Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 32

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bofællesskabet Birthe Marie Liselundager Hedehusene Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) Pladser i alt: 12 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Bitten Mailund (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at borgerne på Birthe Mariehjemmet modtager støtte af høj faglig kvalitet. Socialtilsynet vurderer, at borgerne understøttes i at indgå i sociale relationer og i at leve et liv på egne betingelser. Alle borgere er i beskæftigelse. Side 2 af 32

3 Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne har gode fysiske rammer i form af egen lejlighed og gode fælles arealer, både indendørs og udendørs, og at rammerne understøtter borgernes trivsel og muligheder for samvær med de andre beboere på Birthe Mariehjemmet. Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne trives i botilbuddet og får hjælp til sundhedsfremmende tiltag. Tilbuddet er velorganiseret. Personalegennemstrømning og sygefraværet er ikke højere end på sammenlignelige tilbud. Personalegruppen og leder er fagligt kompetente og at tilbuddet drives professionelt. Birthe Mariehjemmet arbejder fortløbende med udvikling af de pædagogiske metoder. Socialtilsynet har fået forelagt budgetter og regnskaber og har ingen kommentarer til dette. Der er fulgt relevant op på bemærkningerne i BDOs tilsynsrapport fra marts 2013 med undtagelse af punkt 3 vedrørende visualisering af dagsorden og referat fra beboermøderne. Socialtilsynet anbefaler, at der også følges op vedrørende dette. I forbindelse med den faktuelle høringsproces udtaler Birthe Marie hjemmet, vedrørende visualisering af dagsorden til beboermøder, at der har været og fortsat arbejdes på at finde løsninger på dette, men at de endnu ikke har fundet den rigtige måde, at gøre det på. Derudover udtaler Birthe Mariehjemme vedr. borgernes adgang til fælles arealerne, at det efter tilsynet har været drøftet med borgerne. Borgerne giver udtryk for, at de ved hvor man få fat i nøglen og at de er mest trygge ved, at fælles arealerne bliver låst, når personalet går hjem. *Afgørelse: Godkendt med vilkår Side 3 af 32

4 *Frist for opfyldelse af vilkår: *Vilkår: Det er et vilkår for godkendelsen, at Birthe Mariehjemmet ændrer tilbuddet til en lovlig konstruktion. Påbud: Opmærksomhedspunkter: Beboerne på Birthe Mariehjemmet har individuelle uopsigelige lejekontrakter, hvilket jævnfør SEL 111 ikke er foreneligt med et midlertidigt botilbud efter SEL 107. Det er et vilkår for godkendelsen, at Birthe Mariehjemmet ændrer tilbuddet til en lovlig konstruktion. Fristen for opfyldelse af vilkår er 1. maj Socialtilsynet opfordrer desuden til, at Birthe Mariehjemmet i samarbejde med borgerne opsætter indivduelle mål for, hvordan tilbuddet kan understøtte borgernes parathed og mulighed for at være i beskæftigelse. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: BDOs tilsynsrapport fra marts 2013 Tilbuddets hjemmeside Tilbuddets oplysninger fra Tilbudsportalen Birthe Maries ansøgning med bilag til Socialtilsynet om re- godkendelse Kvalitetsstandard for Birthe Marie Regnskab 2013 og budget 2014 Eksempel på aftaleskema for serviceydelse Side 4 af 32

5 Observation Eksempel på huslejekontrakt Retningslinjer vedr. støtte til forvaltning af beboernes økonomi Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie Bofællesskabet Birthe Maries visioner Bofællesskabet Birthe Maries handleplan ved mistanke om overgreb og krænkelser Instruks ved akut sygdom og dødsfald Retningslinje og vejledning i magtanvendelse Tjeklistefor introduktion af nye medarbejdere Eksempel på pædagogisk handleplan Der forefindes ingen 141 handleplaner vedr. de to borgere, som er udtrukket til stikprøve Socialtilsynet har fået forevist tilbuddets elektroniske dagbogssystem og set, hvordan tilbuddet dokumenterer og journaliserer data som mål og evalueringer. Tilsynet er vist rundt på Birthe Mariehjemmet og har set en borgers lejlighed samt fælles arealerne. Interview 3 interviews som fandt sted den Interview med leder Anne Højen Sørensen Interview med medarbejder uddannet pædagog fra 1997 og ansat 4 år på tilbuddet. Interview med 2 borgere, den ene som havde boet der i 4 måneder, den anden som havde boet der siden Interviewkilder Der var ingen pårørende, der var informeret om, at tilsynet fandt sted den Lederen havde været i tvivl om, hvem hun skulle indkalde og havde valgt ikke at informere nogen pårørende. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 32

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Bitten Mailund Susanne Hellstrøm Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der er tale om re-godkendelse af Birthe Marie hjemmet, og der vil dermed være fokus på alle syv temaer i kvalitetsmodellen. Der vil være derudover blive fulgt op på nedenstående bemærkninger i BDO's tilsynsrapport fra marts 2013: 1. Tilsynet anbefaler, at den neuropædagogisk tilgang og dennes positive betydning for borgernes progression, beskrives på hjemmesiden og tilsynsportalen, alt for at synliggøre det gode arbejde, der foregår på stedet, både indadtil og udadtil. 2. Tilsynet anbefaler, at der kommer mere struktur på teammøderne, således at det sikres, at de afholdes, jf. medarbejdernes udtalte behov. 3. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne overvejer muligheden for at anvende visualiserede dagsordner og referater fra beboermøderne. Side 6 af 32

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 32

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Alle borgere er i beskæftigelse, enten i beskyttet beskæftigelse, skånejob eller uddannelse. Der er ikke opsat konkrete mål for den enkelte borgers dagtilbud, men det er målsætningen, at borgerne, som profiterer af det, skal have en meningsfuld hverdagsrytme med et dagligt miljøskifte. Socialtilsynet opfordrer til, at Birthe Mariehjemmet i samarbejde med borgerne opsætter indivduelle mål for, hvordan tilbuddet kan understøtte borgernes parathed og mulighed for at være i beskæftigelse. Det er Socialtilsynets vurdering, at Birthe Mariehjemmet understøtter borgernes trivsel i deres daglige beskæftigelse. Der tales dagligt med borgerne om, hvordan de trives i deres dagtilbud og hvilke udfordringer de har haft. Der er jævnligt kontakt mellem dagtilbud og botilbuddet, som understøtter borgerens trivsel på dagtilbuddet. Hvis en borger ikke trives i sit dagtilbud, tages der i samarbejde med borgeren kontakt til sagsbehandleren, med henblik på at løse problemet. Side 8 af 32

9 Der er generelt et godt samarbejde mellem botilbuddet og beskæftigelsestilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Alle borgere er i beskæftigelse, enten i beskyttet beskæftigelse eller skånejob og en borger har orlov fra sit dagtilbud for at gå på daghøjskole. Tilbuddet hjælper og støtter, og snakker dagligt med borgerne om dagens udfordringer og glæder, som de har i deres dagtilbud, og der er jævnlig kontakt mellem dagtilbud og botilbuddet, som sikrer, at borgeren trives, og at problemer ikke vokser sig store, så borgeren ikke kan trives i sit dagtilbud. Hvis en borger ikke trives i sit dagtilbud, tages der i samarbejde med borgeren kontakt til en sagsbehandler med henblik på en drøftelse af løsningen af sagen. En borger fortæller, at han har skiftet dagtilbud, fordi han ikke længere var glad for at være i sit tidligere dagtilbud, og at han er rigtig glad for sit nye tilbud. De borgere som er i skånejob i private virksomheder støttes i at klare vilkårene på det almindelige arbejdsmarked. De motiveres til blandt andet at møde til tiden, at de selv skal give besked til arbejdsgiver ved sygdom, og der tales dagligt med borgerne om de udfordringer, de møder på arbejdet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 3 (i middel opstiller i samarbejde med grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller 3 (i middel grad Birthe Marie samarbejder med og lytter til borgernes ønsker om at have et godt dagtilbud, der imødekommer borgernes behov for udvikling og fastholdelse af færdigheder. Der er ikke opsat konkrete mål, for den enkelte borgers dagtilbud, men generelt er det målsætningen, at borgerne skal have en meningsfuld hverdag og et dagligt miljøskift. Tilbuddet har et samarbejde med borgernes dagtilbud og en daglig kommunikation med dagtilbuddene. På nuværende tidspunkt er alle borgere i beskæftigelse enten i et 104 tilbud, skånejob eller uddannelse. Alle borgerne er i beskæftigelse enten på beskyttet værksted eller i skånejob. En borger arbejder i nærheden i en privat virksomhed, hvor han er i skånejob. Hvis han har problemer på arbejdet, taler tilbuddet med arbejdspladsen og borgeren og prøver at løse problemerne. Side 9 af 32

10 dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Hvis borgeren nogen gange har svært ved at komme op om morgenen, prøver medarbejderne at motivere borgeren til at komme op, og det lykkes meget ofte. En borger fortæller, at han lige har skiftet dagbeskæftigelse, fordi hans tidligere arbejdsplads lå i Gentofte og han havde meget lang transport til arbejdet. Han er glad for sit skifte og siger, at han trives i sit dagtilbud. En anden borger har orlov fra sit skånejob i 1 år for at gå på daghøjskole. En borger er i skånejob og får støtte til at passe sit arbejde, ved at motiveres bl.a. til at komme til tiden, at tage ansvar for at give besked til arbejdsgiveren ved sygdom, og ved at tale om de udfordringer borgeren oplever på sit arbejde. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Det er Socialtilsynets vurdering, at Birthe Mariehjemmet understøtter borgerne i at indgå i sociale relationer, og i at leve et selvstændigt liv ud fra deres egne ønsker og behov. Birthe Mariehjemmet understøtter borgerne i at have kontakt med deres pårørende, og at man også hjælper borgerne med at sætte grænser for samværet, hvis de ønsker dette. Desuden er man opmærksom på at skabe netværk for de borgere, som har meget lidt familie. Borgene støttes i sociale aktiviteter på Birthe Mariehjemmet ved, at der er fælles aktiviteter i huset sammen med de øvrige borgere. Der er gode fælles arealer, hvor borgerne kan indgå i sociale relationer med Side 10 af 32

11 hinanden. Derudover er det Socialtilsynets vurdering, at borgerne støttes i at have aktiviteter udenfor bofællesskabet i det omfang, borgerne måtte ønske det. Borgerne indgår på en naturlig måde i nærmiljøet og at er accepterede blandt naboerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed De pædagogiske handleplaner udarbejdes i samarbejde med borgerne, og der sættes konkret mål, som løbende evalueres. Nogle borgere har haft et ønske om at lære mere om deres økonomi, og der er udarbejdet konkrete mål for hvordan, der skal arbejdes med at nå dette mål. En borger har fået udarbejdet sin økonomi i Bostedssystemet og har siden fået den lagt på sin egen computer og kan nu bruge systemet. En anden borger har fået lavet en visualiseret ønskeliste, og kan se, hvornår han har råd til at få opfyldt sit næste ønske. Hos en anden borger arbejder man med at give ham bonerne for sine indkøb i håb om, at han på et tidspunkt, får en interesse i at lære mere om sin økonomi. Den anden borger har ønsket at få "en tavle til penge" ligesom i TV-programmet Luksusfælden, så han har et overblik over sin økonomi. Handleplanen for borgeren er omfattende og består af borgerens historie, borgerens vanskeligheder og borgerens behov for støtte, og dernæst udformning af konkrete mål med en evalueringsdato. Det fremgår ikke af handleplanen, hvordan borgeren har indgået i drøftelsen. Borgerne er accepterede i lokalsamfundet. Nogle af borgerne har for nyligt deltaget i grundejerforeningsmødet i området. Borgerne fortæller, at de en enkelt gang har hentet hjælp hos naboen ved en situation, der var opstået akut efter, at personalet var gået hjem. En borger fortæller, at han går til fodbold i en klub og en anden borger, at hun tidligere har gået til Zumba på sit arbejde. Borgerne fortæller, at de kan have besøg af deres familie og venner, når de har lyst, og at de selv kan vælge, om de Side 11 af 32

12 vil være i deres egen lejlighed eller i fællesrummene. Borgerne oplyser, at gæster gerne må spise med. Lederen fortæller, at man på tilbuddet er meget opmærksom på de borgere, som ikke har et stort netværk. Tilbuddet kontakter de pårørende, der måtte være og inviterer dem til de fælles fester, der er i tilbuddet, sådan at ingen borgere sidder uden pårørende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i Lederen oplyser, at de pædagogiske handleplaner udarbejdes i samarbejde med borgerne. Hvis borgeren selv sætter sig konkrete mål for udvikling, imødekommes dette. Lederen nævner til eksempel en borger, som gerne ville vide mere om sin økonomi - der blev lavet en ønskeliste med billeder og en snak om, hvad han kunne have råd til nu og her, og hvad han kunne ønske sig i fremtiden. En anden borger håndterer selv en stor del af sin økonomi. Med en anden borger, er man begyndt at give ham boner for de ting, han har købt,for på længere sigt, at skabe en interesse og forståelse for hans egen økonomi. En borger har bedt om at få en "tavle" med penge ligesom i TV programmet Luksusfælden, for at lære mere om sin økonomi. Der følges regelmæssigt op på målene, som skrives ind i Bostedssystemet. Lederen oplyser, at det kan være en udfordring at arbejde med at selvstændiggøre borgerne, når pårørende håndterer økonomien for borgerne. Hun nævner eksempel på, at borgeren selv kan købe ind i den nærliggende butik, men de pårørende synes, at han skal købe varerne billigere i Netto, men der kan han ikke selv tage hen. Lederen oplyser, at de i sådan en situation prioriterer borgerens selvstændighed, men at det skaber dilemmaer. De 2 borgere vi talte med oplyste, at de samarbejdede omkring deres handleplan. En borger, som har boet i tilbuddet i 4 uger fortæller, at hun har lavet den pædagogiske plan i samarbejde med pædagogerne. Begge borgere ved, hvad indholdet i deres handleplan er, og de fortæller, at de selv har været med til at sætte nogen af målene. Borgerne oplyser, at de synes, de får den hjælp, de har brug for, og at de altid kan spørge medarbejderne om hjælp. Der følges løbende op på målene på teammøder og i samarbejde med borgerne. Lederen oplyser, at borgerne er accepterede i lokalsamfundet. Området omkring bofællesskabet er Side 12 af 32

13 sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse bygget samtidigt, så borgerne har været kendt i området fra starten af. Lederen har for nyligt spurgt borgerne, om de ville deltage i grundejerforeningsmøderne, og her deltog 3 borgere i mødet. Nogle borgere kommer i en klub, en borger har et fællesskab med en Best Buddies fra LEV. En borger oplyser, at han går til fodbold i en klub i Glostrup, en anden borger har tidligere gået til Zumba på sit arbejde, men lige nu bliver det til gåture. Borgerne oplyser, at de har mange gode venner i tilbuddet og at de laver ting sammen. Borgerne oplyser, at de nogen gange har hentet hjælp hos naboerne, hvis der er sket noget efter, at personalet er gået hjem. Borgerne bor i egne lejligheder og kan selv bestemme, hvornår de vil have kontakt og samvær med deres familie og deres netværk. Lederen oplyser, at de fleste borgere har en god kontakt med deres pårørende. I forhold til de borgere,som ikke har så meget kontakt, eller som har meget få pårørende, er man særligt opsøgende overfor at invitere dem til fx sommerfesten eller lignende således, at der ikke er en borger, der slet ingen gæster har. Borgerne oplyser, at gæster gerne må spise med, og at de selv må bestemme, om de vil være i lejligheden eller i fællesrummene. Borgerne nævner, at de er kede af, at fællesrummet bliver låst af, når personalet går hjem. En borger kunne godt tænke sig at være i fællesrummene, sammen med de andre beboere om aftenen. De siger også, at de altid kan bede om at få nøglen til fællesrummet, og så får de den, og har ansvaret for at lukke om aftenen. Lederen oplyser, at praksis er sådan, for så er man klar over hvem, der har ansvaret for at låse fælleslokalerne for natten. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,8 Det er Socialtilsynets opfattelse, at der på Birthe Marie hjemmet er et godt fagligt niveau, og en grundlæggende respekt og anerkendelse i tilgangen til borgerne. Side 13 af 32

14 Birthe Marie hjemmet anvender faglige tilgange, der er relevante i forhold til målgruppen. Der arbejdes med den pædagogiske handleplan som metode, med opbyggelse af den gode relation og med en neuropædagogisk tilgang til borgerne. Den pædagogiske handleplan udarbejdes med udgangspunkt i borgernes ressourcer, og borgeren inddrages i forskelligt omfang i den pædagogiske handleplan. Birthe Mariehjemmet opstiller konkrete og klare mål, som er både tydelige og positive for borgerens udvikling og som løbende bliver dokumenteret og evalueret i Bostedssystemet. Det er Socialtilsynets vurdering, at Birthe Marie hjemmet har fokus på borgernes selvbestemmelse på det individuelle niveau og på det kollektive niveau. Deres selvbestemmelse er formaliseret ved jævnligt afholdte beboermøder. Borgerne trives på Birthe Marie hjemmet, og at de får støtte i forhold til nødvendige sundhedsfremmende tiltag. Personalet har den nødvendige indsigt i regler om magtanvendelse, beredskabsplanen, og til tilbuddets seksualpolitik. Side 14 af 32

15 Det er Socialtilsynets opfattelse, at den respektfulde pædagogiske tilgang til borgerne er medvirkende til at forebygge magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Målgruppen i tilbuddet er voksne udviklingshæmmede, med forskellige funktionsniveauer. Tilbuddet arbejder med pædagogiske handleplaner, med at opbygge gode relationer og med den neuropædagogiske metode. Metoderne udmønter sig i, hvordan de konkrete mål med borgerne skal nås. Med udgangspunkt i en vurdering af borgerens ressourcer, den gode relation og den neuropædagogiske metode opsættes konkrete mål sammen med borgeren, som betyder at borgeren oplever positive resultater. Ingen af de anbringende kommuner har udarbejdet/ fremsendt en 141 handleplan på deres borgere til botilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Tilbuddet arbejder dels med pædagogiske handleplaner som en metode og dels med at opbygge gode relationer til borgerne og dels med en neuropædagogisk metode. Med udgangspunkt i borgernes ønske og udvikling arbejdes der med pædagogiske mål. Tilbuddet benytter sig af tankeskema til at evaluere et neuropædagogisk udviklingsforløb, ligesom man benytter sig af SMTTEmodellen til at evaluere på det pædagogiske arbejde. Tilbuddet laver aftaler med borgerne om de mål, de ønsker at opnå. Leder nævner eksempelvist en borger, som gerne ville lære noget om sin økonomi. Medarbejderen skrev hans økonomi ind på bostedsystemet, som så blev lagt på borgerens computer og som han nu selv bruger. Denne proces har taget 3-4 måneder. En borger fortæller, at han gerne ville skifte arbejde og fortæller, hvordan han fik hjælp til det, ligesom han har fået hjælp til at prioritere sine ønsker. Han har fået lavet en tavle, som tydeliggør, hvornår han har råd til at få sine ønsker opfyldt. Side 15 af 32

16 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 1 (i meget lav grad Der er ingen 141 handleplanen fra de anbringende kommuner på de indskrevne borgere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet har indtryk af, at personalet i meget høj grad respekterer, hører og anerkender tilbuddets borgere. Personalet værner om borgernes privatliv. De har nøgler til borgernes lejligheder, og de går kun ind i lejligheden efter aftale med borgeren og de er altid 2 medarbejdere, der går ind i lejligheden, hvis borgeren ikke er hjemme. Borgerne medinddrages på beboermøder hver 14 dag, hvor de kan bringe relevante emner op. To af de borgere vi talte med oplyste, at hvis der var ting, de ønskede ændret, så kunne de altid tale om det på beboermødet. Borgerne fortæller, at de er med til at bestemme, hvor de skal på ferie, hvilke fællesarrangementer, der skal være på tilbuddet, og hvordan disse skal afholdes. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Der bliver afholdt beboermøde hver 14. dag. Der laves dagsorden på møderne og borgerne fortæller, at de får hjælp til at skrive punkter på dagsordenen, og der laves referat af møderne. Både personale og beboere skriver punkter på, og det er forskellige ting, der drøftes på beboermøder. Borgerne oplyser, at møderne bl.a. kan handle om, hvordan man taler til hinanden, hvilke ønsker der kan være for ferier, og hvilke indkøb, der skal foretages i fælles lejligheden. Borgerne oplyser, at de føler sig hørt og hjulpet af medarbejderne, og at der aldrig er nogen,der bliver sure, når de spørger om nogen ting. Der er nedsat et madudvalg bestående af 2 borgere og 1 medarbejder. Gruppen koordinerer ønsker til mad således, at borgerne får en sund og varieret kost. Indikator 04.b: Borgerne har Borgerne afholder beboermøde hver 14. dag. De inddrages i beslutninger om hvor, de skal på ferie, Side 16 af 32

17 indflydelse på tilbuddets tilrettelæggelse og udnyttelse på et kollektivt niveau hvilke årlige arrangementer der skal være, og hvordan disse skal afholdes. Borgerne er klar over, hvordan de skal få indflydelse på de ting, de ønsker skal ændres. En af borgerne udtrykte ønske om, at fælleshuset ikke blev låst, når medarbejderne gik hjem. Borgeren vidste, at hun kunne tage dette punkt på beboermødet og få det drøftet der. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Borgerne trives i tilbuddet og synes de får den hjælp, som de har brug for. Tilbuddet råder og vejleder borgerne i sund kost og motion. Den fælles mad, der spises, tager udgangspunkt i, at kosten skal være sund, og lægger også vægt på, at det er borgerne der bestemmer, hvad der skal spises. Der er nedsat en madgruppe bestående af 2 borgere og 1 medarbejder, som koordinerer madønskerne fra borgerne. Borgerne tilbydes hjælp til at tage til læge, tandlæge, fodterapeut mv. Tilbuddet har haft kontakt med en seksualvejleder, som har vejledt dels medarbejderne og enkelte borgere. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Leder og medarbejder giver udtryk for, at borgerne trives i tilbuddet. Borgerne oplyser selv, at de trives fint i tilbuddet, og synes de får den hjælp, de har brug for. Borgerne siger, at de passer på hinanden og hjælper hinanden, hvis der er brug for det. En borger nævner, at hvis en anden borger bliver dårlig, når medarbejderne er gået hjem, så hjælper de vedkommende, og de ved, hvor de kan ringe efter hjælp. En anden borger nævner, at brandalarmen engang gik i gang, og så hjalp de hinanden med at komme ud af huset. Borgerne oplyser også, at de trives rigtig godt med, at de har deres egen lejlighed. Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. Der laves sund mad til de måltider, borgerne spiser sammen, og borgerne modtager råd og vejledning om sund kost og motion. Tilbuddet tilbyder ledsagelse til læge, fodterapeut tandlæge m.v. Der kommer indkaldelser til den enkelte borger, når de skal til tandlæge m.v. Nogle borgere har et betydeligt vægtproblem. Medarbejderne går regelmæssigt med borgerne til læge til kontrol. Medarbejderne råder og vejleder, men kommer ikke med løftede pegefingre. Side 17 af 32

18 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed En borger oplyser, at de får hjælp til at spise sundt. "Det er slut med kage. Vi får frugt og grønt og knækbrød. Vi skal selv lave kagen, hvis vi vil have kage eller også skal vi selv købe den." Tilbuddet sørger for, at borgerne tilbydes sund kost, og at de opfordres til at motionere. Der er nedsat en madgruppe bestående af 2 borgere og en medarbejder. De koordinerer ønskerne til aftensmaden, og laver sund mad. En borger har gået til Zumba og en anden borger går til fodbold i en klub udenfor kommunen. Tilbuddet har haft kontakt med en seksualvejleder til drøftelser i personalegruppen og enkelte borgere har også haft samtale med seksualvejlederen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har den nødvendige indsigt i reglerne om magtanvendelse. Der forekommer ikke fysisk magtanvendelse i tilbuddet, men medarbejderne er bekendte med procedurerne i tilfælde af, at det skulle ske. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke sker uforholdsmæssigt mange magtanvendelser Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Der har ikke været nogen fysiske magtanvendelser. Leder og medarbejder mener, at den pædagogiske indsats, der tilbydes, forebygger magtanvendelser, fordi den pædagogiske indsats i høj grad tager udgangspunkt i, hvilke ønsker borgeren har. Der er udarbejdet en procedure for, hvad man gør ved eventuelle magtanvendelser. Procedurerne er beskrevet i en mappe på kontoret, og alle nye medarbejdere er informeret om procedurerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet har udarbejdet en beredskabsplan, en procedure vedrørende magtanvendelse og en seksualpolitik. Der har ikke været nogen fysiske magtanvendelser i tilbuddet. Det drøftes dagligt med borgerne, hvordan Side 18 af 32

19 omgangstonen skal være for, at det er rart for borgerne at være sammen. Tilbuddet har for nyligt ændret den måde måltiderne/ eftermiddagskaffen i fælles rummene foregår på. Man har lavet 2 "afdelinger", hvor borgerne kan sidde. Her kan man sikre sig, at alle borgerne bliver hørt, så der opstår færre frustrationer over samværet, og samtidig er tidsrummet for aktiviteten fastlagt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab er hensigtsmæssigt i forhold til at forebygge overgreb og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Tilbuddet har for mange år siden haft en sag om overgreb. På den baggrund er der lavet en beredskabsplan og en seksualpolitik. Tilbuddet har en beredskabsplan, en seksualpolitik og en vejledning vedr. magtanvendelser. Medarbejderne er bekendt med disse instrukser, og de ved, hvor de kan finde materialet. Tilbuddet drøfter dagligt sammen med borgerne omgangstonen i huset, og hvordan borgerne trives bedst sammen. Man sørger for ikke at lave for mange regler, så der bliver "politibetjente", der skal overholde reglerne. Man har i tilbuddet arbejdet med at gøre situationerne omkring måltiderne mere overskuelige sådan, at alle borgerne kan komme til orde og hver borger kan blive hørt. Man har sat borgerne i mindre grupper og fastsat et tidspunkt for samværet. Pædagogisk prøver medarbejderne at udnytte den enkelte borgers potentiale til, at de kan hjælpe de andre borgere. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Birthe Marie hjemmet hører under Fonden Mariehjemmene. Side 19 af 32

20 Bofællesskabet Birthe Marie er organiseret som to selvejende institutioner Den selvejende almene Boliginstitution Birthe Marie, der har ansvaret for boligdelen og Den selvejende institution Birthe Marie, der har ansvar for servicedelen. Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse. Bofællesskabet har en samarbejdsaftale med Høje- Taastrup kommune. Den skal fornys i Lederen modtager supervision og faglig sparring sammen med andre ledere fra Mariehjemmene. Der benyttes også ekstern supervision. Personalegennemstrømningen og sygefraværet blandt medarbejderne er ikke højere end på andre sammenlignelige tilbud. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent leder med relevant erfaring og uddannelse. Det er Socialtilsynets opfattelse, at borgerne i forhold til deres behov har tilstrækkeligt kontakt til personale med relevante kompetencer. Der er personale i dag- og de tidlige aftentimer. Side 20 af 32

21 Derudover klarer borgerne sig selv, og de er gode til at hjælpe hinanden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent leder. Hun betegnes af medarbejderen som havende en ok ledelsesstil, og hun deltager i det pædagogiske arbejde. Hun er altid tilgængelig, og informationsniveauet er godt. Lederen modtager faglig sparring og supervision sammen med andre ledere fra Mariehjemmene. Medarbejderne er delt op i 2 team, der giver hinanden supervision. Medarbejderen oplyser, at der er kommet mere struktur på teammøderne i forhold til tidligere. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Lederen er uddannet pædagog. Hun har mange års erfaring med målgruppen i mange forskellige regi. Hun har været forstander på Birthe Marie siden Hun har en systemisk coachuddannelse,har færdiggjort en neuropædagogisk efteruddannelse og har en diplom uddannelse ved DPU. Lederen oplyser, at hun ser det som sin opgave som leder at sørge for at der er overblik, styr på tingene, også de praktiske ting så som løn til tiden. Som udgangspunkt har hun tillid til sine medarbejdere, og hun oplever, at medarbejderne gerne vil have ledelse. Medarbejderne oplyser, at ledelsesstilen er ok, og at lederen også er med i det daglige pædagogiske arbejde. "Vi taler om tingene er i dialog lederen er tilgængelig informationen er god nok" oplyser medarbejder. Lederen får faglig sparring og supervision sammen med ledere fra de andre Mariehjem. De modtager også supervision udefra. Medarbejderne deltager i de fælles kursusdage med forskellige temaer, og de har indhentet viden udefra, når de har været fagligt udfordrede. Side 21 af 32

22 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at Birthe Mariehjemmet er et velorganiseret og kompetent ledet tilbud, og at tilbuddets daglige drift varetages tilfredsstillende. Der er personale på Birthe Marie hjemmet i dag- og tidlige aftentimer. Derudover klarer borgerne sig uden personale. Socialtilsynet vurderer, at den daglige drift varetages kompetent. En medarbejder er fratrådt i 2013 på grund af andet arbejde og sygefraværet blandt medarbejderne er meget lavt i forhold til andre sammenlignelige tilbud. Der er medarbejdere i tilbuddet fra kl i hverdagene, om lørdagen fra og søndag fra kl Lederen modtager sparring og supervison sammen med andre ledere fra Mariehjemmene. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Der er personale på Birthe Marie hjemmet Mandag til fredag fra Lørdag Søndag Derudover er beboerne uden personale. Personalet er alle uddannede pædagoger og har erfaring i at arbejde med målgruppen. En pædagog er fratrådt på grund af andet arbejde. og en ny pædagog er ansat i februar Personalegennemstrømningen vurderes ikke at være på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Sygefraværet er angivet til 8,5 og er ikke på et højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Side 22 af 32

23 højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Det er Socialtilsynets vurdering, at udmøntningen af de pædagogiske metoder viser, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og erfaringer til at imødekomme borgernes særlige behov, og at der bliver igangsat en positiv udvikling for borgerne. Der er 6 faste medarbejdere og nogle løst tilknyttede vikarer. Alle fast ansatte er pædagoger, og har - eller får - en neuropædagogisk efteruddannelse. En del af medarbejderne har mange års erfaring med målgruppen og andre er nyuddannede. Medarbejderen giver udtryk for, at de er gode til at udnytte hinandens ressourcer og erfaringer. Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne besidder de relevante kompetencer, i forhold til målgruppens behov. Der anvendes efter behov ekstern supervision til medarbejderne i det pædagogiske arbejde. I 2013 er der udarbejdet en seksualpolitik på stedet under supervision af en seksualvejleder. Side 23 af 32

24 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Der er 6 faste medarbejdere og nogle løst tilknyttede vikarer. Alle ansatte er pædagoger, og har - eller får - en neuropædagogisk efteruddannelse. Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne besidder de relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov. I 2013 er der til eksempel udarbejdet en seksualpolitik på stedet, under supervision af en seksualvejleder. Medarbejdergruppen består af både nyuddannede medarbejdere og erfarne medarbejdere, som er god til at udnytte hinandens ressourcer og erfaringer. Der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og ønsker på en måde, der understøtter borgernes positive udvikling. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Der er ansat 6 medarbejdere, som alle er uddannet pædagoger. De 4 af medarbejderne har desuden en 4 ugers neuropædagogisk uddannelse, og de sidste 2 pædagoger er også i gang med at tage den. Medarbejderen oplyser, at en del medarbejdere har stor erfaring i arbejdet med målgruppen en del er nyuddannede.aldersmæssigt og kompetencemæssigt er medarbejdergruppen homogen, og de er gode til at udnytte hinandens kompetencer og bede hinanden om hjælp. Medarbejderne udarbejder de pædagogiske handleplaner med udgangspunkt i den enkelte borgernes ressourcer og ønsker. Tilsynet har hørt og set forskellige måder, hvorpå medarbejderne arbejder med at give borgerne indblik i deres egen økonomi. Medarbejderne på tilbuddet er meget opmærksomme på egne roller og kompetencer. De har mulighed for at få hjælp udefra for at få hjælp til at løse pædagogiske udfordringer på stedet. I 2013 har tilbuddet eksempelvis haft en seksualvejleder på stedet, som bl.a. har hjulpet dem med at lave en seksualpolitik og som har haft samtaler med enkelte beboere. Side 24 af 32

25 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 5 Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab, og årsrapport og ledelsen forventer, at det kommende år vil balancere. Socialtilsynet vurderer, at der et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, og soliditetsgraden er fin. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab, og årsrapport og ledelsen forventer, at det kommende år vil balancere. Socialtilsynet har ikke ført tilsyn med regnskabet vedrørende Bofællesskabet, der er dermed ikke ført tilsyn med beboernes indbetalinger til fælles udgifter. Socialtilsynet har fået forevist den huslejekontrakt som knytter sig til Birthe Marie hjemmets opgivne husleje på kr. Socialtilsynet vuderer, at der et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side. Soliditetsgraden er fin. Side 25 af 32

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport 5 (i meget høj grad Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab, og årsrapport og ledelsen forventer, at det kommende år vil balancere. Socialtilsynet har ikke ført tilsyn med regnskabet vedrørende Bofællesskabet, der er dermed ikke ført tilsyn med beboernes indbetalinger til fælles udgifter. Dog oplyser leder, at beboerne besluttede på sidste beboer møde, at Bofællesskabets overskud på kr. dels skal gå til dækning af en ekstra vandregning og dels skal gå til tilskud til en ferie i september. De borgere, som ikke tager med på ferie, får beløbet udbetalt. Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. budgetskema Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Socialtilsynet har fået forevist den huslejekontrakt, som knytter sig til Birthe Marie hjemmets opgivne husleje på kr. Socialtilsynet vuderer, at der et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side. Soliditetsgraden er fin. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den I budgettet er der taget højde for den personalemæssige dækningsgrad målgruppen har brug for, og der er afsat midler til faglig udvikling. Side 26 af 32

27 fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad I budgettet er der taget højde for den personalemæssige dækningsgrad som målgruppen har brug for,og der er afsat midler til faglig udvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Socialtilsynet har ingen kommentarer til tilbuddets økonomiske nøgletal. Økonomien er gennemskuelig for Socialtilsynet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Socialtilsynet har ingen kommentarer til tilbuddets økonomiske nøgletal. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Socialtilsynet vurderer samlet set, at de fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov. Borgerne har individuelle uopsigelige lejekontrakter, hvilket jævnfør SEL 111 ikke er foreneligt med et Side 27 af 32

28 Hver borger har en lejlighed på 64,7m2 med en lille have. Der er gode fælles arealer, som er imødekommende og overskuelige. I fælles rummet er der opsat skemaer, der tydeliggør hvilken borger, der har hvilke arbejdsopgaver. Der er let adgang til at få vasket tøj, og borgerne er meget glade for deres egen lejlighed, som indeholder en stue med tekøkken, et soveværelse og et badeværelse. Borgerne er glade for fællesarealerne og nyder at være sammen med de andre borgere og medarbejdere. midlertidigt botilbud efter SEL 107. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Ved fremvisning af bofællesskabet fremstår fællesarealer ryddelige og pænt og overskueligt indrettet, så det imødekommer borgernes særlige behov. I fællesrummet/ køkkenet er der opsat skemaer der tydeliggør, hvilken borger, der har hvilke opgaver i dag, og der er let adgang til at få vasket tøj. En borger viser sin lejlighed frem. Han er meget glad for og stolt af sin lejlighed, som indeholder en stue, soveværelse, tekøkken og et stort badeværelse. Borgerne fortæller, og at de er glade for fællesarealerne, de og nyder at sidde der sammen og med medarbejderne. Der er gode muligheder for, at borgerne kan have et privatliv, have gæster på besøg hos sig selv,og de kan frit benytte alle fælles arealerne. En af borgerne giver udtryk for at have et ønske om, at dørene til fællesarealerne ikke bliver låst, når personalet går hjem. Beboerne har individuelle uopsigelige lejekontrakter, hvilket ikke er foreneligt med et midlertidigt botilbud efter SEL 107. Side 28 af 32

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 3 (i middel grad Bofællesskabet Birthe Marie indeholder 12 boliger samt et møbleret værelse (med eget bad og toilet) til for eksempel beboerpraktik eller aflastning. De 12 lejligheder ligger i ét plan i rækkehuse. Lejlighederne består af entre, opholdsrum med køkken, soveværelse samt bad og toilet. Hver lejlighed er brutto på 64,7 m2. Alle lejligheder har udgang til egen have med terrasse. Til alle lejlighederne hører desuden et lukket udhus. Fælles- og servicearealerne, samt det møblerede værelse fordeler sig på 2 plan. Fællesarealer i stuen indeholder stor opholdsstue med tv, samt spisekøkken med udgang til terrasse og have. Der er desuden et vaskeri, som beboerne kan benytte. På 1. sal findes endnu et opholdsrum til forskellige aktiviteter, det møblerede værelse, personale- og forstanderkontor samt andre personale faciliteter. Borgerne trives med de fysiske rammer. Borgerne oplyser, at de er meget glade for deres egen lejlighed og de oplyser, at de hygger sig i fællesrummene, og at det er dejligt at være der sammen med de andre borgere og personalet. Borgerne er meget glade for at have deres egen lejlighed. Medarbejderen oplyser, at de har nøglen til borgernes lejligheder, og de benyttes hvis der for eksempel er håndværkere, som skal lukkes ind i lejligheden. Det sker altid efter aftale med borgeren og der er altid 2 medarbejdere, der lukker sig ind i lejligheden. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad Borgerne har egen lejekontrakt og betaler husleje, vand, varme og el og der kan søges boligstøtte hos kommunen. Fællesarealerne fremstår ryddelige og pænt og overskueligt indrettet, så det imødekommer borgernes særlige behov. I køkkenet er der en madplan og en oversigt over hvem, der skal lave mad, på hvilke dage. Side 29 af 32

30 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 30 af 32

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere