AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug NaturErhvervstyrelsen (NAER) har med bestilling af den 29. maj 2015 anmodet DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om at besvare en række spørgsmål omkring havrerødsot og omsåning. Som besvarelse fremsendes hermed vedlagte notat, udarbejdet af Ingrid K. Thomsen, Elly M. Hansen, Lise Nistrup Jørgensen og Annie Enkegaard, alle seniorforskere ved Institut for Agroøkologi. Besvarelsen er udarbejdet som led i Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Rikke Flinterup Specialkonsulent Dato: 19. juni 2015 Direkte tlf.: Mobiltlf.: Fax: Sagsnummer: Afs. CVR-nr.: Reference: rcf Side 1/1 Med venlig hilsen Rikke Flinterup Specialkonsulent, Koordinator for myndighedsrådgivning. Kopi til: Innovation DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Aarhus Universitet Blichers Allé Tjele Tlf.: Fax:

2 DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 19. juni 2015 Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot Ingrid K. Thomsen, Lise Nistrup Jørgensen, Annie Enkegaard og Elly Møller Hansen, Institut for Agroøkologi NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 29. maj 2015 bedt DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug besvare nogle spørgsmål omkring havrerødsot og omsåning. NAER anfører følgende som baggrund for bestillingen: På grund af det ekstraordinært varme vejr i efteråret 2014 er der ifølge SEGES i år det største angreb af havrerødsot i vinterbyg og vinterhvede nogensinde. SEGES anslår, at ca. 5 % af arealet med vinterbyg og vinterhvede skal sås om. Problemet synes særligt stort på Bornholm. SEGES foreslår, at NaturErhvervstyrelsen giver en generel dispensation til jordbrugere, der har sået om, så de fortsat kan anvende kvælstofkvoten fra vintersæden, og der ikke skal ændres i markens kvælstofkvote til kvoten for den senest såede afgrøde, som givet af gødskningsbekendtgørelsen. Vårafgrøder har ofte en lavere kvote end vintersæd, hvilket betyder, at bedriften risikerer at få en overgødskning, hvis alt gødningen er givet, og afgrøden ændres. I henhold til gødskningsbekendtgørelsens opgøres bedriftens kvælstofkvote på grundlag af den afgrøde, der dyrkes på arealet, dog på grundlag den senest etablerede afgrøde, hvis arealet er sået om, fordi afgrøden er slået fejl. Det skal desuden bemærkes, at alternativet tidlig såning af vinterhvede blev introduceret fra og med planåret 2014/2015, hvor der blev tilmeldt i størrelsesordenen ha vinterhvede under ordningen. Som bidrag til beslutning om hvorvidt der kan gives dispensation fra reglerne har NaturErhvervstyrelsen brug for svar på en række spørgsmål i forbindelse med omsåning og havrerødsot. Nedenfor følger besvarelse af de tre overordnede spørgsmål fra NAER: 1. Vurdering af omfanget af problemet med havrerødsot i Vurdering af størrelsen på forøgede kvælstofudvaskning 3. Vurdering af hvad godt landmandsskab er i forhold til gødningstildeling 1

3 1. Vurdering af omfanget af problemet med havrerødsot i 2015 Spørgsmål NAER har vedlagt bestillingen et notat Vurdering af omfanget af problemet med havrerødsot i 2015 (NAER, 2015) og beder i bestillingen om følgende: AU bedes kommentere på det vedlagte notat om omfanget af problemet med havrerødsot, herunder om det er AU s vurdering, at problemet angreb af havrerødsot, der fører til omsåning, er ekstraordinært stort i år, samt hvilke faktorer der har betydning for problemet? Og om det AU s vurdering, at det er et problem, der er stigende, altså at der i årene fremover oftere vil opstå lignede situationer. I hvor høj grad vurderes omfanget af angreb med havrerødsot at være blevet forstærket af, at en stor del af vinterhveden er sået tidligere end normalt? Af indsatte kommentarer i notatet fremgår, at AU bedes kvalitetssikre de to første afsnit på side 2 i NAER (2015) og om kommentarer til det tredje afsnit på samme side. Besvarelse 1.1 Omfanget af problemet med havrerødsot - Det er vurderingen, at angrebet af havrerødsot er ekstraordinært stort i dyrkningsåret 2014/2015. Ved meget store angreb, som set i foråret 2015, kan omsåning af et stort antal marker i sidste ende have været en konsekvens af uacceptabelt kraftige angreb. Det ekstraordinære problem med havrerødsot vurderes især at være betinget af et varmt efterår i Af stor betydning har det dog også været, at omfanget af tidligt såede marker var ekstra stort i 2014 som følge af en tidlig høst, gode såbetingelser først i september samt mulighederne for at konvertere tidligt såede marker med mindre arealer af efterafgrøder. - Det er vurderingen, at udbredelsen af havrerødsot må forventes at være stigende som følge af klimaforandringer, herunder især udsigt til mildere og længere efterår (Olesen et al., 2006; Hovmøller & Jørgensen, 2008). De kraftige angreb i 2015 var dog helt usædvanlige, og er aldrig set så udbredt før. Der forventes at være mange år imellem så kraftige angreb. Det kan således nævnes, at efteråret 2014 var det 2. varmeste efterår, som nogensinde er målt. Vi skal tilbage til 1874, før efteråret var varmere (DMI, 2014). - Det er vurderingen, at tidlig såning fremmer risiko for angreb med havrerødsot, men det kan ikke udelukkes, at også afgrøder, som er sået til normal tid, i visse år med milde efterårsforhold (som det også i nogen tilfælde sås i 2014) kan udvikle alvorlige angreb. - Angrebene i 2014/15 vidner om, at der er behov for at øge fokus på den forhøjede risiko for angreb af havrerødsot ved tidlig såning. Ligeledes bør det overvejes, om det eksisterende varslingssystem kan udbygges. - Der findes ikke resistente sorter, men hensigtsmæssig dyrkningspraksis (sen såning og fjernelse af spildkornsplanter) kan til en vis grad forebygge sygdommen. Sen såning giver dog udbyttetab. 1.2 Kvalitetssikring af de to første afsnit, side 2 i NAER (2015) a. Grønne broer er steder, hvor bladlusene kan opholde sig, indtil vintersæden fremspirer, dvs. at en del af smitten kan forebygges ved stubbearbejdning i efteråret. En del af bladlusene kommer dog også tilflyvende til marken, og mod disse bladlus har stubbearbejdning ingen effekt. 2

4 b. Der findes ikke resistente sorter overfor havrerødsot. Men der er opnået en vis tolerance mod sygdommen i visse sorter; dog foreligger der ingen egentlig rangorden af de dyrkede sorters tolerance. c. Ved forekomst af bladlus i efteråret er det muligt at bekæmpe dem med insekticider. d. SEGES har et varslingssystem for bladlus, hvor planteavlskonsulenterne hver uge i efteråret undersøger bladlusforekomsten i ca. 25 vinterbyg- og 35 vinterhvedemarker. Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot. Har man dog meget let ved at finde bladlus, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca september. Efterårsmonitering i 2014 gav mange varsler om, at bladlusbestanden i efterårssåede afgrøder var ekstraordinær stor, og sprøjtning mod bladlus blev anbefalet af mange konsulenthuse. Sprøjtningerne har reduceret problemets omfang meget. Langt fra alle marker er dog blevet sprøjtet. e. Havrerødsot kan kun bekæmpes ved at bekæmpe bladlusene, som er vektor for sygdommen. 1.3 Kommentarer til tredje afsnit, side 2 i NAER (2015) a. Angrebene af havrerødsot i dyrkningsåret 2014/2015 har ført til omsåning af især en del vinterbygmarker. Desuden har mange hvedemarker også vist sig at være voldsomt angrebet og er blevet omsået. Det kan være yderst vanskeligt at vurdere det aktuelle behov for omsåning i det tidlige forår. b. Det er vurderingen, at angreb af havrerødsot i fremtiden vil opstå oftere. De kraftige angreb i 2015 var dog helt usædvanlige og er aldrig set så udbredt før. Der forventes at være mange år imellem så kraftige angreb. 1.4 Generelle præciseringer til notatet (NAER, 2015) - Udbyttetab som følge af havrerødsot varierer afhængigt af kornarten og angrebsgraden og kan være så højt som % - De vigtigste faktorer for angreb af havrerødsot er vejrforholdene, sådato og omfanget af bladlus - Det er kun muligt at bekæmpe smittebærende bladlus om efteråret 2. Vurdering af størrelsen på forøgede kvælstofudvaskning Spørgsmål NAER stiller følgende spørgsmål: AU bedes vurdere, i hvor høj grad kvælstofudvaskningen forøges, når der anvendes en kvote til f.eks. vinterbyg på et areal, der omsås med en forårsafgrøde. Herunder om det kan forventes, at når der har været en afgrøde hele efterår og vinter, så vil det kvælstof, der frigøres ved omsåning, optages af den nye afgrøde? Besvarelse Når en omsåning gennemføres, vil risikoen for udvaskning bl.a. afhænge af, hvilken vårafgrøde der vælges. Formentlig vil det foretrukne valg ofte være vårbyg, men der kunne også være tale om f.eks. majs. Forskellen i kvælstofkvote mellem vintersæden, der sås om, og den valgte vårafgrøde afhænger af arten. 3

5 Den gennemsnitlige reduktion i kvælstofkvoten i forhold til den økonomisk optimale kvælstoftildeling var i på ca. 18 % (Anonym, 2015a). Den højere tildeling af kvælstof, som en vårafgrøde får ved tilførsel af vintersædskvoten, betyder, at kvælstofmængden ofte vil svare til omtrent den økonomisk optimale for vårafgrøden (Tabel 1). Der er altså ikke tale om en voldsom overgødskning af vårafgrøden, hvis der tages udgangspunkt i det økonomisk optimale niveau. For vårbyg vil en tilførsel af gødningsnormen for vinterbyg eller vinterhvede til foder således betyde, at vårbyggen i gennemsnit bliver tilført hhv. 1 eller 3 % ud over det økonomisk optimale. Den reducerede kvælstofkvote for majs ligger i gennemsnit omtrent på niveau med vinterbyg men ca. 14 % over vinterhvede. Det økonomisk optimale kvælstofniveau for majs ligger mere end 15 % over vinterhvede og vinterbyg (Tabel 1). Det anses for mindre sandsynligt, at der omsås til havre eller ærter, men for disse afgrøder ville overgødskningen i forhold til økonomisk optimal kvælstofnorm have et større omfang svarende til over 30 % for havre, mens ærter ikke har nogen kvælstofnorm. Tabel 1. Retningsgivende (dvs. reducerede) normer for vinterhvede og vinterbyg (Anonym, 2015b). Til sammenligning er vist økonomisk optimale normer for majs, vårbyg og havre beregnet ud fra en kvotereduktion på ca. 18 % i (Anonym, 2015a). Uvandet grovsand (JB 1+3) Uvandet finsand (JB 2+4 og 10-12) Vandet sandjord (JB 1-4) Sandblandet lerjord (JB 5-6) Afgrøde Kvælstofnorm (kg N/ha) Foder- vinterhvede Reduceret Vinterbyg Reduceret Vårbyg Økonomisk optimal Havre Økonomisk optimal Majs Økonomisk optimal Lerjord (JB 7-9) I en situation som den nuværende, hvor gødningen til vintersæden allerede er tilført, vil en øget udvaskningsrisiko ved omsåning skulle vurderes ud fra forskellen mellem den forventede udvaskning fra vintersæd, gødet 18 % under normen, og fra f.eks. vårbyg, gødet omkring det økonomisk optimale niveau. Det antages, at den procentvise marginaludvaskning ved økonomisk optimal tilførsel af gødning til vårbyggen er af samme størrelsesorden som ved den reducerede kvælstofkvote til vinterkorn. Udvaskning af gødning fra en omsået vårafgrøde, tildelt kvælstofgødning svarende til det økonomisk optimale, forventes derfor at være på samme niveau, som udvaskningen ville have været på, hvis der som planlagt havde været dyrket en vinterafgrøde. Det bemærkes, at under de gældende præmisser, ville risikoen for udvaskningen fra vårafgrøden naturligvis have været lavere, hvis denne afgrøde havde fået tilført den lavere kvote, den er normeret til. Til forskel fra en normal gødskning af en vårafgrøde vil gødningen i de omsåede marker være tilført tidligere til en vinterafgrøde. Hovedparten af gødningen vil sandsynligvis være tilført om foråret, og det vurderes, at det kun er en mindre del af kvælstofgødningen, der er optaget før omsåning. Således fandt Østergaard (2015) ved målinger med en Yara N-sensor i indeværende år, at vinterhvede tilført 150 kg N/ha i marts/april havde optaget mellem 12 og 21 % af den tilførte gødning ved en måling 28. april. En ukendt andel vil være optaget i rødderne. Den del af kvælstoffet, der er optaget i vinterafgrøden, skal først mineraliseres, inden det igen bliver plantetilgængeligt. Den nedpløjede vinterafgrøde vil være letomsættelig, og en del af kvælstoffet forventes 4

6 mineraliseret i den periode, den nysåede vårafgrøde vokser på marken. Det kan dog ikke udelukkes, at sen mineralisering af en del af det optagne kvælstof kan medføre øget udvaskning senere på året. Hvorvidt sent mineraliseret kvælstof udvaskes eller ej vil bl.a. afhænge af, hvilken afgrøde der sås efterfølgende, og om der f.eks. dyrkes efterafgrøder på arealet. Det skal nævnes, at det ud fra en miljømæssig betragtning kan være en fordel at omså en mislykket afgrøde i forhold til at lade den blive på marken. Undladelse af omsåning kan således medføre en større risiko for udvaskning sammenlignet med den omsåede vårafgrøde, der er tilført kvælstof på omtrent det økonomisk optimale niveau. Det skyldes, at misvækst i en gødet afgrøde øger risikoen for kvælstofudvaskning betydeligt, når det tilførte kvælstof ikke optages i løbet af vækstperioden men udvaskes i den efterfølgende vinterperiode (Hansen et al., 2015). 3. Vurdering af hvad godt landmandsskab er i forhold til gødningstildeling Spørgsmål NAER stiller følgende spørgsmål: AU bedes vurdere, hvorvidt jordbrugere ved godt landmandsskab ville have kunnet undgå situationen med opbrugt kvote til vinterafgrøden, inden det besluttes, om der skal omsås. Herunder om det er sandsynligt, at vinterafgrøden er færdiggødet, inden der evt. skal omsås. Erhvervet vil argumentere med, at det ofte først er på et meget sent tidspunkt, at man bliver klar over, om det er nødvendigt at så om. Det skal her beskrives, hvordan og hvornår det er muligt at konstatere et problem og omfanget af dette. Besvarelse Gennem efteråret 2014 blev der i landbrugspressen gjort opmærksom på usædvanligt store angreb af bladlus i vintersæden med deraf følgende risiko for havrerødsot. Af samme grund var der fokus på bekæmpelse af bladlusene, og en del landmænd gennemførte bladlusebekæmpelse flere gange. Hvor der er gennemført en eller flere sprøjtninger mod bladlus, er der, ud over de normale udgifter til udsæd og ukrudtsbekæmpelse, allerede investereret et betydeligt beløb i vintersæden. En omsåning er derfor omkostningstung, og beslutningen om omsåning udskydes sandsynligvis til det tidspunkt, hvor man er overbevist om, at der er bedre økonomi i at så om frem for at beholde vintersæden. Dette vil ofte først kunne vurderes i sidste halvdel af april eller i begyndelsen maj. På dette tidspunkt vil vintersæden, på nær brødhvede, normalt have fået tilført hele kvælstofkvoten. Brødhvede gødes ofte på et senere tidspunkt med kg N/ha. For foderhvede og vinterbyg vil der ofte ikke være merudbytte ved at tildele kvælstof i handelsgødning ad to-flere gange. Før omfanget af skaden ved havrerødsot er erkendt, vil der derfor være landmænd, der har tilført hele gødningsmængden til deres vintersæd på normal vis ud fra en økonomisk og produktionsmæssig tilgang, hvilket kan betragtes som godt landmandsskab. Angrebet af havrerødsot er det værste i mange år, og omfanget har overrasket både specialister og rådgivningsbranchen. Undladelse af at dele gødningstilførslen i sæsonen for derved at tilbageholde en mængde kvælstof, der betyder, at omsåning til en vårafgrøde ikke medfører konflikt med de gældende gødningsregler, kan derfor ikke betragtes som dårligt landmandsskab. Med de erfaringer, der nu er gjort, vil et fremtidigt udbrud af havrerødsot være mindre overraskende, og der vil formentlig være større opmærksomhed på rettidig bekæmpelse af virusbærende bladlus i milde efterår. Derved kan der træffes foranstaltninger, som betyder, at man ikke kommer i konflikt med gødningsreglerne ved evt. omsåning. 5

7 Referencer Anonym, 2015a. Anonym, 2015b. Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. Planperioden 1. august 2014 til 31. juli Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen. DMI, Hansen, E.M., Munkholm, L.J., Olesen, J.E., Melander, B., Nitrate leaching, yields and carbon sequestration after noninversion tillage, catch crops, and straw retention. Journal of Environmental Quality 44, Hovmøller, M.S, Jørgensen, L.N., Plantesygdomme på landbrugsplanter under ændrede klimaforhold. Plantekongres 2008, NAER, Vurdering af omfanget af problemet med havrerødsot i Notat fra NaturErhvervstyrelsen, Center for Jordbrug, 28. maj. Olesen, J.E., Jacobsen, B.H., Thorup-Kristensen, K., Andersson, N., Kudsk P., Jørgensen, L.N., Hansen, L.M., Nielsen, B.L., Boelt, B., Tilpasning til klimaændringer i landbrug og havebrug. DJF rapport Markbrug nr p42. Østergaard, H.S., Resultater af målinger af kvælstofoptagelsen i vinterhvede i 2015 med Yara N- sensor. Landbrugsinfo https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/goedskning/naeringsstoffer/kvaelstof-n/sider/resultater-afmaalinger-af-kvaelstofoptagelsen-vinterhvede-yara-n_pl_15_2231_2625.aspx 6

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber - foreløbig Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Evaluering af pilotprojekt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Fortolkning af NDICEA resultater.

Fortolkning af NDICEA resultater. af NDICEA resultater. 1. Forord Af hensyn til organisk stofs egenskaber og dynamik i jorden, udfyldes data for min. 3 år: det aktuelle år og de 2 forudgående år. Procent organisk stof i jorden udfyldes,

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER Del II December 2003 1 Del II for Arbejdsgruppen for generelle

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2001 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl LANDBRUGETS

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere