Clear Channel Danmark A/S Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår"

Transkript

1 Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr

2 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet af Clear Channel Danmark A/S 2. PRISER Opgivne og aftalte priser for leje og opsætning samt andre ydelser er eksklusiv moms, andre statsafgifter og materialer. Priser i trykte brochurer fra Clear Channel Danmark A/S er ikke bindende for selskabet. Det er altid forretningsvilkårene som ligger på som er de gældende. Der forbeholdes ret til regulering af aftalte priser ved omkostningstigninger. Prisen kan reguleres for de nævnte stigninger i perioden fra ordrebekræftelsen til den dag, hvor opsætning finder sted. 3. OPSÆTNINGS- OG NEDTAGNINGSTIDER Opsætnings- og nedtagningstidspunktet aftales særskilt for hver ophængningsperiode. Det aftalte opsætnings- eller nedtagningstidspunkt kan forskydes i det omfang forsinkelsen skyldes strejke, lockout, regeringsforanstaltninger, driftsstandsning, forsinket eller forhindret tilførsel af reklamematerialet, naturforhold, transporthindringer, krig, oprør, uroligheder og blokade eller force majeure, som ikke er nævnt her. Kunden har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse med opsætning som ovenfor nævnt, hvis forsinkelsen andrager mere end 66 % af den aftalte ophængningsperiode, og forsinkelsen ikke kan bebrejdes kunden. Kunden kan ikke hæve aftalen, hvis reklamevisning på grund af forhold nævnt i stk. 3, afsnit 2 er blevet forhindret, efter at opsætning af reklamematerialet har fundet sted. For den del af den aftalte ophængningsperiode, hvor opsætning eller reklamevisning eller nedtagning af reklame er blevet forhindret i hele det aftalte område, ydes dekort på den aftalte lejepris beregnet på grundlag af det antal hele dage, som forhindringen har varet. Clear Channel Danmark A/S er i intet tilfælde pligtig at betale skadeerstatning af nogen art i anledning af forsinket eller manglende opsætning/nedtagning eller forhindret reklamevisning i en periode. Såfremt visningsperioden forkortes med mere end 50 %, er kunden berettiget til at annullere aftalen, dog således at enhver omkostning forbundet med produktion af reklamen påhviler kunden. Clear Channel Danmark A/S forbeholder sig ret til at nedtage reklamen, såfremt dette pålægges af tredjemand. I dette tilfælde vil ovennævnte være gældende. Skulle reklamen falde ned eller på anden måde blive beskadiget, vil enhver omkostning forbundet med genopsætning eller reparation påhvile kunden, medmindre kunden godtgør, at dette beror på Clear Channel Danmark A/S grove uforsvarlighed. Clear Channel Danmark A/S er ikke forpligtet til at genopsætte reklamen, og der ydes ingen refusion som følge af af manglende genopsætning. Side 2

3 OPSÆTNINGS- OG NEDTAGNINGSTIDER (FORTSAT) Clear Channel Danmark A/S overvåger løbende at belysning af reklamerne er intakt, men kan ikke drages til ansvar for manglende belysning af reklamer i en periode, som følge af omstændigheder uden for Clear Channel Danmark A/S kontrol, herunder midlertidig afbrydelse af gadelys, begrænsninger i levering af strøm til reklamestandere etc. Kunden bærer selv risikoen for tyveri, hærværk eller anden skade på reklamen. Clear Channel Danmark A/S tager forbehold for at aftalte antal reklamepladser kan variere med +/- 5 % 4. KUNDENS YDELSE Kunden leverer til Clear Channel Danmark A/S reklamematerialet i et oplag, dimensioner og teknisk udførelse som fastsat af Clear Channel Danmark A/S. Leveringsfrist er fastsat i ordrebekræftelsen som antal dage før det aftalte opsætningstidspunkt. Er reklamematerialet ikke fremkommet rettidigt til den opgivne leveringsadresse eller opfylder det ikke Clear Channel Danmark A/S krav til oplag, dimensioner og/eller teknisk udførelse, kan opsætning af reklamematerialet ikke påregnes i hele den aftalte periode. Clear Channel Danmark A/S er endvidere berettiget til at kræve betaling af den fulde lejepris for perioden samt kræve erstattet meromkostninger ved forsinkelsen. Ved væsentlig forsinkelse eller manglende opfyldelse af kravene til materialet, kan Clear Channel Danmark A/S hæve aftalen. Reklamematerialet skal udformes i overensstemmelse med international kodeks for markedsføring. Partipolitisk, pornografisk og religiøs propaganda eller reklamemateriale af polemisk art vendt mod statslige og kommunale institutioner samt koncessionsgivere accepteres ikke. I tvivlstilfælde forbeholder Clear Channel Danmark A/S sig ret til at indhente koncessionsgivers godkendelse af reklamematerialet. En godkendelse fra Clear Channel Danmark A/S eller koncessionsgiveren fritager ikke kunden for sit ansvar vedrørende reklamens udformning. Kunden forpligter sig til at friholde Clear Channel Danmark A/S og koncessionsgiveren for det ansvar, som reklamematerialet måtte påføre disse. Clear Channel Danmark A/S opsætter og nedtager reklamematerialet på det aftalte område 5. CLEAR CHANNELS YDELSE Clear Channel Danmark A/S sørger i videst muligt omfang for at udskifte ødelagt eller forsvundet reklamemateriale i det omfang leverancer heraf finder sted fra kunden. Clear Channel Danmark A/S destruerer reklamen efter brug og returnerer kun denne til kunden, såfremt der træffes aftale herom. Ved aftale om returnering garanterer Clear Channel Danmark A/S ikke for reklamens tilstand, ligesom kunden bærer omkostningerne ved returnering. Side 3

4 6. AFTALEINDGÅELSE Skulle der være fejl i angivelse af det aftalte skal vi anmode om, at De straks tilkendegiver på hvilke punkter ordrebekræftelsen ikke er udtryk for de vilkår som vi har aftalt. Aftalen er i øvrigt ikke annullerbar. Clear Channel Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre samtlige vilkår for aftalen, såfremt der sker ændringer i Clear Channel Danmark A/S aftale med koncessionsgiver. 7. MISLIGHOLDELSE Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen. Ved for sen betaling beregnes renter fra forfaldsdato med 2 % pr. påbegyndt måned. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning. Clear Channel Danmark A/S forbeholder sig dog retten til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at Clear Channel Danmark A/S kommer i besiddelse af oplysninger, som viser, at kundens betalingsevne er svækket. Enhver forsinkelse af betalinger fra kundens side udgør en grov misligholdelse og giver Clear Channel Danmark A/S ret til at ophæve alle aftaler med kunden. I tilfælde af en aftales ophævelse, er kunden stadig forpligtet til at betale den resterende del af aftaleperioden. Clear Channel Danmark A/S kan i tilfælde af betalingsmisligholdelse vælge at nedtage reklamematerialet; dette fritager dog ikke kunden for at betale for den resterende del af aftaleperioden. Såfremt der indgives begæring om rekonstruktion eller påbegyndt rekonstruktion, er Clear Channel Danmark A/S berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning og gøre det fulde krav i henhold til aftalen over for kunden eller dennes konkursbo. 8. VÆRNETING Sø- og Handelsretten i København aftales som værneting for eventuelle retstviste mellem Clear Channel Danmark A/S og kunden. 9. PROVISION Clear Channel Danmark A/S yder 1 % sikkerhedsstillelse og 1,5 % informationsgodtgørelse. Køb af outdoor reklame som relaterer sig til en specifik faktura kan afføde rabatter, der ikke fremgår af fakturaen (betales til media køber / dennes repræsentant). 10. RESERVATION Reservation af medier kan udelukkende forekomme såfremt der er aftalt pris på forhånd. Denne pris er 1. reservisten således forpligtet til at acceptere ved endeligt køb. Reservation kan også ske, forudsat der er indgået årsaftale eller rammeaftale mellem annoncør og Clear Channel Danmark A/S. Side 4

5 Regler for udnyttelse af reklamepladser på Banedanmark-områder 1.0 RETTEN TIL UDNYTTELSE 1.1. Retten til salg og udlejning af reklamepladser på Banedanmarks områder varetages af Clear Channel Danmark A/S De pladser på stationer og i tog, som stilles til rådighed, vil blive anvist af Banedanmark efter nærmere aftale. 2.0 UDFORMNING AF REKLAMERNE 2.1. Som grundlæggende begrænsning gælder, at der ikke må reklameres på en måde, der strider imod love og vedtægter, samt de for hver enkelt lokalitet gældende politivedtægter eller imod god markedsføringsskik Banedanmark forbeholder sig ret til at udstede nærmere retningslinier for dette og godkende reklamernes udformning ud fra de miljømæssige og æstetiske krav, som man til enhver tid ønsker opfyldt. 3.0 BEGRÆNSNINGER I REKLAMERNES OMFANG 3.1. Som grundlæggende begrænsning gælder, at der ikke må reklameres på en måde, der strider imod love og vedtægter, samt de for hver enkelt lokalitet gældende politivedtægter eller imod god markedsføringsskik. Herudover gælder følgende begrænsninger: 3.2. Der må ikke anbringes pornografiske reklamer. (Såfremt nøgenhed fremstilles provokerende, bevidst seksuelt o.l., opfattes den af publikum som pornografi. Ved gengivelse af f.eks. avis- og bladsider er dette skøn også gældende) Der må ikke anbringes reklamer, der gengiver voldssituationer, virker frygtindgydende eller på anden måde frastødende eller som direkte eller indirekte opfordrer til vold imod personer eller ting. Der må ikke anbringes reklamer, der anvender graffiti i illustrationen Der må ikke anbringes reklamer, hvis budskab eller udformning kan forveksles med orienteringer fra Banedanmark Skulle Clear Channel Danmark A/S modtage reklamer, hvis udformning og indhold synes at falde ind under de nævnte begrænsninger, skal de afvises - eller i tvivlstilfælde forelægges Banedanmark til godkendelse. Side 5

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere