En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2003 OM NARKOTIKASITUATIONEN I EU OG NORGE Grund til forsigtig optimisme, men det skal ikke få os til at hvile på laurbærrene, advarer Narkotikaagenturet ( LISSABON/FRIGIVELSE KL CET) Til trods for, at der er grund til en vis forsigtig optimisme over for narkotikasituationen i Europa, advarer EU s Narkotikaagentur i dag mod, at vi hviler på laurbærrene. På visse områder er der dukket nye problemer op, lyder det, og der er intet, der tyder på et større fald i narkotikabrugen. Advarslen kommer samtidig med, at Narkotikaagenturet i Lissabon fremlægger sin Årsberetning 2003: Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge i Strasbourg. Agenturets direktør, Georges Estievenart, udtalte følgende i dag: Selv om der er grund til en vis forsigtig optimisme, hvis man ser på narkotikaproblemet i Europa, har vi stadig vanskeligt ved at opnå de fornødne resultater i forbindelse med alvorlig, langvarig stofbrug eller det alarmerende høje antal unge i mange EUlande, der indtager stoffer regelmæssigt. Hertil kommer, at stofbrugen ifølge vore indikatorer udviser en stigende tendens, og at der er dukket nye problemer op, bl.a. øget brug af kokain i visse storbyer. Marcel Reimen, der er formand for Narkotikaagenturets bestyrelse, har videre bemærket: Til positivsiden hører, at der er ved at blive udviklet en mere koordineret strategi over for narkotikaproblemet inden for Europa. Alt tyder på, at der er en større forståelse for, hvilke initiativer der virker, og man har erkendt, at det er et vigtigt led i en effektiv narkotikapolitik at koordinere indsatsen både inden for og på tværs af de enkelte lande. Et hurtigt overblik over narkotikasituationen i EU En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende En række undersøgelser, der blev gennemført i perioden , tyder på, at mindst en ud af fem (20%) af alle voksne europæere har prøvet cannabis mindst én gang i løbet af deres liv. For unge i aldersgruppen år er tallet generelt endnu højere og når i et enkelt tilfælde helt op på 44%. I Spanien ligger det således på 35%, Frankrig 40%, Det Forenede Kongerige 42% og Danmark 44%. Skønnene over nylig brug (inden for det seneste år) ligger for denne aldersgruppe på mellem 5 og 20% i de fleste lande. I den høje ende af skalaen finder vi Spanien (17%), Irland (17%), Det Forenede Kongerige (19%) og Frankrig (20%), hvorimod Sverige (1%), Finland (5%), Portugal (6%) og Norge (8%) placerer sig i den lave ende. Især mange unge mænd har brugt cannabis i lang tid eller inden for det seneste år. Beretningen peger på et nyt problem, som skyldes, at en mindre, men signifikant gruppe nu ser ud til at anvende cannabis regelmæssigt og ofte. En fransk undersøgelse viste i 2001, at over halvdelen af alle 18-årige mænd havde prøvet cannabis, og at 13,8% af dem havde anvendt det ofte over 20 gange i løbet af den seneste måned. (Se pressemeddelelsen om narkotika og unge). Kontaktperson: Kathy Robertson, Medierelationer Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, Lissabon, Portugal Tlf. (351) Fax (351) Nr. 11/2003

2 Agenturet understreger, at der er behov for yderligere undersøgelser af det stigende antal henvisninger til cannabis i de særlige registre for stofmisbrugere i behandling siden Cannabis er nu det stof, der registreres næsthyppigst efter heroin, og det anvendes af 12% af samtlige klienter og 25% af alle nye klienter inden for EU. Europa er stadig verdens største marked for cannabisharpiks (hash), der tegner sig for ca. tre fjerdedele af samtlige beslaglæggelser. Udbuddet af cannabisplanter (marihuana), der er dyrket i EU, er også stigende. Meget tyder på, at styrken af den cannabis, der sælges i EU (indholdet af den psykoaktive ingrediens, tetrahydrocannabinol, THC) i gennemsnit er blevet højere og nu ligger på mellem 5 og 10% for både harpiksog plantesorterne. Nogle prøver er imidlertid betydeligt stærkere. Her når THC-indholdet helt op på 30%. Det risikerer at gå ud over folkesundheden. EU er et nøgleområde for produktion og brug af amfetaminer og ecstasy Europa er stadig et af nøgleområderne for produktion og brug af amfetaminer og ecstasy. Amfetaminer og ecstasy er de illegale stoffer, der anvendes næsthyppigst efter cannabis. Mellem 0,5 og 5% af alle voksne har langtidserfaring med dem. Ecstasy bruges stadig hyppigst blandt unge i de europæiske byer og undersøgelser har vist, at det benyttes meget ofte inden for visse grupper, bl.a. som feststof men der er ikke sket nogen større udbredelse til den øvrige del af befolkningen. Dødsfald som følge af ecstasy har ofte været i mediernes søgelys, men forekommer relativt sjældent, selv om antallet er steget. Stoffet nævnes i under 2% af alle rapporter om narkotikarelaterede dødsfald (det anslås, at der indtraf narkotikarelaterede dødsfald inden for EU i 2000). En tredjedel af de personer, der behandles for stofafhængighed i Finland og Sverige, og 9% af dem, der behandles i Tyskland, anvender amfetaminer men i den øvrige del af EU er der typisk tale om under 1%. Der meldes kun om spredte tilfælde af metamfetaminbrug i EU, selv om anvendelsen af dette stof og problemerne med det har været stigende i Asien og USA. I betragtning af de store problemer, man har med stoffet i andre dele af verden, og den alvorlige trussel, det udgør mod folkesundheden, er der imidlertid grund til at være særlig opmærksom på det inden for EU. Der skete en markant stigning i beslaglæggelserne af amfetamin og ecstasy inden for EU i løbet af det seneste tiår, men niveauet synes nu at ligge mere stabilt. Næsten 99% af alle tabletter, der i løbet af det seneste beretningsår blev analyseret i Tyskland, Spanien, Portugal, Det Forenede Kongerige og Norge, indeholdt MDMA eller de nært beslægtede stoffer MDEA og MDA, men andre stoffer forekom også fra tid til anden. Gennemsnitsprisen på ecstasytabletter faldt i de fleste lande i Kokain udbredt bekymring i EU Stigende brug af kokain har vakt bekymring i næsten alle lande. Undersøgelser tyder på stigende anvendelse i Det Forenede Kongerige og i mindre grad i Danmark, Tyskland, Spanien og Nederlandene. Dataene for perioden viser, at mellem 1 og 9% af alle unge i alderen fra 15 til 34 år har langtidserfaring med kokain. Kokainbrugen er centreret om storbyerne, hvilket betyder, at stigningerne ikke nødvendigvis afspejles korrekt i de nationale data. Toksikologiske fund i forbindelse med overdoser, stofbeslaglæggelser og undersøgelser af højrisikogrupper tyder også på, at brugen er steget. Det samlede antal kokainbeslaglæggelser inden for EU har været støt stigende siden 1980 erne. I 2001 sås en markant stigning. Gadepriserne har i de senere år været uændrede eller faldende i alle lande, men i Norge steg de. Kokainens renhedsgrad har generelt været stabil i alle medlemsstater, men for 2001 er der dog indberettet stigninger i Danmark, Tyskland, Portugal og Det Forenede Kongerige. Frekvensen af kokainmisbrugere, der søger behandling, er relativt høj i Nederlandene (30%) og Spanien (19%), men lavere i Tyskland, Italien, Luxembourg og Det Forenede Kongerige (6 7%), formentlig som Årsberetning 2003: Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge 2

3 følge af forskelle i de tilbud, der findes inden for behandling for kokainbrug. Crack (og freebase) er stadig ikke særlig udbredt inden for Europa. Disse stoffer anvendes primært i marginaliserede grupper i visse byer bl.a. i Tyskland, Nederlandene og Det Forenede Kongerige hvor de er skyld i alvorlige, men meget lokalt forankrede problemer. Halvdelen af landene melder om stigninger i deres skøn over problematisk stofbrug Det største antal problematiske stofbrugere findes i de fleste lande blandt kroniske brugere af opiater, undtagen i Sverige og Finland, hvor amfetaminer spiller en vigtig rolle. De nationale skøn over forekomsten af problematisk stofbrug ligger på mellem 2 og 10 tilfælde pr voksne, hvilket svarer til ca. 1 1,5 mio. europæere. De højeste tal ses i Italien, Luxembourg, Portugal og Det Forenede Kongerige (6 10 tilfælde pr voksne). Tallene er lavest i Tyskland, Nederlandene og Østrig (3 tilfælde pr voksne). Det er vanskeligt at komme med et skøn, og resultaterne skal tages med et vist forbehold, men de foreliggende data tyder på, at der er sket en stigning siden midten af 1990 erne i mindst halvdelen af de 16 rapporterende lande. Ud af disse lande har de otte meldt om højere skøn over problematisk stofbrug. Det drejer sig om Tyskland, Spanien, Italien, Luxembourg, Finland og Sverige (og for intravenøs stofbrug Belgien og Norge). Ca. 60% af det anslåede antal problemstofbrugere er intravenøse stofbrugere (mellem og ). Op igennem 1990 erne blev der i visse lande færre sprøjtemisbrugere blandt opiatbrugere i behandling, men faldet var beskedent, og i enkelte tilfælde steg antallet. Sygdomsforebyggelse er stadig altafgørende Der er store variationer i hiv-forekomsten blandt intravenøse stofbrugere inden for EU. I Det Forenede Kongerige er ca. 1% af dem smittet med hiv, men i Spanien over 30%. I en række lande var der lokale forekomster på over 25% i forskellige miljøer. Tallene skyldes hovedsagelig gamle epidemier, men der rapporteres også om visse stigninger. Forebyggelse spiller en altafgørende rolle for beskyttelsen af personer, der har et seksuelt forhold til eller deler sprøjter med smittede intravenøse stofbrugere. Selv om de nationale data for hiv-forekomsten stort set holder sig på samme niveau, kan de dække over betydelige variationer lokalt og mellem bestemte grupper. Der meldes i de seneste år om et stigende antal hiv-smittede blandt intravenøse stofbrugere i visse regioner og byer i Spanien, Irland, Italien, Nederlandene, Østrig, Portugal, Finland og Det Forenede Kongerige. Det påpeges i beretningen, at de langsigtede omkostninger som følge af hepatitis C-infektioner, både i form af sundhedsudgifter og personlige omkostninger, må forventes at blive betydelige. Udbredelsen blandt såvel nuværende som tidligere intravenøse stofbrugere er meget stor i alle lande (40 90%). Høje smitteniveauer blandt unge intravenøse stofbrugere tyder på, at mange stadig pådrager sig hepatitis C-virus kort tid efter, at de er begyndt at sprøjte sig, og det understreger behovet for en tidlig indsats. De fleste ofre for overdoser er unge I de seneste ti år har det samlede antal årligt indberettede narkotikadødsfald i EU og Norge varieret fra til 9 000, og tendensen er stigende. De fleste ofre er personer i tyverne og trediverne. Der påvises opiater hos de fleste dødsofre (over 80%), ofte i kombination med andre stoffer, såsom alkohol, benzodiazepiner eller kokain. Samtidig indtagelse af alkohol eller beroligende stoffer udgør en særlig risiko i forbindelse med heroinoverdoser. Det samme gør tolerancetab, hvilket ses af de mange overdoser blandt personer, der løslades fra fængslerne. Årsberetning 2003: Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge 3

4 Initiativer til bekæmpelse af narkotikaproblemet hovedlinjer Strategiske og retlige tiltag vinder frem Narkotikapolitikkerne i EU og Norge er ifølge beretningen rettet mod resultater og konkrete målsætninger. Størsteparten af de omhandlede seksten lande har fastlagt narkotikastrategier og koordineringsordninger, men evalueringen af resultater er stadig ikke tilstrækkelig. Landene arbejder fortsat på at ændre lovgivningen med henblik på at lette behandlingen og rehabiliteringen af stofbrugere og narkomaner (bl.a. Tyskland, Grækenland, Luxembourg og Finland). Der er også indført mere effektive systemer til overvågning af narkotikahandelen som led i en generel forøgelse af sikkerheden inden for Europa. Der er f.eks. indført mere vidtgående retlige beføjelser til at overvåge og kontrollere data- og telekommunikation i Danmark, Portugal og Finland, og i Nederlandene er det blevet tilladt at tage røntgenbilleder og foretage ultralydsskanning af enhver, der mistænkes for at have slugt små pakker med narkotika. I løbet af det seneste år er der i visse EU-lande (Danmark, Irland, Nederlandene og Det Forenede Kongerige) truffet lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at minimere stofbrugens sociale følgevirkninger ved at indføre strengere kontrol med forstyrrelser af den offentlige orden og offentlig ulempe. Adgangen til substitutionsbehandling øget med en tredjedel i de seneste fem år Adgangen til substitutionsbehandling er i de seneste fem år øget med 34% inden for EU og Norge. Ca stofbrugere er nu under substitutionsbehandling i de 16 lande. Over 60% (ca ) af disse behandlingspladser findes i Spanien, Frankrig og Italien. Den største udvidelse af behandlingstilbuddene er sket i de lande, hvor der oprindelig var færrest tilbud (bl.a. Grækenland, Irland, Portugal, Finland og Norge). Metadon er ubetinget det mest benyttede substitutionsstof, men buprenorphin anvendes også i stigende grad. I Det Forenede Kongerige benyttes der allerede lægeordineret heroin, i Tyskland gøres der videnskabelige forsøg med det, og Spanien er ved at forberede en række forsøg. Skadesreduktion har vundet stor udbredelse Foranstaltninger, der skal forebygge og begrænse narkotikarelaterede sundhedsskader, er blevet en fast bestanddel af de europæiske initiativer på narkotikaområdet. Sprøjtebytteordninger, der skal forhindre spredning af smitsomme sygdomme i forbindelse med intravenøs stofbrug, har vundet stor udbredelse og tilbydes nu i vidt omfang i EU og Norge, men i mindre omfang i Grækenland og Sverige. Adgangen til sterilt udstyr er generelt blevet yderligere forbedret i løbet af de seneste fem år. Det er kun de spanske fængsler, der systematisk anvender sprøjtebytteordninger. Siden midten af 1990 erne er erfaringsgrundlaget for, hvilke medicinske og uddannelsesmæssige foranstaltninger der forebygger narkotikarelaterede dødsfald, vokset betydeligt, og en reduktion i antallet af dødsfald anses i stigende grad for at være et opnåeligt mål. Færre narkotikarelaterede dødsfald indgår som et af de vigtigste indsatsområder i de nye nationale narkotikastrategier i Tyskland, Grækenland, Irland, Luxembourg, Portugal, Finland og Det Forenede Kongerige. De nye tilgange bygger bl.a. på instruering af stofbrugere i, hvordan de bliver opmærksomme på risici og yder førstehjælp for at forhindre dødsfald som følge af overdoser. Der findes desuden overvågede brugerrum i Tyskland, Spanien og Nederlandene. Som noget nyt ydes der nu også medicinsk bistand i form af lavtærskeltilbud, navnlig til stofbrugere, der er hjemløse eller har en ustabil tilværelse. Årsberetning 2003: Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge 4

5 Forebyggelse i skolerne fokus på kvalitet Det skolebaserede forebyggende arbejde udgør stadig kernen i den indsats, der er rettet mod unge, typisk i førteenagealderen. Til trods for et omfattende materiale om effektiv forebyggelse i skolerne sakker de fleste lande bagud i praksis. Kun få lande, heriblandt Spanien, Grækenland og Irland, iværksætter sådanne programmer systematisk i skolernes læseplaner. Frankrig og Sverige beretter om, at de er i færd med at revurdere den skolebaserede forebyggelse i lyset af videnskabelige kriterier, og kritiserer åbent de nuværende aktiviteter, der ikke bygger på bedste praksis. Dårlige behandlingstilbud i det kriminalretlige system Det fremgår af beretningen, at det er sjældent, at stofbrugere i fængslerne får del i de behandlings- og skadesreduktionsforanstaltninger, der er almindelige i den øvrige del af samfundet. Nye initiativer i strafferetspolitikken er ved at bane vej for alternativer til indespærring af stofbrugere, der i stedet pålægges delvis behandlingstvang eller samfundstjeneste ud fra tanken om, at det gør det lettere at opfylde deres behov. De alternative løsninger gør det også muligt at undgå, at unge stofbrugere kommer i berøring med kriminelle indsatte. Der foreligger dog stadig ingen videnskabelige beviser for, at de virker efter hensigten. Den akutte overbelægning i fængslerne har forstærket behovet for alternative løsninger. Alarmerende mangel på evaluering Ifølge beretningen evalueres nyskabende og kontroversielle initiativer ofte mere systematisk inden for EU end de mere traditionelle former for forebyggelse og behandling. Europa-Kommissionen noterede i sin midtvejsevaluering af EU s narkotikahandlingsplan ( ) fra 2002, at medlemsstaterne er begyndt at lægge større vægt på begrænsning af efterspørgslen, men beklagede også, at initiativerne ofte ikke bedømmes rutinemæssigt. Udvalgte problematikker Den nye årsberetning fokuserer på tre særlige problematikker, nemlig narkotika- og alkoholbrug blandt unge (se pressemeddelelsen herom), social udstødelse og reintegration samt offentlige udgifter til efterspørgselsbegrænsende initiativer. Social udstødelse og reintegration komplicerende faktorer Beretningen fokuserer både på stofbrug blandt socialt udstødte befolkningsgrupper (indsatte i fængsler, indvandrere, hjemløse, sexarbejdere og udsatte unge) og på social udelukkelse blandt narkomaner. En række undersøgelser har vist, at op til 54% af de indsatte angiver at have taget stoffer, mens de sad i fængsel, og op til 34% angiver, at de har sprøjtet sig. Der er intet videnskabeligt belæg for, at stofbrugen er højere blandt indvandrere end i befolkningen som helhed. Visse undersøgelser af specifikke etniske minoritetsgrupper har dog kunnet påvise en højere andel af problematiske stofbrugere. Medvirkende faktorer er arbejdsløshed, mangel på økonomiske ressourcer, boligproblemer og sproglige problemer. Danmark, Frankrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige beretter om, at op til 80% af de hjemløse, der bor på herbergerne, er narkomaner, og at endnu flere af dem, der lever på gaden, er det. Blandt de hjemløse er heroin det hyppigst anvendte stof. Med hensyn til social udstødelse blandt narkomaner bemærkes det i beretningen, at over 50% af samtlige klienter, der var i behandling inden for EU i 2001, havde begrænset skolegang, og at mange af dem selv havde valgt at gå ud af skolen eller var blevet smidt ud. Arbejdsløshedsprocenten er højere blandt stofbrugere end i befolkningen som helhed 47% blandt stofbrugende klienter sammenlignet med 8% i befolkningen som helhed. Op til 77% af de klienter, der er i behandling, lever af sociale ydelser, og det er også almindeligt at have gæld. Narkomanernes livsbetingelser er ofte meget dårlige. 10% af klienterne lever under ustabile boligforhold, og 8% bor på institution. Det anslås, at Årsberetning 2003: Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge 5

6 indtil 29% af alle narkomaner er hjemløse. Initiativerne til integrering af stofbrugere i samfundet består af en række foranstaltninger, der skal forbedre stofbrugernes uddannelses-, bolig- og beskæftigelsesmæssige situation. Disse initiativer henvender sig ofte også til andre socialt udstødte grupper. Offentlige udgifter det anslås, at der er brugt mindst 2,3 mia. EUR Beretningen gennemgår de 15 EU-medlemsstaters og Norges direkte offentlige udgifter til begrænsning af narkotikaefterspørgslen i Til trods for de begrænsede data, der findes på området, anslår Narkotikaagenturet, at udgifterne beløb sig til mindst 2,3 mia. EUR, men det reelle tal kan være betydeligt højere. Sammenligner man udgifterne til efterspørgselsbegrænsende initiativer inden for forebyggelse og behandling, gik langt de fleste af midlerne til behandling. Det fremgår af beretningen, at politikerne viser stigende interesse for at gå de offentlige budgetter efter i sømmene, både som grundlag for beslutningstagning og måling af resultater. Undersøgelsesstrukturerne og informationssystemerne på dette område er imidlertid stadig utilstrækkelige og bør udvikles yderligere, hvis der skal opnås nøjagtige tal for de samlede udgifter til narkotikabekæmpelse inden for Europa. Noter til redaktører Årsberetning 2003: Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge (findes på de 11 EU-sprog samt norsk på Annual report 2003: the state of the drugs problem in the acceding and candidate countries to the European Union (findes på engelsk på Pressemeddelelser kan downloades fra Årsberetning 2003: Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge 6

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER Tegn på fremskridt: fald i antallet af narkotikadødsfald, nye tilfælde af HIV-infektioner og heroinbrug, men voksende bekymring for stigningen i brugen af andre narkotiske

Læs mere

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER fra EU s Narkotika-agentur i Lissabon VIGTIGT: MÅ FØRST OFFENTLIGGØRES EFTER KLOKKEN 12.00 (CET) ONSDAG DEN 11. OKTOBER Årsberetning om Narkotikasituationen i EU 2000 PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde (23.11.2006, LISSABON) Prisen på illegale stoffer på gaden i Europa er faldet i de seneste

Læs mere

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL. 11.00 CET DEN 23.11.2006 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og

Læs mere

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis ÅRSBERETNINGEN FOR 2004:»UDVALGTE TEMAER«EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis (25.11.2004 LISSABON OFFENTLIGGØRELSE KL. 10.00 CET/Bruxelles tid) De specialiserede

Læs mere

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2003: NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ÅRSBERETNING 2003 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst« STOFFER PÅ ET EUROPÆISK MARKED I FORANDRING EMCDDA-ANALYSE 2014 Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«(27.5.2014, LISSABON, MÅ IKKE

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union ISSN 1609-6096 2001 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union E.M.C.D.D.A. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug DA Juridisk meddelelse Denne publikation

Læs mere

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE DA ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører

Læs mere

Ændring til Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union, 2000 (den ændrede tekst er understreget)

Ændring til Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union, 2000 (den ændrede tekst er understreget) Ændring til Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union, 2000 (den ændrede tekst er understreget) Side 18, under underrubrikken Udviklingstendenser med hensyn til narkotikarelaterede dødsfald

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Polydrug use. EMCDDA 2002 selected issue. In EMCDDA 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway

Polydrug use. EMCDDA 2002 selected issue. In EMCDDA 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Polydrug use EMCDDA 2002 selected issue In EMCDDA 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Kapitel 3 Udvalgte problematikker Dette kapitel kommer ind på tre

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

ISSN Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge

ISSN Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge ISSN 1609-6096 2002 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge DA Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Læs mere

Cocaine and base/crack cocaine

Cocaine and base/crack cocaine Cocaine and base/crack cocaine EMCDDA 2001 selected issue In EMCDDA 2001 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union Kapitel 3 Udvalgte aspekter Dette kapitel kommer ind på tre

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union 1999 Legal notice Hverken Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) eller enkeltpersoner eller virksomheder,

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1

ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 EU's Narkotikaovervågningscenter udtrykker bekymring over et komplekst marked for centralstimulerende stoffer og store mængder pulvere og piller (15.11.2012, LISSABON

Læs mere

EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig

EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig (31.5.2016, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL. 10.00 WET/Lissabontid)

Læs mere

EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem

EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2015 20 ÅRS OVERVÅGNING EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem (4.6.2015, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL. 10.00 WET/Lissabontid) Nye

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0098(CNS) 11. november 2002 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets henstilling om forebyggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af grænsekontrol på linje med, hvad der kendes fra andre Schengenlande

Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af grænsekontrol på linje med, hvad der kendes fra andre Schengenlande 2007/2 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. december 2007 af Morten Messerschmidt (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mia Falkenberg

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2000 KOM(2000) 737 endelig om ketamin i henhold til den fælles aktion vedrørende nye former

Læs mere

Drug and alcohol use among young people

Drug and alcohol use among young people Drug and alcohol use among young people EMCDDA 23 selected issue In EMCDDA 23 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Kapitel 3 Udvalgte problematikker Dette kapitel

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug 1998 Resumé og centrale aspekter Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union, 1998 N N Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug 98 LEGAL NOTICE Hverken Det Europæiske

Læs mere

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2006 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA DA ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA2006 Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europæisk narkotikarapport

Europæisk narkotikarapport Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug da,. Europæisk narkotikarapport EUROPEAN DRUG REPORT 2013 Trends and developments ISSN 2314-9043 Tendenser og udvikling 2013 Det Europæiske

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Data 1. halvår 008 Data for SundhedsTeam januar-juli 008 Generelle bemærkninger. Hermed fremlægges data

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORBEREDENDE 12. juli 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark

Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Christian Tjagvad, Helle Petersen, Birgitte Thylstrup, Stian Biong, Thomas Clausen Introduktion Metode Resultater Introduktion

Læs mere

Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat er store forskelle

Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat er store forskelle SAMMENDRAG De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige resultater på folkesundhedsområdet. Den forventede levetid ved fødslen i EU-landene er steget med mere end seks år siden 1980 og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2013 COM(2013) 436 final 2013/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Udkast RÅDETS

Læs mere

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Inger Marie Bernhoft, Tove Hels og Kira Janstrup Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Kirsten Wiese Simonsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling DA Europæisk ISSN 2314-9043 narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2005 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA DA ÅRSBERETNING 2005 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika

Læs mere

Infectious diseases. EMCDDA 2001 selected issue. In EMCDDA 2001 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union

Infectious diseases. EMCDDA 2001 selected issue. In EMCDDA 2001 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union Infectious diseases EMCDDA 21 selected issue In EMCDDA 21 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union Udvalgte aspekter Politiske spørgsmål I EU er der et marked af fritidsnarkotikaforbrugere

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1h-indol-3-

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 94 Offentligt ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING SITUATIONEN I EUROPA

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 94 Offentligt ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING SITUATIONEN I EUROPA Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 94 Offentligt ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2011 SITUATIONEN I EUROPA ÅRSBERETNING 2011 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA Retlig meddelelse Denne

Læs mere