Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N"

Transkript

1 Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte Struktur og indhold Overordnet beskrivelse Modulguide Klinisk undervisning Pensum og bogkøb Bedømmelse Krav til studieaktivitet Prøveform Studieredskaber Bibliotek Opgaveskrivning Juridiske retningslinier Studienet og eportfolio Studievejledning... 9

2 De forskellige elementer i modulbeskrivelsen for Modul 2 giver dig adgang til relevante informationer om modulet. Du kan klikke dig rundt ved hjælp af link i venstremenuen. 1. Læringsudbytte Modul 2 - Sundhed og sygdom Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds- og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og intervention i relation til udvalgte fænomener. Modulet retter sig ligeledes mod udvalgte fysiologiske behov og beherskelse af praktiske færdigheder inden for udvalgte sygeplejefaglige områder. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At redegøre for udvalgte metoder til vurdering af patienters fysiologiske behov. At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. At sammenfatte praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om infektionspatologiske og hygiejniske forhold. At sammenligne udvalgte teorier om sundhed og sygdom. At identificere og redegøre for udvalgte infektionspatologiske problemstillinger i et patient- og sygehusperspektiv. At planlægge og tilrettelægge plejeforløb med udgangspunkt i patientsituationer med henblik på at udføre udvalgte grundlæggende sygeplejehandlinger. At vurdere og forklare patienters fysiologiske funktioner f.eks. blodtryk, puls og respiration samt fremkomme med handlingsforslag ved afvigelser fra det normale. At beherske udvalgte forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler under hensyntagen til patientens/borgerens egne ressourcer og begrænsninger. Bekendtgørelse og studieordning for uddannelse til professionsbachelor i sygepleje (BEK nr

3 29 af 24/01/2008 Bilag 2, 4.2) 2. Struktur og indhold Modulet er et overvejende teoretisk modul. Der er 11 ECTS-point teoretisk undervisning og 4 ECTS-point klinisk undervisning. ECTS point er en fælles europæisk enhed, der angiver den arbejdsbelastning, der er knyttet til et fag eller en studieaktivitet. Et års fuldtidstudium svarer til 60 ECTS-point og et ECTS point svarer til 28 timers studieaktivitet. Det betyder, at en uges fuldtidsstudium i sygeplejeskeuddannelsen svarer til 1½ ECTS-point. Modulet indledes i uge 46 Den klinisk undervisning afvikles i NSL (Nursing skills lab), hvor undervisere fra forskellige fag forestår undervisningen. Der er undervisningsfri i uge 52 og uge Overordnet beskrivelse Modulet er struktureret, så du vil deltage i undervisningsaktiviteter knyttet til et fag f.eks. sygepleje. Der vil også være undervisningsaktiviteter, hvor du skal arbejde på tværs af fagene. En del af e-tiviteterne vil have fokus på i studiegrupper at udarbejde plejeplaner til den inaktive/immobile patient. I analyserne samt i begrundelserne for handlingsforslagene skal du bruge viden fra sygepleje, anatomi/fysiologi, ergonomi og mikrobiologi. Du vil modtage vejledning til og feedback på tværfaglige aktiviteter af en af underviserne fra de involverede fag. Klinisk undervisning foregår i NSL, hvor der også er fokus på den inaktive/ immobile patient. Her arbejdes der med at opøve begyndende fortrolighed med praktiske procedurer i sygepleje, men lige så vigtigt arbejdes der på at begrunde handlinger gennem anvendelse af teoretisk viden.

4 Undervisningen vil overvejende være struktureret som netbaseret undervisning, men der vil være et antal tilstedeværelsesseminarer. Disse har flere formål. De skal medvirke til at afslutte og påbegynde faglige tematiseringer, og de skal anvendes til at arbejde i NSL. I kalenderoversigten på holdwebsteder kan du få et hurtigt overblik over deadlines for e- tiviteterne. Seminardagene og dagene med klinisk undervisning i NSL vil fremgå af din kalender i Outlook. I Modulguide kan du få en overordnet introduktion til de enkelte fag samt detailoversigt over fagenes indhold, undervisningstilrettelæggelse og pensum. Her vil der være link til diverse e-tiviteter herunder ressourcer knyttet til disse Modulguide I modulguiden finder du de konkrete oplysninger om de undervisningsaktiviteter, der foregår i modulet. Modulguiden giver dig de overordnede informationer om tilrettelæggelsen af seminardage, link til e-tiviteter du skal arbejde med, deadlines, pensum mv. Link til Modulguiden findes på Holdwebstedet Klinisk undervisning På Modul 2 er der 4 ECTS-point klinisk undervisning. Disse afvikles i NSL og er placeret fra uge 46 til uge 3. Af moduguiden fremgår indhold af undervisningen i NSL. Der er mødepligt til den kliniske undervisning i NSL. Deltagelse i den fastlagte studieaktivetet i NSL er nødvendigt for, at du kan indstille dig til intern teoretisk prøve på modul 2. Undervisningen i NSL varetages af undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen. Du skal i forbindelse med undervisningen i NSL bære uniform. Fa Ge M

5 2.4. Pensum og bogkøb Pensum består af litteratur angivet i modulguiden samt materiale knyttet til e-tiviteter. Pensum opfattes som forudsætning for, at du får det tilsigtede faglige udbytte af de enkelte fag og undervisningsaktiviteter knyttet til disse. Det kan være forskelligt, hvordan du skal læse og anvende de enkelte dele af pensum. Her vil dine undervisere guide dig. Du skal i sygeplejerskeuddannelsen læse et stort pensum, hvorfor det er hensigtsmæssigt, hvis du har en god læseteknik. Der udbydes kurser i læseteknik, som kan medvirke til at øge din læsehastighed og dit udbytte af at læse teksterne. I flere e-tiviteter forventes det, at du eller din gruppe selv finder litteratur knyttet til specifikke emner, som ligger ud over det pensum, der er opgivet af underviserne. Der udbydes kurser i informationssøgning, så du selv kan finde relevant litteratur (se evt. under Biblioteket). Noget af pensum er samlet i bøger, men der vil også være en del pensum i form af artikler og uddrag af bøger. Vi anbefaler, at du indkøber nedenstående bøger: Beyer N, Poulsen I (2010) Inaktivitet og immobilitet - i et tværfagligt perspektiv. 2. udgave. Munksgaard Danmark, København Lunde PH (2010) Forflytningskundskab: aktivering, hjælp og træning ved forflytning. 2. udgave. Gads Forlag, København Nielsen, A.L. Østergaard, C. (2009) Mikrobiologi Hånden på hjertet. 1. Udgave. Munksgaard Danmark, København Udenlandske artikler som indgår i pensum findes som elektroniske kopier og kan downloades. Det resterende pensum skal du selv skaffe dig via f.eks. biblioteket. Biblioteket har en pensumhylde, hvor bøgerne står til gennemsyn. 3. Bedømmelse På Modul 2 er der en intern teoretisk prøve, hvor undervisere fra uddannelsen bedømmer din præstation. Prøven dækker læringsudbyttet for modul 1 og 2. Fagene sygepleje, anatomi/fysiologi, biokemi/biofysik, ergonomi samt mikrobiologi og hygiejne er grundlag for prøven. Den teoretiske prøve bedømmes ud fra karakterskalaen.

6 For at blive indstillet til prøven skal du deltage i den fastlagte studieaktivitet samt opfylde en række krav til studieaktivitet, som fremgår af modulguiden (se mere under Krav til studieaktivitet) Krav til studieaktivitet Ifølge Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor (bek nr 29 af 24/01/2008) skal du være studieaktiv for at blive indstillet til den interne prøve på Modul 2. På Modul 2 er der krav om, at du skal have deltaget i e-tiviteterne Modul 2/ Sygepleje/ e-tivitet nr.2,3,5,6,7,8. Disse er angivet som obligatoriske e-tiviteter på modulguiden. Der er som altid krav om tilstedeværelse i klinisk undervisning, som på Modul 2 foregår i NSL. I forbindelse med den kliniske undervisning er der krav om deltagelse i fastlagt studieaktivitet med fokus på klinisk observation og klinisk vurdering. Denne ligger som afslutning på klinisk undervisning. Du er ikke indstillet til den interne prøve, før du har opfyldt ovenstående krav til studieaktivitet. Hvis du er angivet med navn som deltager i gennemførelse af en gruppebaseret e-tivitet, har du, jævnfør Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (BEK nr. 782 af ) samtidig indirekte afgivet en tro og love erklæring på, at du aktivt har medvirket i de studieaktiviteter, der er del af e-tiviteten. Hvis du er syg eller af anden grund forhindret i at være studieaktiv, må du lave aftaler med dine undervisere om, hvordan du alternativt kan leve op til kravene om studieaktivitet Prøveform Prøven er mundtlig og foregår på Campus. Nærmere beskrivelse via linket til højre. Link til beskrivelse teoretisk prøve m Prøven er en individuel mundtlig teoretisk prøve. I prøven vil indhold og pensum fra såvel Modul 1 som Modul 2 blive inddraget.

7 4. Studieredskaber Under dine studier har du adgang til nogle ressourcer og læringstilbud som supplerer den egentlige fagundervisning, men som er betydningsfulde i forhold til dit udbytte af denne. Studievejledningen og biblioteksservice har individuelt og kollektivt rettede tilbud, som kan medvirke til at styrke dine studiekompetencer. Under dine studier vil du komme til at arbejde meget med skriftlige opgaver herunder analyser, der bygger på materale, du har indsamlet hos patienter. For at kvalificere dine skriftlige opgaver og for at sikre patienternes annonymitet er der udarbejdet to dokumenter, som du skal anvende i studiet som helhed. Redaktionelle retningslinier for opgaveskrivning giver anvisning for opbygning af skriftlige opgaver og Juridiske retningslinier for anvendelse af patientdata giver anvisninger om inddragelse af data fra patienter Bibliotek Det prioriteres højt i uddannelsen, at du lærer at finde relevant faglitteratur på biblioteket samt gennem danske og udenlandske databaser. Du vil blive støttet i din evne til at finde og bedømme information gennem undervisning i løbet af uddannelsen. Link til bibliotekets hjemmeside og sø På Modul 2 vil du møde bibliotekaren i forbindelse med, at du skal finde information om kliniske metoder til observation og vurdering. Søgning af information indgår i flere af modulets e-tiviteter.

8 4.2. Opgaveskrivning Som del af Sygeplejerskeuddannelsen skal du også lære at udforme skriftlige opgaver der opfylder krav til akademisk skrivning. Som del af dette skal du i de skriftlige opgaver styrke din evne til faglig argumentation, hvor du giver belæg for dine påstande gennem anerkendte referencer til faglitteratur, videnskabelige artikler, lovgivning m.v. Som en del af den akademiske skrivning skal du opfylde redaktionelle krav til formen. Det betyder bl.a., at der er formelle krav til, hvordan refrencer til kilder fremgår af teksten, hvordan referencelisten er opbygget, hvordan du citerer kilder og hvordan der kan arbejdes med fodnoter. Alt dette fremgår af Redaktionelle retningslinier for opgaveskrivning på dit uddannelsessted. På modul 2 vil du især komme til at anvende akademisk skrivning i e-tiviteterne i forhold til den immobile og inaktive patient. Link: Redaktion for opgaveskriv 4.3. Juridiske retningslinier Du er som sundhedspersonale underlagt tavshedspligt i forhold til de informationer, du har fået om patienter. link: Juridiske retn Da du ikke er ude i klinikken under klinisk undervisning på Modul 2, bliver de juridiske problemstillinger måske ikke aktuelle. Der kan være juridiske problemstillinger, hvis du inddrager patientdata på baggrund af dine erfaringer fra de kliniske studier på Modul 1 eller i opgavesammenhæng skal ud og skaffe konkrete patientdata.

9 4.4. Studienet og eportfolio Studienet Gennem VIA Studienet skal du koordinere projekter, dele informationer og samarbejde med andre studerende og undervisere. VIA Studienet bygger på programmet Microsoft Office SharePoint og er i øvrigt integreret med Microsofts øvrige produkter, som Officepakken m. Word, Excel, PowerPoint og Onenote samt Internet Explorer og VIA s onlinemøde-program LYNC. I VIA Studienet kaldes de enkelte områder for websteder. Et websted er navnet på et virtuelt mødested i Studienet. Alle websteder har et unikt navn og en unik adresse. Et Studienet-websted er et websted til central lagring af og samarbejde om informationer, ideer, projekter, dokumenter, video, billeder og andre medietyper. Et websted åbnes via en internetbrowser. Du opnår den bedste funktionalitet, hvis du anvender Browseren Internet Explorer ver. 8 eller senere på din pc. Link: Studienet Informationer om Adgang til dine eportfolio På Studienet findes eportfolio, som du er blevet introduceret til på Modul 1. Da der ikke er egentlig klinisk undervisning på Modul 2 vil eportfolio ikke blive anvendt i større omfang på modulet Studievejledning Der er studievejledere ved sygeplejerskeuddannelsen, hvis opgave er at støtte studerende i at gennemføre deres studier på bedste vis. Studievejledning Studievejlederne har specifikke tilbud til studerende, som har problemer af den ene eller anden art. Her må du som studerende selv henvende dig. Studievejlederen har tavshedspligt. Studievejlederne har generelle tilbud rettet mod alle studerende knyttet til læsning, skrivning, notatteknik m.v.

10

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere