Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006."

Transkript

1 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/ Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen DANAK Reg.nr Miljøledelsessystem certificeret i henhold til DS/EN ISO af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen Arbejdsmiljøsystem certificeret i henhold til OHSAS af Det Norske Veritas Danmark A/S Certificeringsafdelingen Vi erklærer hermed at BAXI produkt type overholder nedenstående EEC direktiver: EMC Direktivet (89/336/EEC med ændringer 92/31/EEC og 93/68/EEC) Lavspændingsdirektivet (73/23/EEC med ændring 93/68/EEC) Nyttevirkningsdirektivet (92/42/EEC) Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) (Med indbygget varmtvandsbeholder) Instalationsanvisninger (3) Serviceanvisninger (4) El-diagrammer & Tekniske data (5) Afleveringsrapport kedelanlæg (6)

2 Indholdsfortegnelse INSTRUKTION Side 2 Denne instruktion er opdelt i afsnit - evt. figurer er placeret i tilhørende afsnit - hvis ikke, er de påført fig. nr. der henviser til tilhørende afsnit. - Fig. 1.1 vedrører f.eks. afsnit 1.1. (#) - nr. tegn benyttes hvis der er flere fig. til samme afsnit. Afsnit Side 1 BRUGER OG BRUGERENS ANSVAR OVERSIGT OVER KEDLEN OG UDSTYRET ANSVAR OG SIKKERHED START/STOP AF KEDEL DRIFTSVEJLEDNING FEJL KONTROL VEDLIGEHOLDELSE RENSNING AF KEDEL AUTOMATISERINGSMULIGHEDER BAXI TÆND/SLUK-UR (EKSTRAUDSTYR) SHUNTREGULERING MED VEJRKOMPENSERINGSANLÆG INSTALLATIONSANVISNINGER NORMER OG FORSKRIFTER OPSTILLING RØRFORBINDELSERNE SKORSTEN OG LYDDÆMPER I RØGKASSE AFTRÆKSFORM LODRET BALANCERET AFTRÆK SYSTEM L1 OG L SPLIT AFTRÆK I FORBINDELSE MED SKORSTEN ELLER SKORSTENSFORING FROSTBESKYTTELSE PUMPESTØRRELSE OG INDSTILLING EKSPANSIONSBEHOLDER SIKKERHEDSVENTIL OG TRYKMÅLER OLIE TILSLUTNING OLIEBRÆNDER EL. TILSLUTNING START AF ANLÆG MED EKSPANSIONSBEHOLDER SERVICEANVISNINGER RENSNING ANDRE TJEK EKSTRA UDSTYR, EL-SKEMAER OG TEKNISKE DATA EKSTRA UDSTYR TEKNISKE DATA EL DIAGRAMMER AFLEVERINGSRAPPORT KEDELANLÆG MÅLTE OG INDSTILLEDE VÆRDIER...25 Der tages forbehold mod konstruktionsændringer og evt. trykfejl.

3 Side 3 1 Bruger og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over Kedlen og Udstyret Fig ) Automatisk luftudlader 2) Sikkerhedsventil(er) 3) Kedelstyringen 4) Shuntventil (Kreds 2*) 5) Fremløbstermometer (Kreds 2*) 6) Kedelskilt 7) Shuntventil (Kreds 1) 8) Fremløbstermometer (Kreds 1) 9) Oliebrænder 10) Påfyld/aftapshane 11) Trykekspansionsbeholder 12) Anlægs cirkulationspumpe (Kreds 1) 13) Isolering 14) Turbulensspiraler 15) Anlægs cirkulationspumpe (Kreds 2*) 16) Varmt vands beholder 17) Rensedæksel 18) Anode (*) Kreds 2 er ekstra udstyr Beskrivelse af ovennævnte komponenter se følgende sider. Se evt. også side 14

4 Side Automatisk luftudlader Denne sørger for udluftning af kedlen (Fingerskruen over den skal være løsnet så luften kan slippe ud) Sikkerhedsventil(er) Sikkerhedsventilerne sikrer kedlen og varmtvandsbeholderen mod overtryk. Se afsnit Kedelstyringen - herfra styres kedlens temperatur. Se afsnit 1.4 (A) Plads til vejrkompenseringsanlæg (B) Trykmåler L (C) Overkogstermostat A (D) Drift/Alarmlampe K B (E) Termostat (F) El. kontakt for ekstra pumpe J C (G) El. kontakt for brænder H D (H) El. kontakt for anlægspumpe G E (J) Termometer F (K) Sikring monteret indvendigt i styringen (L) Stikforbindelse Shuntventil (Kreds 2) Ekstra udstyr Fremløbstermometer (Kreds 2) Fremløbstermometret viser fremløbstemperaturen til radiatorerne. Ekstra udstyr Kedelskilt Angiver kedlens typenr. og andre oplysninger der skal anvendes ved evt. køb af reservedele Shuntventil (Kreds 1) Med shuntventilen kan fremløbstemperaturen til varmeanlægget indstilles på en lavere værdi end kedeltemperaturen. Fordelen herved er at radiatorerne bliver mere gennemvarme. Dvs. hele radiatoren bliver varm på en lavere temperatur. Dette giver en mere behagelig varme end når radiatoren kun har en høj temperatur i toppen. Se afsnit Fremløbstermometer Fremløbstermometret viser fremløbstemperaturen til radiatorerne. Se afsnit Oliebrænder. Her henvises til brænderfabrikantens instruktion Påfyld/Aftapningshane Her påfyldes vand til anlægget, anlægstrykket ses på (B). Se evt. afsnit Trykekspansionsbeholder Denne sikrer at trykket på kedelanlægget holder sig nogenlunde konstant ved svingende anlægstemperatur. Se afsnit 3.10 og Anlægscirkulationspumpen (Kreds 1) - Cirkulationspumpens drejeknap kan stilles på tre trin 1-2-3, laveste tal giver laveste ydelse og mindste elforbrug. Anvend den laveste indstilling, der er tilstrækkelig til at få varmen rundt i alle radiatorer, da pumpen derved arbejder mest lydsvagt Isolering Turbulensspiraler. Disse sikrer en korrekt justering af røggassernes temperatur og dermed god energiudnyttelse Anlægscirkulationspumpen (Kreds 2) Ekstra udstyr Varmtvandsbeholder. Den udskiftelige varmtvandsbeholder er indvendig emaljeret med specialemalje. Som ekstra korrosionsbeskyttelse er beholderen forsynet med en magnesiumanode. Se afsnit Rensedæksel Til rensning af røgrørene Anode. Denne beskytter varmtvandsbeholderen mod tæring. Se afsnit og afsnit Service og garantier Garantien er nærmere beskrevet i det sammen med kedlen leverede BAXI- Garantibevis I tilfælde af reklamation: De bør altid henvende Dem til den installatør/forhandler, der har installeret/leveret centralvarmekedlen for Dem. Derefter foretager installatøren/forhandleren om nødvendigt, reklamation videre til fabrikken. se evt. også side 14

5 Side Ansvar og sikkerhed Ansvar oliekedler Ifølge lovgivningen påhviler ansvaret for vedligeholdelsen af et varmeanlæg brugeren. Rensning og eftersyn iht. "Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger" Vedligeholdelse Det er ejer/forbrugerens ansvar at kedlen og evt. udstyr renses og vedligeholdes jvf.: - almen praksis, - denne instruktions anvisninger, - instruktion til evt. udstyr/tilbehør - samt forhold beskrevet i tilhørende garantibevis - (Se afsnit 1.6 Vedligeholdelse, 4.1 Rensning samt kedlens garantibevis). 1.3 Start/Stop af kedel Før start Start af kedel Stop af kedel 1. Før anlægget startes, skal vandtrykket i anlægget kontrolleres på trykmåleren (B) se evt. afsnit Ved evt. efterfyldning af vand på anlægget skal afbryderne for pumperne (F) og (H) samt el. kontakten for brænderen (G) være afbrudt.(se afsnit Vedligeholdelse) Ved efterfyldning skal anlægget udluftes, på luftudladerne og eller ved luftskruerne. 1. Olieafspærringshanen åbnes. 2. El kontakten på væggen samt el. kontakterne for pumpe (H) og for brænder (G) slås til. 3. Termostaten (E) indstilles på den ønskede temperatur. 4. Hvis der er varmebehov starter brænderen. 5. Ved fejl se afsnit Fejlsøgning 1. Med el- kontakten på væggen kan der slukkes for kedlen. 2. Med el-kontakt (G) og (H) kan der ligeledes slukkes for kedlen og/eller cirkulationspumpen.

6 Side Driftsvejledning Kedelstyringen - herfra styres kedlens temperatur. Fig L K J H G F F-G-H A B C D E A B C Plads til vejrkompenseringsanlæg Trykmåleren viser vandtrykket i anlægget, trykket skal ligge mellem 0,5 og 2,5 bar. (Normalt stabiliseret anlægstryk i et et-plans hus er ca. 0,8 bar (ved slukket cirkulationspumpe)) Overkogstermostat Hvis kedlen kommer op på ca. 100 C kobler overkogstermostaten kedlen fra. For at genindkoble, skrues beskyttelseshætten af, og stiften, der er sprunget ud, trykkes ind. D. Drift-/Alarmlampe. Lyser grønt under normal drift. Hvis alarmlampen lyser rødt har brænderens kontrolkasse afbrudt brænderen. Der startes igen ved at slukke og tænde for brænderen på elkontakt (G). Skal være afbrudt i mindst 30 sekunder. E Termostat - max. 95 C Kedeltemperaturen der indstilles med termostaten (E) bør ligge på C. 70 C er ofte passende året rundt. (Nogle centralvarmeanlæg er dog udført således at kedeltemperaturen skal op på C i de koldeste perioder for at man kan få varme ude i rummene.) Termostaten (E) må aldrig stilles under 60 C og aldrig over 95 C. El. kontakterne har 3 stillinger. Trykket ind i venstre side (Position "AUT") overtager evt. monteret vejrkompenseringsanlæg placeret i (A) styringen af kedel og anlæg Trykket ind i højre side (Position "HÅND") kobles evt. monteret vejrkompenseringsanlægget fra. = normalstilling uden vejrkompenseringsanlæg. I midterste position (0) er el. kontakterne koblet i stilling afbrudt. F G H J K L El. Kontakt for ekstra pumpe. El. kontakten benyttes f.eks. til at afbryde en evt. ekstra pumpe. El. Kontakt for brænder El. kontakten bruges til at afbryde for brænderen ved service eller hvis alarmlampen (D) lyser rødt. El. Kontakt for anlægspumpe El. kontakten benyttes f.eks. til at afbryde anlægspumpen hvis der ikke er behov for varme på varmeanlægget Termometret viser temperaturen i kedlen. Kedeltemperaturen indstilles med termostaten (E) Sikring max. 6,3 A (5 x 20 mm) er placeret på printpladen. Stikforbindelse Af hensyn til service er tilslutning til brænder, pumper mm. udført med stik. For at sikre at temperaturen ikke stilles under 60 C er der under drejeknappen (E) monteret en stopskrue.

7 Side Shuntventil. I en shunt blandes kedelvand på en temperatur af f. eks 75 C med returvand fra radiatorerne. Fremløbsvandet til radiatorerne kan - afhængig af shuntens stilling og temperaturen på returvandet fra radiatorerne - antage alle temperaturer mellem kedeltemperaturen og returvandstemperaturen. Fremløbstemperaturen vil ændre sig (med samme shuntindstilling) hvis returtemperaturen ændres, f. eks hvis en radiatorventil åbnes eller lukkes evt. af en radiatortermostat. Det kan være temmelig små drejninger af shunthåndtaget, der skal til for at give den ønskede regulering. Disse små drejninger kan udføres automatisk med de i denne instruktionsbog beskrevne automatiske shuntreguleringer. (Ekstraudstyr) Ved indstilling af shunten mellem 0-10 kan varmeydelsen således reguleres fra 0 til max. 20 kw Anlægscirkulationspumpe Cirkulationspumpens drejeknap kan stilles på tre trin 1-2-3, laveste tal giver laveste ydelse og mindst elforbrug. Anvend den laveste indstilling, der er tilstrækkelig til at få varmen rundt i alle radiatorer, da pumpen derved arbejder mest lydsvagt Brugsvandsydelse: Temperaturen på brugsvandet i varmtvandsbeholderen er den samme som kedeltemperaturen da varmtvandsbeholderen er nedsænket i kedelvandet. Varmtvandstemperaturen i beholderen holdes dermed passende høj, hvilket sikrer en hygiejnisk varmtvandsforsyning. Denne temperatur er også bekvem til køkkenvask, og ved brusebad indstilles passende tappetemperatur (40 C) på det termostatiske blandingsbatteri i brusenichen. Såfremt varmtvandstemperaturen ønskes nedsat allerede, når vandet forlader kedlens varmtvandsbeholder, kan BAXI anbefale en termostatisk vandventil (indstillingsområde C). Når ventilen monteres samtidig med kedelinstallationen, er prisen kun nogle få hundrede kroner. (Spørg Deres VVS-Installatør) Hvis den indstillede kedeltemperatur giver for lille mængde af varmt brugsvand, så sættes kedeltemperaturen 5-10 C højere. Brug det varme brugsvand med omtanke, energien er dyr Tappe karbad: Den største varmtvandsydelse til karbad fås ved kun at åbne for det varme vand. Det vand der først løber i karet er alt for varmt. Det sidste der løber i karet er måske for koldt. Den samlede vandmængde er i reglen for varmt. Fyld efter til sidst med koldt vand. Få min. efter at der er tappet et karbad er der vand igen, varmt nok til håndbruser etc. Det sidste vand, da karbadet blev tappet, var måske temmelig koldt - det betyder, at der skal tappes lidt før det varme vand er fremme igen ved håndbruseren Opvask og tappe badekar: Har man lige tappet et karbad vil det vare ca. 10. min før der er vand nok til en opvask. Derimod kan man tappe til opvask først og straks derefter tappe karbad (Se tappe karbad)

8 Side FEJL KONTROL Fejlsøgnings skema Nr Fejl Evt. årsag / evt. løsning. (bogstaver i parentes henviser til fig ) 1. Ingen varme på anlæg 1: Termostat (E) er justeret for lavt. Skru op for termostat (E). 2: Shuntventilen er lukket Åbn shuntventilen. 3: Cirkulationspumpen kører ikke Se efter om kontakten (H) er slået til. Hvis evt. vejrkompensering har afbrudt, kan kontakten (H) stilles i manuelt = (trykket ind i højre side). 4: Er der vand nok på anlægget? Fyld vand på.. 5: Er der luft i anlægget? Luft kedel og radiator ud. 2. Brænderen kører ikke 6: Er der tændt for kontakten (G)? Tænd for den. 7: Er sikringen sprunget? Skift den. 8: Alarmlampen (D) lyser rødt. Afbryd spændingen kortvarigt spændingen til brænderen på (G). 9: Er overkogssikringen (C) afbrudt? Tryk på knappen efter at dækslet er fjernet. 10: Er oliehanen åbnet? Åbn for oliehanen Hvis De ikke kan finde årsagen tilkald da Deres VVS-Installatør eller Servicefirma. 3. Trykket i anlægget falder Anlægget udluftes, og der fyldes vand på anlægget se afsnit 1.6. VVS-Installatør eller Servicefirma tilkaldes hvis trykket fortsat falder til 0,5 bar Der lugter vedvarende af røg i kedelrummet VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes.

9 Side Vedligeholdelse Vandpåfyldning Ved vandpåfyldning skal El.kontakt for pumpe (H) og for brænder (G) (se afsnit. 1.4) være slået fra. Vand påfyldes gennem påfyldningshanen ved hjælp af en slange tilsluttet en vandhane. Før tilslutningen skal slangen være fyldt med vand således, at den luft der ellers måtte være i slangen ikke bringes ind i anlægget. Åbn først påfyldningshanen. Ganske langsomt åbnes derefter vandhanen og der fyldes langsomt op indtil trykket på trykmåleren (B (afsnit 1.4.1)) viser 1,5-2,0 bar. Luk så først for vandhanen og dernæst for påfyldningshanen Frostbeskyttelse Centralvarmeanlægget kan frostbeskyttes med frostvæske. Husk blot at varmtvandsbeholderen dermed ikke er frostbeskyttet. Varmtvandsbeholderen kan tømmes med en hævert. Vi mener ikke, De selv skal påfylde frostvæske, men det er Dem der skal bede Deres VVS-installatør gøre det hvis De ønsker det gjort Afprøvning af sikkerhedsventiler Brugeren er ansvarlig for at de sikkerhedsventiler der er monteret bliver afprøvet 2 gange om året. Dette gøres ved at trykke eller dreje på ventilens afprøvningsanordning. Når dette gøres, kan De se og høre at der slipper lidt vand ud og derved få vished for at den er virksom. Skader der er forårsaget af en blokeret sikkerhedsventil dækkes ikke af Deres BAXI-garanti. De to sikkerhedsventiler er monteret dels i forbindelse med centralvarmeanlægget (2,5 bar) og dels i forbindelse med varmtvandsbeholderen (6 bar eller 10 bar). Vedr. placeringen af sikkerhedsventilerne, spørg Deres VVS-installatør Kontrol af anode I varmtvandsbeholderen er placeret en anode. Anodens formål er at beskytte mod tæring af varmtvandsbeholderen. Anoden skal kontrolleres hvert andet år og om fornødent udskiftes. Dette skal De som bruger sørge for. Vedligeholdelsen af anoden er forudsætning for at beholderen er dækket af Deres BAXI-Garanti. Arbejdet udføres normalt af en VVS-installatør eller et servicefirma. Fig (Fra venstre side vises en ny anode / let tæret anode / samt en næsten gennemtæret anode) Kontrol af evt. kondensfang Såfremt der på aftrækket er monteret et kondensfang skal dette tømmes og evt. renses efter behov. Efter tømning skal kondensfanget igen lukke tæt af hensyn til sikkerheden iht. BAXI instr Spørg evt. Deres VVS-Inst om hvordan! Afløb fra sikkerheds vandlås ved installation med lodret balanceret aftræk. Kondensat der evt. opstår i aftrækket under kedlens drift, må ikke kunne løbe tilbage i kedlen, men skal frit kunne løbe ud af sikkerhedsvandlåsen og afløbsslangen ind i husets afløbssystem. Sikkerhedsvandlåsen skal kontrolleres, og om nødvendigt renses/rengøres for aflejringer et par gange om året (efter behov) f. eks efter rensning af aftrækket. 1.7 Rensning af kedel Af hensyn til sikkerhed og udnyttelse af energien skal kedlen renses mindst en gang om året. Dette er et arbejde for fagfolk dvs. Bruger/ejeren skal sørge for at arbejdet udføres af VVS-installatør, servicefirma eller skorstensfejeren. (afhængig af aftræksform.) Såfremt stålskorsten eller lodret ballanceret aftræk står direkte på kedlens røgstuds skal kedlen renses af skorstensfejeren i forbindelse med fejning af skorstenen/aftrækket (I. flg. SBI-Anvisning 189) Service generelt Når Deres centralvarmekedel er installeret, bør De gøre Dem klart hvilken hjælp De vil benytte såfremt der skulle blive driftsstop De ikke selv kan klare, samt til et årligt eftersyn som må anbefales. Spørg VVS-installatøren om De kan tegne et serviceabonnement hos ham eller få ham til at anbefale et servicefirma.

10 Side 10 2 Automatiseringsmuligheder. Kedlen har en meget høj nyttevirkning og er godt isoleret så den side af sagen er i orden. Der er alligevel penge at spare ved at automatisere sit varmeanlæg, så man ikke bruger varme i huset på tider, hvor det er unødvendigt. 2.1 BAXI tænd/sluk-ur (Ekstraudstyr) Funktionen af BAXI tænd/sluk-uret er at cirkulationspumpen stoppes i de perioder man ikke ønsker varme. Man sparer derved både strøm og olie, medens kedeltemperaturen og varmtvandstemperaturen forbliver på den indstillede temp. (mindst 60 C). Selv om der slukkes helt for varmen, når temperaturen i rummene i reglen ikke at gå længere ned end den gerne må. I perioder med frost skal urets tænd/sluk-funktion kobles fra, så pumpen kører konstant for at undgå risiko for frostsprængning af varmeanlægget Fig Shuntregulering med vejrkompenseringsanlæg Fig. 2.2 #1 A B BAXI har udviklet Kedelstyringen således at montagen kan foregå hurtigt og nemt med multistik. Udstyret der er i en speciel BAXI udgave med multistik leveres separat fra BAXI og er beregnet til indbygning i kedelstyringen NB: På pos 2A og 2B på hosstående tegning er vist at svagstrømsklemrækken monteres udvendig/bagpå kedelstyringen og føres gennem "opskåret stjerneroset" til stikket på reguleringscentralen. BAXI sælger flere fabrikater af automatisk shuntregulering. Udstyret består af: - Reguleringscentral (monteres i kedelstyringen) - Shuntmotor (monteres på shunten - det kan lade sig gøre uden at tage vandet af anlægget) - Udeføler (monteres på nordvendt væg) - Fremløbsføler (monteres på fremløbsrøret efter shunten) mod Funktionen er at fremløbstemperaturen afpasses efter udetemperaturen. Der er indbygget ugeur i reguleringscentralen, således at hver dag i ugen kan man indstille med de tider, man ønsker "natsænkning". Fig. 2.2 #2 Danfoss ECL

11 Side 11 3 Installationsanvisninger. 3.1 Normer og forskrifter Ved opstilling og installation skal gældende normer og forskrifter følges bl.a.: Bygningsreglementet (BR 95 & BR-S 98) Vandnormen Arbejdstilsynets forskrifter 3.2 Opstilling Hvem må installere? Det er installatørens ansvar, at han har den nødvendige uddannelse og autorisation til at installere kedlen Frisklufttilførsel: Aftræksform og dermed friskluftstilførsel afhænger af brændertype (Brænderen skal være godkendt til aftræksformen) Fra rummet Opstilling i rum, hvor der tørres tøj og hvor lufttilførslen ikke er god, kan medføre korrosion på kedlens kedelflade, da der er indhold af klor i vaskemidler. Der skal sørges for at kedlen kan få tilstrækkelig friskluftstilførsel til forbrændingen. Gældende regler og reglementskrav skal følges. Med balanceret aftræk Der kræves ikke ventilation af opstillingsrummet, idet kedlen her udføres med balanceret - eller split aftræk og derfor trækker luft til forbrændingen ind direkte ude fra. Man kan vælge mellem lodret balanceret aftræk og split aftræk (med aftræk i godkendt skorstensforing) Opstilling og isolering Kedlen opstilles på et fast og tørt underlag. Kedlens bund er varmeisoleret Afstand træværk Udføres efter Bygningsreglementets forskrifter. Kedlen kan installeres helt op til brændbart materiale, uden at der skal foretages yderligere brandbeskyttende foranstaltninger. Det vil dog være en fordel at holde en lille afstand til kedlens sider på f.eks. 15 mm. Opmærksomheden henledes endvidere på Bygningsreglementets krav til isolering/afstand mellem skorsten/røgrør til brandbart matr. (BR-S 98, 8.4.3). Lodret balanceret aftræk skal følge de samme afstandskrav til brandbart matr. som Bygningsreglementet stiller til stålskorstene Montage af Kappe. Kappen skal monteres før idriftsættelse. T000013Y Normalt påsættes først bagpladen og den sideplade, der vender ind imod væggen. Efter rørmontagen kan den sidste sideplade og forramme monteres. Med den ene bolt i forrammen rettes kappen op således, at det står lige og således at døre flugter pænt med hinanden. Låget monteres til slut. Bemærk at de 4 samleskinner har snit så de kan bøjes, hvis det er nødvendigt af hensyn til montagehøjden. Såfremt nogle af rørene skal føres gennem kappen er det selvfølgelig nødvendigt at montere den aktuelle del forinden og bore/klippe hul(ler) for rørene. Hvis hullerne ses så husk at afdække med roset(ter) Kedelstyring - eltilslutning Kedelstyringen er monteret på kedlen og skal kun forbindes til net (1 x 230 Volt + Jord) samt oliebrænder. Ved behov kan kedelstyringen demonteres. - Demonter alle stikkene øverst på kedelstyringen (bemærk hvor de sad), træk forsigtigt følerne op af de dykrør de er i. Demonter kapillarrøret til manometeret (er tilsluttet på en ventil (bag luftudladeren) denne lukker automatisk ved demontage) Af hensyn til berøringssikkerhed skal kappens låg skrues fast med de medleverede skruer.

12 Side Rørforbindelserne Rørforbindelserne materialevalg m.v. Rørforbindelserne, for fremløb - retur samt til varmtvandsbeholder, skal tilsluttes kedlen/beholderen med gevindsamlinger (med unioner), som kan adskilles. Til centralvarmesiden kan man anvende et blandet materiale kobber-stål. Til brugsvand skal man af korrosionshensyn undgå at anvende først kobber og derefter galvaniseret rør (når man går i vandets strømningsretning). At anvende f.eks. galv. koldtvandsrør og kobberrør til det varme vand er derimod udmærket, hvis der ikke er cirkulationsledning på det varme vand. Den indbyggede vandvarmer er udført i emaljeret stål, hvilket også giver frihed til at anvende galvaniserede rør. Frem- og returledningen skal være omhyggeligt isolerede for at undgå varmetab. Ligeledes bør varmtvandsledningerne være godt isoleret. Cirkulation på det varme vand kan monteres ved hjælp af pumpe. Det bør dog undgås, hvis man af komfortmæssige grunde kan dette, idet en stadig cirkulation i varmtvandsledning og cirkulationsledning er energikrævende Rørtilslutning - montage af fremløb og retur Den meste anvendte rørføring er ned i rørgrav i gulv indenfor kappen. Fremløb og retur, der begge er nedadvendte i kedlens side er lette at fortsætte fra og er forsynet med union. Fremløb og returløb kan føres ovenud og bagud af kedlen indenfor kappen vha. shuntkreds 2, hvis det er en fordel. Man skal her sikre at evt. rør ikke kommer i vejen for kedelrensningen. Dækslet over røgkassen skal være frit tilgængelig. Frem- og returledningen skal være omhyggeligt isolerede for at undgå varmetab Udluftning Udluftningen af kedlen skal sikres. Udluftning sker via den automatiske luftudlader se fig Rørtilslutning - montage af brugsvandsrørene Brugsvandsrørene koldt og varmt vand føres til studs 14 og 15 øverst på beholderen. Ved ønske om cirkulation på det varme vand monteres et T-stykke mellem brugsvandskredsens sikkerhedsventil og beholderens koldtvandsstuds (15), cirkulationspumpen monteres derefter på cirkulationsledningen således at den pumper ind mod ovennævnte T-stykke Cirkulation på det varme vand bør dog undgås, hvis man af komfortmæssige grunde kan dette, idet en stadig cirkulation i varmtvandsledning og cirkulationsledning er energikrævende. Ligeledes bør varmtvandsledningerne være godt isoleret. Såfremt varmtvandstemperaturen ønskes nedsat allerede, når vandet forlader kedlens varmtvandsbeholder, kan BAXI anbefale en termostatisk vandventil (indstillingsområde C). NB: Ved brug af ovennævnte termostatiske vandventil sammen med brugsvandscirkulation skal brugsvands cirkulationsstrengen og brugsvands cirkulationspumpen tilsluttes, som anvisningen vedlagt den termostatiske vandventil beskriver Ekstra studse. Studs 16 er til ekstra fremløb. Returen fra den ekstra kredsløb føres til kedlens bundhane (til et T-stykke der placeres mellem bundhanen og kedlen) - Studsene 16 og nævnte T-stykke ved bundhane bruges også ved sammenkobling med anden varmekilde En ekstra varmekreds kan også etableres via en ekstra shunt (Tekn. data pos. 4) (Ekstra udstyr) Disse ekstra studse kan anvendes til at etablere et ekstra kredsløb, hvis man ønsker at opdele sit varmeanlæg i 2 afdelinger. 3.4 Skorsten og lyddæmper i røgkasse Kedlen er fra fabrikken indstillet til billigst mulige drift og overføre mest mulig varme fra røggassen til kedelvandet. Hvis husets skorsten kræver en højere røgtemperatur, kan den tilpasses ved en ensartet afkortning af alle kedlens turbulatorer. Herved øges røgtemperaturen, som erfaringsmæssigt skal være mindst 60 C, for at undgå kondensering/løbesod målt 50 cm fra toppen af skorstenen. BEMÆRK: At virkningsgraden derved bliver lavere. Rensedæksel til røgkasse rev 0 / DK Lyddæmper placeres i kedlens røgkasse Ved specielle skorstensforhold/brænder indstillinger kan høres en utilsigtet lyd fra skorstenen, denne reduceres ved at ilægge en støjdæmper i røgkassen. Støjdæmperen skal for at få den ønskede virkning (afhængig af hvilken side røgrøret er tilsluttet) vende som vist her. Lyddæmperen er placeret i røgkassen ved levering. Check hvordan lyddæmperen vender.

13 Side Aftræksform Type kan tilsluttes skorsten eller lodret balanceret aftræk Dækslet over røgkanalen er vendbar så De kan få røgafgang i den side der passer bedst. Skorstenshøjde og lysning - (Se Gasreglementet og Bygningsreglementet.) (Ved tilslutning til bal. aftræk skal dækslet udskiftes til dæksel med læbepakning der er indeholdt i (Koblingssæt for balanceret aftræk til ) HUSK at checke/vende lyddæmperen se afsnit 3.4 Tilslutning hvor brænderen tager luften fra opstillingsrummet Tilslutning til muret skorsten: Tilslutning til muret skorsten sker fra røgtuden med Ø80 røgrørsbøjning med rensedæksel. Husk at anvende murbøsning og at røret føres med stigning mod skorstenen. Kedlen er fra fabrikken indstillet til billigst mulige drift og overføre mest mulig varme fra røggassen til kedelvandet. Ved kontinuert drift opnås en røggas temperatur på ca. 135 C. Under normale driftsforhold vil denne røggas temperatur dog ikke blive opnået, da brænderen ikke kører kontinuerligt i praksis. Inden der foretages tilslutning til skorsten, skal det afgøres hvorvidt denne er egnet til de aktuelle røggas temperaturer. Hvis husets skorsten kræver en højere røgtemperatur, kan den tilpasses ved en ensartet afkortning af alle kedlens turbulatorer. Herved øges røgtemperaturen, som erfaringsmæssigt skal være mindst 60 C, for at undgå kondensering/løbesod målt 50 cm fra toppen af skorstenen. BEMÆRK: At virkningsgraden derved bliver lavere Ved tilslutning til muret skorsten, anvendes røgrør i dimensionen Ø80 udvendigt. (indv. Ø76) Rørføringen til skorsten gennemføres hele vejen med tud mod kedel. Afslut med murbøsning i skorstenen. OBS: Det er vigtigt, at røgrøret er tæt af hensyn til lydniveauet ved drift. Murbøsningen skal isættes skorstenen på en sådan måde at også denne samling er tæt. Tilslutning til stålskorsten: Røgstudsen kan vendes til venstre eller højre side efter behov. Normalt placeres et "lige rørstykke" fra kedel til kappens overside, herpå monteres stålskorstenen. Evt. forkrøpningen kan udføres som en del af skorstenen eller som et løst forkrøpningsstykke afhængig af skorstensfabrikat. På grund af den forholdsvis lave røggas temperatur, skal det sikres, at evt. kondens fra skorstenen ikke kan løbe tilbage i kedlen. Tilslutning af aftræk for rumluft uafhængig drift (balanceret aftræk) Luften til brænderen hentes via slange fra fx et loft, fra en ydervæg eller fra "lodret balanceret aftræk". Denne løsning kræver at brænderen er forberedt for en sådan installation. Røggassen bortledes via eksisterende skorsten (muret eller stål) eller fra "lodret balanceret aftræk. Drift med aftræk som balanceret eller som split anbefales hvor kravene til lydsvag drift er afgørende. Der kan vælges flere former for aftræk. Tilslutning af lodret balanceret aftræk (dobbelt rør) Ø80/Ø125 mm.: (se afsnit 3.6) Ved tilslutning af aftræk for rumluft uafhængig drift (balanceret aftræk), skal der som ved stålskorsten sikres, at der ikke kan løbe kondens tilbage i kedlen. Maksimal aftrækslængde: 4,5 meter lige ovenud. Ved indsættelse af bøjninger i aftrækket reduceres den samlede længde (1 m pr. 90 bøjning, 0,5 m pr. 45 bøjning). (BAXI aftræks eks. L1 & L2) Tilslutning til muret skorsten med godkendt stålforing (split aftræk): (se afsnit 3.7) Tilslutning til muret skorsten sker fra røgstudsen med Ø80 røgrør. Det anbefales at skorstensforingen er forsynet med kondensaftap idet evt. kondens ikke må løbe tilbage til kedlen Luften til brænderen hentes via flex-slange fra fx et loft eller fra en ydervæg.

14 Side T Fig. 3.5 #1 Kedlen er her vist med "flex slange for luft" til balanceret aftræk 1) Automatisk luftudlader 2) Sikkerhedsventil(er) 3) Kedelstyringen 6) Kedelskilt 7) Shuntventil 8) Fremløbstermometer 12) Anlægs cirkulationspumpe 20) Flexslange for lufttilførsel 9) Oliebrænder 10) Påfyld/aftapshane 11) Trykekspansionsbeholder 21) Brændkammer 14) Turbulensspiraler 16) Varmtvandsbeholder 17) Rensedæksel for røgkasse 18) Rensedæksel med anode 19) Tilslutning luft/røggas, T-stykke for lodret balanceret aftræk.

15 Side Lodret balanceret aftræk System L1 og L2 Hosstående er vist et hus, hvor mulighederne med lodretbalanceret aftræk er vist. Maksimal længde med dobbeltrør er 4,5 m. Hver 90 bøjning reducerer længden med 1 m / 45 bøjning reducerer med 0,5 m L1 Lodret balanceret aftræk med indskudt 2 stk 45 bøjning for parallelforskydning L2 Lodret balanceret aftræk Nødvendige dele til aftræksløsning L1 og L2 VVS-nr BX-nr Koblingssæt bal aftræk olie Aftræksrør, længde 1000 mm Aftræksrør, længde 500 mm Taggennemføring, olie Evt. bøjning 45 (sæt med 2 stk.) for L Taginddækning, blyfri 5-25 (Ø125 mm) blyfri (Ø125 mm) Loftskrave (Ø125/275 mm) Komponentliste se afsnit 5 Fig. 3.6 Kortfattet montage anvisning ved balanceret aftræk via dobbeltrør. system L1 og L2 Dæksel over røgkassen udskiftes til det medleverede (Husk at montere en af de grønne Ø80 pakninger). (Der medleveres 6 stk. grønne pakninger som kan tåle kondensat fra oliefyring) Husk at vende lyddæmper korrekt se evt. afsnit 3.4 T-stykket placeres på røgtuden med den store flange opad. (kun ved aftræksform L1 og L2) Hvis aftræksrørene er leveret med røde Ø80 pakninger skal disse pakninger udskiftes til grønne Ø80 pakninger. Flexslangen føres (inden for kedlens kappe) forsigtigt fra brænderen til T-stykket og spændes fast med medfølgende spændbånd, tag hensyn til rørføring, rensning af røgkasse samt måling af røggasser. (Ved splitaftræk spændes flexslangen på luftrøret (80 mm)) Kedlen stilles på plads (der skal evt. monteres et par sideplader først Koplingssæt for (se evt. afsnit først)) bal. aftræk Aftræk/luft føres fra T-stykket og op (Husk de grønne pakninger og loftkraven ) Kedlen tilsluttes (el, vand og varmeanlæg) Sikkerhedsvandlåsen placeres, så slangen fra T-stykkets afløbstud kan føres jævnt faldende til sikkerhedsvandlåsen. Sikkerhedsvandlåsen skal monteres lodret med servicedækslet nedad. Slangerne tilsluttes mellem T-stykke sikkerhedsvandlås og afløb. (Sikkerhedsvandlåsen sikrer at der ikke trænger røggasser ud i opstillingsrummet) Kontroller at flexslangen til forbrændingsluft slutter tæt til brænder og T- stykke, og at slangen ikke er beskadiget. Fig. 3.5 #2 Udledning af kondensvand: Kondensvandet skal ledes fra sikkerhedsvandlåsen til husets kloaksystem med den medleverede slange. Evt. lokale forskrifter fra kommunalbestyrelsen vedr. udledning af kondensvand skal overholdes

16 Side 16 Montage anvisning ved balanceret aftræk via dobbeltrør. system L1 og L2 Hvor forholdene taler herfor anvendes LODRET balanceret aftræk- hvorved forstås at luften tages ind og røggas ledes ud samme sted LODRET over tag. T-stykke monteres direkte på kedlens røgtud med den store flange opad. Flexslange føres fra brænder og spændes på T-stykket med medfølgende spændbånd. Hullet igennem loft og tag laves * ) (beskyt T-stykket mod tilsnavsning). Rørlængde opmåles og ved en eventuel afkortning er det vigtigt, at luftrør og aftræksrør afkortes lige meget. Hvis det er nødvendigt at parallelforskyde det lodrette balancerede aftrækssystem gøres dette ved at indskyde 2 stk. 45 knærør som vist. Mellem knærørene skal evt. indskydes et rørstykke for at opnå tilstrækkelig forskydning Rør monteres gennem tag og loft. NB. Husk loftkrave. Monter taginddækning Bemærk: Den sorte kant på Taggennemføring m. hætte bør gå imod vippekraven på inddækningen Rør fastgøres til tagkonstruktion. Taginddækning fuges med silikone. Vippekraven på inddækningen sikres med de medleverede skruer. Loftkrave monteres Den totale længde på aftrækket må ikke overstige 4,5 m fra koblingsunit til ud-/indsugningshætte. * ) NB! Der er afstandskrav fra udvendig rør til træværk Husk kondens afløb. Afstandskrav til lodret balanceret aftræk (Lodret dobbeltrør) Afstand til brandbart materiale skal udføres iht. Bygningsreglementets bestemmelser for stålskorsten, dvs: Tykkelse af kanten for Afstandskrav mellem brandbart materiale og den udvendige side af lodret balan- brændbart materialer ceret aftræk. Højst 30 mm 50 mm Over 30 mm 100 mm Lodret - Placering af luftindtag/røgafgang Lodret over tagflade Min. afstand (mm) Afstand målt vinkelret på tagfladen 300 Afstand til lodret væg (skorsten) 500 Højde over fladt tag 750

17 Side SPLIT aftræk i forbindelse med skorsten eller skorstensforing SPLITAFTRÆK via skorsten - Forbrændingsluften tages via ydermuren (System S1 og S4) Hvor forholdene taler for det kan der bruges splitaftræk, dvs. luftindtag og røgaftræk føres i hvert sit rør helt uafhængigt af hinanden. Bøjninger og rør bestilles efter de stedlige forhold, der er dog den begrænsning at: Vejl. totallængde af splitaftræk (Luftrør + røgrør) = 20 m minus 1 m for hver 90 bøjning - (2 stk 45 = 1x90 bøjning) Max længde afhænger af oliebrænderen. SPLITAFTRÆK LODRET (System S2 og S3) - Forbrændingsluften tages fra ventileret loftsrum Placering af luftindtag Tagrummets volumen min. er 100 m 3, tagrummet er fornødent ventileret, tagrummet udgør en uudnyttet del af boligen og friskluftsindtaget afsluttes min 0,25 m. over isoleringsmaterialet. Rør fastgøres omhyggeligt og isoleres hvor nødvendigt. Godkendt skorstensforing Isoleret stålskorsten Isoleret stålskorsten mod evt. kondensaftap Murbøsning Flexslange til brænder BK 20 MK mod Flexslange til brænder System S1 / (S2 (luft fra loftrum)) System S4 / (S3 (luft fra loftrum)) Aftræksløsning S1 og S2 med godkendt skorstensforing (ikke levering fra BAXI A/S): Aftræksløsning S3 og S4 med stålskorsten (ikke levering fra BAXI A/S): Røgaftræk: Røgrør føres fra kedlens røgtud med stigning til stålskorsten/godkendt skorstensforing på vanlig vis. Der skal tages nødvendige forholdsregler mod at evt. kondensvand kan løbe fra skorstenen tilbage i kedlen. Godkendt skorstensforing (S1 & S2) eller stålskorsten (S3 & S4) - (ikke levering fra BAXI A/S) Ø80 røgrør og knærør Luftindtag: Luftrør fra ydervæg / (ventileret loftrum på min. 100m 3 ) til flexslange på brænder Max totallængde af splitaftræk = 20 m minus 1 m for hver 90 bøjning (0,5 m pr. 45 bøjning) Bx-nr VVS-nr. Murrist Ø80 til luft Loftkrave Luftrør PPS Ø80 L=500mm Luftrør PPS Ø80 L=1000 mm Luftrør PPS Ø80 L=2000 mm Luftrørsbøjning 87 PPS Ø80 (er også som 15, 30 eller 45 ) Rørbærer Silikone (ikke levering fra BAXI A/S) Luftrør føres fra luftindtag og ind i til brænder. Det anbefales at isolere luftrøret mod kondens. Det "vandrette" luftindtagsrør nærmest murrist skal føres med min. 5 promille fald udad

18 Side Frostbeskyttelse. Centralvarmeanlægget kan frostbeskyttes med frostvæske. Husk blot at varmtvandsbeholderen dermed ikke er frostbeskyttet. Varmtvandsbeholderen kan tømmes med en hævert. 3.9 Pumpestørrelse og indstilling. Cirkulationspumpens størrelse bør bestemmes ved beregning ud fra anlæggets størrelse, rørdimensioner og udførelse Ekspansionsbeholder Kedlen kan anvendes til såvel åbne (min. højde 2,5 m) som lukkede anlæg. Ekspansionsbeholderens størrelse og fortryk bør beregnes ud fra anlæggets totale vandindhold og højden til den øverste radiator. Ekspansionsbeholder med rørsæt kan leveres som ekstraudstyr og tilsluttes normalt i kedlens bundstuds i venstre side, - kan dog også tilsluttes i højre side. Rørsættet er incl. en specialventil der lukker ved adskillelse, så evt. udskiftning af ekspansionsbeholder kan udføres uden at tømme kedlen for vand. (Der skal kun bortledes det vand (op til 14 liter) der evt. er i ekspansionsbeholderen trykket på anlægget skal være ca. 0 bar) Sikkerhedsventil og trykmåler Sikkerhedsventiler Udføres efter Vandnormen og Arbejdstilsynets forskrifter Sikkerhedsledning Overløbet fra sikkerhedsventil udføres efter Arbejdstilsynets forskrifter. Trykmåler Den indbyggede trykmåler er beregnet til lukket anlæg. Har De monteret et åbent anlæg skal vandsøjlemåleren placeres uden for kedlen Olie tilslutning Her gælder de almindelige faglige retningslinier Oliebrænder. Type er en moderne effektiv kedelunit som kræver en ny/nyere oliebrænder med tilstrækkeligt blæsertryk se tekn. tata. Ved balanceret/split aftræk skal anvendes en brænder (med lufttud) der er godkendt hertil BAXI har med godt resultat testet flg. oliebrændere på med lodret balanceret aftræk: Bentone, type Sterling ST108 Oilon, type NOVOX LE25SN, VVS-nr Riello type RC2R (16,6 26 kw), VVS-nr Hermann, type HL 40 ELV-S * ) Den her oplyste er oliefyrsfabrikantens typebetegnelse men de med mærkede typer sælges også under andre typebetegnelser i Danmark Valg af oliedyse indstilling. Anvend den dysetype oliefyrsfabrikanten foreskriver. Anvend ikke større dyse end nødvendigt til det aktuelle varme- og varmtvandsbehov - tag hensyn til røgtemperaturen og skorstensforhold. Se evt. tekn. data. Dyse afhænger af både brænder og kedel, men hovedregel er 0,5G/h, 60 S, 10 bar olietryk. 0,6 bar

19 Side El. tilslutning Her gælder de almindelige faglige retningslinier. El. tilslutningen til kedlen sker via det kabel kedlen leveres med. Fase/Nul og jord. Det er vigtigt at kedlen "fasevendes" korrekt og at jordforbindelsen er tilsluttet. Se el-diagrammer under afsnit 5.3 og kontroller, at brænderens stik/el-forbindelser svarer til kedlens. L1 = konstant fase, T2 = brænder drift (tændledning) Efter tilslutning af brænderen skal drifts- og overkogstermostatens funktion kontrolleres (se afsnit ) For at sikre let service er alle tilslutninger ført til multistik øverst på kedelstyringen. Multistikkene er placeret som følger: M1 Net M2 M4 M3 Y1 Y6 BRÆNDER V PUMPE ANLÆG 1 PUMPE ANLÆG 2 PUMPE VV LADEPUMPE SHUNT MOTOR 1 Fra fabrikken er der monteret kabler i stikkene til: Brænder, Nettilslutning og anlægspumpe M2. SHUNT MOTOR 2 Foto af kedelstyringen set fra bagsiden. Fig Forklaring til "pilene" se afsnit X10 X2 X1a B12 X1b B11 F1 f-print mk3 For at sikre korrekt drift skal cirkulationspumperne tilsluttes som anvist i kabeldiagram (Se afsnit 5.3.3). Der skal være afbryder i den faste installation. El. diagrammer se afsnit Montering af tænd/sluk ur med 12 polet multistik - Funktion og montage se afsnit 2.1. Ud over denne funktion kan det benyttes til at styre en ekstra cirkulationspumpe, f.eks. en varmtvandscirkulationspumpe eller en pumpe i en ekstra varmekreds. Betingelsen er at denne pumpe tilsluttes stik M4 - se afsnit 3.14 herover Montering af automatik Kedelstyringen er med multistik forberedt for montage af automatik. BAXI - version Start af anlæg med ekspansionsbeholder Udluftning Ved vandpåfyldning luftes ud på monterede luftskruer på anlægget. Fyld vand på til ca. 1,5 bar og luft ud. Efterfyld således at trykket står på ca. 1,5 bar og start fyret. Efter opvarmning skal der udluftes igen, da der samles luft ved opvarmningen. Prøv anlægget af inden De forlader det Afprøvning før opstart: 1. De skal kontrollere at sikkerhedsventiler på anlæg og varmtvandskredsen fungerer. Dette gøres ved at dreje eller trykke betjeningsgrebet ganske lidt. 2. De skal kontrollere at termostaten fungerer. De skal ligeledes kontrollere overkogssikringen. Dette gøres ved at lægge en midlertidig forbindelse mellem klemme 10 og klemme 11 på kedlens klemrække X1b (Se eldiagram i afsnit 5 og foto herover). Når kedlens temperatur når overkogstermostatens udkoblingstemperatur skal brænderen stoppe. (Husk at fjerne den midlertidige forbindelse mellem klemme 10 og 11 igen) Når temperaturen efter minutter igen er faldet med ca. 15 C kan overkogstermostaten igen indkobles (Genindkoblingsknappen (C)(se afsnit 1.4) er placeret under en beskyttelseshætte.

20 4 Serviceanvisninger 4.1 Rensning INSTRUKTION Rensning af fyrboks og røgrør. Af hensyn til udnyttelsen af brændslet er det vigtigt at kedlen renses med jævne mellemrum. Sodbelægning isolerer således, at kedlen ikke kan optage tilstrækkeligt varme fra brændslet når sodbelægningen bliver for tyk. Selv 1 mm sodbelægning gør økonomien ringere. Ved oliefyring skal kedlen renses mindst 1 gang om året, men det er gavnligt at rense oftere. Fremgangsmåde ved rensning Hjælpemidler: Trappestige, støvsuger, rensebørste og turbulenskrog. Rensning af røgrør Brænderen afbrydes ved at slukke for kontakt (G) Fjern evt. låget på kedlens kappe. Fjern rensedækslet Turbulensspiralerne tages op, disse og rørene renses grundigt med rensebørsten. Skub rensebørsten helt gennem hvert rør. Genmonter delene omhyggeligt. Rensning af brændkammer. Ved hjælp af rensebørsten skrabes sod/aske af top, bund og sider. Med støvsugeren suges sod/aske op. Hvis der er muret skorsten skal røgrøret fra kedlen til skorstenen renses (gennem røgrørsbøjningens renselem) Hvis der er stålskorsten direkte fra kedlens top skal skorstensfejeren også Side 20 rense kedlen (der er da rensepligt). Lodret balanceret aftræk skal renses af skorstensfejeren efter samme retningslinier som for rensning af skorsten. 4.2 Andre tjek Hvis kedlen er installeret med lodret balanceret aftræk med sikkerhedsvandlås, skal denne kontrolleres med passende mellemrum iht. BAXI instruktion (Publ. nr ), der leveres som en del af koblingssæt for balanceret aftræk Tjek af anode. Den påmonterede varmtvandsbeholder er indvendig korrosionsbeskyttet med emalje. Der er i emaljelaget enkelte små porer etc. der ikke er dækket af emalje. For helt at undgå korrosion er der til beskyttelse af disse steder påmonteret en anode midt i varmtvandsbeholderen. Denne anode regnes at have en levetid på år. Alligevel skal man sørge for, at anoden altid er intakt. Dette gøres ved at inspicere denne hvert andet år og om fornødent udskifte den. Anoden 3/4" L = 500 mm er placeret midt i beholderen foroven. Vedligeholdelse af anoden er en forudsætning for at beholderen er dækket af Deres BAXI-garanti Tjek af ekspansionsbeholderen fortryk. Fortrykket i ekspansionsbeholderen tjekkes ved trykløs anlæg, den efterfyldes hvis nødvendigt Efter 5 år. Oliefyrede anlæg der er mere end 5 år gamle skal i. flg. lovgivningen efterses mindst hvert 2. år af en godkendt teknisk ekspert.

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme. Kan installeres med lodret balanceret

BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme. Kan installeres med lodret balanceret BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS Kan installeres med lodret balanceret aftræk Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand Op til 93,2% nyttevirkning Energimærke B fra Teknologisk

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER. KEDLER fra BAXI i Tarm. Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet. Meget høj nyttevirkning

TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER. KEDLER fra BAXI i Tarm. Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet. Meget høj nyttevirkning TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006 Meget høj nyttevirkning Uden eller med varmt vand Miljøvenlig varme Certificeret iht. DS/EN ISO 900

Læs mere

Side DK/137275/2/2000-06-071

Side DK/137275/2/2000-06-071 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137275/2/2000-06-071 Centralvarmekedel for gas + solvarmelagertank (unit for gas og solvarme for brugsvand) VX (unit for gas og solvarme for brugsvand

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

BAXI PF Centralvarmekedel for gas

BAXI PF Centralvarmekedel for gas NR. 137248 REV. 6 REV. DATO 09.08.99 Side 1 Centralvarmekedel for gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Serviceanvisninger (4) El-diagrammer

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Let at betjene Usædvanlig høj nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DANMARKS VARMEMESTER Fuldautomatisk

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/08/18-08-2004 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER

TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL Usædvanlig høj nyttevirkning - brænde: 88,7% (EN 303-5) -olie 93,1% (92/42 EEC) Let at betjene Godkendt til trykekspansion Miljøvenlig moderne varme

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere