VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011"

Transkript

1 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE TIL SKOLEN... 5 FORSLAG TIL TIDSPLAN... 6 VALGPROCESSEN JUNI AUGUST: SKOLEN PLANLÆGGER OG FORBEREDER VALGET AUGUST SEPTEMBER: SKOLEN STARTER VALGPROCES SEPTEMBER OKTOBER: SKOLEN GENNEMFØRER VALGPROCES NOVEMBER: SKOLEBESTYRELSEN TILTRÆDER BILAG BILAG 1: INFORMATION OM SKOLEBESTYRELSESVALGET BILAG 2: FORSLAG TIL INVITATION TIL FORÆLDREMØDE OM VALG TIL KLASSERÅD OG OPSTILLING AF KANDIDATER TIL SKOLEBESTYRELSESVALGET BILAG 3: FORSLAG TIL INVITATION TIL VALGMØDE BILAG 4: UDDYBENDE OPLYSNINGER OM SKOLEBESTYRELSESVALGET AFHOLDELSE AF VALG UDEN AFSTEMNING HVEM HAR VALGRET OG HVEM KAN STILLE OP BILAG 5: OFFENTLIGGØRELSE AF VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN BILAG 6: VEDTÆGT FOR STYRELSE AF KOMMUNALE SKOLER I AARHUS KOMMUNE (SKOLEBESTYRELSESVEDTÆGT) BILAG 7: DET ELEKTRONISKE VALG TRIN FOR TRIN Side 2 af 2

3 INDLEDNING Aarhus Byråd vedtog i 2007 ny vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Aarhus Kommune (skolestyrelsesvedtægt). Formålet er at styrke forældresamarbejdet via en større tilslutning til skolebestyrelsesvalget. Undervisningsministeriet har givet dispensation til den nye styrelsesvedtægt i perioden på betingelse af, at der foretages en midtvejs- og slutevaluering. Skolestyrelsesvedtægten angiver to tidsfrister, der skal overholdes. Senest 30. september skal der være afholdt valg til klasseråd, og senest 31. oktober skal der være afholdt valg til skolebestyrelsen. Valghåndbogen er udarbejdet for at understøtte skolernes arbejde med gennemførelse af valget. Formålet med valghåndbogen er således at tilbyde skolerne et redskab at arbejde med, når der er valg til skolebestyrelsen. I tråd med Børn og Unges styringsfilosofi er det op til skolerne selv, hvordan man vælger at bruge håndbogen. Valghåndbogen er udarbejdet ud fra den forudsætning, at skolerne ønsker at gøre brug af det tilbud om elektronisk afstemning, som Børn og Unge stiller gratis til rådighed for skolerne. Blandt valghåndbogens bilag findes blandt andet en trin for trin vejledning i gennemførelse af det elektroniske valg (Bilag 7). Herudover er der en række skabeloner til brug i processen. Blandt andet en invitation til forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen samt et brev med information til forældre om valget. Side 3 af 3

4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK juni august 2011 august september 2011 september oktober 2011 november 2011 Side 4 af 4

5 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE TIL SKOLEN SKOLEN PLANLÆGGER OG FORBEREDER VALGET 2011: JUNI - AUGUST Skoleleder orienterer skolebestyrelsen om det forestående valg og drøfter forslag til lokal valgkampagne - Valg til skolebestyrelsen 2011 Medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen vælges Forældrene får tilsendt information om valget. Se skabelon, bilag 1 Skolebestyrelsen tager stilling til om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene Medarbejderrepræsentanter til klasseråd vælges eventuelt SKOLEN STARTER VALGPROCES: AUGUST - SEPTEMBER Børn og Unge indrykker fælles annonce om valg til skolebestyrelsen. Se bilag 5 Klasselærer inviterer til forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen. Se skabelon, bilag 2 Forældremøde: Valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen Opstillingsliste: Skolen udarbejder og offentliggør opstillingsliste Valgliste: Skolen lægger valglisten på skolens kontor Valg med eller uden afstemning: Afklares på baggrund af antal kandidater. Indkaldelse: Skolen indkalder eventuelt til valgmøde med kandidater til skolebestyrelsen. Se skabelon, bilag 3 Elevrepræsentanter vælges til skolebestyrelsen SKOLEN GENNEMFØRER VALGPROCES: SEPTEMBER - OKTOBER Skolen udsender valgmateriale og vejledning i afstemning til valget. Det inkluderer elektronisk valg Skolen afvikler eventuelt et valgmøde Efter afstemning: Skolelederen forestår opgørelse af valget, og orienterer forældre og medarbejdere om valgets resultat Skoleleder indkalder til konstituerende møde i skolebestyrelsen SKOLEBESTYRELSEN TILTRÆDER: NOVEMBER Konstituerende møde i den nyvalgte skolebestyrelse Side 5 af 5

6 FORSLAG TIL TIDSPLAN Nedenstående forslag til en tidsplan er et bud på, hvordan skolen kan sikre, at valgprocessen holder sig indenfor den tidsramme, som fremgår af skolestyrelsesvedtægten. Mål: 1. At give optimal information til forældrene 2. At de opstillede kandidater får tid til at forberede deres kampagne 3. At sikre en jævn fordeling af enkeltopgaver i processen 4. At holde efterårsferien fri for aktiviteter Det skal pointeres, at der er mulighed for den enkelte skole at prioritere anderledes i processen i forhold til denne vejledning. JUNI Skolelederen orienterer skolebestyrelsen om det forestående valg og drøfter forslag til lokal valgkampagne - Valg til skolebestyrelsen Foreningen Skole og Forældre har udarbejdet en række materialer om valg til skolebestyrelserne, som skolerne med fordel kan lade sig inspirere af i det lokale arbejde med tilrettelæggelse af valget til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasseråd Hvis det bliver et ja, vælges medarbejderrepræsentanter til klasseråd. Der vælges medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen Skolelederen sender information til forældrene om det forestående valg til skolebestyrelsen (se skabelon, bilag 1). Information om skolebestyrelsesvalget lægges på skolens hjemmeside med angivelse af vigtige datoer i processen Klasselæreren udarbejder invitation til forældremøde, hvor der blandt andet skal vælges til klasseråd og opstilles kandidater til skolebestyrelsesvalget. Brevet gøres klar til fremsendelse primo august. Se skabelon, bilag 2. AUGUST 10. august: Børn og Unge indrykker annonce i Århus Onsdag offentliggørelse af valg til skolebestyrelsen Se bilag 5. Skolens kontor sender invitationer til forældremøder i alle klasser. 26. august: Skolen får tilsendt en liste i et excelark med elever og forældre. Listen skal kontrolleres for fejl på den enkelte skole. Vær især opmærksom på, at hvis forældrene ikke er samboende, så kan den ikke-samboende forælder være faldet ud af listen, uanset om vedkommende stadig har forældremyndighed og dermed opstillings- og stemmeret. Skolen får også en skabelon til opstillingslisten (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Side 6 af 6

7 30. august- 13. september Klasselæreren afholder forældremøde. Her vælger forældrene medlemmer til klasseråd og opstiller kandidater til skolebestyrelsesvalget SEPTEMBER 14. september Klasselærerne afleverer liste over kandidater til skolelederen Skolelederen udarbejder opstillingsliste 16. september Skolelederen offentliggør opstillingsliste med opfordring til øvrige opstillingsberettigede forældre om at stille op. Offentliggørelsen sker på skolens hjemmeside og ved, at børnene får seddel med hjem Skolen lægger valgliste (liste over stemmeberettigede forældre) frem på skolens kontor Skolelederen indkalder eventuelt til vælgermøde med kandidater til skolebestyrelsen. Indkaldelsen lægges samtidig på skolens hjemmeside Skolelederen står for at få valgt elevrepræsentanter til skolebestyrelsen 25. september Evt. indkaldelse til møde vedr. valg uden afstemning. Skolelederen indkalder til møde med de opstillede kandidater hvis det viser sig at der ikke er flere kandidater opstillet end, at der evt. kan afholdes valg uden afstemning. Valg uden afstemning forudsætter enighed blandt alle opstillede kandidater. (Se endvidere bilag 4) 27. september Skolelederen udarbejder endelig opstillingsliste (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Skolelederen sender skabelon til præsentation af kandidater til de opstillede kandidater elektronisk og/eller analogt Kandidater til skolebestyrelsen udarbejder præsentation, der sendes til skolelederen senest den 3. oktober 30. september Senest kl meddeler skoler om der er gennemført valg uden afstemning. Hvis skolen har afholdt valg uden afstemning fremsendes navne på de valgte kandidater samt stedfortrædere til Pædagogik og Integration, Børn og Unge v/ Jan Iburg - (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Hvis der skal afholdes valg: Senest kl fremsender skolen tilrettet liste over stemmeberettigede forældre i excelark til Jan Iburg - (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Senest kl fremsender skolen liste over opstillede kandidater til valget i excelark til Jan Iburg - (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) OKTOBER 3. oktober Deadline for kandidater i forhold til at sende valgmateriale til skolelederen Side 7 af 7

8 10. oktober Processen med det elektroniske valg sættes i gang: Senest kl modtager skolen pdf-fil fra TNS Gallup med valgkort til hver enkelt elev sorteret efter klasser. Hvert valgkort indeholder de opstillede kandidater, link til afstemnings-hjemmeside på internettet, unikt id, samt information om hvordan der stemmes hhv. elektronisk eller pr. brev. (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Skolen holder eventuelt valgmøde 12. oktober Skolelederen udsender de udprintede valgkort (sender med barnet hjem) samt det samlede valgmateriale, tidsplan for afstemning, vejledning i afstemning, valgkort og valgmateriale fra kandidater. Endvidere lægges det generelle valgmateriale også ud på forældreintra (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) oktober Afstemning 31. oktober Skolelederen forestår opgørelse af valget Skolelederen orienterer om valgets resultat Skolelederen indkalder den nyvalgte skolebestyrelse til konstituerende møde NOVEMBER Konstituerende møde i skolebestyrelsen Navnene på de valgte forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter samt den valgte skolebestyrelsesformands mail- og postadresse og telefonnummer indberettes efter det konstituerende møde pr. mail til Pædagogik og Integration, Børn og Unge v/ Jan Iburg - Side 8 af 8

9 JUNI AUGUST Skolelederen orienterer skolebestyrelsen om procedure og tids- og procesplan for det forestående valg og drøfter forslag til den lokale valgkampagne. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen tager stilling til om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene. Udvælgelse af medarbejderrepræsentanter til klasseråd Hvis skolebestyrelsen beslutter, at der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, vælges medarbejderrepræsentanter blandt lærere i teamet omkring klassen. Skolelederen er ansvarlig for valget. Valg af to medarbejderrepræsentanter og to stedfortrædere til skolebestyrelsen Skolelederen indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. De to medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Valget finder sted inden 1. november. Valgperioden er et år og påbegyndes 1. november. Der er mulighed for genvalg. Der er ikke noget til hinder for, at valget foretages inden sommerferien, så arbejdet i skolebestyrelsen kan indarbejdes i medarbejdernes timeplanlægning mv. Information til forældre om det forestående valg til skolebestyrelsen Skolelederen sender brev til forældrene med information om det forestående valg og vigtige tidspunkter: Forældremøder, klasseråd, opstilling, valgmøde, valgtidspunkt og hvordan der kan stemmes med videre. Se skabelon, bilag 1. Side 9 af 9

10 AUGUST SEPTEMBER Offentliggørelse af valg til skolebestyrelsen Børn og Unge indrykker annonce i Århus Onsdag samt på Aarhus Kommunes hjemmeside med henvisning til den enkelte skoles hjemmeside for yderligere information om det lokale valg til skolebestyrelsen. Se bilag 5. Skolen offentliggør information om det lokale valg til skolebestyrelsen på skolens hjemmeside, og henviser til den ansvarlige for mere information. Invitation til forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen Klasselæreren indkalder til forældremødet med 14 dages varsel og angiver dagsorden. Mødet afholdes senest den 13. september. Se skabelon, bilag 2. Forældremøde Mødets formål: Valg af klasseråd (2 forældre er på valg hvert år) og valg af kandidat/kandidater til skolebestyrelsen. Forældre har ved valg til klasseråd én stemme pr. barn i klassen. Hvis der for et barn er mødt to forældre op til mødet, hvor klasserådet skal vælges, er kun den ene stemmeberettiget. Baggrunden for det er: At afstemningen foregår på mødet, at der ikke kan stemmes pr. fuldmagt, og at forældre bør stilles ens, uanset om begge eller kun den ene møder op til valg af klasseråd. Hvert klasseråd opstiller om muligt mindst en kandidat til skolebestyrelsen, dog er ingen forpligtet til at opstille, og klasserådet har ingen forpligtelse til at opstille en kandidat. Alle forældre, der er valgbare, har mulighed for at stille op til valget. Umiddelbart efter mødet indleverer klasselæreren kandidatopstillingen til skolelederen. Valgliste udarbejdes Skolelederen udarbejder en liste over personer, der er valgberettigede. Listen trækkes af Pædagogik og Integration via KMD Elev og fremsendes til skolen. Skolen er ansvarlig for at validere listen. Listen fremlægges på skolen, så andre personer, der over for skolelederen fremsætter ønske herom, kan få valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de opfylder betingelserne herfor. Se bilag 4 pkt. 4.2.: Hvem har valgret og hvem kan stille op. Opstillingslisten udarbejdes og offentliggøres Skolelederen udarbejder og offentliggør liste over opstillede kandidater til valget og oplyser, at andre forældre, der er valgbare, også har mulighed for at stille op til valget. Kandidatlisten skal være offentligt tilgængelig i minimum 10 dage. Andre interesserede kandidater skal indenfor de 10 dage meddele skolelederen, at de ønsker at stille op. Herefter udarbejder skolelederen den endelige liste over kandidater og sikrer, at kandidaterne er valgbare efter gældende bestemmelser. Se bilag 4. pkt. 4.2.: Hvem har valgret og hvem kan stille op. Side 10 af 10

11 Afklaring af, om der skal afholdes valg med eller uden afstemning Hvis det viser sig, at mellem 1 og 3 personer, der er valgbare efter gældende regler, opstiller som kandidater til skolebestyrelsesvalget, er de pågældende valgt uden afstemning. Der vil i dette tilfælde ikke være noget at stemme om, idet der er plads til alle de pågældende i skolebestyrelsen. Hvis det viser sig, at mellem 4 og 6 personer, der er valgbare efter gældende regler, opstiller som kandidater til skolebestyrelsesvalget, indkalder skolelederen de pågældende kandidater til et møde. Mødet afholdes med henblik på at få klarlagt, om der mellem kandidaterne kan indgås en aftale om, hvem der indtræder i skolebestyrelsen, og hvem der vælges som stedfortrædere. Hvis der er enighed mellem kandidaterne om en sådan aftale, er de pågældende valgt uden afstemning. Valg af to elevrepræsentanter samt stedfortrædere til skolebestyrelsen Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af elevrådet/elevforsamlingen. Ved skoler, hvor der ikke findes elevråd, indkalder skolelederen til en fælles valghandling. De to elever, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Valg finder sted inden 1. november. Valgperioden er et år og påbegyndes 1. november. Der er mulighed for genvalg. Side 11 af 11

12 SEPTEMBER OKTOBER Skolelederen udsender de udprintede valgkort (sender med barnet hjem) samt det samlede valgmateriale, tidsplan for afstemning, vejledning i afstemning, valgkort og valgmateriale fra kandidater. Endvidere lægges det generelle valgmateriale også ud på forældreintra. Afvikling af valgmøde Skolen afholder eventuelt et valgmøde. På valgmødet har kandidaterne mulighed for at præsentere sig, og forældrene har mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. Afstemning Der kan stemmes på fire kandidater. Stemmesedlen kan sendes eller afleveres på skolen, eller stemmeafgivningen kan ske elektronisk. Vær opmærksom på, at det ikke er reguleret i skolestyrelsesvedtægten hvor lang afstemningsperioden skal være kun at stemmematerialet skal være sendt ud senest 10 dage før fristen for stemmeafgivelse. For at sikre højest mulig valgdeltagelse anbefales en stemmeperiode på min. ni dage. Skolerne vil modtage nærmere beskrivelse af den elektroniske løsning og den almindelige afstemningsløsning snarest. Opgørelse af valget Skolelederen opgør valget straks efter udløbet af fristen for stemmeafgivning. Kandidaterne med flest stemmer er valgt til skolebestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. På skoler, hvor der skal vælges en specialklasserepræsentant og mandatet er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde den specialklassekandidat, der har fået flest stemmer. Stedfortrædere: Kandidater, der ikke bliver valgt, betragtes som stedfortrædere efter størrelsen af deres stemmetal. For specialklasserepræsentanter, der ikke bliver valgt, gælder det samme. Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen indtræder stedfortræderen. Hvis der opstår den situation, at der ikke er flere stedfortrædere fra det valg, hvor den pågældende plads i skolebestyrelsen var på valg, indtræder den første stedfortræder fra det efterfølgende valg for resten af valgperioden. Forældrerepræsentanternes og stedfortrædernes valgperiode er 2 år. Orientering om valgets resultat Skolelederen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. Afstemningens resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside. Indkaldelse til konstituerende møde i skolebestyrelsen Skolelederen indkalder snarest efter valget og inden den 15. november til møde i den nyvalgte skolebestyrelse med henblik på, at bestyrelsen konstitueres med valg af formand og næstformand. Øvrige punkter på dagsorden kan være: fastlæggelse af forretningsorden, introduktion til arbejdet i en skolebestyrelse, udkast til årshjul for bestyrelsens opgaver samt forslag til mødeplan i bestyrelsen og møder med SFO-forældrerådet. Side 12 af 12

13 NOVEMBER Konstituerende møde i skolebestyrelsen På mødet konstituerer den nyvalgte skolebestyrelse sig med valg af formand og næstformand. Navnene på de valgte forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter samt den valgte skolebestyrelsesformands mail- og postadresse og telefonnummer indberettes efter det konstituerende møde pr. mail til Pædagogik og Integration, Børn og Unge v/ Jan Iburg - Side 13 af 13

14 BILAG 1 Information om skolebestyrelsesvalget Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. 3 af de 7 forældrevalgte medlemmer, der blev valg sidste år, er på valg i år. I dette brev får du information om, hvordan valget foregår, hvordan du kan opstille, og hvem der kan opstille. Du får også at vide, hvornår og hvordan valget foregår. Til sidst kan du læse uddrag af skolestyrelsesvedtægten (bilag A). Her kan du læse mere om skolebestyrelser og klasseråd. Du kan også læse et uddrag af Skolebestyrelsesbekendtgørelsen (bilag B). Den beskriver, hvem der er valgbar og valgberettiget til en skolebestyrelse - det vil sige hvem, der kan stille op, og hvem der kan være med til at vælge medlemmer til en skolebestyrelse. Med venlig hilsen xxxx Skoleleder Side 14 af 14

15 Vigtige datoer for skolebestyrelsesvalget på xxx skole Forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen Sidste frist for opstilling af kandidater til skolebestyrelsen Valgmøde Sidste frist for afgivelse af stemme til skolebestyrelsesvalget Lidt baggrund Børn og Unge i Aarhus Kommune har fået dispensation fra Folkeskoleloven til i perioden at afprøve nye bestemmelser for valg til skolebestyrelserne. Byrådet har på den baggrund vedtaget en ny skolestyrelsesvedtægt, som i hovedtræk indeholder følgende: Der oprettes klasseråd i alle klasser Hver klasse opstiller mindst en kandidat til skolebestyrelsesvalget. Dog har forældre ikke pligt til at lade sig opstille Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen sker ved en enkel valgprocedure, hvor henholdsvis 3 og 4 er på valg hvert år. Hvervet som borgerligt ombud afskaffes Forældrerepræsentanternes valgperiode ændres fra fire til to år, og skolebestyrelsesåret starter 1. november Skolebestyrelsesmøderne er åbne, med mindre der for eksempel er tale om personsager SFO-lederne deltager i skolebestyrelsernes møder uden stemmeret, med mindre de ikke ønsker det Valgprocedure Valg af forældrerepræsentanter finder sted i løbet af efteråret, og skal være afsluttet inden den 1. november. Skolelederen er ansvarlig for valget på den enkelte skole. Valglisten Hvis du ønsker indflydelse, ved enten at stille op til valget eller ved at stemme, skal du sikre dig at du står på valglisten. Valglisten vil ligge fremme på skolens kontor. Langt de fleste vil automatisk være optaget på listen, men for en sikkerheds skyld bør du sikre dig, at du er på listen. I bilag B 7 kan du læse om hvordan du evt. kan optages på valglisten, hvis du ikke automatisk er opført på den. Opstilling af kandidater Ifølge skolestyrelsesvedtægten opstiller hver klasse mindst én kandidat til skolebestyrelsen. Som forældre har man dog ikke pligt til at stille op til bestyrelsen. Det er ikke noget krav, at kandidaten eller kandidaterne skal sidde i klasserådet. Opstilling af kandidater skal primært foregå på forældremøder i alle klasser. Klasselæreren indkalder til forældremødet med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Blandt andet valg til klasseråd og valg af kandidat/kandidater til skolebestyrelsesvalget. Efter forældremøderne udarbejder skolelederen en samlet liste over kandidater, der er opstillet via klasserne. Listen offentliggøres sammen med oplysning om, at andre, der ønsker at opstille til valget, skal give skolelederen besked inden 10 dage. Herefter udarbejdes en stemmeseddel med samtlige kandidater. Stemmesedlen sendes sammen med præsentation af kandidaterne pr. brev (med jeres barn hjem), senest 10 dage før fristen for aflevering af stemmerne. Side 15 af 15

16 Valgmøde Inden afholdelse af valget afholdes der eventuelt valgmøde på skolen. Her kan kandidaterne præsentere sig, og du/i har mulighed for at lære kandidaterne at kende. Afstemning Skolelederen er ansvarlig for afholdelse af valget og sikrer at de opstillede kandidater er valgbare. Du kan stemme på fire kandidater. Stemmesedlen kan du sende eller aflevere på skolen. Du kan også afgive din stemme elektronisk. Skolelederen opgør valget straks efter udløbet af fristen for stemmeafgivning. Skolen offentliggør afstemningsresultatet på sin hjemmeside. Valg uden afstemning Hvis der højst opstiller 6 personer til valget, indkalder skolelederen de 6 til et møde, hvor det kan aftales, hvem der er valgt til bestyrelsen, og hvem der er valgt som stedfortrædere. Hvis der ikke opnås enighed (fredsvalg), afholdes afstemning efter gældende regler. Kursusaktiviteter Efter valget udbyder Børn og Unge kurser for skolebestyrelser i Det gode bestyrelsesarbejde, med fokus på kompetencer, ansvar, opgaver og rollefordeling. Side 16 af 16

17 Bilag A Her kan du læse et uddrag af reglerne i skolestyrelsesvedtægten om skolebestyrelser og klasseråd 4 Skolebestyrelsen og klasseråd Skolebestyrelsen Ved hver selvstændig skole er det skolelederens forpligtelse at oprette en skolebestyrelse i henhold til folkeskolelovens 42. Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter to medarbejderrepræsentanter to elevrepræsentanter Hvis skolen omfatter specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1 af det samlede antal forældrerepræsentanter på 7. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret. Skolelederen og skolelederens stedfortræder deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Skolelederen er tillige sekretær for skolebestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistand. SFO-lederen deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret med mindre vedkommende ikke ønsker det Posten som forældrerepræsentant i bestyrelsen er ikke borgerligt ombud, og der udbetales ikke vederlag og godtgørelse for dokumenterede merudgifter. Hvis det ikke er muligt at vælge 5 forældrerepræsentanter, oprettes der ikke en skolebestyrelse. Skolebestyrelsens kompetence overgår i disse situationer til skolelederen indtil næste ordinære valg. Klasseråd I alle klasser oprettes et klasseråd. Klasserådet består af 4 forældrerepræsentanter fra klassen. Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, jf. 6. Side 17 af 17

18 Bilag B Her kan du læse om, hvem der er stemmeberettigede, og hvem der kan opstille til skolebestyrelsen. Uddrag af Undervisningsministeriets skolebestyrelsesbekendtgørelse. Kapitel 2 Valgret og valgbarhed 6. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til 7 tillægges valgret og valgbarhed. Stk. 2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget. Stk. 3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. 4, er forældrene valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til. Stk. 4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole. Stk. 5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted. 7. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder: 1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget. 2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremynddigheden giver sin tilslutning. 3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri. 4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. 5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 3. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2. Stk. 2. 6, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk Personer, der er ansat ved den pågældende skole eller regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Side 18 af 18

19 BILAG 2 Forslag til invitation til forældremøde om valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsesvalget Kære forældre Jeg håber, at alle har haft en rigtig god sommer. Klasserådene blev som bekendt etableret sidste år, og to af de fire forældrerepræsentanter, der blev valgt sidste år, er på valg i år. Vi skal også have opstillet en eller flere kandidater fra klassen til skolebestyrelsesvalget (man stiller op for en to-årig periode). 3 af de 7 forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen er på valg i år. Jeg håber, at så mange som muligt har mulighed for at komme og ikke mindst lyst til at stille op til klasserådet og/eller skolebestyrelsesvalget. Dagsorden for mødet Information om skolebestyrelsesvalget Valg af 2 forældre til klasserådet Udpegning af kandidater til skolebestyrelsesvalget Øvrige punkter Med venlig hilsen xxxxx klasselærer Side 19 af 19

20 BILAG 3 Forslag til invitation til valgmøde Kære forældre, nu har I muligheden for at lære Jeres kandidater til skolebestyrelsesvalget at kende. Den xx/xx afholder vi valgmøde med oplæg fra de enkelte kandidater og efterfølgende paneldiskussion. Formålet med mødet er, at alle kan få mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne med henblik på at kunne tage stilling til hvem man ønsker at stemme på. - Og husk! Det er jer som forældre, der giver vores skolebestyrelse legitimitet i arbejdet. Skolebestyrelsesformanden indleder mødet med at fortælle om, hvad skolebestyrelsen har arbejdet med det sidste år. Vel mødt til alle Side 20 af 20

21 BILAG 4 Uddybende oplysninger om skolebestyrelsesvalget 4.1. Afholdelse af valg uden afstemning Det fremgår af skolestyrelsesvedtægtens 8, at hver klasse opstiller mindst én kandidat (forældrerepræsentant) til skolebestyrelsesvalget, dog således at forældre ikke har pligt til at lade sig opstille. I og med at hver klasse således - om overhovedet muligt - skal stille med mindst én kandidat til skolebestyrelsesvalget, er det forudsat i skolestyrelsesvedtægten, at der altid vil være opstillet mange kandidater, og at det således vil være nødvendigt at afholde afstemning. Dette er baggrunden for, at der i skolestyrelsesvedtægten ikke er omtalt muligheden for at afslutte skolebestyrelsesvalget, uden at der afholdes afstemning. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der også med de nye regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg kan opstå den situation, at kun ganske få forældre stiller op som kandidater til skolebestyrelsesvalget. Det har aldrig været hensigten med de nye bestemmelser i skolestyrelsesvedtægten om afholdelse af skolebestyrelsesvalg at indføre unødigt bureaukrati og uhensigtsmæssige afstemninger. I det følgende redegøres der derfor for to situationer, hvor skolebestyrelsesvalget i 2011 kan afsluttes, uden at der afholdes afstemning: 1. Hvis det viser sig, at kun mellem 1 og 3 personer, der er valgbare efter gældende regler, opstiller som kandidater til skolebestyrelsesvalget, er de pågældende valgt uden afstemning. Der vil i dette tilfælde ikke være noget at stemme om, idet der er plads til alle de pågældende i skolebestyrelsen. 2. Hvis det viser sig, at mellem 4 og 6 personer, der er valgbare efter gældende regler, opstiller som kandidater til skolebestyrelsesvalget, indkalder skolelederen de pågældende kandidater til et møde. Mødet afholdes med henblik på at få klarlagt, om der mellem kandidaterne kan indgås en aftale om, hvem der indtræder i skolebestyrelsen, og hvem der vælges som stedfortrædere. Hvis der er enighed mellem kandidaterne om en sådan aftale, er de pågældende valgt uden afstemning. Skolelederen udarbejder en skrivelse, hvoraf det fremgår, hvem der ifølge de opstillede kandidaters aftale vælges ind i skolebestyrelsen, og hvem der vælges som stedfortrædere. Skrivelsen skal underskrives af samtlige opstillede kandidater. Skolelederen bekendtgør i disse to situationer på skolens hjemmeside, at valget er afgjort uden afstemning og om baggrunden herfor. Side 21 af 21

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag

Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag Vedtaget af Borgerrepræsentationen 13. marts 2014 Indhold Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune... 5 Bilag 1: Pejlemærker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere