Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:"

Transkript

1 Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV : CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di for Logstor A/S (advokat Morten Eisensee)

2 Uoverensstemmelsen i sagen angår, om det er i strid med 9, stk. 4, 2. pkt., i Industriens Funktionæroverenskomst, at den indklagede virksomhed har opsagt en kutyme om betaling for rejsetid og i tilknytning hertil har varslet en vilkårsændring, således at en række funktionærer ikke længere har krav på betaling overhovedet for den rejsetid, disse har i forbindelse med ude- og rejsearbejde i ind- og udland. Påstande Klageren har nedlagt følgende påstande: 1. Indklagede, Logstor A/S, tilpligtes at anerkende, at 9, stk. 4, 2. pkt., i Industriens Funktionæroverenskomst ikke indeholder hjemmel til ensidigt at fastsætte betalingen for rejsetid ved ude- og rejsearbejde. 2. Indklagede tilpligtes at anerkende, at såfremt der ikke er fastsat nogen særskilt betaling for rejsetid i forbindelse med ude- og rejsearbejde ved lønfastsættelsen, skal rejsetiden honoreres som arbejdstid. Indklagede har påstået frifindelse. Sagens behandling Den mundtlige forhandling fandt sted den 30. april 2012 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som opmand. Der blev afgivet forklaring af Eydun Askham Gøte, Kurt Weis og Nancy Chemnitz. Efter forklaringer, procedure og votering hvorunder der ikke kunne opnås enighed eller flertal mellem de af hver af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten var der mellem 2

3 parterne enighed om, at opmandens kendelse i sagen vil kunne afsiges uden fuldstændig sagsfremstilling, herunder uden gengivelse af forklaringer og proceduren. Overenskomstgrundlaget Industriens Funktionæroverenskomst indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 3 Lønbestemmelse Stk. 1 Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Stk. 2 Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar. Stk. 3 Vurdering og eventuel regulering af medarbejderens lønforhold sker individuelt mindst en gang om året. Stk. 4 En medarbejder omfattet af overenskomsten er berettiget til at kræve en forhandling med virksomheden, såfremt medarbejderens løn afviger fra begyndelsesniveauet for sammenlignelige medarbejdergrupper. Hvis denne forhandling ikke resulterer i enighed, er organisationen berettiget til at kræve en forhandling med DIO 1 på virksomheden. Uoverensstemmelse om lønforhold for enkeltpersoner kan ikke bringes til faglig voldgift. Stk. 5 Uoverensstemmelser om lønforhold kan kræves behandlet ved faglig voldgift i tilfælde, hvor misforhold som helhed taget skønnes at være til stede. Begrebet»som helhed taget«betyder ikke, at der i alle tilfælde refereres til samtlige medarbejdere, der på den pågældende virksomhed er omfattet af overenskomsten. 9 Arbejdstid 3

4 . Stk. 3 Hvis den normale arbejdstid er kortere end 37 timer pr. uge, betales ekstraarbejde ud over den gældende arbejdstid, men inden for 37 timer pr. uge, med sædvanlig løn. Stk. 4 Den enkelte fuldtidsbeskæftigede medarbejders ugentlige arbejdstid skal i virksomheder med en 5 dages arbejdsuge tilstræbes fordelt jævnt på disse dage. For arbejde i holddrift, forskudt tid, ude- og rejsearbejde samt udstationering skal der, såfremt der ikke ved lønfastsættelsen er truffet aftale om, at lønnen dækker herfor, ydes særskilt betaling efter aftale. Stk. 5 f. Overarbejde eller forskudt arbejdstid i forbindelse med den varierende daglige arbejdstid betales i henhold til overenskomstens 9 og Overarbejde Stk. 2 For overarbejde, for hvilket der kan kræves tillæg, jf. reglerne i 9 og 10, betales timeløn plus 50 pct. for de første tre timer efter normal arbejdstids ophør, og for overarbejde efter dette tidspunkt betales 100 pct. For overarbejde på arbejdsfrie hverdage betales timeløn plus 50 pct. for de første 3 timer, for 4 og følgende timer betales timeløn plus 100 pct. For arbejde på søn- og helligdage betales timeløn plus 100 pct. Stk. 5 Såfremt der ved lønfastsættelsen er truffet aftale om, at lønnen også omfatter betaling for almindeligt forefaldende overarbejde, ydes der ikke overarbejdsbetaling. 4

5 En sådan aftale udelukker ikke særskilt overarbejdsbetaling i henhold til stk. 2 for arbejde ud over almindeligt forefaldende overarbejde. Aftalen skal stå i forhold til løn, stillingsindhold og overarbejdets omfang. 23 Indgåelse og opsigelse af lokalaftaler m.v.... Stk. 2 Lokalaftaler, kutymer, reglementer mv. kan opsiges af begge parter med 2 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre aftale om længere varsel er/bliver truffet. Stk. 6 Såfremt indgåelse eller opsigelse af lokalaftaler mv. indebærer ændringer for medarbejdernes løn- eller arbejdsforhold, der i henhold til Funktionærlovens regler må anses for væsentlige, skal den enkelte medarbejders individuelle opsigelsesvarsel iagttages, medmindre anden aftale indgås. Stk. 7 Der er adgang til ved lokalaftale at supplere og fravige bestemmelserne i overenskomstens 9,, 11, Sådanne lokalaftaler skal være skriftlige og kan alene indgås med en tillidsrepræsentant, der er valgt efter de i overenskomsten gældende regler. Lokalaftalerne skal sendes til organisationerne til orientering. 5

6 I overenskomstens bilag 14 vedrørende EU-direktiv om arbejdstid hedder det bl.a.: Nærværende protokollat implementerer ovennævnte direktiv. Overenskomstparterne forstår ved: 2.1 Arbejdstid Det tidsrum, hvor medarbejderen er på arbejde og står til rådighed for arbejdsgiveren. Eks. Rådighedsvagt, der via eksempelvis telefonservice overgår til aktiv tid, betragtes som arbejdstid. 2.2 Hviletid Det tidsrum, som ikke er arbejdstid. Eks. Rådighedsvagt uden for arbejdsstedet, der ikke overgår til præsteret arbejde, er hviletid. Rejsetid til og fra et andet arbejdssted end det faste betragtes ikke som hviletid i det omfang den overstiger den ansattes normale daglige rejsetid til arbejdsstedet. Pauser, der ikke betales af arbejdsgiveren, betragtes som hviletid. Baggrunden for sagen Lokstor A/S er en større global virksomhed, som bl.a. producerer og leverer forskellige former for rørsystemer til markeder såvel inden for som uden for Europa. Selskabet har ifølge det oplyste siden en større fusion i 2005 løbende forsøgt at koordinere forskellige kutymer for de ansatte med henblik på at ensrette lønvilkårene. Selskabet ønskede i 2010 at opsige en lokal kutyme om rejsetid gående ud på, at de funktionærer, som var omfattet heraf, kunne angive rejsetid som arbejdstid, herunder som overarbejde. Den 22. april 2010 afholdtes et møde på virksomheden vedrørende opsigelsen af kutymen. Den 23. april 2010 ændrede virksomheden sin personalemanual i tilknytning til den opsagte kutyme, og den 30. april 2010 udstedte virksomheden et tillæg til de berørte funktionærers ansættelsesaftaler om, at der med virkning fra 1. november 2010 ikke længere ville blive ydet 6

7 særskilt betaling for rejsetid, idet rejsetiden efter 1. november 2010 ville indgå som en del af lønfastsættelsen. Selskabet har oplyst, at af selskabets funktionærer var de fleste i 2010 på jobløn, således at det var aftalt, at lønnen også dækkede overarbejdstid, rejsetid, mv. Opsigelsen af kutymen berørte således alene 26 ansatte, hvoraf de fleste ifølge virksomheden ikke havde rejsetid af betydning. Virksomheden indgik i forbindelse med kutymens opsigelse i en dialog med de berørte medarbejdere om indgåelse af en joblønaftale. Der blev indgået en sådan aftale med to af de berørte medarbejdere, mens en tredje medarbejder valgte at forlade virksomheden. En af de funktionærer, som havde været omfattet af kutymen, var tillidsrepræsentanten Eydun Gøte, som samtidig var den, som havde mest rejsetid. Han blev tilbudt en joblønsaftale, som indebar, at hans løn blev reguleret fra kr. pr. måned til kr. pr. måned mod, at den fastsatte løn fremover skulle inkludere såvel almindeligt forefaldende overarbejde som betaling for rejsetid og andre gener. Eydun Gøte, som på de ansattes vegne havde protesteret imod vilkårsændringen, afslog imidlertid dette tilbud. Den 31. maj 2010 havde Eydun Gøte sin årlige lønforhandling, som mundede ud i, at hans månedlige løn uændret ville udgøre kr. Den 29. juni 2010 fik Eydun Gøte endvidere meddelt følgende tillæg til sin ansættelseskontrakt: Tillæg til ansættelseskontrakt Rejsedage/rejsetid Det må påregnes, at der kan forekomme rejsedage i ansættelsen. Det gælder f.eks. ved besøg hos LOGSTORs øvrige selskaber, kunde- og leverandørbesøg, kurser osv. i såvel indland som udland. 7

8 Der ydes ikke særskilt betaling for rejsetid, idet rejsetiden indgår som en del af lønfastsættelsen. Øvrige regler og kutymer på området opsiges hermed og ovennævnte er gældende pr. 1. januar Dette tillæg bedes venligst underskrevet og sendt til HR inden 5. juli Varslingen har ikke indebåret en overgang til egentlig jobløn, idet der fortsat betales særskilt for almindeligt forefaldende overarbejde og andre gener. Det er alene rejsetiden, der omfattes af den fastsatte løn. Logstor A/S er i den forbindelse enig i, at der ikke er fastsat noget tillæg for rejsetiden. Opmandens begrundelse og konklusion Det må efter en naturlig læsning af overenskomstens 9, stk. 4, 2. pkt., sammenholdt med overenskomstens øvrige bestemmelser antages, at overenskomstparterne har forudsat, at gener i form af arbejde i holddrift, forskudt tid, ude- og rejsearbejde samt udstationering skal honoreres enten ved, at der ved lønfastsættelsen tages højde for, at arbejdet er forbundet med sådanne gener, eller ved, at der ydes særskilt betaling herfor efter aftale. Selv om det således i overenskomsten må anses for forudsat, at en ansat ikke har pligt til vederlagsfrit at stille sin fritid til rådighed for rejsetid, kan det ikke uden, at der er holdepunkter herfor i overenskomsten, antages, at rejsetid i mangel af aftale om andet skal honoreres som arbejdstid. Overenskomsten indeholder i den forbindelse ingen bestemmelser, som giver grundlag for at antage, at det har været parternes hensigt at aftale, at rejsetid i mangel af aftale om andet skal honoreres på samme måde som arbejdstid, herunder efter reglerne om overarbejdsbetaling. Overenskomstens bilag 14 må i den forbindelse antages alene at tage sigte på at implementere EU-direktivets arbejdsmiljømæssige regler om arbejdstid og kan ikke føre til et andet resultat. 8

9 Overenskomsten kan dernæst ikke antages at være til hinder for, at en arbejdsgiver ensidigt varsler væsentlige ændringer af medarbejdernes løn- eller arbejdsforhold, forudsat at den enkelte medarbejders individuelle opsigelsesvarsel iagttages, jf. herved forudsætningsvist overenskomstens 23, stk. 6, men den enkelte medarbejder vil i givet fald kunne tilegne sig en sådan varsling som en opsigelse af ansættelsesforholdet. Det følger heraf, at overenskomstens 9, stk. 4, 2. pkt., under de nævnte forudsætninger ikke er til hinder for, at arbejdsgiveren ensidigt ændrer aftalte vilkår for betaling for rejsetid ved ude- og rejsearbejde. Arbejdsgiveren kan dog i den forbindelse ikke anses for at være frit stillet med hensyn til, hvad der herefter skal gælde vedrørende honorering for rejsetid, da 9, stk. 4, 2. pkt., som nævnt må indebære, at rejsetid skal honoreres enten ved, at der ved lønfastsættelsen tages højde for, at arbejdet er forbundet med sådanne gener, eller ved, at der ydes særskilt betaling herfor efter aftale. Det kan herefter ikke anses for at være i overensstemmelse med overenskomstens 9, stk. 4, 2. pkt., at Logstor A/S i forbindelse med, at man varslede en ændring af de berørte funktionærers ansættelsesvilkår gående ud på, at rejsetid for fremtiden skulle være dækket af lønnen, ikke samtidig sikrede, at det fik indflydelsen på lønfastsættelsen for de medarbejdere, som forventedes at ville få rejsevirksomhed for selskabet. Således som klagers påstand 1 er formuleret, kan denne påstand dog ikke tages til følge. Indklagede frifindes på baggrund af det anførte for klagers påstand 2. 9

10 Herefter bestemmes: Der kan ikke gives klager, CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund, medhold i klagers påstand 1. Indklagede, DI Overenskomst 1 v/di for Logstor A/S, frifindes for klagers påstand 2. Hver af parterne bærer egne omkostninger og betaler halvdelen af opmandens honorar. Lene Pagter Kristensen 10

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks Funktionæroverenskomst Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) HK/Privat for administrative og tekniske funktionærer 2014 Gældende fra 1. marts 2014 til 28. februar

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst 2014-2017 Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Funktionæroverenskomst 2014-2017 Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder 10 3 Lønbestemmelse

Læs mere

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014 Indhold Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder

Læs mere

Industriens Funktionæroverenskomst Indholdsfortegnelse

Industriens Funktionæroverenskomst Indholdsfortegnelse Industriens unktionæroverenskomst 0-0 Industriens unktionæroverenskomst Indholdsfortegnelse Industriens unktionæroverenskomst... side 1 verenskomstens område... side 2 Nyoptagne virksomheder... side 3

Læs mere

TEKNISKE FUNKTIONÆRER

TEKNISKE FUNKTIONÆRER TEKNISKE FUNKTIONÆRER OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Teknisk Landsforbund 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Overenskomst 2004-2007 mellem DIO II og Teknisk Landsforbund 1 DI

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

FUNKTIONÆROVEREN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN TIONÆROVERENSKOMSTEN. GA HK/Privat FFUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN. HK/Privat. HK/Privat

FUNKTIONÆROVEREN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN TIONÆROVERENSKOMSTEN. GA HK/Privat FFUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN. HK/Privat. HK/Privat TINÆRVERENKTEN R V E R E N K T E N ing HK/Privat Weidekampsgade Postboks 0 GA HK/Privat _K_GA_funk_omslag 000 København C 0/0/0 Tlf.: 0 ax: 0 : ide UNKTINÆRVEREN E-mail: hkprivat@hk.dk Webadresse: www.hkprivat.dk

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT 2014 2014 4 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Særlig opsparing... 5 4 Elever... 6 5 Beregning af

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. april 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri for HK/Privat for A og B (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst 2007-2010 Industriens unktionæroverenskomst Industriens unktionæroverenskomst 2007-2010 Indhold Indhold Industriens unktionæroverenskomst... 7 1 verenskomstens område... 8 2 Nyoptagne virksomheder... 10

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

FOTOGRAFOVERENSKOMST

FOTOGRAFOVERENSKOMST FOTOGRAFOVERENSKOMST 2014 2017 mellem DI Overenskomst I v/di og Dansk Journalistforbund Gældende for medlemmer af DI, der som hovederhverv foretager og videreforarbejder fotografiske optagelser, der udfører

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder:

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder: Kendelse af 3. august 2005 i faglig voldgift: CO-industri for Danske Metal og HK/Privat for LM (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Industri for TDC A/S på vegne af TDC Totalløsninger A/S

Læs mere