Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner"

Transkript

1 Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø og servicemål Miljømål Servicemål Fremtidig vandforsyningsstruktur Retningslinjer Redegørelse Forsyningsområder Retningslinjer Redegørelse Hovedvandværker Erstatningsboringer Retningslinje Redegørelse Supplerende vandforsyning Retningslinjer Redegørelse Retningslinjer Redegørelse Undersøgelse af forsyningssikkerhed Kvalitetssikring Beredskabsplan og tilsyn Tilsyn med vandkvaliteten Retningslinjer Redegørelse Forholdsregler ved utilfredsstillende vandkvalitet Retningslinjer Redegørelse Teknisk tilsyn Retningslinjer Redegørelse Retningslinjer for vandværkerne Regulativ for de almene vandværker Takstblade Retningslinjer Redegørelse Passagebidrag Indberetning af vandmængder Retningslinje Redegørelse Fornyelse af indvindingstilladelser Retningslinje Redegørelse Offentliggøre analyseresultater Retningslinje Redegørelse Ekspropriation Vand til brandslukning Prognose for vandforbrug Mindre enkeltanlæg

2 Bolig- og erhvervsarealer Sommerhusområder Større husdyrbrug Vandforbrug i dag Vandbehov i 2024 Tidsrækkefølge Status Nuværende forsyningsstruktur Forsyning over kommunegrænsen Almene vandværker Vurdering af tilstand Teknisk tilstand Kapacitet og forsyningsevne Råvandskvalitet Rentvandskvalitet og -tab Mindre og større enkeltanlæg Stamdatablade Alrø Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Amstrup Ege Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Balle Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Boulstrup Vandværk Stationsvej 17A, 8300 Odder (Jupiter ID 79188) Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Dyngby Str. Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Fensten Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding / 76

3 Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Gosmer Halling Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Gylling Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Hadrup Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Hou Vandforsyning Vurdering af tilstand Hundslund Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Kysing Næs Vandværk Vurdering af tilstand Neder Randlev Vandværk Vurdering af tilstand Odder Vandværk, Boulstrup Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Odder Vandværk, Ulvskov Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Oldrup Vandværk Vurdering af tilstand / 76

4 Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Over Randlev Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Stenkalvens Vandværk, Tunø Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Torrild Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Tunø Vandværk Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Vandværket Skovkilde Vurdering af tilstand Indvinding Beskrivelse af vandværket Fremtidig forsyning Print planen / 76

5 Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for Odder Kommunes planlægning af vandforsyningen i kommunen i perioden Med vandforsyningsplanen udstikker Byrådet rammerne for hvordan, vandforsyningsstrukturen i Odder Kommune kan udvikle sig i planperioden Planforslaget er vedtaget af byrådet den? Planforslaget sendes i offentlig høring i perioden 2014 til Planen er opdelt i en plandel med målsætninger og retningslinjer samt en statusdel med beskrivelse af den nuværende forsyningsstruktur i kommunen. Planen er screenet efter bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer. Du kan vælge de enkelte emner på menuen til venstre eller via rullegardinerne under de enkelte menupunkter i toppen af siden. 5 / 76

6 Målsætning Målsætningerne i Odder Kommunes Vandforsyningsplan udspringer af Byrådets overordnede vision for Teknik og Miljø, som lyder "Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv". Byrådet ønsker rent vand til alle også de næste generationer. For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser, f.eks. skal der undersøges muligheder for skovrejsning. Byrådet har der for uden vedtaget "Plan for rent drikkevand" af , som er en plan, der skal sikre, at der sker et målrettet arbejde i Odder Kommune med henblik på at sikre fortsat rent drikkevand. Planen beskriver blandt andet de planlagte og igangsatte tiltag, som vil medvirke til at sikre fortsat rent drikkevand i Odder Kommune. Nogle af disse tiltag er betinget af lovkrav og andre har baggrund i Byrådets arbejde. Formål med planen 6 / 76

7 Formålet med vandforsyningsplanen i Odder Kommune er at sikre at kommunens borgere og erhvervsliv fortsat er sikret en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, baseret på rent grundvand. Det er desuden et mål at vandforsyningsstrukturen tilgodeser en høj forsyningssikkerhed til en rimelig pris, uanset om forbrugeren er bosat på landet eller i byen. Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af grundvand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante og dyrelivet er afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyningsanlæg skal have. Baggrund Kommunen skal ifølge Vandforsyningsloven udarbejde og ajourføre en sektorplan for, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. Kommunens vandforsyningsplan skal indeholde: Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper. Angivelse af placeringen, ydeevnen og kvaliteten af de eksisterende vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg samt i øvrigt anlæggenes kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand. Angivelse af, hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, og hvilke dele af kommunen, der straks eller senere påregnes forsynet fra almene anlæg. Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene vandforsyningsanlæg. Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen. Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller om der fra kommunen skal leveres vand til forbrug uden for kommunen. Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen, herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem anlæggene Opstilling af en tidsfølge for renovering, etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet. 7 / 76

8 Plangrundlag Kommunens vandforsyningsplan er en sektorplan og dermed underordnet kommuneplanen, herunder klimatilpasningsplanen (temaplan i kommuneplanen). Vandforsyningsplanen indeholder en kortlægning af den nuværende vandforsyningsstruktur samt mål for den fremtidige vandforsyning. Desuden indeholder vandforsyningsplanen retningslinjer for kommunens administration og sagsbehandling indenfor vandforsyningslovgivningen. Nedenstående figur viser sammenhængen mellem vand og naturplaner, handleplaner, kommuneplanen og vandforsyningsplanen, som regulerer beskyttelsen af grundvandet og indvinding af grundvand. Vandplaner Målsætning og retningslinier for natur og miljøbeskyttelsen i de tidligere regionplaner erstattes fremover af vandplaner, der favner vandløb, fjorde, kyster, vådområder og grundvandet. Vandplanerne er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov nr af 20. oktober 2008 om miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). Planerne indeholder indsatsprogrammer med henblik på at sikre, at de fastsatte kvalitetsmålsætninger kan opfyldes senest i år Som udgangspunkt skal alle vandområder i 2015 have opfyldt kravene til mindst "god økologisk kvalitet", og alt grundvand skal have "god tilstand". Begrebet "god tilstand" beskrives dels ud fra mængden (den kvantitative tilstand) og dels ud fra vandkvaliteten (den kemiske og 8 / 76

9 bakteriologiske tilstand). Indvinding af grundvand til almindelig vandforsyning prioriteres højest i vandplanerne. I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov prioriteres vandressourcen efter følgende: Befolkningens almene vandforsyning, som omfatter bl.a. husholdning og institutioner Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb Andre formål, f.eks. vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhverv, golfbaner m.m. Vandplanerne er offentliggjort den 22. december 2011 og ophævet af Natur og Miljøklagenævnet i Vandplanerne er sendt i høring igen i Vandplanerne forventes vedtaget i Vandplanerne indeholder bindende rammer for kommunens fremtidige vandhandleplaner. Størstedelen af Odder Kommune er omfattet af vandplan 1.9 Horsens Fjord. En mindre del af kommunens areal ved Torrild er omfattet af to vandplaner hhv. 1.5 Randers Fjord og 1.7 Århus Bugt. For Hovedvandoplandet Horsens Fjord påvirkes en strækning af Odder å og Ulvskov Bæk af vandindvinding. I vandplanen er accepteret en påvirkning af vandløbene svarende til den aktuelle indvinding. De eksisterende indvindingstilladelser til drikkevandsindvinding kan udnyttes frem til tilladelsernes udløb, forudsat at kommunalbestyrelsen til enhver tid sørger for at både vandplanens miljømål er opfyldt, specielt for vandløb, samt at vandforsyningslovens formål også er opfyldt. Ved revision af og ved tildeling af nye indvindingstilladelser skal allerede iværksatte (kommunale og tidligere amtslige) kompenserende tilførsler af vand til vandløb vurderes på ny, og tilladelserne skal vurderes i sammenhæng med øvrige tilladelser i oplandet og vandplanens miljømål. I perioden foreslåes ingen indsats. Vandhandleplaner De statslige vandplaner skal følges op af kommunale handleplaner, som skal omsætte vandplanerne til konkrete tiltag inden for den enkelte kommunes geografiske område. Kommunerne skal vedtage sine handleplaner senest 1 år efter, at vandplanerne er offentliggjort. Handleplanen beskriver, hvordan Odder Kommune vil realisere de opstillede miljømål i vandplanerne. Handleplanen vedrører således både vandløb, søer, kystvande og grundvand. Det betyder, at der opstilles indsatsprogrammer inden for kommunens geografiske område på land, som grænser op til hovedvandoplandet. Kommuneplan 9 / 76

10 Odder Kommune har vedtaget kommuneplan den 12. august De planmæssige rammer for hvordan kommunen skal udvikle sig, herunder den forventede byudvikling, danner sammen med befolkningsprognosen for Odder Kommune grundlag for fastlæggelse af vandværkernes forsyningsområder og prognosen for det fremtidige vandforbrug. Indsatsplaner Til sikring af den fremtidige indvinding af grundvand til drikkevandsformål udarbejdes indsatsplaner for vandværkernes indvindingsoplande og de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). En indsatsplan er en handleplan for, hvorledes nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser i et indsatsområde sikres ved beskyttelse af grundvandsressourcen. Indsatsplaner udarbejdes i samarbejde mellem kommunen og vandforsyningerne på basis af en kortlægning af grundvandet, som forestås af staten. Indsatsplanerne vedrører alene grundvandsressourcen og vandværkerne i indsatsområdet og giver retningslinier for kommunens administration og beskyttelse af vandressourcen. I Odder Kommune er der udpeget 4 indsatsområder, hvor der skal planlægges indsatser i de kommende år frem til 2017: Boulstrup og Boulstrup Vest Tunø Fillerup Hundslund Derudover har Naturelsen igangsat arbejde med grundvandskortlægning af indvindingsoplande udenfor OSD. Opgaven omfatter i Odder Kommune, Torrild, Fensten, Amstrup Ege, Gylling og Stenkalvens Vandværk. For de indvindingsoplande, som udpeges som indsatsområder skal kommunen efterfølgende udarbejde en indsatsplan. Når der er vedtaget en indsatsplan, er der flere virkemidler, som kommunen kan tage i anvendelse for at sikre nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat og pesticider. Miljø og Teknikudvalget har godkendt en administrationspraksis for indsatsplanlægningen i Odder Kommuner. Nye virkemidler, som kan tages i anvendelse i de kommende indsatsplaner er: Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Regulering af pesticidanvendelse Regulering af nitratbelastning Fokus på tilsyn med virksomheder og landbrug Ekspropriation af arealer, hvor frivillige aftaler ikke er mulige 10 / 76

11 BNBO Grundvandsbeskyttelsen i Danmark varetages dels via de lovgivne beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer og dels gennem den generelle miljøregulering f.eks. i form af nationale vandmiljø og pesticidhandlingsplaner. Derudover sker der en konkret målrettet beskyttelse af grundvandet inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandværker. Kommunerne udarbejder handlingsplaner for de indvindingsoplande, som i den statslige kortlægning er udpeget som følsomme. Med baggrund i de lokale boringsnære forhold kan der imidlertid være behov for en yderligere beskyttelse af udvalgte drikkevandsboringer. I en sådan situation giver Miljøbeskyttelseslovens 24 mulighed for at etablere et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Indenfor BNBO kan der gives påbud med henblik på at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg. Formålet med at etablere BNBO er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde og derved beskytte drikkevandet, sikre responstid og evt. arealer til at foretage oprydning og afværgeforanstaltninger, evt. give mulighed for at forbedre overvågning af udviklingen i grundvandskvaliteten. BNBO beregnes som et påvirkningsområde omkring én eller flere drikkevandsboringer. Størrelse og form af BNBO afhænger af de hydrogeologiske forhold lige omkring boringen, af indvindingens størrelse samt af kontrolfrekvensen på vandværket. I løbet af har Odder Kommune beregnet og optegnet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for udvalgte kildepladser i kommunen. Der er foretaget en risikovurdering af disse kildepladser og der er udarbejdet en handleplan. 11 / 76

12 Ved iværksættelsen af BNBO med tilhørende handleplan vil BNBO træde i stedet for beskyttelseszonen på 25 m omkring indvindingsboringen. Samarbejde Odder Kommune samarbejder med de almene vandværker og distributionsvandværker bl.a. gennem Vandrådet. I Odder Kommune er hovedparten af de almene vandværker og distributionsvandværker med i vandrådet (18 ud af 20). Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem almene vandforsyninger i Odder Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som: Koordinationsforum Indsatsplaner Vandforsyningsplaner Kildepladsbeskyttelse Vandindvinding Vandforsyning i det åbne land Regulativer Andre fælles opgaver Vandrådet har bl.a. samarbejdet om sløjfning af brønde og boringer og indgår i en løbende dialog med Odder Kommune. Vandrådet kan derudover bistå de almene vandforsyninger i alle spørgsmål af administrativ, teknisk, og økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f.eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing mv. Plan Her finder du mål og retningslinjer for den fremtidige vandforsyning i Odder Kommune. Mål og retningslinjer vedrører fremtidige forsyningsområder for de almene vandværker, forsyningssikkerhed, vandkvalitet og tilsyn samt retningslinjer for vandværkerne indenfor fx regulativer og takstblade, indberetninger og offentliggørelse. Endvidere finder du også her prognose for det forventede fremtidige vandbehov i kommunen. Du kan vælge de enkelte emner på menuen til venstre eller via rullegardinerne under de enkelte menupunkter i toppen af siden. 12 / 76

13 Mål Byrådet: Vil sikre, at målsætninger og retningslinjer i statens vandplaner bliver fulgt. Vil arbejde for at beskytte overflade- og grundvand. Vil arbejde for, at beskyttelsen af grundvandet prioriteres højere end arealanvendelse og aktiviteter, der indebærer risiko for forurening. Vil arbejde for, at alle forbrugere af drikkevand sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet, hvor grundvandet kun har gennemgået en simpel vandbehandling. Vil arbejde for at bevare den decentrale vandforsyningsstruktur. Vil arbejde for fortsat sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i samarbejde med vandværkerne. Miljø og servicemål I denne vandforsyningsplan findes en række miljø og servicemål, som bl.a. udspringer af den overordnede målsætning. Målene skal gennemføres, når vandværkerne har teknisk og økonomisk mulighed for det. Vandselskaberne, som er omfattet af Vandsektorloven har mulighed for at få omkostningerne til at gennemføre de pågældende miljø og servicemål indregnet i selskabernes prislofter i det eller de år, hvor udgiften afholdes. Vandselskaber, der er underlagt Vandsektorloven, skal have Forsynings sekretariatet til at godkende, at omkostningerne til at opfylde målene kan indregnes i deres prisloft som 1:1 omkostning. Vandværker, der ikke er omfattet af Vandsektorloven, kan ligeledes indarbejde udgifterne til at gennemføre vandforsyningsplanens miljø og servicemål i deres takster. Miljømål Grundvandsbeskytttelse Byrådet ønsker rent vand til alle også de næste generationer. Det skal sikres en decentral drikkevandsforsyning, der fortsat er baseret på rent grundvand. Dette mener Byrådet bedst sker ved et fortsat samarbejde med vandværkerne om at beskytte grundvandet. For at kunne realisere dette, vurderer kommunen, at der gennemføres følgende miljømål: At de almene vandværker samarbejder om at beskytte grundvandet At de almene vandværker er medlem af Vandrådet At de almene vandværker sammen med kommunen fortsat arbejder for sløjfning af gamle brønde og boringer Mange forureninger af drikkevandet kan undgås, hvis de almene vandværker vedligeholder og fremtidssikrer vandværk, boringer og ledningsnet. Når uheldet er ude, skal det sikres, at borgerne til en hver tid har adgang til rent drikkevand. For at opfylde målet vurderer kommunen, at der skal gennemføres følgende miljømål: At de almene vandværker arbejder målrettet med at øge forsyningssikkerheden At de almene vandværker skal føre tilsyn med rentvandstankens tilstand minimum hvert 5. år At de almene vandværker sikrer / undersøger, at deres boringer er tætte 13 / 76

14 Beredskabsplan En anden måde til fremadrettet at sikre en god drikkevandskvalitet i hele kommunen er gennem beredskabsplaner. Der kan være flere årsager til, at der pludselig opstår en situation, som skal håndteres af beredskabet, for eksempel en væltet tankvogn med kemikalier tæt på kildepladsen, brud på ledningsnettet, oversvømmelse efter skybrud. For at opfylde målet vurderer kommunen, at der skal gennemføres følgende miljømål: At de almene vandværker udarbejder eller opdaterer deres beredskabsplan inden udgangen af 2019 Beredskabsplanen skal kunne dække uheld på kildeplads, vandværk eller på ledningsnet Planen skal som minimum indeholde: 1. Intern telefonliste 2. Ekstern telefonliste 3. Alameringsplan herunder følsomme forbrugere 4. Retningslinjer for information 5. Mulighed for nødforsyning 6. Funktionsbeksrivelse 7. Ledningsplan Servicemål Information Flere og flere borgere benytter sig af de digitale muligheder til at søge information og rette henvendelse til kommunen. Vandværkerne bør derfor på tilsvarende vis stille information om vandkvalitet og kontaktmuligheder til rådighed digitalt. For at opfylde målet vurderer kommunen, at der skal gennemføres følgende servicemål: At de almene vandværker, som ikke har etableret en hjemmeside, får den etableret At hjemmesiden som minimum indeholder følgende informationer: 1. Vandværkets navn og kontaktoplysninger 2. Forsyningsområder 3. Indvindingsmængde og områder, hvor vandet indvindes fra 4. Vandbehandling på vandforsyningsanlægget 5. Drikkevandets kvalitet, herunder antal og resultater af samtlige analyser, de er foretaget i henhold til tilsynsbekendtgørelsen og vilkår i indvindingstilladelsen 6. Generelt beskrive drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre, såsom hårdhed, jern, mangan, mikrobiologiske parametre m.v. Fremtidig vandforsyningsstruktur Retningslinjer Den decentrale struktur for vandforsyningen i Odder Kommune skal bevares. Redegørelse Vandforsyningen i kommunen er decentral. Det vil sige, at der indvindes grundvand fra flere magasiner og fra mange steder i kommunen. Den decentrale vandforsyningsstruktur har flere fordele. Ved en decentral struktur mindskes risiko for forringelser af grundvandskvaliteten, som følge af overudnyttelse af grundvandsressourcen, og risikoen for uhensigtsmæssig påvirkning af vandløb og vådområder reduceres. For områderne med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkerne udenfor OSD udarbejdes der i de kommende år indsatsplaner, 14 / 76

15 som skal sikre, at grundvandsressourcerne her beskyttes mod forurening og overudnyttelse, således at de pågældende grundvandsressourcer er et sikkert fundament for forsyningen med drikkevand fremover. Den decentrale indvinding udgør ligeledes en forsyningssikkerhed, da antallet af vandværker og forbrugere, som berøres af en evt. forurening, reduceres, når indvindingen sker fra flere grundvandsmagasiner. Udgangspunktet for at fastholde den decentrale forsyningsstruktur er vandværkernes forsyningsområder i den tidligere vandforsyningsplan samt drøftelser på afholdte møder med vandværkerne. Forsyningsområder Retningslinjer I forsyningsområderne har de almene vandværker pligt til at forsyne ejendomme med drikkevand. I forsyningsområderne har forbrugerne tilslutningspligt, hvis deres nuværende vandforsyningsanlæg skal nedlægges pga. dårlig vandkvalitet eller manglende vandforsyning. Redegørelse Odder Kommune er inddelt i forsyningsområder. Indenfor forsyningsområdet har vandværket forsyningspligt. Forbrugerne har tilslutningspligt, hvis deres nuværende vandforsyningsanlæg ikke kan anvendes på grund af dårlig vandkvalitet eller manglende levering af drikkevand. Odder Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til nye boringer til enkeltindvindere, når tilslutning til vandværk kan ske på rimelige vilkår for forbruger og vandværk. Vandværkerne må ikke anlægge ledninger i strid med forsyningsområderne. Hvis det viser sig nødvendigt, skal der udarbejdes et tillæg til vandforsyningsplanen, hvor forsyningsområderne er revideret. Ved renovering af vandværket eller nedgravning af nye ledninger skal vandværket sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til den fremtidige udvidelse. Vandværket skal ligeledes beregne tilslutningsbidraget på deres takstblad, så det passer med udgifterne til at lægge nye ledninger i forsyningsområdet. 15 / 76

16 Hovedvandværker Af hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed er vandværkerne grupperet indenfor 5 interesseområder, hvortil der er knyttet et hovedvandværk (område A til E). Baggrunden er at den fremtidige vandforsyning baseres på de almene vandværker med en størrelse og tilstand, som kan sikre en stabil vandforsyning med en god vandkvalitet i forsyningsområdet samt sikre den nødvendige beskyttelse af grundvandsressourcen i oplandet. Hovedvandværk for interesseområderne er følgende: Hovedvandværk for det fremtidige interesseområde A er Odder Vandværk Hovedvandværk for det fremtidige interesseområde B er Hundslund Vandværk Hovedvandværk for det fremtidige interesseområde C er Vandværket Skovkilde Hovedvandværk for det fremtidige interesseområde D er Gosmer Halling Vandværk, Fensten Vandværk og Over Randlev Vandværk i fællesskab Hovedvandværk for det fremtidige interesseområde E er Tunø Vandværk Odder, Hundslund, Gosmer Halling/Fensten/Over Randlev og Tunø Vandværk samt Vandværket Skovkilde er hovedvandværker i de fremtidige interesseområder da de er bedst udbyggede mht. bygninger, boringer, ledningsnet og vandkvalitet. De ligger endvidere i områder med særlige drikkevandsinteresser. Et hovedvandværk skal kunne forsyne de øvrige vandværker i det fremtidige interesseområde med vand, hvis vandkvalitet, økonomi eller andre forhold gør, at et vandværk ikke kan levere vand til forbrugerne. Hovedvandværket skal i planperioden, i et samarbejde med de øvrige vandværker, planlægge udbygning af hovedvandværkets kapaciteten ud fra den forventede udvikling i vandforsyningsstruktur inden for interesseområdet. Generelt gælder, at vandværker som ikke fortsætter skal tilknyttes det vandværk i interesseområdet, som det er mest økonomisk ansvarligt at foretage tilkobling til, under samtidig hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed. Erstatningsboringer 16 / 76

17 Retningslinje Odder Kommune tillader som udgangspunkt ikke, at ejer af et vandforsyningsanlæg etablerer en erstatningsboring inden for 5 m af den gamle boring. Redegørelse Odder Kommune tillader som udgangspunkt ikke, at ejer af et vandforsyningsanlæg etablerer en erstatningsboring inden for 5 m af den gamle boring. I akutte tilfælde må ejer af et vandforsyningsanlæg etablere en erstatningsboring inden for 5 m af den gamle, hvis det er nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning. Det er ikke en akut situation, hvis boringen har faldende ydelse eller der er problemer med vandkvaliteten. I disse tilfælde skal ejer søge om tilladelse til at etablere en ny boring. Erstatningsboringer skal ejeren altid anmelde til kommunen, inden arbejdet bliver sat i gang. Supplerende vandforsyning Retningslinjer Ved tilslutning til et alment vandværk bortfalder forudsætningerne for at opretholde vandindvinding fra egen brønd eller boring, og denne skal sløjfes i henhold til gældende regler. Som udgangspunkt gives ikke tilladelse til supplerende vandforsyning på en ejendom, når denne er tilsluttet et alment vandforsyningsanlæg. I henhold til Miljøankenævnets praksis kan der gives dispensation til anlæg, der har særlig betydning for erhvervsvirksomheder, herunder landbrug og/eller virksomheder med anvendelse af vand af ringere kvalitet til produktionsformål. Hvis der gives dispensation til supplerende vandforsyning stilles krav om at: Brønden/boringen skal sikres således, at der ikke opstår fare for forurening af grundvandet. Vandinstallationerne skal adskilles, så vandet fra det almene vandforsyningsanlæg ikke blandes med vand fra den private brønd/boring. Opfylde samme krav til anlæggets placering (afstandsregler) og udformning (analyser) som drikkevandsanlæg. Redegørelse Odder Kommune giver kun dispensation til supplerende vandforsyning eller fortsat brug af egen brønd/boring i de tilfælde, hvor en samlet 17 / 76

18 tilslutning vil give det almene vandværk en væsentlig forøgelse af investeringer på vandværket og/eller ledningsnettet. En tilladelse gives med en tidsbegrænsning og et specifikt formål. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering, herunder høring af det almene vandværk, inden der gives tilladelse til en supplerende vandforsyning. Gives der dispensation til supplerende vandforsyning, stiller Odder Kommune en række krav til den supplerende vandforsyning, som er nævnt under retningslinjerne. Retningslinjer Vandværker, hvor forsyningssikkerheden er vurderet som ikke tilfredsstillende skal foretage foranstaltninger, således at forsyningssikkerheden mindst opnår status af acceptabel indenfor første halvdel af planperioden, dvs. indenfor de næste 5 år. Vandværker, hvor forsyningssikkerheden er vurderet som acceptabel skal foretage foranstaltninger, således at forsyningssikkerheden bliver god indenfor planperioden. Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer m³ vand pr. år eller mere, skal indføre kvalitetssikring i vandforsyningen, og et alment vandforsyningsanlæg, der leverer mere end m³ vand pr. år, skal opfylde dette krav ved at indføre et system som for eksempel Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed, jf. bek.nr. 131 af 08/02/2013. Kvalitetssikringen skal være indført senest 31. december De almene vandværker skal indenfor planperioden udarbejde en beredskabsplan. I planen skal det være beskrevet, hvorledes vandværket kan håndtere forsyningen af rent drikkevand i tilfælde af nedbrud eller forurening. Redegørelse For at sikre fremtidens behov for drikkevand stilles der krav til vandværkerne om en stabil og robust forsyning af drikkevand indenfor vandværkernes forsyningsområder. Det vil sige en forsyning med kun de absolut nødvendige afbrydelser i forbindelse med renovering og en robust forsyning i forhold til spidsbelastningsperioder og i nødsituationer. Det er de geologiske og hydrogeologiske forhold samt indretningen af vandforsyningen, som betinger, om forsyningssikkerheden er vurderet at være god, acceptabel eller ikke tilfredsstillende. Manglende kapacitet kan skyldes boringernes ringe ydeevne, kapaciteten af råvandspumperne, for lille rentvandstank, for lille filterkapacitet, underdimensioneret udpumpningsanlæg eller nødstrømsgenerator m.v. Det er op til det enkelte vandværk at planlægge og udføre de eller det tiltag, som kan forbedre forsyningssikkerheden i det pågældende område. Undersøgelse af forsyningssikkerhed 18 / 76

19 Det enkelte vandværk bør i planperioden foretage en undersøgelse af, om kapaciteten af vandforsyningsanlægget er i stand til at imødekomme den fremtidige struktur i forsyningsområdet. Der kan for nogle vandværker være behov for at foretage en udbygning af anlægget, således at anlægget har en kapacitet, der svarer til det fremtidige behov. Kvalitetssikring Det forventes, at vandværkerne arbejder med kvalitetssikring og herigennem får undersøgt og vurderet de dele af anlæggene samt kortlagt de driftsrutiner, der potentielt kan udgøre en risiko for drikkevandet og dermed for forsyningssikkerheden. Beredskabsplan Beredskabsloven pålægger kommunerne at udarbejde en beredskabsplan for etablering af nøddrikkevandsforsyning. Beredskabsplanen for Odder Kommune er vedtaget af Byrådet 15. september 2003 og revideret april Beredskabsplanen for Odder Kommune indeholder de opgaver, som ikke kan løses via den enkelte vandforsynings eget beredskab. Dette er f.eks. beskyttelse mod og afhjælpning af skader på vandværker og ledningsnet, etablering af nøddrikkevandsforsyning ved opstilling af transportable beholdere eller tankvogne samt udlægning af slanger og udstedelse af kogeanbefaling. En række af de almene vandværker i Odder Kommune har ikke udarbejdet beredskabsplan. For at sikre beredskabet til håndtering af en nøddrikkevandsforsyning skal de almene vandværker udarbejde en beredskabsplan med beskrivelse af anlægsforhold, procedurer for håndtering af hændelser, beskrivelse af ansvarsforhold samt procedurer for intern og ekstern kommunikation. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret og være tilgængelig. Vandværkerne opfordres til at udarbejde telefonliste over følsomme forbrugere, fx fødevarevirksomheder, læger, tandlæger, plejehjem børneinstitutioner, restauranter m.m. og tilsyn På vandforsyningsområdet skal Odder Kommune: Føre tilsyn med vandkvalitet Foretage opfølgning ved utilfredsstillende vandkvalitet Føre teknisk tilsyn med vandforsyningsanlæg Tilsyn med vandkvaliteten Retningslinjer en hos forbrugerne skal overholde kravene til drikkevandskvalitet med en god margin op til grænseværdierne. Redegørelse en på vandforsyningsanlæg, som leverer vand til brug i husholdninger, fødevareproduktion eller andre formål, der kræver drikkevandskvalitet, skal regelmæssigt undersøges. Odder Kommune fører tilsyn med vandkvaliteten. For de almene vandværker, som indvinder over m³/år er hyppighed og omfang for undersøgelse af vandkvaliteten fastsat i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsbekendtgørelsen). Analyseomfanget er gældende indtil der fastsættes et nyt kontrolprogram som følge af f.eks. ændringer i indvindingsmængde, ændret lovgivning eller ny viden på området. 19 / 76

20 Omkring 150 ejendomme i Odder Kommune forsynes med vand fra egen brønd eller boring. Disse ejendomme er omfattet af en forenklet kontrol hvert 5. år. Kontrollen kan skærpes, såfremt vandkvaliteten ikke overholder kvalitetskravene til drikkevand. Prøver og analyser skal udføres på laboratorium, som er akkrediteret hertil. Udgifter til udtagning af prøver og analyser afholdes af ejeren af anlægget. Forholdsregler ved utilfredsstillende vandkvalitet Retningslinjer I henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen skal kommunen reagere, hvis vandkvaliteten ikke overholder gældende krav på følgende typer anlæg: Almene vandværker Ikke almene vandværker, som levere mere end m³ årligt Vandforsyningsanlæg, der leverer vand til institutioner eller kommercielle aktiviteter Er en boring forurenet anvendes nedenstående beslutningsdiagram. Redegørelse Alle vandforsyninger er omfattet af reglerne for kontrol af drikkevandets kvalitet. Ansvaret for at kontrollere drikkevandets kvalitet ligger hos vandforsyningerne. Odder Kommune godkender vandforsyningens kontrolprogram og fører tilsyn med at vandforsyningerne lever op til kravene til drikkevandets kvalitet. Forekommer der overskridelser af gældende grænseværdier i drikkevandet, skal det sammen med et teknisk hygiejnisk tilsyn på vandforsyningsanlægget i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvilke handlinger der skal udføres. Ved vurdering af overskridelsen inddrages forhold som kildeopsporing i dialog med vandværket, sammenhæng med øvrige parametre, tidsserier m.v. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om overskridelsen er ubetydelig. Samtidig vurderes i samråd med Embedslægeinstitutionen Nord, hvorvidt der er behov for indskrænkning i anvendelsen, f.eks. kogevejledning, som er typisk ved bakterielle overskridelser. Ved vurdering af prøveresultater for enkeltindvindere tages udgangspunkt i retningslinjer. 20 / 76

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Afdeling Vand og Jord

Afdeling Vand og Jord Afdeling Vand og Jord Status omkring indvindingstilladelser til vandværker ved Jakob S. Kudsk Vandværkernes hjemmesider ved Susanna Esbensen Skabelon for vandværkernes beredskabsplaner ved Susanna Esbensen

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse. Indholdsfortegnelse. Side Indledning... 3

Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse. Indholdsfortegnelse. Side Indledning... 3 Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Statens opgaver 4 1.1. Vanddistrikter...4 1.2. Statens Miljøcentre...4 1.3. Vandplan...5 1.4.

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 på Ejby Mølle - Ejby Møllevej 22. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning v. formanden. 3) Godkendelse af regnskab. 4)

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere