KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM"

Transkript

1 KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende x xx (i det følgende kaldet køberne) er der dags dato indgået nedenstående KØBSAFTALE 1. EJENDOMMEN 1.1 På de i nærværende købsaftale fastsatte vilkår overdrager sælger herved til køberne den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ubebyggede parcelhusgrund del nr.x af matr.nr.60 sz og 60 ri, Linå By, Linå, beliggende Kildebuen 8, Svejbæk, 8600 Silkeborg i Silkeborg Kommune (i det følgende kaldet ejendommen). Parterne bemyndiger sælger eller sælgers advokat til at forsyne nærværende købsaftale med ejendommens rette matr. nr. og areal efter endt udstykning. 1.2 Ejendommen, der er under udstykning fra hovedejendommen matr.nr. 60 sz og 60 ri Linå By, Linå (i det følgende kaldet hovedejendommen), har et forventet grundareal på ca. 640 m 2, og er ifølge lokalplan nr for boligområdet Kildebuen overført til byzone. Eventuelle ændringer i Side 1 af 9

2 det forventede grundareal medfører ikke ret til ændring af købesummen for nogen af parterne, medmindre arealafvigelsen udgør mere end 3 % af det forventede grundareal. I så fald foretages en regulering af købesummen med kr. pr. rn 2 ændring. Arealafvigelser på over 10 % af det forventede grundareal medfører, at køberne har ret til at træde tilbage fra handelen. 1.3 Ejendommens beliggenhed fremgår af udkast til bebyggelsesplan af 24. juni 2014 udarbejdet af ingeniørfirmaet NIRAS, der vedlægges som bilag Ejendommen er omfattet af lokalplan nr for Boligområdet Kildebuen, der er endeligt vedtaget af Silkeborg Kommune den 26. august Sælger henleder købernes opmærksomhed på lokalplanens krav til bebyggelsens ydre fremtræden, herunder begrænset adgang til opsætning af antenner, krav til afvanding af overfladevand på ejendommen (faskine) samt godkendelse af indkørsel/overkørsel til ejendommen fra privat fællesvej. Se lokalplanen i sin helhed her: 1.5 Køberne er bekendt med og accepterer, at ejendommen ikke er selvstændigt vurderet på tidspunktet for indgåelsen af nærværende købsaftale. Sælger forventer at ejendommens ejendomsværdi, som danner grundlag for beregning af ejendomsskat og ejendomsværdiskat, vil blive ansat til kr. x. Køberne kan ikke efterfølgende rette krav imod sælger eller sælgers rådgivere som følge af afvigelser herfra. 1.6 Kildebuen og Kildevej er private veje, som køberne sammen med de øvrige brugere af vejene er forpligtede til at vedligeholde i henhold til Lov om Private Veje (Lov nr af 21. december 2010) 2. JORDBUNDS-, MILJØ- OG MUSEUMSFORHOLD 2.1 Ejendommen sælges, således som den nu er og forefindes med de på grunden nu værende hegn, træer, beplantninger og alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende samt med de oplysninger, som sælger har om jordbunds-, miljø- og museumsforhold. Sælger påtager sig intet ansvar for disse forhold, og køberne kan således ikke i den anledning fremsætte noget krav mod sælger, det være sig i form af ophævelse af handlen, erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. 2.2 Køberne erklærer sig bekendt med Geoteknisk Undersøgelsesrapport af november 2014 udarbejdet af NIRAS A/S offentliggjort på (Bilag 5) 2.3 Køberne har ret til inden 4 uger efter sælgers og købernes underskrifter på købsaftalen for egen regning at lade jordbundsforholdene på ejendommen undersøge af et geoteknisk specialfirma. Hvis det ved udførelsen af jordbundsundersøgelsen viser sig, at dårlig bæreevne nødvendiggør gennemførelse af ekstraordinære funderingsforanstaltninger for gennemførelsen af det af køberne ønskede byggeprojekt, er køberne berettiget til at træde tilbage fra handlen, såfremt udgifterne til nødvendig ekstrafundering dokumenterbart overstiger kr. inkl. moms. Følgende forhold kan f.eks. ikke anses som ekstrafundering: - mindre blødbundsområder, der ikke begrænser anvendelsen af ejendommen afgørende, hvis byggeriet tilrettelægges derefter, - udskiftning af muld eller fyld til 1 m under ejendommens terræn på salgstidspunktet, - ekstra funderingsdybde, for at imødegå udtørring af evt. udtørringsfølsomme aflejringer. Side 2 af 9

3 - fundamentforstærkning (armering, betonforstærkning og lignende) på grund af svag eller uensartet bæreevne eller på grund af tungt byggeri eller punktbelastning, - simpel vandlænsning fra udgravninger, og - ekstrafunderingsudgifter til byggeri, der ikke kræver byggetilladelse, f.eks. visse garager/carporte, udhuse og swimmingpools. 2.4 Der foreligger attest fra Region Midtjylland, hvorefter der ikke foreligger oplysninger om jordforureninger i lokalplanområdet jfr. bilag 2 og 3. Silkeborg Kommune har endvidere ved af 20. oktober 2014 bekræftet, at lokalplanområdet ikke er områdeklassificeret som lettere forurenet efter Lov om Jordforurening, jfr. bilag 4 Det bemærkes at lokalplanområdet, som tidligere har været udnyttet landbrugsmæssigt, ikke har været dyrket i mere end 35 år, men i mindst denne periode har henligget som udyrket areal / granplantage, og at der i denne periode ikke har været anvendt nogen form for kunstgødning eller sprøjtemidler på arealet. Hvis køberne finder rniljøforurenende stoffer på ejendommen, skal arbejdet standses og forureningen anmeldes til Silkeborg Kommune. Køberne er berettiget til at træde tilbage fra handlen, hvis udgifterne til fjernelse af den konstaterede forurening dokumenterbart overstiger kr. inkl. moms Køberne har dog ikke ret til at træde tilbage fra handlen, hvis forureningen ifølge offentlige myndigheder ikke har betydning for personers ophold på ejendommen, eller hvis forureningen ikke fører til kortlægning af ejendommen på vidensniveau 1 eller Der er af Silkeborg Museum inden byggemodningsarbejdets påbegyndelse gennemført arkæologiske forundersøgelser af lokalplanområdet, jfr. museumslovens 25, hvorefter området er frigivet til bebyggelse Den kulturhistoriske rapport fra Silkeborg Museum indeholdende en beskrivelse af den gennemførte undersøgelse, vil blive tilstillet køberne og lagt ud på hjemmesiden 3. SERVITUTTER M.V Køberne er bekendt med og respekterer de på hovedejendommen tinglyste servitutter, hvorved bemærkes, at der ikke på hovedejendommen er tinglyst nogen servitutter. 3.2 Køberne respekterer de eventuelle offentlige servitutter, der måtte blive pålagt ejendommen som led i udstykningen eller med hjemmel i den endeligt vedtagne lokalplan. 3.3 Køberne respekterer endvidere, at vedtægter for "Grundejerforeningen Kildebuen" og pligt til medlemskab af samme forening tinglyses servitutstiftende på ejendommen. Tinglysningsafgift herfor afholdes af sælger. 4. SÆLGEROPLYSNINGER 4.1 Sælger oplyser: - at der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen udover sag vedrørende byggemodning og udstykning af området, - at ejendommen sælger bekendt ikke i sælgers ejertid er eller har været forurenet, - at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser ud over de servitutter, der fremgår af nærværende købsaftale samt de offentlige og private Side 3 af 9

4 servitutter - herunder forpligtelse til medlemskab af grundejerforening - der måtte blive pålagt ejendommen i forbindelse med dennes udstykning, benyttelse og bebyggelse, - at der af sælgers landinspektør på ejendommen er opsat synlige permanente skelpæle. 5. OVERTAGELSESDAG OG RISIKOOVERGANG 5.1 Overtagelsesdagen er aftalt til det tidspunkt, hvor den endelige byggemodnlng inden for lokalplanområdet er så vidt fremskredet, at der vil kunne gives byggetilladelse til byggeri på ejendommen. Sælger giver med mindst 30 dages varsel til den første i en kalendermåned køberne og det pengeinstitut, der måtte have afgivet garanti for købesummens betaling, skriftlig meddelelse om den endelige overtagelsesdag. Sælger forventer, at overtagelsesdagen vil være 1. april Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købernes regning og risiko. 6. REFUSIONSOPGØRELSE 6.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger sælger sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen berigtiges kontant. 6.2 Ydelser, der forfalder før eller på overtagelsesdagen, betales af sælger, medens ydelser, der forfalder efter overtagelsesdagen, betales af køberne. 6.3 Så længe ejendommen ikke er selvstændigt vurderet betaler køberne en forholdsmæssig andel af de hovedejendommen påhvilende grundskatter og afgifter. Beregningen foretages af sælger, indtil ejendommen er selvstændigt ansat til ejendomsværdi. Grundlaget for beregningen er antal købte m 2 grundareal i forhold til hovedejendommens samlede grundareal. 6.4 Refusionsopgørelsen skal udarbejdes senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Evt. indsigelser mod refusionsopgørelsen skal tilstilles sælger inden 14 dage efter modtagelsen. 6.5 Saldo i sælgers og købernes favør forfalder 8 dage efter, at refusionsopgørelsen foreligger uden indsigelse fra parterne. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, påløber renter med diskontoen plus 3 % p.a. 6.6 Køberne kan ikke uden sælgers samtykke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelskrav, 7. KØBESUMMEN 7.1 Købesummen er aftalt til kontant kr. x, skriver x kroner. 7.2 Købesummen berigtiges således: Senest 1 uge efter sælgers og købernes underskrifter på købsaftalen deponerer køberne kontant i sælgers pengeinstitut SparNord Bank Borgergade 36, 8600 Silkeborg på deponeringskonto oprettet i sælgers navn den aftalte købesum 7.3 KØBESUM I ALT (heraf moms x kr.) x kr. Side 4 af 9

5 7.4 Køberne er berettiget til i stedet for kontant deponering af den aftalte købesum at stille uigenkaldelig bankgaranti for restkøbesummens betaling gennem anerkendt pengeinstitut. Den anførte garanti skal stilles på de vilkår og med den ordlyd som fremgår af vedhæftede bilag 7, der er en standardgaranti udarbejdet af DE m.fl. Dog skal køberne acceptere, at standardgarantiens gyldighedsperiode forlænges til 1 år efter overtagelsesdagen. 7.5 Original bankgaranti skal fremsendes til sælgers adresse, Kildevej 15, 8600 Silkeborg. 7.6 Bankgarantien erstattes automatisk af kontant deponering i sælgers pengeinstitut, på den i pkt. 7.3 anførte deponeringskonto senest pr. overtagelsesdagen. 7.7 Såfremt denne forpligtelse ikke overholdes og deponering først finder sted efter overtagelsesdagen, skal garantibeløbet forrentes fra overtagelsesdagen og indtil deponering finder sted med diskontoen med tillæg af 3 % p.a. 7.8 Spar Nord Bank, Silkeborg har ret og pligt til at frigive købesummen til sælger når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanrnærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. 7.9 Renter af de ovenfor nævnte beløb tilfalder sælger fra overtagelsesdagen I tilfælde af, at der ikke foreligger endeligt skøde på overtagelsesdagen er sælger berettiget til at få frigivet deponerede beløb med tillæg af renter, hvis sælger stiller bankgaranti, som ifølge sit indhold garanterer, at køberne får tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger, 8. GÆLD UDEN FOR KØBESUMMEN 8.1 Uden for købesummen overtager køberne ingen gæld, 9. GRUNDEJERFORENING M.V, 9.1 Køberne har ifølge lokalplan nr for boligområdet Kildebuen ret og pligt til at være medlem af "Grundejerforeningen Kildebuen" i overensstemmelse med foreningens til enhver tid gældende vedtægter, der vedlægges i udkast (Bilag 6). 9.2 Grundejerforeningens vedtægter er forhåndsgodkendt af Silkeborg Kommune Sælger har gjort køberne udtrykkeligt opmærksomme på, at grundejerforeningen ifølge lokalplanen skal stiftes senest når 50 % af boligerne inden for lokalplanområdet er bygget og taget i brug, eller når byrådet kræver det, dog med et varsel på 3 måneder. 9.4 Sælger har ligeledes gjort køberne udtrykkeligt opmærksomme på, at ejerne af udstykkede ejendomme inden for lokalplanområdet ifølge lokalplanen har pligt til at stå for drift og vedligeholdelse af veje, stier, naturarealer, skov, fællesarealer mv., indtil grundejerforeningen er stiftet og har overtaget disse opgaver, samt at grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på alle fællesarealer og fællesanlæg. 9.5 Sælger sørger for at stifte grundejerforeningen. Side 5 af 9

6 10. BETINGELSER 10.1 Købsaftalen er fra sælgers side betinget af: - at udstykningen af ejendommen fra hovedejendommen godkendes og endeligt approberes af samtlige offentlige myndigheder, herunder af Kort- og Matrikelstyrelsen, og - At købesummen berigtiges i overensstemmelse med pkt Når de i pkt., 10.1 nævnte betingelser er opfyldt, er køberne forpligtet til at tage og sælger forpligtet til at udstede endeligt skøde Såfremt en eller flere af ovennævnte betingelser ikke opfyldes, er sælger berettiget til at træde tilbage fra handelen, uden at der fra købernes side kan fremsættes krav af nogen art Betales købesummen ikke rettidigt, er køberne erstatningsansvarlige over for sælger efter dansk rets almindelige regler. 11. SÆRLIGE VILKÅR 11.1 Sælger udfører den overordnede byggemodning på hovedejendommen herunder anlæg af grønne fællesarealer og afholder udgifterne hertil. På overtagelsesdagen indestår sælger for, at der er anlagt kørevej til den købte ejendom. Kørebelægninger færdiganlægges, når en passende del af de bygninger, som opføres på de enkelte ejendomme inden for lokalplanområdet, er færdigopførte og under hensyntagen til årstid/vejrlig Afledning af overfladevand fra udstykningsområdet sker bl.a. via åbne grøfter. Køberne er forpligtet til at sikre at afledningsevnen i de anlagte grøfter ud for ejendommen ikke forringes i byggefasen. Sælgeres rådgiver kan på begæring anvise, hvorledes overkørsler kan anlægges, så afstrømningen ikke hindres Sælger afholder følgende tilslutningsomkostninger: - Kloak- og renseanlæg. Kloakledning for spildevand bliver for sælgers regning fremført til ejendommens skel inden overtagelsesdagen. - Vand. Stikledning med stophane bliver for sælgers regning fremført til skel inden overtagelsesdagen. - Elforsyning. Elforsyning bliver for sælgers regning fremført til ejendommens skel inden overtagelsesdagen. - Naturgas: Forsyningsnet bliver for sælgers regning fremført til ejendommens skel inden overtagelsesdagen. - TV, bredbånd og telefon: Fibernet til TV, bredbånd og telefon bliver af EnergiMidt uden omkostninger for køberne frem til ejendommen inden overtagelsesdagen Køberne afholder følgende tilslutningsudgifter: - Tilslutningsafgift til fibernet. Side 6 af 9

7 - Tilslutningsafgift (stikledningsbidrag) til naturgasnettet iht. forsyningsselskabets til enhver tid gældende takster, pt kr, ekskl. rnoms Køberne afholder ligeledes alle udgifter til fremføring af forsynings- og afløbsledninger (stikledninger), kabler, signalkabler og lignende fra tilslutningsstedet og ind på ejendommen, herunder til de bygninger, som skal opføres på ejendommen, samt øvrig byggemodning på ejendommen Køberne er gjort bekendt med, at lokalplanområdet er under udvikling, og køberne er derfor forpligtet til før og efter overtagelsesdagen at tåle de gener, som er en følge heraf, herunder til at tåle alle ulemper ved byggemodningens udførelse. 12. ÆNDRINGER OG LEGITIMATION 12.1 Sælger tiltræder ved sin underskrift på denne købsaftale kun de i købsaftalen oprindeligt anførte aftalevilkår. Enhver ændring af aftalevilkårene skal for at være gyldig fremgå af et tillæg/allonge til købsaftalen og skal tillige være dateret og underskrevet af såvel sælger som køberne eller købernes advokat Køberne er gjort bekendt med, at sælgers advokat, i henhold til lov nr. 442 af 11. maj 2007 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, har pligt til at kræve, at køberne senest samtidig med underskrift på købsaftalen legitimerer sig, ligesom sælgers advokat har pligt til at opbevare afgivne id-oplysninger i mindst 5 år. Legitimation skal ske i form af forevisning af pas, kørekort eller lignende, hvoraf billedlegitimation og CPR-nr. fremgår. For selskaber skal der forevises gyldig tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der ikke må være mere end 6 måneder gammel. 13. ADVOKATBISTAND 13.1 Sælgers advokat er advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund, Silkeborg. Sælger eller sælgers advokat udarbejder skøde og refusionsopgørelse samt forestår berigtigelsen af overdragelsen. Skødet vil blive tinglyst digitalt Køberne har til enhver tid ret til for egen regning, at lade sig repræsentere af egen advokat eller andre rådgivere, og køberne erklærer ved deres underskrifter på nærværende købsaftale, at være opfordret til at anvende egen rådgiver. 14. TILBUD - ACCEPT AF TILBUD 14.1 Indtil såvel købernes som sælgers underskrifter på denne købsaftale foreligger, er denne at betragte som et tilbud, som bortfalder, såfremt køberne fortryder før sælgers accept. 15. ENERGIMÆRKNING 15.1 Sælger oplyser, at ejendommen ikke er omfattet af Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger (Energimærkeloven), idet købsaftalen vedrører en ubebygget grund, 16. TILSTANDSRAPPORT MV Køberne har ikke fra sælger fået udleveret tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, idet købsaftalen Side 7 af 9

8 vedrører køb af en ubebygget grund. 17. FORTRYDELSESRET 17.1 Køberne er orienteret om, at køberne kan træde tilbage fra handlen i henhold til reglerne om fortrydelsesret i kapitel 3 i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (LBK nr. 148 af 15. februar 2013) og har modtaget særskilt erklæring herom, jfr. bilag Fortrydelsesfristen er 6 hverdage. Der henvises om fristens begyndelsestidspunkt m.v. til bilag OMKOSTNINGER 18.1 Registreringsafgift vedrørende skødet betales af køberne alene. Registreringsafgiften forfalder til betaling på sælgers anfordring Hver part betaler honorar til egen advokat og andre egne rådgivere. 19. BILAG Bilag 1: Bebyggelsesplan Bilag 2: Forureningsattest vedr. matr. nr. 60 sz Linå by, Linå Bilag 3: Do. vedr. matr. nr. 60 ri sms. Bilag 4: Bekræftelse fra Silkeborg Kommune vedr. områdeklassifikation Bilag 5: Geoteknisk Undersøgelsesrapport Bilag 6: Grundejerforeningsvedtægt Bilag 7: Standardgaranti DE m.fl. Bilag 8: Oplysning om fortrydelsesret Bilag 9: Tegningsudskrift vedr. sælger UNDERSKRIFTER: Svejbæk, den / 2014 Silkeborg, den / 2014 Som sælger: For Ejendomsselskabet Kildevej ApS Som købere: (Sten Christensen) (x) (x) Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed f.s.v. angår sælger: Navn: Stilling: Navn: Stilling: Side 8 af 9

9 Bopæl: Bopæl: Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed f.s.v. angår køberne: Navn: Stilling: Bopæl: Navn: Stilling: Bopæl: Side 9 af 9

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere