Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen"

Transkript

1 TEMA Unges arbejde Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Branchevejledning

2 2 Indhold Indhold 3 Unge under 18 år i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen 5 På skolen og i praktik 6 På arbejde 7 Arbejdstider 8 Forflytning og løft 10 Det psykiske arbejdsmiljø 12 Farlige stoffer, materialer og lægemidlet cytostatika 14 Her kan man få mere at vide Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 3. sal., 1455 København K, Styregruppen Inger Bolwinkel, FOA Fag og Arbejde (formand), Preben Meier Pedersen, KL, Erik Nygaard, FOA Fag og Arbejde, Karen Therkelsen, EPOS, Nicolaj Krog Jensen, Danske Regioner Projektleder Susanne Ulk, Arbejdsmiljøsektretariatet Tekst: vinkel+co Layout: fru nielsens tegnestue Tryk: GP tryk, Grenaa juni 2010, ISBN

3 Unge under 18 år i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen På skolen og i praktik 3 Unge under 18 år i arbejde som en del af socialog sundhedsuddannelsen Målet er at sikre et godt, sundt og langt arbejdsliv. Og arbejdsmiljøet spiller en meget vigtig rolle i den forbindelse for både unge og ældre. De almindelige arbejdsmiljøregler gælder for alle, der er i arbejde. Også de helt unge. Men de unge under 18 år er nye og uerfarne på arbejdsmarkedet og har brug for, at der bliver taget ekstra hensyn til dem. Derfor er der særlige regler for netop denne gruppe af medarbejdere. Disse regler findes i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 Bekendtgørelse om unges arbejde og gælder for unge under 18 år, for eksempel unge vikaransatte i sommerperioden. Arbejdstilsynet har givet en dispensation, så unge under 18 år i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen i begrænset omfang må arbejde mellem kl. 20 og kl. 24. Det anses for et nødvendigt led i gennemførelsen af uddannelsen. På samme måde må unge under 18 år arbejde med visse tekniske hjælpemidler og med visse stoffer og materialer, når det er et nødvendigt led i uddannelsen. Denne vejledning beskriver kort og enkelt de særlige regler, der er for unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen.

4 4 Unge under 18 år i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen Vejledningen henvender sig til: MED-udvalg/arbejdsmiljøorganisation og ledelser i de kommunale social- og sundhedsforvaltninger samt MED-udvalg/arbejdsmiljøorganisation på sygehuse og danske regioner Lærere og vejledere på uddannelses- og praktiksteder Arbejdsgivere, som uddanner unge under 18 år på social- og sundhedsområdet Ikke alle forhold er beskrevet lige detaljeret i vejledningen, der er i stedet henvisninger til, hvor man kan finde yderligere informationer på Internettet. Vejledningen er en branchevejledning, der er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herudover tager Arbejdstilsynet forbehold for den teknologiske udvikling.

5 På skolen og i praktik 5 På skolen og i praktik Under den teoretiske del af uddannelsen på social- og sundhedsskolerne bliver eleverne oplært i alle de elementer, der indgår i arbejdet. I undervisningen indgår praktisk bistand, pleje og omsorg. Når eleverne er i praktik, er ledelsen ansvarlig for en grundig instruktion i de risici, der kan være forbundet med arbejdet i praktikperioden, og arbejdspladsen kan udarbejde skriftlige retningslinjer vedr. arbejdsopgaver, som kræver en særlig bevågenhed i forhold til unges sikkerhed og sundhed. Det kan for eksempel være risikoen ved at arbejde med rengøringsmidler eller ved forflytning af borgere. Også vold og trusler om vold udgør en risiko. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge får grundig oplæring og instruktion, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af brugsanvisningerne vedrørende tekniske hjælpemidler m.v. til brug for de ansatte under arbejdet, samt de oplysninger, der findes på arbejdspladsbrugsanvisningerne vedrørende stoffer og materialer. Det kan være praktikvejlederen, arbejdsmiljøgruppen eller ledelsen, som instruerer, vejleder og oplærer. Arbejdsgiver/vejleder skal nøje vurdere situationer, de unge kan komme ud for. Det kan være arbejdsopgaver, som: eleverne ikke må udføre eleverne kun må udføre, hvis der er en voksen med eleverne må udføre alene Arbejdsgiver/vejleder skal sikre sig, at eleverne forstår at vurdere opgavens art.

6 6 På arbejde På arbejde I borgerens hjem eller på institutionerne er der en række arbejdsopgaver, som unge under 18 år ikke må udføre, når det gælder praktisk bistand, pleje og omsorg. Derfor skal arbejdsgiveren tage særlige hensyn og føre et effektivt tilsyn med det arbejde, de unge udfører. Det gælder for alle unge under 18 år og naturligvis også for praktikanter. Læs mere om, hvad unge ikke må arbejde med eller udsættes for, i bilagene til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde. Disse ting skal arbejdsgiver/vejleder vurdere grundigt og tage stilling til, inden den unge bliver sat i arbejde: borgernes psykiske og fysiske tilstand risiko for vold, mobning og chikane forflytninger brug af hjælpemidler og forflytningsteknik brug af farlige stoffer og materialer (også rengøringsmidler) omgang med lægemidler

7 Arbejdstider 7 Arbejdstider Aftenarbejde Unge under 18 år må normalt kun arbejde i tidsrummet mellem kl og kl For social- og sundhedshjælperelever har Arbejdstilsynet dog givet dispensation, så de må arbejde i tidsrummet mellem kl og 24.00, idet arbejde i dette tidsrum anses for et nødvendigt led i uddannelsen. Der sondres mellem arbejde i hjemmeplejen og arbejde på et plejehjem. I hjemmeplejen, herunder i beskyttede boliger og ældreboliger, må eleven arbejde mellem kl og 24.00, hvis eleven ledsages af en person over 18 år med erfaring på området. Den unge under 18 år må arbejde mellem og på et plejehjem, hvis der er mulighed for hurtigt at tilkalde hjælp fra en voksen person med erfaring på området. I institutioner, hvor der kan være voldelige klienter, skal eleven dog ledsages af en person over 18 år med erfaring på området. Hvileperriode Unge må ikke arbejde i tidsrummet 24:00 06:00 Alle unge under 18 år skal have en samlet hvileperiode på mindst 12 timer mellem vagternes afslutning og begyndelse. Læs mere Læs mere om arbejdstid i kapitel 4 i bekendtgørelsen om unges arbejde > Regler > Bekendtgørelser > Bekendtgørelse 239 om unges arbejde.

8 8 Forflytning og løft Forflytning og løft Når unge under 18 år skal forflytte en borger, er det vigtigt, at det sker sammen med en kollega, og at forflytningen ikke bliver vurderet som sundhedsskadelig. Man skal altid bruge egnede og effektive hjælpemidler, når den unge er med til personforflytning. Eleven skal grundigt instrueres i, hvordan man bruger disse hjælpemidler, samt i, hvordan man sundhedsmæssigt forsvarligt sammen med en kollega håndterer borgeren. Det er vigtigt, at den unge lærer, hvordan man planlægger og tilrettelægger en forflytning, for eksempel at der er ryddet omkring de steder, hvor forflytningen skal foregå, at alle de ting, der skal bruges under processen ligger parat, og at man har talt med kollegaen og borgeren om, hvordan tingene skal foregå. Forflytning er et fagudtryk for det, man gør i stedet for at løfte patienter, beboere og borgere. Brug af rigtige forflytningsteknikker er med til at forebygge mange rygskader, især i ældreplejen, på sygehuse og på døgninstitutioner. Men forflytning er mere end teknikker og hjælpemidler. Det handler også om relationen mellem hjælper og borger, om samarbejde mellem kolleger og om læring og videndeling på arbejdspladsen. Læs mere Se også BAR Social & Sundheds hjemmeside læs Bekendtgørelse om unges arbejde bilag 6 nr. 9), 10) og 11) og i At-vejledning D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer.

9 Forflytning og løft 9 For unge er belastningsretningslinjerne lavere end for voksne af hensyn til de unges særlige sårbarhed. Ved løft af tunge byrder skal der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, ligesom der skal tages hensyn til, at løftet foretages tæt ved kroppen, og at byrdevægten i videst muligt omfang ikke overstiger 12 kg. Under tilsvarende hensyn skal det i enkelttilfælde bestræbes, at der ikke foretages løft af byrder op til 25 kg. Hvis byrden bæres over afstand, skal der ske en forholdsmæssig reduktion i byrdevægten. Hvis den unge manuelt udfører skub eller træk, må der tages særligt hensyn til køn, alder og fysik. Arbejdet må ikke udgøre en sikkerheds- eller sundhedsrisiko for den unge og skal foregå således, at den kraft, der præsteres ved igangsætning eller transport, er lav. Helt særlige hensyn til køn, alder og fysik skal tages, når det gælder vedvarende manuelt arbejde, der er kraftbetonet eller af ensartet fysisk belastende karakter. Et sådant arbejde skal altid begrænses til korte perioder. For unge under 18 år, som er ansat i et uddannelsesforløb, er der undtagelser fra arbejdsmiljølovens generelle bestemmelse om, at unge ikke må beskæftiges med tekniske hjælpemidler. Dog kun, hvis det er nødvendigt for deres uddannelse, og såfremt de er fortrolige med brugsanvisningerne. De må gerne betjene: mobile personløftere løfteredskaber til brug for handikappede rengøringsmaskiner

10 10 Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø Det er vigtigt med ekstra opmærksomhed på de unge, og arbejdet skal tilrettelægges specielt med henblik på dem, så de ikke udsættes for psykiske belastninger eller risiko for traumatiske oplevelser i arbejdet. Man bør også være opmærksom på, at unge ikke bliver udsat for mobning og chikane. Det er vigtigt, at de unge gøres bekendt med de retningslinjer og politikker, der findes på arbejdspladsen, især på områderne vold og stress. Hvis der er en særlig risiko for vold på arbejdspladsen, må unge under 18 år ikke arbejde alene. Definitioner på mobning og chikane Ifølge Arbejdstilsynet er der tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. Det er således vigtigt at skelne mellem drillerier og konflikter mellem ligestillede og så den mobbede, som ikke kan forsvarer sig.

11 Det psykiske arbejdsmiljø 11 Definitioner på vold Ved fysisk vold er der tale om aktivt påført vold som fx slag, spark, bid, kvælningsforsøg og knivstik. Der kan også være tale om, at medarbejderne bliver involveret i et røveri. Ved psykisk vold er der tale om episoder, hvor medarbejderne bliver udsat for verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, systematisk fornedrelse, ydmygelse m.m. Begge typer af vold kan være rettet direkte mod medarbejderen - eller medarbejderens familie og venner. Hvis de unge alligevel kommer ud for psykiske belastninger i forbindelse med arbejdet, skal arbejdsgiveren/arbejdspladsen sørge for, at oplevelsen bliver bearbejdet sammen med en erfaren voksen, for eksempel en kollega eller professionel hjælp. I øvrigt bør man altid bestræbe sig på at undgå, at de unge bliver sat i situationer, hvor de er alene og bliver stillet over for svære valg i forbindelse med pleje og omsorg. Læs mere Læs mere om mobning på mobning.aspx. På >vold og trusler findes der inspiration og oplæg til forebyggelse og arbejdet med retningslinjer, og på er der en vejledning om at forebygge vold, mobning eller chikane på arbejdspladsen i kommunerne.

12 12 Farlige stoffer, materialer og lægemidlet cytostatika Farlige stoffer, materialer og lægemidlet cytostatika Der er en række farlige stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller udsættes for påvirkninger af. Det gælder blandt andet stoffer og materialer, der er ætsende, der kan fremkalde allergi, hjerneskade, kræft eller fosterskader. Denne regel gælder dog ikke, hvis den unge er under social- og sundhedsuddannelsen, og hvis arbejdet med disse stoffer er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. De unge må dog ikke rutinemæssigt arbejde med stofferne. På Arbejdstilsynets hjemmeside > bekendtgørelser > bekendtgørelse nr. 239 om unges arbejde 12 findes listen over farlige stoffer som bilag 4. Rengøring Ved brug af rengøringsmidler skal de unge instrueres i at læse og følge de oplysninger, der står i arbejdspladsbrugsanvisningerne. Vær opmærksom på, at det ikke altid er tilstrækkeligt at læse på etiketten. På betingelse af, at de under arbejdet er under professionelt tilsyn og instruktion, kan social- og sundhedselever under 18 år beskæftiges med følgende arbejde: a) Fortynding med vand af rengøringsmidler med organiske opløsningsmidler til den ansattes eget brug, hvis den brugsklare blanding ikke indeholder 1% eller mere af organiske opløsningsmidler. b) Lejlighedsvis anvendelse af polermidler med op til 15% ethanol eller 5% propanol.

13 Farlige stoffer, materialer og lægemidlet cytostatika 13 Håndtering af cytostatika og biologiske agenser Hvis unge under 18 år deltager i pleje af klienter, der bliver behandlet med cytostatika, eller kommer i forbindelse med biologiske agenser, skal arbejdsgiveren eller praktikvejlederen sørge for, at arbejdet bliver udført, så der ingen risiko er for, at den unge optager lægemidlet eller udsættes for smittefare. Cytostatikapræparater bruges til behandling af kræftpatienter, som kan udskille cytostatika fra deres krop. Nogle cytostatika kan ved direkte kontakt forårsage hud-, slimhinde- og øjenskader på grund af irriterende og ætsende egenskaber. Unge under 18 år må ikke blive udsat for kræftfremkaldende stoffer og præparater og processer det drejer sig om Carc1, Carc2, Mut1 og Mut2 stoffer. Læs mere Læs mere på: > Regler > At-vejledninger mv. > Arbejdets udførelse > At-vejledninger om arbejdets udførelse > D.2 Enkelte typer af arbejde > D.2.12 Arbejde med cytostatika december Vejledningen orienterer om, hvorledes arbejde med cytostatika og visse lægemidler i forbindelse med patientpleje, -behandling og -undersøgelse kan foregå på en forsvarlig måde.

14 14 Her kan man få mere at vide Her kan man få mere at vide Der findes mange materialer, som handler om arbejdsmiljø både arbejdsmiljø generelt og arbejdsmiljø på arbejdspladser indenfor social- og sundhedssektoren. Nedenfor er en række adresser på hjemmesider, hvor man kan finde mere information. Hjemmesider BAR Social & Sundheds hjemmeside med informationer, gode råd og kampagner, som specielt er rettet mod jer, der arbejder med sundhed og pleje. Her findes bl.a. en række temasider, der målrettet fortæller om, hvordan I konkret kan arbejde med: Trivsel og stress på arbejdspladsen Indeklima Arbejdstilling og ensidigt gentagende arbejde Sygefravær Støj, lys og luft BAR Social & Sundheds hjemmeside om forflytning. Indeklimaportalen indholder tips, informationer og retningslinjer om, hvordan man skaber det bedste indeklima på din arbejdsplads. En hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af stress.

15 Her kan man få mere at vide 15 Hjemmeside til alle, der har hudbelastende og vådt arbejde. Sitet er udarbejdet for at øge opmærksomheden på, at en sund og hel hud er vigtig for ansatte i social- og sundhedssektoren. et ressourcested om stikskader på sygehuse, men også relevant for sundhedspersonale indenfor andre sektorer. Stikboksen handler primært om stikskader, men forholder sig også til andre uheld, hvor kroppen bliver udsat for fremmed blod eller andet potentielt smittefarligt materiale Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og har på deres hjemmeside forsøgt at skabe én indgang til viden om arbejdsmiljø, hvor man bl.a. kan holde sig opdateret om nyheder og arrangementer inden for arbejdsmiljøverdenen. Arbejdstidsynets hjemmeside med informationer om relevante regler og vejledninger ift. arbejdsmiljø og de krav, som myndighederne stiller. En portal-hjemmeside, der fungerer som en samlet indgang til de centrale parters (Danske Regioner, KL, KTO, Sundhedskartellet) fælles aktiviteter.

16 16 Unge under 18 år i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen Denne vejledning er skrevet for at hjælpe MED-udvalg/arbejdsmiljøorganisationen og ledelserne i de kommunale social- og sundhedsforvaltninger samt MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisation på sygehuse og danske regioner, til lærerne og vejlederne på uddannelses- og praktikstederne og til arbejdsgivere, som beskæftiger unge under 18 år i forbindelse med social- og sundhedsuddannelserne. Bag vejledningen står arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne på social- og sundhedsområdet. Indholdet svarer til, hvad parterne er enige om, er god praksis på området. Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedsområdet samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger branchens særlige arbejds miljø problemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde informa tions- og vejledningsmateriale samt holde temamøder og kurser. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, øvrige sundhedsorganisationer i FTF, BUPL, FOA Fag og Arbejde, Socialpædagogerne og 3F. Varenummer: Pris: 30 kr.

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Handicaphjælperens arbejdsmiljø

Handicaphjælperens arbejdsmiljø TEMA Branchevejledning Handicaphjælperens arbejdsmiljø Branchevejledning for handicaphjælpere Branchevejledning for handicaphjælpere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K sekretariat@3bar.dk

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007 Natarbejde hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? Fokus på natarbejde hvorfor nu det? Arbejder du om natten fast eller på skiftende vagter? Så En rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gør

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere