At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter."

Transkript

1 Opfølgning på Operation kædereaktion i Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister Lykke Friis. Operation kædereaktion er et frivilligt, men forpligtende initiativ, der har til formål at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i Danmark. Baggrunden for initiativet var, at der er for få kvinder i de danske selskabers bestyrelser. Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelserne blev udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for dansk erhvervsliv, institutionelle ejere, kapitalfonde, headhuntere og forskere. Frederiksholms Kanal 21 Postboks København K Telefon Telefax e-post Ligestillingsafdelingen Dato: 23. april 2012 J.nr /Kasper Adsbøll/Dorte Eltard Siden lanceringen i november 2010 er anbefalingerne blevet underskrevet af 46 virksomheder, 3 headhunter firmaer, 3 privat equity-selskaber og 3 institutionelle investorer. I alt har 55 forskellige typer selskaber/virksomheder løbende valgt at underskrive anbefalingerne. Ved at underskrive anbefalingerne forpligter selskaberne sig til at yde en særlig målrettet indsats for at udvikle og rekruttere flere kvindelige ledere til bestyrelserne. Anbefalingspapiret indeholder en række specifikke anbefalinger med henblik på at få flere kvinder i bestyrelser. Mere specifikt forpligter underskriverne sig til at arbejde for: At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. At monitorere, evaluere og følge op på udviklingen i andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i ledelsesberetningen i årsrapporten. At redegøre for de anvendte rekrutterings- og udvælgelseskriterier i forbindelse med besættelse af bestyrelsesposter. Dette skal ske i årsberetningen. At styrke fødekæden af kvindelige potentielle bestyrelsesmedlemmer ved at arbejde målrettet med at øge antallet af kvindelige ledere i virksomheden generelt. Børsnoterede selskaber for pligter sig desuden til at arbejde for at opfylde Anbefalingerne for god selskabsledelse, hvad angår mangfoldighed.

2 Side 2 I forbindelse med underskrivelsen af anbefalingsdokumentet forpligter virksomhederne sig desuden til at bidrage til en årlig opfølgning af virkningerne af Operation kædereaktion, som tilrettelægges af ligestillingsministeren. I 2012 består den årlige opfølgning dels af en spørgeskemaundersøgelse, dels af et opfølgningsmøde, hvor et udvalg af de selskaber, der har underskrevet Operation kædereaktion, vil deltage. Opsamlingen sendes efterfølgende til alle, der har underskrevet anbefalingerne, og vil herefter blive offentliggjort på Ligestillingsministeriets hjemmeside. 2. Spørgeskemaundersøgelsen I december 2011 sendte ligestillingsministeren et spørgeskema ud til de 55 virksomheder, der har skrevet under på Operation kædereaktion. I spørgeskemaet er der fokus på to hovedområder: 1. Er der kommet flere kvinder i bestyrelser, siden virksomhederne underskrev Operation kædereaktion? 2. Har virksomhederne taget initiativer til/eller erfaring med initiativer, som kan øge andelen af kvinder, der indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter, og har virksomhederne igangsat initiativer i forhold til rekrutteringsprocessen med henblik på at få flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer? Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at kortlægge, om Operation kædereaktion har ført til en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelserne blandt de deltagende virksomheder. Derudover skal undersøgelsen vise, om virksomhederne har igangsat initiativer, der kan være med til at øge andelen af kvinder i bestyrelserne. Ligestillingsministeriet har valgt at udelade headhunter firmaer, private equityselskaber og institutionelle investorer af spørgeskemaundersøgelsen. Det drejer sig om i alt 9 selskaber. Når disse trækkes fra udgør undersøgelsespopulationen 47 virksomheder. Ud af disse 47 mulige besvarelser har Ligestillingsministeriet modtaget 38 besvarelser. Det svarer til en svarprocent på 80 %. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 1, og en liste over de virksomheder som har underskrevet Operation kædereaktion er vedlagt som bilag Resultat af spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaet består af fem spørgsmål. De første fire spørgsmål handler om de initiativer, som virksomhederne måtte have igangsat for at udvikle og rekruttere flere kvindelige ledere til virksomhedens bestyrelse. Det femte spørgsmål handler om den udvikling i antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer, som er foregået hos de deltagende virksomheder, efter at de har underskrevet Operation kædereaktion. 2

3 Spørgsmålene er primært stillet som ja/nej spørgsmål med mulighed for at komme med en uddybende beskrivelse, for så vidt der svares ja på et spørgsmål. Side spørgsmål 1-4 i spørgeskemaundersøgelsen I tabel 1 nedenfor vises de første fire spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen, og fordelingen på henholdsvis ja svar og nej svar på de pågældende spørgsmål: Tabel 1: Fordelingen af ja og nej svar på spørgsmål 1-4 i spørgeskemaundersøgelsen ja svar nej svar Svar i alt Spørgsmål 1: Har virksomheden igangsat initiativer for at øge andelen af kvinder som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter eksempelvis ved hjælp af netværk, mentorordninger og karriereudviklingsprogrammer? Spørgsmål 2: Har virksomheden fulgt op på udviklingen i andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i ledelsesberetningen til årsrapporten? Spørgsmål 3: Har selskabet gennemført særlige aktiviteter i forhold til rekrutteringsprocessen med henblik på at få flere kvinder i bestyrelsen? Spørgsmål 4: Har virksomheden igangsat andre initiativer, som kan øge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer? Som det ses af tabellen, oplyser 24 virksomheder svarende til 63 %, at de har igangsat initiativer for at øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Det fremgår endvidere, at 19 virksomheder svarende til halvdelen af de adspurgte har gennemført særlige aktiviteter i forhold til rekrutteringsprocessen. Og ydermere svarer en lille gruppe virksomheder på 8, at de har igangsat andre fremmende aktiviteter. Set under et har 31 af de deltagende virksomheder igangsat fra minimum et til flere initiativer for at øge andelen af kvinder i deres bestyrelse. Det svarer til 82 % af de medvirkende i spørgeskemaundersøgelsen. 3

4 Endelig viser besvarelsen af spørgsmål 2, at 22 virksomheder svarende til 58 % af de adspurgte selskaber har fulgt op på udviklingen i andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i deres ledelsesberetning. Side Typer af aktiviteter Som tidligere nævnt har virksomhederne i spørgeskemaet haft mulighed for at uddybe, hvilke tiltag, de har igangsat med henblik på at styrke fødekæden af kvinder til bestyrelsen samt hvilke tiltag, der er blevet igangsat i forbindelse med rekrutteringsprocessen for at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Det er ikke muligt at foretage en samlet vurdering af omfanget og/eller at udlede bestemte trends af disse beskrivelser. Det skyldes, at de uddybede besvarelser er alt for forskellige, både hvad angår indhold og detaljeringsgrad. Dertil kommer ikke alle virksomheder har valgt at beskrive de aktiviteter, de har igangsat. Beskrivelserne giver dog en fornemmelse af aktiviteternes variation. I det nedenstående er derfor medtaget en lille opsamling på en række af de igangsatte initiativer. Spørgsmål 1 uddybende beskrivelse af aktiviteter til at øge andelen af kvindelige kandidater til bestyrelsesposter Nogle virksomheder rapporterer, at de har sat måltal for antallet af kvindelige ledere. Målet er på sigt at øge rekrutteringsgrundlaget til den øverste ledelse, hvor bestyrelsesmedlemmerne oftest bliver hentet fra. Nogle virksomheder har svaret, at de arbejder på at øge antallet af kvindelige ledere, og at selskaberne lægger vægt på, at der som minimum skal være én kvinde blandt ansøgerne til lederstillinger. Derudover har nogle virksomheder oprettet netværk og mentorordninger for kvindelige ledere, og en enkelt virksomhed har nedsat en arbejdsgruppe bestående af kvindelige ledere, der skal drøfte hvilke tiltag, der skal igangsættes for at tiltrække flere kvindelige ledere. Spørgsmål 3 uddybende beskrivelse af særlige aktiviteter i forhold til rekrutteringsprocessen Flere virksomheder har uddybet, at de har bedt headhunterne om at identificere kvindelige kandidater til bestyrelsen. Derudover oplyser flere virksomheder, at de har et øget fokus på mangfoldighed, og at de tænker diversitet ind i bestyrelsens sammensætning, når der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen. En virksomhed har svaret, at den i forbindelse med nomineringen af nye medlemmer til bestyrelsen valgte at opdele kandidaterne i forskellige lister, hvoraf den ene liste kun indeholdt kvindelige kandidater. På den måde sikrede virksomheden, at der som minimum blev nomineret en kvinde til bestyrelsen Spørgsmål 5 i spørgeskemaundersøgelsen Spørgsmål 5 i spørgeskemaundersøgelsen handler om den statistiske udvikling i antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer hos de deltagende virksomheder. Her har virksomhederne haft mulighed for at angive om antallet af kvinder til bestyrelserne er steget, faldet eller er uændret siden tilslutningen til Operation kædereaktion. 4

5 I tabel 2 nedenfor vises de deltagende virksomheders besvarelse af spørgsmål 5. Side 5 Tabel 2: Besvarelsen af spørgsmål 5 i spørgeskemaundersøgelsen Spørgsmål 5: Antal kvinder Antal virksomheder Antallet af kvinder i bestyrelserne er steget med Antallet af kvinder i bestyrelserne er faldet med 5 5 Der er ikke sket ændringer i fordelingen siden tilslutningen Der har ikke været valg til bestyrelsen siden tilslutningen 4 I alt - 38 Som det ses af tabel 2 har 13 virksomheder svarende til 34 % af underskriverne øget andelen af kvinder i bestyrelsen siden de underskrev Operation kædereaktion. Omvendt har 25 virksomheder svarende til 66 % oplevet, at andelen af kvinder i bestyrelsen enten er uændret eller faldet. Det fremgår også, at 4 virksomheder ikke har afholdt valg til bestyrelsen siden tilslutningen. Derudover bør det bemærkes, at der har været en løbende tilslutning til Operation kædereaktion, og at flere virksomheder derfor har haft kortere tid til at implementere anbefalingerne. 3. Opsamling/Konklusion Opsamlende kan det konstateres, at 31 virksomheder svarende til 82 % har i gangsat minimum én aktivitet, som kan være med til at forøge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Undersøgelsen viser endvidere, at 58 % af selskaberne har fulgt op på udviklingen i andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i ledelsesberetningen i årsrapporten. Med hensyn til udviklingen af antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer kan det på baggrund af undersøgelsen konkluderes, at 34 % af selskaberne har oplevet en stigning i antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer siden tilslutningen til Operation kædereaktion 1, mens 66 % har oplevet en uændret kønssammensætning eller et fald i antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer virksomheder har svaret, at 1 kvinde er valgt ind i bestyrelsen siden tilslutningen. 7 virksomheder har svaret, at der er valgt 2 kvinder ind i bestyrelsen siden tilslutningen. 2 5 virksomheder har oplevet et fald i antallet af kvinder i bestyrelsen.16 virksomheder har ikke valgt kvinder ind i bestyrelsen siden tilslutningen. 4 virksomheder har ikke afholdt valgt til bestyrelsen siden tilslutningen 5

6 Bilag 1. Spørgeskema Side 6 Årlig opfølgning på Operation kædereaktion I anbefalingsdokumentet til Operation kædereaktion forpligter de underskrivende virksomheder sig til at bidrage til ligestillingsministerens årlige opfølgning. Nedenstående spørgeramme udgør en del af den årlige opfølgning. Virksomhedens navn: Spørgeramme udfyldt af: Spørgsmålene 1-4 handler om at belyse, hvilke målrettede indsatser, der er blevet igangsat for at udvikle og rekruttere flere kvindelige ledere til virksomhedens bestyrelse. Spørgsmål 1 Har virksomheden igangsat initiativer for at øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter eksempelvis ved hjælp af netværk, mentorordninger og karriereudviklingsprogrammer: Ja: Nej: Hvis ja, beskriv hvilke: Spørgsmål 2 Følger virksomheden op på udviklingen i andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i ledelsesberetningen til årsrapporten: 6

7 Ja: Nej: Side 7 Spørgsmål 3 Har virksomheden gennemført særlige aktiviteter i forhold til rekrutteringsprocessen med henblik på at få flere kvinder i bestyrelsen. Ja: Nej: Hvis ja, beskriv hvilke: Spørgsmål 4 Har virksomheden igangsat andre initiativer, som kan medvirke til at øge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer: Ja: Nej: Hvis ja, beskriv hvilke: Spørgsmål 5 vedrører antallet af medlemmer i jeres bestyrelse. Bemærk, at det er udviklingen i det samlede antal kvindelige bestyrelsesmedlemmer, der ønskes oplyst, det vil sige inkl. medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Spørgsmål 5 Er der sket ændringer i fordelingen af kvinder og mænd i bestyrelsen siden tilslutningen af Operation Kædereaktion? Antallet af kvinder i bestyrelsen er steget med Antallet af kvinder i bestyrelsen er faldet med Der er ikke sket ændringer i fordelingen Antal: Antal: Sæt kryds: 7

8 af kvinder i bestyrelsen Der har ikke været valg til bestyrelsen siden tilslutningen. Sæt kryds: Side 8 Yderlige kommentarer til bestyrelsessammensætningen: Det udfyldte spørgeskema bedes fremsendt til Ligestillingsafdelingen senest d , til specialkonsulent Dorte Eltard på Tak for hjælpen! 8

9 Side 9 Bilag 2. Deltagende virksomheder i Operation kædereaktion Alectia AMROP A/S A.P.Møller Mærsk ATP AXCEL Carlsberg A/S Codan Coloplast A/S Danfoss A/S Danmarks Skibskredit A/S Dansk Shell A/S Danske Bank A/S Deltag A/S Det østasiatiske kompagni A/S Diba Bank A/S DONG Energy A/S D/S Norden Egon Zehnder International EQT Partners A/S F. E. Bording A/S GN Store Nord A/S Grundfos Koncernen Heidrick and Struggles Hempel A/S IC Companys A/S InterMail A/S ISS A/S Jeudan A/S J. Lauritzen A/S Lønmodtagernes Dyrtidsfond Lego A/S Lundbeck A/S Matas Middelfart Sparekasse Nordic Tankers Novo Nordisk A/S Novozymes A/S Nykredit Odgers Berndtson A/S PFA-Pension Polaris Private Equity Royal Greenland A/S RTX Telecom A/S Sampension KP Livsforsikring A/S TDC A/S Tivoli A/S Torm A/S Topdanmark Forsikring Tryg Tryghedsgruppen Vestas Wind Systems A/S Victoria Properties A/S William Demant Holding A/S VKR Holding A/S Aarhus Universitet 9

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11

Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11 Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 25/2 11 om perspektiv- og handlingsplan 2011. (Redegørelse

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 1. Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Folketinget vedtog ved

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten Jill Mehlbye, Beatrice Schindler Rangvid, Kenneth Lykke Sørensen og Anne Katrine Sjørslev Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten Undersøgelse af indsatser

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere