Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 31

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Boligerne på Harebakken Harebakken 2, Fælleshuset 8450 Hammel Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) Pladser i alt: 20 ABL 5, stk. 2 (almen plejebolig) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Jane Schneider (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Harebakken støtter beboerne i de interesser og ressourcer de har for uddannelse og beskæftigelse, og som kan skabe livskvalitet for den enkelte. Side 2 af 31

3 *Samlet vurdering: En overvejende del af beboerne har ikke behov for kontakt i det omgivende samfund, da de har så store psykiske og sociale udfordringer, at deres behov for social kontakt bliver dækket ved personalet, pårørende og de andre beboere. Kontakten til pårørende støttes beboerne i, i det omfang de har behov for. Der er en stor tilfredshed med tilbuddet hos de pårørende. Harebakkens målgruppe er voksne mennesker, som har alvorlige psykiske lidelser. Udfordringerne og problematikkerne spænder bredt, hvilket stiller store krav til fagligheden. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den enkelte beboers livsvilkår og særlige udfordringer. Der trækkes derfor på mange forskellige metoder i den pædagogiske praksis på Harebakken, og der indhentes løbende relevant viden, når der er behov for dette. Herved opkvalificeres den pædagogiske praksis omkring den enkelte beboere. Det er vurderes at beboerne generelt trives i tilbuddet, hvor der er en anerkendende og respektfuld kontakt. Harebakken har en konfliktnedtrappende tilgang, men det opleves alligevel udfordringer i forhold til at forebygge og håndtere overgreb. Arbejdet med mål og delmål i forhold til den enkelte beboer er ikke systematiseret og dokumenteret. Der er en sammenhæng mellem organisationsformen, personalegruppens kompetencer og ledelsesstillen. Der bliver uddelegeret ansvar, ressourcer og kompetencer til den enkelte medarbejder, og der ses en høj grad af engagement ved personalet. Der arbejdes løbende med kompetence udvikling og der følges op med supervision og faglig sparring når dette er relevant. Såvel beboere som pårørende giver udtryk for, at de føler sig godt behandlet. Personalegruppen vurderes til at være stabil. Medarbejdergruppen er erfaren og tværfaglig sammensat. Der er fokus på at klæde medarbejderne på, så de kan håndtere de udfordringer og problematikker de møder ved beboerne. Tilsynet så, at personalet mødte den enkelte beboer omsorgsfuldt under hensynstagen til beboerens sindsstemning. Det er tilsynets vurdering at det er en kompetent og udviklingsorienteret personalegruppe, som er opmærksomme på at tilegne sig ny viden, med henblik på, at blive bedre til at støtte den enkelte beboer. Side 3 af 31

4 De fysiske rammer vurderes at være optimale for målgruppen, da beboerne har mulighed for at trække sig tilbage når de har behov for at være selv. Samtidig med at der hele tiden er personale de kan henvende sig til, samt et fælleshus der indbyder til socialt samvær fra morgen til aften i det omfang beboerne rummer det. De fysiske rammer matcher beboernes udvikling og trivsel, da de imødekommer beboernes individuelle behov samt selvstændighed, i det omfang den enkelte har behov for dette. Overordnet vurderes kommunale og regionale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 4 af 31

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Ansøgning om driftsorienteret tilsyn Ansøgning om re-godkendelse Beboer oversigt Medarbejderoversigt Vikar oversigt Opsamling på APV 141 Handleplan på to beboere statusskrivelser på en beboer Intern handleplan fra 2010 for en beboer Tryghedspolitikken Foreløbigt regnskab 2013 Budget og forbrug pr. ultimo januar 2014 Af samspil mellem medarbejdere og beboere ved frokost samt ved eftermiddagskaffe Fremvisning af lejlighed af en beboer Afdelingsleder 2 medarbejdere 3 beboere 3 pårørende Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 5 af 31

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Start: Slut: Hanne Albinus Jane Schneider Afdelinger Boligerne på Harebakken Ungetilbuddet Harebakken Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 6 af 31

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 31

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 1,5 Harebakken støtter beboerne i de interesser og ressourcer de har for uddannelse og beskæftigelse, og som kan skabe livskvalitet for den enkelte. En overvejende del af beboerne har så store psykiske udfordringer, at de på nuværende tidspunkt ikke har ressourcer til uddannelse og beskæftigelse. Harebakken arbejder med de grundlæggende forudsætninger herfor, som er den enkeltes trivsel og udvikling. At Harebakken i samarbejde med beboerne arbejder mere med konkrete mål for beboernes uddannelse og beskæftigelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse De beboere der har potentialet, ressourcerne og motivationen for uddannelse og beskæftigelse støttes heri. Der er enkelte beboere der er tilknyttet et aktivitetscenter, hvor de støttes i deres interesser for blandt andet at bage og spille musik. Der er ligeledes enkelte beboere der er tilknyttet skole og uddannelsestilbud. Side 8 af 31

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 1 (i meget lav opstiller i samarbejde med grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 2 (i lav grad Tilsynet vurderer, at Harebakken i meget lav grad i samarbejde med beboerne opstiller mål for beboernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse og følger op herpå. Harebakkens afdelingsleder oplyser at, de beboere der viser interesse for uddannelse og beskæftigelse støttes heri. Eksempelvis er der en beboere der har ønsket et bestemt skoletilbud, hvilket der er blevet arbejdet på i årevis, frem til at dette lykkedes. Afdelingslederen oplyser at en overvejende del af Harebakkens beboere ikke viser interesse for at udarbejde mål, hvilket respekteres af Harebakken. Det er desuden ikke noget Harebakken har fokus på, hvilket begrundes med, at der hos de beboere der er tilknyttet et uddannelses eller beskæftigelsestilbud, ikke er alle, der ønsker at dele deres oplevelser i dagtilbuddene og skolen med Harebakken. Beboerne er i lav grad i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Der er enkelte beboere der er tilknyttet et aktivitetscenter, hvor de støttes i deres interesser for blandt andet at bage og spille musik. Der er ligeledes enkelte beboere der er tilknyttet skole og uddannelsestilbud. En overvejende del af beboerne går hjemme, flere af disse har i hverdagen meget ledsagelse til sundhedsmæssige ydelser og praktiske gøremål. Flere af beboerne har det meget svært psykisk og har svært ved at håndtere planlagte aktiviteter, hvorfor det kan være vanskeligt at finde tilbud der matcher dem. Det vurderes ligeledes ikke til at være i alle beboers interesse at blive tilknyttet uddannelse og beskæftigelsestilbud Side 9 af 31

10 Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2,7 Det er tilsynets vurdering, at Harebakken i den daglige pædagogiske praksis støtter og styrker beboer i udviklingen af sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurdere endvidere at en overvejende del af beboerne, ikke har behov for kontakt i det omgivende samfund, da de har så store psykiske og sociale udfordringer, at deres behov for social kontakt bliver dækket ved personalet, pårørende og de andre beboere. Kontakten til pårørende støttes beboerne i, i det omfang de har behov for. Der er en stor tilfredshed hos de pårørende. Tilsynet anbefaler at Harebakken fremadrettet arbejder mere systematiseret med mål og delmål for den enkelte beboere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er tilsynets vurdering, at Harebakken i den daglige pædagogiske praksis støtter og styrker beboer i udviklingen af sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurdere endvidere at en overvejende del af beboerne, ikke har behov for kontakt i det omgivende samfund, da de har så store psykiske og sociale udfordringer, at deres behov for social kontakt bliver dækket ved personalet, pårørende og de andre beboere. Kontakten til pårørende støttes beboerne i, i det omfang de har behov for. Der er en stor tilfredshed hos de pårørende. Side 10 af 31

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og 2 (i lav grad 2 (i lav grad 4 (i høj grad Det er tilsynets vurdering at Harebakken i lav grad i samarbejde med beboerne opstiller konkrete, individuelle mål for beboerens sociale kompetencer og selvstændighed, og følger op herpå. Tilsynet så ikke konkrete beskrivelser af individuelle mål og delmål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, men kunne høre, at der i praksis arbejdes hermed. Der blev som et eksempel herpå nævnt, at der helt konkret er blevet arbejdet med mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed ved indkøbsture, hvor beboerne i det gamle Urbakken havde fået massiv støtte hertil, er der i dag fællesindkøbsture fra Harebakken, hvor 5-6 beboere har lært at tage af sted selv med flex taxa. Det er tilsynets vurdering, at der bør indarbejdes en systematik omkring arbejdet med mål og delmål. Beboerne indgår kun i lav grad i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. En overvejende del af beboerne, vurderes ikke at have behov for kontakt i det omgivende samfund, da de har så store psykiske og sociale udfordringer, at deres behov for social kontakt bliver dækket ved personalet, pårørende og de andre beboere. Der er enkelte der indgår i fællesskaber gennem dagtilbud og beskæftigelse, derudover er der nogle der har kontakt i det omgivende samfund gennem værtshus- og misbrugsmiljø Lederen informerede om at Harebakken inviterede til åbenthus den 1. maj, for beboerne i det omkringliggende samfund, hvor der havde været stor deltagelse. Det er tilsynets vurdering, at beboerne i høj grad med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor, har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Generelt er det tilsynets indtryk, at beboerne har den kontakt til deres familie som de kan rumme og Side 11 af 31

12 netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse har behov for. De pårørende som tilsynet talte med er yderst tilfredse med den støtte beboerne får på Harebakken, og giver desuden udtryk for at de som pårørende føler sig velkomne og trives med rammerne der er for at komme på besøg. Harebakken tilbyder at være behjælpelige med transport. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Harebakkens målgruppe er voksne mennesker, som har alvorlige psykiske lidelser. Udfordringerne og problematikkerne spænder bredt, hvilket stiller store krav til fagligheden. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den enkelte beboers livsvilkår og særlige udfordringer. Der trækkes derfor på mange forskellige metoder i den pædagogiske praksis på Harebakken, og der indhentes løbende relevant viden, når der er behov for dette. Herved opkvalificeres den pædagogiske praksis omkring den enkelte beboere. Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt trives i tilbuddet, hvor der er fokus på beboernes sundhed og trivsel. Tilsynet så en anerkendende og respektfuld kontakt, hvilket også understøttes af Harebakkens pædagogiske tilgang, hvor det er personalet der skal tilpasse sig beboerne og ikke omvendt. Det er tilsynets vurdering, at der ikke i tilstrækkelig grad arbejdes systematisk med mål, delmål og Det er tilsynets anbefaling at der arbejdes systematisk med mål, delmål og resultatdokumentation. Side 12 af 31

13 resultatdokumentation. Harebakken har en konfliktnedtrappende tilgang, og der er udarbejdet en voldsforebyggelsesplan og en voldshåndteringsplan, men der opleves alligevel udfordringer i forhold til at forebygge og håndtere overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Harebakkens målgruppe er voksne mennesker, som har alvorlige psykiske lidelser. Udfordringerne og problematikkerne spænder bredt, hvilket stiller store krav til fagligheden. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den enkelte beboers livsvilkår og særlige udfordringer. Der trækkes derfor på mange forskellige metoder i den pædagogiske praksis på Harebakken, og der indhentes løbende relevant viden, når der er behov for dette. Herved opkvalificeres den pædagogiske praksis omkring den enkelte beboere. Det er ikke alle beboere der har opdaterede handleplaner, og det er ligeledes ikke alle beboere, hvor rådgivere indkalder til statusmøde. Der arbejdes ikke systematisk med mål, delmål og resultatdokumentation. Side 13 af 31

14 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad Harebakken anvender i høj grad faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Harebakkens målgruppe er voksne mennesker, som har alvorlige psykiske lidelser. Udfordringerne og problematikkerne spænder bredt, hvilket stiller store krav til fagligheden. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den enkelte beboers livsvilkår og særlige udfordringer Der trækkes derfor på mange forskellige metoder i den pædagogiske praksis på Harebakken, og der indhentes løbende relevant viden, når der er behov for dette. Herved opkvalificeres den pædagogiske praksis omkring den enkelte beboere. Der er en tovholder og teams omkring den enkelte beboer, der arbejdet med den pædagogiske tilgang og metoder omkring den enkelte beboere. Harebakken opsøger løbende ny faglig viden, hvilket sikre at den faglige tilgang hele tiden opkvalificeres, og at medarbejderne er i besiddelse af de nødvendige kompetencer for at møde beboerne hensigtsmæssigt. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad Der oplyses ved såvel ledelse som medarbejdere at Harebakken skal tilpasse sig Beboerne. Harebakken dokumenterer i meget lav grad resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for beboerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Der arbejdes ikke systematisk med mål og resultatdokumentation på Harebakken. Der skrives dagbog, hvor den enkelte beboers udvikling følges. Harebakken vurderes til, i meget lav grad at kunne dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for beboernes ophold. Side 14 af 31

15 i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold De visiterede kommuner har for en stor del af beboernes vedkommende ikke opstillede og opdaterede mål i handleplanerne. Harebakken arbejder generelt ikke målrettet med handleplaner, mål og delmål. Afdelingsleder oplyser at der foreligger en fast aftale omkring opfølgninger og statusbeskrivelser. Det er dog ikke så ofte det forekommer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet Tilsynet så en anerkendende og respektfuld kontakt, hvilket også understøttes af Harebakkens pædagogiske tilgang, hvor det er personalet der skal tilpasse sig beboerne og ikke omvendt. Beboerne respekteres som selvstændige voksne mennesker, med individuelle ønsker og behov. Beboerne er så vidt det er muligt selv med til at skrive statusrapporter. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på tilbuddets tilrettelæggelse og udnyttelse på et kollektivt niveau 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Beboerne bliver i meget høj grad hørt, respekteret og anerkendt. Beboerne på Harebakken kan selv vælge til og fra hvor meget kontakt de ønsker. Dette respekteres af personalet, som er meget opmærksomme på den enkelte beboers sindsstemning og signaler. Tilsynet så en anerkendende og respektfuld kontakt, hvilket også understøttes af Harebakkens pædagogiske tilgang, hvor det er personalet der skal tilpasse sig beboerne og ikke omvendt. Beboerne har i meget høj grad indflydelse på Harebakkens tilrettelæggelse og udnyttelse på et kollektivt niveau. Afdelingslederen på Harebakken oplyser at beboerne så vidt det er muligt, selv er med til at lave status beskrivelserne. Nogle beboere skriver den selv og retter den til med medarbejderne, andre gør det omvendt. Side 15 af 31

16 Afdelingslederen oplyser endvidere, at der tages udgangspunkt i Favrskov kommunes udtryk mest muligt i eget liv som er en rettesnor. Det er målet, at beboerne skal afsted på kursus efter ledelsen og medarbejderne har været dette, og at de her skal lave borger profiler. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er tilsynets vurdering at beboerne generelt trives i tilbuddet. Der er generelt et fokus på Beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der vægtes at tilbyde en kostordning med god hjemmelavet mad, netop med det formål at styrke livskvaliteten og sundheden. Der er fokus på at støtte beboerne i at komme til relevante sundhedsydelser, og på at give dem sunde værdier. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad 4 (i høj grad 3 (i middel grad Samlet set vurderes beboerne i høj grad til at trives på Harebakken Der er en enkelt beboer der vurderes af såvel ledelse som medarbejdere til at være fejlplaceret, da denne beboer ikke har forudsætningerne for at bo i egen bolig. Derudover gives der udtryk for ved såvel ledelse, personale, pårørende som beboere at der er en stor tilfredshed og trivsel på Harebakken. Beboerne har i høj grad med støtte fra Harebakken adgang til relevante sundhedsydelser. De fleste er tilknyttet socialpsykiatrien, hvor der er en der for nyligt er blevet udredt. Der er tilknyttet en lokal psykiatrisygeplejerske der følger op på de beboere der har behov for det. Der er fokus på at give de beboere der har misbrugsproblematikker andre værdier. Harebakken har i sin pædagogiske indsats i middel grad fokus på forhold, som har betydning for beboernes fysiske og mentale sundhed. Medicinen er låst inde i medicinskabe i beboernes lejligheder. Der er en kok ansat, og kostordning som alle beboere er tilmeldt. Side 16 af 31

17 Engang imellem er der en enkelt at beboerne der har lyst til at lave mad selv. Der har været prøvet at støtte i selv at stå for morgenmad. Der må ikke ryges i fælleshuset Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Harebakken har generelt i deres tilgang til beboerne fokus på at være konfliktnedtrappende. Der anvendes sjældent magtanvendelser. Når der har været en magtanvendelse, er det fra ledelsen uddelegeret til arbejdsmiljørepræsentanten at følge op herpå. Magtanvendelser vurderes af sikkerhedsgruppen og bliver efterfølgende fremlagt på LMU, for at sikre læring og fremtidig undgåelse af magtanvendelser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke sker uforholdsmæssigt mange magtanvendelser Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad 3 (i middel grad Harebakkens pædagogiske indsats sikrer i meget høj grad, at der ikke sker uforholdsmæssigt mange magtanvendelser. I dialogen med såvel afdelingslederen som medarbejderne fremgår det, at den pædagogiske tilgang til beboerne er konfliktnedtrappende og ikke konfronterende, hvilket er med i den fælles kompetenceudvikling af personalegruppen. Afdelingslederen gav et eksempel på hvordan der arbejdes konfliktnedtrappende med at bruge personaleskifte. Magtanvendelser vurderes af sikkerhedsgruppen og bliver efterfølgende fremlagt på LMU, for at sikre læring og fremtidig undgåelse af magtanvendelser. Harebakken dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen i middel grad. Harebakken har en intern procedure, der sikre at sikkerhedsrepræsentanten taler med medarbejderen efter en magtanvendelse samt at kontaktpersonen taler med beboeren. Side 17 af 31

18 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er tilsynets vurdering, at der på Harebakken er udfordringer i forhold til at forebygge overgreb i den pædagogiske praksis, som kan være svære at håndtere. Der er udarbejdet en voldsforebyggelsesplan og en voldshåndteringsplan. I dagligdagen kan opbevaring af cigaretter samt seksualiserende adfærd være konfliktfyldt for personalet samt for beboerne imellem. Der oplyses at der ikke altid er enighed om metoderne når beboerne stjæler cigaretter ved hinanden. Side 18 af 31

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 3 (i middel grad Det er tilsynets vurdering, at der på Harebakken er udfordringer i forhold til at forebygge overgreb i den pædagogiske praksis, som kan være svære at håndtere. Harebakkens pædagogiske indsats sikrer i middel grad, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. I dialogen med såvel ledelse som medarbejdere er der blevet udtrykt, at det kan være konfliktfyldt for nogle beboere at have medicinskabe i lejlighederne, da også cigaretter for nogle opbevares her i. Disse beboer kan agere truende overfor personalet, i forhold til at få adgang til medicinskabet. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab er hensigtsmæssigt i forhold til at forebygge overgreb og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad Der ses ligeledes overgreb beboerne imellem, hvilket kun er når de går ind til hinanden og stjæler cigaretter. Der er opmærksomhed på at finde løsninger i forhold til disse problematikker, som hverken er blevet indberettet eller registreret. Der er i sær en af beboerne, der kan være meget seksualiserende i hans adfærd, og som har befamlet personalet, og i enkelte tilfælde også andre beboere. Der arbejdes ved såvel beboere som personale på, at tilegne sig nye strategier i forhold til håndteringen heraf. I forhold til forebyggelse, laves der af personalet en sikkerhedsvurdering. Der går altid to personaler sammen hen til en beboer, når der er usikkerhed og det vurderes nødvendigt. Der oplyses at der ikke altid er enighed om metoderne når beboerne stjæler cigaretter ved hinanden, og at disse episoder hverken indberettes eller registreres nogle steder. Harebakkens beredskab er i middel grad hensigtsmæssigt i forhold til at forebygge overgreb og er kendt af medarbejderne. Ledelsen oplyser at der er udarbejdet en voldsforebyggelsesplan og en voldshåndteringsplan. Side 19 af 31

20 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Harebakken er i gang med at opdaterede deres tryghedspolitik, da arbejdstilsynet fandt den gamle forældet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Det er tilsynets vurdering at der er en sammenhæng mellem organisationsformen, personalegruppens kompetencer og ledelsesstillen. Der bliver uddelegeret ansvar, ressourcer og kompetencer til den enkelte medarbejder, og der ses et stort engagement ved personalet. Der arbejdes løbende med kompetence udvikling og der følges op med supervision og faglig sparring når dette er relevant. Såvel beboere som pårørende giver udtryk for, at de føler sig godt behandlet. Personalegruppen vurderes til at være stabil. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er tilsynets vurdering, at det er en kompetent ledelse, med en relevant faglig baggrund. Ledelsen formår at udnytte de ressourcer der er i personalegruppen og uddelegere ansvar og ressourcer til medarbejderne. Der vægtes supervision og sparring i det daglige i forhold til medarbejdernes behov. Side 20 af 31

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Ledelsen har i høj grad relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Harebakken har en afdelingsleder, der deles med en anden afdeling. Afdelingslederen har alt personaleansvar på Harebakken. Afdelingslederen er uddannet pædagog og har mange års ledererfaring samt en del kurser i såvel amts som kommune regi. Der er igangsat et sammenhængende kompetenceudviklingskursus på flere forskellige niveauer i organisationen; der er udarbejdet Ledelsesprofil, og mangler nu medarbejderprofiler og borgerprofiler. Afdelingslederen uddelegerer en stor grad af ansvar til medarbejderne, og sikre i denne sammenhæng, at krav og ressourcer stemmer overens. Dette ses blandt andet ved at medarbejderne har flere kryds dage om måneden, som de selv administrere over, om de skal bruges til noget administrativt eller til beboerne. Harebakken benytter sig i meget høj grad af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. Der er stor fokus på vigtigheden af supervision, som hentes udefra efter behov. Der skiftes mellem flere forskellige supervisorer. Afdelingslederen modtager ledelsessupervision sammen med to andre ledere i psykiatrien. Medarbejderne benyttede sig ved tilsynet af supervisorer til følgende temas: - En til misbrugs teamsene - En til et team med specialopgave - En til et team omkring en beboers behov Side 21 af 31

22 - En til team om en beboere med dobbeltdiagnose Medarbejderne giver udtryk for, at de ved, at de altid kan hente hjælp ved ledelsen, og at de fagligt får den sparring de har behov for. Der er personalemøde en gang om måneden for alle medarbejdere. Medarbejderne planlægger selv teammøder omkring den enkelte beboer efter behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er tilsynets indtryk at der ved personale, beboere og pårørende er en stor tillid og tryghed i forhold til den daglige drift. Personalegruppen vurderes som stabil, og personalet giver udtryk for at arbejdsplanen og arbejdstids tilrettelæggelsen er velfungerende. Side 22 af 31

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad Beboerne har i høj grad i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Der oplyses at der har været store personalenedskæringer de sidste 5-6 år. Hvor der tidligere var over 30 medarbejdere er der i dag 18 fastansatte til samme antal beboere. Der kan ved ledelse og medarbejdere mærkes, at vagtplanen er blevet lidt mere skrøbelig og at der er mindre tid end før. Beboere og pårørende giver ikke udtryk for at have bemærket dette. Der er generelt en meget stor tilfredshed med personalet fra beboerne og de pårørende tilsynet talte med. Personalet kan på deres krydsdage imødekomme beboernes ønsker, hvis der er noget særligt de eksempelvis ønsker at få støtte til af deres kontaktperson. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad 4 (i høj grad Da målgruppen er meget bred, stiller det også store krav til de kompetencer medarbejderne skal besidde for at kunne tilgodese deres behov. Det er umiddelbart tilsynets indtryk, ud fra dialogen med medarbejderne, at der generelt er et godt kendskab til de problematikker beboerne har. Personalegennemstrømningen på Harebakken er i høj grad ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Der er en stabil personalegruppe. Der er få faste vikarer, og ofte dækker personalet selv sygdom, hvor de kan ændre en krydsdag til at træde ind i arbejdsplanen. Sygefraværet blandt medarbejderne er i høj grad ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Der oplyses af afdelingslederen at sygefraværet umiddelbart vurderes som lavt Side 23 af 31

24 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Medarbejdergruppen er erfaren og tværfaglig Tilsynet anbefaler at personalegruppen får et sammensat. Der er fokus på at klæde medarbejderne på, kompetenceløft i forhold til at arbejde med mål og så de kan håndtere de udfordringer og problematikker de delmål sammen med beboerne. møder ved beboerne. Tilsynet så, at personalet mødte den enkelte beboer omsorgsfuldt under hensynstagen til beboerens sindsstemning. Det er tilsynets vurdering, at det er en kompetent og udviklingsorienteret personalegruppe, som er opmærksomme på at tilegne sig ny viden, med henblik på, at blive bedre til at støtte den enkelte beboer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Medarbejdergruppen er erfaren og tværfaglig sammensat. Der er fokus på at klæde medarbejderne på, så de kan håndtere de udfordringer og problematikker de møder ved beboerne. Tilsynet så, at personalet mødte den enkelte beboer omsorgsfuldt under hensynstagen til beboerens sindsstemning. Det er tilsynets vurdering at det er en kompetent og udviklingsorienteret personalegruppe, som er opmærksomme på at tilegne sig ny viden, med henblik på, at blive bedre til at støtte den enkelte beboer. Side 24 af 31

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad 4 (i høj grad Medarbejdergruppen har i høj grad samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og Harebakkens metoder. Medarbejdergruppen er erfaren og tværfaglig sammensat. Der er fokus på at klæde medarbejderne på, så de kan håndtere de udfordringer og problematikker de møder ved beboerne. Der oplyses, at der er færre midler til kompetenceudvikling end tidligere, men at der forsat er et løbende fokus herpå. Tilsynet vurdere i høj grad, at det er afspejlet i medarbejdernes samspil med beboerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Tilsynet så, at personalet mødte den enkelte beboer omsorgsfuldt under hensynstagen til beboerens sindsstemning. I dialogen som tilsynet havde med medarbejderne fremgik det ligeledes tydeligt, at personalet tilegner sig nye handlemuligheder og strategier, for at kunne støtte og møde beboerne i deres nærmeste udviklingszone. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2,3 Overordnet vurderes kommunale og regionale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. I det modtagen budget for 2014, fremgår det at der er afsat midler til faglig udvikling. Tilsynet anbefaler at der i budgettet afsættes midler til faglig udvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Vurdering af kriteriet er ikke relevant for offentlige tilbud. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige. Side 25 af 31

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. budgetskema 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes, hvorfor der scores 1. Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18 Indikatoren kan ikke bedømmes, hvorfor der scores 1. Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe I det modtagen budget for 2014, fremgår det at der er afsat midler til faglig udvikling. Side 26 af 31

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad Det vurderes i meget høj grad at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling. I det modtagen budget for 2014, fremgår det at der er afsat midler til faglig udvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes, hvorfor der scores 1. De offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Tilsynet ser de fysiske rammer som optimale for målgruppen, da beboerne har mulighed for at trække sig tilbage når de har behov for at være selv. Samtidig med at der hele tiden er personale de kan henvende sig til, samt et fælleshus der indbyder til socialt samvær fra Side 27 af 31

28 morgen til aften i det omfang beboerne rummer det. De fysiske rammer matcher beboernes udvikling og trivsel, da de imødekommer beboernes individuelle behov samt selvstændighed i det omfang den enkelte har behov for dette. Der gives ved ledelse, personale, pårørende og beboere udtryk for, at der er en tilfredshed med de fysiske rammer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilsynet ser de fysiske rammer som optimale for målgruppen, da beboerne har mulighed for at trække sig tilbage når de har behov for at være selv. Samtidig med at der hele tiden er personale de kan henvende sig til, samt et fælleshus der indbyder til socialt samvær fra morgen til aften i det omfang beboerne rummer det. De fysiske rammer matcher beboernes udvikling og trivsel, da de imødekommer beboernes individuelle behov samt selvstændighed i det omfang den enkelte har behov for dette. Der gives ved ledelse, personale, pårørende og beboere udtryk for, at der er en tilfredshed med de fysiske rammer. Side 28 af 31

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad Beboerne vurderes til i høj grad at trives med de fysiske rammer. Det er tilsynets vurdering at de fysiske rammer er velegnet til beboergruppen. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad Der gives ved ledelse, personale, pårørende og beboere udtryk for, at der er en tilfredshed med de fysiske rammer. De fysiske rammer og faciliteter imødekommer i høj grad beboernes særlige behov. Tilsynet ser de fysiske rammer som optimale for målgruppen, da beboerne har mulighed for at trække sig tilbage når de har behov for at være selv. Samtidig med at der hele tiden er personale de kan henvende sig til, samt et fælleshus der indbyder til socialt samvær fra morgen til aften i det omfang beboerne rummer det. De fysiske rammer matcher i høj grad beboernes særlige behov. Der er dog en enkelt beboer hvis behov de fysiske rammer ikke vurderes at imødekomme, da denne beboer har brug for mere masssiv støtte. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad Der er i det nye byggeri taget højde for, at mange af beboerne er rygere. Husene er bygget, så der er højt til loftet og de går op til kip, hvilket giver et bedre indeklima. De fysiske rammer afspejler i meget høj grad, at tilbuddet er beboernes hjem. Beboerne giver også udtryk for selv at stå for indretningen i deres lejligheder. Side 29 af 31

30 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 30 af 31

31 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 107. Afdeling: Boligerne på Harebakken Takster Tilbudstype: ABL 5, stk. 2. Afdeling: Boligerne på Harebakken Side 31 af 31

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse AKTUEL TILSYNSRAPPORT i Konklusionen på tilsynet Denne tilsynsrapport omhandler et driftsorienteret tilsynsbesøg på Ungekollegiet den 19. maj 2016. Ungekollegiet er et kommunalt tilbud godkendt efter Servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere