LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013"

Transkript

1 Thy A26 Nykøbing LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Salling Ørding

2

3 FORORD Morsø Kommune har i januar 2012 ansøgt Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om midler til at gennemføre områdefornyelse i Ørding. Indholdet til programmet er udarbejdet i gennem en borgerdreven udviklingsproces med Ørdings borgere. Processen og udarbejdelse af programmet er organiseret og styret af Morsø Kommune, Team Byplan. Programmet indeholder en redegørelsesdel, der beskriver særlige forhold ved området samt en beslutningsdel, hvor det fremgår, hvilke projekter, der skal gennemføres, og hvilke succeskriterier, de skal opfylde. Kommunalbestyrelsen ønsker at takke for det store engagement i processen og de mange gode idéer, der kom frem i løbet af idéværkstederne. Lauge Larsen Borgermester i Morsø Kommune INDHOLD FORORD 3 OMRÅDEBESKRIVELSE 5 ORGANISERING OG PROCES 8 IDEER OG KORTLÆGNING 13 HELHEDSPLAN 18 INDSATSOMRÅDER 22 BEHOV FOR BYGNINGSFORNYELSE 34 BUDGET OG TIDSPLAN 36 FUNDRAISING 37 INVESTERINGSREDEGØRELSE 38 Færge til Thy Thy A26 Nykøbing Færge til Thy Salling Ørding Oversigtskort over Mors 3

4 4

5 OMRÅDEBESKRIVELSE Morsø Kommune omfatter øen Mors med Agerø og er beliggende i Limfjorden i det nordvestlige Jylland. Et område med store naturmæssige potentialer og kvaliteter. Morsø Kommune er en del af Region Nordjylland. Landsbyfornyelsen omfatter landsbyen Ørding og dens nære omgivelser. Ørding har 183 indbyggere pr. 1. januar Ørdings landskab Ørding er en del af Midtmors Syds karakteristiske landskab. Et område der spænder fra den centrale del af Mors fra Frøslev til den nordlige del ved Ørding. Landskabskarakteren fortsætter op på den nordlige side af A26 til Tøving, men får en naturlig opdeling af vejen, som krydser øen. I Midtmors Syd-området er der et overvejende storbakket og jævnt bundmorænelandskab, intensivt dyrkede middelstore til store markfelter opdelt af jorddiger og hegn, med spredtliggende gårde og husmandssteder. Landsbyerne ligger overvejende ved overgangen fra morænefladen til de omkringliggende landskabskarakterområder. Ved Ørding strækker kystforlandet sig ind i området og skaber en stærk forbindelse til fjorden. Ørding by er hævet over kystforlandet, som afgrænses af de tidligere småfjorde Strømdalen, som ender ved Årbækmølle strand og Ørding- Sillerslev kær (Se kort til højre). Ørding-Sillerslev kær er udpeget til et potentielt vådområde. Området ligger i bunden af et smalt dalstrøg, som er ca. 150 m bredt i den østlige ende og er under kraftig tilgroning med tagrør og pilekrat. Natur- og turismekvaliteter I området fra byen mod de to strande Årbækmølle strand og Ørding Feriebys strand åbner sig nogle unikke og smukke kig til Limfjorden og Salling på modstående side. Mellem byen og fjorden strækker sig opdyrkede arealer, og den sidste strækning udgør lavt liggende strandenge. De to strande har i dag forskellige funktioner. Stranden ved Årbækmølle er den folkelige og aktive strand. Her afholdes hvert år Sankt Hans og Årbækmølle Musikfestival. Området er indrettet med shelters, bålplads og multtoilet til glæde for både de lokale og turisterne. Standen ved Ørding Ferieby er godkendt badestrand. Det er her folk bader, turister såvel som de lokale. Der bliver flere gange årligt taget vandprøver for at dokumentere badevandskvaliteten og stranden er forsynet med livredningsudstyr. Der blev i 2009 beskrevet og afmærket rute langs Morsøs kyst. Den angiver en rute hele vejen rundt om øen og kommer også med foreslag til mindre turer langs kysten og lidt længere ind i baglandet. Kysteruten passerer både stranden ved Ørding Ferieby og stranden ved Årbækmølle og har et forslag til en rundtur ind omkring Ørding-Sillerslev kær. Sydøst for byen ligger Ørding Ferieby. Ørding Ferieby sommerhusområde blev etableret i 70 erne og har ca. 43 antal matrikler. Området er placeret kystnært og i gåafstand til Ørding by og dens faciliteter. Historie Ørding formodes at være fra omkring 1100-tallet. På denne tid anvendtes der typisk ing i slutning af bynavnet, hvilket passer fint sammen med at kirken menes opført i slutningen af 1100-tallet. Byen nævnes for første gang i 1415 i forbindelse med et skødebrev. Mod stranden ved Feriebyen ligger en klynge ældre bebyggelse, hvor efter vejen dertil er navngivet Østerbyen. Ved kig på martrikelkortet fra 1844 findes forklaringen. På dette tidspunkt var byen opdelt i to mindre grupperinger, en bebyggelse Vest byen mod nordvest og Østerbyen mod sydøst. Den struktur forsvandt gradvist ved udbyggelse af boliger i gennem 1900-tallet - først langs Bygaden og Kongehøjvej, og dernæst udbygning af boligområderne på Møllestien, Skolesvinget og senest udstykning i Søndertoften 1980 erne. Indbyggere og aktiviteter Byen har et aktivt forenings- og fritidsliv, som er med til at arrangere et bredt spektre af arrangementer for både ældre og unge. Der udover har byen en velfungerende Friskole og Fribørnehave, som er med til at samle børnefamilier fra byen og oplandet. Ørding /Sillerslev kær Kort over området omkring Ørding Strømdalen 5

6 Vittrupvej 6 Ørding Feriebyen Badestranden v. Feriebyen Oversigtskort over Ørdingby, Ørding ferieby og Årbækmølle 2009 Årbækmøllestrand Årbækmøllevej Østerbyen Skolesvinget Møllevej Bygaden Kongehøjvej Søndertoften Møllesmindevej

7 Bymiljøet Byen er centreret omkring Bygaden og Kongehøjvej, med åbne marker op til strækninger på begge veje. På Bygaden fra kirken ned til, hvor vejen møder Kongehøjvej, opleves en fortætning af bymiljøet. Mindre 1½ plansboliger er placeret på smalle matrikler tæt på vejen. Dette skaber en fornemmelse af at være i byens centrum. I området ved kirken er der sket en fortætning af funktioner; et omdrejningspunkt hvor købmanden, busstoppestedet, friskolen og ikke mindst kirken er placeret. Ørdings Kirke er placeret på byens højdepunkt og er således hævet over gadeniveau på den ende side og de åbne marker mod Limfjorden på den anden side. Kirken kan opleves på lang afsted og fungerer derved som et landmark i området. Ser man på orthofotoet fra 1954, ses det også tydeligt, hvordan den oprindelige bygningsmasse på dette tidspunkt var placeret omkring Bygaden og Kongehøjvej. De nyere boligområder på Skolesvinget, Møllestien, Bytoften og Søndertoften er gradvist kommet til sidenhen. Områderne indeholder primær beboelse og servicefunktioner og andet erhverv er stadig hovedsagelig placeret i forbindelse med Bygaden og Kongehøjvej. På Kongehøjvej og Bygaden ses stadig resterne af de gamle servicefunktioner nogle bedre bevaret en andre. På hjørnet mellem de to veje ligger den gamle købmandsgård, lidt længere nede af Kongehøjvej ligger den gamle skole, men bedst bevaret er nok den gamle smedje og dens bolig, som i dag fungerer som et levende smedemuseum i skoleferien. Erhverv og detailhandel Ørding er en af øens små, men stadig eksisterende servicebyer med de mest centrale servicefunktioner. I Ørding var der i 2009 (Kommuneplan 2009) 4 detailhandelsforretninger (købmand, frisør, radio/ tv forhandler og mekaniker) og 4 produktionsvirksomheder, hvoraf de tre har 1-5 medarbejder i produktionen og den fjerde har medarbejdere. En stor del af den daglige handel foretages ved købmanden. Her i efteråret 2012 blev købmanden i Ørding og Sillerslev sammenlagt, efter købmanden i Ørding valgte af fratræde sin forpagtning af lokalerne. Købmandsvirksomheden drives fortsat i lokalerne i Ørding og indkøbsmulighederne er således uændret for borgerne i Ørding. Trafikale forhold Vejnettet i Ørding består af to hovedgader Bygaden og Kongehøjvej, hvor flere mindre veje kobler sig på og giver adgang til de omkringliggende landsbyer, Nykøbing og Næssundvej. Bygaden har mod syd to sideveje, som skaber gode forbindelser til de to strande; Årbækmøllestrand og stranden ved feriebyen. Derudover er der mindre boligveje. Der er indrettet offentlige parkeringsarealer to steder i byen ved skolen /købmanden / kirken på Bygaden og ved forsamlingshuset / Jagt og fiskeri på Kongehøjvej. Begge parkeringspladser er i relativ god stand og dækker behovet for parkering. På trods af, at det nødvendige antal parkeringspladser tæt ved købmanden er til rådighed, undlader folk oftest at anvende dem og parkerer langs vejen lige udenfor, hvilket skaber større trafikale problemer. Ørding betjenes med kollektiv trafik på en forbindelse fra Nykøbing til Hvidbjerg. I hverdagene er der 7 afgange mellem kl. 7 og kl. 18. Derudover er der mulighed for flexture på andre tidspunkter. Orthofoto over Ørdingby, Ørding ferieby og Årbækmølle

8 ORGANISERING OG PROCES Projektets organisation Områdefornyelse i landsbyerne er baseret på engagement og forankring i den enkelte landsby, projektforløbet tilrettelægges, så beboerne føler, at det nytter at bidrage i udviklingen af deres lokalsamfund og de får et ejerskabsforhold til projektet. Processens hovedlinier var fastlagt på forhånd og således var de lettere at involvere sig og undgå, at ildsjælene brændte ud undervejs. Det er vigtigt, at organiseringen sikre en forankring i lokalsamfundet med et bredt spektrum af forskellige interesser - et forpligtende samarbejde med en imødekommende tilgang og en forankring i de øverste beslutningsniveauer i kommunen. For at understøtte processen og være bindeled mellem beboerne og den kommunale organisation blev der dannet en projektgruppe. Projektgruppens opgave var primært at sikre, at processen opfyldte de ovenstående kriterier og at forestå udarbejdelsen af programmet. Projektgruppen består af: Arne Kirk, Natur og Miljø chef Karina Kobæk, Civilingeniør i Arkitektur, Team Byplan Ann-Sophie Øberg, Urban designer, Team Byplan samt ad hoc rådgivning fra andre teams i Morsø Kommune; Team Natur, Team Byg, Team Virksomhed og Team Vej. Processen Processen vedrørende udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammet var af projektgruppen fastlagt til at forløbe i 3 faser: 1. Fase Intro, bestående af møde med nøglepersoner og offentligt borgermøde. 2. Fase Planværksteder, bestående af 4 idéværksteder med forskellige temaer. 3. Fase - Endeligt program, bestående af den politisk godkendelse, præsentation af det endelige program for alle borgere samt indsendelse af programmet til By, bolig og landsdistriktministeriet. Projektgruppen havde inden projektets officielle opstart inviteret en række nøglepersoner fra Ørding (bl.a. repræsentanter fra de lokale foreninger ) til et formøde. På mødet fik de indsigt i projektets omfang og budget samt lejlighed til at komme med input til, hvordan processen omkring borgerinddragelsen skulle foregå. Nøglepersonerne var herefter med til at starte debatten omkring landsbyfornyelse op i byen, så beboerne havde en chance for at udvikle gode idéer. Projektgruppen havde i samråd med nøglepersonerne fastlagt, at processen omkring landsbyfornyelsen skulle starte med et offentligt indbudt borgermøde, hvor beboerne skulle orienteres om projektet og den efterfølgende proces. På det offentlige borgermøde skulle der nedsættes arbejdsgrupper med beboere, der ville deltage i 4 følgende idéværksteder, hvor idéer skulle fostres og projekter fastlægges. Idéværkstederne havde hvert et tema og tilhørende aktivitet 1. Idéværksted - Idéudvikling og ønskeworkshop 2. Idéværksted - Gåtur og gennemgang af beboerønsker 3. Ideværksted - Skitsering af projekter og prioritering 4. Idéværksted - Præsentation af helheden, projekterne og budgettet Møder og idéværksteder fandt sted i Ørding Forsamlingshus og på Ørding Friskole, med et flot fremmøde på mellem borger fra Ørding. Alle forslag og idéer er blevet drøftet i projektgruppen undervejs og samlet i den helhedsorienteret plan for Ørding, der har dannet grundlag for dette program. Diagram for rollefordeling i processen, som dokumenteres gennem programmet. Andre kommunale forvaltninger Områdefornyelsen Kommunnalbestyrelsen Projektgruppe Udvalgte nøglepersoner Arbejdsgruppe Byen Arbejdsgruppe med helhedsplan og delprojekter (indsatsområder) By, bolig og landdistriktsministeret Evt. lokale fonde 8

9 Idéværksted i Ørding Forsamlingshus Hvor er dit yndlingssted i Ørding? 9

10 Landsbyfornyelse - Ørding Friskole Som et sideløbende projekt blev der udarbejdet et skoleprojekt, hvor børnene kom med deres bud på landsbyfornyelse i Ørding. Projektet blev udarbejdet som en del af en temauge på Friskolen. Der blev arbejdet med udformning og udsmykning af fuglehuse under 3 forskellige temaer; Fremtids visioner for Ørding, Personkarakterer fra Ørding og Virksomheder / funktioner i Ørding. Børnene var igennem tre faser i udviklingen af deres fuglehuse; skitsering på hvad de ønskede at lave, tekstbeskrivelse af fuglehuset og udformning af fuglehuset. Else Marie og Tage Pedersen fra Tempa Håndværk var idégeneratorer og vejledere for børnene i udformningsprocessen. Som hovedtema og ramme for projektet havde de defineret, at fuglehusene skulle holdes af et par hænder. Hænderne skulle symbolisere fællesskabet og det at løfte i flok i de små landsbysamfund. Projektet gjorde børnene og deres familier opmærksomme på projektet og var med til at skabe en dialog i hjemmene om byens landsbyfornyelses projekt, og der igennem en fælles forståelse for projektet. Udarbejdelse af virksomheder og funktioner i byen 10

11 Børnenes bud: Ønske om en McDonalds i Ørding i fremtiden Børnenes bud på landsbyfornyelsen i Ørding 11

12 12

13 IDEER OG KORTLÆGNING Dialogen med beboerne er som nævnt foregået på 4 idéværksteder i perioden september - november Dialogen har som udgangspunkt taget afsæt i 4 overordnede temaer; Byens rum, Byens bygninger, Byens infrastruktur og Byens grønne omgivelser / infratruktur. På de følgende sider er alle de idéer samlet, der er kommet frem i løbet af processen, både på idéværkstederne og på postkort og andre henvendelser. Derudover er der lavet en analyse til hvert tema på baggrund af borgernes input. Idéer og analyse danner grundlag for et koncept for hvert tema. Idéerne er indtegnet på kortet med én markering, selvom der er mange, som har foreslået det samme. Der er således ikke på de følgende kort foretaget en prioritering af idéerne. Kortene giver et samlet overblik over alle de idéer, der ligger til grund for den senere prioritering for Ørding. Skumring ved Årbækmølle i forbindelse med byvandringen 13

14 TEMA: BYENS RUM Borgernes ønsker er sammenholdt med en overordnet analyse af byens rum som værende steder, hvor borgerne i Ørding mødes i dag og potentielt kan mødes fremover. De eksisterende byrums forskelligartede karakterer er en kvalitet, som bør bevares og understøttes. Sammenhængen i mellem byrummene og tilknytning til Bygaden bør forstærkes og underbygges. UDBYGNING AF ERHVERSOMRÅDE / HISTORISK CENTRUM FOR METAL OG MEKANIK - SOM AKTIK FOR BYEN SPORTSPLADS - KUNSTBOLDSBANE - LEGEPLADS IDRÆTSPLADSEN SKOLEN - NY SPOSRTBANE - RENOVERING AF LEGEPLADS OMRÅDE VED AKTIVITETSHUSET - GENERATIONERNESMØDESTED - ORANGERI UDEAREAL VED FRISKOLEN PARKERING OG FORAREAL - OPRYDNING - BEGRØNNING - KUNST - BÆNKE BYTORV - RUM TIL OPHOLD - FORBINDELSE FUNKTIONER PARKERING OG FORAREAL VED FORSAMLINGSHUSET BYTORV RENOVERING AF LEGEPLADS RENOVERING AF PETANQUEBANE BMX-BANE LEGEPLADSEN Borgerønsker - Byens rum Analyse - Byens rum Byrumskoncept 14

15 TEMA: BYENS INFRASTRUKTUR Borgernes ønsker er sammenholdt med en overordnet analyse af byens infrastruktur. Særligt bør der være fokus på de to centrale knudepunkter ved henholdsvis købmanden på Bygaden og ved forsamlingshuset, hvor Bygaden støder op til Kongehøjvej, og på ankomstsituationen ved indkørslen til byen fra begge ender af Kongehøjvej og fra Vitterupvej til Bygaden BYPORT / FART DÆMPENDE FORANSTALTNING NY VEJBELÆGNING BYPORT / FART DÆMPENDE FORANSTALTNING DÅRLIG UDSYN NY VEJBELÆGNING OG ENSRETNING DÅRLIG UDSYN FART DÆMPNING 40 KM ZONE KRYDSENEDE TRAFIKANTER PARKERING VED KØBMANDEN DÅRLIG UDSYN BYPORT / FART DÆMPENDE FORANSTALTNING TRAFIKERE KRYDS KRYDSENEDE FODGÆNGERE BYPORT / FART DÆMPENDE FORANSTALTNING Borgerønsker - Byens infrastruktur Analyse - Byens infratruktur Koncept for byens infrastruktur 15

16 TEMA: BYENS BYGNINGER Borgernes ønsker er sammenholdt med en overordnet analyse af byens bygninger som overordnet betragtes som henholdsvis boliger og fælleshuse. Sidstnævnte forstået som bygninger med adgang eller af betydning for mange. Fælleshusene knytter sig i høj grad til byens rum og udpeget er forsamlingshuset, kirken, friskolen, fribørnehaven, aktivitetshusetskolen, missionshuset, købmanden og idrætshuset. På samme måde som for byrummene er det for fælleshusene ligeledes forbindelsen imellem og deres indbyrdes forskelligartede karakterer, der bør understøttes. BOLIG I DÅRLIG STAND BOLIG I DÅRLIG STAND BOLIG I DÅRLIG STAND BOLIG I DÅRLIG STAND MISSIONSHUS - NYT TAG AKTIVITETSHUSET - NYE VINDUER - HANDICAP WC BOLIG I DÅRLIG STAND FORSAMLINGSHUS - NYE VINDUER - HULMURSISOLERING - ISOLERING AF LOFTET - RENOVERING AF INDVENDIGE DØRE Borger ønsker - Byens bygninger Analyse - Byens bygninger fælleshuse Koncept for byens bygninger / fælleshuse 16

17 TEMA: BYENS GRØNNE OMGIVELSE Ørding er omgivet af en smuk natur, særligt i og mellem de to lavområder Ørding-Sillerslev kær og Strømdalen. De to lavområder har hver deres unikke karakterer. I området mellem kærene og byen eksisterer markvejsforbindelser, som skaber mulighed for nogle gode vandreture i området. Der er en særlig forbindelse til de to strande; stranden ved Ørding ferieby og stranden ved Årbækmølle. Der bør arbejdes mod forsat at understøtte den forbinelse og fastholde deres funktioner som støttepunkter for naturoplevelse i området. Koncept for byens grønne omgivelse KUNSTGRÆSBANE LEGEPLADS SLÆBESTED NY STI FORBINDELSE GADEKÆR - STI RUNDT OM - BRO - BÆNKE - VOLLYBANE PARKERING MULTTOILET FÆLLES GRØNT OMRÅDE MOTIIONSREDSKABER BÅLSTED M.M. LÆSKUR BADEFACILITETER Borgerønsker - Byens grønne infrastruktur Analyse - Byens grønne infratruktur 17

18 HELHEDSPLAN Helhedsplanen er lavet på baggrund af borgerønsker og ideer, overordnede analyser og de deraf udtrukne koncepter. Helhedsplanens formål er at opsamle ønsker og forslag samt at indskrive dem i en helhed - i en samlet plan for Ørdings udvikling. De forslag, der er omfattet af landsbyfornyelsesindsatsen, er markeret med en hvid ramme, og disse indgår umiddelbart i budgettet og etapeplanen for de næste 5 år, frem til De forslag som ikke er markeret med en hvid ramme, skal ses som potentielle fremtidige indsatser som borgerne, med dette redskab i hånden kan søge fonds- og puljemidler til at få realiseret. Hovedgreb: Der er arbejdet med to hovedgreb i landsbyfornyelsesprojektet. En samlende og løftende linie gennem byen. På kortet er den markeret som den lyserød linie. Elementerne på linien skal være med til at skabe sammenhæng i byrummene og stramme op omkring den visuelle fortætning af byrummene på Bygaden og Kongehøjvej. Som supplement til dette er kirkestien fra Søndertoften et element, der skal skabe forbindelse fra denne lidt isolerede del af byen (Søndertoften) til byens funktionscentrum. Der udover er der arbejdet med et hovedgreb for oplevelser / funktioner uden for bygrænsen for yderligere at understøtte den unikke natur og eksisterende turistpotentiale i området. Der er arbejdet med et koncept omkring stiforbindelser og grønne støttepunkter, som favner både attraktioner for den almindelige borger og turister i området (se de grønne linier og punkter uden for bygrænsen mod fjorden). 18

19 Byport Fartdæmpende foranstaltning Kombineret cykel- og gangsti Idrætshuset Renovering af klimaskærn, ny varmekilde og bedre badefaciliteter Byport Fartdæmpende foranstaltning Grøn oase Grøn oase Aktivitetshuse Handicap wc og nye vinduer Renovering af legeplads Generationernes mødested Orangeri Kunstgræsbane Årbækmølle Strand Simpelt slæbested Vej beplantning Missionhus Nyt tag P i Ny belysning Bytorv Binde funktioner i området sammen og skabe opholds rum og parkering. Område forskønnelse Belysning, beplantning, skulptur og fartsækkende foranstaltning Forsamlingshuset Nye vinduer, isolering, bænke og renovering af indv. dører. Sø Adgang til søen og vandkanten Sti, bænke, bro og vollybane Fodgænger overgange Bysti Belysning og skraldspande Renovering af legeplads og petanquebane BMX - bane Byport Fartdæmpende foranstaltning Manglende stiforbindelse P i Parkeringsplads Skiltning, multtoilet og infomationstavle Manglende stiforbindelse Gårute i byen Gårute - Manglende led Gåruter ud i landskabet Gåruter ud i landskabet - Manglende led Fællessti langs vej cyklende/gående Skovrydning og grønt fællesområde Udendørs motionsredskaber Bålplads, boldbane m.m. Læskur og forbedret badefaciliteter Bygninger / byggede strukturer Byrum - landskabeligt Byrum - urbant Gods ved Skælskør tændte lys på et grantræ. Landskab / natur Infrastruktur 19

20 Byport Fartdæmpende foranstaltning ZOOM PÅ HELHEDSPLAN Kombineret cykel- og gangsti Idrætshuset Renovering af klimaskærn, ny varmekilde og bedre badefaciliteter Byport Fartdæmpende foranstaltning Grøn oase Grøn oase Aktivitetshuse Handicap wc og nye vinduer Renovering af legeplads Generationernes mødested Orangeri Kunstgræsbane Vej beplantning Missionhus Nyt tag Ny belysning P Bytorv Binde funktioner i området sammen og skabe opholds rum og parkering. i Område forskønnelse Belysning, beplantning, skulptur og fartsækkende foranstaltning Forsamlingshuset Nye vinduer, isolering, bænke og renovering af indv. dører. Sø Adgang til søen og vandkanten Sti, bænke, bro og vollybane Fodgænger overgange Bysti Belysning og skraldspande Renovering af legeplads og petanquebane BMX - bane Byport Fartdæmpende foranstaltning 20

21 ZOOM PÅ HELHEDSPLAN P i Parkeringsplads Skiltning, multtoilet og infomationstavle Manglende stiforbindelse Skovrydning og grønt fællesområde Udendørs motionsredskaber Bålplads, boldbane m.m. Læskur og forbedret badefaciliteter 21

22 INDSATS: BYPORTE OG BEPLANTNING Fra de tre hovedadgangsveje til Ørding (Vittrupvej, Møllesmindevej og Kongehøjvej) ændres ankomsten ved hjælp af nye byporte. Byportene består af en række træer og kombineret med rumlefelter. Byportene skal være med til at indikere overgangen mellem land og by, både visuelt og fysisk. Hermed understeges oplevelsen af at befinde sig i byen og indirekte sænke farten. Det samme motiv anvendes ved alle tre hovedindgange til Ørding by. For yderligere at understrege, at man er inde i byen og skabe en rummelig fornemmelse heraf, arbejdes der med en beplantning langs vejen ud mod de strækninger, hvor åbne marker møder byen. Der er valgt at arbejde med en beplantning af opstammede træer, dog med en relativ spinkel stamme, således man bevarer kigget ud over markerne, ikke sænker trafiksikkerheden og stadig får den rummelige effekt, der danner et byrum. Succeskriteriet er, at overgangen mellem land og by markeres, en oplevelse af at køre inde i byen etableres og hermed skabe en fartsænkende effekt. Vejtræer 22

23 Busstoppested Skitse på udformningen af byportene e Parkering Termopladsstiber Rumlefelter Skitse på vejbeplantning på Bygaden 23

24 INDSATS: BYTORVET Der etableres et nyt bytorv, som samler og formidler forbindelserne mellem de mange funktioner på stedet. Området er knudepunkt for købmanden, kirken, friskole, bustrafikken og i nogen grad også fribørnehaven. Det betyder, området skal kunne håndtere en bred vifte af trafikanter fra bløde til hårde trafikanter og korttidsparkeringer til langtidsparkeringer og samtidig skabe rum for ophold for turister og skolebørn, der venter på at blive afhentet. Tæt ved købmanden etableres der nogle korttidsparkeringsbåse, vejarealet forsynes med en opstribning, der skal være med til binde området sammen, skabe fornemmelse af man er kørt ind på byens torv og derved have en fartsænkende effekt. I det tidligere parkeringsområde etableres et mindre opholdsrum med bænke, træer og informationstavle. Tavlen skal både kunne rumme informationer om lokale arrangementer og oplysninger om området, såsom stiforbindelse / gåruter. Samtidig skal området skabe bedre oversigtsforhold over Bygaden ved udkørsel fra Skolesvinget. Ved ventearealet mellem skolens sti og busstoppestedet arbejdes der med at lave nogle aktivitetszoner for børnene. Disse elementer skal fortrinsvis være elementer i belægningen, således arealet ved ekstraordinære begivenheder kan anvendes til parkering. Ved busstoppestedet arbejdes der på at etablere en anderledes vente mulighed ved at forsyne busskuret med gynger i stedet for den traditionelle bænk. Bytorvet forsynes med en ny karaktergivende belysning, som skal være med til at gøre bytovet til et attraktivt byrum også efter mørkets frembrud. Belysning får karakter af stemnings- og effektbelysning og skal skabe et velbelyst og afgrænset rum i byen. Succeskriteriet er, at der kommer til at ske en bedre trafikafvikling på stedet ved at etablere parkeringsmulighederne de rigtige steder. Skabe sammenhæng mellem de eksisterende funktioner og lave et opholdsrum for borger, turister og Opridsninger i belægningen Stemningsbelysning er med til at danne rum efter mørkets frembrud Eksempel på busskur med hængekøje Infotavle 24

25 Busstoppested Parkering Skitse på udformning af bytorv Legezone Legezone 25 Opholdszone med skiltning og opslagstavle Parkering Parkering Eksempel på rød opstribning

26 INDSATS: OMRÅDET VED FORSAMLINGSHUSET I området ved forsamlingshuset, Jagt og fiskeri og parkeringsarealet på modstående side er det ønsket at skabe et visuelt løft og skabe en bedre forbindelse fra de to funktioner til parkeringsarealet på den modstående sidde. Løftet består af en række mindre tiltag, som skal være med til at løfte området i sin helhed. Projektet indeholder en begrønning af parkeringsarealet, udført ved at udtage parkeringspladser til beplantning bestående af 2 træer. Samtidig ryddes der op i den eksisterende beplantning rundt ved parkeringsarealet. For at skabe en bedre forbindelse mellem de to sider forsynes vejen med rumlefelter i samme farve som på bytorvet. Rumlefelterne forventes at have en fartsænkende effekt og skabe en visuel sammenhæng med bytorvet. På den anden side af vejen gives der et løft af enkelt elementer i /udenfor forsamlingshuset, som er et samlingssted for alle byen borgere og ved Jagt og fiskeri placeres en skulptur som erstatning for det træ som tidligere stod der. Succeskriteriet er at skabe et visuelt løfte af området, gøre opmærksom på, at fodgængere krydser vejen på stedet og skabe en visuel sammenhæng gennem byens to hovedgader; Bygaden og Kongehøjvej. Eksempel på rund bænk, Stig Lommers Plads. 26

27 Parkeringsareal Jagt og Fiskeri Skultptur Forsamlingshuset Eksempel på skulptur Skitse på området ved forsamlingshuset 27

28 INDSATS: STRANDENE Ved de to strande er der arbejdet med to indsatser som skal underbygge natur og kultur oplevelser i Ørdings nærområder. Elementerne skal fungere som enkelte funktioner og være støttepunkter for folk, der færdes til fods i området og natur og kultur interesser. Ved Årbækmølle strand er der arbejdet med at øge kvaliteten for strandens eksisterende anvendelse. Det er i dag stedet, hvor mindre båd / jolle søsættes. Det besværlig gøres af bundforholdene på arealet ned til stranden og på stranden. Der vil derfor blive lavet et simpelt slæbested til de lokale lystfiskere, turister med joller, gummibåde osv. Samtidig forbedres bundforholdene på arealet ned til stranden til glæde både for bådfolkene men også til glæde ved afholdelse af Årbækmølles musikfestival. Succeskriterieret er, at lystfiskere får en god adgang til stranden så både lokalbefolkning og turisternes fritidsinteresse understøttes. 28

29 Ørding Årbækmølle Ørding Østerbyen Stranden Årbækmølle strand Offentlig tilgængelige shelters, bålplads og multtoilet. Anvendes til søsætte af mindre både, afholdelse af Sankt Hans og Årbækmølle Musikfestival. Strand ved Ørding feriebyen: Oftenlig badestrand med livredderudstyr, bænke og to ældre fiskerskure. Stranden ved Årbækmølle Orthofoto over strandene 29

30 INDSATS: STRANDEN VED ØRDING FERIEBY Ved stranden ved Ørding Feriebyen forbedres stedet ved at lave bedre muligheder for badning og ophold. Ved Ørding Feriebys stand er strandkanten meget smal, hvilket besværliggør anvendelsen som badestrand, da liggemulighederne på stedet således ikke er ret gode. For at imødekomme dette problem på det ellers rigtige fine badested, opsættes en række træpæle fra vandet og op til kanten af strandengen. Mellem træpælene opsættes hængekøjer til solbadning. Træpælene er yderligere med at skabe rum og er karaktergivende elementer, som kan bruges i leg og badning på stranden. Området forsynes derudover men en skur. Skuret skal have en multifunktionalitet som læsted, omklædningsted, opbevaringsted og udsigtpost. Skuret bliver et støttepunkt både i sommer og vinter halvåret. Længere oppe af Strandvejen (100 m) etableres 4-8 parkeringspladser og et multtoilet, som skal betjene stranden. Succeskriteriet er, at fritids- og turistfaciliteterne i form af parkering, wc, ophold og badefaciliteter opgraderes og hermed skaber et stærkt støttepunkt uden for byen. Skitse på strandprojektet ved Ørding ferieby med nye badefaciliteter og opholdsmuligheder 30

31 Skitse på placering af parkering og multtoilet ved stranden til Ørding feriebyen 30e 7000n Østerbyen Stranden P-plads (inklusiv skiltning herfor) Multtoilet 30c Stranden 42a Hængekøje mellem pæle, Hjerting. Eksempel på læskur / pitstop / udsigtspost. Eksempel strandpromenade, Hjerting. Afmærkning af parkering 31

32 INDSATS: KIRKESTIEN Den allerede etablerede og velholdte sti fra Søndertoften til kirken forsynes med belysning og skraldespande for at skabe en bedre forbindelse mellem det nyere boligkvarter på Søndertoften og byens funktionscentrum ved kirken, købmanden, friskolen, fribørnehaven m.fl. Succeskriteriet er, at der skabes en sikker og direkte forbindelse mellem de to dele af byen, som også kan bruges efter mørkets frembrud. Opsætning af affaldsspande 32

33 Kirken Kirkestien Søndertoften Belysning på stien som pullert armaturer Markering af kirkestiens placering 33

34 BEHOV FOR BYGNINGSFORNYELSE I forbindelse med landsbyfornyelsen (områdefornyelse) har Morsø Kommune muligheder for at søge en ekstra pulje om midler til bygningsfornyelse. Den tidligere statslige pulje til bygningsfornyelse i i udkantsområderne Indsatspuljen, er ophørt med udgang af 2012, og Morsø Kommune kan som tidligere ikke anvende midler herfra. Dog har Morsø Kommunen en ordinær bygningfornyelsepulje, hvor fra man kan søge om midler til renovering og nedrivning af dårlige boliger. Der er i Ørding en række boliger af dårlig stand og forfald. Dette påvirker ikke blot værdien af det enkelte hus, men også det omkringliggende bymiljø og kan være med til at starte en negativ udvikling i bymiljøet. Det er derfor vigtigt at gøre en indstats for enten af renovere eller nedrive de dårlige boliger. Beboerne i Ørding har peget på en række boliger, Morsø Kommune bør være opmærksomme på. Der arbejdes løbende med renovering og nedrivning, og disse boliger vil indgå i det arbejde. Succeskriteriet for de dårlige boliger er, at der indgås frivillige aftaler om nedrivning eller renovering. Tomme og/eller forfaldne bygninger fylder meget i debatten om, hvordan landdistrikterne kan forbedres for bosætning. Forfaldne bygninger bidrager til et negativt billede af de landsbyer og landområder, hvor de findes, og der er risiko for, at en hel landsby eller et område kan blive kendt som ikke attraktivt for såvel bosætning som turisme. Morsø Kommune mærker som andre kommuner i yderområderne, at der sker en flytning fra landet og landsbyer ind til de større byer. Det efterlader et overskud af huse, hvor de mindst attraktive boliger først kommer til at stå tomme, nedslidte og skæmmende for omgivelserne. Ørding har flere nedslidte huse, som er synlige i bybilledet. Det kombineret med at området er velbesøgt af kommunes indbyggere og turister betyder, at de skæmmende bygninger bliver synlig for mange og skaber et negativt indtryk af området. Derudover er der i byen en række samlingssteder, som er i forfald. Bag samlingsstederne står et stærkt foreningsliv, som ville kunne blomstre yderligere ved renovering af bygningsmasserne og måske endda ved en energibesparende renovering, give et økonomisk råderum for foreningerne, som ville kunne igangsætte nye initiativer. Som nævnt har Ørding også en række potentialer såsom et aktivt foreningsliv, spændende kulturmiljø, flot natur og landskaber. Det er vurderingen, at Ørding har gode muligheder for at udvikle sig positivt med hensyn til bosætning og turisme med støtte fra områdefornyelsen og bygningsfornyelsen. Morsø Kommune ansøger om 0,6 mio. kr. fra den særlige statslige udgiftsramme til bygningsfornyelse i forbindelse med områdefornyelsen i Ørding. Missionshuset 34

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Områdebeskrivelse 05. Initiativer, organisering og proces 09. Ideer og kortlægning af temaer 12. Tema 13. Formål og helhedsplan 17

Områdebeskrivelse 05. Initiativer, organisering og proces 09. Ideer og kortlægning af temaer 12. Tema 13. Formål og helhedsplan 17 LANDSBYFORNYELSE I SEJERSLEV OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE FEBRUAR 2014 2 FORORD INDHOLD Morsø Kommune har i januar 2013 ansøgt Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om midler til at gennemføre

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Attrup 4 Marie Magdalene

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 03 RØNDE INDHOLD D Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Følle 4 Skrejrup 8 SAMMENFATNING FOR

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Byvandring og workshop i Bjergby

Byvandring og workshop i Bjergby Byvandring og workshop i Bjergby Sahara Søen Forskønnelse Put and take Eksisterende sti Belysning Samlet stiforløb Ny forbindelse med henblik på sammenhængende stiforløb igennem byen Bedre forhold for

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Skodsbøl Landsbylaug Historie Vision Strategi Handling

Skodsbøl Landsbylaug Historie Vision Strategi Handling Historie Vision Strategi Handling Indledning... 3 Historie... 3 Vision... 3 Strategi... 4 Handling... 5 Projekt 1: Tilslutning af EL... 5 Projekt 2: Tilslutning af Varmepumpe... 6 Projekt 3: Tilslutning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 Dagsorden Velkomst v. Jørgen Christensen Status for områdefornyelsen Præsentation af indsatsområderne

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Det gode liv i Galten Midtby

Det gode liv i Galten Midtby Det gode liv i Galten Midtby Statusnotat, Omdannelse af Galten Midtby Baggrund Galten Bymidte står over for en større renovering og fornyelse. Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 De fleste vil kunne skrive under på, at Taarbæk er Verdens bedste landsby. Taarbæk er noget særligt. Når folk er flyttet hertil, vil de ikke væk igen. Men hvad er det, som tiltrækker

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN OTTERUP - BYEN VED STRANDEN BYMIDTEN Otterup er en mindre, tidligere stationsby på det nordlige Fyn med knap 5000 indbyggere. Dog er Otterup den største by på Nordfyn og med en beliggenhed 15 km N for

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

Fremtidig udvikling og tilpasning i Kalvehave området

Fremtidig udvikling og tilpasning i Kalvehave området Fremtidig udvikling og tilpasning i Kalvehave området Nærværende tilpasningsplan for hele Kalvehaveområdet tager udgangspunkt i de karakteristika der beskriver området, - for at fastholde, og ultimativt

Læs mere

#1 Fritidsområde. #4 Roklub Silo. #7 Byporte. Forbindelse mellem by og havn. Grusplads. Fritidshavn. Sti langs vandet. Vestergade

#1 Fritidsområde. #4 Roklub Silo. #7 Byporte. Forbindelse mellem by og havn. Grusplads. Fritidshavn. Sti langs vandet. Vestergade F O R S L A G T I L I N D S AT S O M R Å D E R #2 Forbindelse mellem by og havn #3 Grusplads #1 Fritidsområde Strand #4 Byporte Havnega de Museum #8 Fritidshavn #5 Sti langs vandet Kirke Vestergade Skole

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere