KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej Silkeborg OG [ ] [ ] [CPR-nr.] i 5. AUGUST 2013 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C O M

2 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej Silkeborg (i det følgende kaldet sælger) OG [ ] [ ] [CPR-nr.] (i det følgende kaldet køber) (Sælger og køber under et kaldet parterne) er indgået følgende købsaftale: 1. EJENDOMMEN 1.1 På de i nærværende købsaftale fastsatte vilkår overdrager sælger herved til køber den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ubebyggede parcelhusgrund matr.nr. [nr.], Linå By, Linå, beliggende Langdalsvej [nr.], Svejbæk, 8600 Silkeborg, i Silkeborg Kommune (i det følgende kaldet ejendommen). 1.2 Ejendommen, der er udstykket fra hovedejendommen matr.nr. 60 ap m.fl., Linå By, Linå, (i det følgende kaldet hovedejendommen), har et grundareal på [ ] m Ejendommens beliggenhed fremgår af beliggenhedsplan fra Geopartner, Silkeborg, af , der vedlægges som bilag Ejendommen er omfattet af lokalplan nr for Boligområdet Langdalsparken, der er endelig vedtaget af Silkeborg Kommune den , jf. bilag 2. Sælger henleder købers opmærksomhed på lokalplanens krav til bebyggelsens ydre fremtræden, krav til afvanding af overfladevand på ejendommen (faskine) samt godkendelse af indkørsel/overkørsel til ejendommen fra privat fællesvej. 1.5 Køber er bekendt med og accepterer, at ejendommen er selvstændigt vurderet på tidspunktet for indgåelsen af nærværende købsaftale, og at den offentlige ejendomsværdi, udgør DKK [ ]. 2. JORDBUNDS-, MILJØ- OG MUSEUMSFORHOLD 2.1 Ejendommen sælges, således som den er og forefindes med de på grunden evt. værende hegn, træer, beplantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende samt med de oplysninger, som sælger har om jordbunds-, miljø- og museumsforhold. Sælger 1 5. AUGUST 2013 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C O M

3 påtager sig intet ansvar for disse forhold, og køber kan således ikke i den anledning fremsætte noget krav imod sælger, det være sig i form af ophævelse af handlen, erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. 2.2 Der foreligger geoteknisk rapport fra april 2012 for lokalplanområdet, der er udført af 4AP Geoteknik, jf. bilag Køber har ret til inden 4 uger efter sælgers og købers underskrift på købsaftalen for egen regning, at lade jordbundsforholdene på ejendommen undersøge af et geoteknisk specialfirma. Hvis det ved udførelsen af jordbundsundersøgelsen viser sig, at der er dårlig bæreevne, som kræver ekstrafundering, er køber berettiget til at træde tilbage fra handlen, såfremt udgifterne til ekstrafundering dokumenterbart overstiger kr. Følgende forhold kan f.eks. ikke anses som ekstrafundering: mindre blødbundsområder, der ikke begrænser anvendelsen af ejendommen afgørende, hvis byggeriet tilrettelægges derefter, udskiftning af muld eller fyld til 1 m under ejendommens terræn på salgstidspunktet, ekstra funderingsdybde, for at imødegå udtørring af evt. udtørringsfølsomme aflejringer, fundamentforstærkning (armering, betonforstærkning og lignende) på grund af svag eller uensartet bæreevne eller på grund af tungt byggeri eller punktbelastning, simpel vandlænsning fra udgravninger, og ekstrafunderingsudgifter til byggeri, der ikke kræver byggetilladelse, f.eks. visse garager/carporte, udhuse og swimmingpool. 2.4 Der foreligger miljø- og forureningsundersøgelse af lokalplanområdet fra maj 2012, udarbejdet af Niras, jf. bilag 4. Hvis køber finder miljøforurenende stoffer på ejendommen, skal arbejdet standses og forureningen anmeldes til Affaldskontoret. Køber er i så fald berettiget til at træde tilbage fra handlen, hvis udgifterne til fjernelse af den konstaterede forurening dokumenterbart overstiger kr. Køber har dog ikke ret til at træde tilbage fra handlen, hvis forureningen ifølge offentlige myndigheder ikke har betydning for personers ophold på ejendommen, eller hvis forureningen ikke fører til kortlægning af ejendommen på vidensniveau 1 eller Der er gennemført arkæologiske forundersøgelser af lokalplanområdet, jf. kulturhistorisk rapport fra marts 2012, udført af Silkeborg Museum, jf. bilag 5. Ifølge rapporten er lokalplanområdet frigivet til realisering af formål omfattet af lokalplan nr For Boligområdet Langdalsparken. 2.6 Der vedlægges som bilag 6 kopi af udskrift fra Region Midtjyllands hjemmeside, hvoraf fremgår, at der ikke er registreret forurening på hovedejendommen, og dermed ejendommen. Køber skal acceptere, at ejendommen af Silkeborg Kommunen eventuelt kan 2 5. AUGUST 2013

4 blive registreret som områdeklassificeret (lettere forurenet), efter gældende regler. Ifølge lokalplan nr For Boligområdet Langdalsparken, er ejendommen dog på nuværende undtaget fra områdeklassificering. 3. SERVITUTTER M.V. 3.1 Køber er bekendt med og respekterer de på hovedejendommen tinglyste servitutter. 3.2 Der vedlægges som bilag 7 servituterklæring fra Landinspektørgården A/S, Silkeborg, dateret , der viser hvilke servitutter, der forventes overført til hhv. er overført til ejendommen, hvilket køber accepterer. 3.3 Tingbogsattest for hovedejendommen er vedlagt som bilag Køber respekterer de eventuelle offentlige servitutter, der måtte blive pålagt ejendommen som led i udstykningen eller med hjemmel i den endeligt vedtagne lokalplan. 4. SÆLGEROPLYSNINGER 4.1 Sælger oplyser: at at at at der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen, udover sag vedrørende udvikling og udstykning af området, ejendommen ikke sælger bekendt ikke i sælgers ejertid er eller har været forurenet, der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser ud over de servitutter, der fremgår af nærværende købsaftale samt de offentlige og private servitutter - herunder forpligtelse til medlemskab af grundejerforening - der måtte blive pålagt ejendommen i forbindelse med dennes udstykning, benyttelse, og bebyggelse, at der af sælgers landinspektør på ejendommen er opsat synlige træpæle som foreløbig skelmarkering, idet der pr. overtagelsesdagen vil være opsat synlige permanente skelpæle. 4.2 Kommunale ejendomsoplysninger for hovedejendommen vedlægges som bilag OVERTAGELSESDAG OG RISIKOOVERGANG 5.1 Overtagelsesdagen er aftalt til [ ]. 5.2 Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for købers regning og risiko AUGUST 2013

5 6. REFUSIONSOPGØRELSE 6.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger sælger sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen berigtiges kontant. 6.2 Ydelser, der forfalder før eller på overtagelsesdagen, betales af sælger, medens ydelser, der forfalder efter overtagelsesdagen, betales af køber. 6.3 Så længe ejendommen ikke er selvstændigt vurderet, betaler køber en forholdsmæssig andel af de hovedejendommen påhvilende grundskatter og afgifter. Beregningen foretages af sælger indtil ejendommen er selvstændigt ansat til ejendomsværdi. Grundlaget for beregningen er antal købte m2 grundareal i forhold til hovedejendommens samlede m2 grundareal. 6.4 Refusionsopgørelsen skal udarbejdes senest 90 dage efter overtagelsesdagen. 6.5 Saldo i sælgers og købers favør forfalder 8 dage efter, at refusionsopgørelsen foreligger uden indsigelse fra parterne. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, påløber renter med diskontoen plus 3%. 6.6 Køber kan ikke uden sælgers samtykke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelkrav. 7. KØBESUMMEN 7.1 Købesummen er aftalt til kontant kr. [ ], inkl. moms. 7.2 Købesummen berigtiges således: 7.3 Senest 1 uge efter sælgers og købers underskrift på købsaftalen deponerer køber kontant i sælgers pengeinstitut Jyske Bank, Vestergade 8, 8600 Silkeborg, på deponeringskonto , oprettet i sælgers navn, den aftalte købesum kr. [ ] KØBESUM I ALT kr. [ ] 7.4 Køber er berettiget til i stedet for kontant deponering af den aftalte købesum at stille uigenkaldelig bankgaranti for købesummen gennem anerkendt pengeinstitut. Den anførte garanti skal stilles på de vilkår og med den ordlyd som fremgår af vedhæftede bilag 10, der er en standardgaranti udarbejdet af DE m.fl. Dog skal køber acceptere, at standardgarantiens gyldighedsperiode forlænges til 1 år efter overtagelsesdagen. 7.5 Original bankgaranti skal fremsendes til sælgers advokat, advokat Peter Hyldahl Ebbesen, Advokatfirmaet Kromann Reumert, Rådhuspladsen 3, 8100 Århus C AUGUST 2013

6 7.6 Bankgarantien erstattes automatisk af kontant deponering i sælgers pengeinstitut, på den i pkt. 7.3 anførte deponeringskonto, senest pr. overtagelsesdagen. 7.7 Såfremt denne forpligtelse ikke overholdes og deponering først finder sted efter overtagelsesdagen, skal garantibeløbet forrentes fra overtagelsesdagen og indtil deponering finder sted med diskontoen plus 3%. 7.8 Den, der berigtiger handlen, har ret og pligt til at frigive købesummen til sælger når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. 7.9 Renter af de ovenfor nævnte beløb tilfalder sælger fra overtagelsesdagen I tilfælde af, at der ikke foreligger endeligt skøde på overtagelsesdagen er sælger berettiget til at få frigivet deponerede beløb med tillæg af renter, hvis sælger stiller bankgaranti, som ifølge sit indhold garanterer køber, at køber får tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger. 8. GÆLD UDEN FOR KØBESUMMEN 8.1 Uden for købesummen overtager køber ingen gæld. 9. GRUNDEJERFORENING M.V. 9.1 Køber har ifølge lokalplan nr For Boligområdet Langdalsparken ret og pligt til at være medlem af Grundejerforeningen Langdalsparken" i overensstemmelse med foreningens til enhver tid gældende vedtægter, der vedlægges som bilag Sælger har gjort køber udtrykkeligt opmærksom på, at grundejerforeningen ifølge lokalplanen senest skal stiftes når 50% af boligerne inden for lokalplanområdet er bygget og taget i brug, eller når byrådet kræver det, dog med er varsel på 3 måneder. 9.3 Sælger har ligeledes gjort køber udtrykkeligt opmærksom på, at ejerne af udstykkede ejendomme inden for lokalplanområdet ifølge lokalplanen har pligt til at stå for drift og vedligeholdelse af veje, stier, skov, fællesarealer mv. indtil grundejerforeningen er stiftet og har overtaget disse opgaver samt at grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg. 9.4 Sælger sørger for at stifte grundejerforeningen. Grundejerforeningen stiftes når halvdelen af de opførte boliger indenfor lokalplanområdet er taget i brug, eller når/hvis byrådet kræver det. 10. BETINGELSER 10.1 Købsaftalen er fra sælgers side betinget af: 5 5. AUGUST 2013

7 at udstykningen af ejendommen fra hovedejendommen godkendes og endeligt approberes af samtlige offentlige myndigheder, herunder Kort- og Matrikelstyrelsen, og at købesummen berigtiges i overensstemmelse med pkt Når de i pkt nævnte betingelser er opfyldt, er køber forpligtet til at tage og sælger forpligtet til at udstede endeligt skøde, dog tidligst på overtagelsesdagen Såfremt en eller flere af ovennævnte betingelser ikke opfyldes, er sælger berettiget til at træde tilbage fra handlen, uden at der fra købers side kan fremsættes krav af nogen art Betales købesummen ikke rettidigt, er køber erstatningsansvarlig over for sælger efter dansk rets almindelige regler. 11. SÆRLIGE VILKÅR 11.1 Sælger udfører den overordnede byggemodning på hovedejendommen, herunder anlæg af grønne fællesarealer, og afholder udgifterne hertil. På overtagelsesdagen indestår sælger for, at der er anlagt kørevej til den købte ejendom. Kørebelægninger færdiganlægges når en passende del af de bygninger, som opføres på de enkelte ejendomme inden for lokalplanområdet er færdigopførte og under hensyntagen til årstid/vejrlig Afledning af overfladevand fra udstykningsområdet sker bl.a. via åbne grøfter. Køber er forpligtet til at sikre at afledningsevnen i de anlagte grøfter uden for ejendommen ikke forringes i byggefasen. For at sikre afvandingsgrøfternes funktion skal overkørsel til ejendommen udføres med den på bilag 12 viste geometri. Den anførte belægningsopbygning er alene vejledende. Den samme forpligtelse gælder vedrørende udformning af overkørsel ved stamvej, jf. bilag Tilslutningsafgift til el, kloak og vand er ført ind på ejendommene og betalt af sælger Tilslutning til tv/bredbånd er ført ind på ejendommene. Tilslutning betales af køber 11.5 Tilslutningsafgift (stikledningsbidrag) til varmeforsyning (gas) iht. forsyningsselskabets til enhver tid gældende takter, pt kr. ekskl. moms betales af køber, og sælger oplyser, at naturgasledning er nedgravet i boligvejen Køber afholder således udgifter til fremføring af forsyningsledninger, kabler, signalkabler mv. fra tilslutningssted og ind på ejendommen, herunder til de bygninger, som skal opføres på ejendommen, samt øvrig byggemodning på ejendommen Køber er gjort bekendt med, at lokalplanområdet er under udvikling og køber er derfor forpligtet til før og efter overtagelsesdagen at tåle de gener, som er en følge heraf herunder tåle ulemper ved byggemodningens udførelse AUGUST 2013

8 11.8 Sælger tiltræder ved sin underskrift på denne købsaftale kun de i købsaftalen anførte aftalevilkår. Enhver ændring af aftalevilkårene skal for at være gyldige fremgå af et tillæg/allonge til købsaftalen og skal tillige være dateret samt underskrevet af såvel sælger som køber eller købers advokat Køber er gjort bekendt med, at sælgers advokat, i henhold til lov nr. 442 af 11. maj 2007 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, har pligt til at kræve, at køber senest samtidig med underskrift på købsaftalen legitimerer sig, ligesom sælgers advokat har pligt til at opbevare afgivne id-oplysninger i mindst 5 år. Legitimation kan ske i form af forevisning af pas, kørekort eller lignende, hvoraf billedlegitimation og CPR-nr. fremgår. For selskaber skal de forevises gyldig tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der ikke må være mere end 6 måneder gammel. 12. ADVOKATBISTAND 12.1 Sælgers advokat er, advokat Peter Hyldahl Ebbesen, Advokatfirmaet Kromann Reumert, Rådhuspladsen 3, 8100 Århus C. Sælgers advokat udarbejder skøde og refusionsopgørelse samt forestår berigtigelsen af overdragelsen. Skødet vil blive tinglyst digitalt med fuldmagt fra sælger Køber har til enhver tid ret til for egen regning, at lade sig repræsentere af egen advokat eller andre rådgivere, og køber erklærer ved sin underskrift på nærværende købsaftale, at være opfordret til at anvende egen rådgiver. 13. TILBUD ACCEPT AF TILBUD 13.1 Indtil såvel købers som sælgers underskrift på denne købsaftale foreligger, er denne at betragte som et tilbud, som bortfalder, såfremt køber fortryder før sælgers accept. 14. ENERGIMÆRKNING 14.1 Sælger oplyser, at ejendommen ikke er omfattet af Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger (Energimærkeloven), idet købsaftalen vedrører køb af en ubebygget grund. 15. TILSTANDSRAPPORT MV Køber har ikke fra sælger fået udleveret tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, idet købsaftalen vedrører køb af en ubebygget grund. 16. FORTRYDELSESRET 16.1 Køber er orienteret om, at køber kan træde tilbage fra handlen i henhold til reglerne om fortrydelsesret i kapitel 3 i Lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved 7 5. AUGUST 2013

9 erhvervelse af fast ejendom (senere ændret til Lov nr af 28. september 2007) og har modtaget særskilt erklæring herom, jf. bilag Fortrydelsesfristen er 6 hverdage. Der henvises for fristens begyndelsestidspunkt m.v. til bilag OMKOSTNINGER 17.1 Tinglysningsafgiften vedrørende skødet betales af køber. Tinglysningsafgiften forfalder til betaling på sælgers anfordring Hver part betaler honorar til egen advokat og andre egne rådgivere. 18. BILAG Bilag 1: Beliggenhedsplan Bilag 2: Lokalplan Bilag 3: Geoteknisk rapport Bilag 4: Miljø- og forureningsundersøgelse Bilag 5: Arkæologiske forundersøgelser - rapport Bilag 6: Forureningsforespørgsel Region Midtjylland Bilag 7: Servituterklæring, Landinspektørgården A/S Bilag 8: Tingbogsattest Bilag 9: Kommunale ejendomsoplysninger Bilag 10: Standardgaranti DE m.fl. Bilag 11:Grundejerforeningsvedtægt Bilag 12: Tegning vedrørende udformning af overkørsel Bilag 13: Tegning vedrørende udformning af overkørsel ved stamvej Bilag 14:Oplysning om fortrydelsesret ---o0o AUGUST 2013

10 Svejbæk, den / 2013 Svejbæk, den / 2013 Som sælger Tiltrædes af sælgers ægtefælle, jf. Retsvirkningslovens 18 Carl Strunge Jensen: Anne Lise Myrhøj Jensen : [ ], den / 2013 Som køber [ ] [ ] 9 5. AUGUST 2013

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere