjenester Ældreklubbens aktiviteter Børneklubbens aktiviteter Aktiviteter for handicappede Sorggrupper for børn og voksne Tilskud til menighedsplejen Kirkeligt værested Drift af interne klubber Kommunale tilskud Tilskud fonde m.v. 34 Kommunikation Del af sognemedhjælper Del af kordegn Honorar/løn til web-master 35 Kirkekor Del af organist (korleder) Del af kirkesanger (korleder) Kirkekorsangere Musikpædagog Børne/ungdomskor Kirkeblad redigering, trykning, omdeling Edb-udstyr kirkebladsredaktør Pjecer, kalendere m.v. om kirken og aktiviteter Hjemmeside, web-hotel, særlig software, ekstern redaktør Arrangementsannoncer i avis Prædikantlister, kirkestof i aviser Indbetalinger for annoncer i kirkebladet eller på hjemmeside. Noder Ekskursioner, aktiviteter for korene Deltagerbetalinger for ture m.v. Indbetalinger for korenes optræden eksternt 36 Kirkekoncerter Del af organist Noder Annoncering Entre Tilskud kommune og fonde Del af korsangere Programmer m.v. Indbetalinger for fortæring Kirkemusiker KODA-afgifter Honorar til eksterne musikere/sangere Instrumentleje, transport Fortæring optrædende og gæster 37 Foredrags- og mødevirksomhed Del af kordegn (eller andre) Honorar til foredragsholdere m.v. Fortæring optrædende og gæster Materialer til foredrag og møder Deltagerbetaling Indbetalinger for fortæring 8

9 38 Kontingent DSUK Kontingent DSUK 4. Kirkegård 40 Kirkegården Indkøb til videresalg (blomster, planter, gran, vaser, gravsten, perlesten m.v.) Indkøb til fællesarealer (blomster, planter, bænke, affaldsstativer, m.v.) Vandafgifter Vedligeholdelse af fællesarealer (ekstern entreprenør, liftleje til beskæring, brolægning, asfaltering, grusbelægning, m.v.) Arbejdstøj, redskaber, m.v. Anskaffelse og vedligeholdelse af maskiner (køb, reparation, brændstof, m.v.) Drift og vedligeholdelse af kirkegårdsbygninger (el, varme, anskaffelser, vedligeholdelse, m.v.) Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar (møbler, varmeanlæg, m.v.) Administrative udgifter (telefon, kontorhold, kursusudgifter, mødeudgifter, konsulenter, m.v.) Alarmudgifter, tyverisikring Edb-udgifter (anskaffelse og drift) Rengøringsudgifter Forsikring indregistrerede motorkøretøjer. Regning fra arkitekt, ingeniør, landskabsarkitekt, m.fl. Del af graver/kirkegårdsleder Gartnere og gravermedhjælpere Personale kirkegårdskontor Del af kordegn (hvis der udføres adm. arbejde for kirkegården) Rengøringspersonale ved kirkegårdsbygninger Del af kirkeværge Betaling for erhvervelse og fornyelse af gravsteder Betaling for vedligeholdelse, blomster, planter Betaling for grandækning Renteindbetalinger af aktuelle og hjemfaldne gravstedskapitaler. Hjemfaldne gravstedskapitaler ved udløb Ratevis tilbagebetalte gravstedskapitaler Særskilte kirkegårdsrenteindtægter 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelse Regninger fra ekstern entreprenør til gravning Indkøb afstivningsmateriel, varmetæpper, urnebord, m.v. Drift og vedligeholdelse af særskilt kapelbygning (el, varme, anskaffelser, vedligeholdelse) Anskaffelse og vedligeholdelse af in- Del af graver/kirkegårdsleder Del af gartner Del af rengøring Betaling for brug af kapel Betaling for gravning, pyntning af grav 9

10 ventar i særskilt kapelbygning (møbler, orgel, klokker, salmebøger, køleanlæg, varmeanlæg, ventilation, højttaler, m.v.) Rengøringsudgifter særskilt kapelbygning 42 Krematorium Krematoriebetjente Gartnere i krematoriet Drift og vedligeholdelse af bygning (el, varme, anskaffelser, vedligeholdelse) Anskaffelse, drift og vedligeholdelse af inventar (varmeanlæg, krematorieovn, m.v.) Rengøringsudgifter Edb-udgifter krematoriedrift Konsulenter, teknikere Betalinger for kremering Særskilte renteindtægter som vedrører krematoriet 43 Arbejde uden for egen kirkegård Del af gartnere og gravermedhjælpere Del af administrativt personale Maskinanskaffelser til brug ved ekstern assistance Indkøb til viderefakturering til anden kirkegård eller menighedsråd (planter, sten, underleverandør, m.v.) Modtaget betaling for arbejde udført udenfor egen kirkegård/andre kirkegårde. 5. Præsteboliger m.v. 50 Fælles formål Præstebolig 1 til 5 Snerydning adgangsvej og havevedligeholdelse større haver. Indvendig og udvendig vedligeholdelse Anskaffelser og vedligeholdelse inventar (varmeanlæg, hårde hvidevarer, antenneforhold) Ejendomsskatter Del af kirketjener/graver til snerydning af adgangsveje og vedligeholdelse af større haver Særskilt personale til samme Boligbidrag modtaget fra stiftet Varmebidrag modtaget stiftet Vandbidrag opkrævet hos præsten El-bidrag opkrævet hos præsten 10

11 Vand El og varme Sikringsudgifter (alarm) Grundejerforening Erstatninger forsikringsselskab 56 Funktionærbolig Afhængig af indgået aftale: Indvendig og udvendig vedligeholdelse Anskaffelser og vedligeholdelse inventar (varmeanlæg, hårde hvidevarer, antenneforhold) Ejendomsskatter Vand, renovation El og varme Afhængig af indgået aftale: Husleje Indbetaling varme Indbetaling vand, renovation Indbetaling el Erstatninger forsikringsselskab 57 Skov og landbrug Skovning Gødning og andre udgifter forbundet med dyrkning af jorden. Salg af tømmer og afgrøder Lejeindtægter Forpagtningsafgifter Leje af jagt og fiskerettigheder 58 Øvrige ejendomme 6. Administration og fællesudgifter 60 Fælles formål Kontorholdsudgifter inkl. præster Telefonudgifter inkl. præster Edb-udgifter inkl. præster Indkøb af forbrugsmaterialer til køkkenet (staniol, kaffe, sukker m.m.) Eventuel egenbetaling fra bruger af telefon 61 Menighedsrådet/provstiudvalget Evt. honorar til menighedsrådsformand/provstiudvalgsmedlemmer Mødeudgifter Rejseudgifter, studieture Kontingenter bl.a. til Landsforening af Sekretær eventuelt del af kordegn Menighedsråd og Distriksforeningerne Honorar til ekstern oplægsholder Deltagelse landsforeningens årsmøde og distriksforeningernes møder. Tidskriftsabonnementer til MR-/PUmedlemmer Repræsentationsudgifter Annoncering MR-møder/PU-møder 11

12 62 Personale Kontaktperson Del af kordegn (sekretær for kontaktperson) Personalemøder Personalepleje Køb af ekstern assistance Honorar hvis præsten er kontaktperson Udgifter receptioner ved jubilæer, an- Arbejdstøj Provstisekretærer sættelse, afsked, m.v. Stillingsannoncer Ansættelsessamtaler Fællesbidrag AER og AES mv. 63 Bygninger Kirkeværge Synsdiæter til menighedsrådsmedlemmer. (A-indkomst) Synsdiæter til bygningskyndige (Aindkomst) Regning fra konsulenter (ved generel rådgivning fra arkitekter, ingeniører, m.fl.) Energimærkning, m.v. 64 Økonomi Regnskabsprogrammer Edb-udgifter til regnskabsfører Regning fra ekstern regnskabsfører Regnskabsmæssig assistance Kasserer Regnskabsfører (eventuelt del af kordegn) Indbetalinger fra andre kirkekasser, hvis deres regnskab føres som led i regnskabsførers løn. 65 Personregistrering Del af kordegn Del af præstesekretær Kursusudgifter personregistrering 66 Efteruddannelse Honorar til ekstern kursusafholder Kursusudgifter personale Kursusrefusion AMU-kurser Efteruddannelse personale Kursusudgifter for menighedsråd 67 Forsikringspræmie Betalinger til Folkekirkens forsikringsordning Særskilte forsikringer etableret af menighedsrådet 68 Menighedsrådsvalg/provsti- Udvalgsvalg Udgifter orienteringsmøde Annonceudgifter Trykning af valgkort og stemmesedler Betalinger til kommunen for valglister, m.v. Indretning valglokale Sekretær (eventuelt del af kordegn) Diæter til tilforordnede (Bindkomst) 69 Stiftsbidrag Stiftsbidrag (Alene PUK-kassen) 12

13 7. Finansielle poster 70 Renter af stiftslån til anlæg Renteudgifter på stiftslån 71 Renter af andre lån til anlæg Renteudgifter på realkreditlån Bidrag på realkreditlån Renteudgifter på banklån 72 Øvrige renteudgifter Øvrige renteudgifter. 73 Renteindtægt af kassebeholdning (ekskl. kirkegård) Renteindtægt pengeinstitutter 74 Renteindtægt kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler) Renteindtægter fra stiftsmidlerne (tiendeafløsning, salgssummer, m.v.) Hvis renteregulering i juni året efter er negativ, modposteres den her. 8. Anlægsinvesteringer 80 Kirkebygning 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård 84 Krematorium 13

14 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 9. Anlægsfinansiering 90 Renteindtægt af anlægsopsparing samt kursgevinst/- tab Kurstab på opsparingsmidler Renteindtægt fra bank vedrørende midler på opsparingskonti på prohiberede konto pr. anlægsprojekt Kursgevinst på opsparingsmidler 91 Salg af anlæg m.v. Salg af grunde, ejendomme m.v. 92 Ligningsbeløb til anlæg Månedens del af den kirkelige ligning til anlægsinvestering og afdrag på lån og anlægsopsparing. 93 5% tillægsbevillinger anlæg (Anvendes ikke ved budgettering) 14

15 Tillægsbevilling 5% midler til anlægsinvesteringer eller afdrag på lån. 15

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5 % midlerne 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning Del af kirketjener/graver.

Læs mere

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning Januar 2010 Dok.: 649107 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Note 0 - Løn m.v.... 5 Note 1 - Kirkelige aktiviteter... 10

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

Artskontoplan 2015 for lokale kasser (version 2.5.1) - version janunar 2015

Artskontoplan 2015 for lokale kasser (version 2.5.1) - version janunar 2015 Artskontoplan 2015 for lokale kasser (version 2.5.1) - version janunar 2015 Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 3 16xxxx - Huslejeudgifter

Læs mere

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser. Rammeordning

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser. Rammeordning Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning 2006 Indholdsfortegnelse Forord 2 Note 0 Løn. 3 Note 1 Kirkelige aktiviteter. 7 Note 2 Administration. 9 Note 3 Præstegård,

Læs mere

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 FÆLLESINDTÆGTER -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.348.745 101810 1000 Ligningsbeløb til drift ( Vordingborg Kommune ) -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.488.745

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Herstedøster Kirkekasse. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund

ÅRSBUDGET 2012. Herstedøster Kirkekasse. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund ÅRSBUDGET 212 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Herstedøster den 17 / 11 211 Lars Bruun Lodberg menighedsrådsformand Godkendt på

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Gurli Lytzen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for Greve-Solrød provsti under i Greve-Solrød i Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kongens Lyngby Provstiudvalg i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 4422 CVR-nr. 21223042 Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042,, Afleveret d. 30-12-2013

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rødovre-Hvidovre provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre og Hvidovre kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2132188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7838. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7838. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Gamborg Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7838 CVR-nr. 27697410 Gamborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27697410,, Afleveret d. 25-03-2013 15:07 Side

Læs mere