Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering"

Transkript

1 Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt i henhold til nærmere aftale med kunden i hvert enkelt tilfælde. K. Hansen Transport AS ydelser for kunden kan efter nærmere aftale omfatte lagerstyring, opbevaring, håndtering, plukning, trucktimer og mandetimer. 2. Indretning og udstyr Opbevaring kan efter nærmere aftale ske i uopvarmede og uisolerede lokaler, opvarmede og isolerede lokaler eller i udendørs indhegning. Lagerlokalerne er ikke klassificeret til brandfarlige oplag og oplag af giftige produkter. Adgang til lagerlokalerne kan ske via port både med og uden læsserampe. 3. Indlevering Indlevering skal se i K. Hansen Transport AS åbningstid. Uden for åbningstid kan indlevering ske efter aftale mod merbetaling. Det påhviler kunden at sikre, at lagervarer ved ankomst til lagerhotellet er fri for skadedyr. Ved indleveringen påhviler det kunden at give K. Hansen Transport AS skriftlig meddelelse om art og kvantum af varer, der ønskes opbevaret m.v. Hvis varen er særlig kostbar eller kræver særlig opbevaring og håndtering påhviler det kunden, at gøre K. Hansen Transport AS særskilt opmærksom herpå. Ved indlevering skal varen eller dennes emballage være mærket på en let genkendelig og iøjnefaldende måde med firmanavn, stempel eller lignende. Opfylder varerne ved indleveringen ikke dette krav, er K. Hansen Transport AS efter eget valg berettiget til enten af afvise varerne eller lade varerne mærke for kundens regning. Såfremt K. Hansen Transport AS udleverer eller tilsender kunden en oversigt over de oplagrede varer, påhviler det kunden inden for en frist af 7 hverdage fra oversigtens modtagelse at reklamere over oversigten, såfremt denne efter kunden opfattelse er misvisende. I modsat fald lægges oversigtens udvisende til grund.

2 K. Hansen Transport AS er berettiget til at afvise modtagelsen af varer under henvisning til disses art og beskaffenhed. K. Hansen Transport AS er ikke pligtig at kontrollere indleverede varers kvalitet, emballage eller mærkning. K. Hansen Transport AS er berettiget til uden nærmere undersøgelser at lægge rigtigheden af stempler, angivelser med videre på varerne eller disses emballage til grund. Såfremt K. Hansen Transport AS skønner, at emballering eller omemballering er påkrævet på grund af varens beskaffenhed, har K. Hansen Transport AS ret til at foretage en sådan emballering for kundens regning. Manglende emballering eller omemballering kan ikke medføre erstatningspligt for K. Hansen Transport AS. Hele paller og lignende vil ikke blive nedbrudt med henblik på kontrol, medmindre K. Hansen Transport AS finder et særligt bestyrket grundlag herfor. Nedbrydning og opbygning af paller sker da for kundens regning. 4. Udlevering Ved udlevering skal kunden så vidt muligt underrette K. Hansen Transport AS om den ønskede udlevering senest den forudgående dag inden for normal åbningstid. Det påhviler kunden at give K. Hansen Transport AS de for varens identifikation og fremfindelse nødvendige oplysninger. Kunden er før udlevering pligtig til at underskrive kvittering vedrørende den udleverede vares art, antal og tilstand. 5. Forsikring Kunden tegner og bekoster selv forsikring mod brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, hærværk og vandskade for varerne under oplagring hos K. Hansen Transport AS, inkl. eventuelle krav fra SKAT i forbindelse med en sådan hændelse, jf. NSAB K. Hansens Transport AS erstatningsansvar K. Hansen Transport AS er med de i disse almindelige betingelser indeholdte undtagelser erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for skader, der under opbevaring og håndtering opstår på de indleverede varer, idet K. Hansen Transport AS dog alene er erstatningsansvarlig, såfremt skaden er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt.

3 K. Hansen Transport AS er ikke erstatningsansvarlig i det omfang en skade er dækket af kundens egen forsikring, herunder forsikring i henhold til pkt Dette gælder selvom kunden ikke har tegnet den under pkt. 5.1 nævnte forsikring, idet K. Hansen Transport AS da er ansvarsfri i det omfang den pågældende forsikring ville kunne have dækket skaden. K. Hansen Transport AS erstatningsansvar over for den enkelte kunde er begrænset, således at det ikke kan overstige 8,33 SDR pr. kg bruttovægt. K. Hansen Transport AS er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader. K. Hansen Transport AS hæfter ikke for driftstab, avancetab, antikvitetsværdi, affektionsværdi eller indirekte tab af nogen art. K. Hansen Transport AS er ikke erstatningsansvarlig for skader, der helt eller delvist er forårsaget af force majeure, maskinskade, tekniske uheld, arbejdsnedlæggelse, lock-out, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, mangel på nødvendig arbejdskraft, mangel på elektricitet, tyveri, hærværk eller årsager, der kan sidestilles med de nævnte. K. Hansen Transport AS er ikke erstatningsansvarlig for skader, der er forårsaget af dårlig eller uhensigtsmæssig emballering. Har kunden undladt at gøre K. Hansen Transport AS opmærksom på, at varen er særlig kostbar eller krævede særlig opbevaring/håndtering, jfr. pkt. 3.2, er K. Hansen Transport AS ikke erstatningsansvarlig for det tab, der derved var upåregneligt for K. Hansen Transport AS. Kunden skal snarest efter at være blevet bekendt med den skete skade over for K. Hansen Transport AS gøre krav om erstatning gældende, idet kravet i modsat fald fortabes. Kunden er uberettiget til at modregne et erstatningskrav i K. Hansen Transport AS krav i henhold til opbevaringsaftalen, medmindre modregning forudgående accepteres af K. Hansen Transport AS eller erstatningskravet er fastslået ved endelig dom. Ifalder K. Hansen Transport AS som følge af en skade på en kundes ting ansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at friholde K. Hansen Transport AS for ansvaret. Forsikrings- og erstatningsanliggender sker efter NSAB Kundens erstatningsansvar Kunden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Kunden er tillige erstatningsansvarlig efter dansk rets regler om produktansvar.

4 Kunden er tillige erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets regler om produktansvar. K. Hansen Transport AS skal snarest efter at være blevet bekendt med den skete skade gøre krav om erstatning gældende over for kunden, idet kravet i modsat fald fortabes. 8. Pris og betalingsbetingelser De til enhver tid gældende priser m.v. oplyses ved henvendelse til K. Hansen Transport AS. K. Hansen Transport AS er efter et forudgående skriftligt varsel på 30 dage berettiget til under et løbende oplagringsforhold at ændre pris i såvel opadgående som nedadgående retning, medmindre andet er aftalt i det enkelte kundeforhold. I tilfælde af prisændring er kunden berettiget til straks at opsige kontrakten. Skyldige beløb er forfaldne til betaling ved modtagelse af faktura fra K. Hansen Transport AS. Ved kundens betalingsmisligholdelse er K. Hansen Transport AS berettiget til straks at ophæve kontraktforholdet samt i øvrigt forholde sig i overensstemmelse med reglerne i pkt Tilbageholdsret og håndpanteret K. Hansen Transport AS har tilbageholdsret og håndpanteret i oplagrede varer dels for alle på varerne hvilende krav og omkostninger og dels for øvrige forbedringer imod vareejeren hidhørende fra tidligere oplagring og/eller håndtering af varer. Såfremt misligholdte beløb ikke betales inden for en frist på 10 dage efter K. Hansen Transport AS afgivelse af skriftligt påkrav herom, er K. Hansen Transport AS berettiget til på betryggende måde at lade bortsælge så stor en del af varerne, at K. Hansen Transport AS fordring inkl. omkostninger dækkes. 10. Lovvalg og værneting Alle tvister mellem K. Hansen Transport AS og K. Hansen Transport AS kunder skal afgøres efter dansk ret. Alle retssager imellem K. Hansen Transport AS og K. Hansen Transport AS kunder skal anlægges i Danmark enten ved Retten i Esbjerg eller ved Vestre Landsret, afhængig af sagens økonomiske værdi.

5 11. Lageradresser K. Hansen Transport AS opbevarer gods på flere fysiske lageradresser. Hovedadressen er Park Alle 18 20, 6600 Vejen, men i tilknytning hertil anvendes ligeledes Park Alle 14, 6600 Vejen, Sverigesvej 8, 6600 Vejen samt Vestergade 2, 6600 Vejen evt. m.fl. adresser. For oplysninger om hvor dit gods opbevares, fx af hensyn til forsikringsangivelse kan du rette henvendelse til K. Hansen Transport AS. 12. Ikrafttræden Nærværende forretningsbetingelser for oplagring og håndtering træder i kraft den 1. januar Senest opdateret januar 2015

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere