Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger Side 1 af 24

2 *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Kolding Misbrugscenter El-Vej 2A 6000 Kolding Tlf.: Hjemmeside: (ambulant behandlingstilbud til voksne) SUL 141 (ambulant behandlingstilbud til voksne) *Målgrupper: 25 til 85 år (misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel) 14 til 25 år (alkoholmisbrug, misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis) 25 til 85 år (alkoholmisbrug) 6 til 85 år (andet socialt problem) Pladser i alt: 425 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Kåre Abelsen (Socialtilsyn Syd) Side 2 af 24

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Syd vurderer, at Kolding Kommunes misbrugscenter kan godkendes efter ny lov om Socialtilsyn. *Afgørelse: Påbud: Opmærksomhedspunkter: Ingen Side 3 af 24

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation - Årsrapport for tilsyn -klagebrev fra borgere -strukturkontoplan -sikkerhedsprocedurer -reg. af chikane, vold mm -handlingsplan opgave - og ansvarsoversigt -trivselsmåling -arbejdsmiljø -sygefravær -Kolding kommunes kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101. Jf. Dialog med borgere, ledelse og medarbejdere og besigtigelse af fysiske rammer. Interview Interviewkilder Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 24

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger Besøgstype Kåre Abelsen Alkohol- og Stofmisbrugsbehandlingen Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 24

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 24

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Tilbuddets tema vedr. uddannelse og beskæftigelse indgår som en del af den enkelte borgers behandlingsplan og hvor dette indgår som en del af den samlede behandling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Misbrugscenteret under Kolding Kommune arbejder ud fra en tese der indbefatter, at den enkeltes behandlingsplan skal være en understøttelse der er helhed orienteret i forhold til den unge, dennes familie og ikke mindst skole, beskæftigelse og/eller andet tilbud. Side 7 af 24

8 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Tilbuddet kan bekræfte, at de har et meget tæt samarbejde med jobcenter og familie afdelingen. Gennem førnævnte samarbejde laver misbrugscenteret en behandlingsplan for den enkelte, der er understøttende også hvad angår uddannelse og/eller beskæftigelse. Behandlingsplan for den enkelte tilstræber, at komme hele "vejen" rundt den unge og dennes familie og hvor behandlingsplanen løbende bliver evalueret og rettet til i den udstrækning dette er nødvendigt for et videre arbejde med den unge. Misbrugscenteret har som tilbud, at give den unge og dennes forældre/pårørende en behandlingsplan der også vil være omfattet af undervisning, uddannelse beskæftigelse/beskyttet beskæftigelse eller andet tilbud som den unge kan modtage. Som del i misbrugsbehandlingen ligger også, at den unge skal være i andet forløb der kan føre til videre kompetence og i sidste ende kunne komme ud af misbrug og samtidigt kunne opretholde et samfundsmæssigt respektabelt liv. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Tilbuddets har stor opmærksomhed på, at behandlingen af den enkelte borger og omfatter, at styrke den enkeltes selvstændighed og relation til andre, det være sig familie, venner eller andre bekendte. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Kolding Kommunes misbrugscenter anvender mange på, at det er helhedsløsninger der bliver lavet sammen med den enkelte. En løsning der kan være med til, at styrke den enkelte og dennes familie, venner mm., på en sådan måde, at det ikke bliver den enkeltes projekt at komme ud af misbrug men, at det kan løses i fællesskab med de mennesker og relationer man er sammen med i hverdagen. Side 8 af 24

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Tilbuddet, Kolding kommunes misbrugscenter laver i alle tilfælde en individuel behandlingsplan. Behandlingsplanen er fundamentet til, at den unge kan få den rette behandling i forhold til misbruget, samtidigt som den kan være støttende i forhold til den enkeltes familie og hvor det understøtter fremmøde på f.eks. skole, beskæftigelse eller andre tilbud. Den samlede indsats har som mål at bringe den unge ud af misbrug samtidigt som den skal styrke den unges selvstændighed og sociale kompetencer, så den unge på sigt kan klare et selvstændigt og fornuftigt liv på samme vilkår som det omkring liggende samfund. Tilbuddet, misbrugscenteret kan bekræfte at de gennem den kognitive metode bruger meget tid på, at italesætte vigtigheden af at den unge er en del af og indgår i sociale relationer og netværk der kan være støttende på en positiv måde. Det være sig gennem skole, beskæftigelse eller andre samværsformer der er med til styrke ens selvværd og psykiske habitus. Tilbuddet kan bekræfte at de har meget fokus på, at den unge har et stærkt netværk i form af familie og venner der kan være en del af at løfte den enkelte ud af misbruget. Tilbuddet beskriver og italesætter også vigtigheden af, at den enkelte ikke står alene med sit problem men, at der kan være mange aktører der støtter og hjælper i en vanskelig situation. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Socialtilsyn Syd kan ved tilsynet konstatere, at tilbuddet JF. 101 er defineret og beskrevet med henblik på specifik målgruppe, metoder (behandling) og resultater. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder Tilbuddet, Kolding misbrugscenter er en del af kolding kommune. Misbrugscenteret har et meget tæt samarbejde Side 9 af 24

10 med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne med familie afdelingen, jobcenteret, UU samt hjemmeplejen og Psykiatrien, der bevirker en meget massiv og intens indsats overfor den enkelte og dennes misbrug. Det samlede arbejde er med afsæt i en klar målbeskrivelse, med en systematisk og faglig tilgang der løbende bliver justeret og evalueret sådan, at den kan tilrettes til at give det bedst mulige resultat. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner Tilbuddet dokumenterer at de arbejder med to målgrupper. En unge gruppe der strækker sig fra alderen 14 til 24 og en voksen gruppe. De ansatte i tilbuddet har uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske. Der arbejdes ud fra den kognitive metode og hvor denne beskrives som basismetoden i behandlingen af den enkelte. Som tidligere nævnt arbejdes der ud fra en helheds orienteret behandlingsplan og hvor man nu vil udvide dette til også, at omfatte arbejde ude på de enkelte undervisningssteder som gymnasium, tekn.skole, VUC, mm. der vil bevirke, at tilbuddet yderligere bliver styrket mht. sin målsætning og ikke mindst i at kunne være forebyggende i forhold til en evt. udsat målgruppe. Tilbuddet kan gennem dialog og dokumentation fremvise tilsynet, at de løbende evaluerer og justerer og udbygger deres indsats gennem konkrete mål der bliver lavet sammen med den enkelte borger. Herudover vil tilbuddet videre udbygge deres tilbud ved, at tilbyde samtale mv. på Kolding kommunes uddannelsessteder, hvor de vil have nemmere for at nå den enkelte og hvor der vil være meget godt udgangspunkt for forebyggelse og undervisning i de enkelte klasser. Forløbene vil med jævne mellemrum blive evalueret og udbygget i de tilfælde hvor de har en positiv virkning. Tilbuddet er Kolding Kommunes misbrugscenter, hvorved det ligger implicit i tilbuddet. at de kan dokumentere overfor den øvrige kommune, positive resultater og opfyldelse af de på forhånd fastsatte mål. Side 10 af 24

11 har opstillet for borgernes ophold Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilsynet kan konstatere, at misbrugscenteret kva deres tilbud til personer med misbrugsproblemer er afhængig af, at arbejde med udgangspunkt i understøttelse og medinddragelse af den enkelte og hvor den enkelte har medansvar for eget liv og fremtid. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Tilbuddet stiller som krav til den enkelte borger, at de indgår på lig linje med behandler når der skal laves en behandlingsplan. Dette bevirker at den enkelte borger bliver hørt respekteret og anerkendt. dette er også en del af det, at have afsæt i det kognitive. Behandlingsplaner mm. bliver lavet med afsæt i egen indflydelse og hvor ønsker og behov fra den enkelte bliver imødegået i den udstrækning dette kan lade sig gøre med hensyn til tid, sted og økonomisk. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet kan vise til gennem samtale og ved dokumenteret materiale, at den enkelte borger bliver mødt og tilbudt en behandlingsplan der ud over at have fokus på selve misbruget også ivaretager den fysiske, psykiske og mentale sundhed hos den enkelte. Misbrugscenteret ser misbrugsbehandling i en kognitiv kontekst hvor det gælder, at behandle hele mennesket, det være sig fysisk eller psykisk i det denne behandling vil have langt større positiv virkning på den enkelte borgers videre samlede liv. Side 11 af 24

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Tilsynet bliver gjort bekendt med, at tilbuddet gør rigtig meget for den enkeltes trivsel i tilbuddet. Der udfærdiges et samlet program for den enkelte borger der omhandler styrkelse og forbedring af den enkeltes fysiske og mentale tilstand. Herudover bliver den enkelte undersøgt for hepatitis. Der tilbydes også tandrådgivning, og gratis fix værktøj og præventiver. Tilbuddet giver også NADA, motion og har meget fokus på evt. dobbelt diagnose. Tilbuddet stiller en række af sundhedsydelser disponibel for den enkelte borger. Dette gennemføres ved et meget godt samarbejde med borgerens praktiserende læge. Gennem styrkelse af den fysiske og mentale tilstand. Undersøgelse af hepatitis, tandrådgivning, motion, NADA mm. Samlet hvor den enkelte borger bliver tilbudt helhedstjek det være sig medicins, fysisk og psykisk. Tilsynet kan gennem dialog og som dokumenteret materiale se, at tilbuddet gennem sin socialpædagogik styrker den enkelte borgers mentale og fysiske sundhed. Dette gennem en række form for støtte. Det være sig gennem motion, tandrådgivning, m.m., og hvor borgeren bliver mødt med respekt og høj etik og morale. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet er ikke omfattet af magtanvendelsescirkulæret. Tilbuddet har egen sikkerhedsrepræsentant der sammen med de øvrige medarbejdere og ledelse har udfærdiget egen sikkerhedsprocedure hvor alle former for vold, trusler eller uhensigtsmæssige episoder bliver behandlet og efter behandlet, herunder hvor man er meget bevidst på egne værdier og hvordan omgivelserne kan reagerer på disse. Side 12 af 24

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Jf. tilbuddets karakter og lovgivning er tilbuddet ikke omfattet af magtanvendelsescirkulæret. Der skal dog gøres opmærksom på, at tilbuddet har en dokumenteret sikkerhedsprocedure der er kendt af personalet og hvor der også indgår krise psykolog i de tilfælde hvor det skulle være nødvendigt. I tilfælde om vold, trusler eller anden abnorm adfærd fra borgerne mod personalet bliver dette registreret. Sikkerhedsrep. sikrer sig ved alle ny ansættelser, at personalet bliver sat ind i og orienteret om sikkerhedsprocedurer der forefindes i tilbuddet. Jf. tilbuddet ligger dette udenfor lovgivning om magtanvendelsescirkulæret. Tilbuddet registrerer og efterbehandler alle tilfælde om trusler, vold, overfald eller andet der kan påvirke den enkelte ansatte på en uhensigtsmæssig måde. I dette tilfælde arbejdes der også meget på egne værdier som ansat. herunder er der også meget fokus på, at der ikke forefindes en sammenblanding mellem voksne og unge i behandlingen, ligeledes for, at undgå nogle former for overgreb eller andet der giver ustabilitet i en behandlingsgruppe. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Tilsynet kan bekræfte at vi her taler om et kommunalt tilbud der på alle måder har meget fokus på forebyggelse af overgreb. Et tilbud der kva deres borgere/brugere hele tiden optimerer tilbuddet også når vi taler sikkerhed, herunder overgreb, det være sig mellem ansatte og borger eller i tilfælde mellem borger overfor anden borger. Side 13 af 24

14 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Tilbuddet har udfærdiget egen registrering af chikane, vold/trusler om vold mod medarbejdere. Registrering afdækker i hvilken situationer den enkelte i tilbuddet er blevet udsat for trusler om vold, fysisk vold, chikane, chokerende hændelser og seksuel chikane. Registrering indeholder ligeledes hvordan episoden indtraf og umiddelbare reaktion. Fysisk eller psykisk påvirkning/skade på grund af episoden. Procedure indeholder ligeledes om episoden er anmeldt om vedkommende er blevet sygemeldt grund af episoden, hvilken opfølgning der har været og afslutningsvis om det ud fra den enkeltes faglighed har forslag til forebyggelse af lignende hændelser. Alle episoder bliver ligeledes drøftet i arbejdsmiljøgruppen. Alle procedurer vedrørende beredskab i forhold til forebyggelse af overgreb er kendt af den enkelte medarbejder og bliver ved alle ny ansættelser introduceret for nye medarbejdere. Tilbuddet kan ligeledes overfor tilsynet fremlægge beskrivelser og dokumentation i forhold til beskrivelser og registrering-skemaer og hvor der er stor fokus fra tilbuddet hvad der skal til for helt, at undgå episoder der indeholder overgreb. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse der sørger for, at varetage en kompetent daglig drift. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilsynet kan konstatere, at ledelsen i tilbuddet på alle måder er fagligt kompetente. En ledelse med meget erfaring og en bred uddannelse, det være sig inden ledelse, diplom uddannelse. Uddannelse indenfor stofmisbrug og alkohol misbrug, kognitiv efteruddannelse og ikke mindst supervision uddannelse. Ledelsen sammen med tilbuddet har en løbende efteruddannelse, hvad der er nødvendigt for, at kunne løfte opgaven på et meget højt fagligt niveau. Side 14 af 24

15 Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilsynet kan konstatere, at ledelsen i tilbuddet på alle måder er fagligt kompetente. En ledelse med meget erfaring og en bred uddannelse, det være sig inden ledelse, diplom uddannelse. Uddannelse indenfor stofmisbrug og alkohol misbrug, kognitiv efteruddannelse og ikke mindst supervision uddannelse. Ledelsen sammen med tilbuddet har en løbende efteruddannelse, hvad der er nødvendigt for, at kunne løfte opgaven på et meget højt fagligt niveau. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Tilsynet kan konstanter at Kolding Kommunes misbrugscenter og dens ledelse som en del af det samlede Kolding Kommune tilbud til borgerne har de nødvendige og relevante kompetencer der skal til for at lede tilbuddet og personale. Tilsynet får bekræftet at, tilbuddet benytter sig af ekstern supervision. Ekstern supervision bliver gennemført ca. 10 gange pr. år. Herudover gennemfører tilbuddet sags supervision sammen med det reflekterende team. Ligeledes bliver der oplyst fra ledelsen, at i de tilfælde hvor der skulle være brug for yderligere supervision, vil ledelsen imødegår dette. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilsynet kan konstatere at tilbuddets ledelse har meget fokus på psykisk arbejdsmiljø, efteruddannelse, supervision og hvor den enkelte i personalegruppen bliver hørt og set. En ledelse der er meget bevidst på, at løfte kompetencen gennem et meget kompetent og fagligt velfunderet personale. Side 15 af 24

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse Tilsynet har ved besøget gennemført samtale med en af borgerne der anvender tilbuddet. Borgeren giver udtryk for, at hun tidligere var lidt træt af tilbuddets læge der ikke altid kunne forstå hende og hendes prob. stilling. Under samtalen giver borgeren udtryk for, at hun er meget glad for tilbuddet som hun har været bruger af siden Borgeren fortæller, at personalet er meget dygtige og hjælper på alle måder, det være sig med borgerens depressioner, eller hjælp i eget hjem eller ønske om anden hjælp. Endvidere siger borgeren at hun nu har fået lavet ny aftale med tilbuddets nye læge der bevirker, at hun nu mod tidligere kan afhente sin medicin en gang pr. uge mod tidligere hver eneste hverdag. Borger giver udtryk for, at nu er meget glad for tilbuddet og udtrykker, at personale og ledelse er meget dygtige og anerkendende i deres tilgang til borgeren. Tilbuddet har et meget lavt sygefravær der for indeværende år er på kun 1,56%. Ledelsen og sikkerhedsrep. peger på, at de mener det skyldes en personale kultur hvor ledelsen altid er imødekommende og forstående i forhold til, at løbende evaluere på psykisk arbejdsmiljø og efteruddannelse der skal tilfredshed i medarbejder gruppen. Til sammenligning med andre arbejdspladser af samme karakter ligger Kolding Kommunes misbrugscenter i den helt lave ende med kun 1, 56 % sygefravær i indeværende år. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Socialtilsyn Syd kan konstatere, at tilbuddet ved de ansatte har en række kompetencer der alle kan relatere til det, at skulle behandle borgere der har et Side 16 af 24

17 misbrugsproblem. Uddannelser som pæd,., socialrådgiver, sygeplejerske og herudover en række tillægges uddannelser der alle er relateret til misbrugsbehandling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsyn syd kan ved tilsynet og ved samtale med ledelse, medarbejder og borgere konstatere, at tilbuddets medarbejdere har de faglige kompetencer der skal til for at løfte opgaven med borgerne og deres problemer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse Tilsynet kan konstatere, at tilbuddets medarbejdere der består af pædagoger, socialrådgivere og sygeplejerske, har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen. Herudover har alle behandlere en række relevante efteruddannelser indenfor kognitiv terapi, supervision, DAC, mm. Samlet set en medarbejder gruppe med en meget bred uddannelse i forhold til målgruppen. Herudover er tilbuddet meget opmærksom på, at behandlerne hele tiden får ny relevant efteruddannelse sådan, at de hele tiden er på forkant med ny viden og metoder for behandling af misbrugere, det være alkohol og stoffer. Jf. alle medarbejdere i tilbuddet har de kompetencer der skal til for, at løfte opgaverne og gennem samtale med borger er det socialtilsynets vurdering at det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer, det være sig fagligt og menneskeligt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 17 af 24

18 *Økonomi 5 Jf. at tilbuddet er et Kommunalt tilbud kan socialtilsyn Syd konstanter, at tilbuddet er et økonomisk bæredygtigt tilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Jf. tilbuddet er et Kommunalt tilbud må dette anses som bæredygtigt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Der er tale om et kommunalt tilbud, hvorfor der for 2013 ikke er aflagt særskilt regnskab med tilhørende revisionspåtegning. Indikatoren kan som følge heraf ikke bedømmes. Der er ikke modtaget regnskab for For 2014 er modtaget budget. Det fremgår heraf ingen væsentlige investeringer. Tilbuddet har ligeledes oplyst, at der ikke forventes væsentlige investeringer i nær fremtid. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i Tilbuddet er et kommunalt tilbud, hvad socialtilsynet lægger til grund for, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Side 18 af 24

19 forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling. I budget for 2014 er der afsat kr til kurser og uddannelse, hvad socialtilsynet umiddelbart vurderer er tilstrækkeligt i forhold til andre lignende tilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Jf. tilbuddet er et Kommunalt tilbud, forventes, at indikatoren kan bedømmes i 2015 efter modtagelse af regnskabsmateriale for Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse Jf. Kommunalt tilbud foreligger ikke et regnskab for 2013, hvorfor det ikke er muligt at foretage ovennævnte sammenholdelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 3,7 Socialtilsyn Syd kan bekræfte, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgerens udvikling og trivsel. Dog skal der gøres opmærksom på, at tilbuddet bør vurdere Side 19 af 24

20 andre rammer i deres udlevering og udforme disse rammer, hvor tilbuddet kan ivaretage diskretion og respekt for den enkelte, som andre borgere bliver behandlet ved læge konsultation. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Jf. tilbuddet art er det tilsynets helt klare samlede vurdering, at tilbuddet understøtter borgerens trivsel og udvikling. Dog skal der gøres opmærksom på og som tidligere nævnt, at det ville være på sin plads, at udvide areal ved "udlevering" og ligeledes kunne give den enkelte borgers medicin under mere diskrete omgivelser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er 3 (i middel grad 3 (i middel grad Tilbuddet har som udgangspunkt nogle gode rammer når det gælder kontor og samtale faciliteter. Hvad angår faciliteter når det gælder de fysiske rammer ved udlevering af medicin og hvor der er store samlinger af mennesker samlet på et meget lille areal, kunne være af bedre standard. Vi snakker her om mere plads og facilitet hvor den enkelte kunne opretholde diskretion i forhold til udlevering af personlig medicin og hvor samtidigt kunne være mulighed til, at kunne stille spørgsmål mm. Nuværende fysiske rammer burde udbygges og bære mere præg af lægekonsultation hvor respekten til den enkelte borger bliver behandlet med større diskretion. Tilsynet har under besøget ført samtale med en af borgere der giver udtryk for, at hun er glad for tilbuddet. Borgeren siger dog, at hun tidligere ved daglige udleveringer var meget presset og belastende at skulle møde op tilbuddet hver dag, både i forhold til fysisk at være i stand til, at møde op, samt ved at blive konfronteret med andre misbrugere i udleveringen. En udlevering der på grund af for lide plads til den enkelte og manglende diskretion af den enkelte borger, kan bevirke irritation og anden uhensigtsmæssigt adfærd. Jf. tilbuddet er Kolding Kommunes misbrugscenter kan vi ikke her tale om, at tilbuddet er borgernes hjem. Dog indeholder dagtilbuddet fysiske rammer der på alle måder matcher de opgaver der løses i Side 20 af 24

21 borgernes hjem tilbuddet. Der tilbydes individuelle samtaler, gruppe samtaler, motivationsgruppe, fase opdelt behandling, hashgruppe, DAT-gruppe, social færdighedstræning og pårørende kursus. herudover stiller tilbuddet med Åbent cafetilbud NADA-cafe, Mindfulness-cafe og Tema-cafe, alle der kan rummes i tilbuddet og har nogle rammer der er gode og hvor den enkelte borger kan føle sig tryg og afslappet. Side 21 af 24

22 Side 22 af 24

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere