Industriens Funktionæroverenskomst Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industriens Funktionæroverenskomst Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Industriens unktionæroverenskomst 0-0

2 Industriens unktionæroverenskomst Indholdsfortegnelse Industriens unktionæroverenskomst... side 1 verenskomstens område... side 2 Nyoptagne virksomheder... side 3 ønbestemmelse... side Beregning af løn for brudte måneder... side Nedsat løn... side 6 Medarbejdere med nedsat arbejdsevne... side Pension... side Arbejdstid... side 2 Deltidsbeskæftigelse... side verarbejde... side 2 erie, frihed, barns sygdom og hospitalsindlæggelse samt barsel... side 2 Ansættelsesbevis... side 36 Afskedigelse... side 3 1 psigelsesvarsler... side 3 1 Valg af tillidsrepræsentanter... side 3 C-fællestillidsrepræsentant... side 1 llidsrepræsentantens opgaver... side 2 Afskedigelse af tillidsrepræsentant m.v.... side 1 Indgåelse og opsigelse af lokalaftaler m.v.... side Regler for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter... side Kompetenceudvikling... side Uddannelsesfonde... side 6 amarbejde... side 2 verenskomstmæssige arbejdskonflikter... side 2 orsøgsordninger... side verenskomstens varighed... side

3 Protokollater Protokollat nr. 1 prettelse af overenskomst for handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet... side 60 Protokollat nr. 2 verenskomstens dækningsområde... side 6 Protokollat nr. 3 Befordringsgodtgørelse for elever... side 6 Protokollat nr. Udstationering af elever/praktikanter.. side 6 Protokollat nr. Praktikaftaler for procesteknologpraktikanter og laboranter... side 0 Protokollat nr. 6 Barselsfond... side 1 Protokollat nr. Afskedigelse af medarbejdere... side 2 Protokollat nr. agretlig behandling af uoverensstemmelser civilretlig behandling... side 3 Protokollat nr. Kompetenceudvikling... side Protokollat nr. Tele-/distance-/hjemmearbejde... side 6 Protokollat nr. rihed til faglige tillidshverv... side EU-direktiver EU-direktiv nr. 1 Ansættelsesbeviser... side EU-direktiv nr. 2 Arbejdstid... side 1 EU-direktiv nr. 3 Varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser i større omfang... side 6 EU-direktiv nr. Børn og unge... side EU-direktiv nr. Udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark... side EU-direktiv nr. 6 orældreorlov... side 2 EU-direktiv nr. Deltidsarbejde... side EU-direktiv nr. dsbegrænset ansættelse... side Bilag 1 Ansættelsesbevis... side 3 Bilag 2 erieoverførselsaftale... side 6 Kalender side 1

4 6

5 Industriens unktionæroverenskomst l notater å længe denne overenskomst står ved magt, må ingen af de undertegnede organisationer eller disses medlemmer, enten enkeltvis eller flere i forening, forsøge på ved noget som helst middel, åbent eller skjult, at modarbejde dens bestemmelser eller fremtvinge nogen forandring deri. Parterne er enige om, at hvor lovgivningen fremover måtte gribe ind i parternes bestemmelser og deraf affødte rettigheder, er parterne forpligtet til positivt at medvirke til, at det oprindelige aftaleforhold genoprettes i det omfang, det er teknisk og lovmæssigt muligt. rganisationerne er enige om, at respekten for overenskomstens overholdelse - fredspligten - er en grundlæggende forudsætning for overenskomstsystemets bevarelse. Anm. Parterne er dog enige om, at unktionærloven har en særlig karakter

6 1 l notater 1 verenskomstens område Nærværende overenskomst omfatter: tk. 1 Tekniske funktionærer, som hovedsageligt er beskæftiget med teknisk/klinisk bistandsydelse, som typisk udføres af medarbejdere, der har en grundlæggende teknikeruddannelse eller en videregående teknikeruddannelse, herunder uddannelse på konstruktørniveau. Arbejdsfunktioner omfattet af nærværende overenskomst udføres typisk af medarbejdere med en uddannelse som bl.a. teknisk assistent, teknisk tegner, maskintekniker, byggetekniker, elektroniktekniker, VVtekniker, kemotekniker, måletekniker, eksporttekniker, bygningskonstruktør og levnedsmiddeltekniker eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer. De videregående teknikeruddannelser er betegnelsen for de erhvervskompetencegivende teknikeruddannelser, som uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt er placeret i området mellem erhvervsuddannelser på den ene side og ingeniøruddannelser på den anden side. tk. 2 a) unktionærer, som hovedsageligt er beskæftiget med handels- og kontorarbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en handels- og kontoruddannelse, og funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edbarbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en edb-uddannelse, som f.eks. datamatiker, datanom, informatikassistent, edb-assistent eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer. b) unktionærer, der er uddannet som laboranter eller som udfører arbejde, som forudsæt-

7 1 ter samme faglige kvalifikationer. Uddannede miljøteknikere, laboratorieteknikere samt andre laboratoriefunktionærer, der udfører mere krævende kemisk, biologisk eller fysisk laboratoriearbejde eller er pålagt særligt ansvar. l notater tk. 3 verenskomsten omfatter foruden funktionærer tillige medarbejdere, hvis arbejde er af den ovenfor beskrevne karakter, men hvor medarbejderen ikke er beskæftiget gennemsnitligt mindst 1 timer ugentligt. Endvidere omfatter overenskomsten arbejdsfunktioner, som på grund af arbejdets art ikke er omfattet af unktionærloven, såsom kontorbetjent og piccolo/linearbejde. Hvor der i denne overenskomst anvendes ordet funktionær, finder bestemmelsen tillige anvendelse på de i nærværende stk. beskrevne medarbejdere, dog ikke 1, stk. 1. ærregler for handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet - 0%-reglen ( 1, stk. 2 og 3). Nærværende overenskomst er dog kun gældende for så vidt angår de under 1, stk. 2, pkt. a og b, 1, stk. 3, anførte medarbejdere, hvis overenskomsten er sat i kraft på virksomheden for disse områder. Der henvises til protokollat nr. 1 vedrørende 0%- reglen.

8 2 l notater 2 Nyoptagne virksomheder tk. 1 Virksomheder, som ved deres optagelse i Dansk Industri har overenskomst med et eller flere forbund inden for C-området dækkende nærværende overenskomsts område, omfattes uden særlig opsigelse af en sådan overenskomst af nærværende overenskomst fra tidspunktet for optagelsen. Dette gælder, uanset om overenskomsten er en særoverenskomst, en tiltrædelsesoverenskomst eller en lokalaftale. tk. 2 Der optages snarest efter virksomhedens optagelse i Dansk Industri tilpasningsforhandlinger med det formål at udforme eventuelle lokale aftaler på en sådan måde, at bestående overenskomstforhold ikke forrykkes som helhed. tk. 3 okalaftalerne vil efter udløbet af perioden for den hidtil gældende overenskomst være omfattet af 1. tk. Nyoptagne medlemmer af DI, der forinden indmeldelsen i DI ikke har etableret en pensionsordning for medarbejdere omfattet af dækningsområdet for nærværende overenskomst, eller som for disse medarbejdere har en pensionsordning med lavere pensionsbidrag, kan kræve, at pensionsbidraget fastsættes således: enest fra tidspunktet for DI's meddelelse til Cindustri om virksomhedens optagelse i DI skal arbejdsgiverbidraget henholdsvis lønmodtagerbidraget udgøre mindst 2 pct. af de overenskomstmæssige bidrag.

9 2-3 enest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 0 pct. af de overenskomstmæssige bidrag. enest 2 år efter skal bidragene udgøre mindst pct. af de overenskomstmæssige bidrag. enest 3 år efter skal bidragene udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag. l notater tk. Virksomheder eller organisationer, der ved indmeldelse ikke er omfattet af overenskomster eller aftaler med C-forbund dækkende (dele af) nærværende overenskomsts område, omfattes fra indmeldelsesdatoen af nærværende overenskomst. or så vidt angår handels- og kontorområdet er det dog en forudsætning, at betingelserne i protokollat 1 til overenskomsten (0%-reglen) er opfyldt. Anm. or så vidt angår medarbejdernes anciennitet i nyoptagne virksomheder, se 1, stk.. 3 ønbestemmelse tk. 1 ønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. tk. 2 ønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar.

10 3 l notater tk. 3 Vurdering og eventuel regulering af medarbejderens lønforhold sker individuelt mindst en gang om året. tk. En medarbejder omfattet af overenskomsten er berettiget til at kræve en forhandling med virksomheden, såfremt medarbejderens løn afviger fra begyndelsesniveauet for sammenlignelige medarbejdergrupper. Hvis denne forhandling ikke resulterer i enighed, er organisationen berettiget til at kræve en forhandling med Dansk Industri på virksomheden. Uoverensstemmelse om lønforhold for enkeltpersoner kan ikke bringes til faglig voldgift. tk. Uoverensstemmelser om lønforhold kan kræves behandlet ved faglig voldgift i tilfælde, hvor misforhold - som helhed taget - skønnes at være til stede. Begrebet»som helhed taget«betyder ikke, at der i alle tilfælde refereres til samtlige medarbejdere, der på den pågældende virksomhed er omfattet af overenskomsten. tk. 6 åfremt der er enighed herom på den enkelte virksomhed, kan der etableres andre eller supplerende lønsystemer. verenskomstparterne anser det for ønskeligt at anvende lønsystemer, der lokalt afpasses efter den enkelte virksomheds særlige forhold. åfremt en af de lokale parter stiller forslag om det, skal der optages lokale forhandlinger herom. De lokale parter kan ligeledes søge råd og vejledning vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer.

11 3 Et lokalt lønsystem må ikke stride mod nærværende lønbestemmelse. åfremt der er enighed herom, kan parterne ved udarbejdelse af lønsystemer anmode en repræsentant fra C-industri henholdsvis Dansk Industri om at medvirke. l notater tk. A. Elever under erhvervsuddannelse Der indgås senest ved uddannelsens start en skriftlig uddannelsesaftale mellem elev og virksomhed i henhold til bestemmelserne i ov om erhvervsuddannelser, kapitel. Handel og kontor Minimalløn for elever inden for handel og kontor: Pr. måned år.0 kr.. kr.. kr. 2. år.3 kr..3 kr.. kr. 3. år.6 kr..3 kr..33 kr.. år.36 kr..33 kr..0 kr. l elever, der inden uddannelsesforholdets påbegyndelse har bestået højere handelseksamen, ydes et tillæg til de ovennævnte lønninger på kr. 0 pr. måned. Der aflønnes med den sats, der svarer til det uddannelsesår, eleven befinder sig på i forhold til uddannelsens opbygning.

12 3 l notater Teknisk designer Minimalløn for elever inden for teknisk designer: Pr. måned kr..63 kr..6 kr. Voksne elever a) Ved voksne elever forstås elever, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 2 år. b) Voksne elever, som gennemgår en faglig oplæring i henhold til Erhvervsuddannelsesloven, anbefales aflønnet efter bestemmelserne i overenskomstens 3, stk. 1-. c) Voksne elever, der i mindst måneder forud for aftalens oprettelse har været ansat på den pågældende virksomhed, aflønnes dog i henhold til bestemmelserne i overenskomstens 3, stk. 1-. amtlige lønsatser er minimallønsatser, hvorfor der henvises til 3, stk. 2. or så vidt angår befordringsgodtgørelse henvises til protokollat nr. 3. or så vidt angår udstationering henvises til protokollat nr.. B. Korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser - praktikanter) Praktikken gennemføres på baggrund af en kontrakt/praktikaftale og efter de vejledende retningslinjer, som er fastsat af de organisationer, der dækker det pågældende område - for tiden protokollater på laborantområdet af

13 3 og procesteknologområdet af..01, se protokollat nr.. l notater Korte videregående uddannelser (det tekniske område) Pr. måned kr..2 kr..2 kr. or KVU-studerende med forudgående erhvervsuddannelse aftales en højere løn end ovennævnte, jf. 3, stk. 2. Korte videregående uddannelser (det merkantile område) Pr. måned kr..3 kr. 1. kr. or KVU-studerende med forudgående erhvervsuddannelse aftales en højere løn end ovennævnte, jf. 3, stk. 2. or samtlige KVU-uddannelser gælder, at lønsatserne er minimallønsatser, hvorfor der henvises til 3, stk. 2. C. Erhvervsgrunduddannelse Elever ansat efter ov om erhvervsgrunduddannelse (EGU) aflønnes med Pr. måned kr.. kr.. kr. 1

14 - l notater Beregning af løn for brudte måneder tk. 1 Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved tileller fratrædelse i en måned, beregnes denne som fuldtidsmånedslønnen divideret med 0,33 timer gange de effektive arbejdstimer, den pågældende skal være i arbejde. I de effektive arbejdstimer indregnes de arbejdstimer, som falder på en søgnehelligdag, som ellers ville være medarbejderens normale arbejdsdag. tk. 2 Ved fravær på grund af ferie, hvor der ikke er optjent løn/feriepenge, beregnes lønnen ved, at der i medarbejderens månedsløn fradrages et beløb svarende til de faktiske fraværstimer. radraget i lønnen for fridage uden løn beregnes på samme måde. tk. 3 tk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for deltidsansatte. ønnen for deltidsansatte beregnes forholdsmæssigt. Nedsat løn Hvor forholdene gør det naturligt, kan der under organisationernes medvirken i særlige tilfælde træffes aftale om nedsat løn.

15 6-6 Medarbejdere med nedsat arbejdsevne l notater tk. 1 or medarbejdere, som enten varigt eller midlertidigt har en nedsat arbejdsevne, er der mulighed for lokalt på den enkelte arbejdsplads mellem medarbejder og virksomhed at aftale arbejdsvilkår (herunder nedsat arbejdstid og/eller lavere løn), som fraviger de i denne overenskomst gældende bestemmelser. tk. 2 rganisationerne har påtaleret i henhold til. Pension tk. 1 Der er etableret en obligatorisk pensionsordning for de af overenskomsten omfattede medarbejdere, der er fyldt år, men ikke 6 år, og som kan dokumentere at have mindst måneders anciennitet i ansættelser omfattet af overenskomsten. orsikringsdækninger og obligatorisk indbetaling til ordningen ophører ved det 6. år. åfremt medarbejderen fortsat er i beskæftigelse efter det fyldte 6. år, er virksomheden forpligtet til at udrede et beløb svarende til virksomhedens pensionsbidrag, indtil medarbejderen fylder 6 år. Det aftales mellem medarbejderen og virksomheden, hvorvidt beløbet fortsat skal indbetales til pensionsordningen som pensionsbidrag eller skal udbetales til medarbejderen som løn. Anciennitetskravet anses for opfyldt for medarbejdere, der ved ansættelsen er omfattet af arbejdsmarkedspension fra tidligere ansættelse.

16 l notater Elever er ikke omfattet af pensionsordningen. Dog skal elever, der efter det fyldte. år har påbegyndt uddannelsen, omfattes af pensionsordningen, når måneders anciennitet er opnået. Endvidere skal voksne elever, der før elevaftalens indgåelse var omfattet af pensionsordningen, fortsætte i ordningen i elevtiden. or så vidt angår medarbejdere, der er ansat i flexjob jf. ov om aktiv socialpolitik eller senere lovgivning om flexjob, henvises til rganisationsaftaler afsnit om pension. tk. 2 Bidraget til pensionsordningen beregnes af den pensionsberettigede løn. Beregningen af pensionsbidraget foretages således, som det i dag er sædvanligt i forbindelse med pensionsordninger i forsikringsselskaber. Af bidraget betaler arbejdsgiveren 2/3 og medarbejderen 1/3. Bidraget udgør mindst: Arbejdsgiver ønmodtager I alt 1. juli 03,% 2,%,1% 1. juli 0 6,0% 3,0%,0% 1. juli 0 6,6% 3,3%,% 1. juli 06,2% 3,6%,% På den enkelte virksomhed er der aftalefrihed med hensyn til fordelingen af pensionsbidrag mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerbidrag, idet arbejdsgiveren dog altid som minimum skal udrede det overenskomstaftalte mindste arbejdsgiverbidrag af den aftalte pensionsgivende løn. Arbejdsgiveren kan således betale hele bidraget uden at trække lønmodtageren for dennes andel,

17 og såvel arbejdsgiver som lønmodtager kan indbetale overskydende bidrag, uden at fordelingen af det samlede bidrag skal være 1/3-2/3. l notater tk. 3 Pensionsordningen omfatter invalidepension, børnepension og pensionsydelse til efterladte. Når det samlede pensionsbidrag er % af lønnen eller højere, skal ordningen indeholde livsvarig alderspension med løbende udbetalinger eller løbende alderspension med udbetaling til minimum det fyldte 0. år. Mindst halvdelen af bidraget over % skal anvendes til dette formål. rdningen indeholder mulighed for forhøjede indbetalinger, supplerende ydelser og kapitalisering af små pensionsbeløb. or personer, der er fyldt 0 år ved oprettelsen, kan ordningen indeholde en kapitalpension eller ratepension efter eget valg. Pensionsordningen for teknikere - omfattet af 1, stk. 1 - er den af T i PA oprettede pensionsordning»tekniker-pension«. or medarbejdere omfattet af overenskomstens 1, stk. 2 og 3 er pensionsordningen»hki-pension«. verenskomstparterne anbefaler, at disse pensionsordninger finder anvendelse for de af overenskomsten omfattede medarbejdere, jf. dog nedenfor. 1

18 l notater tk. Eksisterende eller kommende obligatoriske firmapensionsordninger, som omfatter hele den gruppe, der er dækket af nærværende overenskomst, kan træde i stedet for denne ordning, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: a) rdningen skal være en arbejdsmarkedspension, jf. ovenstående. b) Det samlede bidrag til ordningen skal til enhver tid mindst svare til det samlede overenskomstaftalte bidrag, som indbetales til»tekniker-pension/hki-pension«fra arbejdstager og arbejdsgiver. c) Hvis ordningen indeholder anciennitetskrav, må dette højst være måneder, jf. ovenstående. d) Der må ikke stilles krav om personlige helbredsoplysninger, men der kan stilles krav om arbejdsdygtighedserklæring. Medarbejdere, der ikke kan afgive en arbejdsdygtighedserklæring, eller medarbejdere, der ansættes i skåne-/flexjobs, tilbydes pensionsordning uden invalidedækning. e) Når det samlede pensionsbidrag når op på pct. af lønnen eller højere, skal ordningen indeholde livsvarig alderspension med løbende udbetalinger eller en ratepension. Mindst halvdelen af bidraget over pct. skal anvendes til dette formål. f) Pensionsordningen skal indeholde forsikringsdækninger med sumudbetalinger ved dødsfald og invaliditet på minimum kr og løbende udbetaling, og ved uarbejdsdygtighed på minimum % af lønnen. g) Det anbefales, at ordningen - ved dødsfald - indeholder en børnepension på pct. af lønnen frem til barnets. år.

19 h) Medarbejderen skal have ret til at opretholde forsikringsdækningerne i fuldt omfang ved orlov, enten ved egenbetaling eller ved depotbetaling, uanset om orlov er med eller uden løn. i) Pensionsordningen kan normalt ikke tilbagekøbes. j) Hvis de forsikrede fratræder deres stilling på virksomheden, skal de have ret til at fortsætte forsikringen på individuelle vilkår, enten via ny arbejdsgiver eller via betaling for egen regning. k) mkostningerne i forbindelse med ordningen må ikke afvige væsentligt fra de for»tekniker-pension/hki-pension«gældende. l notater Dokumentation for opfyldelse af kriterierne kan ske ved erklæring fra pensionsforsikringsselskabet om, at ordningen opfylder overenskomstens bestemmelser, og at selskabet indestår herfor. De virksomheder, der vælger at opfylde pensionsforpligtelsen via»tekniker-pension/hki-pension«er endelig frigjort ved indbetaling til disse ordninger. Det samme er gældende ved indbetaling til Industriens Pension. Anm. e i øvrigt organisationsaftale om pension af..01.

20 l notater tk. Virksomheder, der inden de omfattes af overenskomsten har en eksisterende pensionsordning for medarbejderne, er forpligtet til snarest og senest inden 1 år efter, at overenskomsten bliver gældende, at tilpasse den eksisterende pensionsordning overenskomstens krav til firmapensionsordninger eller at lade medarbejderne omfatte af»tekniker-pension/hki-pension«. I øvrigt henvises til overenskomstens 2, stk. om pensionsordninger for nyoptagne virksomheder. tk. 6 Eksisterende firmapensionsordninger, der har kunnet videreføres i overensstemmelse med andsoverenskomstens bestemmelser, fortsætter og berøres ikke af nærværende pensionsbestemmelse. Dog skal pensionsbidraget samt engangssummer til enhver tid som minimum svare til nærværende overenskomsts bestemmelser herom. tk. irmapensionsordninger, der skal træde i stedet for»tekniker-pension/hki-pension«, og for hvilke pensionsforsikringsselskabet har afgivet den i stk. nævnte erklæring om, at ordningen opfylder overenskomstens bestemmelser, kan træde i kraft måneder efter erklæringens afgivelse. åfremt virksomheden indfører en firmapensionsordning, jf. ovenfor, til erstatning for den eksisterende»tekniker-pension/hki-pension«, kan den enkelte medarbejder skriftligt modsætte sig dette. Den enkelte medarbejders endelige stillingtagen herom kan først finde sted, når ovennævnte erklæring er afgivet.

21 tk. Der kan foretages skift af leverandør for firmapensionsordninger, der træder i stedet for HKIog Teknikerpension. mkostningerne for skift må ikke på nogen måde pålignes medarbejderen, og eventuelle øvrige ulemper for medarbejderne skal være de mindst mulige. l notater ølgende betingelser skal opfyldes ved skift af leverandør: Eventuelle overførsler af medarbejdernes depoter i forbindelse med sådanne leverandørskift skal ske uden omkostninger for medarbejderne. Det vil sige uden, at der sker fradrag i depotet, hverken hos det afgivende eller det modtagende selskab eller ved, at der på anden måde kompenseres, således at medarbejderens depot ikke forringes ved flytningen. åfremt der måtte være lokal enighed, kan dette princip fraviges. Ved skift af leverandør skal de overenskomstmæssigt fastsatte betingelser være opfyldt. Det modtagende selskab er forpligtet til at overtage alle fra den hidtidige firmaordning, der på tidspunktet for skiftet er fyldt 0 år, på baggrund af de hidtidige afgivne helbredsoplysninger. Eventuelle supplerende ydelser må som helhed ikke forringes. åfremt der lokalt måtte være uenighed om, at de supplerende ydelser er opfyldt, kan sagen indbringes til organisationsmæssig behandling. Ved skiftet skal der gives mulighed for - såfremt den enkelte medarbejder måtte ønske det - at medarbejderen kan vælge at lade sit depot overføre til HKI- eller Teknikerpension og fortsætte sin pensionsordning dér.

22 l notater Der skal gives et varsel til medarbejderne på mindst måneder ved skift af pensionsleverandør. Ved lokal enighed kan dette nedsættes til 6 måneder. enest i forbindelse med ovennævnte varsel om skift af pensionsleverandør skal der over for medarbejderne eller tillidsrepræsentanterne foreligge en indeståelseserklæring fra det modtagende selskab, således at det sikres, at den nye ordning fra starten lever op til overenskomstens krav. tk. åfremt det kan dokumenteres, at den aftalte bruttomånedsløn indeholder arbejdsgiverens bidrag til en eksisterende mulig pensionsordning for medarbejderen, kan det overenskomstaftalte samlede pensionsbidrag modregnes i lønnen, indtil det obligatoriske bidrag måtte overstige det for ansættelsen gældende på det tidspunkt, hvor virksomheden omfattes af denne aftale. tk. Medarbejdere, der hidtil har været ansat i henhold til Industriens verenskomst, og for hvem det på grund af ændringer af jobindhold konstateres, at jobbet nu omfattes af unktionærloven og unktionæroverenskomsten, omfattes ved overgangen af unktionæroverenskomstens pensionsordning, idet der ikke stilles krav om optjening af anciennitet i henhold til stk. 1. Hvis der måtte være forskel mellem pensionsbidragene i de to overenskomster, bevarer medarbejderen et eventuelt højere pensionsbidrag som en personlig ordning. tk. Uoverensstemmelser behandles i henhold til. 2

23 Arbejdstid l notater tk. 1 Den normale ugentlige effektive arbejdstid fastlægges pr. uge, måned eller år på basis af en gennemsnitlig arbejdstid på indtil 3 timer pr. uge. Varierende ugentlig arbejdstid lægges i henhold til stk.. Anm. (indsat ved overenskomstforhandlingerne år 00) Parterne er enige om, at der ved indsættelsen af ovenstående tekst i denne bestemmelse ikke sker nogen ændring i hidtil gældende regler eller retspraksis. tk. 2 Arbejdstiden lægges af virksomheden efter forudgående lokal drøftelse. tk. 3 Hvis den normale arbejdstid er kortere end 3 timer pr. uge, betales ekstraarbejde ud over den gældende arbejdstid, men inden for 3 timer pr. uge, med sædvanlig løn. tk. Den enkelte fuldtidsbeskæftigede medarbejders ugentlige arbejdstid skal i virksomheder med en dages arbejdsuge tilstræbes fordelt jævnt på disse dage. or arbejde i holddrift, forskudt tid, ude- og rejsearbejde samt udstationering skal der, såfremt der ikke ved lønfastsættelsen er truffet aftale om, at lønnen dækker herfor, ydes særskilt betaling efter aftale. 2

24 l notater tk. a) Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden for samtlige medarbejdere eller grupper af medarbejdere lægges med varierende ugentlige arbejdstider, blot den gennemsnitlige arbejdstid er 3 timer over en måneders periode. b) De lokale parter fastlægger rammerne for de varierende ugentlige arbejdstider. Manglende enighed herom kan gøres til genstand for fagretlig behandling sluttende med et organisationsmøde. c) Aftaler om arbejdstidens placering træffes med den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere, jf. dog pkt. b. d) mer ud over 3 timer pr. uge kan afvikles som hele fridage efter aftale med den enkelte medarbejder. Der kan aftales lønmæssig opsparing til anvendelse ved de pågældende fritimer. Ved en periodes afslutning kan eventuelt over- eller underskud af timer aftales afviklet inden for maksimalt 6 måneder. e) Ved nyansættelser i en periode med et lavere timetal end gennemsnittet, kan der for en periode etableres en lønudjævning. f) verarbejde eller forskudt arbejdstid i forbindelse med den varierende daglige arbejdstid betales i henhold til overenskomstens og. g) Aftaler i henhold til denne bestemmelse kan opsiges med 2 måneders varsel til en periodes udløb i henhold til 1.

25 - tk. 6 or medarbejdere, som er tilknyttet det daglige arbejde i produktionen, kan der, såfremt der for vedkommende timelønnede medarbejdere i produktionen er etableret særligt weekendarbejde, efter aftale etableres tilsvarende weekendarbejde for medarbejdere omfattet af nærværende overenskomst efter de i Industriens verenskomst gældende regler herom. Månedslønnen for medarbejdere, der således arbejder på weekendarbejde, svarer til lønnen for fuldtidsansatte på overenskomstens normale arbejdstidsvilkår. l notater tk. Der kan lokalt aftales flextid. or så vidt angår arbejdstid henvises til EUdirektiv nr. 2, arbejdstid. Deltidsbeskæftigelse tk. 1 Ved deltidsbeskæftigelse beregnes lønnen efter forholdet mellem pågældendes ugentlige arbejdstid og den for virksomheden eller afdelingen gældende normale ugentlige arbejdstid. tk. 2 Arbejder den deltidsbeskæftigede ud over vedkommendes normale arbejdstid, aflønnes sådanne ekstratimer med pågældendes normale timeløn. tk. 3 Hvis ekstratimerne ligger uden for virksomhedens/afdelingens normale arbejdstid, aflønnes disse som overarbejde, jf., som for øvrige medarbejdere.

26 - l notater tk. Der betales for søgnehelligdage i det omfang, disse falder på medarbejderens normale arbejdsdage. tk. Der henvises til EU-direktiv nr., deltidsarbejde. verarbejde tk. 1 Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde bør begrænses mest muligt. tk. 2 or overarbejde, for hvilket der kan kræves tillæg, jf. reglerne i og, betales timeløn plus 0% for de første tre timer efter normal arbejdstids ophør, og for overarbejde efter dette tidspunkt betales 0%. or overarbejde på arbejdsfrie hverdage betales timeløn plus 0% for de første 3 timer, for. og følgende timer betales timeløn plus 0%. or arbejde på søn- og helligdage betales timeløn plus 0%. tk. 3 melønnen beregnes som den pågældende medarbejders samlede månedsløn divideret med maksimalt 0,33. tk. verarbejdsbetaling ydes kun, når der er tale om beordret overarbejde. verarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen før. 2

27 - tk. åfremt der ved lønfastsættelsen er truffet aftale om, at lønnen også omfatter betaling for almindeligt forefaldende overarbejde, ydes der ikke overarbejdsbetaling. En sådan aftale udelukker ikke særskilt overarbejdsbetaling i henhold til stk. 2 for arbejde ud over almindeligt forefaldende overarbejde. Aftalen skal stå i forhold til løn, stillingsindhold og overarbejdets omfang. l notater tk. 6 åfremt aftale om afspadsering træffes, afspadseres hver overarbejdstime med én time, og tillægget for overarbejdet kan enten udbetales eller afspadseres. åfremt det aftales, at tillægget afspadseres, skal et 0% tillæg afspadseres med 0, time og et 0% tillæg afspadseres med 1 time. erie, frihed, barns sygdom og hospitalsindlæggelse samt barsel I erie tk. 1 Brudte måneder Når medarbejdere, der modtager løn under ferie, men ikke har optjent løn/feriepenge, er fraværende på grund af ferie, beregnes lønnen ved, at der i medarbejderens månedsløn fradrages et beløb svarende til 1/0,33 af månedslønnen ved fuld tid (svarende til 3 timers ugentlig arbejdstid) pr. faktiske fraværstime. åfremt den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er en anden end 3 timer, f.eks. på skiftehold, ændres forholdstallet tilsvarende. 2

28 l notater tk. 2 erie i hele uger åfremt ferie afvikles i hele uger, ophører ferien ved normal arbejdstids begyndelse første normale arbejdsdag efter feriens afslutning. tk. 3 Raskmelding i forbindelse med kollektiv ferielukning åfremt en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under kollektiv ferielukning, genoptager medarbejderen arbejdet og har krav på at få ferien placeret på et andet tidspunkt. Er det ikke muligt at tilbyde medarbejderen beskæftigelse i perioden, betragtes ferien som påbegyndt på tidspunktet for raskmeldingen. Den ferie, som pågældende medarbejder har været forhindret i at afholde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie, medmindre andet aftales. tk. Elever Har elever ikke optjent ret til feriegodtgørelse for alle feriedagene i de i erielovens angivne tilfælde, giver virksomheden den efter Industriens unktionæroverenskomst 3 fastsatte løn i de resterende antal dage. tk. verførsel af ferie a) Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over dage kan overføres til det følgende ferieår. b) Der kan maksimalt overføres sammenlagt feriedage, og senest i 2. ferieår efter, at ferie overføres, skal al ferie afholdes. c) Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden ferieårets udløb. Parterne anbefaler, at den som bilag 2 optrykte aftale anvendes. 30

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst 2007-2010 Industriens unktionæroverenskomst Industriens unktionæroverenskomst 2007-2010 Indhold Indhold Industriens unktionæroverenskomst... 7 1 verenskomstens område... 8 2 Nyoptagne virksomheder... 10

Læs mere

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014 Indhold Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder

Læs mere

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst 2014-2017 Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Funktionæroverenskomst 2014-2017 Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder 10 3 Lønbestemmelse

Læs mere

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT 2014 2014 4 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Særlig opsparing... 5 4 Elever... 6 5 Beregning af

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

TEKNISKE FUNKTIONÆRER

TEKNISKE FUNKTIONÆRER TEKNISKE FUNKTIONÆRER OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Teknisk Landsforbund 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Overenskomst 2004-2007 mellem DIO II og Teknisk Landsforbund 1 DI

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark

2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark August 2010 2010-2012 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af Tillidsrepræsentant...

Læs mere

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013 Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013 Indholdsfortegnelse side: 1 Overenskomstens område... 3 2 Tilpasning af overenskomster for nyoptagne virksomheder... 3 3 Arbejdstid... 4 4 Minimallønninger

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk Lagernummer 4418010011 HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid, herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

2014-2017. Industriens. Overenskomst

2014-2017. Industriens. Overenskomst 2014-2017 Industriens Overenskomst Almindelig del med bilag 1 side 7-178 Speciel del med bilag 2 side 179-194 Lærlingebestemmelser med bilag 3 side 195-220 Stikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 Kalender 2014-2017

Læs mere

industriens overenskomst 2012 2014

industriens overenskomst 2012 2014 industriens overenskomst 2012 2014 Almindelig del med bilag 1 side 7-169 Speciel del med bilag 2 side 171-186 Lærlingebestemmelser med bilag 3 side 187-212 Stikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 Kalender 2012-2014

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER HK/PRIVAT HK HANDEL

FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER HK/PRIVAT HK HANDEL FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG HK/PRIVAT HK HANDEL INDHOLD 1 Arbejdstid 7 2 Fast deltidsansættelse 8 3 Overarbejde 8 1.

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere