Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17)"

Transkript

1 Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr ) Udbud af styk nye aktier a nominelt DKK 10 til DKK 10 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:9 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud ( Udbuddet ) af styk nye aktier a nominelt DKK 10 (de Udbudte Aktier ) i Alm. Brand A/S ( Selskabet og sammen med dets direkte og indirekte ejede datterselskaber, associerede virksomheder og andre kapitalbesiddelser Alm. Brand eller Koncernen ) med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor) i forholdet 1:9. Umiddelbart forud for Udbuddet udgør Selskabets registrerede aktiekapital nominelt DKK bestående af styk aktier a nominelt DKK 10. I henhold til bemyndigelsen, som er optaget i 3a i Selskabets vedtægter, har bestyrelsen ( Bestyrelsen ) 3. december 2010 truffet beslutning om at forhøje Selskabets aktiekapital med nom. DKK ( styk Aktier a nom. DKK 10). Efter gennemførelsen af Udbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre DKK , fordelt på styk Aktier a nominelt DKK december 2010 kl (dansk tid) ( Tildelingstidspunktet ) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S ( VP ) som aktionær i Selskabet ( Eksisterende Aktionærer ) få tildelt ni (9) tegningsretter ( Tegningsretter ) for hver Eksisterende Aktie. For hver en (1) Tegningsret er indehaveren berettiget til at tegne et (1) styk Udbudt Aktie mod betaling af DKK 10 pr. Udbudt Aktie ( Udbudskursen ), hvilket er lavere end slutkursen for Aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX ) 2. december 2010 på DKK 36,2 pr. Aktie. Handelsperioden for Tegningsretterne ( Handelsperioden for Tegningsretter ) løber fra 6. december 2010 til 17. december 2010 kl (dansk tid). Tegningsperioden for de Udbudte Aktier ( Tegningsperioden ) løber fra 9. december 2010 til 22. december 2010 kl (dansk tid). Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Udnyttede Tegningsretter kan ikke tilbagekaldes eller ændres. Tegningsretterne er blevet godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. Såfremt Tegningsretterne til tegning af de Udbudte Aktier ikke ønskes udnyttet, kan Tegningsretterne sælges i Handelsperioden for Tegningsretterne. Udbudte Aktier, der ikke er tegnet af Selskabets Eksisterende Aktionærer ved udnyttelse af deres tildelte Tegningsretter eller af øvrige investorer ved udnyttelse af erhvervede Tegningsretter før Tegningsperiodens udløb ( Resterende Aktier ), kan uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og danske investorer i øvrigt, der inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om at tegne Udbudte Aktier til Udbudskursen. I det tilfælde, at bindende tilsagn afgivet af Eksisterende Aktionærer og danske investorer i øvrigt overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget allokering på basis af en fordelingsnøgle, der besluttes af Bestyrelsen i samråd med Sole Lead Manager. Allokering vil ske på basis af de indkomne tilsagn, uden hensyn til om tegnerne er aktionærer eller ikke-aktionærer. De Udbudte Aktier udstedes i en unoteret midlertidig ISIN-kode. De Udbudte Aktier vil ikke blive handlet og officielt noteret på NASDAQ OMX under den midlertidige ISIN-kode. Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt 30. december 2010, og snarest muligt herefter vil de Udbudte Aktier blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, forventeligt 3. januar En gruppe Eksisterende Aktionærer, herunder Alm. Brand af 1792 fmba og Bestyrelsen, Direktionen og Nøglemedarbejdere (tilsammen benævnt Aktionærgruppen ), har pr. Prospektdatoen afgivet bindende forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om ved udnyttelse af deres respektive Tegningsretter at tegne i alt styk Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK Heraf udgør Alm. Brand af 1792 fmba s andel styk Udbudte Aktier, svarende til et tegningsbeløb på DKK , som indbetales ved, at Alm. Brand af 1792 fmba konverterer sine seniorlån på i alt DKK 900 mio. ydet til Selskabet til aktiekapital og indbetaler DKK kontant. En række investorer, herunder bl.a. Alm. Brand af 1792 fmba, Skandinaviska Enskilda Banken A/S og Realdania (samlet Garantigruppen ) har endvidere pr. Prospektdatoen afgivet bindende garantitilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om tegning af op til styk Resterende Aktier (svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK ), som ikke ved Tegningsperiodens udløb er tegnet af Selskabets Eksisterende Aktionærer og investorer på baggrund af bindende tilsagn eller i henhold til Tegningsretter. Heraf udgør Alm. Brand af 1792 fmbas andel styk Udbudte Aktier, svarende til et garantibeløb på DKK , der i tilfælde af, at garantitilsagnet effektueres helt eller delvist, indbetales med først op til DKK 20 mio. kontant og herefter med op til DKK ved konvertering af Alm. Brand af 1792 fmbas ansvarlige lån ydet til Selskabet til aktiekapital i Selskabet. Aktionærgruppen og Garantigruppen har således afgivet bindende garanti- og forhåndstilsagn om tegning af i alt styk Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK mio. eller 100 % af Udbuddet. De af Garantigruppen afgivne bindende garantitilsagn om tegning af Resterende Aktier indebærer, at de træder tilbage for andre tilsagn. Ved sin deltagelse i Udbuddet gennem bindende forhåndstilsagn vil Alm. Brand af 1792 fmba fastholde sin ejerandel på 58,09 % i Selskabet, som Alm. Brand af 1792 fmba havde forud for gennemførelsen af Udbuddet. Såfremt Alm. Brand af 1792 fmbas bindende garantitilsagn effektueres fuldt ud, vil Alm. Brand af 1792 fmbas ejerandel i Selskabet blive 60,62 %. Aktionærer, der samtidig er indehavere af medarbejderobligationer, som er udstedt af Selskabet med et samlet pålydende på i alt ca. DKK 31,5 mio., vil selskabsretligt have mulighed for at betale for tegning af Udbudte Aktier ved konvertering af sådanne obligationer. Denne konverteringsadgang er imidlertid afskåret, i det konverteringen vil være i strid med båndlæggelsesvilkårene for medarbejderobligationerne. Investorer skal være opmærksomme på, at en investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier indebærer stor risiko. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en beskrivelse af visse forhold, som bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. De Udbudte Aktier kan afregnes gennem Euroclear Bank S.A./N.V. som operatør af Euroclear System ( Euroclear ) og Clearstream Banking S.A. ( Clearstream ). I forbindelse med Udbuddet kan Sole Lead Manager fra begyndelsen af Udbuddet og indtil 30 dage efter de Udbudte Aktiers første noteringsdag gennemføre transaktioner, der stabiliserer eller fastholder kursen på Tegningsretterne (stabiliserende handlinger i relation til Tegningsretterne vil kun ske i Handelsperioden for Tegningsretterne), de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier på et højere niveau, end der ellers ville være gældende. Sole Lead Manager er ikke forpligtet til at foretage stabilisering. Såfremt sådanne transaktioner indledes, kan de afbrydes på ethvert tidspunkt. Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark og en privatplacering i visse andre jurisdiktioner. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Sole Lead Manager skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i nogen andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Sole Lead Manager kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af sådanne restriktioner i henhold til gældende lovgivning forventer Selskabet, at nogen eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne få Prospektet udleveret og muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte Aktier. Selskabet foretager ikke noget udbud eller opfordring til nogen person under nogen omstændigheder, der kan være ulovligt. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af Tegningsretterne og ethvert udbud og/eller salg af de Udbudte Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i Securities Act ( Regulation S ). Det danske Prospekt indeholder erklæringer fra Selskabets uafhængige revisor og Sole Lead Manager, som ikke er indeholdt i eller indarbejdet ved henvisning i den engelske oversættelse. Dette Prospekt er dateret 3. december 2010 ( Prospektdatoen ). Sole Lead Manager

2 Ansvar og erklæringer Ansvar og erklæringer Ledelsens erklæring Alm. Brand A/S er ansvarlig for Prospektet i henhold til dansk lovgivning. Alm. Brand A/S hovedkontor er beliggende i Danmark på Midtermolen 7, 2100 København Ø. Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysninger i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dettes indhold. København, 3. december 2010 Direktion: Søren Boe Mortensen Adm. direktør Bestyrelse: Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen Bestyrelsesformand Gårdejer Boris Nørgaard Kjeldsen Næstformand Adm. direktør Arne Nielsen Bestyrelsesmedlem Statsaut. revisor (med deponeret beskikkelse) Per Frandsen Bestyrelsesmedlem Godsejer Tage Benjaminsen Bestyrelsesmedlem Direktør Jørgen Henrik Christensen Bestyrelsesmedlem Advokat Jan Skytte Pedersen Bestyrelsesmedlem Direktør Per Dahlbom Medarbejdervalgt Erhvervsassurandør Helle Låsby Frederiksen Medarbejdervalgt Personaleforeningsformand Henning Kaffka Medarbejdervalgt Markedschef, Erhverv Susanne Larsen Medarbejdervalgt Bankrådgiver 2 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

3 Ansvar og erklæringer Den uafhængige revisors Prospekterklæring Til læserne af dette Prospekt Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for Alm. Brand A/S, dateret 3. december Selskabets Ledelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet er korrekt gengivet fra koncernregnskabet og årsregnskabet for 2009 (med sammenligningstal for 2008) og årsrapporten for 2007 samt fra kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september Denne erklæring er alene udarbejdet i henhold til dansk praksis og i forbindelse med Alm. Brand A/S offentlige udbud af nye aktier, der søges optaget til notering på NASDAQ OMX, og kan derfor ikke anvendes i anden sammenhæng. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, som vi har påset er korrekt uddraget fra det reviderede koncernregnskab og årsregnskab for 2009 (med sammenligningstal for 2008) og fra den reviderede årsrapport 2007 samt fra kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september For så vidt angår resultatforventninger for 2010 og 2011 har vi påset, at oplysningerne er korrekt gengivet fra de af os undersøgte budgetter for 2010 og Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Baseret på det udførte arbejde skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Alm. Brand A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i koncernregnskabet og årsregnskabet for 2009 (med sammenligningstal for 2008) og årsrapporten for 2007 samt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, er indeholdt i Prospektet. København, 3. december 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Priskorn Statsautoriseret revisor Jens Ringbæk Statsautoriseret revisor ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

4 Ansvar og erklæringer Reference til øvrige erklæringer afgivet af Alm. Brand A/S uafhængige revisor Årsrapporterne for Alm. Brand A/S for 2007 og 2008 samt koncernregnskab, årsregnskab og ledelsesberetning for 2009 Deloitte har revideret de af Ledelsen for Alm. Brand A/S aflagte og offentliggjorte årsrapporter for 2007 og 2008 samt koncernregnskab, årsregnskab og ledelsesberetning for I revisionspåtegningerne har Deloitte udtrykt en konklusion uden forbehold eller supplerende oplysninger. Deloitte har i erklæringen, som fremgår af Prospektet side F-6, med høj grad af sikkerhed erklæret, at de på siderne F-8 til F-72 indeholdte koncernregnskaber for årene 2007, 2008 og 2009 i al væsentlighed er i overensstemmelse med årsrapporterne for 2007 og 2009, som de er uddraget fra. Kvartalsrapport for Alm. Brand A/S for perioden 1. januar 30. september 2010 Deloitte har afgivet reviewerklæring på den af Ledelsen udarbejdede kvartalsrapport for perioden 1. januar september Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Der er ikke foretaget revision eller review af sammenligningstallene for samme periode i Deloitte har i erklæring som fremgår af Prospektet side F-74, med høj grad af sikkerhed erklæret, at det på siderne F-75 til F-80 indeholdte kvartalsregnskab for perioden 1. januar 30. september 2010 med sammenligningstal for samme periode i 2009 i al væsentlighed er i overensstemmelse med kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, som det er uddraget fra. Resultatforventninger for Alm. Brand A/S for 2010 og 2011 Deloitte har afgivet erklæring om de af Ledelsen for Alm. Brand A/S udarbejdede resultatforventninger for 2010 og Erklæringen, som fremgår af side I-119 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. 4 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

5 Ansvar og erklæringer Erklæring fra Selskabets finansielle rådgiver Vi skal hermed bekræfte, i vores egenskab af Sole Lead Manager, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om og skønnet nødvendige fra Alm. Brand og dets revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvning af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. København, 3. december 2010 SEB Enskilda Corporate Finance Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark Filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Sverige ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 2 Resumé 9 Resumé af Udbuddet 15 Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder 21 Selskabets finanskalender 22 Risikofaktorer 23 Generelle oplysninger 35 I. Virksomhedsbeskrivelse I Ansvarlige I Revisorer I Udvalgte regnskabsoplysninger I Risikofaktorer I Oplysninger om Selskabet I Navn og hjemsted I Registreringsdato, lovgivning og tilsyn I Formål I Regnskabsår og regnskabsrapportering I Revisor I Selskabets forretningsmæssige historie og udvikling I Investeringer I Forretnings- og markedsbeskrivelse I Introduktion I Alm. Brand før og efter den finansielle krises indtræden I Strategi I Koncernens samlede kapitalberedskab og kapitalmålsætning I Strategisk agenda for hvert af Koncernens forretningsområder I Skadeforsikring I Bankvirksomhed I Livsforsikring I Organisationsstruktur I Koncernstruktur I Særlige forhold vedrørende moderselskabet Alm. Brand A/S I Ejendomme, anlæg og udstyr I Faciliteter I Forsikring I Miljøforhold I Gennemgang af drift og regnskaber I Væsentlige elementer i regnskabspraksis I Faktorer der har haft indflydelse på Alm. Brands driftsresultat I Koncernregnskab for 2009, 2008, 2007 og samt for kvartal 2010 og 2009 I Ikke balanceførte forpligtelser I Væsentlige begivenheder efter balancedagen I Kapitalressourcer I Kapitalmålsætning I Lånebehov og finansieringsforhold I Begrænsninger i brugen af kapitalressourcer I Pengestrømsopgørelse I Risiko-, likviditet- og kapitalstyring I Risikostyringsorganisation I Opgørelse af individuelt solvensbehov I Risikostyring I Forretningsrisici I Finansielle risici I Operationelle risici og kontrolmiljø I Basel II og Solvens II - implementeringsplan I Regulatoriske initiativer til sikring af finansiel stabilitet I Bankpakke I I Overgangsordningen (individuel statsgaranti) I Statsligt kapitalindskud/bankpakke II I Aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet I Solvens II I Basel III I Kapitalkravsdirektivet I ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

7 Indholdsfortegnelse 13. Forskning og udvikling, patenter og licenser I Trendoplysninger I Resultatforventninger I Ledelsens erklæring I Den uafhængige revisors erklæring om undersøgelser vedrørende Ledelsens regnskabsmæssige forventninger for 2010 og 2011 for Alm. Brand Koncernen I Metodik og forudsætninger I Resultatforventninger I Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere I Bestyrelsen I Direktionen I Nøglemedarbejdere I Erklæring om slægtskab mellem Bestyrelsen, Direktionen og Nøglemedarbejdere I Erklæring om tidligere levned for Bestyrelsen, Direktionen og Nøglemedarbejdere I Interessekonflikter I Restriktioner vedrørende handel med værdipapirer I Aflønning og goder I Vederlag til Bestyrelse I Vederlag til Direktion og Nøglemedarbejdere I Incitamentsordninger I Bestyrelsens arbejdspraksis I Bestyrelsens og Direktionens arbejdspraksis I Fratrædelsesvilkår for Direktionen og Bestyrelsen I Større Aktionærer I Transaktioner med nærtstående parter I Oplysninger om aktiver og passiver, finansiel stilling og resultater samt udbyttepolitik I Regnskabsoplysninger I Udbyttepolitik I Rets- og voldgiftssager I Væsentlige ændringer i Koncernens finansielle eller handelsmæssige stilling I Yderligere oplysninger I Aktiekapital før og efter Udbuddet I Historisk udvikling i Selskabets aktiekapital I Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter I Særligt vedr. Selskabets hovedaktionær, Alm. Brand af 1792 fmba I Væsentlige kontrakter I Alm. Brand A/S I Alm Brand Forsikring I Alm. Brand Bank I Alm. Brand Liv og Pension I Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer I Oplysninger om tredjemand I Erklæring om korrekt gengivelse I Dokumentationsmateriale I Oplysninger om kapitalbesiddelser I Definitioner og ordliste I Definitioner I Ordliste I Revisions- og kompensationskomité I Erklæring om god virksomhedsledelse I Medarbejdere I Medarbejdersammensætning I Aktie- og optionsbeholdninger I Medarbejderaktier I Medarbejderobligationer I-141 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

8 Indholdsfortegnelse II. Udbuddet II Betaling og levering II Ansvarlige for Udbuddet II Risikofaktorer i forbindelse med Udbuddet II Nøgleoplysninger om kapitalisering og anvendelse af provenu II Erklæring om arbejdskapitalen II Kapitalisering og gældsforhold II Fysiske og juridiske personers interesser i Udbuddet 3.4. Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu II-169 II Oplysninger om de Udbudte Aktier II Værdipapirtype og ISIN-koder II Lovvalg og værneting II Registrering II Valuta II Tegningsretternes og de Udbudte Aktiers rettigheder 4.6. Beslutninger, bemyndigelser og godkendelser 4.7. Udstedelsestidspunkt for Tegningsretterne og de Udbudte Aktier 4.8. Aktiernes og de Udbudte Aktiers omsættelighed 4.9. Dansk lovgivning vedrørende købstilbud, indløsning af aktier og oplysninger om aktiebesiddelser II-171 II-172 II-173 II-173 II Offentlige overtagelsestilbud på Selskabet II Beskatning II Vilkår og betingelser for Udbuddet II Tegningsforhold, Udbudskurs og tildeling af Tegningsretter II Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet II Procedure for udnyttelse af og handel med Tegningsretter Procedure for tegning af Resterende Aktier Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder II-180 II-181 II Overdragelsesbegrænsninger II Hensigt hos større Aktionærer samt medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen II Fordelingsplan II Overtildeling II Udbudskurs II Kursforskel II Placering og garanti II Optagelse til handel og officiel notering II Market making II Stabilisering II ISIN-koder II Sælgende Aktionærer og lock-up II Aktionærer, som har tilkendegivet, at de forventer at sælge deres Aktier eller Tegningsretter 7.2. Lock-up aftaler i forbindelse med Udbuddet II-187 II Omkostninger II Udvanding II Yderligere oplysninger II Rådgivere II Rekvirering af Prospektet II Udbud og provenu II Gennemførelsen af Udbuddet II-178 III. Regnskabsoplysninger F Tegningsperiode II Tilbagekaldelse af Udbuddet II Nedsættelse af tegning II-179 IV. Appendiks A-1 1. Vedtægter A Minimum eller maksimum tegningsbeløb II Tilbagekaldelse af tegningsordrer II-179 Tegningsblanket vedhæftet 8 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

9 Resumé Resumé Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse særlige forhold, som investorer bør overveje, inden der træffes beslutning om erhvervelse eller udnyttelse af Tegningsretterne og/eller tegning af de Udbudte Aktier. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret i afsnittet I.28 Definitioner og ordliste. Introduktion til Alm. Brand Koncernens hovedaktivitet er skadeforsikringsvirksomhed, som i 2009 bidrog med 62 % af Koncernens samlede indtægter. Hovedaktiviteten støttes af de to forretningsområder inden for livs- og pensionsforsikring samt bankvirksomhed. Alm. Brand Forsikring er det fjerde-største skadeforsikringsselskab på det danske marked med samlede bruttopræmieindtægter på DKK 4,7 mia. i 2009 og en markedsandel på ca. 10 % målt på bruttopræmier i Alm. Brand Bank er Danmarks 15. største bank med en markedsandel på ca. 1 % målt på arbejdende kapital på DKK 13,9 mia. ultimo Alm. Brand Liv og Pension er det syvende største kommercielle livs- og pensionsforsikringsselskab på det danske marked med samlede præmier på DKK 0,7 mia. i 2009 og en markedsandel på knap 1 % målt på præmier i Skadeforsikring har aktiviteter inden for alle kundesegmenter undtagen industri og marine. Livsforsikring udbyder forsikringsprodukter og traditionelle opsparingsprodukter, herunder garantiprodukter, mens pensionsopsparing som markedsprodukt udbydes via Alm. Brand Bank. Livsforsikring opererer alene på det kommercielle marked og udbyder således ikke arbejdsmarkedspensioner. Banken vil fremadrettet alene være fokuseret på privatkunder, leasing samt Asset Management og Markets. Alle øvrige aktiviteter er under afvikling. Dette gælder udlån til erhverv og landbrug, handel med pantebreve, udlån til ejendomsudviklingsprojekter samt investeringsengagementer til finansiering af investering i illikvide aktiver, herunder pantebreve. Den finansielle krise påvirkede Koncernens indtjening og udvikling i 2008 og blev særdeles synlig og mærkbar i sommeren Særligt Banken blev negativt påvirket af den finansielle krise og efterfølgende økonomiske afmatning i samfundet. Strategisk agenda for Koncernens forretningsområder Der er formuleret følgende strategiske agenda for hvert af Koncernens forretningsområder med henblik på realisering af Koncernens overordnede strategiske mål. Skadeforsikrings strategiske agenda: Konsolidering efterfulgt af profitabel vækst Reduktion af omkostningsprocenten Reduktion af risici og ændring af vilkår Præmiestigninger i forhold til risiko Skadeforsikring fokuserer frem til udgangen af 2012 på at forbedre indtjeningen pr. kunde betydeligt, således at Alm. Brand kommer på niveau med de bedste store aktører på det danske marked. En stor del af forbedringen forventes at komme via effektivisering af driften og deraf følgende reduktion af omkostningsprocenten. Målet er en forbedring på 2 %-point ultimo 2012 i forhold til ultimo Bankens strategiske agenda: Tilbagevenden til fokus på privatsegmentet og profitabilitet Fokus på privatsegmentet Fokus på Asset Management og Markets aktiviteter med afsæt i Koncernens skadeforsikrings-, livs- og pensionsforsikringsaktiviteter Afvikling af ikke-strategiske forretningsområder Det er målsætningen, at Alm. Brand Bank skal blive en bank med væsentligt reduceret risiko for tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i forhold til i dag. Der fokuseres specielt på at kunne tilbyde attraktive produkter til Skadeforsikrings private kernekunder samt tilbyde ydelser på de finansielle markeder samtidig med opretholdelse af en profitabel forretning. Livsforsikrings strategiske agenda: Business as usual Lavrisiko investeringspolitik Fokus på omkostninger og risiko De seneste års strategi om at udbygge positionen som konkurrencedygtig pensionsudbyder har skabt positive resultater og vil blive fastholdt i de kommende år. ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

10 Resumé Koncernens kapitalberedskab og kapitalmålsætning Koncernen havde pr. 30. september 2010 et samlet kapitalberedskab på DKK 4,4 mia. til at opfylde kapitalmålsætningen. Heraf bestod DKK 1,8 mia. af supplerende kapital i form af hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. Koncernens fremadrettede kapitalkrav efter gældende solvensregler, opgjort pr. 17. november 2010, udgør DKK 4,0 mia., inklusive det individuelle solvensbehov i Alm. Brand Bank på 14,1 %. I forhold til kapitalberedskabet pr. 30. september 2010 er der en overdækning på DKK 0,4 mia. Såvel Selskabet som de enkelte datterselskaber opfylder pr. Prospektdatoen alle gældende lovpligtige kapitalkrav til solvens. Koncernens kapitalberedskab DKKm Koncernegenkapital Immaterielle aktiver -91 Skatteaktiver -665 Supplerende kapital Koncernens basiskapital pr. 30. september Koncernens lovmæssige kapitalkrav pr. 17. november Kapitaloverdækning i forhold til lovmæssige kapitalkrav 415 Kilde: Alm. Brand I tillæg til Koncernens eksisterende kapitalberedskab pr. 30. september 2010 på DKK 4,4 mia. har Selskabets største aktionær, Alm. Brand af 1792 fmba, pr. 22. juni 2010 givet bindende tilsagn om på Selskabets anfordring at yde Selskabet op til DKK 900 mio. i ansvarlig kapital ved konvertering af eksisterende seniorlån og/eller kontant indskud. Forud for Prospektdatoen har Alm. Brand af 1792 fmba indbetalt de DKK 900 mio. til Selskabet som seniorlån, og Selskabet kan på anfordring forlange beløbet konverteret til ansvarligt lån eller konverteret til aktiekapital i forbindelse med en emission i Selskabet. Såfremt Alm. Brand af 1792 fmbas bindende tilsagn om at yde Selskabet DKK 900 mio. i ansvarlig kapital medregnes i Koncernens kapitalberedskab pr. 30. september 2010, ville Koncernens kapitalberedskab således udgøre DKK 5,3 mia. svarende til en kapitaloverdækning på DKK 1,3 mia. i forhold til solvensbehovet opgjort pr. 17. november Der henvises til afsnit I.10 Kapitalressourcer Lånebehov og finansieringsforhold for yderligere beskrivelse af Alm. Brand af 1792 fmbas bindende tilsagn om at yde Selskabet ansvarlig kapital. Alm. Brand af 1792 fmba har pr. 17. november 2010, af de anførte DKK 900 mio., ydet et seniorlån på DKK 600 mio. til Alm. Brand A/S, der herefter ligeledes har tilført DKK 600 mio. i egenkapital til Alm. Brand Bank. Koncernens kapitalberedskab efter Udbuddet DKKm Koncernens basiskapital pr. 30. september Nettoprovenu fra Udbuddet Koncernens basiskapital efter Udbuddet Koncernens lovmæssige kapitalkrav pr. 17. november Kapitaloverdækning i forhold til lovmæssige kapitalkrav Koncernens interne kapitalmålsætning Kapitaloverdækning i forhold til intern kapitalmålsætning -34 Kilde: Alm. Brand Efter Udbuddets gennemførelse med et forventet nettoprovenu på ca. DKK mio. vil Koncernens kapitalberedskab opgjort pr. 30. september 2010 umiddelbart blive forøget til DKK 5,9 mia., hvilket medfører en kapitaloverdækning i forhold til de lovpligtige kapitalkrav opgjort pr. 17. november 2010 på DKK 1,9 mia. Selskabet har tilpasset sin interne kapitalmålsætning til de fremtidige forventede skærpede krav efter Solvens II og Basel III. Tilpasningen af den interne kapitalmålsætning medfører en samlet kapitalmålsætning for Koncernen på ca. DKK 5,9 mia. og indeholder efter Ledelsens vurdering en tilfredsstillende margin i forhold til de lovpligtige kapitalkrav. Efter Udbuddets gennemførelse med et nettoprovenu på ca. DKK mio. vil Koncernens kapitalberedskab være på niveau med den interne kapitalmålsætning under forudsætning af, at det af Alm. Brand af 1792 fmba stillede bindende garantitilsagn ikke effektueres med mere end styk Resterende Aktier (svarende til et samlet tegningsbeløb i henhold til det bindende garantitilsagn på DKK 20 mio.). Såfremt det af Alm. Brand af 1792 fmbas stillede bindende garantitilsagn effektueres, således at Alm. Brand af 1792 fmba efter pro-rata allokering i Garantigruppen tegner flere end styk Resterende Aktier, vil Koncernens kapitaloverdækning i forhold til den interne kapitalmålsætning efter Udbuddets gennemførelse blive reduceret på en krone for krone basis med op til DKK 24 mio. (ved 100 % effektuering af det bindende garantitilsagn og den deraf følgende konvertering af ansvarlige lån til aktiekapital). Der henvises til II.5 Vilkår og betingelser for Udbuddet Placering og garanti Tegningsgaranti og forhåndstilsagn for yderligere beskrivelse af Alm. Brand af 1792 fmbas bindende garantitilsagn. Det er Ledelsens vurdering, at dette er et hensigtsmæssigt niveau med henblik på at sikre Koncernen den nødvendige fleksibilitet under de nugældende volatile markedsforhold. Det er endvidere Ledelsens vurdering, at kapitalbehovet samlet, men især for Banken, vil være faldende i takt med, at Koncernens strategi for dette forretningsområde gennemføres. Ændringer i bruttopræmier i Skadeforsikring og livsforsikringshensættelser 10 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

11 Resumé i Livsforsikring vil kunne påvirke den interne kapitalmålsætning såvel i opad- som nedadgående retning. Der henvises til afsnit I.10 Kapitalressourcer Kapitalmålsætning for yderligere beskrivelse af Koncernens interne kapitalmålsætning. Den endelige udformning af kapitalkravene indeholdt i Solvens II og Basel III regelsættene vil endvidere kunne medføre ændringer i den interne kapitalmålsætning for Koncernen og i de enkelte datterselskaber. Baggrund for Udbuddet I årene op til finanskrisen voksede Koncernens forretningsomfang i overensstemmelse med den daværende strategi. Grundlaget herfor var den strategi, der i 2005 blev lanceret for Koncernens aktiviteter i perioden frem til 2010, Strategi Strategi 2010 var fokuseret på vækst bl.a. gennem krydssalg mellem Koncernens tre forretningsområder, vækst med henblik på at opnå stordriftsfordele samt økonomiske fordele for kunder, der samlede deres finansielle forretninger i Koncernen. Frem til den finansielle krises udbrud voksede Alm. Brand i overensstemmelse med strategien samtidig med, at overskuddet udviklede sig positivt. Koncernens resultat før skat og eksklusive minoriteter steg fra et overskud på DKK 0,7 mia. i 2005 til DKK 1,0 mia. i 2007, svarende til en stigning på mere end 30 %. I Skadeforsikring lå combined ratio i årene 2005 til 2007 i niveauet omkring 90, og præmievæksten var ca. 6 % p.a. Bankens udlån steg i perioden fra DKK 10,7 mia. til DKK 17,1 mia. I sidste halvdel af 2008 blev Koncernen i væsentligt omfang påvirket af den globale finansielle krise og den deraf afledte generelle økonomiske afmatning. Mange års kraftig vækst i den danske økonomi blev i løbet af 2008 vendt til en stærk nedgang og medførte bl.a. en betydelig negativ priskorrektion på det danske ejendomsmarked. Den finansielle krise har påvirket Koncernens datterselskaber i forskelligt omfang. Indtjeningen i Skadeforsikring og Livsforsikring blev således i begrænset omfang påvirket ved en stagnation af præmieindtægterne, faldende investeringsafkast og stigende erstatninger, hvorimod særligt Banken blev væsentligt påvirket af finanskrisen og den efterfølgende økonomiske afmatning. Bankens betydelige eksponering mod det danske ejendomsmarked forstærkede finanskrisens effekt på Banken og medførte betydelige tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve. Banken har således siden 2. kvartal 2008 og frem til udgangen af 3. kvartal 2010 nedskrevet i alt DKK 2,9 mia. på udlån. Ledelsen vurderer, at tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve fra 1. oktober 2010 frem til udgangen af 2012 vil andrage knap DKK 700 mio. Det er dog forbundet med betydelig usikkerhed at vurdere omfanget af tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i Banken i de kommende år som yderligere beskrevet i afsnittet om resultatforventninger nedenfor samt afsnit I.15 Resultatforventninger og afsnittet Risikofaktorer. Samtidig forventes der stigende krav til finansielle virksomheders kapitalgrundlag som følge af Solvens II og Basel III regelsættene. Anvendelse af provenu Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre i alt DKK mio., og nettoprovenuet (bruttoprovenuet efter fradrag af skønnede omkostninger) vil forventeligt udgøre i alt ca. DKK mio. Af det samlede provenu hidrører i alt DKK 900 mio. fra Alm. Brand af 1792 fmbas konvertering af eksisterende seniorlån i forbindelse med tegning af sin forholdsmæssige andel af Udbuddet. Provenuet fra emissionen skal anvendes til at styrke kapitalgrundlaget i Selskabet og skabe et fundament for den fremtidige værdiskabelse i Alm. Brand, herunder: Sikre kapitalgrundlaget i Selskabet herunder at Koncernens datterselskaber også fremadrettet opfylder de forventede øgede krav til kapital som følge af Solvens II og Basel III med en tilfredsstillende margin Sikre, at Selskabet kan nedbringe andelen af gældsfinansiering ved konvertering af seniorlån i Selskabet, ydet af Alm. Brand af 1792 fmba, svarende til i alt DKK 900 mio. Sikre Alm. Brand Bank yderligere tilførsel af kapital i niveauet DKK 600 mio. (i tillæg til kapitaltilførslen på DKK 600 mio. pr. 17. november 2010) i perioden frem til ultimo 2012 til imødegåelse af de allerede udmeldte forventede tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve samt indfrielse af ansvarlige lån på DKK 400 mio. Sikre Alm. Brand øget handlefrihed til at udvikle sin forretning Resultatforventninger De samlede resultatforventninger før skat samt eksklusive tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i Banken udgør: Resultatforventninger til 2010 og 2011 DKKm Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Øvrige aktiviteter Resultat før skat og eksklusive tab og nedskrivninger i Banken Kilde: Alm. Brand ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

12 Resumé Koncernens samlede omsætning forventes i hele 2010 at blive i niveauet DKK 7 mia., og Koncernens samlede resultat før skat og eksklusive tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i Banken for 2010 forventes at udgøre DKK 300 mio. Forventningen til resultat før skat og eksklusive tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i Banken for 2011 på DKK 400 mio. er under forudsætning af, at Udbuddet gennemføres med et nettoprovenu på ca. DKK mio. Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, og der i stedet optages ansvarlig lånekapital, er forventningen til resultat før skat og eksklusive tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i Banken for 2011 DKK 340 mio. Inklusive tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i Banken forventes et mindre, men positivt, overskud før skat for Finanstilsynet gennemførte i oktober og november 2010 en ordinær inspektion af Alm. Brand Bank. I den forbindelse blev tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve samt det individuelle solvensbehov vurderet. Gennemgangen gav anledning til, at Alm. Brand Banks bestyrelse og direktion foretog forøgede nedskrivninger på enkelte større engagementer samt på pantebrevsområdet, herunder pantebrevsinvesteringsengagementer, i 3. kvartal Det er Ledelsens opfattelse, at der primært er tale om en periodeforskydning i forhold til de af Selskabet tidligere udmeldte forventninger til tab og nedskrivninger på udlån samt kredit relaterede tab på pantebreve. Ledelsens forventninger til de fremadrettede tab og nedskrivninger og kreditrelaterede tab på pantebreve i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012 er herudover forøget fra ca. DKK 1,3 mia. til ca. DKK 1,4 mia. Denne forøgelse skyldes en mere forsigtig værdiansættelse af pantebreve og er ikke foranlediget af et stigende restanceniveau. Efter de foretagne nedskrivninger i 3. kvartal 2010 er det Ledelsens vurdering, at de forventede tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i perioden 1. oktober 2010 til 31. december 2012 vil andrage knap DKK 700 mio. I forbindelse med gennemgangen af porteføljen har Alm. Brand Banks bestyrelse og direktion den 17. november 2010 besluttet fremadrettet at øge Alm. Brand Banks individuelle solvensbehov fra 10,5 % (pr. 30. juni 2010) til 14,1 %, svarende til en forøgelse af Alm. Brand Banks kapitalkrav på ca. DKK 0,5 mia. Vurderingen af omfanget af tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve er forbundet med betydelig usikkerhed, hvilket efter Ledelsens vurdering er afspejlet i opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Det individuelle solvensbehov relaterer sig hovedsageligt til den del af Bankens udlånsportefølje, der er under afvikling, og det må forventes, at det individuelle solvensbehov vil blive reduceret i takt med, at porteføljen afvikles. Forventningerne til tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i Banken er baseret på en vurdering af den forventede fremtidige samfundsøkonomiske udvikling i Danmark. Forudsætningerne for estimatet er en konjunkturudvikling med fastholdelse af en mindre positiv vækst i BNP i de kommende år, stort set uændret renteniveau, uændrede boligpriser samt samme niveau af antal arbejdsløse. Da estimatet rækker ud i fremtiden, er det forbundet med betydelig usikkerhed og kan blive væsentligt påvirket af ændrede konjunkturer og øvrige ændringer i forhold, der påvirker Bankens eksisterende udlånsportefølje. Der henvises yderligere til afsnittet Risikofaktorer, herunder risici for yderligere tab. Ledelsen har anmodet såvel Deloitte som KPMG og en af SEB Enskilda udpeget uafhængig tredjepart med kreditbaggrund om hver især at forholde sig til Ledelsens estimat for tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i Banken for perioden 1. oktober 2010 frem til ultimo Denne periode rækker ud over den i øvrigt af Prospektet omhandlede periode, der alene rækker frem til ultimo Baseret på de individuelle afrapporteringer af det udførte arbejde har Ledelsen ikke vurderet, at der er behov for yderligere at ændre det forøgede angivne niveau for forventede tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve frem til ultimo 2012, herunder de i Prospektet indeholdte vurderinger af behovet for nedskrivninger i den i Prospektet indeholdte budgetperiode. Det samlede estimat for tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i perioden 1. oktober 2010 til 31. december 2012 forventes hovedsageligt at relatere sig til den del af porteføljen i Banken, der er under afvikling. Tilsvarende var hovedparten af foretagne tab og nedskrivninger i 2009 og 1. januar til 30. september 2010 relateret til den del af porteføljen, der er under afvikling. Finanstilsynets ordinære inspektion i oktober og november 2010 Som tidligere beskrevet gennemførte Finanstilsynet en ordinær inspektion af Alm. Brand Bank i oktober og november 2010, hvor tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve samt det individuelle solvensbehov blev vurderet. I forbindelse med den ordinære inspektion gennemgik Finanstilsynet ligeledes udvalgte forretningsgange, interne rapporteringer samt dele af Alm. Brand Banks protokoller. I forbindelse med gennemgangen har Finanstilsynet i en rapport til Alm. Brand Banks bestyrelse pr. 30. november 2010 pålagt Alm. Brand Bank en række påbud. De væsentligste påbud vedrører: overholdelse af regler for dokumentation for og opgørelse af nedskrivninger på individuelt vurderede udlån opstramning på administrationen af objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), således at dette sker efter reglerne 12 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

13 Resumé forbedring af beslutningsgrundlaget, særligt i forbindelse med erhvervsengagementer forbedring af datakvaliteten Alm. Brand Banks interne rapportering til Alm. Brand Banks bestyrelse, der i større omfang skal give et helhedsbillede af udlånsporteføljen den løbende overvågning og stillingtagen til af privatengagementer med Ledelsen ( 78-engagementer) Alm. Brand Bank har taget påbudene til efterretning og vil fortsætte arbejdet med at stramme op på procedurer og arbejdsgange med henblik på fremadrettet at efterleve disse påbud. Finanstilsynet skal inden 28. februar 2011 godkende Alm. Brand Banks ledelses plan for opfyldelse af disse påbud. Alm. Brand Banks ledelse har iværksat en række initiativer med henblik på at forbedre procedurer og arbejdsgange, og forventer at kunne efterleve påbudene efter implementering af disse. Ledelsen vurderer ikke, at de omtalte påbud påvirker det udmeldte niveau på tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve og det individuelle solvensbehov yderligere. Risikofaktorer Investorer skal være opmærksomme på, at en investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier indebærer stor risiko. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en beskrivelse af visse forhold, som bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier. Risici forbundet med Koncernens aktuelle situation omfatter bl.a. risici for øgede tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i Banken og deraf følgende øget solvensbehov og risici forbundet med behov for refinansiering af funding i Banken. Udvalgte regnskabsoplysninger De udvalgte hoved- og nøgletal for Koncernen for 2009, 2008 og 2007 er uddraget af Alm. Brands reviderede koncernregnskab og årsregnskab for 2009 (med sammenligningstal for 2008) samt fra den reviderede årsrapport for Koncernregnskaberne er udarbejdet efter IFRS som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Koncernregnskaberne er medtaget i uddrag på side F-8 til F-72. Regnskabsoplysningerne for Koncernen for perioden 1. januar 30. september 2010 med sammenligningstal for samme periode i 2009 er uddraget af den offentliggjorte kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september Kvartalsregnskabet for koncernen er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010 er reviewet. Sammenligningstallene for samme periode i 2009 er hverken revideret eller reviewet. Kvartalsregnskaberne er medtaget i uddrag på side F-75 til F-80. Til Koncernens virksomhed og aktiviteter er knyttet en række risikofaktorer i relation til de enkelte forretningsområder såvel som risici, der relaterer sig til udviklingen på de finansielle markeder og/eller andre risici, der i større eller mindre omfang vil kunne påvirke flere af Koncernens forretningsområder. Blandt de forskellige kategorier af risici, der af Koncernen pr. Prospektdatoen vurderes som væsentlige, kan nævnes: Risici forbundet med Koncernens aktuelle situation Forretningsrisici Finansielle risici Kreditrisici Likviditetsrisici Operationelle risici Andre risici forbundet med Koncernens virksomhed Risici forbundet med Udbuddet ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

14 Resumé Hoved- og nøgletal for Koncernen kvt kvt Resultatopgørelse (DKKm) (urevideret) (urevideret) Præmieindtægter Renteindtægter mv Gebyrindtægter mv Andre indtægter fra investeringsvirksomhed Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Anden indkomst Indtægter i alt Erstatningsudgifter Renteudgifter Andre udgifter fra investeringsvirksomhed Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Erhvervelses- og administrationsomkostninger Andre omkostninger Omkostninger i alt Resultat af afgiven forretning Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Kursreguleringer Pensionsafkastskat Resultat før skat Skat Resultat efter skat Alm. Brands andel af årets resultat før skat Minoritetsinteressernes andel af årets resultat før skat Alm. Brands andel af året resultat efter skat Minoritetsinteressernes andel af årets resultat efter skat kvartal kvartal Balance (DKKm) (urevideret) (urevideret) Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Koncernegenkapital Minoritetsinteresser Aktiver, i alt kvartal kvartal Nøgletal (urevideret) (urevideret) Egenkapitalforretning før skat p.a. -19,9 % -31,0 % -33,4 % 0,9 % 18,0 % Resultat pr. aktie (udvandet) Indre værdi pr. aktie Børskurs/Indre værdi 0,26 0,53 0,44 0,26 1,10 Børskurs ultimo Kilde: Alm. Brand 14 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

15 Resumé af Udbuddet Resumé af Udbuddet Der henvises til Del II Udbuddet for en fuldstændig beskrivelse af Udbuddet. Udsteder Alm. Brand A/S, CVR nr Midtermolen København Ø Danmark Udbuddet Udbudskurs Provenu Udbuddet omfatter styk Udbudte Aktier a nominelt DKK 10 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. De Udbudte Aktier udbydes til DKK 10 pr. Udbudt Aktie. Ved gennemførelse af Udbuddet vil bruttoprovenuet udgøre i alt DKK mio., og nettoprovenuet (bruttoprovenu efter fradrag af skønnede omkostninger for Selskabet vedrørende Udbuddet) vil forventeligt udgøre i alt ca. DKK mio. Alm. Brand af 1792 fmbas deltagelse i Udbuddet indbetales ved, at Alm. Brand af 1792 fmba konverterer sine seniorlån på i alt DKK 900 mio. ydet til Selskabet til aktiekapital og indbetaler DKK kontant. Tegningsforhold Tildeling af Tegningsretter Udbuddet sker i forholdet 1:9, hvilket betyder, at Eksisterende Aktionærer tildeles ni (9) Tegningsretter for hver en (1) Eksisterende Aktie, og at et (1) styk Tegningsret giver ret til tegning af et (1) styk Udbudt Aktie a nominelt DKK december 2010 kl (dansk tid) vil enhver, der er registreret i VP som Aktionær i Selskabet få tildelt ni (9) Tegningsretter for hver 1 (en) Eksisterende Aktie. Fra 6. december 2010 kl (dansk tid) handles Aktierne eksklusive Tegningsretter, forudsat at de pågældende Aktier handles med sædvanlig valør på tre handelsdage. Handel med Tegningsretter Tegningsretterne kan handles på NASDAQ OMX i perioden fra 6. december 2010 kl (dansk tid) til 17. december 2010 kl (dansk tid) og kan udnyttes til tegning af Udbudte Aktier i Tegningsperioden 9. december 2010 kl dansk tid til 22. december 2010 kl (dansk tid). Tegningsperiode Tegningsmetode Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra 9. december 2010 til 22. december 2010 kl (dansk tid). For en beskrivelse af proceduren for udnyttelse og tegning henvises til afsnit II.5 Vilkår og betingelser for Udbuddet - Procedure for udnyttelse af og handel med Tegningsretter. Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre dette gennem deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler i henhold til det pågældende instituts eller den pågældende formidlers regler. Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse, afhænger af indehaverens aftale med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut eller anden finansiel formidler, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i Tegningsperioden. Når en indehaver har udnyttet sine Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres. Efter udnyttelse af Tegningsretter og betaling af Udbudskursen i løbet af Tegningsperioden, vil de Udbudte Aktier ved udgangen af en handelsdag blive midlertidigt tildelt via VP. De Udbudte Aktier vil ikke blive handlet og officielt noteret på NAS- DAQ OMX under den midlertidige ISIN-kode. ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

16 Resumé af Udbuddet Eksisterende Aktionærer og danske investorer, der ønsker at tegne Resterende Aktier, skal gøre dette ved at give bindende tilsagn gennem deres eget kontoførende institut. Danske Eksisterende Aktionærer og danske investorer kan benytte den tegningsblanket, der er vedhæftet det danske Prospekt. Udenlandske Eksisterende Aktionærer skal kontakte deres kontoførende institut. Tegningsblanketten eller bindende tilsagn i øvrigt skal være kontoførende institut i hænde i så god tid, at de kan behandles og være Sole Lead Manager i hænde senest den 22. december 2010 kl (dansk tid). Tilsagn er bindende og kan ikke ændres eller annulleres. Resterende Aktier kan uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og danske investorer i øvrigt, der inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om at tegne Udbudte Aktier til Udbudskursen. I det tilfælde, at bindende tilsagn afgivet af Eksisterende Aktionærer og danske investorer i øvrigt overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget allokering på basis af en fordelingsnøgle, der besluttes af Bestyrelsen i samråd med Sole Lead Manager. Allokering vil ske på basis af de indkomne tilsagn, uden hensyn til om tegnerne er aktionærer eller ikke-aktionærer. De af Garantigruppen afgivne bindende garantitilsagn om tegning af Resterende Aktier indebærer, at de træder tilbage for andre tilsagn. Hverken Selskabet eller Sole Lead Manager kan give sikkerhed for, at danske investorer eller Eksisterende Aktionærer, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, vil få tildelt Resterende Aktier. Sikkerhed for at modtage Udbudte Aktier i Selskabet kan kun gives til Aktionærer og investorer, der erhverver og udnytter Tegningsretter, og kun i tilfælde af at Udbuddet gennemføres. Der vil således kun være Resterende Aktier at tildele, såfremt de Udbudte Aktier ikke er tegnet af Selskabets Aktionærer ved udnyttelse af deres tildelte Tegningsretter eller af investorer ved udnyttelse af erhvervede Tegningsretter. Betaling og levering Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 10 pr. Udbudt Aktie, der tegnes. Betaling for de Udbudte Aktier sker i danske kroner på tegningsdagen, dog senest 22. december 2010, mod registrering af de Udbudte Aktier på erhververens konto i VP i den unoterede midlertidige ISIN-kode. Alm. Brand af 1792 fmbas deltagelse i Udbuddet indbetales ved, at Alm. Brand af 1792 fmba konverterer i alt DKK 900 mio. af sine seniorlån ydet til Selskabet til aktiekapital og indbetaler DKK kontant. I tilfælde af, at Alm. Brand af 1792 fmbas garantitilsagn effektueres helt eller delvist, afregnes dette med først op til DKK 20 mio. kontant og herefter med op til DKK ved konvertering af Alm. Brand af 1792 fmbas ansvarlige lån ydet til Selskabet til aktiekapital i Selskabet. I tilfælde af tegning af Resterende Aktier skal erhververen betale DKK 10 pr. Resterende Aktie, der allokeres erhververen. Erhververens kontoførende institut sender en opgørelse til erhververen, der viser antal Resterende Aktier, som erhververen har tegnet, med mindre andet er aftalt mellem erhververen og erhververens kontoførende institut. Eventuelle Resterende Aktier leveres mod kontant betaling i danske kroner, forventeligt 30. december 2010, mod registrering af de Resterende Aktier på erhververens konto i VP i den unoterede midlertidige ISIN-kode. Erhververe, der har afgivet bindende tilsagn om tegning af eventuelle Resterende Aktier, skal være opmærksomme på, at der i relation til erhververens kontoførende institut kan gælde vilkår for frist for indlevering af tegningstilsagn m.v., der er kortere end de i Pro- 16 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

17 Resumé af Udbuddet spektet anførte tidsfrister med henblik på, at sådanne tilsagn skal kunne behandles af det kontoførende institut og være Sole Lead Manager i hænde senest den 22. december 2010 kl Aktionærer, der samtidig er indehavere af medarbejderobligationer, som er udstedt af Selskabet med et samlet pålydende på i alt ca. DKK 31,5 mio., vil selskabsretligt have mulighed for at betale for tegning af Udbudte Aktier ved konvertering af sådanne obligationer. Denne konverteringsadgang er imidlertid afskåret, i det konverteringen vil være i strid med båndlæggelsesvilkårene for medarbejderobligationerne. Henvendelser om konvertering af medarbejderobligationer og restriktionerne knyttet hertil kan rettes til Selskabet. Optagelse til handel og officiel notering Tegningsretterne er blevet godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, således at Tegningsretterne kan handles på NASDAQ OMX i perioden fra 6. december 2010 kl (dansk tid), til 17. december 2010 kl (dansk tid). Efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der forventes at finde sted 30. december 2010, vil de Udbudte Aktier blive udstedt, og med forbehold for godkendelse af anmodningen om optagelse til handel og officiel notering, forventes optagelse af de Udbudte Aktier til handel og officiel notering i den eksisterende ISIN-kode påbegyndt. Uudnyttede Tegningsretter Gennemførelse af Udbuddet Tilbagekaldelse af Udbuddet Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Tegningsperioden udløber 22. december kl (dansk tid). Udbuddet bliver kun gennemført, hvis og når de Udbudte Aktier, der tegnes, udstedes af Selskabet og registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 30. december Der forventes offentliggjort en meddelelse om resultatet af Udbuddet den 27. december Udbuddet kan tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I henhold til Emissionsaftalen, som Selskabet har indgået med Sole Lead Manager, kan Sole Lead Manager på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier kræve, at Selskabet tilbagekalder Udbuddet efter meddelelse om opsigelse af Emissionsaftalen. Sole Lead Manager er berettiget til at bringe Emissionsaftalen til ophør under visse ekstraordinære begivenheder og/eller uforudsigelige omstændigheder såsom force majeure. Emissionsaftalen indeholder desuden betingelser for gennemførelse af Udbuddet, som af Selskabet vurderes som sædvanlige i forbindelse med udbud som Udbuddet, og gennemførelse af Udbuddet er afhængig af opfyldelse af alle betingelserne herfor i Emissionsaftalen. Hvis en eller flere af betingelserne for gennemførelse ikke er opfyldt, kan Sole Lead Manager vælge at bringe Emissionsaftalen til ophør og således kræve, at Selskabet tilbagekalder Udbuddet. Emissionsaftalen er bl.a. betinget af, at Aktionærgruppen samt Garantigruppen, der pr. Prospektdatoen har afgivet bindende garanti- og/eller forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser, ikke er berettiget til at træde tilbage fra deres tilsagn, udover de af Garantigruppen afgivne bindende garantitilsagn om tegning af Resterende Aktier, der indebærer, at de træder tilbage for andre tilsagn. ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

18 Resumé af Udbuddet Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk blive annulleret. Tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) til den sidste registrerede ejer af de Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Alle Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt nogen Udbudte Aktier, hvorved investorer, der måtte have erhvervet Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier, muligvis kan lide et tab. Handler med Udbudte Aktier vil ikke blive berørt, og investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, vil få tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger). Dette medfører, at investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, kan lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier samt eventuelle transaktionsomkostninger. En tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt via NASDAQ OMX omgående og hurtigst muligt offentliggøres i de danske aviser, hvor Udbuddet har været annonceret. Sole Lead Manager Udbuddet koordineres af SEB Enskilda, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, Danmark, der fungerer som Sole Lead Manager for Udbuddet. Tegningsgaranti og forhåndstilsagn En gruppe Eksisterende Aktionærer, herunder Alm. Brand af 1792 fmba og Bestyrelsen, Direktionen og Nøglemedarbejdere (tilsammen benævnt Aktionærgruppen ), har pr. Prospektdatoen afgivet bindende forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om ved udnyttelse af deres respektive Tegningsretter at tegne i alt styk Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK Heraf udgør Alm. Brand af 1792 fmbas andel styk Udbudte Aktier, svarende til et tegningsbeløb på DKK , som indbetales ved, at Alm. Brand af 1792 fmba konverterer sine seniorlån på i alt DKK 900 mio. ydet til Selskabet til aktiekapital og indbetaler DKK kontant. En række investorer, herunder bl.a. Alm. Brand af 1792 fmba, Skandinaviska Enskilda Banken A/S og Realdania (samlet Garantigruppen ) har endvidere pr. Prospektdatoen afgivet bindende garantitilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om tegning af op til styk Resterende Aktier (svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK ), som ikke ved Tegningsperiodens udløb er tegnet af Selskabets Eksisterende Aktionærer og investorer på baggrund af bindende tilsagn eller i henhold til Tegningsretter. Heraf udgør Alm. Brand af 1792 fmbas andel styk Udbudte Aktier, svarende til et garantibeløb på DKK , der i tilfælde af, at garantitilsagnet effektueres helt eller delvist, indbetales med først op til DKK 20 mio. kontant og herefter med op til DKK ved konvertering af sit ansvarlige lån ydet til Selskabet til aktiekapital i Selskabet. Aktionærgruppen og Garantigruppen har således afgivet bindende garanti- og forhåndstilsagn om tegning af i alt styk Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK mio. eller 100 % af Udbuddet. De af Garantigruppen afgivne bindende garantitilsagn om tegning af Resterende Aktier indebærer, at de træder tilbage for andre tilsagn. Selskabet betaler en garantiprovision på i alt 4,0 % af beløbet garanteret af Garantigruppen. Alm. Brand af 1792 fmba modtager ikke garantiprovision af sit garantitilsagn. Forhåndstilsagnene og garantitilsagnene indeholder i øvrigt ikke andre væsentlige vilkår. 18 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

19 Resumé af Udbuddet Ved sin deltagelse i Udbuddet gennem bindende forhåndstilsagn vil Alm. Brand af 1792 fmba fastholde sin ejerandel på 58,09 % i Selskabet, som Alm. Brand af 1792 fmba havde forud for gennemførelsen af Udbuddet. Såfremt Alm. Brand af 1792 fmbas bindende garantitilsagn effektueres fuldt ud, vil Alm. Brand af 1792 fmbas ejerandel i Selskabet blive 60,62 %. ISIN koder Eksisterende aktier DK (ALMB) Tegningsretter DK (ALMBT) Udbudte Aktier (unoteret midlertidig ISIN-kode) DK Rettigheder Aktieudstedende institut Lock-up aftaler i forbindelse med Udbuddet Efter gennemførelsen af Udbuddet vil alle Aktierne i Selskabet have samme rettigheder, herunder stemmerettigheder og ret til udbytte. Selskabets aktieudstedende institut er: Alm. Brand Bank A/S Midtermolen København Ø Danmark Selskabet har forpligtet sig til i en periode på 360 dage fra gennemførelsen af Udbuddet (forventeligt 30. december 2010) ikke at udstede, sælge, udbyde til salg, indgå aftale om salg af, behæfte eller på anden måde direkte eller indirekte overdrage Aktier i Selskabet eller andre værdipapirer, der kan ombyttes til Aktier i Selskabet, eller warrants eller andre optioner til køb af Aktier i Selskabet (under ét betegnet Selskabsværdipapirer ) eller offentliggøre nogen hensigt om at iværksætte nogen sådan handling uden forudgående skriftligt samtykke fra Sole Lead Manager. Sådant samtykke må ikke nægtes eller forsinkes uden rimelig grund, hvis transaktionen er motiveret af rimelige forretningsmæssige overvejelser vedrørende Selskabet. Selskabets ovennævnte forpligtelse gælder ikke overdragelse eller udstedelse af Selskabsværdipapirer til Selskabets medarbejdere og medarbejdere i Selskabets datterselskaber, medlemmer af Selskabets Direktion eller Bestyrelse i relation til sådanne personers udnyttelse af deres rettigheder i henhold til tidligere, eksisterende eller fremtidige medarbejderaktie-, aktieoptions- eller warrantprogrammer. Ligeledes gælder ovennævnte forpligtelse ikke Alm. Brand Banks handelsbeholdning af Selskabets Aktier. Der er ikke indgået yderligere lock-up aftaler. Egne Aktier Selskabets beholdning af egne aktier udgør pr. Prospektdatoen styk Aktier, hvilket svarer til 2,4 % af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet før Udbuddet. I forbindelse med Udbuddet vil Selskabet blive tildelt Tegningsretter på sine egne aktier. I henhold til Selskabsloven, kan Selskabet ikke selv udnytte Tegningsretterne, hvorfor Selskabet i forbindelse med Udbuddet forventer at afhænde disse Tegningsretter. Lovvalg og værneting Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder NASDAQ OMX s regler. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark. ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

20 Resumé af Udbuddet Bestilling af Prospekt Anmodning om fremsendelse af Prospektet kan rettes til: SEB Enskilda Bernstorffsgade København V Danmark Telefon: Fax: Prospektet kan også med visse begrænsninger hentes på Selskabets hjemmeside, Hjemmesidens indhold udgør ikke en del af Prospektet. 20 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17)

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Udbud af 156.150.000 styk nye aktier a nominelt DKK 10 til DKK 10 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6

Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6 Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 2 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014 Tegningsmateriale Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Februar/marts 2014 TEGNINGSLISTE om tegning af nye kapitalandele for maksimalt nominelt kr. 1.500.000.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

5. februar 2009 7. februar 2007

5. februar 2009 7. februar 2007 0BTil NASDAQ OMX København A/S 1B offentliggør tillæg til prospekt for 2Bobligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån 3Bog realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 5. februar 2009

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere