Om Arbejdsmedicinsk klinik i Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Arbejdsmedicinsk klinik i Herning"

Transkript

1 Om Arbejdsmedicinsk klinik i Herning 17. marts 2011 Johan Hviid Andersen, Professor, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk klinik Regionshospitalet Herning

2 2 Arbejdsmedicinske klinikker 1 Ambulatorium Skive Herning Århus

3 Overordnede opgaver - forebyggelse Undersøgelse og udredning af patienter Forskning: udvikling af ny viden, nye metoder og modeller til forebyggelse Formidling af viden

4 Sekretærer Psykologer Læger Særlige Forskere

5 Kliniske aktiviteter Arbejdsmedicinsk undersøgelse Arbejdspsykologisk undersøgelse + evt. behandling Heraf ses en del af patienterne på arbejdsmedicinsk ambulatorium i Skive Personalepsykologordning Hurtig psykologhjælp BAS Behandling af Arbejdsrelateret Stress Socialfaglig rådgivning Speciallægeerklæringer og psykologerklæringer Telefoniske henvendelser

6 Telefonrådgivning Alle hverdage klokken 9-15 Læger, psykologer, socialrådgiver Fx om henvisningsindikation arbejdsmedicinsk/-psykologisk fagspørgsmål gravid med risikofyldt arbejde konf. om fælles patient om arbejdsskadeanmeldelse arbejds- og miljørelaterede spørgsmål

7 Henvisningsret Praktiserende læger/speciallæger Læger på sygehusene og andre læger. Fagforeninger Virksomheders sikkerhedsorganisation Arbejdstilsynet

8 Indikationer for henvisning Behov for specialiseret arbejdsmedicinsk eller arbejdspsykologisk udredning Svær arbejdsbetinget sygdom og langvarigt sygefravær Årsagsrelationer uklare Flere patienter fra samme arbejdsplads Potentiale for forebyggelse Støttende samtaler (behandling) arbejdsrelateret stress Vurdering af anmeldelse som arbejdsskade m.fl.

9 Patienter 2007

10 Diagnosefordelingen 2009 Bevægeapparat: 31,6 % Hud: 5,9% Luftveje: 4,1% Nervesystem: 3,4% Rådgivning af gravide: 3,4% Kræftlidelser: 1,0% Andet: 4,10% Psykiske reaktioner: 41,8% Arbejdsmedicinsk udred.: 4,4%

11 Anmeldte arbejdsbetingede lidelser igennem 20 år - udvalgte eksempler på tidsforskydninger Bev.app. Psykiske lidelser Hjerneskade Kræft Høresygdomme Hud

12 Ex på patientgruppe Hudsygdom Kontakteksem der skyldes udsættelser på arbejdet er hyppigt forekommende. I en del tilfælde er sammenhængen ret indlysende: tydelig tidsrelation mellem tilstedeværelse på arbejdspladsen og eksem frembrud eller eksponering for kendte hudskadelige stoffer. I andre tilfælde er det nødvendigt at granske dybere i sagen. Gennemgang af eksponering: datablade, opslag i toksikologiske databaser mv. Udvidet allergiudredning i samarbejde med lokale hudlæger og hudafdelingen, Århus Universitetshospital Forebyggelse på arbejdspladsen, evt. via besøg Vurdering af anvendte handskers egnethed og vejledning i hensigtsmæssig handskebrug. Erhvervsrådgivning, evt. via samtale ved vores socialrådgiver Anmeldelse eller hjælp i arbejdsskadesag

13 Ex på patientgruppe - hud Latex allergi Toksisk (irritativt) håndeksem

14 Ex på patientgruppe Muskel-/skelet lidelse Lidelser i bevægeapparatet kan både forårsages og forværres af det fysiske arbejdsmiljø. Smerter i nakke, ryg, led, muskler og senestrukturer er hyppigt forekommende i den almindelige befolkning, og det kan ofte være vanskeligt at finde ud af, om sådanne gener skyldes konkrete arbejdsforhold. Uanset årsag kan smerterne i bevægeapparatet være arbejdshindrende. Vurdering om de fysiske belastninger i arbejdet er årsag til smerter i bevægeapparatet Vurdering om de fysiske belastninger i arbejdet forværrer en bestående smertetilstand. Vurdering om arbejdets karakter kan ændres/forbedres Forebyggelse på arbejdspladsen, evt. via besøg Erhvervsrådgivning, hvis det er usikkert, om patienten kan fortsætte i sit arbejde, evt. via samtale med socialrådgiver Arbejdsskadeanmeldelse, og hjælp i arbejdsskadesag.

15 Ex på patientgruppe muskel/skelet

16

17

18

19 Det anbefales derfor generelt: At der sikres arbejdspladser, hvor de ansatte oplever tilfredshed med arbejdspladsens indretning, snarere end specifikke ergonomiske indsatser. At patienter med muskel- og skeletbesvær holder sig fysisk i gang, og arbejdet kan i mange tilfælde anses for terapeutisk. At arbejdspladsen og arbejdsforholdene tilpasses med henblik på, at mennesker med muskel- og skeletbesvær kan arbejde i størst muligt omfang, også selvom det ikke kan lade sig gøre med 100 % s effektivitet.

20 Ex på patientgruppe Gravide med mulig skadelig påvirkning i arbejdsmiljøet Ved mistanke om mulig fosterskadende påvirkning i graviditeten eller uhensigtsmæssig fysisk belastning tilbyder vi akut telefonisk rådgivning. Alternativt kan henvises til en risikovurdering, hvor den gravide rådgives i forhold til alternativerne: fortsat arbejde, omplacering eller fraværsmelding. Vurdering af kemisk påvirkning: Opløsningsmidler, pesticider, narkosegasser, tungmetaller mv. Vurdering af infektiøs påvirkning: Parvovirus, Toxoplasmose, Q-feber, Cytomegalovirus og Varizella Zoster. Vurdering af fysisk belastning: Ergonomi i form af stående/gående arbejde og tunge løft samt mere komplekse problemstillinger omkring voldsrisiko. Alle gravide indkaldes inden for 1 uge, og ved tilladelse fra den gravide sendes den endelige vurdering og rådgivning til arbejdspladsen.

21 Ex på patientgruppe Luftvejslidelse Indånding af støv og røg på arbejdspladsen kan forårsage luftvejssygdomme som kronisk bronkitis, astma eller høfeber. Høfeber og astma kan skyldes allergifremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet. Cancersygdom er en selvstændig problemstilling Feltmålinger af lungefunktion (peak flow-monitorering) samt standard lungefunktionsundersøgelse. Relevante allergitest (RAST) og udredning i samarbejde med stedlige hud- og lungelæger. Erhvervsvejledning, herunder råd om allergensanering og personlige værnemidler. Forebyggelse på arbejdspladsen, evt. via besøg. Erhvervsrådgivning, hvis det er usikkert, om patienten kan fortsætte med sit arbejde. Vores socialrådgiver kan evt. inddrages Arbejdsskadesanmeldelse og hjælp i arbejdsskadesag

22 Patienten der må melde pas på jobbet Differentialdiagnostik Er arbejdsvilkårene tidssvarende generelt og indenfor den givne sektor? Kan man hjælpe patienten til at håndtere krav og udfordringer mere hensigtsmæssigt (coping) Jobskifte muligt i disse tider? Sygemelding forsigtighed, planer? At fastholde arbejdet kan være en vigtig del af behandlingen Er forudsætninger for arbejdsskadesag til stede? KVALITETSSIKREDE TILBUD?

23 BAS Behandling af Arbejdsrelateret Stress Forskningsprojekt opstartet 2008 Afsluttes ultimo januar 2011 Indtag = 60 i beh.gr./80 i kontrolgr. Kognitiv terapi (6 sessioner) Direkte el. indirekte arbejdspladsintervention Databearbejdning, analyser, artikelskrivning OBS! Kommune-BAS fortsat aktivt projekt

24 Arbejdspsykologiske patienter 1. Årsagsvurdering: Det vurderes hvorvidt arbejdet har spillet en afgørende rolle for udviklingen af tilstanden. 2. Typiske diagnoser: tilpasnings- og belastningsreaktioner posttraumatisk belastningsreaktion let til moderat depression samt angsttilstande 3. Vurdering af relevans af tilbuddet for den enkelte: Beror på en klinisk vurdering af, hvorvidt den enkelte vil profitere af tilbuddet. Ved mistanke om anden psykiatrisk lidelse foretages viderehenvisning.

25 2 forløbstyper 1. Kortere samtaleforløb: Inspireret af kognitiv terapi Stresshåndtering Symptomreduktion Direkte el. indirekte arbejdspladsintervention 2. Støttende/rådgivende forløb: Fx. i forbindelse med genoptagelse af arbejdet Længere interval mellem opfølgningssamtaler

26 Kan det lade sig gøre at definere objektive stressorer?

27 Så er der de problemstillinger, der startes - og evt. skabes af medierne

28 Mediernes kogebog for at sprede rædsel og bekymring

29

30

31

32

33 Anmeldelser af nervøse tilstande / psykisk sygdom/gener til Arbejdsskadestyrelsen

34 PRISME-projektet afviklet AMK Herning AMK Århus AMK Bispebjerg Psykiske risikofaktorer i arbejdsmiljøet og biologiske mekanismer for udvikling af stress, udbrændthed og depression Finansiering: AMFF (5 mio) Lundbeckfonden (0,5 mio) H Lundbeck A/S (3 mio) Center for Psykiatrisk Forskning, Risskov NFA

35 Urolige over arbejde med kviksølv 05. dec DR/Indland Over 100 klinikassistenter henvendte sig i dag til HK med mistanke om, at deres arbejde med kviksølv har gjort dem syge. Sundhedsordførere i Folketinget kræver en undersøgelse af klinikassistenternes helbred. Ny viden om kviksølv giver håb til danske klinikassistenter - Torsdag den 15. februar 2007 Stor undersøgelse af kviksølv på vej Minister giver efter for pres fra HK. Nu skal kviksølvs skadelige virkninger tjekkes. HK/Privat, HK/Kommunal og HK/Stat roser den undersøgelse, der netop har fastslået, at der ikke kan føres bevis for, at kviksølv har medført sygdomme for klinikassistenter. Men de vil stadig have svar på spørgsmålet: Hvis det ikke er kviksølv, hvad er det så?

36

37 Anbefalinger Begræns natarbejde Fordi mange finder det generende Undgå skræmmekampagne om kræftrisiko Gennemfør gode undersøgelser af natarbejdere så vi kan komme tættere på sandheden

38 Indland Ansatte syge af gift på grøn virksomhed Af Ritzau Tusindvis af medarbejdere hos LM Wind Power har i årevis været udsat for giften styren. I årevis har medarbejdere på virksomheden LM Wind Power været udsat for giften styren. Siden 1995 har Arbejdstilsynet givet virksomheden 35 påbud på grund af styrendampe, skriver Berlingske.

39 Socialrådgiverfunktionen Individuel rådgivning og vejledning af patienter: Erhvervsvejledning Rådgivning og vejledning om - revalidering - fleksjob - førtidspension Arbejdsskadesagsbehandling Samspil mellem forskellige ydelser - revalideringsydelse og erstatning for tab af erhvervsevne - fleksjob og erstatning for tab af erhvervsevne - fleksjob og arbejdsmarkedspensionsordning - førtidspension og arbejdsmarkedspensionsordning

40 Patientinformation STRESS Patientinformation TENNISALBUE Patientinformation Graviditet og arbejde De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark

41

42 Forskning - eksempler Ulykker: - årsags- og forebyggelsesprojekter: træ-, metal-, bygge-anlæg. - Maskulinitet og køn (slagterier og Falck). - Vold og trusler (hjemmepleje, psykiatri, fængsler). Bevægeapparat: - Hver 3. borger (18-64 årige) går i løbet af 1½ år til læge med ny smerteproblemstilling i bevægeapparatet: årsager til smerterne? årsager til lægesøgning? - Randomiseret studie i optræning efter skulderoperation. - Tidl: syersker, EGA, NUDATA (museskader), tennisalbue Psyko-social: - Behandling af stress - Kollektiv stress - Giver stress kognitive symptomer/skader? - Øger stress risikoen for depression? Indhentet cirka 20 mio. kr i eksterne forskningsmidler de sidste 2-3 år Befolkningsundersøgelse: (Vestliv årgang 1983 og 89) - stress & trivsel, uddannelse, work-family, arbejdsmiljø

43

44 Forskning igangværende ph.d.-forløb Risikoforståelse og sikkerhedspraksis hos tømrerlærlinge Odder-projektet, fase 1: Om arbejde og helbred Q-feber i graviditeten og føtale konsekvenser Integreret ulykkesforebyggelse, delprojekt C Randomiseret, kontrolleret undersøgelse af intervention rettet mod belastningsreduktion og genoptagelse af arbejde blandt sygedagpengeklienter med arbejdsrelaterede psykiske problemer. Arbejdsliv- og familieliv, en del af Vestliv Liv efter hjertesygdom Kollektiv stress Vold på arbejdspladsen Genoptræningseffekt efter skulderoperation

45 Slut

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Sygeplejerskers arbejdsmiljø,

Sygeplejerskers arbejdsmiljø, Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred er en undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø, som udføres i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Arbejdsmiljøinstituttet (AMI). Sygeplejerskers

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Gennemgang af udvalgte TTA initiativer. Ved Ulrik Gensby og Merete Labriola

Gennemgang af udvalgte TTA initiativer. Ved Ulrik Gensby og Merete Labriola Gennemgang af udvalgte TTA initiativer Ved Ulrik Gensby og Merete Labriola Gennemgang af danske TTA initiativer der er reproducerbare Nedenstående oversigt er en gennemgang af i alt 14 TTA initiativer/projekter.

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning.

Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Budget, regnskab og personale Budgettet for 2013 var på 10.7 mio. og inkluderede en ny særskilt forskningsbevilling fra hospitalet

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd 28. november 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Psykiske arbejdsskader

Psykiske arbejdsskader Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Psykiske arbejdsskader Skriftlige oplæg og resumé af høring i Fællessalen, Christiansborg den 23. april 2008 Teknologirådets rapporter 2008/4 1 Høring om

Læs mere

23. april 2012. J.nr. 2011-0007278

23. april 2012. J.nr. 2011-0007278 23. april 2012 J.nr. 2011-0007278 Rapport fra arbejdsgruppen om anmeldelse af arbejdsskader (erhvervssygdomme) Maj 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for rapporten... 3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet q 2 SUNDHEDSPOLITISKE

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik. Slagelse Sygehus

Arbejdsmedicinsk Klinik. Slagelse Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik Slagelse Sygehus 2011 . Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Patientundersøgelser i perioden 1984-2010 5 Sygdomsmønstret i 2010 6 Udviklingen i sygdomsmønstret i perioden 2000-2010

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag Kurser og foredrag Få del i den nyeste viden sfortegnelse 1 Din sunde fremtid fra intention til handling 2 Praktisk sundhed i din hverdag 3 Spis og sov dig i balance 4 Vejen til mere energi og overskud

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Interviewundersøgelsen August 2008 Jørgen Møller Christiansen, Kasper Lopdrup og Henning Hansen CASA Førtidspension

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere