Portugisiske og Brasilianske Studier,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portugisiske og Brasilianske Studier,"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og placering Hjemmel Tilhørsforhold Normering og placering... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne... 3 Kapitel 3. Faglig profil Bachelortilvalgets formål Kompetenceprofil for bachelortilvalget... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 4. Bachelortilvalgets struktur Bachelortilvalgets opbygning Bachelortilvalgets moduler... 6 Modul 1: Introduktion til områdestudier og den portugisisktalende verden... 6 Modul 2: Brasiliens identitet... 9 Modul 3: Den portugisisktalende verden Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser Merit Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og placering 1. Hjemmel 2013-studieordningen for bachelortilvalget i Portugisiske og Brasilianske Studier er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 om ændring af samme. 2. Tilhørsforhold Bachelortilvalget i Portugisiske og Brasilianske Studier hører under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Portugisisk. 3. Normering og placering Bachelortilvalget i Portugisiske og Brasilianske Studier er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS-point samt et centralt fag på 135 ECTS-point. Bachelortilvalget i Portugisisk og Brasilianske Studier indeholder desuden 30 ECTS-point propædeutisk sprogundervisning. Stk. 2. Den studerende skal have bestået 45 ECTS-point af det centrale fag før påbegyndelse af bachelortilvalget. Det anbefales desuden, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af det centrale fag, før bachelortilvalget påbegyndes. Kapitel 2. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog Tekstgrundlaget vil være tekster på portugisisk. Desuden læses tekster på andre fremmedsprog, især engelsk. 5. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. 6. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 10. 3

4 4 Kapitel 3. Faglig profil 7. Bachelortilvalgets formål Formålet med bachelortilvalget i Portugisiske og Brasilianske Studier er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på bachelorniveau samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. 8. Kompetenceprofil for bachelortilvalget Kompetencebeskrivelse Et tilvalgsstudium på 45 ECTS-point i Portugisiske og Brasilianske Studier giver elementær viden om en lang række sproglige, litterære og samfundsfaglige aspekter af den portugisisktalende verden, det vil sige Portugal og Brasilien, de tidligere kolonier i Afrika og Asien, samt andre portugisisktalende befolkningsgrupper. Kompetencemål Studiemønstret under bachelortilvalget i Portugisiske og Brasilianske Studier giver følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af den portugisisktalende verden, med særligt fokus på Brasilien det portugisiske sprog, dets struktur, såvel som systematiske grammatiske forskelle i forhold til dansk det portugisiske sprogområdes væsentligste bidrag til verdenskulturen humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier, begreber, metoder og praksis af relevans for analysen og fortolkningen af det faglige genstandsområde problembaserede læringsteorier og praksis tværfaglig tilgang i sin forskning for at forstå et kulturelt og sprogligt område kritisk videnskabeligt arbejde og egen refleksion herover. Færdigheder i at afgrænse en problemstilling, organisere et større komplekst vidensfelt og forholde sig analytisk og kritisk vurderende til det i en struktureret arbejdsproces vurdere fagets forskellige metoder og analysemodeller med henblik på relevans i forhold til den konkrete sag vurdere og anvende relevante teorier og metoder innovativt i forhold til Portugisiske og Brasilianske studier udvælge materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold på baggrund af tilgængelige informationskilder og bearbejde stoffet selvstændigt udvise samarbejdsevne i et kollaborativt teambaseret projektarbejde formidle fagrelevante problemstillinger, synspunkter og resultater i en akademisk eller erhvervsmæssig sammenhæng. 4

5 5 Kompetencer i at tilegne sig og anvende kompleks viden på systematisk, effektiv og selvstændig vis indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om analysen og løsningen af konkrete problemstillinger kollektivt såvel som individuelt udvælge relevante videnskabelige, teoretiske og metodemæssige strategier til analysen af sproglige, historiske, samfundsfaglige og kulturelle problemstillinger i den portugisisk-talende verden med særligt fokus på Portugal og Brasilien udvise samarbejdsevne i et kollaborativt teambaseret projektarbejde anvende videnskabelige kriterier i bedømmelsen af kvaliteten af videnskabeligt arbejde argumentere for værdien af såvel som kritisk at diskutere og perspektivere den ved forskning tilvejebragte viden reflektere selvstændigt inden for fagets akademiske univers. Kapitel 4. Bachelortilvalgets struktur 9. Bachelortilvalgets opbygning Bachelortilvalget i Portugisiske og Brasilianske Studier består af moduler svarende til samlet 45 ECTS-point. Tilvalgets moduler kan også benyttes som enkeltstående tilvalg på 15, 30 eller 45 ECTS-point. Bachelortilvalget i Portugisiske og Brasilianske Studier omfatter derudover 30 ECTSpoint propædeutisk sprogundervisning jf. studieordningen for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen, 11, Modul 1 og 3. Stk. 2. Minimum 30 ECTS-point af bachelortilvalget skal tages uden for det centrale fag. Stk. 3. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, må højst bestå 15 ECTS-point fra denne studieordning: Emne om identitet, Emne om Portugal, Emne om den portugisisktalende verden, Formidling af portugisisk grammatik: Frit emne eller Frit tilvalgsemne. Stk. 4. Bachelortilvalget i Portugisiske og Brasilianske Studier omfatter følgende moduler: Modul (uddannelsesdel) Modul 1: Introduktion til områdestudier og den portugisisk talende verden 15 ECTS-point Modul 2: Brasiliens identitet 15 ECTS-point Fagelement (fagtype) Introduktion til områdestudier HPOB10401E Introduktion til den portugisisktalende verden HPOB10411E Det brasilianske samfund: Debatter og stemmer HPOB10421E Emne om identitet HPOB10431E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern med én eksaminator Bestået/Ikke bestået Bunden skriftlig hjemmeopgave (teamprojekt) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern m.fl. eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave (teamprojekt og logbog) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern m.fl. eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis) Intern m.fl. eksaminatorer 7-trins-skalaen 5

6 6 Modul 3: Den portugisisktalende verden 15 ECTS-point Emne om Portugal HPOB10441 Emne om den portugisisktalende verden HPOB10451E Formidling af portugisisk grammatik: Frit emne HPOB10461E Frit tilvalgsemne HPOB0471E Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis) Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis) Ekstern 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 10. Bachelortilvalgets moduler Modul 1: Introduktion til områdestudier og den portugisisktalende verden 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af vigtigheden af tværfaglig og transfaglig forskning for at forstå et kulturelt og sprogligt område de centrale begreber inden for de relevante dele af humaniora og samfundsvidenskabens grundlæggende felter problembaseret læringsmetode og kollaborativt teamprojektarbejde akademiske konventioner online ressourcer inden for modulets faglige felter. Færdigheder i at anvende kritisk informationssøgning, præsentationsteknik, dokumentation i bibliografier m.m. deltage i teamarbejde hvor forskningsprocessen er delvist tilrettelagt af underviser bruge fagets grundlæggende terminologi formidle faglig viden både mundtligt og skriftligt evaluere andres formidling og give konstruktiv kritik samt modtage kritik fra andre formidle viden om de portugisisktalende lande og grupper af portugisisktalende i verden udfærdige en litteraturliste baseret på faglige kriterier i korrekt akademisk form. Kompetencer i at indgå i et kollaborativt teambaseret projektarbejde reflektere kritisk over egne arbejdsprocesser udvise basal indsigt i de akademiske redskaber og brugen af dem. 6

7 7 Introduktion til områdestudier Introduction to Area Studies Aktivitetskode: HPOB10401E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Særlige bestemmelser Eksaminanden kan formidle og anvende viden om og forståelse af centrale videnskabelige teorier behandlet i modulet beherske fagets grundlæggende terminologi formidle faglig viden både skriftligt og mundtligt evaluere andres formidling og give konstruktiv kritik anvende passende redskaber til informationssøgning inden for områdestudier udfærdige en litteraturliste baseret på faglige kriterier i korrekt akademisk form. Holdundervisning med aktiv deltagelse (dvs. diskussioner, oplæg). Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve med én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller portugisisk. Omfang ved syge-/omprøve: 48 timer; 6-8 normalsider. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Den aktive undervisningsdeltagelse er dels aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen, dels normalt 5 godkendte skriftlige resumeer, 1 mundtligt oplæg og 3 evalueringer af andre studerendes oplæg. 7

8 8 Introduktion til den portugisisktalende verden Introduction to the Portuguese-speaking World Aktivitetskode: HPOB10411E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan redegøre på grundlæggende niveau for Portugals rolle som global aktør i tidligere århundreder ved hjælp af begreber og teorier fra introduktionskurset til områdestudier redegøre på grundlæggende niveau for sammenhængen mellem politisk og økonomisk ekspansion (f.eks. kolonisering, slaveri og migration) og udbredelsen af kultur og sprog, ved hjælp af begreber og teorier fra introduktionskurset til områdestudier som medlem af et team medvirke til at identificere væsentlige problemer eller interessefelter inden for den portugisisktalende verden ved inddragelse af en bred vifte af teksttyper samt litterære tekster (oversat fra portugisisk) formidle viden om portugisisktalende grupper eller lande anvende akademiske redskaber, som f.eks. tidsskrifter og faglitteratur vurdere og anvende passende redskaber til informationssøgning inden for den portugisisktalende verden udfærdige en litteraturliste baseret på faglige kriterier i korrekt akademisk form. Undervisningen gives i form af holdundervisning og i tilknytning hertil problembaseret læring. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave (teamprojekt) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Samme prøveform. Bedømmelse: Intern prøve med flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller portugisisk. Omfang: En uge; 5-7 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 deltager) med individuel bedømmelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave (teamprojekt). Syge-/omprøve: Samme prøveform. Bedømmelse: Intern prøve med flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller portugisisk. Omfang: En uge; 8-10 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 deltager) med individuel bedømmelse. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse omfatter normalt 1 godkendt mindre mundtligt oplæg og 2 skriftlige opgaver. Teamprojektet udføres normalt af 2 til 4 deltagere. Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag optræde som en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Ved to deltagere øges sidetallet med 50 %; ved tre deltagere med 100 %; ved fire deltagere med 150 %. 8

9 9 Modul 2: Brasiliens identitet 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af videregående tvær- og transdisciplinære perspektiver i forskning og analyse centrale emner i den brasilianske samfundsdebat informationssøgningsstrategier indenfor temaer, der vedrører det brasilianske samfund politiske, ideologiske og økonomiske teorier og begreber, der udgør grundlaget for den brasilianske samfundsdebat forbindelsen mellem ideologi og socialpolitik. Færdigheder i at analysere nyere emner og debatter i det brasilianske samfund fra både nyere og historiske perspektiver anvende sin viden om hvordan Brasilien har konstrueret sin identitet (i fagelementet Brasilien som global aktør) anvende sin viden om hvordan forskellige grupper i den portugisisktalende verden har konstrueret deres identitet (i fagelementet Emne om identitet) anvende sin viden om de politiske, ideologiske og økonomiske teorier og begreber, der udgør grundlaget for den nyere brasilianske samfundsdebat til at analysere forbindelsen mellem ideologi og politik redegøre for gennemgående tendenser eller mønstre i den brasilianske historie foretage en multiperspektiveret analyse af en problemstilling ved inddragelse af sociologiske, antropologiske, økonomiske, politiske og litterære tekster undersøge, formidle og vurdere relevansen af forskellige historiske, kulturelle og samfundsfaglige kilder udvælge passende empiri til belysning af problemstillinger reflektere over samarbejdsprocesser, både hvad angår egen og gruppens indsats, og at være i stand til at formidle dette på en kritisk og metodisk måde. Kompetencer i at indgå aktivt i kollaborativt teamarbejde samt være i stand til at reflektere over og beskrive samarbejdsprocesser og problemløsning formidle de politiske, sociale, økonomiske og kulturelle transformationer i Brasilien, som har gjort landet til en global magtfaktor (i fagelementet Brasilien som global aktør) formidle både historiske og nyere identitetsskabende transformationer i den portugisisktalende verden (i fagelementet Emne om identitet) analysere en problemstilling inden for det brasilianske samfund tværfagligt og forklare forsknings- og problemløsningsprocesser anvende udvidede informationssøgningsstrategier. 9

10 10 Det brasilianske samfund: Debatter og stemmer Debates and voices in Brazilian society Aktivitetskode: HPOB10421E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan analysere nyere emner i Brasilien fra både nutidige og historiske perspektiver redegøre for gennemgående tendenser eller mønstre i den brasilianske historie foretage en multiperspektiveret analyse af en problemstilling som teamet definerer under inddragelse af samfundsfaglige tekster, der belyser mindst tre forskellige perspektiver, som f.eks. det antropologiske, det sociologiske, det politiske eller det økonomiske indgå aktivt og konstruktivt i kollaborativt teamarbejde reflektere over og beskrive forsknings- og samarbejdsprocesser såvel som problemløsning, både hvad angår egen og gruppens indsats i teamarbejdet og at være i stand til at formidle dette på en kritisk og metodisk måde udvælge passende empiri til belysning af problemstillinger indsamle litteratur og andet materiale og vurdere dets relevans anvende udvidede informationssøgningsstrategier. Holdundervisning og problembaseret kollaborativt teamarbejde, med mundtlige oplæg og diskussioner. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave (teamprojekt og logbog) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Samme prøveform. Bedømmelse: Intern prøve med flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller portugisisk eller engelsk. Omfang: normalsider (jf. Særlige bestemmelser). Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som gruppeprøve (maks. 5 deltagere) med individuel bedømmelse (jf. Særlige bestemmelser). Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave (teamprojekt og logbog). Syge-/omprøve: Samme prøveform. Omfang: 48 timer, normalsider (jf. Særlige bestemmelser). Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som gruppeprøve (maks. 5 deltagere) med individuel bedømmelse (jf. Særlige bestemmelser). 10

11 11 Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse består normalt af 1 godkendt mundtligt oplæg om nyere debatter og et godkendt første kapitel af logbog, jf. nedenfor. Logbogen omfatter to kapitler. Det første kapitel, som kan inddeles efter den studerendes behov, indeholder registrering af kilder og data (beskrivelse og links), observationer og tænkning, med evt. mind maps, forslag til andre teamdeltagere, osv. Kommentarer behøver ikke være velformulerede sætninger men kan have form af korte notater eller stikord, efter den studerendes valg. Der er intet bestemt sideantal til første del af logbogen, men registrering og evaluering over de enkelte kilder og data skal være løbende, mindst en gang om ugen. Logbogens andet kapitel indeholder kritiske refleksioner over hele lærings-, forsknings- og tankeprocesser og skal udarbejdes mindst to gange: midtvejs i semesteret og sidst i semesteret. Refleksionerne skal være i velformuleret akademisk prosa. Projekt og logbog skrives på dansk, portugisisk eller engelsk. Der gives én karakter: Projekt og logbog vægter hver 50 % af den endelige karakter. Den skriftlige hjemmeopgave består af et udarbejdet teamprojekt (8-10 normalsider ekskl. bibliografi og evt. bilag) og en individuel logbog, hvis andet kapitel (6-8 normalsider, jf. ovenfor) indgår i bedømmelsen. Den skriftlige hjemmeopgave i tilfælde af prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse består af et udarbejdet teamprojekt (10-12 normalsider ekskl. bibliografi og evt. bilag) og en individuel logbog, hvis andet kapitel (6-8 normalsider, jf. ovenfor) indgår i bedømmelsen, samt besvarelse af et af eksaminator stillet spørgsmål. Teamprojektet udføres normalt af 2 til 5 deltagere. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Ved to deltagere øges sidetallet med 50 %; ved tre deltagere med 100 %; ved fire deltagere med 150 %; ved fem deltagere med 200 %. Emne om identitet Free Topic on identity Aktivitetskode: HPOB10431E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan anvende relevante metoder og faglitteratur til at undersøge et emne med relevans for den portugisisktalende verden analysere emnet fra en eller flere samfundsvidenskabelige eller humanistiske vinkler forholde sig kritisk til enten diskurs eller kildemateriale og demonstrere dette i en skriftlig fremstilling formidle sin viden og konklusioner i overensstemmelse med konventionerne for akademiske fremstillinger. I henhold til beskrivelsen af den udbudte undervisning. 11

12 12 Særlige bestemmelser Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis). Bedømmelse: Intern prøve med flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk, portugisisk eller engelsk. Omfang: 30 minutter inklusive votering. Synopsis er på 3-5 normalsider, ekskl. bibliografi. Hjælpemidler: Synopsen samt det opgivne pensum. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsis. Fremlæggelsen (5-10 min.) efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Synopsis indgår i vurderingen med 1/3 vægt. Materiale (synopsis) indleveres efter gældende regler senest 14 dage før aflæggelse af den pågældende eksamen. Modul 3: Den portugisisktalende verden 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af udvalgte emner indenfor den portugisisktalende verden og deres betydning i en bredere faglig sammenhæng relevante metoder og faglitteratur til at undersøge emner inden for den portugisisktalende verden. Færdigheder i at præsentere en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer forholde sig kritisk til enten diskurs eller kildemateriale og demonstrere dette i sin fremstilling formidle sin viden og konklusioner i overensstemmelse med konventionerne for akademiske fremstillinger. Kompetencer i at indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig reflekterende til de metoder, der anvendes på det pågældende felt analysere emnet fra en eller flere samfundsvidenskabelige eller humanistiske vinkler. 12

13 13 Emne om Portugal (konstituerende obligatorisk valgfag) Portugal: Free topic (constituent compulsory elective) Aktivitetskode: HPOB10441 Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Særlige bestemmelser Eksaminanden kan anvende relevante metoder og faglitteratur på et konkret empirisk emne vedrørende Portugal analysere emnet fra en eller flere samfundsvidenskabelige eller humanistiske indfaldsvinkler forholde sig kritisk til enten diskurs eller kildemateriale og demonstrere dette i en mundtlig fremstilling formidle sin viden og konklusioner i overensstemmelse med konventionerne for akademiske fremstillinger. I henhold til beskrivelserne af den udbudte undervisning. Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis). Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Ekstern. Eksaminationssprog: Dansk, portugisisk eller engelsk. Omfang: 30 minutter inklusive votering. Synopsis er på 3-5 normalsider. Hjælpemidler: Synopsen samt det opgivne pensum. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsen. Fremlæggelsen (5-10 min.) efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Synopsen indgår i vurderingen med 1/3 vægt. Materiale (synopsis) indleveres efter gældende regler senest 14 dage før aflæggelse af den pågældende eksamen. Emne om den portugisisktalende verden The Portuguese-speaking world: Free topic Aktivitetskode: HPOB10451E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan anvende relevante metoder og faglitteratur på et konkret empirisk emne vedrørende den portugisisktalende verden analysere emnet fra en eller flere samfundsvidenskabelige eller humanistiske vinkler forholde sig kritisk til både diskurs eller kildemateriale og demonstrere dette i en mundtlig fremstilling formidle sin viden og konklusioner i overensstemmelse med konventionerne for akademiske fremstillinger. I henhold til beskrivelserne af den udbudte undervisning. 13

14 14 Særlige bestemmelser Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis). Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Ekstern. Eksaminationssprog: Dansk, portugisisk eller engelsk. Omfang: 30 minutter inklusive votering. Synopsis er på 3-5 normalsider. Hjælpemidler: Synopsen samt det opgivne pensum. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsen. Fremlæggelsen (5-10 min.) efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Synopsen indgår i vurderingen med 1/3 vægt. Materiale (disposition) indleveres efter gældende regler senest 14 dage før aflæggelse af den pågældende eksamen. Formidling af portugisisk grammatik Communicating about Portuguese grammar Aktivitetskode: HPOB10461E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan formidle et veldefineret mindre område inden for den portugisiske grammatik til et veldefineret publikum, under anvendelse af en opgavebaseret tilgang udvælge en formidlingsform, der er tilpasset det givne stof og den givne modtager. a) Den studerende arbejder på egen hånd eller b) den studerende yder støtte til portugisisk-studerende på fagelement Kommunikativ grammatik med tilegnelsen af den portugisiske grammatik med supervision af underviseren af fagelementet Kommunikativ grammatik. Særlige bestemmelser Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave, jf. Særlige bestemmelser. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Ekstern. Eksaminationssprog: Dansk, portugisisk eller engelsk. Omfang: normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Hvis den studerende udarbejder hjemmeopgave som støtte til portugisiskstuderende på fagelement Kommunikativ grammatik (jf. Undervisnings- og arbejdsformer, punkt b), skal hjemmeopgaven beskrive, hvori denne støtte har bestået, og de erfaringer, som den studerende har gjort dermed, herunder overvejelser over, hvilke forklaringsmetoder der skønnes at have den tilsigtede effekt, og hvad der vil kunne forbedres. 14

15 15 Frit tilvalgsemne Free elective topic Aktivitetskode: HPOB10471E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan anvende relevante metoder og faglitteratur til at undersøge et emne med relevans for den portugisisktalende verden analysere emnet fra en eller flere samfundsvidenskabelige eller humanistiske vinkler forholde sig kritisk til enten diskurs eller kildemateriale og demonstrere dette i en skriftlig fremstilling formidle sin viden og konklusioner i overensstemmelse med konventionerne for akademiske fremstillinger. I henhold til beskrivelsen af den udbudte undervisning. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Ekstern. Eksaminationssprog: Dansk, portugisisk eller engelsk. Omfang: normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 11. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på bachelortilvalget. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 4. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at sygeeller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 12. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, ekskl. evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. 15

16 16 Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 13. Studieaktivitet Den studerende skal senest inden udgangen af 1. studieår efter studiestart have deltaget i prøver i et omfang af 60 ECTS-point ( førsteårsprøven ) for at kunne fortsætte uddannelsen. Førsteårsprøven består således af prøver i alle 1. og 2. semesters fagelementer. Stk. 2. Den studerende skal inden udgangen af 2. studieår efter studiestart have bestået samtlige prøver, der indgår i førsteårsprøven (i alt 60 ECTS-point), for at kunne fortsætte uddannelsen. Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav, som er fastsat i medfør af bacheloradgangsbekendtgørelsens 31. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal senest have afsluttet sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, 5 år efter studiestart (maksimal studietid). Stk. 2. Indgår der propædeutik i forbindelse med enten det centrale fag eller tilvalget, skal den studerende senest have afsluttet sin uddannelse efter 5 ½ år ved propædeutik svarende til 30 ECTSpoint og efter 6 år ved propædeutik svarende til 60 ECTS-point. Stk. 3. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser 15. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i bachelortilvalget. Stk. 2. Fagelementer, der indgår i bachelortilvalget og ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 16. Ikrafttræden 2013-studieordningen for bachelortilvalget i Portugisiske og Brasilianske Studier træder i kraft den 1. september 2013 og gælder for studerende, der påbegynder dette tilvalg den 1. september 2013 eller senere. 17. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler, som er fastsat i studieordningen af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 18. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk den 15. maj

17 17 Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 8. juli Studieordningen er rettet af Det Humanistiske Fakultet den 7. maj Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 17

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indoeuropæisk, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Italiensk, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi, 2014-ordningen Rettet og justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 og 2017 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014 Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Filosofi 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Filosofi, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015_2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

asienstudier (japanstudier),

asienstudier (japanstudier), Studieordning for tilvalget i asienstudier (japanstudier), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten,

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, 2012-ordningen Rettet 2013 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fremmedsprogspædagogik,

Fremmedsprogspædagogik, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk,

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 og 2018_2

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 og 2018_2 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere