VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011"

Transkript

1 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE TIL SKOLEN... 5 FORSLAG TIL TIDSPLAN... 6 VALGPROCESSEN JUNI AUGUST: SKOLEN PLANLÆGGER OG FORBEREDER VALGET AUGUST SEPTEMBER: SKOLEN STARTER VALGPROCES SEPTEMBER OKTOBER: SKOLEN GENNEMFØRER VALGPROCES NOVEMBER: SKOLEBESTYRELSEN TILTRÆDER BILAG BILAG 1: INFORMATION OM SKOLEBESTYRELSESVALGET BILAG 2: FORSLAG TIL INVITATION TIL FORÆLDREMØDE OM VALG TIL KLASSERÅD OG OPSTILLING AF KANDIDATER TIL SKOLEBESTYRELSESVALGET BILAG 3: FORSLAG TIL INVITATION TIL VALGMØDE BILAG 4: UDDYBENDE OPLYSNINGER OM SKOLEBESTYRELSESVALGET AFHOLDELSE AF VALG UDEN AFSTEMNING HVEM HAR VALGRET OG HVEM KAN STILLE OP BILAG 5: OFFENTLIGGØRELSE AF VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN BILAG 6: VEDTÆGT FOR STYRELSE AF KOMMUNALE SKOLER I AARHUS KOMMUNE (SKOLEBESTYRELSESVEDTÆGT) BILAG 7: DET ELEKTRONISKE VALG TRIN FOR TRIN Side 2 af 2

3 INDLEDNING Aarhus Byråd vedtog i 2007 ny vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Aarhus Kommune (skolestyrelsesvedtægt). Formålet er at styrke forældresamarbejdet via en større tilslutning til skolebestyrelsesvalget. Undervisningsministeriet har givet dispensation til den nye styrelsesvedtægt i perioden på betingelse af, at der foretages en midtvejs- og slutevaluering. Skolestyrelsesvedtægten angiver to tidsfrister, der skal overholdes. Senest 30. september skal der være afholdt valg til klasseråd, og senest 31. oktober skal der være afholdt valg til skolebestyrelsen. Valghåndbogen er udarbejdet for at understøtte skolernes arbejde med gennemførelse af valget. Formålet med valghåndbogen er således at tilbyde skolerne et redskab at arbejde med, når der er valg til skolebestyrelsen. I tråd med Børn og Unges styringsfilosofi er det op til skolerne selv, hvordan man vælger at bruge håndbogen. Valghåndbogen er udarbejdet ud fra den forudsætning, at skolerne ønsker at gøre brug af det tilbud om elektronisk afstemning, som Børn og Unge stiller gratis til rådighed for skolerne. Blandt valghåndbogens bilag findes blandt andet en trin for trin vejledning i gennemførelse af det elektroniske valg (Bilag 7). Herudover er der en række skabeloner til brug i processen. Blandt andet en invitation til forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen samt et brev med information til forældre om valget. Side 3 af 3

4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK juni august 2011 august september 2011 september oktober 2011 november 2011 Side 4 af 4

5 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE TIL SKOLEN SKOLEN PLANLÆGGER OG FORBEREDER VALGET 2011: JUNI - AUGUST Skoleleder orienterer skolebestyrelsen om det forestående valg og drøfter forslag til lokal valgkampagne - Valg til skolebestyrelsen 2011 Medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen vælges Forældrene får tilsendt information om valget. Se skabelon, bilag 1 Skolebestyrelsen tager stilling til om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene Medarbejderrepræsentanter til klasseråd vælges eventuelt SKOLEN STARTER VALGPROCES: AUGUST - SEPTEMBER Børn og Unge indrykker fælles annonce om valg til skolebestyrelsen. Se bilag 5 Klasselærer inviterer til forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen. Se skabelon, bilag 2 Forældremøde: Valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen Opstillingsliste: Skolen udarbejder og offentliggør opstillingsliste Valgliste: Skolen lægger valglisten på skolens kontor Valg med eller uden afstemning: Afklares på baggrund af antal kandidater. Indkaldelse: Skolen indkalder eventuelt til valgmøde med kandidater til skolebestyrelsen. Se skabelon, bilag 3 Elevrepræsentanter vælges til skolebestyrelsen SKOLEN GENNEMFØRER VALGPROCES: SEPTEMBER - OKTOBER Skolen udsender valgmateriale og vejledning i afstemning til valget. Det inkluderer elektronisk valg Skolen afvikler eventuelt et valgmøde Efter afstemning: Skolelederen forestår opgørelse af valget, og orienterer forældre og medarbejdere om valgets resultat Skoleleder indkalder til konstituerende møde i skolebestyrelsen SKOLEBESTYRELSEN TILTRÆDER: NOVEMBER Konstituerende møde i den nyvalgte skolebestyrelse Side 5 af 5

6 FORSLAG TIL TIDSPLAN Nedenstående forslag til en tidsplan er et bud på, hvordan skolen kan sikre, at valgprocessen holder sig indenfor den tidsramme, som fremgår af skolestyrelsesvedtægten. Mål: 1. At give optimal information til forældrene 2. At de opstillede kandidater får tid til at forberede deres kampagne 3. At sikre en jævn fordeling af enkeltopgaver i processen 4. At holde efterårsferien fri for aktiviteter Det skal pointeres, at der er mulighed for den enkelte skole at prioritere anderledes i processen i forhold til denne vejledning. JUNI Skolelederen orienterer skolebestyrelsen om det forestående valg og drøfter forslag til lokal valgkampagne - Valg til skolebestyrelsen Foreningen Skole og Forældre har udarbejdet en række materialer om valg til skolebestyrelserne, som skolerne med fordel kan lade sig inspirere af i det lokale arbejde med tilrettelæggelse af valget til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasseråd Hvis det bliver et ja, vælges medarbejderrepræsentanter til klasseråd. Der vælges medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen Skolelederen sender information til forældrene om det forestående valg til skolebestyrelsen (se skabelon, bilag 1). Information om skolebestyrelsesvalget lægges på skolens hjemmeside med angivelse af vigtige datoer i processen Klasselæreren udarbejder invitation til forældremøde, hvor der blandt andet skal vælges til klasseråd og opstilles kandidater til skolebestyrelsesvalget. Brevet gøres klar til fremsendelse primo august. Se skabelon, bilag 2. AUGUST 10. august: Børn og Unge indrykker annonce i Århus Onsdag offentliggørelse af valg til skolebestyrelsen Se bilag 5. Skolens kontor sender invitationer til forældremøder i alle klasser. 26. august: Skolen får tilsendt en liste i et excelark med elever og forældre. Listen skal kontrolleres for fejl på den enkelte skole. Vær især opmærksom på, at hvis forældrene ikke er samboende, så kan den ikke-samboende forælder være faldet ud af listen, uanset om vedkommende stadig har forældremyndighed og dermed opstillings- og stemmeret. Skolen får også en skabelon til opstillingslisten (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Side 6 af 6

7 30. august- 13. september Klasselæreren afholder forældremøde. Her vælger forældrene medlemmer til klasseråd og opstiller kandidater til skolebestyrelsesvalget SEPTEMBER 14. september Klasselærerne afleverer liste over kandidater til skolelederen Skolelederen udarbejder opstillingsliste 16. september Skolelederen offentliggør opstillingsliste med opfordring til øvrige opstillingsberettigede forældre om at stille op. Offentliggørelsen sker på skolens hjemmeside og ved, at børnene får seddel med hjem Skolen lægger valgliste (liste over stemmeberettigede forældre) frem på skolens kontor Skolelederen indkalder eventuelt til vælgermøde med kandidater til skolebestyrelsen. Indkaldelsen lægges samtidig på skolens hjemmeside Skolelederen står for at få valgt elevrepræsentanter til skolebestyrelsen 25. september Evt. indkaldelse til møde vedr. valg uden afstemning. Skolelederen indkalder til møde med de opstillede kandidater hvis det viser sig at der ikke er flere kandidater opstillet end, at der evt. kan afholdes valg uden afstemning. Valg uden afstemning forudsætter enighed blandt alle opstillede kandidater. (Se endvidere bilag 4) 27. september Skolelederen udarbejder endelig opstillingsliste (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Skolelederen sender skabelon til præsentation af kandidater til de opstillede kandidater elektronisk og/eller analogt Kandidater til skolebestyrelsen udarbejder præsentation, der sendes til skolelederen senest den 3. oktober 30. september Senest kl meddeler skoler om der er gennemført valg uden afstemning. Hvis skolen har afholdt valg uden afstemning fremsendes navne på de valgte kandidater samt stedfortrædere til Pædagogik og Integration, Børn og Unge v/ Jan Iburg - (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Hvis der skal afholdes valg: Senest kl fremsender skolen tilrettet liste over stemmeberettigede forældre i excelark til Jan Iburg - (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Senest kl fremsender skolen liste over opstillede kandidater til valget i excelark til Jan Iburg - (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) OKTOBER 3. oktober Deadline for kandidater i forhold til at sende valgmateriale til skolelederen Side 7 af 7

8 10. oktober Processen med det elektroniske valg sættes i gang: Senest kl modtager skolen pdf-fil fra TNS Gallup med valgkort til hver enkelt elev sorteret efter klasser. Hvert valgkort indeholder de opstillede kandidater, link til afstemnings-hjemmeside på internettet, unikt id, samt information om hvordan der stemmes hhv. elektronisk eller pr. brev. (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) Skolen holder eventuelt valgmøde 12. oktober Skolelederen udsender de udprintede valgkort (sender med barnet hjem) samt det samlede valgmateriale, tidsplan for afstemning, vejledning i afstemning, valgkort og valgmateriale fra kandidater. Endvidere lægges det generelle valgmateriale også ud på forældreintra (se endvidere bilag 7. Det elektroniske valg trin for trin) oktober Afstemning 31. oktober Skolelederen forestår opgørelse af valget Skolelederen orienterer om valgets resultat Skolelederen indkalder den nyvalgte skolebestyrelse til konstituerende møde NOVEMBER Konstituerende møde i skolebestyrelsen Navnene på de valgte forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter samt den valgte skolebestyrelsesformands mail- og postadresse og telefonnummer indberettes efter det konstituerende møde pr. mail til Pædagogik og Integration, Børn og Unge v/ Jan Iburg - Side 8 af 8

9 JUNI AUGUST Skolelederen orienterer skolebestyrelsen om procedure og tids- og procesplan for det forestående valg og drøfter forslag til den lokale valgkampagne. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen tager stilling til om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene. Udvælgelse af medarbejderrepræsentanter til klasseråd Hvis skolebestyrelsen beslutter, at der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, vælges medarbejderrepræsentanter blandt lærere i teamet omkring klassen. Skolelederen er ansvarlig for valget. Valg af to medarbejderrepræsentanter og to stedfortrædere til skolebestyrelsen Skolelederen indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. De to medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Valget finder sted inden 1. november. Valgperioden er et år og påbegyndes 1. november. Der er mulighed for genvalg. Der er ikke noget til hinder for, at valget foretages inden sommerferien, så arbejdet i skolebestyrelsen kan indarbejdes i medarbejdernes timeplanlægning mv. Information til forældre om det forestående valg til skolebestyrelsen Skolelederen sender brev til forældrene med information om det forestående valg og vigtige tidspunkter: Forældremøder, klasseråd, opstilling, valgmøde, valgtidspunkt og hvordan der kan stemmes med videre. Se skabelon, bilag 1. Side 9 af 9

10 AUGUST SEPTEMBER Offentliggørelse af valg til skolebestyrelsen Børn og Unge indrykker annonce i Århus Onsdag samt på Aarhus Kommunes hjemmeside med henvisning til den enkelte skoles hjemmeside for yderligere information om det lokale valg til skolebestyrelsen. Se bilag 5. Skolen offentliggør information om det lokale valg til skolebestyrelsen på skolens hjemmeside, og henviser til den ansvarlige for mere information. Invitation til forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen Klasselæreren indkalder til forældremødet med 14 dages varsel og angiver dagsorden. Mødet afholdes senest den 13. september. Se skabelon, bilag 2. Forældremøde Mødets formål: Valg af klasseråd (2 forældre er på valg hvert år) og valg af kandidat/kandidater til skolebestyrelsen. Forældre har ved valg til klasseråd én stemme pr. barn i klassen. Hvis der for et barn er mødt to forældre op til mødet, hvor klasserådet skal vælges, er kun den ene stemmeberettiget. Baggrunden for det er: At afstemningen foregår på mødet, at der ikke kan stemmes pr. fuldmagt, og at forældre bør stilles ens, uanset om begge eller kun den ene møder op til valg af klasseråd. Hvert klasseråd opstiller om muligt mindst en kandidat til skolebestyrelsen, dog er ingen forpligtet til at opstille, og klasserådet har ingen forpligtelse til at opstille en kandidat. Alle forældre, der er valgbare, har mulighed for at stille op til valget. Umiddelbart efter mødet indleverer klasselæreren kandidatopstillingen til skolelederen. Valgliste udarbejdes Skolelederen udarbejder en liste over personer, der er valgberettigede. Listen trækkes af Pædagogik og Integration via KMD Elev og fremsendes til skolen. Skolen er ansvarlig for at validere listen. Listen fremlægges på skolen, så andre personer, der over for skolelederen fremsætter ønske herom, kan få valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de opfylder betingelserne herfor. Se bilag 4 pkt. 4.2.: Hvem har valgret og hvem kan stille op. Opstillingslisten udarbejdes og offentliggøres Skolelederen udarbejder og offentliggør liste over opstillede kandidater til valget og oplyser, at andre forældre, der er valgbare, også har mulighed for at stille op til valget. Kandidatlisten skal være offentligt tilgængelig i minimum 10 dage. Andre interesserede kandidater skal indenfor de 10 dage meddele skolelederen, at de ønsker at stille op. Herefter udarbejder skolelederen den endelige liste over kandidater og sikrer, at kandidaterne er valgbare efter gældende bestemmelser. Se bilag 4. pkt. 4.2.: Hvem har valgret og hvem kan stille op. Side 10 af 10

11 Afklaring af, om der skal afholdes valg med eller uden afstemning Hvis det viser sig, at mellem 1 og 3 personer, der er valgbare efter gældende regler, opstiller som kandidater til skolebestyrelsesvalget, er de pågældende valgt uden afstemning. Der vil i dette tilfælde ikke være noget at stemme om, idet der er plads til alle de pågældende i skolebestyrelsen. Hvis det viser sig, at mellem 4 og 6 personer, der er valgbare efter gældende regler, opstiller som kandidater til skolebestyrelsesvalget, indkalder skolelederen de pågældende kandidater til et møde. Mødet afholdes med henblik på at få klarlagt, om der mellem kandidaterne kan indgås en aftale om, hvem der indtræder i skolebestyrelsen, og hvem der vælges som stedfortrædere. Hvis der er enighed mellem kandidaterne om en sådan aftale, er de pågældende valgt uden afstemning. Valg af to elevrepræsentanter samt stedfortrædere til skolebestyrelsen Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af elevrådet/elevforsamlingen. Ved skoler, hvor der ikke findes elevråd, indkalder skolelederen til en fælles valghandling. De to elever, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Valg finder sted inden 1. november. Valgperioden er et år og påbegyndes 1. november. Der er mulighed for genvalg. Side 11 af 11

12 SEPTEMBER OKTOBER Skolelederen udsender de udprintede valgkort (sender med barnet hjem) samt det samlede valgmateriale, tidsplan for afstemning, vejledning i afstemning, valgkort og valgmateriale fra kandidater. Endvidere lægges det generelle valgmateriale også ud på forældreintra. Afvikling af valgmøde Skolen afholder eventuelt et valgmøde. På valgmødet har kandidaterne mulighed for at præsentere sig, og forældrene har mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. Afstemning Der kan stemmes på fire kandidater. Stemmesedlen kan sendes eller afleveres på skolen, eller stemmeafgivningen kan ske elektronisk. Vær opmærksom på, at det ikke er reguleret i skolestyrelsesvedtægten hvor lang afstemningsperioden skal være kun at stemmematerialet skal være sendt ud senest 10 dage før fristen for stemmeafgivelse. For at sikre højest mulig valgdeltagelse anbefales en stemmeperiode på min. ni dage. Skolerne vil modtage nærmere beskrivelse af den elektroniske løsning og den almindelige afstemningsløsning snarest. Opgørelse af valget Skolelederen opgør valget straks efter udløbet af fristen for stemmeafgivning. Kandidaterne med flest stemmer er valgt til skolebestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. På skoler, hvor der skal vælges en specialklasserepræsentant og mandatet er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde den specialklassekandidat, der har fået flest stemmer. Stedfortrædere: Kandidater, der ikke bliver valgt, betragtes som stedfortrædere efter størrelsen af deres stemmetal. For specialklasserepræsentanter, der ikke bliver valgt, gælder det samme. Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen indtræder stedfortræderen. Hvis der opstår den situation, at der ikke er flere stedfortrædere fra det valg, hvor den pågældende plads i skolebestyrelsen var på valg, indtræder den første stedfortræder fra det efterfølgende valg for resten af valgperioden. Forældrerepræsentanternes og stedfortrædernes valgperiode er 2 år. Orientering om valgets resultat Skolelederen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. Afstemningens resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside. Indkaldelse til konstituerende møde i skolebestyrelsen Skolelederen indkalder snarest efter valget og inden den 15. november til møde i den nyvalgte skolebestyrelse med henblik på, at bestyrelsen konstitueres med valg af formand og næstformand. Øvrige punkter på dagsorden kan være: fastlæggelse af forretningsorden, introduktion til arbejdet i en skolebestyrelse, udkast til årshjul for bestyrelsens opgaver samt forslag til mødeplan i bestyrelsen og møder med SFO-forældrerådet. Side 12 af 12

13 NOVEMBER Konstituerende møde i skolebestyrelsen På mødet konstituerer den nyvalgte skolebestyrelse sig med valg af formand og næstformand. Navnene på de valgte forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter samt den valgte skolebestyrelsesformands mail- og postadresse og telefonnummer indberettes efter det konstituerende møde pr. mail til Pædagogik og Integration, Børn og Unge v/ Jan Iburg - Side 13 af 13

14 BILAG 1 Information om skolebestyrelsesvalget Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. 3 af de 7 forældrevalgte medlemmer, der blev valg sidste år, er på valg i år. I dette brev får du information om, hvordan valget foregår, hvordan du kan opstille, og hvem der kan opstille. Du får også at vide, hvornår og hvordan valget foregår. Til sidst kan du læse uddrag af skolestyrelsesvedtægten (bilag A). Her kan du læse mere om skolebestyrelser og klasseråd. Du kan også læse et uddrag af Skolebestyrelsesbekendtgørelsen (bilag B). Den beskriver, hvem der er valgbar og valgberettiget til en skolebestyrelse - det vil sige hvem, der kan stille op, og hvem der kan være med til at vælge medlemmer til en skolebestyrelse. Med venlig hilsen xxxx Skoleleder Side 14 af 14

15 Vigtige datoer for skolebestyrelsesvalget på xxx skole Forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen Sidste frist for opstilling af kandidater til skolebestyrelsen Valgmøde Sidste frist for afgivelse af stemme til skolebestyrelsesvalget Lidt baggrund Børn og Unge i Aarhus Kommune har fået dispensation fra Folkeskoleloven til i perioden at afprøve nye bestemmelser for valg til skolebestyrelserne. Byrådet har på den baggrund vedtaget en ny skolestyrelsesvedtægt, som i hovedtræk indeholder følgende: Der oprettes klasseråd i alle klasser Hver klasse opstiller mindst en kandidat til skolebestyrelsesvalget. Dog har forældre ikke pligt til at lade sig opstille Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen sker ved en enkel valgprocedure, hvor henholdsvis 3 og 4 er på valg hvert år. Hvervet som borgerligt ombud afskaffes Forældrerepræsentanternes valgperiode ændres fra fire til to år, og skolebestyrelsesåret starter 1. november Skolebestyrelsesmøderne er åbne, med mindre der for eksempel er tale om personsager SFO-lederne deltager i skolebestyrelsernes møder uden stemmeret, med mindre de ikke ønsker det Valgprocedure Valg af forældrerepræsentanter finder sted i løbet af efteråret, og skal være afsluttet inden den 1. november. Skolelederen er ansvarlig for valget på den enkelte skole. Valglisten Hvis du ønsker indflydelse, ved enten at stille op til valget eller ved at stemme, skal du sikre dig at du står på valglisten. Valglisten vil ligge fremme på skolens kontor. Langt de fleste vil automatisk være optaget på listen, men for en sikkerheds skyld bør du sikre dig, at du er på listen. I bilag B 7 kan du læse om hvordan du evt. kan optages på valglisten, hvis du ikke automatisk er opført på den. Opstilling af kandidater Ifølge skolestyrelsesvedtægten opstiller hver klasse mindst én kandidat til skolebestyrelsen. Som forældre har man dog ikke pligt til at stille op til bestyrelsen. Det er ikke noget krav, at kandidaten eller kandidaterne skal sidde i klasserådet. Opstilling af kandidater skal primært foregå på forældremøder i alle klasser. Klasselæreren indkalder til forældremødet med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Blandt andet valg til klasseråd og valg af kandidat/kandidater til skolebestyrelsesvalget. Efter forældremøderne udarbejder skolelederen en samlet liste over kandidater, der er opstillet via klasserne. Listen offentliggøres sammen med oplysning om, at andre, der ønsker at opstille til valget, skal give skolelederen besked inden 10 dage. Herefter udarbejdes en stemmeseddel med samtlige kandidater. Stemmesedlen sendes sammen med præsentation af kandidaterne pr. brev (med jeres barn hjem), senest 10 dage før fristen for aflevering af stemmerne. Side 15 af 15

16 Valgmøde Inden afholdelse af valget afholdes der eventuelt valgmøde på skolen. Her kan kandidaterne præsentere sig, og du/i har mulighed for at lære kandidaterne at kende. Afstemning Skolelederen er ansvarlig for afholdelse af valget og sikrer at de opstillede kandidater er valgbare. Du kan stemme på fire kandidater. Stemmesedlen kan du sende eller aflevere på skolen. Du kan også afgive din stemme elektronisk. Skolelederen opgør valget straks efter udløbet af fristen for stemmeafgivning. Skolen offentliggør afstemningsresultatet på sin hjemmeside. Valg uden afstemning Hvis der højst opstiller 6 personer til valget, indkalder skolelederen de 6 til et møde, hvor det kan aftales, hvem der er valgt til bestyrelsen, og hvem der er valgt som stedfortrædere. Hvis der ikke opnås enighed (fredsvalg), afholdes afstemning efter gældende regler. Kursusaktiviteter Efter valget udbyder Børn og Unge kurser for skolebestyrelser i Det gode bestyrelsesarbejde, med fokus på kompetencer, ansvar, opgaver og rollefordeling. Side 16 af 16

17 Bilag A Her kan du læse et uddrag af reglerne i skolestyrelsesvedtægten om skolebestyrelser og klasseråd 4 Skolebestyrelsen og klasseråd Skolebestyrelsen Ved hver selvstændig skole er det skolelederens forpligtelse at oprette en skolebestyrelse i henhold til folkeskolelovens 42. Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter to medarbejderrepræsentanter to elevrepræsentanter Hvis skolen omfatter specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1 af det samlede antal forældrerepræsentanter på 7. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret. Skolelederen og skolelederens stedfortræder deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Skolelederen er tillige sekretær for skolebestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistand. SFO-lederen deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret med mindre vedkommende ikke ønsker det Posten som forældrerepræsentant i bestyrelsen er ikke borgerligt ombud, og der udbetales ikke vederlag og godtgørelse for dokumenterede merudgifter. Hvis det ikke er muligt at vælge 5 forældrerepræsentanter, oprettes der ikke en skolebestyrelse. Skolebestyrelsens kompetence overgår i disse situationer til skolelederen indtil næste ordinære valg. Klasseråd I alle klasser oprettes et klasseråd. Klasserådet består af 4 forældrerepræsentanter fra klassen. Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, jf. 6. Side 17 af 17

18 Bilag B Her kan du læse om, hvem der er stemmeberettigede, og hvem der kan opstille til skolebestyrelsen. Uddrag af Undervisningsministeriets skolebestyrelsesbekendtgørelse. Kapitel 2 Valgret og valgbarhed 6. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til 7 tillægges valgret og valgbarhed. Stk. 2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget. Stk. 3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. 4, er forældrene valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til. Stk. 4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole. Stk. 5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted. 7. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder: 1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget. 2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremynddigheden giver sin tilslutning. 3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri. 4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. 5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 3. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2. Stk. 2. 6, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk Personer, der er ansat ved den pågældende skole eller regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Side 18 af 18

19 BILAG 2 Forslag til invitation til forældremøde om valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsesvalget Kære forældre Jeg håber, at alle har haft en rigtig god sommer. Klasserådene blev som bekendt etableret sidste år, og to af de fire forældrerepræsentanter, der blev valgt sidste år, er på valg i år. Vi skal også have opstillet en eller flere kandidater fra klassen til skolebestyrelsesvalget (man stiller op for en to-årig periode). 3 af de 7 forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen er på valg i år. Jeg håber, at så mange som muligt har mulighed for at komme og ikke mindst lyst til at stille op til klasserådet og/eller skolebestyrelsesvalget. Dagsorden for mødet Information om skolebestyrelsesvalget Valg af 2 forældre til klasserådet Udpegning af kandidater til skolebestyrelsesvalget Øvrige punkter Med venlig hilsen xxxxx klasselærer Side 19 af 19

20 BILAG 3 Forslag til invitation til valgmøde Kære forældre, nu har I muligheden for at lære Jeres kandidater til skolebestyrelsesvalget at kende. Den xx/xx afholder vi valgmøde med oplæg fra de enkelte kandidater og efterfølgende paneldiskussion. Formålet med mødet er, at alle kan få mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne med henblik på at kunne tage stilling til hvem man ønsker at stemme på. - Og husk! Det er jer som forældre, der giver vores skolebestyrelse legitimitet i arbejdet. Skolebestyrelsesformanden indleder mødet med at fortælle om, hvad skolebestyrelsen har arbejdet med det sidste år. Vel mødt til alle Side 20 af 20

21 BILAG 4 Uddybende oplysninger om skolebestyrelsesvalget 4.1. Afholdelse af valg uden afstemning Det fremgår af skolestyrelsesvedtægtens 8, at hver klasse opstiller mindst én kandidat (forældrerepræsentant) til skolebestyrelsesvalget, dog således at forældre ikke har pligt til at lade sig opstille. I og med at hver klasse således - om overhovedet muligt - skal stille med mindst én kandidat til skolebestyrelsesvalget, er det forudsat i skolestyrelsesvedtægten, at der altid vil være opstillet mange kandidater, og at det således vil være nødvendigt at afholde afstemning. Dette er baggrunden for, at der i skolestyrelsesvedtægten ikke er omtalt muligheden for at afslutte skolebestyrelsesvalget, uden at der afholdes afstemning. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der også med de nye regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg kan opstå den situation, at kun ganske få forældre stiller op som kandidater til skolebestyrelsesvalget. Det har aldrig været hensigten med de nye bestemmelser i skolestyrelsesvedtægten om afholdelse af skolebestyrelsesvalg at indføre unødigt bureaukrati og uhensigtsmæssige afstemninger. I det følgende redegøres der derfor for to situationer, hvor skolebestyrelsesvalget i 2011 kan afsluttes, uden at der afholdes afstemning: 1. Hvis det viser sig, at kun mellem 1 og 3 personer, der er valgbare efter gældende regler, opstiller som kandidater til skolebestyrelsesvalget, er de pågældende valgt uden afstemning. Der vil i dette tilfælde ikke være noget at stemme om, idet der er plads til alle de pågældende i skolebestyrelsen. 2. Hvis det viser sig, at mellem 4 og 6 personer, der er valgbare efter gældende regler, opstiller som kandidater til skolebestyrelsesvalget, indkalder skolelederen de pågældende kandidater til et møde. Mødet afholdes med henblik på at få klarlagt, om der mellem kandidaterne kan indgås en aftale om, hvem der indtræder i skolebestyrelsen, og hvem der vælges som stedfortrædere. Hvis der er enighed mellem kandidaterne om en sådan aftale, er de pågældende valgt uden afstemning. Skolelederen udarbejder en skrivelse, hvoraf det fremgår, hvem der ifølge de opstillede kandidaters aftale vælges ind i skolebestyrelsen, og hvem der vælges som stedfortrædere. Skrivelsen skal underskrives af samtlige opstillede kandidater. Skolelederen bekendtgør i disse to situationer på skolens hjemmeside, at valget er afgjort uden afstemning og om baggrunden herfor. Side 21 af 21

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn Din skole Dit valg Revideret den 08.12.2009-1 - Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014

Skolebestyrelsesvalg 2014 Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold: Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse....4 Skolebestyrelsens arbejdsområder:... 4 Skolebestyrelsens sammensætning... 5 Hvem

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 4 Skolebestyrelsen har indflydelse... 5 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 5 Skolebestyrelsens sammensætning... 6 Hvem kan vælges hvem

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune Generelle spørgsmål om valg, valgmøde, informationsgange og kontaktoplysninger Hvornår er der skolebestyrelsesvalg, og hvilke

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 Hvordan bliver jeg optaget på valglisten? Valglisten, dvs. listen over stemmeberettigede ved skolebestyrelsesvalget, dannes ud fra

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE, ÅRHUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE, ÅRHUS Februar 2011/ved bestyrelsen. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Institutionens navn er ELISE SMITHS SKOLE. Skolen er en selvejende

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Norberts skole. Skolen er oprettet i 1905 af

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Det frie

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans

DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION DIA PRIVATSKOLE Hjemsted og formål 1 DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans Gade 25, 2200 København N. CVR-nummer

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Mariæ Skole. Skolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS. 1 Skolens navn er Den selvejende institution Privatskolen Als. Skolen er oprettet i 1988. Stk.2.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere