Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni )"

Transkript

1 Nr marts 2001 Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni ) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel 4 Udvisning Kapitel 5 Afvisning Kapitel 5 a Kapitel 6 Forskellige regler om opholdstilladelse, udvisning og afvisning Kapitel 7 Kontrollen med udlændinges indrejse, ophold og udrejse m.v. Kapitel 8 Kompetence- og klageregler m.v. Kapitel 8 a Videregivelse af oplysninger i medfør af Schengenkonventionen m.v. Kapitel 9 Straffebestemmelser Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser I medfør af 66 i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 23. juni 2000 som ændret ved lov nr. 410 af 10. juni 1997 som ændret ved lov nr. 473 af 1. juli 1998, lov nr. 140 af 17. marts 1999 og lov nr. 425 af 31. maj 2000, bestemmes, at loven skal gælde for Færøerne i følgende affattelse: Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig på Færøerne. 2. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 2 a. Ved Schengenkonventionen forstås i denne lov konvention af 19. juni 1990 om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser. Stk. 2. Ved et Schengenland forstås i denne lov et land, der er tilsluttet Schengenkonventionen. Stk. 3. 2) Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) med senere ændringer gælder på Færøerne. Stk. 4. 2) Justitsministeren kan fastsætte regler om optagelse af personfotografi og fingeraftryk af en udlænding, der søger om visum til Færøerne. Stk. 5. 2) Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VISforordningen) med senere ændringer gælder på Færøerne. Stk. 6. 2) Rådsafgørelsen om adgang til søgning i visumsystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger gælder på Færøerne. 2 b. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) Stk. 2. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) Stk. 3. Udlændinge, der har opholdstilladelse eller tilbagerejsetilladelse udstedt af et Schengenland, har ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Færøerne i medfør af Schengenkonventionens artikel 5, stk. 3.

2 3. Udlændinge, der efter regler fastsat i medfør af 39, stk. 2, er fritaget for visum, kan indrejse og opholde sig på Færøerne i indtil 3 måneder fra indrejsen. I dette tidsrum fradrages dog den tid, hvori udlændingen inden for de sidste 6 måneder har haft ophold på Færøerne eller i Grønland, Danmark eller et andet nordisk land. Har udlændingen opholdstilladelse i Grønland, Danmark eller et andet nordisk land, fradrages dog alene den tid, hvori udlændingen inden for de sidste 6 måneder har haft ophold på Færøerne. Det tidsrum, hvori en udlænding efter pkt. er fritaget for visum, kan i særlige tilfælde forlænges med indtil 3 måneder. 3 a. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 4. Andre udlændinge skal have visum til Færøerne for at indrejse og opholde sig på Færøerne. Det samme gælder udlændinge, som har indrejseforbud til Færøerne, jf. 32. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte udlændinge må ikke opholde sig på Færøerne ud over det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum. Stk. 3. Visum kan gives til en eller flere indrejser med ret til indtil i alt 3 måneders ophold inden for et nærmere fastsat tidsrum. I de nævnte 3 måneders ophold fradrages den tid, hvori udlændingen inden for de sidste 6 måneder har haft ophold på Færøerne eller i Grønland, Danmark eller et andet nordisk land. Har udlændingen opholdstilladelse i Grønland, Danmark eller et andet nordisk land, fradrages dog alene den tid, hvori udlændingen inden for de sidste 6 måneder har haft ophold på Færøerne. Et visum kan i særlige tilfælde forlænges med indtil 3 måneder ud over det i pkt. angivne tidsrum. 4 a. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 4 b. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 5. Ikke-nordiske udlændinge må kun opholde sig på Færøerne ud over de i 3 og 4 angivne tidsrum, såfremt de har opholdstilladelse på Færøerne. Stk. 2. Indenrigsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre fastsætte regler om, at børn under 18 år, der har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, er fritaget for opholdstilladelse på Færøerne. 6. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 7. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse på Færøerne til en udlænding, hvis udlændingen er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli Stk. 2. Efter ansøgning gives der endvidere opholdstilladelse på Færøerne til en udlænding, som ikke er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951, men hvor det af lignende grunde som anført i konventionen eller af andre tungtvejende grunde, der medfører velbegrundet frygt for forfølgelse eller tilsvarende overgreb, ikke bør kræves, at den pågældende vender tilbage til sit hjemland. En ansøgning som nævnt i 1. pkt. anses også som en ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1. Stk. 3. Opholdstilladelse kan nægtes, såfremt udlændingen allerede har opnået beskyttelse i Grønland, Danmark eller et andet land eller på grund af længerevarende ophold, derboende nære slægtninge eller andre tilsvarende forhold har nærmere tilknytning til Grønland, Danmark eller et andet land, hvor udlændingen må antages at kunne opnå beskyttelse. Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på en udlænding, som ikke befinder sig på Færøerne, såfremt Færøerne på grund af udlændingens tidligere længerevarende lovlige ophold på Færøerne, på Færøerne boende nære slægtninge eller anden tilsvarende tilknytning må anses for nærmest til at yde den pågældende beskyttelse. Stk. 5. Til en udlænding, der er afvist eller udvist fra Færøerne i henhold til 48 a, stk. 1, gives der kun opholdstilladelse efter stk. 4.

3 8. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 9. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse på Færøerne til: 1) En udlænding, som tidligere har haft dansk indfødsret. 2) En udlænding over 18 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller fast samlivsforhold af længere varighed med en på Færøerne fastboende person over 18 år, der a) har dansk indfødsret b) har statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige c) har opholdstilladelse på Færøerne efter 7 eller d) har haft tidsubegrænset opholdstilladelse på Færøerne i mere end de sidste 3 år. 3) Mindreårigt barn af en på Færøerne fastboende person eller dennes ægtefælle, når barnet bor hos forældremyndighedens indehaver. 4) Forældre over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller et barn med opholdstilladelse på Færøerne efter 7. Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse på Færøerne til andre udlændinge: 1) Hvis udlændingen uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde har nær familiemæssig eller lignende tilknytning til en på Færøerne fastboende person. 2) Hvis udlændingen uden for de i 7, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde befinder sig i en sådan situation, at væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at imødekomme ansøgningen. 3) Hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at imødekomme ansøgningen. 4) Hvis ganske særlige grunde i øvrigt taler derfor, herunder at udsendelse af Færøerne, jf. 30, ikke har været mulig i mindst 18 måneder. 5)-6) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, skal betinges af, at den person, der bor på Færøerne, påtager sig at forsørge ansøgeren og godtgør at være i stand hertil. Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, litra d, til en samlever og opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 4, skal betinges af, at den person, der bor på Færøerne, påtager sig at forsørge ansøgeren. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, litra d, og efter stk. 1, nr. 4, skal, medmindre særlige grunde taler derimod, betinges af, at den på Færøerne boende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, godtgør at være i stand hertil. Har den på Færøerne boende person ikke dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller opholdstilladelse efter 7, kan opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 3, såfremt særlige grunde taler derfor, betinges af, at den på Færøerne boende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, godtgør at være i stand hertil. Stk. 5. Har en på Færøerne boende person (garanten) påtaget sig at forsørge ansøgeren, jf. stk. 3 og 4, og ydes der senere ansøgeren hjælp efter lov for Færøerne om offentlig forsorg til forsørgelse, skal Almanna- og Heilsustyrid pålægge garanten at yde betaling for hjælpen. Sådan betaling skal af Almanna- og Heilsustyrid inddrives hos garanten efter de færøske regler om inddrivelse af personlige skatter. Stk. 6. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2, kan kun indgives af personer, der opholder sig på Færøerne eller i Danmark, jf. 42 a, stk. 1. Ved behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2, kan akterne, der er indgået i sagen om opholdstilladelse til ansøgeren efter 7, indhentes uden ansøgerens samtykke. Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2, nr. 1, 3 og 4, skal være opnået inden indrejsen på Færøerne. Efter indrejsen kan ansøgning herom ikke indgives, behandles eller tillægges opsættende virkning, medmindre ganske særlige forhold taler derfor. Har udlændingen på tidspunktet for ansøgningen lovligt ophold på Færøerne i medfør af 1, 3 eller 4 eller 5, stk. 2, eller i medfør af en opholdstilladelse efter 7 eller 9, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2 eller 3, dog

4 indgives, behandles og tillægges opsættende virkning, medmindre særlige grunde taler derimod. Stk. 8. Kan en ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, indgives på Færøerne, jf. stk. 7, og opholder ansøgeren sig på Færøerne på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, kan opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, på grundlag af samliv på fælles bopæl i ægteskab kun gives, såfremt ansøgeren på tidspunktet for ansøgningens indgivelse har lovligt ophold på Færøerne i medfør af 1, 3 eller 4 eller i medfør af en opholdstilladelse efter 7 eller 9, eller såfremt ganske særlige grunde taler derfor. Stk. 9. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan ikke gives, såfremt der er bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ægteskabets indgåelse eller etableringen af samlivsforhold er at opnå opholdstilladelse. Stk. 10. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, litra b-d, kan kun gives, såfremt ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Færøerne mindst svarer til ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Grønland, Danmark eller et andet land, eller såfremt særlige personlige forhold i øvrigt taler derfor. Stk. 11. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2 og 4, og stk. 2, nr. 1, skal medmindre særlige grunde taler derimod, betinges af, at den person, der bor på Færøerne, godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 3, kan, såfremt væsentlige hensyn taler herfor, betinges af, at den på Færøerne boende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse. Stk. 12. Færøernes landsstyre afgiver efter anmodning fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om, hvorvidt den person, der bor på Færøerne, er i stand til at forsørge ansøgeren, jf. stk. 3 og 4. Indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med Færøernes landsstyre nærmere regler om, hvornår det kan anses for godtgjort, at den person, der bor på Færøerne, er i stand til at forsørge ansøgeren, jf. stk. 3 og 4, og om landsstyrets udtalelse efter 1. pkt. Stk. 13. Færøernes landsstyre afgiver efter anmodning fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om den på Færøerne boende persons boligforhold, herunder antallet af beboelsesrum og beboere i boligen. Færøernes landsstyre kan til brug for sin udtalelse efter 1. pkt. sammenholde oplysninger fra folkeregistret på Færøerne med oplysninger, som indhentes fra de offentlige byggemyndigheder, med det formål at tilvejebringe oplysning om antallet af beboelsesrum i boligen og antallet af beboere, der er tilmeldt den pågældende adresse. Indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med Færøernes landsstyre nærmere regler om, hvornår det anses for godtgjort, at den person, der bor på Færøerne, råder over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 11, samt om Færøernes landsstyres udtalelse efter 1. pkt. 11. Opholdstilladelse efter 7 eller 9 gives med henblik på varigt eller midlertidigt ophold på Færøerne. En opholdstilladelse kan tidsbegrænses. 10. Uanset bestemmelserne i 7 og 9 kan der kun, når særlige grunde taler derfor, gives opholdstilladelse på Færøerne, 1) hvis udlændingen uden for Færøerne er dømt for et forhold, som kunne medføre udvisning fra Færøerne efter 22, 23 eller 24, såfremt pådømmelsen var sket på Færøerne, 2) hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kunne medføre udvisning fra Færøerne efter reglerne i kapitel 4, 3) hvis udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet De Europæiske Fællesskaber, og er indberettet til Schengeninformationssystemet som uønsket i medfør af Schengenkonventionen, eller 4) hvis udlændingen på grund af smitsom sygdom eller alvorligere sjælelig forstyrrelse må antages at frembyde fare eller væsentlige ulemper for sine omgivelser. Stk. 2. Til udlændinge, som har indrejseforbud til Færøerne, jf. 32, stk. 1, kan opholdstilladelse på Færøerne gives efter reglerne i 7, medmindre særlige grunde taler derimod. Endvidere kan opholdstilladelse på Færøerne undtagelsesvis gives efter 9, når ganske særlige grunde taler derfor, dog tidligst 2 år efter udrejsen.

5 Stk. 2. En tidsbegrænset opholdstilladelse meddelt med henblik på varigt ophold forlænges efter ansøgning, medmindre der er grundlag for at inddrage tilladelsen efter 19. Stk. 3. Efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding med opholdstilladelse på Færøerne efter 7 eller 9, stk. 1 og 2, som med henblik på varigt ophold lovligt har boet på Færøerne i mere end de sidste 3 år, jf. dog stk. 5. Stk. 4. Uanset at betingelserne i stk. 3 ikke er opfyldt, kan der efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis væsentlige hensyn afgørende taler for at imødekomme ansøgningen, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Medmindre særlige grunde taler derimod, er meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse betinget af, at den pågældende udlænding 1) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 2) under sit ophold på Færøerne inden for en af indenrigsministeren efter forhandling med Færøernes landsstyre fastsat periode ikke er idømt en betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, jf. stk. 7, og 3) ikke har forfalden gæld på over kr. til det offentlige, jf. stk. 6 og 7. Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 5, nr. 3, kan der dog meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis den pågældende udlænding har indgået en aftale om afvikling af gælden og overholder en sådan aftale. Stk. 7. Indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med Færøernes landsstyre nærmere regler for anvendelsen af stk Det i stk. 5, nr. 3, angivne beløb er fastsat i 1998-niveau og reguleres fra og med 1999 en gang årligt den 1. januar efter de danske regler for regulering af beløbet, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 8. Landfogeden foranstalter registrering i folkeregistret på Færøerne af opholdsgrundlag for udlændinge, der meddeles opholdstilladelse på Færøerne efter 7 og 9 eller fritages for opholdstilladelse på Færøerne efter 5, stk. 2. Registreringen sker ved meddelelsen af opholdstilladelsen eller fritagelsen herfor. 12. Indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med Færøernes landsstyre nærmere regler om opholdstilladelser på Færøerne, herunder om adgangen til opholdstilladelse, om tilladelsernes varighed, og om de betingelser, der kan fastsættes for opholdet. Kapitel 2 Arbejde 13. Udlændinge skal have arbejdstilladelse på Færøerne for at tage lønnet eller ulønnet beskæftigelse, for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller for mod eller uden vederlag at udføre tjenesteydelser på Færøerne. Arbejdstilladelse kræves tillige til beskæftigelse på færøsk registreret skib, der som led i rutefart eller i øvrigt regelmæssigt ankommer til færøsk havn. Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med Færøernes landsstyre nærmere bestemmelser om, i hvilket omfang arbejdstilladelse kræves til arbejde på søterritoriet eller kontinentalsoklen. 14. Følgende udlændinge er fritaget for arbejdstilladelse på Færøerne: 1) Udlændinge, der er statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige. 2) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 3) Udlændinge med tidsubegrænset opholdstilladelse på Færøerne. 4) Udlændinge med opholdstilladelse på Færøerne efter 7 eller 9, stk. 1, eller stk. 2, nr. 1 eller 2. 5) Udlændinge med opholdstilladelse på Færøerne efter 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er

6 meddelt i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter 9, stk. 2, nr. 2. 6) Udlændinge med opholdstilladelse på Færøerne efter 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter 7. 7) Udlændinge med opholdstilladelse på Færøerne efter 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en på Færøerne boende person. Stk. 2. Indenrigsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre bestemme, at andre udlændinge er fritaget for arbejdstilladelse på Færøerne. 15. Der kan knyttes betingelser til en arbejdstilladelse på Færøerne. Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med Færøernes landsstyre nærmere regler om arbejdstilladelser på Færøerne, herunder om tilladelsernes indhold og varighed og om de betingelser, der kan knyttes til en tilladelse. 16. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) Stk. 2. Den, der beskæftiger en udlænding, skal på begæring meddele vedkommende myndighed de nødvendige oplysninger til konstatering af, om udlændingen arbejder lovligt på Færøerne. Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser 17. En opholdstilladelse på Færøerne bortfalder, når udlændingen opgiver sin bopæl på Færøerne. Tilladelsen bortfalder endvidere, når udlændingen har opholdt sig uden for Færøerne i mere end 6 på hinanden følgende måneder. Har udlændingen med henblik på varigt ophold lovligt boet mere end 2 år på Færøerne, bortfalder opholdstilladelsen dog først, når udlændingen har opholdt sig uden for Færøerne i mere end 12 på hinanden følgende måneder. I de nævnte tidsrum medregnes ikke fravær på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet herfor. Stk. 2. Det kan dog efter ansøgning bestemmes, at en opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet i de i stk. 1 nævnte tilfælde. Stk. 3. En opholdstilladelse, der er givet i medfør af 7, ophører først efter stk. 1, når udlændingen frivilligt har taget bopæl i hjemlandet eller har opnået beskyttelse i Grønland, Danmark eller et tredje land. 17 a. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 18. En opholdstilladelse på Færøerne bortfalder, når der af forsørgelsesmæssige grunde er truffet afgørelse om, at en udlænding, der ikke har de fornødne midler til sit underhold, skal hjemsendes. 19. En tidsbegrænset opholdstilladelse på Færøerne kan inddrages: 1) Når det grundlag, som er angivet i ansøgningen eller tilladelsen, herunder efter 7, var urigtigt eller ikke længere er til stede. 2) Når udlændingen ikke har fornødent pas eller anden rejselegitimation, jf. 39, der giver adgang til tilbagerejse til udstederlandet. 3) Når udlændingen undlader at overholde de betingelser, der er fastsat for opholdstilladelsen eller for en arbejdstilladelse. Betingelserne skal udtrykkeligt være tilkendegivet, og det skal skriftligt være indskærpet udlændingen, at tilsidesættelse vil medføre inddragelse. 4) Når opholdstilladelsen er betinget af, at en på Færøerne boende person godtgør at være i stand til at forsørge ansøgeren, jf. 9, stk. 3 og 4, og den på Færøerne boende person ikke længere kan godtgøre dette. Bestemmelsen i 9, stk. 12, finder tilsvarende anvendelse. 5) Når opholdstilladelsen er betinget af, at en på Færøerne boende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. 9, stk. 11, og den på Færøerne boende person ikke længere kan godtgøre dette. Bestemmelserne i 9, stk. 13, finder tilsvarende anvendelse.

7 6) Når opholdstilladelsen ikke er betinget af, at en på Færøerne boende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, fordi særlige grunde taler derimod, jf. 9, stk. 11, og disse særlige grunde ikke længere foreligger, og den på Færøerne boende person ikke kan godtgøre at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse. Bestemmelserne i 9, stk. 13, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse kan altid inddrages, såfremt udlændingen har opnået opholdstilladelsen ved svig. Stk. 3. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse kan altid inddrages, såfremt en udlænding, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet De Europæiske Fællesskaber, er indberettet til Schengeninformationssystemet som uønsket i medfør af Schengenkonventionen på baggrund af omstændigheder, der på Færøerne kunne medføre udvisning fra Færøerne efter kapitel 4. Inddragelse efter 1. pkt. sker i forbindelse med konsultationer i medfør af Schengenkonventionens artikel 25 med myndighederne i et Schengenland. Stk. 4. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) Stk. 5. Ved afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse finder bestemmelsen i 26, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Stk. 6. Ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt i medfør af 9, stk. 1, nr. 2, skal der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at udlændingen med opholdstilladelse efter 9, stk. 1, nr. 2, har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast m.v. på Færøerne. 20. Er der i medfør af 7 givet opholdstilladelse på Færøerne til en udlænding, der er kommet til Færøerne som led i en omfattende indstrømning af flygtninge, kan tilladelsen inddrages, såfremt Grønland, Danmark eller et tredjeland har erklæret sig villigt til at modtage og yde den pågældende beskyttelse eller de omstændigheder, der begrundede opholdstilladelsen, klart er bortfaldet. 21. En arbejdstilladelse på Færøerne bortfalder, når udlændingens opholdstilladelse på Færøerne bortfalder eller inddrages. Kapitel 4 Udvisning 22. En udlænding, som har haft lovligt ophold på Færøerne i mere end de sidste 7 år, og en udlænding med opholdstilladelse på Færøerne efter 7 kan udvises fra Færøerne, hvis 1) udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 4 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, 2) udlændingen for flere strafbare forhold idømmes ubetinget straf af mindst 2 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, 3) udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 2 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, og tidligere på Færøerne er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, 4) udlændingen efter den for Færøerne gældende lov om euforiserende stoffer eller den for Færøerne gældende straffelovs 191 eller 191 a idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, 5) udlændingen efter 59, stk. 5, idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig

8 retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, 6) udlændingen efter den for Færøerne gældende straffelovs 119, stk. 1 og 2, 180, 181, 183 a, 210, stk. 1 og 3, jf. stk. 1, 216, 222, 224, jf. 216 og 222, og 225, jf. 216 og 222, samt 237, 245, 246, 252, stk. 2, 261, stk. 2, 276, jf. 286, , jf. 286, og 288 idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter. 23. En udlænding, som har haft lovligt ophold på Færøerne i mere end de sidste 3 år, kan udvises fra Færøerne 1) af de grunde, der er nævnt i 22, 2) hvis udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 2 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, 3) hvis udlændingen for flere strafbare forhold idømmes ubetinget straf af mindst 1 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, 4) hvis udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 1 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, og tidligere på Færøerne er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter. 24. Andre udlændinge kan udvises fra Færøerne 1) af de grunde, der er nævnt i 22 eller 23, 2) hvis udlændingen idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter. 25. En udlænding kan udvises fra Færøerne, når dette findes påkrævet af hensyn til statens sikkerhed. 25 a. En udlænding, som ikke har haft lovligt ophold på Færøerne i længere tid end de sidste 6 måneder, kan endvidere udvises fra Færøerne, hvis 1) udlændingen uden for de i nævnte tilfælde er dømt for overtrædelse af den for Færøerne gældende straffelovs eller den færøske lagtingslov om told 31, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, eller udlændingen over for politiet har erkendt overtrædelsen eller er pågrebet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det strafbare forhold, 2) udlændingen er dømt for ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer eller udlændingen over for politiet har erkendt ulovlig besiddelse eller brug af euforiserende stoffer eller der i øvrigt foreligger en særlig bestyrket mistanke. Stk. 2. Efter indrejsen på Færøerne kan en udlænding, som ikke har haft lovligt ophold på Færøerne i længere tid end de sidste 6 måneder, desuden udvises fra Færøerne, hvis: 1) Der efter det, som er oplyst om udlændingens forhold, er grund til at antage, at udlændingen vil tage ophold eller arbejde på Færøerne uden fornøden tilladelse. 2) Udlændingen ikke har de nødvendige midler til sit underhold på Færøerne og til hjemrejsen. 3) Andre hensyn til den offentlige orden eller sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold på Færøerne.

9 25 b. En udlænding kan udvises fra Færøerne, hvis udlændingen opholder sig på Færøerne uden fornøden tilladelse. 26. Ved afgørelsen om udvisning fra Færøerne skal der tages hensyn til, om udvisningen må antages at virke særlig belastende, navnlig på grund af 1) udlændingens tilhørsforhold til det færøske samfund, herunder om udlændingen er kommet til Færøerne som barn eller ganske ung, 2) varigheden af udlændingens ophold på Færøerne, 3) udlændingens alder, helbredstilstand og andre personlige forhold, 4) udlændingens tilknytning til på Færøerne boende personer, 5) udvisningens konsekvenser for udlændingens på Færøerne boende nære familiemedlemmer, 6) udlændingens manglende eller ringe tilknytning til hjemlandet eller Grønland, Danmark eller andre lande, hvor udlændingen kan ventes at tage ophold, og 7) risikoen for, at udlændingen uden for de i 7, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde vil lide overlast i hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan ventes at tage ophold. Stk. 2. En udlænding kan udvises efter 22, nr. 4-6, medmindre de i stk. 1 nævnte forhold taler afgørende derimod. 27. De i 11, stk. 3, 17, stk. 1, 3. pkt., 22, 23 og 25 a nævnte tidsrum regnes fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret på Færøerne eller, hvis ansøgningen om opholdstilladelse er indgivet på Færøerne, fra tidspunktet for ansøgningens indgivelse. Stk. 2. For så vidt angår udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse på Færøerne efter 7, stk. 1 og 2, regnes de i stk. 1 nævnte tidsrum fra tidspunktet for den første meddelelse af opholdstilladelsen. Stk. 3. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) Stk. 4. Beregningen af de i stk. 1 nævnte tidsrum afbrydes, når en meddelt opholdstilladelse udløber, bortfalder eller inddrages af Udlændingestyrelsen. Forlænges opholdstilladelsen, anses opholdstilladelsen ikke for bortfaldet, eller omgøres afgørelsen om inddragelse, regnes de i stk. 1 nævnte tidsrum fra de tidspunkter, der er angivet i stk. 1 og 2, i forhold til den tidligere meddelte opholdstilladelse. Stk. 5. Ophold med en opholdstilladelse, der er opnået ved svig, anses ikke for lovligt ophold. Stk. 6. Den tid, hvori en udlænding har været varetægtsfængslet forud for en senere domfældelse eller har udstået frihedsstraf eller været undergivet anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført ubetinget frihedsstraf, medregnes ikke i de i stk. 1 nævnte tidsrum. 27 a. Til brug for Udlændingestyrelsens og Indenrigsministeriets afgørelser om udvisning fra Færøerne efter kapitel 4, jf. 49, kan politiet uden udlændingens samtykke videregive oplysninger om udlændingens strafbare forhold, herunder om sigtelser for strafbare forhold, til Indenrigsministeriet eller Udlændingestyrelsen. Kapitel 5 Afvisning 28. En udlænding, der ikke har opholdstilladelse på Færøerne, og en statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, som ikke har fast bopæl på Færøerne, kan afvises ved indrejsen på Færøerne fra et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, i følgende tilfælde: 1) Hvis udlændingen har indrejseforbud til Færøerne og ikke har visum hertil, jf. 4, stk. 1, 2. pkt. 2) Hvis udlændingen ikke opfylder de bestemmelser om rejselegitimation, visum og indrejse, som er fastsat efter kapitel 7.

10 3) Hvis der efter det, som er oplyst om udlændingens forhold, er grund til at antage, at den pågældende vil tage ophold eller arbejde på Færøerne uden fornøden tilladelse. 4) Hvis udlændingen ikke kan forevise dokumentation for opholdets formål og nærmere omstændigheder. 5) Hvis udlændingen ikke har de nødvendige midler til sit underhold på Færøerne og til hjemrejsen og ikke er i stand til på lovlig vis at erhverve disse midler. 6) Hvis udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet De Europæiske Fællesskaber, og er indberettet til Schengeninformationssystemet som uønsket i medfør af Schengenkonventionen. 7) Hvis andre hensyn til Færøernes, Grønlands eller Danmarks eller Schengenlandenes offentlige orden, forhold til fremmede magter eller sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold på Færøerne. Stk. 2. Statsborgere i lande, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen eller De Europæiske Fællesskaber, skal afvises ved indrejsen på Færøerne fra et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, efter bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-7, jf. dog stk. 6. Stk. 3. En udlænding, der ikke har opholdstilladelse på Færøerne, eller en statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, som ikke har fast bopæl på Færøerne, kan afvises ved indrejsen på Færøerne fra Grønland, Danmark eller et andet Schengenland efter bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-7, jf. dog stk. 6. En statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige kan dog kun afvises efter stk. 1, nr. 2, såfremt den pågældende indrejser fra et ikke-nordisk land, jf. 39, stk. 4. Stk. 4. En udlænding, der ikke er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, kan afvises ved indrejsen på Færøerne, hvis den pågældende kan afvises efter de regler, der gælder i Grønland, Danmark eller det andet nordiske land, hvortil den pågældende må antages at ville rejse. Stk. 5. Afvisning efter stk. 1-4 kan endvidere ske indtil 3 måneder efter indrejsen på Færøerne. Stk. 6. Afvisning efter stk. 1-5 må dog ikke ske, hvis udlændingen i medfør af Schengenkonventionens artikel 5, stk. 2, har opnået særlig tilladelse til at indrejse på Færøerne. Har udlændingen efter 2 b, stk. 3, 2. pkt., ret til at rejse igennem Færøerne, kan den pågældende alene afvises efter stk. 1, nr. 1, jf. stk Stk. 7. En udlænding, der meddeles afslag på eller frafalder en ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne efter 7, eller hvis ansøgning om asyl på Færøerne bortfalder efter 40, stk. 8, kan uanset bestemmelserne i stk. 1-4 afvises i indtil 3 måneder fra indrejsen på Færøerne. Stk. 8. En udlænding, der ikke har fast bopæl på Færøerne, kan uanset bestemmelserne i kapitel 1 afvises fra Færøerne, såfremt det findes påkrævet af hensyn til statens sikkerhed. Stk. 9. Indenrigsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre fastsætte nærmere regler om afvisning og udsendelse af blindpassagerer. 29. (Ophævet) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) Kapitel 5 a Kapitel 6 Forskellige regler om opholdstilladelse, udvisning og afvisning 30. En udlænding, der efter reglerne i kapitlerne 1 og 3-5 ikke har ret til at opholde sig på Færøerne, skal udrejse af Færøerne. Stk. 2. Udrejser udlændingen ikke frivilligt, drager politiet omsorg for udrejsen. Indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med Færøernes landsstyre nærmere regler herom. Stk. 3. Til brug for behandlingen af en sag om udsendelse af en udlænding videregiver

11 Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet uden udlændingens samtykke alle akter, der er indgået i sagen om opholdstilladelse på Færøerne efter 7, til politiet, når der er meddelt endeligt afslag på opholdstilladelse på Færøerne efter 7, eller når udlændingen frafalder ansøgningen herom. 31. En udlænding må ikke udsendes til et land, hvor den pågældende risikerer forfølgelse af de i flygtningekonventionen af 28. juli 1951, artikel 1 A, nævnte grunde, eller hvor udlændingen ikke er beskyttet mod videresendelse til et sådant land. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, såfremt de i 7, stk. 2, nævnte forhold foreligger. Dette gælder dog ikke, hvis der er bestemte grunde til at antage, at udlændingen frembyder fare for landets sikkerhed, eller hvis udlændingen efter endelig dom for en særlig farlig forbrydelse må antages at frembyde nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. 32. En dom, kendelse eller beslutning, hvorved en udlænding udvises fra Færøerne, medfører, at udlændingens visum til Færøerne og opholdstilladelse på Færøerne bortfalder, og at udlændingen ikke uden tilladelse på ny må indrejse og opholde sig på Færøerne (indrejseforbud). Indrejseforbudet kan tidsbegrænses og regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Indrejseforbudet har gyldighed fra tidspunktet fra udrejsen eller udsendelsen. Stk. 2. Indrejseforbud i forbindelse med udvisning fra Færøerne efter meddeles for 1) 3 år, hvis udlændingen idømmes en betinget frihedsstraf eller idømmes en ubetinget frihedsstraf af ikke over 3 måneder eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter eller varighed, 2) 5 år, hvis udlændingen idømmes en ubetinget frihedsstraf af mere end 3 måneder men ikke over 1 år eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, 3) 10 år, hvis udlændingen idømmes en ubetinget fængselsstraf af mere end 1 år, men ikke over 2 år, eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, 4) bestandig, hvis udlændingen idømmes en ubetinget fængselsstraf af mere end 2 år eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed. Stk. 3. Indrejseforbud i forbindelse med udvisning fra Færøerne efter 22, nr. 4-6, meddeles dog for mindst 5 år. Stk. 4. Indrejseforbud i forbindelse med udvisning fra Færøerne efter 25 meddeles for bestandig. Indrejseforbud i forbindelse med udvisning fra Færøerne efter 25 a og 25 b meddeles for 1 år. Stk. 5. Den politimyndighed, som drager omsorg for udrejsen, udleverer udlændingen en skriftlig og begrundet meddelelse om indrejseforbudet og om strafansvaret ved overtrædelse heraf. Stk. 6. Et indrejseforbud til Færøerne bortfalder, såfremt den pågældende under de i 10, stk. 2, nævnte betingelser meddeles opholdstilladelse på Færøerne efter 7 eller 9. Stk. 7. Et indrejseforbud til Færøerne meddelt en statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige kan senere ophæves, såfremt ganske særlige grunde taler derfor. 32 a. Afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne efter 7 eller afgørelser om bortfald eller inddragelse af en sådan opholdstilladelse skal tillige indeholde afgørelse om, hvorvidt udlændingen kan udsendes, hvis denne ikke udrejser frivilligt, jf Afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne, beslutning om inddragelse af en sådan opholdstilladelse og beslutning om udvisning fra Færøerne efter 25 a eller 25 b skal indeholde en frist for udrejse. Afgørelsen skal endvidere indeholde oplysning om reglen i stk. 3, 1. pkt. Stk. 2. Meddeler Udlændingestyrelsen i medfør af 53 a, stk. 3, afslag på en ansøgning om

12 opholdstilladelse på Færøerne efter 7, kan udlændingen pålægges at udrejse straks. Det samme gælder ved fastsættelse af en ny udrejsefrist, hvis der er meddelt opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, efter at Udlændingestyrelsen har meddelt afslag på asyl på Færøerne efter 53 a, stk. 3. I andre tilfælde må fristen bortset fra påtrængende tilfælde ikke være kortere end 15 dage eller, hvis udlændingen er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige og har haft bopæl på Færøerne, eller hvis udlændingen hidtil har haft opholdstilladelse på Færøerne, 1 måned. Stk. 3. Påklages en afgørelse efter stk. 1, 1. pkt., inden 7 dage efter, at den er meddelt den pågældende, har udlændingen ret til at blive på Færøerne, indtil klagen er afgjort, såfremt udlændingen enten er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige og har haft bopæl på Færøerne eller hidtil har haft opholdstilladelse på Færøerne. Opretholdes afgørelsen, fastsættes der en ny frist for udrejse efter reglerne i stk. 2. Stk. 4. Indgives der ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne efter 9, stk. 2, nr. 2, inden 10 dage efter, at Flygtningenævnet har meddelt afslag på opholdstilladelse på Færøerne efter 7, har dette opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen. En sådan ansøgning har ikke opsættende virkning, hvis udlændingens asylsag er afgjort af Udlændingestyrelsen efter 53 a, stk. 3, og udrejsefristen er overskredet. Stk. 5. Indbringes en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen efter 53 a, stk. 3, for Folketingets Ombudsmand, har dette ikke opsættende virkning. Stk. 6. Indbringes en afgørelse truffet af indenrigsministeren efter 9, stk. 2, nr. 2, for Folketingets Ombudsmand, har dette ikke opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, hvis indbringelsen må anses for åbenlyst ubegrundet eller udlændingens udrejsefrist er overskredet. Stk. 7. En ansøgning om genoptagelse af en afgørelse efter 7 eller 9, stk. 2, nr. 2, har ikke opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, medmindre den myndighed, der har truffet afgørelsen, træffer beslutning herom. Er udlændingens udrejsefrist overskredet, har en ansøgning om genoptagelse ikke opsættende virkning. Stk. 8. Er udvisning fra Færøerne sket ved dom, fastsætter politiet udrejsefristen til straks. Udrejsefristen regnes fra tidspunktet for løsladelse eller udskrivning fra hospital eller forvaring. Er dommen betinget, eller er udvisning sket ved dom til ambulant behandling med mulighed for frihedsberøvelse, regnes fristen fra tidspunktet for endelig dom i sagen eller, hvis den pågældende ikke har været til stede ved domsafsigelsen, fra dommens forkyndelse. Stk. 9. Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne efter 9, jf. 10, stk. 2, fra en udlænding med indrejseforbud, har ikke opsættende virkning, medmindre den myndighed, der behandler ansøgningen, træffer beslutning herom. Stk. 10. Klage over en afvisningsbeslutning giver ikke udlændingen ret til at indrejse på Færøerne. Stk. 11. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 34. Indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt en udlænding skal udvises eller afvises fra Færøerne eller udsendes af Færøerne under henvisning til, at udlændingen ikke har ret til at opholde sig på Færøerne efter reglerne i kapitel 1 og 3-5, og indtil en afgørelse herom kan iværksættes, kan politiet, når det må anses for nødvendigt for at sikre udlændingens tilstedeværelse på Færøerne, bestemme, at udlændingen skal: 1) deponere sit pas, anden rejselegitimation og billet hos politiet, 2) stille en af politiet fastsat sikkerhed, 3) tage ophold efter politiets nærmere bestemmelse og 4) give møde hos politiet på nærmere angivne tidspunkter. Stk. 2. Politiet kan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt for at sikre udlændingens tilstedeværelse på Færøerne, bestemme, at en udlænding skal give møde hos politiet på nærmere angivne tidspunkter, såfremt 1) udlændingen indgiver ansøgning om asyl ved eller efter indrejsen på Færøerne og ikke

13 medvirker til sagens oplysning, jf. 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., 2) udlændingen udebliver fra en afhøring ved Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den pågældende er indkaldt, 3) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 4) udlændingen ikke efterkommer landfogedens bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter landfogedens nærmere bestemmelse, jf. 42 a, stk. 6, eller 5) politiet drager omsorg for udlændingens udrejse af Færøerne og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. 40, stk. 3, 1. pkt. 35. En udlænding kan varetægtsfængsles, når der er bestemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig for at sikre udlændingens tilstedeværelse under sagen og under eventuel appel, indtil en eventuel bestemmelse om udvisning fra Færøerne kan fuldbyrdes, og når: 1) Udlændingen ikke har fast bopæl på Færøerne, og der er begrundet mistanke om, at udlændingen har begået en lovovertrædelse, der kan medføre udvisning fra Færøerne efter ) Udlændingen er indrejst på Færøerne i strid med et indrejseforbud til Færøerne. Stk. 2. Den færøske retsplejelovs bestemmelser om varetægtsfængsling og foranstaltninger, der træder i stedet herfor, finder i øvrigt anvendelse. Der fastsættes dog altid en frist for varetægtsfængslingens eller foranstaltningens længde ved varetægtsfængsling eller foranstaltning, der træder i stedet herfor, alene med henblik på fuldbyrdelse af bestemmelse ved endelig dom om udvisning fra Færøerne. Fristen efter 2. pkt. fastsættes af Færøernes ret. 36. Såfremt de i 34 nævnte foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at sikre muligheden for afvisning eller for udvisning efter 25 a og 25 b fra Færøerne eller for udsendelse af Færøerne af en udlænding, der efter reglerne i kapitlerne 1 og 3-5 i øvrigt ikke har ret til at opholde sig på Færøerne, kan politiet bestemme, at den pågældende skal frihedsberøves. Har udlændingen fast bopæl på Færøerne, kan den pågældende alene frihedsberøves for at sikre muligheden for udvisning fra Færøerne efter 25. En udlænding, hvis ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne efter 7 forventes eller er udtaget til behandling efter den i 53 a, stk. 3, nævnte procedure, kan efter en konkret, individuel vurdering frihedsberøves, såfremt det er påkrævet for at fastholde udlændingens tilstedeværelse på Færøerne under asylsagsbehandlingen, medmindre de i 34 nævnte foranstaltninger er tilstrækkelige. Stk. 2. En udlænding kan frihedsberøves, såfremt den pågældende ikke efterkommer landfogedens bestemmelse om at tage ophold, jf. 42 a, stk. 6. En udlænding, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne i medfør af 7, kan endvidere frihedsberøves, hvis udlændingen udebliver fra en afhøring ved politiet eller Udlændingestyrelsen, hvortil den pågældende er indkaldt. 37. En udlænding, der er frihedsberøvet efter 36, skal, medmindre den pågældende forinden løslades, inden 3 døgn efter frihedsberøvelsens iværksættelse fremstilles for Færøernes ret, der tager stilling til spørgsmålet om frihedsberøvelsens lovlighed og fortsatte opretholdelse. Er frihedsberøvelsen efter 36 iværksat umiddelbart i forlængelse af en anholdelse efter den færøske retsplejelovs kapitel 69, regnes fristen fra tidspunktet for anholdelsen. Stk. 2. Retten beskikker en advokat for udlændingen. Tidspunktet for frihedsberøvelsens iværksættelse og for fremstillingen i retten anføres i retsbogen. Stk. 3. Rettens afgørelse træffes ved kendelse, der kan påkæres efter reglerne i den færøske retsplejelovs kapitel 37. Er udlændingen frihedsberøvet på afgørelsens tidspunkt, og findes frihedsberøvelsen lovlig, fastsættes der i kendelsen en frist for fortsat tilbageholdelse. Denne frist kan senere forlænges af retten, dog højst med 4 uger ad gangen. Er frihedsberøvelsen iværksat i medfør af 36, stk. 1, 3. pkt., kan frihedsberøvelsen opretholdes efter denne bestemmelse i højst 7 dage fra frihedsberøvelsens iværksættelse efter 36, stk. 1, 3. pkt.

14 Stk. 4. Ved frihedsberøvelsens iværksættelse skal politiet gøre udlændingen bekendt med bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. Politiet skal endvidere gøre udlændingen bekendt med adgangen til at sætte sig i forbindelse med hjemlandets diplomatiske eller konsulære repræsentation på Færøerne eller i Danmark eller, såfremt udlændingen søger opholdstilladelse på Færøerne efter 7, med en repræsentant for Færøsk Røde Kors. Stk. 5. Kæremål har ikke opsættende virkning med hensyn til gennemførelse af beslutning om afvisning eller udvisning fra Færøerne eller udsendelse af Færøerne under henvisning til, at udlændingen ikke har ret til at opholde sig på Færøerne efter reglerne i kapitel 1 og 3-5. Stk. 6. Den færøske retsplejelovs kapitel 43 a finder i øvrigt tilsvarende anvendelse. 37 a. Den færøske retsplejelovs 758, stk. 1, pkt., 758, stk. 2, og 759 finder tilsvarende anvendelse på en udlænding, der frihedsberøves i medfør af 36. Stk. 2. Den færøske retsplejelovs og 778 finder tilsvarende anvendelse på en udlænding, hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af 37, jf b. En udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af 36, eller hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af 37, jf. 36, er under frihedsberøvelsen ikke undergivet andre indskrænkninger i sin frihed, end frihedsberøvelsens øjemed og opretholdelse af orden og sikkerhed på anbringelsesstedet nødvendiggør. Stk. 2. Den færøske retsplejelovs 770, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på en udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af udlændingelovens 36, eller hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af 37, jf c. Retten kan på begæring af politiet bestemme, at en udlænding, hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af 37, jf. 36, fuldstændig eller delvis skal udelukkes fra fællesskab med andre indsatte (isolation), hvis dette er påkrævet af hensyn til indhentelsen af oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse på Færøerne i henhold til denne lov kan gives, eller om udlændingen lovligt opholder sig på Færøerne. Stk. 2. Isolation må ikke iværksættes eller fortsættes, såfremt formålet hermed kan tilgodeses ved mindre indgribende foranstaltninger. Ved afgørelsen om isolation skal der endvidere tages hensyn til den særlige belastning, indgrebet kan medføre for den frihedsberøvede på grund af dennes unge alder eller fysiske eller psykiske svagelighed. Stk. 3. Politiets begæring om isolation indgives til Færøernes ret. Retten beskikker en advokat for udlændingen. Rettens afgørelse træffes ved kendelse, der kan påkæres efter reglerne i den færøske retsplejelovs kapitel 37. Kæremål har ikke opsættende virkning med hensyn til gennemførelse af beslutning om isolation. Den færøske retsplejelovs kapitel 43 a finder i øvrigt tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Finder retten, at isolation kan iværksættes eller fortsættes, fastsættes der i kendelsen en frist for fortsat isolation. Ved iværksættelse af isolation må den første frist for indgrebets længde ikke overstige 2 uger. Denne frist kan senere forlænges af retten, dog højst med 4 uger ad gangen. Fuldstændig isolation må ikke finde sted i et sammenhængende tidsrum på mere end 4 uger. Stk. 5. Politiet kan bestemme, at en udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af 36, men ikke er fremstillet for retten i medfør af 37, fuldstændig eller delvis skal undergives isolation, såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt. Udlændingen kan kræve, at en af politiet i medfør af 1. pkt. truffet beslutning om isolation forelægges retten til afgørelse i forbindelse med udlændingens fremstilling for retten i medfør af 37. En begæring efter 2. pkt. har ikke opsættende virkning. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. 37 d. En udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af 36, eller hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af 37, jf. 36, kan modtage besøg i det omfang, opretholdelse af orden og sikkerhed på anbringelsesstedet tillader det. Politiet kan af hensyn til indhentelsen af oplysninger,

15 som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse på Færøerne i henhold til denne lov kan gives, eller om udlændingen lovligt opholder sig på Færøerne, eller som er nødvendige for, at politiet kan drage omsorg for udlændingens udrejse af Færøerne, modsætte sig, at den frihedsberøvede modtager besøg, eller forlange, at besøg finder sted under kontrol. Den frihedsberøvede har altid ret til ukontrolleret besøg af den beskikkede advokat. En frihedsberøvet, der har ansøgt om opholdstilladelse på Færøerne efter 7, har endvidere altid ret til ukontrolleret besøg af en repræsentant for Færøsk Røde Kors. Stk. 2. Nægter politiet besøg til en udlænding, hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af 37, jf. 36, skal den frihedsberøvede underrettes herom, medmindre retten af hensyn til indhentelsen af oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse på Færøerne i henhold til denne lov kan gives, eller om udlændingen lovligt opholder sig på Færøerne, eller som er nødvendige for, at politiet kan drage omsorg for udlændingens udrejse af Færøerne, træffer anden bestemmelse. 37 c, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Nægter politiet besøg til en udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af 36, men ikke er fremstillet for retten i medfør af 37, skal den frihedsberøvede underrettes herom, medmindre politiet af hensyn til indhentelsen af oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse på Færøerne i henhold til denne lov kan gives, eller om udlændingen lovligt opholder sig på Færøerne, eller som er nødvendige for, at politiet kan drage omsorg for udlændingens udrejse af Færøerne, træffer anden bestemmelse. Stk. 4. En udlænding, hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af 37, jf. 36, kan kræve, at politiets afslag på besøg eller krav om kontrol i medfør af stk. 1 forelægges retten til afgørelse. En begæring efter 1. pkt. har ikke opsættende virkning. 37 c, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. En udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af 36, men ikke er fremstillet for retten i medfør af 37, jf. 36, kan kræve, at politiets afslag på besøg eller krav om kontrol i medfør af stk. 1 forelægges retten til afgørelse i forbindelse med udlændingens fremstilling for retten i medfør af 37, jf. 36. En begæring efter 1. pkt. har ikke opsættende virkning. 37 c, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. 37 e. En udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af 36, eller hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af 37, jf. 36, har ret til at modtage og afsende breve. Politiet kan gennemse brevene inden modtagelsen eller afsendelsen. Politiet skal snarest muligt udlevere eller sende brevene, medmindre indholdet vil kunne være til skade for indhentelsen af oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse på Færøerne i henhold til denne lov kan gives, eller om udlændingen lovligt opholder sig på Færøerne, eller som er nødvendige for, at politiet kan drage omsorg for udlændingens udrejse af Færøerne, eller til skade for opretholdelse af orden og sikkerhed på anbringelsesstedet. Stk. 2. En udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af 36, eller hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af 37, jf. 36, har ret til ukontrolleret brevveksling med den beskikkede advokat, indenrigsministeren, Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet. Har udlændingen ansøgt om opholdstilladelse på Færøerne efter 7, har vedkommende endvidere adgang til ukontrolleret brevveksling med Færøsk Røde Kors. Den færøske retsplejelovs 772, stk. 2, finder i øvrigt tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Tilbageholdes et brev til eller fra en udlænding, hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af 37, jf. 36, skal spørgsmålet, om tilbageholdelsen bør opretholdes, straks forelægges retten til afgørelse. Opretholdes tilbageholdelsen, skal afsenderen og adressaten straks underrettes, medmindre retten af hensyn til indhentelsen af oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse på Færøerne i henhold til denne lov kan gives, eller om udlændingen lovligt opholder sig på Færøerne, eller som er nødvendige for, at politiet kan drage omsorg for udlændingens udrejse af

16 Færøerne, træffer anden bestemmelse. 37 c, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Tilbageholdes et brev til eller fra en udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af 36, men ikke er fremstillet for retten i medfør af 37, skal afsenderen og adressaten straks underrettes herom, medmindre politiet af hensyn til indhentelsen af oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse på Færøerne i henhold til denne lov kan gives, eller om udlændingen lovligt opholder sig på Færøerne, eller som er nødvendige for, at politiet kan drage omsorg for udlændingens udrejse af Færøerne, træffer anden bestemmelse. Afsenderen eller adressaten kan kræve, at politiets tilbageholdelse af et brev forelægges retten til afgørelse i forbindelse med udlændingens fremstilling for retten i medfør af 37. En begæring efter 2. pkt. har ikke opsættende virkning. 37 c, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. 37 f. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) Kapitel 7 Kontrollen med udlændinges indrejse, ophold og udrejse m.v. 38. Ved grænsen til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, skal ind- og udrejsekontrol på Færøerne finde sted i medfør af Schengenkonventionens artikel 6. Stk. 2. Ind- og udrejsekontrol på Færøerne må ikke finde sted ved grænsen til Grønland, Danmark eller et andet Schengenland. Dog kan der undtagelsesvis ske kontrol ved en sådan grænse i medfør af Schengenkonventionens artikel 2, stk. 2. Stk. 3. Indrejse på og udrejse af Færøerne over grænsen til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, må, medmindre andet er fastsat i medfør af Schengenkonventionens artikel 3, stk. 1, 2. pkt., alene finde sted ved de grænseovergangssteder på Færøerne (havne og lufthavne), der efter forhandling med Færøernes landsstyre er godkendt af indenrigsministeren, og alene inden for disses åbningstid. Indenrigsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre fastsætte nærmere vilkår for godkendelsen af en havn eller lufthavn som grænseovergangssted. Stk. 4. Indenrigsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre fastsætte nærmere regler om ind- og udrejsekontrol på Færøerne, herunder om udenlandske besætningsmedlemmers ophold på Færøerne, om på- og afmønstring på Færøerne af udenlandske besætningsmedlemmer og om de pligter, der påhviler skibsførere og luftfartøjschefer. Stk. 5. I forbindelse med indrejse- og udrejsekontrol på Færøerne efter stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., har politiet ret til at undersøge bagagerum og andre lukkede rum i køretøjer, skibe og luftfartøjer for at sikre, at ulovlig indrejse på og udrejse af Færøerne ikke finder sted. Stk. 6. Politiet kan standse et køretøj på Færøerne med henblik på at kontrollere, om køretøjet transporterer en eller flere udlændinge, der er indrejst ulovligt på Færøerne. Stk. 7. Politiet kan foretage stempling af en udlændings pas eller anden rejselegitimation ved indrejse på eller udrejse af Færøerne eller ved afvisning eller udvisning fra Færøerne. Indenrigsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre fastsætte nærmere regler om politiets stempling af pas og anden rejselegitimation. 39. En udlænding skal ved indrejse og under ophold på Færøerne og ved udrejse af Færøerne være i besiddelse af pas eller andet dokument, der efter indenrigsministerens bestemmelse kan godkendes som rejselegitimation. Stk. 2. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang passet eller rejselegitimationen skal være påtegnet visum til indrejse på eller udrejse af Færøerne. Indenrigsministeren kan endvidere efter forhandling med Færøernes landsstyre fastsætte nærmere regler om visum, herunder om adgangen hertil, om visummets varighed og om de betingelser, der kan fastsættes for visummet. Stk. 3. Passet eller rejselegitimationen skal ved indrejse på og udrejse af Færøerne forevises for paskontrollen og under ophold på Færøerne på begæring forevises for offentlige myndigheder. Ved

17 indrejse på Færøerne fra Grønland, Danmark eller et andet Schengenland eller udrejse af Færøerne til Grønland, Danmark eller et andet Schengenland skal passet eller rejselegitimationen ikke forevises for paskontrollen, medmindre der undtagelsesvis sker kontrol ved en sådan grænse i medfør af Schengenkonventionens artikel 2, stk. 2, jf. 38, stk. 2. Indenrigsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre bestemme, at udlændinge til stadighed skal medføre deres pas eller anden legitimation under ophold på Færøerne. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige, der opholder sig på Færøerne, eller som indrejser fra eller udrejser til Grønland, Danmark eller et andet nordisk land. Indenrigsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre fritage andre udlændinge for pligterne efter stk. 1 og 3. Stk. 5. Indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med Færøernes landsstyre regler om udstedelse af særlig rejselegitimation til udlændinge, der ikke kan skaffe sig pas, eller som af andre grunde har behov for et sådant dokument. Rejselegitimationen kan inddrages efter samme regler, som gælder om pas til danske statsborgere, eller når grundlaget for udstedelsen er bortfaldet. 40. En udlænding skal meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse på Færøerne i henhold til denne lov kan gives, inddrages eller bortfalde, eller om udlændingen lovligt opholder sig på Færøerne. Udlændingen skal efter tilsigelse give personligt møde og på begæring stille sit pas eller sin rejselegitimation til rådighed ved behandlingen af ansøgninger i henhold til loven. Andre personer, som skønnes at kunne bidrage med oplysninger til brug for sagens behandling, kan pålægges at meddele de i 1. pkt. nævnte oplysninger. Stk. 2. En udlænding skal meddele de oplysninger om sine økonomiske forhold, som er nødvendige til bedømmelse af, om Udlændingestyrelsen kan pålægge Stk. 3. Drager politiet omsorg for en udlændings udrejse af Færøerne, skal udlændingen meddele de nødvendige oplysninger hertil og medvirke til tilvejebringelse af nødvendig rejselegitimation og visum og til udrejsen af Færøerne i øvrigt. Færøernes ret kan på begæring af politiet, hvis det skønnes fornødent, bestemme, at en udlænding, der ikke ønsker at medvirke dertil, skal fremstilles for hjemlandets eller et andet lands repræsentation, eller at udlændingens fingeraftryk, der er optaget i medfør af 40 a, stk. 1 og 2, kan videregives til hjemlandets eller et andet lands repræsentation. Retten beskikker en advokat for udlændingen. Rettens afgørelse træffes ved kendelse, der kan kæres efter reglerne i den færøske retsplejelovs kapitel 37. Kæremål har ikke opsættende virkning. Ved rettens behandling af sagen finder den færøske retsplejelovs kapitel 43 a i øvrigt tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Afgiver en person en erklæring til oplysning i sager, der henhører under denne lov, kan udlændingemyndighederne kræve, at erklæringen afgives på tro og love. Stk. 5. Den, der ved at afgive en urigtig erklæring eller på anden måde medvirker eller søger at medvirke til, at en udlænding opnår en opholdstilladelse på Færøerne ved svig, skal erstatte de udgifter, der påføres staten ved udlændingens indrejse, ophold og udrejse og ved udlændingesagens behandling. Kravet tillægges udpantningsret. Stk. 6. Til oplysning i sager, der henhører under denne lov, kan der optages forhør i retten, jf. den færøske retsplejelovs Stk. 7. Dokumenter og genstande, der må antages at være af betydning for at fastslå en udlændings identitet eller tilknytning til andre lande, kan tages i bevaring, hvis det skønnes fornødent. Den færøske retsplejelovs kapitler 71, 72 og 73 finder anvendelse i samme omfang som i sager, der angår forbrydelser, der påtales af statsadvokaten. Stk. 8. Udebliver en udlænding, der har ansøgt om opholdstilladelse på Færøerne efter 7, efter at være tilsagt personligt til at møde hos Udlændingestyrelsen eller politiet uden anmeldt lovligt forfald, bortfalder udlændingens ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne efter 7. Tilsigelsen skal indeholde oplysning om virkningerne af udeblivelse. Udlændingestyrelsen kan i særlige tilfælde

18 beslutte, at en ansøgning ikke skal anses for bortfaldet. 40 b. Der kan optages personfotografi af en udlænding, der søger om opholdstilladelse på Færøerne efter 7. Stk. 2. Der kan optages personfotografi af en udlænding, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på identifikation af den pågældende, med henblik på udstedelse af identitetskort eller andet 40 a. Der kan optages fingeraftryk af en udlænding, 1) som søger om opholdstilladelse på Færøerne efter 7, stk. 1 og 2, 2) som søger om opholdstilladelse på Færøerne efter 7, stk. 1 eller 2, og som kan afvises eller udvises fra Færøerne efter 48 a, stk. 1, eller 3) som ikke søger om opholdstilladelse på Færøerne efter 7, stk. 1 og 2, og som skal afvises, udvises eller udrejse af Færøerne, jf. 30, stk. 1, såfremt der på baggrund af pågældendes dokumenter, ejendele, økonomiske midler og andre personlige forhold er bestemte grunde til at antage, at den pågældende vil indrejse på Færøerne på ny og ansøge om opholdstilladelse på Færøerne efter 7, stk. 1 og 2. Stk. 2. Der kan endvidere optages fingeraftryk af en udlænding, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på identifikation af den pågældende eller med henblik på udstedelse eller fremskaffelse af rejsedokument. Stk. 3. Fingeraftryk, der optages i medfør af stk. 1 eller 2, kan registreres i det særlige edb-register, der føres af Rigspolitichefen og er oprettet i medfør af den danske udlændingelovs 40 a, stk. 3. Politiet og Udlændingestyrelsen kan anvende registret i forbindelse med behandlingen af udlændingesager. Indenrigsministeren fastsætter efter den lovgivning, der gælder for førelsen af offentlige myndigheders registre, nærmere regler eller forskrifter for registret. Stk. 4. Fingeraftryk, der modtages fra udenlandske udlændingemyndigheder i forbindelse med behandlingen af udlændingesager, kan registreres i det i stk. 3 nævnte edb-register. Stk. 5. Fingeraftryk, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte edb-register, slettes 10 år efter registreringen af fingeraftrykket i registret. Stk. 6. Fingeraftryk, der registreres i det i stk. 3 nævnte edb-register, kan til brug for identifikation af den pågældende udlænding manuelt eller elektronisk sammenholdes med fingeraftryk optaget i forbindelse med efterforskningen af lovovertrædelser. Stk. 7. Søgning og videregivelse af oplysninger fra registret til politiet til brug for efterforskningen af et strafbart forhold kan foretages, hvis 1) efterforskningen vedrører en lovovertrædelse, der efter vedkommende for Færøerne eller Danmark gældende lov kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover, eller en efter vedkommende for Grønland gældende lov grov lovovertrædelse, der efter loven kan medføre idømmelse af frihedsberøvelse, og 2) søgningen må antages at være af afgørende betydning for efterforskningen. Stk. 8. Søgning og videregivelse af oplysninger fra registret til politiet til brug for en international efterlysning kan foretages under de i stk. 7 nævnte betingelser. Stk. 9. Afgørelse om søgning og videregivelse af oplysninger efter stk. 7 og 8 træffes af retten ved kendelse eller, hvis afgørelsen træffes af domstolene i Grønland, af retten ved beslutning. I kendelsen eller beslutningen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for søgning er opfyldt. Kendelsen eller beslutningen kan til enhver tid omgøres. Kendelsen kan kæres efter reglerne i den færøske eller danske retsplejelovs kapitel 85 eller den grønlandske retsplejelovs kapitel 6, 22 a. Den færøske eller danske retsplejelovs kapitel 62 og 63 eller den grønlandske retsplejelovs kapitel 5 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 10. Politiet og Udlændingestyrelsen kan uden udlændingens samtykke elektronisk eller manuelt videregive oplysninger fra registret vedrørende fingeraftryk, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i edb-registret, til udenlandske udlændingemyndigheder.

19 legitimationsdokument eller med henblik på udstedelse eller fremskaffelse af rejsedokument. Stk. 3. Personfotografi optaget i medfør af stk. 1 eller 2 kan registreres i det særlige edb-register, der føres af Rigspolitichefen og er oprettet i medfør af den danske udlændingelovs 40 b, stk. 3. Politiet og Udlændingestyrelsen kan anvende registret i forbindelse med behandlingen af udlændingesager. Indenrigsministeren fastsætter efter den lovgivning, der gælder for førelsen af offentlige myndigheders registre, nærmere regler eller forskrifter for registret. Stk. 4. Personfotografi, der er modtaget fra udenlandske udlændingemyndigheder i forbindelse med behandlingen af udlændingesager, kan registreres i det i stk. 3 nævnte edb-register. Stk. 5. Personfotografi, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte edb-register, slettes 10 år efter registreringen af personfotografiet i registret. Stk. 6. Personfotografi, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte edb-register, kan til brug for identifikation af den pågældende udlænding manuelt eller elektronisk sammenholdes med personfotografi optaget i forbindelse med efterforskningen af lovovertrædelser. Stk. 7. Søgning og videregivelse af oplysninger fra registret til politiet til brug for efterforskningen af et strafbart forhold eller til brug for en international efterlysning kan foretages under de i 40 a, stk. 7, anførte betingelser. 40 a, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 8. Personfotografi, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte edb-register, kan uden udlændingens samtykke manuelt eller elektronisk videregives til indenlandske og udenlandske udlændingemyndigheder i forbindelse med behandlingen af udlændingesager. 40 c. Ved behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne efter 9 kan udlændingemyndighederne kræve, at ansøgeren og den person, til hvem ansøgeren oplyser at have den familiemæssige tilknytning, som skal danne grundlag for opholdstilladelsen, medvirker til en dna-undersøgelse med henblik på at fastslå den familiemæssige tilknytning, såfremt denne ikke på anden måde kan anses for tilstrækkeligt dokumenteret. 41. Indenrigsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre fastsætte regler om, at udlændinge af hensyn til statens sikkerhed eller opretholdelsen af ro og orden har pligt til at melde sig hos en offentlig myndighed. 42. Indenrigsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre fastsætte regler, hvorefter den, der mod eller uden vederlag yder logi til eller stiller lejrplads til rådighed for udlændinge på Færøerne, skal føre fortegnelse over udenlandske gæster og give politiet underretning om deres ankomst og afrejse. Fortegnelsen skal til enhver tid kunne forevises politiet. Stk. 2. Udlændinge skal meddele de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af pligten efter stk. 1. Stk. 3. Indenrigsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte fortegnelser over udenlandske gæster, herunder om fortegnelsernes udformning, indhold og førelse, om de oplysninger, som udlændinge efter stk. 2 skal meddele, om de dokumenter, udlændinge skal fremvise, og om de udgifter, der påhviler den, der efter stk. 1 har pligt til at føre fortegnelsen. 42 a. Udlændingestyrelsen bestemmer efter forhandling med Færøernes landsstyre, om en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne i henhold til 7, skal tage ophold i Danmark på et indkvarteringssted for udlændinge, der opholder sig i Danmark og har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i henhold til den danske udlændingelovs 7. Den danske udlændingelovs f, 40, stk. 3, 6 og 7, 42 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-9, 42 b-42 d, og 43, stk. 1, 2 og 5, og forskrifter udstedt i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse. Påhviler det efter denne lov en udlænding, der er indkvarteret i Danmark, jf. 1. pkt., at udrejse af Færøerne, skal udlændingen udrejse af Danmark inden for den fastsatte udrejsefrist, jf. 33. Meddeles en udlænding,

20 der er indkvarteret i Danmark, jf. 1. pkt., opholdstilladelse på Færøerne, skal udlændingen udrejse af Danmark inden for den fastsatte udrejsefrist, jf. 33. En udlænding, der er indkvarteret i Danmark, jf. 1. pkt., kan udvises af Danmark efter reglerne i den danske udlændingelov. Stk. 2. Indtil en udlænding som nævnt i stk. 1 er overført til Danmark efter Udlændingestyrelsens bestemmelse herom, jf. stk. 1, 1. pkt., får udlændingen udgifterne til underhold på Færøerne dækket af Udlændingestyrelsen, jf. dog stk. 3 og 4. Har en udlænding, der ikke er omfattet af stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., efter reglerne i kapitel 1 og 3-5 ikke ret til at opholde sig på Færøerne, får udlændingen udgifterne til underhold dækket af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke: 1) Hvis udlændingen har lovligt ophold på Færøerne i medfør af 1 eller 5, stk. 2, eller i medfør af en opholdstilladelse på Færøerne efter 9. 2) Hvis udlændingen har indgået ægteskab med en på Færøerne boende person, medmindre særlige grunde foreligger. 3) Hvis udlændingens opholdssted ikke kendes. 4) Hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. Stk. 2, 1. pkt., gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov for Færøerne om offentlig forsorg. Stk. 4. Udlændingestyrelsen kan bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin husstands udgifter til underhold. Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens underhold, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil. Udlændingestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for beregningen af udgifterne til underhold, herunder fastsætte gennemsnitstakster for en given ydelse over en given periode. Udlændingestyrelsens pålæg til en udlænding om at betale udgifterne til underhold tillægges udpantningsret. Stk. 5. Landfogeden drager omsorg for indkvartering på Færøerne af udlændinge som nævnt i stk. 2, jf. stk. 3, og for dækning af de i stk. 2, jf. stk. 3 og 4, nævnte udgifter til underhold. Landfogedens udgifter i medfør af 1. pkt. dækkes af Udlændingestyrelsen. Stk. 6. Landfogeden kan bestemme, at en i stk. 2, jf. stk. 3, nævnt udlænding, uanset om den pågældende selv har tilstrækkelige midler til sit underhold, skal tage ophold efter landfogedens nærmere bestemmelse. Stk. 7. Udlændingestyrelsen kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 2, jf. stk. 3, ikke skal have dækket sine udgifter til underhold bortset fra kost, logi og sundhedsmæssige ydelser, såfremt 1) udlændingen udebliver fra en afhøring med Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den pågældende er indkaldt, 2) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 3) udlændingen ikke efterkommer landfogedens bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter landfogedens nærmere bestemmelse, jf. stk. 6, 4) udlændingen ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i 34 nævnt foranstaltning, 5) (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 6) udlændingen er efterlyst af politiet med henblik på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse af Færøerne eller 7) politiet drager omsorg for udlændingens udrejse af Færøerne og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. 40, stk. 3, 1. pkt. Stk. 8. Udlændingestyrelsen skal, medmindre særlige grunde taler derimod, bestemme, at en udlænding, der indgiver ansøgning om asyl ved eller efter indrejsen på Færøerne og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., ikke skal have dækket sine udgifter til underhold bortset fra kost, logi og sundhedsmæssige ydelser.

UDKAST TIL. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

UDKAST TIL. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST TIL Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 66 i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. september 2014 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013,

Læs mere

NOTAT. vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven

NOTAT. vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven INDENRIGSMINISTERIET Dato: Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 1999/7310-38 NOTAT vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven Indledning I medfør af 66 i den danske

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 72 21/09/2010 10:40 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1)

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1) Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser,

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 412 af 09/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-3227 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

VU1 online Værtsfirmaet virksomheden i Danmark

VU1 online Værtsfirmaet virksomheden i Danmark Side 1/5 Værtsfirmaet virksomheden i Danmark Firmanavn CVR-nummer Firmaadresse i Danmark Branche Firma telefonnummer Firma e-mail Firma hjemmeside Kontaktpersonen for værtsfirmaet Navn Kontaktadresse,

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget 10-3. Forvaltningsret 1121.1 123.3. Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget En udlænding var blevet udvist administrativt med indrejseforbud af Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2013 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign.

Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign. Visuminvitation VU3_da_200117 Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign. 1. Oplysninger om værten (foreningen/organisationen/institutionen)

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere