Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland."

Transkript

1 Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative portal. I takt med at enhederne overgår til anvendelse af de elektroniske systemer under den administrative portal, vil nedenstående erstatte den tidligere version Retningslinjer i forbindelse med arbejdsskader i Region Sjælland af november Indledning Med baggrund i Region Sjællands MED-Aftale og Arbejdsmiljøpolitik, skal der beskrives retningslinjer for håndtering af arbejdsulykker. Retningslinjerne skal medvirke til at arbejdsulykker håndteres ensartet i alle regionens enheder. Retningslinjerne er forpligtigende og ufravigelige, og skal efterleves af den enkelte enhed. Region Sjælland arbejder systematisk med arbejdsmiljøet. Af bilag 1 fremgår oversigt, der giver et indblik i tiltag og foranstaltninger, der er iværksat, for at forebygge, kortlægge og behandle arbejdsulykker. Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Det er endvidere formålet, at enhederne iværksætter forebyggende foranstaltninger, så ulykkesrisici fjernes eller reduceres, og viden kan deles på tværs af enhederne. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i forbindelse med registrering og anmeldelse af arbejdsulykker. Arbejdsskadestyrelsen deler arbejdsskader op i: Arbejdsulykker og Erhvervssygdomme (også benævnt arbejdsbetingede lidelser) Arbejdsulykker defineres af Arbejdsskadestyrelsen som: En fysisk eller psykisk skade som sker ved en hændelse eller påvirkning. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller vare højest 5 dage. Erhvervssygdomme defineres af Arbejdsskadestyrelsen som: En sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Årsagskategorier Vold: Definitioner på vold som arbejdsulykke deles op i fysisk og psykisk vold. Fysisk vold: Angreb mod personer; f.eks. overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, spyt og krads. 1

2 Psykisk vold: Trusler om fysisk vold, herunder trusler på livet og anden truende adfærd som f.eks. trusler mod familie. Trusler kan udtrykkes uden ord; f.eks. ved knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller gennem tegninger. Trusler om fysisk hærværk på arbejdspladsen eller på medarbejdernes ejendele. Øvrige årsagskategorier: * afværgelse af fald (spontan indgriben), * håndtering af værktøj/ting/maskiner og øvrig teknik, * personforflytning og personhåndtering, * uheld fysisk, * uheld - kemisk, * uheld med udsættelse for smitterisiko - f.eks. stikskade eller ved kontakt med affald mv. * andet Registrering og anmeldelse af arbejdsulykke Hvem registrerer arbejdsulykken? Arbejdsulykken registreres af arbejdsmiljøgruppen i samarbejde med skadelidte. Registreringen sker elektronisk i den administrative portal. Arbejdsulykken kodes af enhedens anmelder i Region Sjællands Arbejdsskadesystem, som kan videresende oplysninger direkte til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen via deres system, EASY. 1 Hvornår foretages en registrering og anmeldelse af en arbejdsulykke? I Region Sjælland skal alle arbejdsulykker registreres. Ifølge Arbejdsmiljølovgivningen skal arbejdsulykker, der medfører fravær på mindst en dag udover tilskadekomstdagen, anmeldes til arbejdstilsynet. Dette sker automatisk, når enhedens anmelder registrerer arbejdsulykken i Region Sjællands elektroniske arbejdsskadesystem. Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på mere end en dag, vil blive anmodet om rekvirering af en lægeerklæring. Forsikringsadministrationen vurderer herefter, hvorvidt arbejdsulykken skal behandles i Arbejdsskadestyrelsen. Anmeldelse af arbejdsskader i form af erhvervssygdomme sker via egen læge, tandlæge mv. Region Sjælland påtager sig ikke forpligtigelsen til at anmelde erhvervssygdomme. Det forebyggende arbejde MED-udvalg på alle niveauer arbejder systematisk med arbejdsmiljøet i forhold til eget område - jf. beskrivelse i Arbejdsmiljøpolitikken. Den enkelte enhed sørger for, at arbejdet tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der udarbejdes en årsagsanalyse på den enkelte arbejdsulykke. Nærvedulykke: 1 Arbejdstilsynet modtager anmeldelse af arbejdsulykke. Ved skønnet behov undersøger Arbejdstilsynet arbejdsulykken med henblik på det forebyggende arbejde. Arbejdsskadestyrelsen afgør, om arbejdsulykke kan anerkendes, og om der evt. skal udbetales godtgørelse for mén, erstatning for tab af erhvervsevne, stillingtagen til evt. behandlingsudgifter. 2

3 En hændelse eller påvirkning, der kunne have medført skade på medarbejderen, som vedrører arbejdet og arbejdsforhold. Nærvedulykker behandles lokalt i arbejdsmiljøgrupperne, og der vil være værktøj til registrering af nærvedulykker. Identificering De enkelte MED-Udvalg behandler statistisk materiale vedr. arbejdsskader. Detaljeringsniveau, - behov og hyppighed aftales i det enkelte MED-Udvalg. MED-Hovedudvalget behandler en gang årligt statistik vedr. arbejdsulykker i hele Region Sjælland. Område-MED og Afdelings-MED anbefales at drøfte arbejdsulykker to gange årligt, minimum ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljøgrupperne foretager i forbindelse med arbejdsulykker en årsagsanalyse og en risikovurdering og beskriver med baggrund i denne de forebyggende foranstaltninger, der skal sættes i værk. Håndtering De enkelte Afdelings-MED tilrettelægger, hvordan og hvornår, de behandler arbejdsmiljøgruppens sagsfremstilling af arbejdsulykker. Sagsfremstillingen indeholder årsagsanalyser af arbejdsulykkerne med henblik på forebyggelse af fremtidige arbejdsulykker. Ledelsen af den pågældende afdeling har ansvaret for at iværksætte de forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige, for at forebygge gentagelser. Ansvar for registrering og anmeldelse af arbejdsulykker Det er arbejdsgivers ansvar at anmelde ulykker og forgiftningstilfælde, som er opstået ved udførelse af arbejde for arbejdsgiveren. I praksis er det skadelidtes nærmeste chef med personaleansvar, som har ansvaret for, at ulykken bliver anmeldt. Skadelidte har ansvar for at informere sin nærmeste leder om arbejdsulykken. Nærmeste leder vurderer behovet for akutbehandling (f.eks. ved stikskader). Arbejdsmiljøgruppen opretter i samarbejde med skadelidte arbejdsulykkens hændelsesforløb i Region Sjællands arbejdsskadesystem. Beskrivelsen af ulykken sker så vidt muligt, inden skadelidte forlader afdelingen, og oplysningerne indtastes af arbejdsmiljøgruppen indenfor 7 dage. (Der er anmeldelsespligt inden for 9 dage). Der udarbejdes efter behov lokale instruktioner og vejledninger for sikker adfærd. Kriterier for anmeldelse af arbejdsulykker Arbejdstilsyn Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen anvender det fælles anmeldesystem EASY, som regionens arbejdsskadesystem integrerer med. Skader, registreret i regionens Arbejdsskadesystem som afsendt til EASY, kan således betragtes som anmeldt til både Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. 3

4 Forsikring Arbejdsskadestyrelse En arbejdsskade, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden. I Region Sjælland skal skaden anmeldes inden for 7 dage med henblik på, at anmelderorganisationen kan tilføje koder med videre indenfor 9 dages fristen. Arbejdsskadestyrelsen skal indenfor 48 timer underrettes om dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsulykke, herunder ethvert dødsfald indtruffet på en arbejdsplads. Dokumentation Al dokumentation af en arbejdsulykke vil være tilgængelig via regionens medarbejderportal og den elektroniske personalemappe. Referencer Arbejdsskadestyrelsen: Arbejdstilsynet: Anmeldelse af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, jf. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser, jf. Region Sjællands Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. 4

5 Bilag 1: Indblik i tiltag og foranstaltninger, der er iværksat, for at forebygge, kortlægge og behandle arbejdsulykker Niveau Koncernniveau Enhedsniveau Afdelings/gruppeniveau Individniveau Mål Forebyggelse Indsamle viden, videomaterialer, e-learning til intranettet til fælles brug i forhold til løft, arbejdsstillinger og håndtering af kanyler. Indsamle og overvåge ny viden og erfaringer ved brug af værktøjer og redskaber til forebyggelse og risikovurdering. Overordnede retningslinjer. Tværgående indsatser ift. til (særligt hyppigt forekommende) ulykkestyper og nedslidningsskader. Udarbejde informationsmateriale og kampagner om f eks stikskader m.m. Retningslinjer for instruktion af ny ansatte Løbende vedligeholdelse af viden om-, og af instruktionerne Drøfte forebyggelse af ulykker generelt og udvælge fokusområder. Udbrede viden og kendskab til fælles materialer Sikre af der sker instruktion af nyansatte. Sikre at instruktioner overholdes og tilpasses løbende Sørge for at sikkerhedsudstyr og værnemidler er tilgængelige og vedligeholdes Udpege forflytningsvejledere Anvende viden om nærvedulykker og arbejdsulykker mhp. læring og forebyggelse Følge instruktioner og opretholde gode sikkerhedsvaner. Opretholde og tilpasse gode sikkerhedsvaner ift. Arbejdsopgaverne. Opmærksomhed på forebyggelse og sikkerhed. Adgang til sikkerhedsudstyr, værnemidler og forflytningsvejledning Identificering Metode til registrering af nærvedulykker. Uddannelse og instruktion i registrering af ulykker (Arbejdsmiljøuddannelsen). Formidle data og statistik af ulykker. Udmelde at nærvedulykker registreres, og at ulykker anmeldes. Drøfte forebyggende tiltag. Implementere metode til årsagsanalyse af ulykker. Registrere nærvedulykker og anmelde arbejdsulykker Informere medarbejdere om vigtighed af at følge instruktioner Informere om nærvedulykker og ulykker Håndtering Registrerings- og anmeldelsesværktøj, Opus arbejdsskade. Informere om lederens rolle som bærer af god sikkerhedskultur. Bearbejde nærvedulykker og ulykker. Bearbejde nærvedulykker og ulykker. Årsagsanalyseværktøj evalueres/videreudvikles Fokus på særligt hyppigt forekommende nærvedulykker og ulykkestyper. Opfølgning og korrigerende handlinger 5

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00

Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00 Lars Brodersen 11. september 2015 Dagsorden HAMiU-møde d. 23. september 2015 Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, F3-42 1. Godkendelse

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejdsmiljø i BHF 4 Sidemandsoplæring POLITISK 5 Sidemandsoplæring FAKTA 5 Ergonomikursus POLITISK 6 Grundlæggende ergonomikursus for

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering.

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering. Notat Emne: Til: Kopi: til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. august 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014 Lolland-Falsters Lærerforening 1 Indhold: Forside Indhold 2 Velkommen 3 Valg og uddannelse 4 Hvem er jeg arbejdsmiljørepræsentant for 5 Hvordan er arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere