Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om markedet for risikovillig kapital 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 Betegnelsen risikovillig kapital bruges om egenkapital, der tilføres virksomheder, før de børsnoteres. Risikovillig kapital opdeles traditionelt i venturekapital og private equity (buy-out) 2. Venturekapital tilføres typisk helt nye virksomheder, hvor kapitalen kobles med tilførsel af vigtige kompetencer inden for fx organisation, strategi og markedsføring. Det kan bl.a. ske gennem investors aktive deltagelse i bestyrelsen. Venturekapital er særlig velegnet til at finansiere højteknologiske og videnintensive projekter med lang udviklingshorisont og relativt høj risiko. De enkelte begreber er forklaret nærmere i vedlagte ordliste. 1. Udviklingen på det danske og europæiske marked Det danske marked for risikovillig kapital er vokset betydeligt i de senere år, så Danmark nu ligger i mellemgruppen i Europa, jf. figur 1. De gennemsnitlige årlige danske ventureinvesteringer udgjorde knap,2 pct. af BNP i perioden 21-4, mens der i England og Sverige blev investeret tre gange så meget, og i Holland dobbelt så meget. Figur 1 Udviklingen i de gennemsnitlige investeringer på markedet for risikovillig kapital i Europa,2,1,2,1 GBR SWE NLD FRA DNK ITA ESP GER FIN NOR BEL IRE PRT AUT Gennemsnit Anm.: Investeringsgennemsnittet er beregnet på baggrund af årrækken Kilder: EVCA, PriceWaterHouseCoopers, Eurostat, SourceOECD, Statistiska Centralbyrån, Sveriges Riksbank, Nationalbanken 1 Dette bilag er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Bilaget er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for rådets drøftelser. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for bilaget. 2 Desuden medtages også i nogle tilfælde såkaldte risikovillige lån, jf. den vedlagte ordliste. I dette notat fokuseres dog udelukkende på egenkapital.

2 - 2 - Tilgangen af kapital til de tidlige faser (seed/opstart) har medvirket til, at Danmark målt på investeringerne i dette segment er blandt de absolut førende lande i Europa, jf. figur 2. Kun Sverige har større investeringer i de tidlige faser, når der ses på perioden fra 21 til 24. Figur 2 Gennemsnitlige investeringer på markedet for risikovillig kapital, i pct. af BNP?,2,1,2,1 USA* GBR SWE NLD FRA FIN DNK Seed/Start-up Private Equity ITA ESP GER NOR BEL Ekspansion Gennemsnit IRE PRT AUT * Private equity investeringer opgøres ikke for USA Anm.: Investeringsgennemsnittet er beregnet på baggrund af landene i figuren undtagen USA. Kilder: EVCA, PriceWaterHouseCoopers, Eurostat, SourceOECD, Statistiska Centralbyrån, Sveriges Riksbank, Nationalbanken Når det danske marked for risikovillig kapital er noget mindre end i fx England og Sverige, skyldes det, at ventureinvesteringerne i de senere faser og private equity (buy-out) markedet er væsentligt større i disse lande. USA har imidlertid samlet set det bedst udviklede marked for risikovillig kapital Udviklingen i Danmark opdelt på de enkelte finansieringsfaser Den forholdsvis store vækst på det danske marked er for en stor dels vedkommende båret af tilførslen af kapital til de tidlige faser og til dels i den efterfølgende ekspansionsfase, jf. figur 3. 3 Se bl.a. Vækstfondens årlige Benchmarkanalyser og NVCA: Venture Impact 24.

3 - 3 - Figur 3 Udviklingen i årlige investeringer på markedet for risikovillig kapital i Danmark, , pct. af BNP,25,25,2,2,15,1 5 Kilde: EVCA, Eurostat Seed/Opstart Ekspansion Private equity Udviklingen på det danske venturemarked kan i en vis udstrækning tilskrives den offentlige indsats gennem innovationsmiljøerne og Vækstfonden. Vækstfonden og de ventureselskaber, som Vækstfonden er medejer af, repræsenterer godt en fjerdedel af den samlede kapital under forvaltning i Vækstfondens kapital alene udgør knap 13 pct. De investeringer, innovationsmiljøerne og Vækstfonden foretager selv eller i samarbejde med private investorer, er fokuseret i de tidlige faser, hvor de private investorer ofte er tilbageholdende med selv at investere på grund af den høje risiko og en lang investeringshorisont. 3. Venturebranchens afkast sammenlignet med andre lande Udviklingen af venturemarkedet i Danmark og Europa er særligt sket i de senere år. Det kan forklare, at der er en række tegn på, at markedet er "umodent". I den forbindelse tyder nye analyser på, at afkastet på ventureinvesteringer i Danmark ligger noget under afkastet i resten af Europa og USA, jf. tabel 1. 5 En sammenligning fra EVCA (European Private Equity & Venture Capital Association) viser således, at de seneste 12 års afkast i Danmark har ligget på 5,7 pct. i gennemsnit, mens afkastet i de europæiske venturefonde i gennemsnit ligger på 7,2 pct. Til sammenligning er afkastet på amerikanske venturefonde set over en 2-årig periode på i gennemsnit 17 pct. årligt.,15,1 5 4 Kapital under forvaltning er den kapital, der allerede er investeret og til rådighed for direkte ventureinvesteringer. 5 Det kan være vanskeligt at sammenligne afkast på ventureinvesteringer, da der bl.a. kan være forskel på segment, virksomheder samt den periode, der analyseres.

4 - 4 - Tabel 1 Afkast (interne rente) Afkast i europæiske venturefonde (til ultimo 23) Mio. euro 5 7, , , ,3 Venture i alt 7,2 Private equity 9,9 Afkast danske ventureselskaber Afkast USA frem til medio 21 (2 år) Årligt afkast i procent 5,7 (gennemsnitlig fondsstørrelse. 46 mio. euro) 17, (gennemsnitlig fondsstørrelse 135 mio. euro) Anm.: Afkast er beregnet som interne renter. For Europa er der tale om afkast fra fonds start til ultimo 23, dog tidligst fra 198, mens for USA er der tale om afkast de seneste tyve år. For Danmark er afkastet beregnet som det gennemsnitlige afkast for 21 udvalgte ventureselskaber fra Det gør det vanskeligt at sammenligne afkasttallene med Europa og USA. Kilde: EVCA, Private Equity supplement, marts 24, Fondinvest Capital samt Økonomi- og Erhvervsministeriets egne beregninger. Dette billede underbygges af en nyere undersøgelse fra NVCA (den amerikanske venturekapitalforening), der ser på afkastet i europæiske fonde sammenlignet med amerikanske fonde over de seneste fem år. Her ligger afkastet på amerikanske fonde væsentligt over de europæiske, jf. figur 4. Figur 4: Afkast af venturefonde i Europa og USA, 1-årigt rullende afkast IRR 2 15 Europa USA Anm.: Afkast er beregnet som intern rente. Kilde: NVCA "Private Equity Performance" (diverse årgange) og EVCA.: "Investment Benchmarks Report: European Private Equity" (diverse årgange).

5 - 5 - Det lavere afkast i danske venturefonde kan hænge sammen med, at fondene er forholdsvis små (i gennemsnit ca. 34 mio. kr.), og at der kan opnås de bedste afkast på fonde, der ligger i intervallet 1-25 mio. euro (ca. 75 mio. - 1,9 mia. kr.). I USA er den gennemsnitlige fondsstørrelse således på 1 mia. kr. Der findes dog ikke sammenlignelige tal for Europa. 4. De gennemsnitlige investeringssummer Danske venturefonde spreder deres investeringer på forholdsvis mange virksomheder, og størrelsen af de enkelte investeringer er betydeligt mindre end i Europa som helhed og i særdeleshed USA. 6 Sammenlignet med de øvrige europæiske markeder afviger Danmark ikke, når man betragter størrelsen af de enkelte investeringer i de tidlige faser, jf. figur 5. Figur 5 Udviklingen i gennemsnitlige investeringssummer i seed/startup fasen i Danmark og Europa ,3 1,3 (Millioner) 1, 1, (Millioner) Euro Euro DNK, Seed/Start-up EUR, Seed/Start-up Kilde: EVCA Derimod ligger Danmark betydeligt under de europæiske markeder i de senere, ekspansive faser, jf. figur 6. 6 Kilde: VentureEconomics, EVCA og Vækstfonden: ABC of Internationalization and Growth in High-Tech Venture Capital Backed Firms (25)

6 - 6 - Figur 6 Udviklingen i gennemsnitlige investeringssummer i ekspansions fasen i Danmark og Europa ,5 2,5 2, 2, Euro (Millioner) 1,5 1, 1,5 1, Euro (Millioner) DNK, Ekspansion EUR, Ekspansion Kilde: EVCA 4. Exitmarkedet En forudsætning for et velfungerende marked for risikovillig kapital er desuden, at investorerne har mulighed for at afhænde deres investeringer (exit). Fondsbørsens nye alternative markedsplads First North, som åbnede i december 25, har bl.a. til formål at forbedre exitmulighederne for ventureinvesteringer i Danmark. For evt. faktuelle spørgsmål: Kontorchef Janne Lorentzen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf

7 - 7 - BILAG ORDLISTE Risikovillig kapital - finansieringsfaser og -typer Kapitaltyper: Venturekapital Risikovillig kapital, der kombinerer tilførsel af kapital og kompetence i de tidlige finansieringsfaser: seed, opstart og vækst (ekspansion). Private Equity (buy-out) Risikovillig kapital, der tilføres i de senere faser, og kan opdeles i supplerende kapital (replacement) og buy-out/buy-in kapital, der bl.a. omfatter generationsskifte. Risikovillig lånekapital Finansieringsfaser: Seed Opstart Vækst (ekspansion) Supplerende kapital (replacement) Buy-out/Buy-in Lån til mindre virksomheder, der har vanskeligt ved at opnå lånefinansiering på normale markedsvilkår. Lånene ydes typisk på særlige vilkår af institutioner med fokus på mindre virksomheder. Der kan eksempelvis være tale om lån med en resultatafhængig rente eller offentlige lånegarantiordninger, hvor der stilles en delvis statslig kaution for lån i pengeinstitutter. Finansiering af projekter, der gør iværksætteren i stand til at undersøge, om projektet er teknologisk muligt og økonomisk levedygtigt, ved udvikling af en prototype, som endnu ikke kan sættes i produktion. Finansiering af virksomheder, som ikke har afsluttet den indledende produktudvikling. Prototypen færdiggøres. Virksomheden skal i denne fase ekspandere, således at produktionen svarer til den endelige efterspørgsel. Samtidig skal udvikling af næste produkt påbegyndes. Kapital til at købe en eller flere af de nuværende investorers ejerandele. Dermed kan de første investorer afhænde deres investering. Kapitaltilførsel til at købe etablerede virksomheder, som den nuværende ledelse skal bestyre, samt kapital til at købe ledelsen ud.

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010 Udvalget om risikovillig kapital Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1.1 Indledning...3 1.2 Baggrund...4 1.3 Udvalgets konklusioner...5 1.4 Udvalgets sammensætning...9 2 Innovation og markedet

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 28 Regeringen DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 28 Danmark i den globale økonomi Konkurrenceevneredegørelse 28 Udarbejdet

Læs mere

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport 19. januar 2015 Rapport Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter Forord De fem regioner har bedt

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 MAGASIN 1 / 2010 v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 Hvor går du hen? Find vej til kapital og viden, side 19 Nyt til iværksættere: vækstkasse

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

VÆKSTFONDEN INDSIGT. Crowdfunding en ny finansieringsform

VÆKSTFONDEN INDSIGT. Crowdfunding en ny finansieringsform VÆKSTFONDEN INDSIGT Crowdfunding en ny finansieringsform CROWDFUNDING EN NY FINANSIERINGSFORM Den alternative finansieringsform crowdfunding vinder meget frem i disse år. Fænomenet, hvor mange privatpersoner

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet.

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. venture Vækstfondens magasin / nr.2 / sept. 2011 VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. Side 4 KLÆDER IVÆRKSÆTTERE

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Afkast i kapitalfonde DVCA-begivenheder i 2012 Januar De såkaldte

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere