VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011"

Transkript

1 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE TIL SKOLEN... 5 FORSLAG TIL TIDSPLAN... 6 VALGPROCESSEN JUNI AUGUST: SKOLEN PLANLÆGGER OG FORBEREDER VALGET AUGUST SEPTEMBER: SKOLEN STARTER VALGPROCES SEPTEMBER OKTOBER: SKOLEN GENNEMFØRER VALGPROCES NOVEMBER: SKOLEBESTYRELSEN TILTRÆDER BILAG BILAG 1: INFORMATION OM SKOLEBESTYRELSESVALGET BILAG 2: FORSLAG TIL INVITATION TIL FORÆLDREMØDE OM VALG TIL KLASSERÅD OG OPSTILLING AF KANDIDATER TIL SKOLEBESTYRELSESVALGET BILAG 3: FORSLAG TIL INVITATION TIL VALGMØDE BILAG 4: UDDYBENDE OPLYSNINGER OM SKOLEBESTYRELSESVALGET AFHOLDELSE AF VALG UDEN AFSTEMNING HVEM HAR VALGRET OG HVEM KAN STILLE OP BILAG 5: OFFENTLIGGØRELSE AF VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN BILAG 6: VEDTÆGT FOR STYRELSE AF KOMMUNALE SKOLER I AARHUS KOMMUNE (SKOLEBESTYRELSESVEDTÆGT) BILAG 7: DET ELEKTRONISKE VALG TRIN FOR TRIN Side 2 af 2

3 INDLEDNING Aarhus Byråd vedtog i 2007 ny vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Aarhus Kommune (skolestyrelsesvedtægt). Formålet er at styrke forældresamarbejdet via en større tilslutning til skolebestyrelsesvalget. Undervisningsministeriet har givet dispensation til den nye styrelsesvedtægt i perioden på betingelse af, at der foretages en midtvejs- og slutevaluering. Skolestyrelsesvedtægten angiver to tidsfrister, der skal overholdes. Senest 30. september skal der være afholdt valg til klasseråd, og senest 31. oktober skal der være afholdt valg til skolebestyrelsen. Valghåndbogen er udarbejdet for at understøtte skolernes arbejde med gennemførelse af valget. Formålet med valghåndbogen er således at tilbyde skolerne et redskab at arbejde med, når der er valg til skolebestyrelsen. I tråd med Børn og Unges styringsfilosofi er det op til skolerne selv, hvordan man vælger at bruge håndbogen. Valghåndbogen er udarbejdet ud fra den forudsætning, at skolerne ønsker at gøre brug af det tilbud om elektronisk afstemning, som Børn og Unge stiller gratis til rådighed for skolerne. Blandt valghåndbogens bilag findes blandt andet en trin for trin vejledning i gennemførelse af det elektroniske valg (Bilag 7). Herudover er der en række skabeloner til brug i processen. Blandt andet en invitation til forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen samt et brev med information til forældre om valget. Side 3 af 3

4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK juni august 2011 august september 2011 september oktober 2011 november 2011 Side 4 af 4

5 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE TIL SKOLEN SKOLEN PLANLÆGGER OG FORBEREDER VALGET 2011: JUNI - AUGUST Skoleleder orienterer skolebestyrelsen om det forestående valg og drøfter forslag til lokal valgkampagne - Valg til skolebestyrelsen 2011 Medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen vælges Forældrene får tilsendt information om valget. Se skabelon, bilag 1 Skolebestyrelsen tager stilling til om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene Medarbejderrepræsentanter til klasseråd vælges eventuelt SKOLEN STARTER VALGPROCES: AUGUST - SEPTEMBER Børn og Unge indrykker fælles annonce om valg til skolebestyrelsen. Se bilag 5 Klasselærer inviterer til forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen. Se skabelon, bilag 2 Forældremøde: Valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen Opstillingsliste: Skolen udarbejder og offentliggør opstillingsliste Valgliste: Skolen lægger valglisten på skolens kontor Valg med eller uden afstemning: Afklares på baggrund af antal kandidater. Indkaldelse: Skolen indkalder eventuelt til valgmøde med kandidater til skolebestyrelsen. Se skabelon, bilag 3 Elevrepræsentanter vælges til skolebestyrelsen SKOLEN GENNEMFØRER VALGPROCES: SEPTEMBER - OKTOBER Skolen udsender valgmateriale og vejledning i afstemning til valget. Det inkluderer elektronisk valg Skolen afvikler eventuelt et valgmøde Efter afstemning: Skolelederen forestår opgørelse af valget, og orienterer forældre og medarbejdere om valgets resultat Skoleleder indkalder til konstituerende møde i skolebestyrelsen SKOLEBESTYRELSEN TILTRÆDER: NOVEMBER Konstituerende møde i den nyvalgte skolebestyrelse Side 5 af 5

6 FORSLAG TIL TIDSPLAN Nedenstående forslag til en tidsplan er et bud på, hvordan skolen kan sikre, at valgprocessen holder sig indenfor den tidsramme, som fremgår af skolestyrelsesvedtægten. Mål: 1. At give optimal information til forældrene 2. At de opstillede kandidater får tid til at forberede deres kampagne 3. At sikre en jævn fordeling af enkeltopgaver i processen 4. At holde efterårsferien fri for aktiviteter Det skal pointeres, at der er mulighed for den enkelte skole at prioritere anderledes i processen i forhold til denne vejledning. JUNI Skolelederen orienterer skolebestyrelsen om det forestående valg og drøfter forslag til lokal valgkampagne - Valg til skolebestyrelsen Foreningen Skole og Forældre har udarbejdet en række materialer om valg til skolebestyrelserne, som skolerne med fordel kan lade sig inspirere af i det lokale arbejde med tilrettelæggelse af valget til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasseråd Hvis det bliver et ja, vælges medarbejderrepræsentanter til klasseråd. Der vælges medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen Skolelederen sender information til forældrene om det forestående valg til skolebestyrelsen (se skabelon, bilag 1). Information om skolebestyrelsesvalget lægges på skolens hjemmeside med angivelse af vigtige datoer i processen Klasselæreren udarbejder invitation til forældremøde, hvor der blandt andet skal vælges til klasseråd og opstilles kandidater til skolebestyrelsesvalget. Brevet gøres klar til fremsendelse primo august. Se skabelon, bilag 2. AUGUST 10. august: Børn og Unge indrykker annonce i Århus Onsdag offentliggørelse af valg til skolebestyrelsen Se bilag 5. Skolens kontor sender invitationer til forældremøder i alle klasser. 26. august: Skolen får tilsendt en liste i et excelark med elever og forældre. Listen skal kontrolleres for fejl på den enkelte skole. Vær især opmærksom på, at hvis forældrene ikke er samboende, så kan den ikke-samboende forælder være faldet ud af listen, uanset om vedkommende stadig har forældremyndighed og dermed opstillings- og stemmeret. Skolen får også en skabelon til opstillingslisten (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Side 6 af 6

7 30. august- 13. september Klasselæreren afholder forældremøde. Her vælger forældrene medlemmer til klasseråd og opstiller kandidater til skolebestyrelsesvalget SEPTEMBER 14. september Klasselærerne afleverer liste over kandidater til skolelederen Skolelederen udarbejder opstillingsliste 16. september Skolelederen offentliggør opstillingsliste med opfordring til øvrige opstillingsberettigede forældre om at stille op. Offentliggørelsen sker på skolens hjemmeside og ved, at børnene får seddel med hjem Skolen lægger valgliste (liste over stemmeberettigede forældre) frem på skolens kontor Skolelederen indkalder eventuelt til vælgermøde med kandidater til skolebestyrelsen. Indkaldelsen lægges samtidig på skolens hjemmeside Skolelederen står for at få valgt elevrepræsentanter til skolebestyrelsen 25. september Evt. indkaldelse til møde vedr. valg uden afstemning. Skolelederen indkalder til møde med de opstillede kandidater hvis det viser sig at der ikke er flere kandidater opstillet end, at der evt. kan afholdes valg uden afstemning. Valg uden afstemning forudsætter enighed blandt alle opstillede kandidater. (Se endvidere bilag 4) 27. september Skolelederen udarbejder endelig opstillingsliste (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Skolelederen sender skabelon til præsentation af kandidater til de opstillede kandidater elektronisk og/eller analogt Kandidater til skolebestyrelsen udarbejder præsentation, der sendes til skolelederen senest den 3. oktober 30. september Senest kl meddeler skoler om der er gennemført valg uden afstemning. Hvis skolen har afholdt valg uden afstemning fremsendes navne på de valgte kandidater samt stedfortrædere til Pædagogik og Integration, Børn og Unge v/ Jan Iburg - (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Hvis der skal afholdes valg: Senest kl fremsender skolen tilrettet liste over stemmeberettigede forældre i excelark til Jan Iburg - (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Senest kl fremsender skolen liste over opstillede kandidater til valget i excelark til Jan Iburg - (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) OKTOBER 3. oktober Deadline for kandidater i forhold til at sende valgmateriale til skolelederen Side 7 af 7

8 10. oktober Processen med det elektroniske valg sættes i gang: Senest kl modtager skolen pdf-fil fra TNS Gallup med valgkort til hver enkelt elev sorteret efter klasser. Hvert valgkort indeholder de opstillede kandidater, link til afstemnings-hjemmeside på internettet, unikt id, samt information om hvordan der stemmes hhv. elektronisk eller pr. brev. (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Skolen holder eventuelt valgmøde 12. oktober Skolelederen udsender de udprintede valgkort (sender med barnet hjem) samt det samlede valgmateriale, tidsplan for afstemning, vejledning i afstemning, valgkort og valgmateriale fra kandidater. Endvidere lægges det generelle valgmateriale også ud på forældreintra (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) oktober Afstemning 31. oktober Skolelederen forestår opgørelse af valget Skolelederen orienterer om valgets resultat Skolelederen indkalder den nyvalgte skolebestyrelse til konstituerende møde NOVEMBER Konstituerende møde i skolebestyrelsen Navnene på de valgte forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter samt den valgte skolebestyrelsesformands mail- og postadresse og telefonnummer indberettes efter det konstituerende møde pr. mail til Pædagogik og Integration, Børn og Unge v/ Jan Iburg - Side 8 af 8

9 JUNI AUGUST Skolelederen orienterer skolebestyrelsen om procedure og tids- og procesplan for det forestående valg og drøfter forslag til den lokale valgkampagne. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen tager stilling til om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene. Udvælgelse af medarbejderrepræsentanter til klasseråd Hvis skolebestyrelsen beslutter, at der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, vælges medarbejderrepræsentanter blandt lærere i teamet omkring klassen. Skolelederen er ansvarlig for valget. Valg af to medarbejderrepræsentanter og to stedfortrædere til skolebestyrelsen Skolelederen indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. De to medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Valget finder sted inden 1. november. Valgperioden er et år og påbegyndes 1. november. Der er mulighed for genvalg. Der er ikke noget til hinder for, at valget foretages inden sommerferien, så arbejdet i skolebestyrelsen kan indarbejdes i medarbejdernes timeplanlægning mv. Information til forældre om det forestående valg til skolebestyrelsen Skolelederen sender brev til forældrene med information om det forestående valg og vigtige tidspunkter: Forældremøder, klasseråd, opstilling, valgmøde, valgtidspunkt og hvordan der kan stemmes med videre. Se skabelon, bilag 1. Side 9 af 9

10 AUGUST SEPTEMBER Offentliggørelse af valg til skolebestyrelsen Børn og Unge indrykker annonce i Århus Onsdag samt på Aarhus Kommunes hjemmeside med henvisning til den enkelte skoles hjemmeside for yderligere information om det lokale valg til skolebestyrelsen. Se bilag 5. Skolen offentliggør information om det lokale valg til skolebestyrelsen på skolens hjemmeside, og henviser til den ansvarlige for mere information. Invitation til forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen Klasselæreren indkalder til forældremødet med 14 dages varsel og angiver dagsorden. Mødet afholdes senest den 13. september. Se skabelon, bilag 2. Forældremøde Mødets formål: Valg af klasseråd (2 forældre er på valg hvert år) og valg af kandidat/kandidater til skolebestyrelsen. Forældre har ved valg til klasseråd én stemme pr. barn i klassen. Hvis der for et barn er mødt to forældre op til mødet, hvor klasserådet skal vælges, er kun den ene stemmeberettiget. Baggrunden for det er: At afstemningen foregår på mødet, at der ikke kan stemmes pr. fuldmagt, og at forældre bør stilles ens, uanset om begge eller kun den ene møder op til valg af klasseråd. Hvert klasseråd opstiller om muligt mindst en kandidat til skolebestyrelsen, dog er ingen forpligtet til at opstille, og klasserådet har ingen forpligtelse til at opstille en kandidat. Alle forældre, der er valgbare, har mulighed for at stille op til valget. Umiddelbart efter mødet indleverer klasselæreren kandidatopstillingen til skolelederen. Valgliste udarbejdes Skolelederen udarbejder en liste over personer, der er valgberettigede. Listen trækkes af Pædagogik og Integration via KMD Elev og fremsendes til skolen. Skolen er ansvarlig for at validere listen. Listen fremlægges på skolen, så andre personer, der over for skolelederen fremsætter ønske herom, kan få valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de opfylder betingelserne herfor. Se bilag 4 pkt. 4.2.: Hvem har valgret og hvem kan stille op. Opstillingslisten udarbejdes og offentliggøres Skolelederen udarbejder og offentliggør liste over opstillede kandidater til valget og oplyser, at andre forældre, der er valgbare, også har mulighed for at stille op til valget. Kandidatlisten skal være offentligt tilgængelig i minimum 10 dage. Andre interesserede kandidater skal indenfor de 10 dage meddele skolelederen, at de ønsker at stille op. Herefter udarbejder skolelederen den endelige liste over kandidater og sikrer, at kandidaterne er valgbare efter gældende bestemmelser. Se bilag 4. pkt. 4.2.: Hvem har valgret og hvem kan stille op. Side 10 af 10

11 Afklaring af, om der skal afholdes valg med eller uden afstemning Hvis det viser sig, at mellem 1 og 3 personer, der er valgbare efter gældende regler, opstiller som kandidater til skolebestyrelsesvalget, er de pågældende valgt uden afstemning. Der vil i dette tilfælde ikke være noget at stemme om, idet der er plads til alle de pågældende i skolebestyrelsen. Hvis det viser sig, at mellem 4 og 6 personer, der er valgbare efter gældende regler, opstiller som kandidater til skolebestyrelsesvalget, indkalder skolelederen de pågældende kandidater til et møde. Mødet afholdes med henblik på at få klarlagt, om der mellem kandidaterne kan indgås en aftale om, hvem der indtræder i skolebestyrelsen, og hvem der vælges som stedfortrædere. Hvis der er enighed mellem kandidaterne om en sådan aftale, er de pågældende valgt uden afstemning. Valg af to elevrepræsentanter samt stedfortrædere til skolebestyrelsen Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af elevrådet/elevforsamlingen. Ved skoler, hvor der ikke findes elevråd, indkalder skolelederen til en fælles valghandling. De to elever, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Valg finder sted inden 1. november. Valgperioden er et år og påbegyndes 1. november. Der er mulighed for genvalg. Side 11 af 11

12 SEPTEMBER OKTOBER Skolelederen udsender de udprintede valgkort (sender med barnet hjem) samt det samlede valgmateriale, tidsplan for afstemning, vejledning i afstemning, valgkort og valgmateriale fra kandidater. Endvidere lægges det generelle valgmateriale også ud på forældreintra. Afvikling af valgmøde Skolen afholder eventuelt et valgmøde. På valgmødet har kandidaterne mulighed for at præsentere sig, og forældrene har mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. Afstemning Der kan stemmes på fire kandidater. Stemmesedlen kan sendes eller afleveres på skolen, eller stemmeafgivningen kan ske elektronisk. Vær opmærksom på, at det ikke er reguleret i skolestyrelsesvedtægten hvor lang afstemningsperioden skal være kun at stemmematerialet skal være sendt ud senest 10 dage før fristen for stemmeafgivelse. For at sikre højest mulig valgdeltagelse anbefales en stemmeperiode på min. ni dage. Skolerne vil modtage nærmere beskrivelse af den elektroniske løsning og den almindelige afstemningsløsning snarest. Opgørelse af valget Skolelederen opgør valget straks efter udløbet af fristen for stemmeafgivning. Kandidaterne med flest stemmer er valgt til skolebestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. På skoler, hvor der skal vælges en specialklasserepræsentant og mandatet er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde den specialklassekandidat, der har fået flest stemmer. Stedfortrædere: Kandidater, der ikke bliver valgt, betragtes som stedfortrædere efter størrelsen af deres stemmetal. For specialklasserepræsentanter, der ikke bliver valgt, gælder det samme. Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen indtræder stedfortræderen. Hvis der opstår den situation, at der ikke er flere stedfortrædere fra det valg, hvor den pågældende plads i skolebestyrelsen var på valg, indtræder den første stedfortræder fra det efterfølgende valg for resten af valgperioden. Forældrerepræsentanternes og stedfortrædernes valgperiode er 2 år. Orientering om valgets resultat Skolelederen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. Afstemningens resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside. Indkaldelse til konstituerende møde i skolebestyrelsen Skolelederen indkalder snarest efter valget og inden den 15. november til møde i den nyvalgte skolebestyrelse med henblik på, at bestyrelsen konstitueres med valg af formand og næstformand. Øvrige punkter på dagsorden kan være: fastlæggelse af forretningsorden, introduktion til arbejdet i en skolebestyrelse, udkast til årshjul for bestyrelsens opgaver samt forslag til mødeplan i bestyrelsen og møder med SFO-forældrerådet. Side 12 af 12

13 NOVEMBER Konstituerende møde i skolebestyrelsen På mødet konstituerer den nyvalgte skolebestyrelse sig med valg af formand og næstformand. Navnene på de valgte forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter samt den valgte skolebestyrelsesformands mail- og postadresse og telefonnummer indberettes efter det konstituerende møde pr. mail til Pædagogik og Integration, Børn og Unge v/ Jan Iburg - Side 13 af 13

14 BILAG 1 Information om skolebestyrelsesvalget Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. 3 af de 7 forældrevalgte medlemmer, der blev valg sidste år, er på valg i år. I dette brev får du information om, hvordan valget foregår, hvordan du kan opstille, og hvem der kan opstille. Du får også at vide, hvornår og hvordan valget foregår. Til sidst kan du læse uddrag af skolestyrelsesvedtægten (bilag A). Her kan du læse mere om skolebestyrelser og klasseråd. Du kan også læse et uddrag af Skolebestyrelsesbekendtgørelsen (bilag B). Den beskriver, hvem der er valgbar og valgberettiget til en skolebestyrelse - det vil sige hvem, der kan stille op, og hvem der kan være med til at vælge medlemmer til en skolebestyrelse. Med venlig hilsen xxxx Skoleleder Side 14 af 14

15 Vigtige datoer for skolebestyrelsesvalget på xxx skole Forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen Sidste frist for opstilling af kandidater til skolebestyrelsen Valgmøde Sidste frist for afgivelse af stemme til skolebestyrelsesvalget Lidt baggrund Børn og Unge i Aarhus Kommune har fået dispensation fra Folkeskoleloven til i perioden at afprøve nye bestemmelser for valg til skolebestyrelserne. Byrådet har på den baggrund vedtaget en ny skolestyrelsesvedtægt, som i hovedtræk indeholder følgende: Der oprettes klasseråd i alle klasser Hver klasse opstiller mindst en kandidat til skolebestyrelsesvalget. Dog har forældre ikke pligt til at lade sig opstille Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen sker ved en enkel valgprocedure, hvor henholdsvis 3 og 4 er på valg hvert år. Hvervet som borgerligt ombud afskaffes Forældrerepræsentanternes valgperiode ændres fra fire til to år, og skolebestyrelsesåret starter 1. november Skolebestyrelsesmøderne er åbne, med mindre der for eksempel er tale om personsager SFO-lederne deltager i skolebestyrelsernes møder uden stemmeret, med mindre de ikke ønsker det Valgprocedure Valg af forældrerepræsentanter finder sted i løbet af efteråret, og skal være afsluttet inden den 1. november. Skolelederen er ansvarlig for valget på den enkelte skole. Valglisten Hvis du ønsker indflydelse, ved enten at stille op til valget eller ved at stemme, skal du sikre dig at du står på valglisten. Valglisten vil ligge fremme på skolens kontor. Langt de fleste vil automatisk være optaget på listen, men for en sikkerheds skyld bør du sikre dig, at du er på listen. I bilag B 7 kan du læse om hvordan du evt. kan optages på valglisten, hvis du ikke automatisk er opført på den. Opstilling af kandidater Ifølge skolestyrelsesvedtægten opstiller hver klasse mindst én kandidat til skolebestyrelsen. Som forældre har man dog ikke pligt til at stille op til bestyrelsen. Det er ikke noget krav, at kandidaten eller kandidaterne skal sidde i klasserådet. Opstilling af kandidater skal primært foregå på forældremøder i alle klasser. Klasselæreren indkalder til forældremødet med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Blandt andet valg til klasseråd og valg af kandidat/kandidater til skolebestyrelsesvalget. Efter forældremøderne udarbejder skolelederen en samlet liste over kandidater, der er opstillet via klasserne. Listen offentliggøres sammen med oplysning om, at andre, der ønsker at opstille til valget, skal give skolelederen besked inden 10 dage. Herefter udarbejdes en stemmeseddel med samtlige kandidater. Stemmesedlen sendes sammen med præsentation af kandidaterne pr. brev (med jeres barn hjem), senest 10 dage før fristen for aflevering af stemmerne. Side 15 af 15

16 Valgmøde Inden afholdelse af valget afholdes der eventuelt valgmøde på skolen. Her kan kandidaterne præsentere sig, og du/i har mulighed for at lære kandidaterne at kende. Afstemning Skolelederen er ansvarlig for afholdelse af valget og sikrer at de opstillede kandidater er valgbare. Du kan stemme på fire kandidater. Stemmesedlen kan du sende eller aflevere på skolen. Du kan også afgive din stemme elektronisk. Skolelederen opgør valget straks efter udløbet af fristen for stemmeafgivning. Skolen offentliggør afstemningsresultatet på sin hjemmeside. Valg uden afstemning Hvis der højst opstiller 6 personer til valget, indkalder skolelederen de 6 til et møde, hvor det kan aftales, hvem der er valgt til bestyrelsen, og hvem der er valgt som stedfortrædere. Hvis der ikke opnås enighed (fredsvalg), afholdes afstemning efter gældende regler. Kursusaktiviteter Efter valget udbyder Børn og Unge kurser for skolebestyrelser i Det gode bestyrelsesarbejde, med fokus på kompetencer, ansvar, opgaver og rollefordeling. Side 16 af 16

17 Bilag A Her kan du læse et uddrag af reglerne i skolestyrelsesvedtægten om skolebestyrelser og klasseråd 4 Skolebestyrelsen og klasseråd Skolebestyrelsen Ved hver selvstændig skole er det skolelederens forpligtelse at oprette en skolebestyrelse i henhold til folkeskolelovens 42. Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter to medarbejderrepræsentanter to elevrepræsentanter Hvis skolen omfatter specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1 af det samlede antal forældrerepræsentanter på 7. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret. Skolelederen og skolelederens stedfortræder deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Skolelederen er tillige sekretær for skolebestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistand. SFO-lederen deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret med mindre vedkommende ikke ønsker det Posten som forældrerepræsentant i bestyrelsen er ikke borgerligt ombud, og der udbetales ikke vederlag og godtgørelse for dokumenterede merudgifter. Hvis det ikke er muligt at vælge 5 forældrerepræsentanter, oprettes der ikke en skolebestyrelse. Skolebestyrelsens kompetence overgår i disse situationer til skolelederen indtil næste ordinære valg. Klasseråd I alle klasser oprettes et klasseråd. Klasserådet består af 4 forældrerepræsentanter fra klassen. Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, jf. 6. Side 17 af 17

18 Bilag B Her kan du læse om, hvem der er stemmeberettigede, og hvem der kan opstille til skolebestyrelsen. Uddrag af Undervisningsministeriets skolebestyrelsesbekendtgørelse. Kapitel 2 Valgret og valgbarhed 6. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til 7 tillægges valgret og valgbarhed. Stk. 2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget. Stk. 3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. 4, er forældrene valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til. Stk. 4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole. Stk. 5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted. 7. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder: 1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget. 2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremynddigheden giver sin tilslutning. 3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri. 4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. 5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 3. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2. Stk. 2. 6, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk Personer, der er ansat ved den pågældende skole eller regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Side 18 af 18

19 BILAG 2 Forslag til invitation til forældremøde om valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsesvalget Kære forældre Jeg håber, at alle har haft en rigtig god sommer. Klasserådene blev som bekendt etableret sidste år, og to af de fire forældrerepræsentanter, der blev valgt sidste år, er på valg i år. Vi skal også have opstillet en eller flere kandidater fra klassen til skolebestyrelsesvalget (man stiller op for en to-årig periode). 3 af de 7 forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen er på valg i år. Jeg håber, at så mange som muligt har mulighed for at komme og ikke mindst lyst til at stille op til klasserådet og/eller skolebestyrelsesvalget. Dagsorden for mødet Information om skolebestyrelsesvalget Valg af 2 forældre til klasserådet Udpegning af kandidater til skolebestyrelsesvalget Øvrige punkter Med venlig hilsen xxxxx klasselærer Side 19 af 19

20 BILAG 3 Forslag til invitation til valgmøde Kære forældre, nu har I muligheden for at lære Jeres kandidater til skolebestyrelsesvalget at kende. Den xx/xx afholder vi valgmøde med oplæg fra de enkelte kandidater og efterfølgende paneldiskussion. Formålet med mødet er, at alle kan få mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne med henblik på at kunne tage stilling til hvem man ønsker at stemme på. - Og husk! Det er jer som forældre, der giver vores skolebestyrelse legitimitet i arbejdet. Skolebestyrelsesformanden indleder mødet med at fortælle om, hvad skolebestyrelsen har arbejdet med det sidste år. Vel mødt til alle Side 20 af 20

21 BILAG 4 Uddybende oplysninger om skolebestyrelsesvalget 4.1. Afholdelse af valg uden afstemning Det fremgår af skolestyrelsesvedtægtens 8, at hver klasse opstiller mindst én kandidat (forældrerepræsentant) til skolebestyrelsesvalget, dog således at forældre ikke har pligt til at lade sig opstille. I og med at hver klasse således - om overhovedet muligt - skal stille med mindst én kandidat til skolebestyrelsesvalget, er det forudsat i skolestyrelsesvedtægten, at der altid vil være opstillet mange kandidater, og at det således vil være nødvendigt at afholde afstemning. Dette er baggrunden for, at der i skolestyrelsesvedtægten ikke er omtalt muligheden for at afslutte skolebestyrelsesvalget, uden at der afholdes afstemning. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der også med de nye regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg kan opstå den situation, at kun ganske få forældre stiller op som kandidater til skolebestyrelsesvalget. Det har aldrig været hensigten med de nye bestemmelser i skolestyrelsesvedtægten om afholdelse af skolebestyrelsesvalg at indføre unødigt bureaukrati og uhensigtsmæssige afstemninger. I det følgende redegøres der derfor for to situationer, hvor skolebestyrelsesvalget i 2011 kan afsluttes, uden at der afholdes afstemning: 1. Hvis det viser sig, at kun mellem 1 og 3 personer, der er valgbare efter gældende regler, opstiller som kandidater til skolebestyrelsesvalget, er de pågældende valgt uden afstemning. Der vil i dette tilfælde ikke være noget at stemme om, idet der er plads til alle de pågældende i skolebestyrelsen. 2. Hvis det viser sig, at mellem 4 og 6 personer, der er valgbare efter gældende regler, opstiller som kandidater til skolebestyrelsesvalget, indkalder skolelederen de pågældende kandidater til et møde. Mødet afholdes med henblik på at få klarlagt, om der mellem kandidaterne kan indgås en aftale om, hvem der indtræder i skolebestyrelsen, og hvem der vælges som stedfortrædere. Hvis der er enighed mellem kandidaterne om en sådan aftale, er de pågældende valgt uden afstemning. Skolelederen udarbejder en skrivelse, hvoraf det fremgår, hvem der ifølge de opstillede kandidaters aftale vælges ind i skolebestyrelsen, og hvem der vælges som stedfortrædere. Skrivelsen skal underskrives af samtlige opstillede kandidater. Skolelederen bekendtgør i disse to situationer på skolens hjemmeside, at valget er afgjort uden afstemning og om baggrunden herfor. Side 21 af 21

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN Risskov, den 15.januar 2013 Kære forældre på Vejlby skole og Jellebakkeskolen Så skal der være valg til skolebestyrelsen for den nye skole, som opstår af fusionen mellem Vejlby skole og Jellebakkeskolen.

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 Senest redigeret den 27. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK...

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK...4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2012

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2012 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE TIL SKOLEN... 5 FORSLAG

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014.

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Valgforordning. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ansvars og kompetencefordeling... 2 3. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2014.... 3 4.

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet.

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet. Et vigtigt valg I den kommende tid skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen ved din skole. Viborg Kommune vil med denne lille folder fortælle om skolebestyrelsens arbejde og valgets gang. Skolebestyrelsen

Læs mere

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for 903 af 26/09 2005. Bek. om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen Bekendtgørelse om valg af

Læs mere

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole Velkommen til Valgorienteringsmøde Augustenborg Skole Program A. Indledning skoleleder, Bjarne Tønnies B. Orientering om arbejdet i skolebestyrelsen formanden for skolebestyrelsen, Karsten Madsen C. Opstillingsregler

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2017 Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Fjordskolen og Nordvestskolen

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE Center for Skole - januar 2012 2 Indhold Baggrund... 3 Overgangsbestyrelser... 3 Forslag om information

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen.

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. I henhold til folkeskolelovens (lov nr. 1640 af 26. december 2013, Indførelse af en

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg Valg til skolebestyrelsen 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold Et vigtigt valg... 3 Hærvejsskolens vision... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Nyheds Lappen Særnummer

Nyheds Lappen Særnummer Ikast Østre Nyheds Lappen Særnummer Valg til skolebestyrelsen -. Indhold. Formanden har ordet side 1-2. Et vigtigt valg side 2-3. Information fra skoleafdelingen side 3-7 Forskudte Valg side 7 Regler og

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn Din skole Dit valg Revideret den 08.12.2009-1 - Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Århus Kommune,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014

Skolebestyrelsesvalg 2014 Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold: Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse....4 Skolebestyrelsens arbejdsområder:... 4 Skolebestyrelsens sammensætning... 5 Hvem

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Indhold: A. Indledning B. Regler for valg til skolebestyrelse C. Fælles rådgivende organ Institutions- og skolerådet D. Bevillinger til skolevæsenet

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 4 Skolebestyrelsen har indflydelse... 5 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 5 Skolebestyrelsens sammensætning... 6 Hvem kan vælges hvem

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Vejledning om skolebestyrelsesvalg

Vejledning om skolebestyrelsesvalg Vejledning af 11. november 2005 Vejledning om skolebestyrelsesvalg (Vejledning til bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005) Indledning 1. De forestående valg til skolebestyrelser i begyndelsen af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013,

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen - en vejledning INDHOLD Forord.... 3 Formål... 4 Valg til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen.... 6 Valg til

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsskoletilbud,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Vedlagt udkast til ny bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og om vederlæggelse af forældre- og elevrepræsentanter.

Vedlagt udkast til ny bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og om vederlæggelse af forældre- og elevrepræsentanter. Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag 2) Skægkærskolens bilag B-28-05 Uddannelsesstyrelsen Frederiksholms Kanal 26 220 København K. Tlf 3392 5300 Fax 3392 5302 www.uvm.dk Høring over udkast til

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere