KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM"

Transkript

1 KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr (i det følgende kaldet sælgeren) OG * cpr * og * cpr. i lige sameje begge boende *, * (i det følgende kaldet køberne) er der dags dato indgået nedenstående KØBSAFTALE 1. EJENDOMMEN 1.1 På de i nærværende købsaftale fastsatte vilkår overdrager sælger herved til køberne den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ubebyggede parcelhusgrund del nr. * af matr.nr.60 sz og 60 ri, Linå By, Linå, beliggende Kildebuen *, Svejbæk, 8600 Silkeborg i Silkeborg Kommune (i det følgende kaldet ejendommen). Parterne bemyndiger sælger eller sælgers advokat til at forsyne nærværende købsaftale med ejendommens rette matr. nr. og areal efter endt udstykning. 1.2 Ejendommen, der er under udstykning fra hovedejendommen matr.nr. 60 sz og 60 ri Linå By, Linå (i det følgende kaldet hovedejendommen), har et grundareal på * m 2, og er ifølge lokalplan nr for boligområdet Kildebuen overført til byzone. Side 1 af 8

2 1.3 Ejendommens beliggenhed fremgår af udkast til bebyggelsesplan af 24. juni 2014 udarbejdet af ingeniørfirmaet NIRAS, der vedlægges som bilag Ejendommen er omfattet af lokalplan nr for Boligområdet Kildebuen, der er endeligt vedtaget af Silkeborg Kommune den 26. august Sælger henleder købernes opmærksomhed på lokalplanens krav til bebyggelsens ydre fremtræden, herunder begrænset adgang til opsætning af antenner, krav til afvanding af overfladevand på ejendommen (faskine) samt godkendelse af indkørsel/overkørsel til ejendommen fra privat fællesvej. Se lokalplanen i sin helhed her: Køber er gjort bekendt med, at lokalplan i løbet af sommeren 2015 forventes afløst af en ny lokalplan af stort samme indhold med den undtagelse, at kravet om levende grønne tage er afløst af et krav om matte og mørke tage, og at der ikke vil kunne udfærdiges byggetilladelse (men nok foretages sagsbehandling af en ansøgning om byggetilladelse) til byggeri i lokalplanområdet i perioden fra den nye lokalplans foreløbige vedtagelse, formentlig den 26. maj 2015, og til den endelige vedtagelse, formentlig den 28. september Køberne er bekendt med og accepterer, at ejendommen ikke er selvstændigt vurderet på tidspunktet for indgåelsen af nærværende købsaftale. Sælger forventer at ejendommens ejendomsværdi, som danner grundlag for beregning af ejendomsskat og ejendomsværdiskat, vil blive ansat til kr.*. Køberne kan ikke efterfølgende rette krav imod sælger eller sælgers rådgivere som følge af afvigelser herfra. 1.6 Kildebuen og Kildevej er private veje, som køberne sammen med de øvrige brugere af vejene er forpligtede til at vedligeholde i henhold til Lov om Private Veje (Lov nr af 21. december 2010) 2. JORDBUNDS-, MILJØ- OG MUSEUMSFORHOLD 2.1 Ejendommen sælges, således som den nu er og forefindes med de på grunden nu værende hegn, træer, beplantninger og alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende samt med de oplysninger, som sælger har om jordbunds-, miljø- og museumsforhold. Sælger påtager sig intet ansvar for disse forhold, og køberne kan således ikke i den anledning fremsætte noget krav mod sælger, det være sig i form af ophævelse af handlen, erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. 2.2 Køberne erklærer sig bekendt med Geoteknisk Undersøgelsesrapport af november 2014 udarbejdet af NIRAS A/S offentliggjort på (Bilag 5) 2.3 Køberne har ret til inden 4 uger efter sælgers og købernes underskrifter på købsaftalen for egen regning at lade jordbundsforholdene på ejendommen undersøge af et geoteknisk specialfirma. Hvis det ved udførelsen af jordbundsundersøgelsen viser sig, at dårlig bæreevne nødvendiggør gennemførelse af ekstraordinære funderingsforanstaltninger for gennemførelsen af det af køberne ønskede byggeprojekt, er køberne berettiget til at træde tilbage fra handlen, såfremt udgifterne til nødvendig ekstrafundering dokumenterbart overstiger kr. inkl. moms. Følgende forhold kan f.eks. ikke anses som ekstrafundering: - mindre blødbundsområder, der ikke begrænser anvendelsen af ejendommen afgørende, hvis byggeriet tilrettelægges derefter, - udskiftning af muld eller fyld til 1 m under ejendommens terræn på salgstidspunktet, - ekstra funderingsdybde for at imødegå udtørring af evt. udtørringsfølsomme aflejringer. Side 2 af 8

3 - fundamentforstærkning (armering, betonforstærkning og lignende) på grund af svag eller uensartet bæreevne eller på grund af tungt byggeri eller punktbelastning, - simpel vandlænsning fra udgravninger, og - ekstrafunderingsudgifter til byggeri, der ikke kræver byggetilladelse, f.eks. visse garager/carporte, udhuse og swimmingpools. Krav herom skal være kommet frem til sælgeren inden 4 ugers fristens udløb. 2.4 Der foreligger attest fra Region Midtjylland, hvorefter der ikke foreligger oplysninger om jordforureninger i lokalplanområdet jfr. bilag 2 og 3. Silkeborg Kommune har endvidere ved af 20. oktober 2014 bekræftet, at lokalplanområdet ikke er områdeklassificeret som lettere forurenet efter Lov om Jordforurening, jfr. bilag 4 Det bemærkes at lokalplanområdet, som tidligere har været udnyttet landbrugsmæssigt, ikke har været dyrket i mere end 35 år, men i mindst denne periode har henligget som udyrket areal / granplantage, og at der i denne periode ikke har været anvendt nogen form for kunstgødning eller sprøjtemidler på arealet. Hvis køberne finder rniljøforurenende stoffer på ejendommen, skal arbejdet standses og forureningen anmeldes til Silkeborg Kommune. Køberne er berettiget til at træde tilbage fra handlen, hvis udgifterne til fjernelse af den konstaterede forurening dokumenterbart overstiger kr. inkl. moms Køberne har dog ikke ret til at træde tilbage fra handlen, hvis forureningen ifølge offentlige myndigheder ikke har betydning for personers ophold på ejendommen, eller hvis forureningen ikke fører til kortlægning af ejendommen på vidensniveau 1 eller Der er af Silkeborg Museum inden byggemodningsarbejdets påbegyndelse gennemført arkæologiske forundersøgelser af lokalplanområdet, jfr. museumslovens 25, hvorefter området er frigivet til bebyggelse Den kulturhistoriske rapport fra Silkeborg Museum indeholdende en beskrivelse af den gennemførte undersøgelse, Den kulturhistoriske rapport fra Silkeborg Museum indeholdende en beskrivelse af den gennemførte undersøgelse, kan ses på hjemmesiden 3. SERVITUTTER M.V Køberne er bekendt med og respekterer de på hovedejendommen tinglyste servitutter, hvorved bemærkes, at der ikke på hovedejendommen er tinglyst nogen servitutter. 3.2 Køberne respekterer de eventuelle servitutter, der måtte blive pålagt ejendommen som led i udstykning og byggemodning af området eller med hjemmel i den endeligt vedtagne lokalplan. 3.3 Køberne respekterer endvidere, at vedtægter for "Grundejerforeningen Kildebuen" og pligt til medlemskab af samme forening tinglyses servitutstiftende på ejendommen. Tinglysningsafgift herfor afholdes af sælger. 4. SÆLGEROPLYSNINGER 4.1 Sælger oplyser: - at der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen udover sag vedrørende byggemodning og udstykning af området, - at ejendommen sælger bekendt ikke i sælgers ejertid er eller har været forurenet, Side 3 af 8

4 - at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser ud over de servitutter, der fremgår af nærværende købsaftale samt de offentlige og private servitutter - herunder forpligtelse til medlemskab af grundejerforening - der måtte blive pålagt ejendommen i forbindelse med dennes udstykning, benyttelse og bebyggelse, - at der af sælgers landinspektør på ejendommen er opsat synlige permanente skelpæle. 5. OVERTAGELSESDAG OG RISIKOOVERGANG 5.1 Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. juni Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købernes regning og risiko i enhver henseende. 6. REFUSIONSOPGØRELSE 6.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger sælger sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen berigtiges kontant. 6.2 Ydelser, der forfalder før eller på overtagelsesdagen, betales af sælger, medens ydelser, der forfalder efter overtagelsesdagen, betales af køberne. 6.3 Så længe ejendommen ikke er selvstændigt vurderet betaler køberne en forholdsmæssig andel af de hovedejendommen påhvilende grundskatter og afgifter. Beregningen foretages af sælger, indtil ejendommen er selvstændigt ansat til ejendomsværdi. Grundlaget for beregningen er antal købte m 2 grundareal inkl. en forholdsmæssig andel af natur- og fællesarealer i forhold til hovedejendommens samlede grundareal. Beregning af fordeling af ejendomsskat for 2015 fremgår af bilag Refusionsopgørelsen skal udarbejdes senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Evt. indsigelser mod refusionsopgørelsen skal tilstilles sælger inden 14 dage efter modtagelsen. 6.5 Saldo i sælgers og købernes favør forfalder 8 dage efter, at refusionsopgørelsen foreligger uden indsigelse fra parterne. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, påløber renter med diskontoen plus 3 % p.a. 6.6 Køberne kan ikke uden sælgers samtykke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelskrav, 7. KØBESUMMEN 7.1 Købesummen er aftalt til kontant kr. * skriver * kroner. 7.2 Købesummen berigtiges således: Senest 1 uge efter sælgers og købernes underskrifter på købsaftalen deponerer køberne kontant i sælgers pengeinstitut SparNord Bank Borgergade 36, 8600 Silkeborg på deponeringskonto oprettet i sælgers navn den aftalte købesum Side 4 af 8

5 7.3 KØBESUM I ALT (heraf moms * kr.) kr.* 7.4 Køberne er berettiget til i stedet for kontant deponering af den aftalte købesum at stille uigenkaldelig bankgaranti for restkøbesummens betaling gennem anerkendt pengeinstitut. Den anførte garanti skal stilles inden en uge efter parternes underskrift på købsaftalen på de vilkår og med den ordlyd som fremgår af vedhæftede bilag Original bankgaranti skal fremsendes til Spar Nord Bank, Borgergade 36, 8600 Silkeborg med kopi til sælger på adressen, Kildevej 15, 8600 Silkeborg. 7.6 Bankgarantien erstattes automatisk af kontant deponering i sælgers pengeinstitut, på den i pkt. 7.2 anførte deponeringskonto senest pr. overtagelsesdagen. 7.7 Såfremt denne forpligtelse ikke overholdes og deponering først finder sted efter overtagelsesdagen, skal garantibeløbet forrentes fra overtagelsesdagen og indtil deponering finder sted med diskontoen med tillæg af 3 % p.a. 7.8 Spar Nord Bank, Silkeborg har ret og pligt til at frigive købesummen til sælger når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanrnærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. 7.9 Renter af de ovenfor nævnte beløb tilfalder sælger fra overtagelsesdagen I tilfælde af, at der ikke foreligger endeligt skøde på overtagelsesdagen er sælger berettiget til at få frigivet deponerede beløb med tillæg af renter, hvis sælger stiller bankgaranti, som ifølge sit indhold garanterer, at køberne får tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger, 8. GÆLD UDEN FOR KØBESUMMEN 8.1 Uden for købesummen overtager køberne ingen gæld, 9. GRUNDEJERFORENING M.V, 9.1 Køberne har ifølge lokalplan nr for boligområdet Kildebuen ret og pligt til at være medlem af "Grundejerforeningen Kildebuen" i overensstemmelse med foreningens til enhver tid gældende vedtægter, der vedlægges i udkast (Bilag 6). 9.2 Grundejerforeningens vedtægter er forhåndsgodkendt af Silkeborg Kommune Sælger har gjort køberne udtrykkeligt opmærksomme på, at grundejerforeningen ifølge lokalplanen skal stiftes senest når 50 % af boligerne inden for lokalplanområdet er bygget og taget i brug, eller når byrådet kræver det, dog med et varsel på 3 måneder. 9.4 Sælger har ligeledes gjort køberne udtrykkeligt opmærksomme på, at ejerne af udstykkede ejendomme inden for lokalplanområdet ifølge lokalplanen har pligt til at stå for drift og vedligeholdelse af veje, stier, naturarealer, skov, fællesarealer mv., indtil grundejerforeningen er stiftet og har overtaget disse opgaver, samt at grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på alle fællesarealer og fællesanlæg. Fællesarealer og naturarealer overdrages til grundejerforeningen uden vederlag og uden omkostninger for køber. 9.5 Sælger sørger for at stifte grundejerforeningen. Side 5 af 8

6 10. BETINGELSER 10.1 Købsaftalen er fra sælgers side betinget af: - at udstykningen af ejendommen fra hovedejendommen godkendes og endeligt approberes af samtlige offentlige myndigheder, herunder af Kort- og Matrikelstyrelsen, og - at købesummen berigtiges i overensstemmelse med pkt Når de i pkt., 10.1 nævnte betingelser er opfyldt, er køberne forpligtet til at tage og sælger forpligtet til at udstede endeligt skøde Såfremt en eller flere af ovennævnte betingelser ikke opfyldes, er sælger berettiget til at træde tilbage fra handelen, uden at der fra købernes side kan fremsættes krav af nogen art Betales købesummen ikke rettidigt, er køberne erstatningsansvarlige over for sælger efter dansk rets almindelige regler. 11. SÆRLIGE VILKÅR 11.1 Sælger udfører den overordnede byggemodning på hovedejendommen herunder anlæg af grønne fællesarealer og afholder udgifterne hertil. På overtagelsesdagen indestår sælger for, at der er anlagt kørevej til den købte ejendom. Kørebelægninger færdiganlægges, når en passende del af de bygninger, som opføres på de enkelte ejendomme inden for lokalplanområdet, er færdigopførte og under hensyntagen til årstid/vejrlig Afledning af overfladevand fra udstykningsområdet sker bl.a. via åbne grøfter trug ). Køberne er forpligtet til at sikre at afledningsevnen i de anlagte grøfter ikke forringes i byggefasen. Sælgeres rådgiver kan på begæring anvise, hvorledes overkørsler kan anlægges, så afstrømningen ikke hindres Sælger afholder følgende tilslutningsomkostninger: o Kloak- og renseanlæg: Kloakledning for spildevand er for sælgers regning fremført til ejendommens skel inden overtagelsesdagen. o Vand. Stikledning med stophane er for sælgers regning fremført til skel inden overtagelsesdagen. o Elforsyning. Elforsyning er for sælgers regning fremført til ejendommens skel inden overtagelsesdagen. o Naturgas: Forsyningsnet bliver for sælgers regning fremført til ejendommens skel inden overtagelsesdagen. o TV, bredbånd og telefon: Fibernet til TV, bredbånd og telefon bliver af EnergiMidt uden omkostninger for køberne frem til ejendommen inden overtagelsesdagen. o Gade- vej- og stibelysning etableres for sælgers regning 11.4 Køberne afholder følgende tilslutningsomkostninger: o Tilslutningsafgift til fibernet. Side 6 af 8

7 o Tilslutningsafgift (stikledningsbidrag) til naturgasnettet i h. t. forsynings selskabets til enhver tid gældende takster, pt kr, ekskl. rnoms Køberne afholder ligeledes alle udgifter til fremføring af forsynings- og afløbsledninger (stikledninger), kabler, signalkabler og lignende fra tilslutningsstedet og ind på ejendommen, herunder til de bygninger, som skal opføres på ejendommen, samt øvrig byggemodning på ejendommen, herunder etablering af nedsivningsanlæg for regnvand Køberne er gjort bekendt med, at lokalplanområdet er under udvikling, og køberne er derfor forpligtet til før og efter overtagelsesdagen at tåle de gener, som er en følge heraf, herunder til at tåle alle ulemper ved byggemodningens udførelse og færdiggørelse af grønne arealer. 12. ÆNDRINGER OG LEGITIMATION 12.1 Sælger tiltræder ved sin underskrift på denne købsaftale kun de i købsaftalen oprindeligt anførte aftalevilkår. Enhver ændring af aftalevilkårene skal for at være gyldig fremgå af et tillæg/allonge til købsaftalen og skal tillige være dateret og underskrevet af såvel sælger som køberne eller købernes advokat Køberne er gjort bekendt med, at sælgers advokat, i henhold til lov nr. 442 af 11. maj 2007 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, har pligt til at kræve, at køberne senest samtidig med underskrift på købsaftalen legitimerer sig, ligesom sælgers advokat har pligt til at opbevare afgivne id-oplysninger i mindst 5 år. Legitimation skal ske i form af forevisning af pas, kørekort eller lignende, hvoraf billedlegitimation og CPR-nr. fremgår. For selskaber skal der forevises gyldig tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der ikke må være mere end 6 måneder gammel. 13. ADVOKATBISTAND 13.1 Sælgers advokat er advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund, Silkeborg. Sælger eller sælgers advokat udarbejder skøde og refusionsopgørelse samt forestår berigtigelsen af overdragelsen. Skødet vil blive tinglyst digitalt Køberne har til enhver tid ret til for egen regning, at lade sig repræsentere af egen advokat eller andre rådgivere, og køberne erklærer ved deres underskrifter på nærværende købsaftale, at være opfordret til at anvende egen rådgiver. 14. TILBUD - ACCEPT AF TILBUD 14.1 Indtil såvel købernes som sælgers underskrifter på denne købsaftale foreligger, er denne at betragte som et tilbud, som bortfalder, såfremt køberne fortryder før sælgers accept. 15. ENERGIMÆRKNING 15.1 Sælger oplyser, at ejendommen ikke er omfattet af Lov om fremme af energi- og vand-besparelser i bygninger (Energimærkeloven), idet købsaftalen vedrører en ubebygget grund, 16. TILSTANDSRAPPORT MV Køberne har ikke fra sælger fået udleveret tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, idet købsaftalen Side 7 af 8

8 vedrører køb af en ubebygget grund. 17. FORTRYDELSESRET 17.1 Køberne er orienteret om, at køberne kan træde tilbage fra handlen i henhold til reglerne om fortrydelsesret i kapitel 3 i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (LBK nr. 148 af 15. februar 2013) og har modtaget særskilt erklæring herom, jfr. bilag Fortrydelsesfristen er 6 hverdage. Der henvises om fristens begyndelsestidspunkt m.v. til bilag OMKOSTNINGER 18.1 Registreringsafgift vedrørende skødet betales af køberne alene. Registreringsafgiften forfalder til betaling på sælgers anfordring Hver part betaler honorar til egen advokat og andre egne rådgivere. 19. BILAG Bilag 1: Bebyggelsesplan Bilag 2: Forureningsattest vedr. matr. nr. 60 sz Linå by, Linå Bilag 3: Do. vedr. matr. nr. 60 ri sms. Bilag 4: Bekræftelse fra Silkeborg Kommune vedr. områdeklassifikation Bilag 5: Geoteknisk Undersøgelsesrapport Bilag 6: Grundejerforeningsvedtægt Bilag 7: Udkast til Bankgaranti Bilag 8: Oplysning om fortrydelsesret Bilag 9: Tegningsudskrift vedr. sælger Bilag 10: Beregning af ejendomsskat for Bilag 11: Ejendomsskattebillet for matr. Nr 60 sz, Linå by, Linå UNDERSKRIFTER: Svejbæk, den / 2015 Svejbæk, den / 2015 Som sælger: For Ejendomsselskabet Kildevej ApS Som købere: (Sten Christensen) ( * ) ( * ) Side 8 af 8

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Generelle salgsvilkår

Generelle salgsvilkår Generelle salgsvilkår 15-09-2011/A Indledning Solrød Kommune udbyder med dette udbudsmateriale op til 40 grunde i den nye bydel Trylleskov Strand. Grundene sælges til en fast pris jf. tilbudsblanketten,

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere