Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17)"

Transkript

1 Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr ) Udbud af styk nye aktier a nominelt DKK 10 til DKK 10 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:9 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud ( Udbuddet ) af styk nye aktier a nominelt DKK 10 (de Udbudte Aktier ) i Alm. Brand A/S ( Selskabet og sammen med dets direkte og indirekte ejede datterselskaber, associerede virksomheder og andre kapitalbesiddelser Alm. Brand eller Koncernen ) med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor) i forholdet 1:9. Umiddelbart forud for Udbuddet udgør Selskabets registrerede aktiekapital nominelt DKK bestående af styk aktier a nominelt DKK 10. I henhold til bemyndigelsen, som er optaget i 3a i Selskabets vedtægter, har bestyrelsen ( Bestyrelsen ) 3. december 2010 truffet beslutning om at forhøje Selskabets aktiekapital med nom. DKK ( styk Aktier a nom. DKK 10). Efter gennemførelsen af Udbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre DKK , fordelt på styk Aktier a nominelt DKK december 2010 kl (dansk tid) ( Tildelingstidspunktet ) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S ( VP ) som aktionær i Selskabet ( Eksisterende Aktionærer ) få tildelt ni (9) tegningsretter ( Tegningsretter ) for hver Eksisterende Aktie. For hver en (1) Tegningsret er indehaveren berettiget til at tegne et (1) styk Udbudt Aktie mod betaling af DKK 10 pr. Udbudt Aktie ( Udbudskursen ), hvilket er lavere end slutkursen for Aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX ) 2. december 2010 på DKK 36,2 pr. Aktie. Handelsperioden for Tegningsretterne ( Handelsperioden for Tegningsretter ) løber fra 6. december 2010 til 17. december 2010 kl (dansk tid). Tegningsperioden for de Udbudte Aktier ( Tegningsperioden ) løber fra 9. december 2010 til 22. december 2010 kl (dansk tid). Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Udnyttede Tegningsretter kan ikke tilbagekaldes eller ændres. Tegningsretterne er blevet godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. Såfremt Tegningsretterne til tegning af de Udbudte Aktier ikke ønskes udnyttet, kan Tegningsretterne sælges i Handelsperioden for Tegningsretterne. Udbudte Aktier, der ikke er tegnet af Selskabets Eksisterende Aktionærer ved udnyttelse af deres tildelte Tegningsretter eller af øvrige investorer ved udnyttelse af erhvervede Tegningsretter før Tegningsperiodens udløb ( Resterende Aktier ), kan uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og danske investorer i øvrigt, der inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om at tegne Udbudte Aktier til Udbudskursen. I det tilfælde, at bindende tilsagn afgivet af Eksisterende Aktionærer og danske investorer i øvrigt overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget allokering på basis af en fordelingsnøgle, der besluttes af Bestyrelsen i samråd med Sole Lead Manager. Allokering vil ske på basis af de indkomne tilsagn, uden hensyn til om tegnerne er aktionærer eller ikke-aktionærer. De Udbudte Aktier udstedes i en unoteret midlertidig ISIN-kode. De Udbudte Aktier vil ikke blive handlet og officielt noteret på NASDAQ OMX under den midlertidige ISIN-kode. Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt 30. december 2010, og snarest muligt herefter vil de Udbudte Aktier blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, forventeligt 3. januar En gruppe Eksisterende Aktionærer, herunder Alm. Brand af 1792 fmba og Bestyrelsen, Direktionen og Nøglemedarbejdere (tilsammen benævnt Aktionærgruppen ), har pr. Prospektdatoen afgivet bindende forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om ved udnyttelse af deres respektive Tegningsretter at tegne i alt styk Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK Heraf udgør Alm. Brand af 1792 fmba s andel styk Udbudte Aktier, svarende til et tegningsbeløb på DKK , som indbetales ved, at Alm. Brand af 1792 fmba konverterer sine seniorlån på i alt DKK 900 mio. ydet til Selskabet til aktiekapital og indbetaler DKK kontant. En række investorer, herunder bl.a. Alm. Brand af 1792 fmba, Skandinaviska Enskilda Banken A/S og Realdania (samlet Garantigruppen ) har endvidere pr. Prospektdatoen afgivet bindende garantitilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om tegning af op til styk Resterende Aktier (svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK ), som ikke ved Tegningsperiodens udløb er tegnet af Selskabets Eksisterende Aktionærer og investorer på baggrund af bindende tilsagn eller i henhold til Tegningsretter. Heraf udgør Alm. Brand af 1792 fmbas andel styk Udbudte Aktier, svarende til et garantibeløb på DKK , der i tilfælde af, at garantitilsagnet effektueres helt eller delvist, indbetales med først op til DKK 20 mio. kontant og herefter med op til DKK ved konvertering af Alm. Brand af 1792 fmbas ansvarlige lån ydet til Selskabet til aktiekapital i Selskabet. Aktionærgruppen og Garantigruppen har således afgivet bindende garanti- og forhåndstilsagn om tegning af i alt styk Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK mio. eller 100 % af Udbuddet. De af Garantigruppen afgivne bindende garantitilsagn om tegning af Resterende Aktier indebærer, at de træder tilbage for andre tilsagn. Ved sin deltagelse i Udbuddet gennem bindende forhåndstilsagn vil Alm. Brand af 1792 fmba fastholde sin ejerandel på 58,09 % i Selskabet, som Alm. Brand af 1792 fmba havde forud for gennemførelsen af Udbuddet. Såfremt Alm. Brand af 1792 fmbas bindende garantitilsagn effektueres fuldt ud, vil Alm. Brand af 1792 fmbas ejerandel i Selskabet blive 60,62 %. Aktionærer, der samtidig er indehavere af medarbejderobligationer, som er udstedt af Selskabet med et samlet pålydende på i alt ca. DKK 31,5 mio., vil selskabsretligt have mulighed for at betale for tegning af Udbudte Aktier ved konvertering af sådanne obligationer. Denne konverteringsadgang er imidlertid afskåret, i det konverteringen vil være i strid med båndlæggelsesvilkårene for medarbejderobligationerne. Investorer skal være opmærksomme på, at en investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier indebærer stor risiko. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en beskrivelse af visse forhold, som bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. De Udbudte Aktier kan afregnes gennem Euroclear Bank S.A./N.V. som operatør af Euroclear System ( Euroclear ) og Clearstream Banking S.A. ( Clearstream ). I forbindelse med Udbuddet kan Sole Lead Manager fra begyndelsen af Udbuddet og indtil 30 dage efter de Udbudte Aktiers første noteringsdag gennemføre transaktioner, der stabiliserer eller fastholder kursen på Tegningsretterne (stabiliserende handlinger i relation til Tegningsretterne vil kun ske i Handelsperioden for Tegningsretterne), de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier på et højere niveau, end der ellers ville være gældende. Sole Lead Manager er ikke forpligtet til at foretage stabilisering. Såfremt sådanne transaktioner indledes, kan de afbrydes på ethvert tidspunkt. Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark og en privatplacering i visse andre jurisdiktioner. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Sole Lead Manager skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i nogen andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Sole Lead Manager kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af sådanne restriktioner i henhold til gældende lovgivning forventer Selskabet, at nogen eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne få Prospektet udleveret og muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte Aktier. Selskabet foretager ikke noget udbud eller opfordring til nogen person under nogen omstændigheder, der kan være ulovligt. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af Tegningsretterne og ethvert udbud og/eller salg af de Udbudte Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i Securities Act ( Regulation S ). Det danske Prospekt indeholder erklæringer fra Selskabets uafhængige revisor og Sole Lead Manager, som ikke er indeholdt i eller indarbejdet ved henvisning i den engelske oversættelse. Dette Prospekt er dateret 3. december 2010 ( Prospektdatoen ). Sole Lead Manager

2 Ansvar og erklæringer Ansvar og erklæringer Ledelsens erklæring Alm. Brand A/S er ansvarlig for Prospektet i henhold til dansk lovgivning. Alm. Brand A/S hovedkontor er beliggende i Danmark på Midtermolen 7, 2100 København Ø. Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysninger i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dettes indhold. København, 3. december 2010 Direktion: Søren Boe Mortensen Adm. direktør Bestyrelse: Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen Bestyrelsesformand Gårdejer Boris Nørgaard Kjeldsen Næstformand Adm. direktør Arne Nielsen Bestyrelsesmedlem Statsaut. revisor (med deponeret beskikkelse) Per Frandsen Bestyrelsesmedlem Godsejer Tage Benjaminsen Bestyrelsesmedlem Direktør Jørgen Henrik Christensen Bestyrelsesmedlem Advokat Jan Skytte Pedersen Bestyrelsesmedlem Direktør Per Dahlbom Medarbejdervalgt Erhvervsassurandør Helle Låsby Frederiksen Medarbejdervalgt Personaleforeningsformand Henning Kaffka Medarbejdervalgt Markedschef, Erhverv Susanne Larsen Medarbejdervalgt Bankrådgiver 2 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

3 Ansvar og erklæringer Den uafhængige revisors Prospekterklæring Til læserne af dette Prospekt Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for Alm. Brand A/S, dateret 3. december Selskabets Ledelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet er korrekt gengivet fra koncernregnskabet og årsregnskabet for 2009 (med sammenligningstal for 2008) og årsrapporten for 2007 samt fra kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september Denne erklæring er alene udarbejdet i henhold til dansk praksis og i forbindelse med Alm. Brand A/S offentlige udbud af nye aktier, der søges optaget til notering på NASDAQ OMX, og kan derfor ikke anvendes i anden sammenhæng. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, som vi har påset er korrekt uddraget fra det reviderede koncernregnskab og årsregnskab for 2009 (med sammenligningstal for 2008) og fra den reviderede årsrapport 2007 samt fra kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september For så vidt angår resultatforventninger for 2010 og 2011 har vi påset, at oplysningerne er korrekt gengivet fra de af os undersøgte budgetter for 2010 og Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Baseret på det udførte arbejde skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Alm. Brand A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i koncernregnskabet og årsregnskabet for 2009 (med sammenligningstal for 2008) og årsrapporten for 2007 samt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, er indeholdt i Prospektet. København, 3. december 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Priskorn Statsautoriseret revisor Jens Ringbæk Statsautoriseret revisor ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

4 Ansvar og erklæringer Reference til øvrige erklæringer afgivet af Alm. Brand A/S uafhængige revisor Årsrapporterne for Alm. Brand A/S for 2007 og 2008 samt koncernregnskab, årsregnskab og ledelsesberetning for 2009 Deloitte har revideret de af Ledelsen for Alm. Brand A/S aflagte og offentliggjorte årsrapporter for 2007 og 2008 samt koncernregnskab, årsregnskab og ledelsesberetning for I revisionspåtegningerne har Deloitte udtrykt en konklusion uden forbehold eller supplerende oplysninger. Deloitte har i erklæringen, som fremgår af Prospektet side F-6, med høj grad af sikkerhed erklæret, at de på siderne F-8 til F-72 indeholdte koncernregnskaber for årene 2007, 2008 og 2009 i al væsentlighed er i overensstemmelse med årsrapporterne for 2007 og 2009, som de er uddraget fra. Kvartalsrapport for Alm. Brand A/S for perioden 1. januar 30. september 2010 Deloitte har afgivet reviewerklæring på den af Ledelsen udarbejdede kvartalsrapport for perioden 1. januar september Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Der er ikke foretaget revision eller review af sammenligningstallene for samme periode i Deloitte har i erklæring som fremgår af Prospektet side F-74, med høj grad af sikkerhed erklæret, at det på siderne F-75 til F-80 indeholdte kvartalsregnskab for perioden 1. januar 30. september 2010 med sammenligningstal for samme periode i 2009 i al væsentlighed er i overensstemmelse med kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, som det er uddraget fra. Resultatforventninger for Alm. Brand A/S for 2010 og 2011 Deloitte har afgivet erklæring om de af Ledelsen for Alm. Brand A/S udarbejdede resultatforventninger for 2010 og Erklæringen, som fremgår af side I-119 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. 4 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

5 Ansvar og erklæringer Erklæring fra Selskabets finansielle rådgiver Vi skal hermed bekræfte, i vores egenskab af Sole Lead Manager, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om og skønnet nødvendige fra Alm. Brand og dets revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvning af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. København, 3. december 2010 SEB Enskilda Corporate Finance Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark Filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Sverige ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 2 Resumé 9 Resumé af Udbuddet 15 Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder 21 Selskabets finanskalender 22 Risikofaktorer 23 Generelle oplysninger 35 I. Virksomhedsbeskrivelse I Ansvarlige I Revisorer I Udvalgte regnskabsoplysninger I Risikofaktorer I Oplysninger om Selskabet I Navn og hjemsted I Registreringsdato, lovgivning og tilsyn I Formål I Regnskabsår og regnskabsrapportering I Revisor I Selskabets forretningsmæssige historie og udvikling I Investeringer I Forretnings- og markedsbeskrivelse I Introduktion I Alm. Brand før og efter den finansielle krises indtræden I Strategi I Koncernens samlede kapitalberedskab og kapitalmålsætning I Strategisk agenda for hvert af Koncernens forretningsområder I Skadeforsikring I Bankvirksomhed I Livsforsikring I Organisationsstruktur I Koncernstruktur I Særlige forhold vedrørende moderselskabet Alm. Brand A/S I Ejendomme, anlæg og udstyr I Faciliteter I Forsikring I Miljøforhold I Gennemgang af drift og regnskaber I Væsentlige elementer i regnskabspraksis I Faktorer der har haft indflydelse på Alm. Brands driftsresultat I Koncernregnskab for 2009, 2008, 2007 og samt for kvartal 2010 og 2009 I Ikke balanceførte forpligtelser I Væsentlige begivenheder efter balancedagen I Kapitalressourcer I Kapitalmålsætning I Lånebehov og finansieringsforhold I Begrænsninger i brugen af kapitalressourcer I Pengestrømsopgørelse I Risiko-, likviditet- og kapitalstyring I Risikostyringsorganisation I Opgørelse af individuelt solvensbehov I Risikostyring I Forretningsrisici I Finansielle risici I Operationelle risici og kontrolmiljø I Basel II og Solvens II - implementeringsplan I Regulatoriske initiativer til sikring af finansiel stabilitet I Bankpakke I I Overgangsordningen (individuel statsgaranti) I Statsligt kapitalindskud/bankpakke II I Aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet I Solvens II I Basel III I Kapitalkravsdirektivet I ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

7 Indholdsfortegnelse 13. Forskning og udvikling, patenter og licenser I Trendoplysninger I Resultatforventninger I Ledelsens erklæring I Den uafhængige revisors erklæring om undersøgelser vedrørende Ledelsens regnskabsmæssige forventninger for 2010 og 2011 for Alm. Brand Koncernen I Metodik og forudsætninger I Resultatforventninger I Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere I Bestyrelsen I Direktionen I Nøglemedarbejdere I Erklæring om slægtskab mellem Bestyrelsen, Direktionen og Nøglemedarbejdere I Erklæring om tidligere levned for Bestyrelsen, Direktionen og Nøglemedarbejdere I Interessekonflikter I Restriktioner vedrørende handel med værdipapirer I Aflønning og goder I Vederlag til Bestyrelse I Vederlag til Direktion og Nøglemedarbejdere I Incitamentsordninger I Bestyrelsens arbejdspraksis I Bestyrelsens og Direktionens arbejdspraksis I Fratrædelsesvilkår for Direktionen og Bestyrelsen I Større Aktionærer I Transaktioner med nærtstående parter I Oplysninger om aktiver og passiver, finansiel stilling og resultater samt udbyttepolitik I Regnskabsoplysninger I Udbyttepolitik I Rets- og voldgiftssager I Væsentlige ændringer i Koncernens finansielle eller handelsmæssige stilling I Yderligere oplysninger I Aktiekapital før og efter Udbuddet I Historisk udvikling i Selskabets aktiekapital I Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter I Særligt vedr. Selskabets hovedaktionær, Alm. Brand af 1792 fmba I Væsentlige kontrakter I Alm. Brand A/S I Alm Brand Forsikring I Alm. Brand Bank I Alm. Brand Liv og Pension I Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer I Oplysninger om tredjemand I Erklæring om korrekt gengivelse I Dokumentationsmateriale I Oplysninger om kapitalbesiddelser I Definitioner og ordliste I Definitioner I Ordliste I Revisions- og kompensationskomité I Erklæring om god virksomhedsledelse I Medarbejdere I Medarbejdersammensætning I Aktie- og optionsbeholdninger I Medarbejderaktier I Medarbejderobligationer I-141 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

8 Indholdsfortegnelse II. Udbuddet II Betaling og levering II Ansvarlige for Udbuddet II Risikofaktorer i forbindelse med Udbuddet II Nøgleoplysninger om kapitalisering og anvendelse af provenu II Erklæring om arbejdskapitalen II Kapitalisering og gældsforhold II Fysiske og juridiske personers interesser i Udbuddet 3.4. Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu II-169 II Oplysninger om de Udbudte Aktier II Værdipapirtype og ISIN-koder II Lovvalg og værneting II Registrering II Valuta II Tegningsretternes og de Udbudte Aktiers rettigheder 4.6. Beslutninger, bemyndigelser og godkendelser 4.7. Udstedelsestidspunkt for Tegningsretterne og de Udbudte Aktier 4.8. Aktiernes og de Udbudte Aktiers omsættelighed 4.9. Dansk lovgivning vedrørende købstilbud, indløsning af aktier og oplysninger om aktiebesiddelser II-171 II-172 II-173 II-173 II Offentlige overtagelsestilbud på Selskabet II Beskatning II Vilkår og betingelser for Udbuddet II Tegningsforhold, Udbudskurs og tildeling af Tegningsretter II Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet II Procedure for udnyttelse af og handel med Tegningsretter Procedure for tegning af Resterende Aktier Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder II-180 II-181 II Overdragelsesbegrænsninger II Hensigt hos større Aktionærer samt medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen II Fordelingsplan II Overtildeling II Udbudskurs II Kursforskel II Placering og garanti II Optagelse til handel og officiel notering II Market making II Stabilisering II ISIN-koder II Sælgende Aktionærer og lock-up II Aktionærer, som har tilkendegivet, at de forventer at sælge deres Aktier eller Tegningsretter 7.2. Lock-up aftaler i forbindelse med Udbuddet II-187 II Omkostninger II Udvanding II Yderligere oplysninger II Rådgivere II Rekvirering af Prospektet II Udbud og provenu II Gennemførelsen af Udbuddet II-178 III. Regnskabsoplysninger F Tegningsperiode II Tilbagekaldelse af Udbuddet II Nedsættelse af tegning II-179 IV. Appendiks A-1 1. Vedtægter A Minimum eller maksimum tegningsbeløb II Tilbagekaldelse af tegningsordrer II-179 Tegningsblanket vedhæftet 8 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

9 Resumé Resumé Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse særlige forhold, som investorer bør overveje, inden der træffes beslutning om erhvervelse eller udnyttelse af Tegningsretterne og/eller tegning af de Udbudte Aktier. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret i afsnittet I.28 Definitioner og ordliste. Introduktion til Alm. Brand Koncernens hovedaktivitet er skadeforsikringsvirksomhed, som i 2009 bidrog med 62 % af Koncernens samlede indtægter. Hovedaktiviteten støttes af de to forretningsområder inden for livs- og pensionsforsikring samt bankvirksomhed. Alm. Brand Forsikring er det fjerde-største skadeforsikringsselskab på det danske marked med samlede bruttopræmieindtægter på DKK 4,7 mia. i 2009 og en markedsandel på ca. 10 % målt på bruttopræmier i Alm. Brand Bank er Danmarks 15. største bank med en markedsandel på ca. 1 % målt på arbejdende kapital på DKK 13,9 mia. ultimo Alm. Brand Liv og Pension er det syvende største kommercielle livs- og pensionsforsikringsselskab på det danske marked med samlede præmier på DKK 0,7 mia. i 2009 og en markedsandel på knap 1 % målt på præmier i Skadeforsikring har aktiviteter inden for alle kundesegmenter undtagen industri og marine. Livsforsikring udbyder forsikringsprodukter og traditionelle opsparingsprodukter, herunder garantiprodukter, mens pensionsopsparing som markedsprodukt udbydes via Alm. Brand Bank. Livsforsikring opererer alene på det kommercielle marked og udbyder således ikke arbejdsmarkedspensioner. Banken vil fremadrettet alene være fokuseret på privatkunder, leasing samt Asset Management og Markets. Alle øvrige aktiviteter er under afvikling. Dette gælder udlån til erhverv og landbrug, handel med pantebreve, udlån til ejendomsudviklingsprojekter samt investeringsengagementer til finansiering af investering i illikvide aktiver, herunder pantebreve. Den finansielle krise påvirkede Koncernens indtjening og udvikling i 2008 og blev særdeles synlig og mærkbar i sommeren Særligt Banken blev negativt påvirket af den finansielle krise og efterfølgende økonomiske afmatning i samfundet. Strategisk agenda for Koncernens forretningsområder Der er formuleret følgende strategiske agenda for hvert af Koncernens forretningsområder med henblik på realisering af Koncernens overordnede strategiske mål. Skadeforsikrings strategiske agenda: Konsolidering efterfulgt af profitabel vækst Reduktion af omkostningsprocenten Reduktion af risici og ændring af vilkår Præmiestigninger i forhold til risiko Skadeforsikring fokuserer frem til udgangen af 2012 på at forbedre indtjeningen pr. kunde betydeligt, således at Alm. Brand kommer på niveau med de bedste store aktører på det danske marked. En stor del af forbedringen forventes at komme via effektivisering af driften og deraf følgende reduktion af omkostningsprocenten. Målet er en forbedring på 2 %-point ultimo 2012 i forhold til ultimo Bankens strategiske agenda: Tilbagevenden til fokus på privatsegmentet og profitabilitet Fokus på privatsegmentet Fokus på Asset Management og Markets aktiviteter med afsæt i Koncernens skadeforsikrings-, livs- og pensionsforsikringsaktiviteter Afvikling af ikke-strategiske forretningsområder Det er målsætningen, at Alm. Brand Bank skal blive en bank med væsentligt reduceret risiko for tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve i forhold til i dag. Der fokuseres specielt på at kunne tilbyde attraktive produkter til Skadeforsikrings private kernekunder samt tilbyde ydelser på de finansielle markeder samtidig med opretholdelse af en profitabel forretning. Livsforsikrings strategiske agenda: Business as usual Lavrisiko investeringspolitik Fokus på omkostninger og risiko De seneste års strategi om at udbygge positionen som konkurrencedygtig pensionsudbyder har skabt positive resultater og vil blive fastholdt i de kommende år. ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION

10 Resumé Koncernens kapitalberedskab og kapitalmålsætning Koncernen havde pr. 30. september 2010 et samlet kapitalberedskab på DKK 4,4 mia. til at opfylde kapitalmålsætningen. Heraf bestod DKK 1,8 mia. af supplerende kapital i form af hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. Koncernens fremadrettede kapitalkrav efter gældende solvensregler, opgjort pr. 17. november 2010, udgør DKK 4,0 mia., inklusive det individuelle solvensbehov i Alm. Brand Bank på 14,1 %. I forhold til kapitalberedskabet pr. 30. september 2010 er der en overdækning på DKK 0,4 mia. Såvel Selskabet som de enkelte datterselskaber opfylder pr. Prospektdatoen alle gældende lovpligtige kapitalkrav til solvens. Koncernens kapitalberedskab DKKm Koncernegenkapital Immaterielle aktiver -91 Skatteaktiver -665 Supplerende kapital Koncernens basiskapital pr. 30. september Koncernens lovmæssige kapitalkrav pr. 17. november Kapitaloverdækning i forhold til lovmæssige kapitalkrav 415 Kilde: Alm. Brand I tillæg til Koncernens eksisterende kapitalberedskab pr. 30. september 2010 på DKK 4,4 mia. har Selskabets største aktionær, Alm. Brand af 1792 fmba, pr. 22. juni 2010 givet bindende tilsagn om på Selskabets anfordring at yde Selskabet op til DKK 900 mio. i ansvarlig kapital ved konvertering af eksisterende seniorlån og/eller kontant indskud. Forud for Prospektdatoen har Alm. Brand af 1792 fmba indbetalt de DKK 900 mio. til Selskabet som seniorlån, og Selskabet kan på anfordring forlange beløbet konverteret til ansvarligt lån eller konverteret til aktiekapital i forbindelse med en emission i Selskabet. Såfremt Alm. Brand af 1792 fmbas bindende tilsagn om at yde Selskabet DKK 900 mio. i ansvarlig kapital medregnes i Koncernens kapitalberedskab pr. 30. september 2010, ville Koncernens kapitalberedskab således udgøre DKK 5,3 mia. svarende til en kapitaloverdækning på DKK 1,3 mia. i forhold til solvensbehovet opgjort pr. 17. november Der henvises til afsnit I.10 Kapitalressourcer Lånebehov og finansieringsforhold for yderligere beskrivelse af Alm. Brand af 1792 fmbas bindende tilsagn om at yde Selskabet ansvarlig kapital. Alm. Brand af 1792 fmba har pr. 17. november 2010, af de anførte DKK 900 mio., ydet et seniorlån på DKK 600 mio. til Alm. Brand A/S, der herefter ligeledes har tilført DKK 600 mio. i egenkapital til Alm. Brand Bank. Koncernens kapitalberedskab efter Udbuddet DKKm Koncernens basiskapital pr. 30. september Nettoprovenu fra Udbuddet Koncernens basiskapital efter Udbuddet Koncernens lovmæssige kapitalkrav pr. 17. november Kapitaloverdækning i forhold til lovmæssige kapitalkrav Koncernens interne kapitalmålsætning Kapitaloverdækning i forhold til intern kapitalmålsætning -34 Kilde: Alm. Brand Efter Udbuddets gennemførelse med et forventet nettoprovenu på ca. DKK mio. vil Koncernens kapitalberedskab opgjort pr. 30. september 2010 umiddelbart blive forøget til DKK 5,9 mia., hvilket medfører en kapitaloverdækning i forhold til de lovpligtige kapitalkrav opgjort pr. 17. november 2010 på DKK 1,9 mia. Selskabet har tilpasset sin interne kapitalmålsætning til de fremtidige forventede skærpede krav efter Solvens II og Basel III. Tilpasningen af den interne kapitalmålsætning medfører en samlet kapitalmålsætning for Koncernen på ca. DKK 5,9 mia. og indeholder efter Ledelsens vurdering en tilfredsstillende margin i forhold til de lovpligtige kapitalkrav. Efter Udbuddets gennemførelse med et nettoprovenu på ca. DKK mio. vil Koncernens kapitalberedskab være på niveau med den interne kapitalmålsætning under forudsætning af, at det af Alm. Brand af 1792 fmba stillede bindende garantitilsagn ikke effektueres med mere end styk Resterende Aktier (svarende til et samlet tegningsbeløb i henhold til det bindende garantitilsagn på DKK 20 mio.). Såfremt det af Alm. Brand af 1792 fmbas stillede bindende garantitilsagn effektueres, således at Alm. Brand af 1792 fmba efter pro-rata allokering i Garantigruppen tegner flere end styk Resterende Aktier, vil Koncernens kapitaloverdækning i forhold til den interne kapitalmålsætning efter Udbuddets gennemførelse blive reduceret på en krone for krone basis med op til DKK 24 mio. (ved 100 % effektuering af det bindende garantitilsagn og den deraf følgende konvertering af ansvarlige lån til aktiekapital). Der henvises til II.5 Vilkår og betingelser for Udbuddet Placering og garanti Tegningsgaranti og forhåndstilsagn for yderligere beskrivelse af Alm. Brand af 1792 fmbas bindende garantitilsagn. Det er Ledelsens vurdering, at dette er et hensigtsmæssigt niveau med henblik på at sikre Koncernen den nødvendige fleksibilitet under de nugældende volatile markedsforhold. Det er endvidere Ledelsens vurdering, at kapitalbehovet samlet, men især for Banken, vil være faldende i takt med, at Koncernens strategi for dette forretningsområde gennemføres. Ændringer i bruttopræmier i Skadeforsikring og livsforsikringshensættelser 10 ALM. BRAND A/S FORTEGNINGSRETSEMISSION 2010

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Udbud af op til DKK 750.000.000 Hybrid Kernekapital Dette Prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, CVR nr. 31 46 70 12 ( Banken

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør PROSPEKT Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000 November 2009 Arrangør Generel information Dette prospekt (»Prospekt(et)«) er udarbejdet i forbindelse med, at Skjern Bank

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere