Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner"

Transkript

1 Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø og servicemål Miljømål Servicemål Fremtidig vandforsyningsstruktur Retningslinjer Redegørelse Forsyningsområder Retningslinjer Redegørelse Hovedvandværker Erstatningsboringer Retningslinje Redegørelse Supplerende vandforsyning Retningslinjer Redegørelse Retningslinjer Redegørelse Undersøgelse af forsyningssikkerhed Kvalitetssikring Beredskabsplan og tilsyn Tilsyn med vandkvaliteten Retningslinjer Redegørelse Forholdsregler ved utilfredsstillende vandkvalitet Retningslinjer Redegørelse Teknisk tilsyn Retningslinjer Redegørelse Retningslinjer for vandværkerne Regulativ for de almene vandværker Takstblade Retningslinjer Redegørelse Passagebidrag Indberetning af vandmængder Retningslinje Redegørelse Fornyelse af indvindingstilladelser Retningslinje Redegørelse Offentliggøre analyseresultater Retningslinje Redegørelse Ekspropriation Vand til brandslukning Prognose for vandforbrug Mindre enkeltanlæg

2 Bolig- og erhvervsarealer Sommerhusområder Større husdyrbrug Vandforbrug i dag Vandbehov i 2024 Tidsrækkefølge Status Nuværende forsyningsstruktur Forsyning over kommunegrænsen Almene vandværker Vurdering af tilstand Teknisk tilstand Kapacitet og forsyningsevne Råvandskvalitet Rentvandskvalitet og -tab Mindre og større enkeltanlæg Stamdatablade Alrø Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Amstrup Ege Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Balle Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Boulstrup Vandværk Stationsvej 17A, 8300 Odder (Jupiter ID 79188) Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Dyngby Str. Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Fensten Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding / 76

3 Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Gosmer Halling Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Gylling Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Hadrup Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Hou Vandforsyning Vurdering af tilstand Hundslund Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Kysing Næs Vandværk Vurdering af tilstand Neder Randlev Vandværk Vurdering af tilstand Odder Vandværk, Boulstrup Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Odder Vandværk, Ulvskov Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Oldrup Vandværk Vurdering af tilstand / 76

4 Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Over Randlev Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Stenkalvens Vandværk, Tunø Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Torrild Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Tunø Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Vandværket Skovkilde Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Print planen / 76

5 Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for Odder Kommunes planlægning af vandforsyningen i kommunen i perioden Med vandforsyningsplanen udstikker Byrådet rammerne for hvordan, vandforsyningsstrukturen i Odder Kommune kan udvikle sig i planperioden Planforslaget er vedtaget af byrådet den? Planforslaget sendes i offentlig høring i perioden 2014 til Planen er opdelt i en plandel med målsætninger og retningslinjer samt en statusdel med beskrivelse af den nuværende forsyningsstruktur i kommunen. Planen er screenet efter bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer. Du kan vælge de enkelte emner på menuen til venstre eller via rullegardinerne under de enkelte menupunkter i toppen af siden. 5 / 76

6 Målsætning Målsætningerne i Odder Kommunes Vandforsyningsplan udspringer af Byrådets overordnede vision for Teknik og Miljø, som lyder "Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv". Byrådet ønsker rent vand til alle også de næste generationer. For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser, f.eks. skal der undersøges muligheder for skovrejsning. Byrådet har der for uden vedtaget "Plan for rent drikkevand" af , som er en plan, der skal sikre, at der sker et målrettet arbejde i Odder Kommune med henblik på at sikre fortsat rent drikkevand. Planen beskriver blandt andet de planlagte og igangsatte tiltag, som vil medvirke til at sikre fortsat rent drikkevand i Odder Kommune. Nogle af disse tiltag er betinget af lovkrav og andre har baggrund i Byrådets arbejde. Formål med planen 6 / 76

7 Formålet med vandforsyningsplanen i Odder Kommune er at sikre at kommunens borgere og erhvervsliv fortsat er sikret en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, baseret på rent grundvand. Det er desuden et mål at vandforsyningsstrukturen tilgodeser en høj forsyningssikkerhed til en rimelig pris, uanset om forbrugeren er bosat på landet eller i byen. Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af grundvand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante og dyrelivet er afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyningsanlæg skal have. Baggrund Kommunen skal ifølge Vandforsyningsloven udarbejde og ajourføre en sektorplan for, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. Kommunens vandforsyningsplan skal indeholde: Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper. Angivelse af placeringen, ydeevnen og kvaliteten af de eksisterende vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg samt i øvrigt anlæggenes kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand. Angivelse af, hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, og hvilke dele af kommunen, der straks eller senere påregnes forsynet fra almene anlæg. Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene vandforsyningsanlæg. Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen. Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller om der fra kommunen skal leveres vand til forbrug uden for kommunen. Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen, herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem anlæggene Opstilling af en tidsfølge for renovering, etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet. 7 / 76

8 Plangrundlag Kommunens vandforsyningsplan er en sektorplan og dermed underordnet kommuneplanen, herunder klimatilpasningsplanen (temaplan i kommuneplanen). Vandforsyningsplanen indeholder en kortlægning af den nuværende vandforsyningsstruktur samt mål for den fremtidige vandforsyning. Desuden indeholder vandforsyningsplanen retningslinjer for kommunens administration og sagsbehandling indenfor vandforsyningslovgivningen. Nedenstående figur viser sammenhængen mellem vand og naturplaner, handleplaner, kommuneplanen og vandforsyningsplanen, som regulerer beskyttelsen af grundvandet og indvinding af grundvand. Vandplaner Målsætning og retningslinier for natur og miljøbeskyttelsen i de tidligere regionplaner erstattes fremover af vandplaner, der favner vandløb, fjorde, kyster, vådområder og grundvandet. Vandplanerne er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov nr af 20. oktober 2008 om miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). Planerne indeholder indsatsprogrammer med henblik på at sikre, at de fastsatte kvalitetsmålsætninger kan opfyldes senest i år Som udgangspunkt skal alle vandområder i 2015 have opfyldt kravene til mindst "god økologisk kvalitet", og alt grundvand skal have "god tilstand". Begrebet "god tilstand" beskrives dels ud fra mængden (den kvantitative tilstand) og dels ud fra vandkvaliteten (den kemiske og 8 / 76

9 bakteriologiske tilstand). Indvinding af grundvand til almindelig vandforsyning prioriteres højest i vandplanerne. I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov prioriteres vandressourcen efter følgende: Befolkningens almene vandforsyning, som omfatter bl.a. husholdning og institutioner Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb Andre formål, f.eks. vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhverv, golfbaner m.m. Vandplanerne er offentliggjort den 22. december 2011 og ophævet af Natur og Miljøklagenævnet i Vandplanerne er sendt i høring igen i Vandplanerne forventes vedtaget i Vandplanerne indeholder bindende rammer for kommunens fremtidige vandhandleplaner. Størstedelen af Odder Kommune er omfattet af vandplan 1.9 Horsens Fjord. En mindre del af kommunens areal ved Torrild er omfattet af to vandplaner hhv. 1.5 Randers Fjord og 1.7 Århus Bugt. For Hovedvandoplandet Horsens Fjord påvirkes en strækning af Odder å og Ulvskov Bæk af vandindvinding. I vandplanen er accepteret en påvirkning af vandløbene svarende til den aktuelle indvinding. De eksisterende indvindingstilladelser til drikkevandsindvinding kan udnyttes frem til tilladelsernes udløb, forudsat at kommunalbestyrelsen til enhver tid sørger for at både vandplanens miljømål er opfyldt, specielt for vandløb, samt at vandforsyningslovens formål også er opfyldt. Ved revision af og ved tildeling af nye indvindingstilladelser skal allerede iværksatte (kommunale og tidligere amtslige) kompenserende tilførsler af vand til vandløb vurderes på ny, og tilladelserne skal vurderes i sammenhæng med øvrige tilladelser i oplandet og vandplanens miljømål. I perioden foreslåes ingen indsats. Vandhandleplaner De statslige vandplaner skal følges op af kommunale handleplaner, som skal omsætte vandplanerne til konkrete tiltag inden for den enkelte kommunes geografiske område. Kommunerne skal vedtage sine handleplaner senest 1 år efter, at vandplanerne er offentliggjort. Handleplanen beskriver, hvordan Odder Kommune vil realisere de opstillede miljømål i vandplanerne. Handleplanen vedrører således både vandløb, søer, kystvande og grundvand. Det betyder, at der opstilles indsatsprogrammer inden for kommunens geografiske område på land, som grænser op til hovedvandoplandet. Kommuneplan 9 / 76

10 Odder Kommune har vedtaget kommuneplan den 12. august De planmæssige rammer for hvordan kommunen skal udvikle sig, herunder den forventede byudvikling, danner sammen med befolkningsprognosen for Odder Kommune grundlag for fastlæggelse af vandværkernes forsyningsområder og prognosen for det fremtidige vandforbrug. Indsatsplaner Til sikring af den fremtidige indvinding af grundvand til drikkevandsformål udarbejdes indsatsplaner for vandværkernes indvindingsoplande og de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). En indsatsplan er en handleplan for, hvorledes nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser i et indsatsområde sikres ved beskyttelse af grundvandsressourcen. Indsatsplaner udarbejdes i samarbejde mellem kommunen og vandforsyningerne på basis af en kortlægning af grundvandet, som forestås af staten. Indsatsplanerne vedrører alene grundvandsressourcen og vandværkerne i indsatsområdet og giver retningslinier for kommunens administration og beskyttelse af vandressourcen. I Odder Kommune er der udpeget 4 indsatsområder, hvor der skal planlægges indsatser i de kommende år frem til 2017: Boulstrup og Boulstrup Vest Tunø Fillerup Hundslund Derudover har Naturelsen igangsat arbejde med grundvandskortlægning af indvindingsoplande udenfor OSD. Opgaven omfatter i Odder Kommune, Torrild, Fensten, Amstrup Ege, Gylling og Stenkalvens Vandværk. For de indvindingsoplande, som udpeges som indsatsområder skal kommunen efterfølgende udarbejde en indsatsplan. Når der er vedtaget en indsatsplan, er der flere virkemidler, som kommunen kan tage i anvendelse for at sikre nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat og pesticider. Miljø og Teknikudvalget har godkendt en administrationspraksis for indsatsplanlægningen i Odder Kommuner. Nye virkemidler, som kan tages i anvendelse i de kommende indsatsplaner er: Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Regulering af pesticidanvendelse Regulering af nitratbelastning Fokus på tilsyn med virksomheder og landbrug Ekspropriation af arealer, hvor frivillige aftaler ikke er mulige 10 / 76

11 BNBO Grundvandsbeskyttelsen i Danmark varetages dels via de lovgivne beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer og dels gennem den generelle miljøregulering f.eks. i form af nationale vandmiljø og pesticidhandlingsplaner. Derudover sker der en konkret målrettet beskyttelse af grundvandet inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandværker. Kommunerne udarbejder handlingsplaner for de indvindingsoplande, som i den statslige kortlægning er udpeget som følsomme. Med baggrund i de lokale boringsnære forhold kan der imidlertid være behov for en yderligere beskyttelse af udvalgte drikkevandsboringer. I en sådan situation giver Miljøbeskyttelseslovens 24 mulighed for at etablere et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Indenfor BNBO kan der gives påbud med henblik på at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg. Formålet med at etablere BNBO er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde og derved beskytte drikkevandet, sikre responstid og evt. arealer til at foretage oprydning og afværgeforanstaltninger, evt. give mulighed for at forbedre overvågning af udviklingen i grundvandskvaliteten. BNBO beregnes som et påvirkningsområde omkring én eller flere drikkevandsboringer. Størrelse og form af BNBO afhænger af de hydrogeologiske forhold lige omkring boringen, af indvindingens størrelse samt af kontrolfrekvensen på vandværket. I løbet af har Odder Kommune beregnet og optegnet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for udvalgte kildepladser i kommunen. Der er foretaget en risikovurdering af disse kildepladser og der er udarbejdet en handleplan. 11 / 76

12 Ved iværksættelsen af BNBO med tilhørende handleplan vil BNBO træde i stedet for beskyttelseszonen på 25 m omkring indvindingsboringen. Samarbejde Odder Kommune samarbejder med de almene vandværker og distributionsvandværker bl.a. gennem Vandrådet. I Odder Kommune er hovedparten af de almene vandværker og distributionsvandværker med i vandrådet (18 ud af 20). Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem almene vandforsyninger i Odder Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som: Koordinationsforum Indsatsplaner Vandforsyningsplaner Kildepladsbeskyttelse Vandindvinding Vandforsyning i det åbne land Regulativer Andre fælles opgaver Vandrådet har bl.a. samarbejdet om sløjfning af brønde og boringer og indgår i en løbende dialog med Odder Kommune. Vandrådet kan derudover bistå de almene vandforsyninger i alle spørgsmål af administrativ, teknisk, og økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f.eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing mv. Plan Her finder du mål og retningslinjer for den fremtidige vandforsyning i Odder Kommune. Mål og retningslinjer vedrører fremtidige forsyningsområder for de almene vandværker, forsyningssikkerhed, vandkvalitet og tilsyn samt retningslinjer for vandværkerne indenfor fx regulativer og takstblade, indberetninger og offentliggørelse. Endvidere finder du også her prognose for det forventede fremtidige vandbehov i kommunen. Du kan vælge de enkelte emner på menuen til venstre eller via rullegardinerne under de enkelte menupunkter i toppen af siden. 12 / 76

13 Mål Byrådet: Vil sikre, at målsætninger og retningslinjer i statens vandplaner bliver fulgt. Vil arbejde for at beskytte overflade- og grundvand. Vil arbejde for, at beskyttelsen af grundvandet prioriteres højere end arealanvendelse og aktiviteter, der indebærer risiko for forurening. Vil arbejde for, at alle forbrugere af drikkevand sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet, hvor grundvandet kun har gennemgået en simpel vandbehandling. Vil arbejde for at bevare den decentrale vandforsyningsstruktur. Vil arbejde for fortsat sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i samarbejde med vandværkerne. Miljø og servicemål I denne vandforsyningsplan findes en række miljø og servicemål, som bl.a. udspringer af den overordnede målsætning. Målene skal gennemføres, når vandværkerne har teknisk og økonomisk mulighed for det. Vandselskaberne, som er omfattet af Vandsektorloven har mulighed for at få omkostningerne til at gennemføre de pågældende miljø og servicemål indregnet i selskabernes prislofter i det eller de år, hvor udgiften afholdes. Vandselskaber, der er underlagt Vandsektorloven, skal have Forsynings sekretariatet til at godkende, at omkostningerne til at opfylde målene kan indregnes i deres prisloft som 1:1 omkostning. Vandværker, der ikke er omfattet af Vandsektorloven, kan ligeledes indarbejde udgifterne til at gennemføre vandforsyningsplanens miljø og servicemål i deres takster. Miljømål Grundvandsbeskytttelse Byrådet ønsker rent vand til alle også de næste generationer. Det skal sikres en decentral drikkevandsforsyning, der fortsat er baseret på rent grundvand. Dette mener Byrådet bedst sker ved et fortsat samarbejde med vandværkerne om at beskytte grundvandet. For at kunne realisere dette, vurderer kommunen, at der gennemføres følgende miljømål: At de almene vandværker samarbejder om at beskytte grundvandet At de almene vandværker er medlem af Vandrådet At de almene vandværker sammen med kommunen fortsat arbejder for sløjfning af gamle brønde og boringer Mange forureninger af drikkevandet kan undgås, hvis de almene vandværker vedligeholder og fremtidssikrer vandværk, boringer og ledningsnet. Når uheldet er ude, skal det sikres, at borgerne til en hver tid har adgang til rent drikkevand. For at opfylde målet vurderer kommunen, at der skal gennemføres følgende miljømål: At de almene vandværker arbejder målrettet med at øge forsyningssikkerheden At de almene vandværker skal føre tilsyn med rentvandstankens tilstand minimum hvert 5. år At de almene vandværker sikrer / undersøger, at deres boringer er tætte 13 / 76

14 Beredskabsplan En anden måde til fremadrettet at sikre en god drikkevandskvalitet i hele kommunen er gennem beredskabsplaner. Der kan være flere årsager til, at der pludselig opstår en situation, som skal håndteres af beredskabet, for eksempel en væltet tankvogn med kemikalier tæt på kildepladsen, brud på ledningsnettet, oversvømmelse efter skybrud. For at opfylde målet vurderer kommunen, at der skal gennemføres følgende miljømål: At de almene vandværker udarbejder eller opdaterer deres beredskabsplan inden udgangen af 2019 Beredskabsplanen skal kunne dække uheld på kildeplads, vandværk eller på ledningsnet Planen skal som minimum indeholde: 1. Intern telefonliste 2. Ekstern telefonliste 3. Alameringsplan herunder følsomme forbrugere 4. Retningslinjer for information 5. Mulighed for nødforsyning 6. Funktionsbeksrivelse 7. Ledningsplan Servicemål Information Flere og flere borgere benytter sig af de digitale muligheder til at søge information og rette henvendelse til kommunen. Vandværkerne bør derfor på tilsvarende vis stille information om vandkvalitet og kontaktmuligheder til rådighed digitalt. For at opfylde målet vurderer kommunen, at der skal gennemføres følgende servicemål: At de almene vandværker, som ikke har etableret en hjemmeside, får den etableret At hjemmesiden som minimum indeholder følgende informationer: 1. Vandværkets navn og kontaktoplysninger 2. Forsyningsområder 3. Indvindingsmængde og områder, hvor vandet indvindes fra 4. Vandbehandling på vandforsyningsanlægget 5. Drikkevandets kvalitet, herunder antal og resultater af samtlige analyser, de er foretaget i henhold til tilsynsbekendtgørelsen og vilkår i indvindingstilladelsen 6. Generelt beskrive drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre, såsom hårdhed, jern, mangan, mikrobiologiske parametre m.v. Fremtidig vandforsyningsstruktur Retningslinjer Den decentrale struktur for vandforsyningen i Odder Kommune skal bevares. Redegørelse Vandforsyningen i kommunen er decentral. Det vil sige, at der indvindes grundvand fra flere magasiner og fra mange steder i kommunen. Den decentrale vandforsyningsstruktur har flere fordele. Ved en decentral struktur mindskes risiko for forringelser af grundvandskvaliteten, som følge af overudnyttelse af grundvandsressourcen, og risikoen for uhensigtsmæssig påvirkning af vandløb og vådområder reduceres. For områderne med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkerne udenfor OSD udarbejdes der i de kommende år indsatsplaner, 14 / 76

15 som skal sikre, at grundvandsressourcerne her beskyttes mod forurening og overudnyttelse, således at de pågældende grundvandsressourcer er et sikkert fundament for forsyningen med drikkevand fremover. Den decentrale indvinding udgør ligeledes en forsyningssikkerhed, da antallet af vandværker og forbrugere, som berøres af en evt. forurening, reduceres, når indvindingen sker fra flere grundvandsmagasiner. Udgangspunktet for at fastholde den decentrale forsyningsstruktur er vandværkernes forsyningsområder i den tidligere vandforsyningsplan samt drøftelser på afholdte møder med vandværkerne. Forsyningsområder Retningslinjer I forsyningsområderne har de almene vandværker pligt til at forsyne ejendomme med drikkevand. I forsyningsområderne har forbrugerne tilslutningspligt, hvis deres nuværende vandforsyningsanlæg skal nedlægges pga. dårlig vandkvalitet eller manglende vandforsyning. Redegørelse Odder Kommune er inddelt i forsyningsområder. Indenfor forsyningsområdet har vandværket forsyningspligt. Forbrugerne har tilslutningspligt, hvis deres nuværende vandforsyningsanlæg ikke kan anvendes på grund af dårlig vandkvalitet eller manglende levering af drikkevand. Odder Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til nye boringer til enkeltindvindere, når tilslutning til vandværk kan ske på rimelige vilkår for forbruger og vandværk. Vandværkerne må ikke anlægge ledninger i strid med forsyningsområderne. Hvis det viser sig nødvendigt, skal der udarbejdes et tillæg til vandforsyningsplanen, hvor forsyningsområderne er revideret. Ved renovering af vandværket eller nedgravning af nye ledninger skal vandværket sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til den fremtidige udvidelse. Vandværket skal ligeledes beregne tilslutningsbidraget på deres takstblad, så det passer med udgifterne til at lægge nye ledninger i forsyningsområdet. 15 / 76

16 Hovedvandværker Af hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed er vandværkerne grupperet indenfor 5 interesseområder, hvortil der er knyttet et hovedvandværk (område A til E). Baggrunden er at den fremtidige vandforsyning baseres på de almene vandværker med en størrelse og tilstand, som kan sikre en stabil vandforsyning med en god vandkvalitet i forsyningsområdet samt sikre den nødvendige beskyttelse af grundvandsressourcen i oplandet. Hovedvandværk for interesseområderne er følgende: Hovedvandværk for det fremtidige interesseområde A er Odder Vandværk Hovedvandværk for det fremtidige interesseområde B er Hundslund Vandværk Hovedvandværk for det fremtidige interesseområde C er Vandværket Skovkilde Hovedvandværk for det fremtidige interesseområde D er Gosmer Halling Vandværk, Fensten Vandværk og Over Randlev Vandværk i fællesskab Hovedvandværk for det fremtidige interesseområde E er Tunø Vandværk Odder, Hundslund, Gosmer Halling/Fensten/Over Randlev og Tunø Vandværk samt Vandværket Skovkilde er hovedvandværker i de fremtidige interesseområder da de er bedst udbyggede mht. bygninger, boringer, ledningsnet og vandkvalitet. De ligger endvidere i områder med særlige drikkevandsinteresser. Et hovedvandværk skal kunne forsyne de øvrige vandværker i det fremtidige interesseområde med vand, hvis vandkvalitet, økonomi eller andre forhold gør, at et vandværk ikke kan levere vand til forbrugerne. Hovedvandværket skal i planperioden, i et samarbejde med de øvrige vandværker, planlægge udbygning af hovedvandværkets kapaciteten ud fra den forventede udvikling i vandforsyningsstruktur inden for interesseområdet. Generelt gælder, at vandværker som ikke fortsætter skal tilknyttes det vandværk i interesseområdet, som det er mest økonomisk ansvarligt at foretage tilkobling til, under samtidig hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed. Erstatningsboringer 16 / 76

17 Retningslinje Odder Kommune tillader som udgangspunkt ikke, at ejer af et vandforsyningsanlæg etablerer en erstatningsboring inden for 5 m af den gamle boring. Redegørelse Odder Kommune tillader som udgangspunkt ikke, at ejer af et vandforsyningsanlæg etablerer en erstatningsboring inden for 5 m af den gamle boring. I akutte tilfælde må ejer af et vandforsyningsanlæg etablere en erstatningsboring inden for 5 m af den gamle, hvis det er nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning. Det er ikke en akut situation, hvis boringen har faldende ydelse eller der er problemer med vandkvaliteten. I disse tilfælde skal ejer søge om tilladelse til at etablere en ny boring. Erstatningsboringer skal ejeren altid anmelde til kommunen, inden arbejdet bliver sat i gang. Supplerende vandforsyning Retningslinjer Ved tilslutning til et alment vandværk bortfalder forudsætningerne for at opretholde vandindvinding fra egen brønd eller boring, og denne skal sløjfes i henhold til gældende regler. Som udgangspunkt gives ikke tilladelse til supplerende vandforsyning på en ejendom, når denne er tilsluttet et alment vandforsyningsanlæg. I henhold til Miljøankenævnets praksis kan der gives dispensation til anlæg, der har særlig betydning for erhvervsvirksomheder, herunder landbrug og/eller virksomheder med anvendelse af vand af ringere kvalitet til produktionsformål. Hvis der gives dispensation til supplerende vandforsyning stilles krav om at: Brønden/boringen skal sikres således, at der ikke opstår fare for forurening af grundvandet. Vandinstallationerne skal adskilles, så vandet fra det almene vandforsyningsanlæg ikke blandes med vand fra den private brønd/boring. Opfylde samme krav til anlæggets placering (afstandsregler) og udformning (analyser) som drikkevandsanlæg. Redegørelse Odder Kommune giver kun dispensation til supplerende vandforsyning eller fortsat brug af egen brønd/boring i de tilfælde, hvor en samlet 17 / 76

18 tilslutning vil give det almene vandværk en væsentlig forøgelse af investeringer på vandværket og/eller ledningsnettet. En tilladelse gives med en tidsbegrænsning og et specifikt formål. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering, herunder høring af det almene vandværk, inden der gives tilladelse til en supplerende vandforsyning. Gives der dispensation til supplerende vandforsyning, stiller Odder Kommune en række krav til den supplerende vandforsyning, som er nævnt under retningslinjerne. Retningslinjer Vandværker, hvor forsyningssikkerheden er vurderet som ikke tilfredsstillende skal foretage foranstaltninger, således at forsyningssikkerheden mindst opnår status af acceptabel indenfor første halvdel af planperioden, dvs. indenfor de næste 5 år. Vandværker, hvor forsyningssikkerheden er vurderet som acceptabel skal foretage foranstaltninger, således at forsyningssikkerheden bliver god indenfor planperioden. Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer m³ vand pr. år eller mere, skal indføre kvalitetssikring i vandforsyningen, og et alment vandforsyningsanlæg, der leverer mere end m³ vand pr. år, skal opfylde dette krav ved at indføre et system som for eksempel Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed, jf. bek.nr. 131 af 08/02/2013. Kvalitetssikringen skal være indført senest 31. december De almene vandværker skal indenfor planperioden udarbejde en beredskabsplan. I planen skal det være beskrevet, hvorledes vandværket kan håndtere forsyningen af rent drikkevand i tilfælde af nedbrud eller forurening. Redegørelse For at sikre fremtidens behov for drikkevand stilles der krav til vandværkerne om en stabil og robust forsyning af drikkevand indenfor vandværkernes forsyningsområder. Det vil sige en forsyning med kun de absolut nødvendige afbrydelser i forbindelse med renovering og en robust forsyning i forhold til spidsbelastningsperioder og i nødsituationer. Det er de geologiske og hydrogeologiske forhold samt indretningen af vandforsyningen, som betinger, om forsyningssikkerheden er vurderet at være god, acceptabel eller ikke tilfredsstillende. Manglende kapacitet kan skyldes boringernes ringe ydeevne, kapaciteten af råvandspumperne, for lille rentvandstank, for lille filterkapacitet, underdimensioneret udpumpningsanlæg eller nødstrømsgenerator m.v. Det er op til det enkelte vandværk at planlægge og udføre de eller det tiltag, som kan forbedre forsyningssikkerheden i det pågældende område. Undersøgelse af forsyningssikkerhed 18 / 76

19 Det enkelte vandværk bør i planperioden foretage en undersøgelse af, om kapaciteten af vandforsyningsanlægget er i stand til at imødekomme den fremtidige struktur i forsyningsområdet. Der kan for nogle vandværker være behov for at foretage en udbygning af anlægget, således at anlægget har en kapacitet, der svarer til det fremtidige behov. Kvalitetssikring Det forventes, at vandværkerne arbejder med kvalitetssikring og herigennem får undersøgt og vurderet de dele af anlæggene samt kortlagt de driftsrutiner, der potentielt kan udgøre en risiko for drikkevandet og dermed for forsyningssikkerheden. Beredskabsplan Beredskabsloven pålægger kommunerne at udarbejde en beredskabsplan for etablering af nøddrikkevandsforsyning. Beredskabsplanen for Odder Kommune er vedtaget af Byrådet 15. september 2003 og revideret april Beredskabsplanen for Odder Kommune indeholder de opgaver, som ikke kan løses via den enkelte vandforsynings eget beredskab. Dette er f.eks. beskyttelse mod og afhjælpning af skader på vandværker og ledningsnet, etablering af nøddrikkevandsforsyning ved opstilling af transportable beholdere eller tankvogne samt udlægning af slanger og udstedelse af kogeanbefaling. En række af de almene vandværker i Odder Kommune har ikke udarbejdet beredskabsplan. For at sikre beredskabet til håndtering af en nøddrikkevandsforsyning skal de almene vandværker udarbejde en beredskabsplan med beskrivelse af anlægsforhold, procedurer for håndtering af hændelser, beskrivelse af ansvarsforhold samt procedurer for intern og ekstern kommunikation. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret og være tilgængelig. Vandværkerne opfordres til at udarbejde telefonliste over følsomme forbrugere, fx fødevarevirksomheder, læger, tandlæger, plejehjem børneinstitutioner, restauranter m.m. og tilsyn På vandforsyningsområdet skal Odder Kommune: Føre tilsyn med vandkvalitet Foretage opfølgning ved utilfredsstillende vandkvalitet Føre teknisk tilsyn med vandforsyningsanlæg Tilsyn med vandkvaliteten Retningslinjer en hos forbrugerne skal overholde kravene til drikkevandskvalitet med en god margin op til grænseværdierne. Redegørelse en på vandforsyningsanlæg, som leverer vand til brug i husholdninger, fødevareproduktion eller andre formål, der kræver drikkevandskvalitet, skal regelmæssigt undersøges. Odder Kommune fører tilsyn med vandkvaliteten. For de almene vandværker, som indvinder over m³/år er hyppighed og omfang for undersøgelse af vandkvaliteten fastsat i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsbekendtgørelsen). Analyseomfanget er gældende indtil der fastsættes et nyt kontrolprogram som følge af f.eks. ændringer i indvindingsmængde, ændret lovgivning eller ny viden på området. 19 / 76

20 Omkring 150 ejendomme i Odder Kommune forsynes med vand fra egen brønd eller boring. Disse ejendomme er omfattet af en forenklet kontrol hvert 5. år. Kontrollen kan skærpes, såfremt vandkvaliteten ikke overholder kvalitetskravene til drikkevand. Prøver og analyser skal udføres på laboratorium, som er akkrediteret hertil. Udgifter til udtagning af prøver og analyser afholdes af ejeren af anlægget. Forholdsregler ved utilfredsstillende vandkvalitet Retningslinjer I henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen skal kommunen reagere, hvis vandkvaliteten ikke overholder gældende krav på følgende typer anlæg: Almene vandværker Ikke almene vandværker, som levere mere end m³ årligt Vandforsyningsanlæg, der leverer vand til institutioner eller kommercielle aktiviteter Er en boring forurenet anvendes nedenstående beslutningsdiagram. Redegørelse Alle vandforsyninger er omfattet af reglerne for kontrol af drikkevandets kvalitet. Ansvaret for at kontrollere drikkevandets kvalitet ligger hos vandforsyningerne. Odder Kommune godkender vandforsyningens kontrolprogram og fører tilsyn med at vandforsyningerne lever op til kravene til drikkevandets kvalitet. Forekommer der overskridelser af gældende grænseværdier i drikkevandet, skal det sammen med et teknisk hygiejnisk tilsyn på vandforsyningsanlægget i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvilke handlinger der skal udføres. Ved vurdering af overskridelsen inddrages forhold som kildeopsporing i dialog med vandværket, sammenhæng med øvrige parametre, tidsserier m.v. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om overskridelsen er ubetydelig. Samtidig vurderes i samråd med Embedslægeinstitutionen Nord, hvorvidt der er behov for indskrænkning i anvendelsen, f.eks. kogevejledning, som er typisk ved bakterielle overskridelser. Ved vurdering af prøveresultater for enkeltindvindere tages udgangspunkt i retningslinjer. 20 / 76

Redegørelse Retningslinjer for vandværkerne Regulativ for de almene vandværker Takstblade Retningslinjer Redegørelse Passagebidrag Indberetning af van

Redegørelse Retningslinjer for vandværkerne Regulativ for de almene vandværker Takstblade Retningslinjer Redegørelse Passagebidrag Indberetning af van Forslag til vandforsyningsplan 2016 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Vandforsyningsplan 2016 Odder Kommune

Vandforsyningsplan 2016 Odder Kommune Vandforsyningsplan 2016 Odder Kommune 1 / 75 Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2012-2022 0 Forord Titelblad Titel: Vandforsyningsplan 2012-2020 Vandforsyningsplanen er bygget op i en indledning, plandel og statusdel. Dato: Oktober 2012 Udgiver: Viborg Kommune Rådgiver:

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. VANDFORSYNINGSPLAN 2013-2022 PLANDEL NOVEMBER 2013 Datablad Udgiver: Rådgiver: Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer Cowi Udgivelsesår: 2013 Titel: Vandforsyningsplan 2013-2022 Tekst

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen Vandrådet 1. oktober 2012 Indlæg fra vandgruppen Aftenens indhold Web indberetning Kommunal vandhandleplan (Vandplanen) Regions sjællands råstofplan Nye indvindingstilladelser fra 2013 Grundvandsmodel

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004 2010 for Odder Kommune Tillæg nr. 1 Ændring af Fensten og Gosmer-Halling Vandværkers interesseområde til Fuglsangsvej 7

Vandforsyningsplan 2004 2010 for Odder Kommune Tillæg nr. 1 Ændring af Fensten og Gosmer-Halling Vandværkers interesseområde til Fuglsangsvej 7 Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vandforsyningsplan 2004 2010 for Odder Kommune Tillæg nr. 1 Ændring af Fensten og Gosmer-Halling Vandværkers interesseområde til Fuglsangsvej 7 07-02-2014 Sags Id. 727-2013-30266

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2017-24 Dialogmøde Udvalget for NTM og Følgegruppen 7. April 2017 Dagsorden: Velkomst. 1. Vandforsyningsstruktur. - Nuværende og fremtidig struktur Ressourceområder. - Hvordan får vandværkerne

Læs mere

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune Dragsmur Vandforsyning I/S Bestyrelsen Maj 2013. Generalforsamlingen d. 15 juni 2013 Dagsordenens pkt. Eventuelt: Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb.

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Kolonne A B C D E Parameter kendes/ accepteres Skærpet kontrol:

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Orienteringsmøde. Orientering fra Miljø- og Energiforvaltningen v/ Lise Højmose

Orienteringsmøde. Orientering fra Miljø- og Energiforvaltningen v/ Lise Højmose Orienteringsmøde Orientering fra Miljø- og Energiforvaltningen v/ Lise Højmose Emner Ny hjemmeside Opfølgning på Vandforsyningsplanen Status for indsatsplanerne 25 m zonen Regulativer og takster Vandkvalitet

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning og enkeltindvindere

Vandforsyningsplanlægning og enkeltindvindere Vandforsyningsplanlægning og enkeltindvindere Planlægning og administration omkring enkeltindvindere i Norddjurs Kommune Per Visbech Misser, Norddjurs Kommune, Erhverv- og Miljøafdelingen Disposition Planens

Læs mere

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0 Herning Kommune Vandforsyningsplan September 2011 Vandforsyningsplan 2011 Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...2 2 INDLEDNING...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Forhold til anden planlægning...5 2.3 Resumé

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Myndighedsopgaver på vandforsyningsområdet

Myndighedsopgaver på vandforsyningsområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Kommunens opgaver jf. Vandforsyningsloven Administration Sagsnr./Dok.nr. 2014-18806/2014-135669 30-05-2014 Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 Postboks

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN PLANDEL

HILLERØD KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN PLANDEL HILLERØD KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2015-2027 PLANDEL VANDFORSYNINGSPLAN 2015-2027 PLANDEL Titel: Rapport: Vandforsyningsplan 2015-2027. Plandel Rapporten er udarbejdet af Hillerød Kommune og Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Opfølgning på Vandforsyningsplan 2009-2020 (Louise) 3. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse Status på

Læs mere

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk Juli 2013 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 April 2011 Vedtaget den : 9. maj 2011 Udarbejdet af : Fredericia Kommune og Grontmij Carl Bro Side 1 FORORD Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for

Læs mere

ODDER KOMMUNES Plan for rent drikkevand

ODDER KOMMUNES Plan for rent drikkevand ODDER KOMMUNES Plan for rent drikkevand Version 4 revideret den 27.05.2015 Godkendt af Byrådet den 11. marts 2013 Dokumentnr.: 727-2015-61161 side 1 Indhold Indledning... 3 Byrådet vil sikre fortsat rent

Læs mere

Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan

Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan 2018-2025 6. september 2017 1. Indledning

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022 Miljø og Teknik februar 2010 Svendborg Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 FORSLAG feb 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vandforsyningsplanen... 4 1. Mål... 6 1. God drikkevandskvalitet... 6

Læs mere

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vedtaget den 15. november 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Formål med vandforsyningsplanen... 4 1.2 Opbygning af vandforsyningsplanen...

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2020. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2020. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2020 Plandel Maj 2012 Titel: Vandforsyningsplan 2010-2020 Plandel Udgiver: Favrskov Kommune Udgivelsesår: 2012 Udarbejdet af: Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Favrskov

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Rekvirent Rådgiver Haderslev Forsyning Hedeselskabet Ledningsfunktionen Miljø og Energi as Fjordagervej 32 Jens Juuls Vej 18 6100 Haderslev 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk FORORD Denne vandforsyningsplan er udarbejdet for Hedensted Kommune og udgør Byrådets: Vandforsyningsplan for

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Næstved Kommune 2015

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Næstved Kommune 2015 Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven Side 1 af 11 Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Næstved Kommune 2015 SBSYS nr. 13.02.00-P19-2-15 Godkendt af udvalget for Teknik og Miljø

Læs mere

Egedal Kommune Forslag til vandforsyningsplan

Egedal Kommune Forslag til vandforsyningsplan Egedal Kommune Forslag til vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Forslag til vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup (raadhus@halskom.dk) Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Sammenlægningsudvalget har på mødet den 18. september

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri GARTNER FINN VANG KNUDSEN Ebeltoftvej 28 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 27-08-2015 /

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand Snogekærvej 39 4400 Kalundborg Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg Tilladelse til indvinding af grundvand 1 Datablad Snogekærvej 39, Bruno Hansen Tilladt indvindingsmængde Formål 1000 m 3 per år Landbrugsdrift

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Samarbejde mellem Vandråd og Kommuner. Hanne Jørgensen Ingeniør Vordingborg Kommune

Samarbejde mellem Vandråd og Kommuner. Hanne Jørgensen Ingeniør Vordingborg Kommune Samarbejde mellem Vandråd og Kommuner Hanne Jørgensen Ingeniør Vordingborg Kommune Uddannelse og Job: Min 1992 Dimitteret baggrund: fra Odense Teknikum 1993-1994 Underviser på Næstved Tekniske Skole (VVS)

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS TREND 2012-2016 FREMTIDS- SIKRING OM VANDFORSYNING Vandforsyningen er baseret på en decentral forsyningsstruktur, der består af ca. 2.500 almene vandforsyninger

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Stangkær Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Stangkær Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Stangkær Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Stangkær Vandværk Stangkær Vandværk Drikkevandsboringer med DGU

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Klaus Poulsen Løkkensvej 440 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning 24. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Birkerød Vandforsyning Emne: Vandværk: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Birkerød Vandværk, Birkerød Vandværk a.m.b.a. Jupiter-ID: 83122 Beliggenhed

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2015 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 ISBN nr. 978-87-7091-959-3 2 Vejledning om indsatsplaner

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres Kompetenceplan for Natur- Fritids og Kulturudvalget rev 24-02-14 Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget NFK = Natur- Fritids og Kulturudvalget ADM

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere