Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion og Udvikling. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 19. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Ingen supplerende bemærkninger Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende struktur for industrimontøruddannelsen, 2½ år Grundforløb skole 20 uger Hovedforløb Praktik skole 10 uger praktik skole 10 uger Vejledende struktur for skibsmontøruddannelsen, 4 år Grundforløb skole 20 uger Hovedforløb praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger praktik Skole 5 uger praktik De valgfri specialefag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Ingen supplerende bemærkninger Til afsnit 4 Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold.

2 Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om Grundfag, som kan findes i Retsinformation. I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder de valgfri specialefag som vælges i løbet af hovedløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag i tid og omfang på lavere niveau fra tabel 1. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte. Det gøres ved, at fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag fra tabel 1 undervejs i hovedforløbet.

3 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 industrimontør Skibsmontør Grundfag 4 6 Dansk F 2 X X Fremmedsprog, Engelsk F 2 X X Naturfag F 2 X Områdefag , 2, 3, 4, 5 Skibsmontørteknik 1 Rutineret 7 X X 1, 2, 3, 4, 5 Skibsmontørteknik 2 Rutineret 7 X X Bundne specialefag 11 1, 2, 3, 4, 5 Skibsmontørteknik 3 Avanceret 6 X 1, 2, 3, 4, 5 Skibsmontørteknik 4 Avanceret 5 X Valgfri specialefag 2 Skibshydraulik og el. AMU 1 styring, mindre installationer Lejereparation og AMU 1 smøring - Vedligeholdelsesteknik Kontrol og vibrationsmåling/-analyse, AMU 0,4 offshore Kontrol og opretning AMU 0,6 af koblinger, offshore Isometrisk tegningslæsning, AMU 1 offshore Instrumentrørlægger, AMU 1 offshore Momenttilspænding/efterspænd AMU 0,6 af bolte TIG-svejsning af u- AMU 1 og lavtlegeret rør. Lysbuesvejsning af AMU 2 stumpsømme-rør Lysbuesvejsning af stumpsømme AMU 2

4 MAG-svejsning af AMU 1 kantsømme MAG-svejsning af AMU 1 stumpsømme MAG-svejsning af AMU 1 stumpsømme-plade Truckkursus (gaffeltruck, AMU 1,4 certifikatkur- sus B) Maritim-el, dokumentation AMU 1 og målein- strumenter Maritim-el, motorkontrol AMU 1 og alarmsy- stemer Valgfag i alt 2 2 Tabel 2 - Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Fagnavn Skibsmontør Vejledende tid Faget vælges i stedet for: Præstationsstandard Præstationsstandard Skibsmontørteknik 1 Avanceret 7 uge Skibsmontørteknik 1 Rutineret Skibsmontørteknik 2 Avanceret 7 uge Skibsmontørteknik 2 Rutineret Skibsmontørteknik 3 Ekspert 6 uge Skibsmontørteknik 3 Avanceret Skibsmontørteknik 4 Ekspert 5 uge Skibsmontørteknik 4 Avanceret Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Trin 1, industrimontør Skibsmontør Dieselmotor X X Tegningsforståelse X X Termisk sammenføjning X X Afkortning og tildannelse X X

5 Maskinel og manuel bearbejdning X X Spåntagen bearbejdning X X Rørsystemer X X Tegning og dokumentation X Rørsystemer, skibsanlæg X Skibsteknik X Automation, hydraulik og el X Hjælpesystemer X Skibsmotorer X Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Ingen supplerende bemærkninger Til afsnit 6 og beviser mv. Svendeprøven Regler om svendeprøven Grundlaget for uddannelsen til skibsmontør og industrimontør er fagbeskrivelserne, der er udarbejdet af branchernes repræsentanter og godkendt af de faglige udvalg. Fagbeskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for svendeprøvebedømmelsen. Tilvejebringelse af opgaver Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg udarbejder forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og vejledningen for skibsmontøren. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Den faglige prøve gennemføres tidligst 6 måneder før udlæringsdatoen for alle elever og afvikles på teknisk skole i forbindelse med det afsluttende skoleophold og bedømmelsen foretages af 2 censorer (skuemestre) repræsenterende henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden i det faglige udvalg samt en eksaminator udpeget af skolen. Ved bedømmelsen anvendes 7-skalaen. Iværksættelse af prøven Skuemestrene indvarsles til prøvebedømmelse ca. 3-4 uger før prøven, idet iværksættelsespapirerne tilsendes fra Metalindustriens uddannelsesudvalg. Skolen modtager ligeledes kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens eksaminator eller tilsynsførende gælder den lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det Faglige Udvalg kan medtages ved bedømmelsen. Svendeprøvens overordnede rammer for skibsmontøruddannelsen

6 Følgende udgør de overordnede rammer for udførelsen og bedømmelsen af den praktiske og teoretiske svendeprøve for skibsmontøruddannelsen. Den praktiske prøve Prøven består af en individuel selvvalgt opgave. Opgaven skal godkendes af skolens eksaminator for at sikre en passende faglig kompleksitet i opgavevalget. Den teoretiske prøve Indhold: Den selvvalgte individuelle opgave skal indeholde materialer og arbejdsprocesser der er typisk for specialet jf. målet for uddannelsen. Den tekniske dokumentation omhandler teoretiske og faglige begrundelser samt styklister og tegningssæt. Varighed: Svendeprøvens samlede varighed pr. elev udgør 59 klokketimer, der fordeler sig på følgende måde: 27 timer til udarbejdelse af teknisk dokumentation. 4 timer til udarbejdelse af konklusionen. 16 timer til praktisk projektopgave. 12 timer til obligatorisk opgave Kvalitetsniveau for praktisk projektopgave. Kvalitet og tolerancer: Tolerancer på mål uden tolerance angivelser i de udførte opgaver skal opfylde krav svarende til DS 326 serie B uanset fremstillingsmåde. Svejsning: Kvaliteten af svejsningen skal opfylde kravene i DS/EN niveau C. Materialer til projektopgaven: Der anvendes stålkvaliteter Jf gruppe W 01 Teknisk dokumentation Projektbeskrivelse: En beskrivelse af produktet og mulige problemstillinger i forbindelse med arbejdsprocessen samt en beskrivelse af tilknyttede komponenter, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og andre bearbejdningsmetoder. Begrundelse af opgaveløsning Faglig og teknisk begrundelse for valgte opgaveløsning. Kvalitetskrav Beskrivelse af kvalitetskrav til produktet Jf. standarder, Søfartsstyrelsens meddelelser samt Skibstilsynets forskrifter. Tegninger og styklister Der udarbejdes og samles et tegningssæt som dokumentation for projektopgavens løsning. Materialet skal indeholde: Tegninger med angivelse af mål og dimensioner Jf. DS 128, 129 og 2553 Isometrisk tegning af projektet (godkendes af eksaminator) Stykliste med angivelse af tegningsnumre og anvendte materialer samt tilhørende produkter.

7 Stykliste udarbejdes på valgfrit PC-program. Konklusionen En evaluering af det færdige produkt, herunder evt. konstruktionsændringer og fremstillingsproblemer i arbejdsprocessen. Konklusionen udarbejdes når projektet er afsluttet. Der er afsat 4 klokketimer. n n og evaluering sker i overensstemmelse med bedømmelsesplanen, de praktiske opgaver og den skriftlige dokumentation, af 2 skuemestre og holdets eksaminator. Processen, herunder kreativitet, samt overholdelse af arbejdsmiljøregler, evalueres under samtalen mellem eleven, skuemestrene og holdets eksaminator. Ved opgaven må alle tidligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes. Instruktionen fremgår i øvrigt af skolens eksamensregulativ. Industrimontøruddannelsen Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det Faglige Udvalg, kan medtages ved bedømmelsen. Prøven består af 2 dele: En teoretisk prøve og en værkstedsopgave, der gennemføres på det afsluttende skoletrin. Teoretisk prøve Den teoretiske prøve består af et opgavesæt med et antal skriftlige spørgsmål inden for grundfag og områdefag. Opgaverne skal løses inden for 2 klokketimer. Ved opgave løsningen må alle tidligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes. Instruktionen fremgår i øvrigt af skolens eksamensregulativ. Rettelse, bedømmelse og karaktergivning De teoretiske prøver bedømmes ved skolens foranstaltning, umiddelbart efter at prøverne er udført. De 2 skuemestre (censorerne) og eksaminator afgiver samlet én fælles karakter for de teoretiske prøver. Den praktiske prøve. Den praktiske prøve, der afholdes i sidste skoleperiodes sidste 2 uger, varer i alt 30 klokketimer og består af en fremstillingsopgave og en vedligeholdelsesopgave. Prøven anses for færdig udført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er rengjort og på plads. Læreren (eksaminatoren) skal være til stede under udførelsen af den praktiske og teoretiske prøve. Skuemestrene (censorerne) skal være til stede de sidste to dage under bedømmelsen af prøven. Ved bedømmelsen af opgave løsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og -dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed. De nævnte kompetencer inddrages i bedømmelsen via nedenstående fokuspunkter: Fremstillingsopgaven

8 Vedligeholdelsesopgaven Helhedsindtryk Samtale med eleven I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine tekniskog almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Skibsmontør I forbindelse med beregning af svendeprøvekarakteren anvendes udtrykket "Delkarakterer" om de karakterer, der fremkommer som et resultat af votering vedrørende henholdsvis den teoretiske prøve og værkstedsopgaven. For at bestå svendeprøven kræves, at delkarakteren for den teoretiske prøve er mindst 2, og at delkarakteren for værkstedsopgaven er mindst 2. Den endelige svendeprøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7-skalaen. Industrimontør I forbindelse med beregning af svendeprøvekarakteren anvendes udtrykket "Delkarakterer". Delkarakteren for den teoretiske prøve udgøres af den samlede fælles karakterer for teoriprøven. Delkarakteren for den praktiske prøve udgøres af den samlede fælles karakter for den praktiske prøve. For at bestå svendeprøven kræves, at delkarakteren for den teoretiske prøve er mindst 2, og at delkarakteren for den praktiske prøve er mindst 2. Eksamenskarakteren beregnes som summen af delkarakteren for den skriftlige prøve, efter at denne er ganget med 0,2, og den praktiske prøve, efter at denne er ganget med 0,8. Den endelige svendeprøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7-skalaen. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den delprøve (skriftlig eller praktisk), hvor eleven ikke har opnået mindst karakteren 2. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Karakterskala Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen: Karakter Relation til ECTS Betegnelse 12 A Den fremragende præstation 10 B Den fortrinlige præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

9 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation 02 E Den tilstrækkelige præstation 00 Fx Den utilstrækkelige præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 F Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Den endelige svendeprøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7-trinsskalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Afrundingsskema 7-trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter -3 t.o.m. -1,51-3 F Den ringe præstation -1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation Eksaminator og de 2 skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige karakter er beregnet.

10 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. Grundfag Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag. Områdefag For at opnå kompetencemålene for trin 1, industrimontør, undervises eleverne i følgende områdefag: Skibsmontørteknik 1 Niveau Begynder Vejledende varighed: 7 uger Kontekst: Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver, i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter og serviceydelser. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. Færdigheder: Eleven kan anvende og fremstille arbejdstegninger, udført i retvinklet projektion og isometrisk afbildning, samt anvende cad-systemer til retvinklet projektionstegning i henhold til DS/ISO 128 og DS/ISO 129, og kan anvende cad-systemer til ISO-metrisk tegning i henhold til tegningsregler, samt aflæse produktionstegninger og bedømme kvaliteten. Eleven kan betjene og vedligeholde udstyret ved flammeskæring, klipning, savning og slibning, i forskellige materiale typer og dimensioner, herunder klipning i tyndere materiale med hånd-, maskin-, profil- og kurvesakse, samt indstille parametre til flammeskæring i lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, og har kendskab til den generelle teori der ligger bag. Eleven kan udføre spåntagende bearbejdningsopgaver i drejning og fræsning i relevante sammenhænge. Eleven kan anvende forskellige retningsmetoder og udstyr, herunder varmeretning af plade, rør og profilkonstruktioner, samt anvende maskiner til valsning, bukning. Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, proces 136, og proces 141, i stillingerne PB-FW og PA-BW (EN 287-1), samt processerne 111 og 141 i stillingerne PA-BW, idet kravet er niveau D efter EN Eleven kan vælge relevant svejseudstyr og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt relevant tilsatsmateriale. Eleven kan foretage opstart og drift af mindre dieselmotorer, samt identificere mulige årsager til driftsforstyrrelser og afhjælpe disse. Eleven kan opbygge, afprøve og idriftsætte mindre pneumatiske styringer, ved hjælp af diagrammer. Eleven får grundlæggende forståelse for relæstyringer, og kan udføre måling af strøm, spænding og modstand. Eleven får grundlæggende forståelse for hydrauliske systemer. Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, samt søfartsstyrelsens meddelelser og skibstilsynets forskrifter, også i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Standpunktskarakter

11 Skibsmontørteknik 2 Niveau Rutine Vejledende varighed: 7 uger Kontekst: Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver, i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter og serviceydelser. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. Færdigheder: Eleven kan anvende og fremstille arbejdstegninger, udført i retvinklet projektion og isometrisk afbildning, i forbindelse med bearbejdnings-, montage- og reparationsopgaver, samt anvende cad-systemer til retvinklet projektionstegning i henhold til DS/ISO 128 og DS/ISO 129, og kan anvende cad-systemer til ISO-metrisk tegning i henhold til tegningsregler, samt aflæse produktionstegninger og bedømme kvaliteten. Eleven kan betjene og vedligeholde udstyret ved flammeskæring, klipning, savning og slibning, i forskellige materiale typer og dimensioner, samt indstille parametre til flammeskæring i lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, og har kendskab til den generelle teori der ligger bag. Eleven kan udføre spåntagende bearbejdningsopgaver i drejning og fræsning i relevante sammenhænge. Eleven kan anvende forskellige retningsmetoder og udstyr, herunder varmeretning af plade, rør og profilkonstruktioner, samt anvende maskiner til valsning, bukning. Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, proces 136, og proces 141, i stillingerne PB-FW (EN 287-1), i stillingerne PA-BW, PF-BW og PC-BW i rør, idet kravet er niveau D efter EN Eleven kan vælge relevant svejseudstyr og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt relevant tilsatsmateriale. Eleven kan foretage demontage og montage af dieselmotorens hoveddele, og kan, ved hjælp af tegninger og diagrammer, følge og identificere maritime rørsystemer, samt vedligeholde de til systemerne mest anvendte ventiler og pumper. Derudover opbygge, afprøve og idriftsætte mindre hydrauliske styringer, samt mindre relæ- og motorstyringer ved hjælp af diagrammer. Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, samt søfartsstyrelsens meddelelser og skibstilsynets forskrifter, også i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Standpunktskarakter

12 Specialefag For at opnå kompetencemålene for den afsluttende del af skibsmontøruddannelsen undervises eleverne i nedennævnte bundne specialefag: Skibsmontørteknik 3 Niveau Avanceret Vejledende varighed: 6 uger Kontekst: Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver, i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter og serviceydelser. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. Færdigheder: Eleven kan anvende og fremstille arbejdstegninger, udført i retvinklet projektion og isometrisk afbildning, i forbindelse med bearbejdnings-, montage- og reparationsopgaver, samt anvende cad-systemer til retvinklet projektionstegning i henhold til DS/ISO 128 og DS/ISO 129, og kan anvende cad-systemer til ISO-metrisk tegning i henhold til tegningsregler, samt aflæse produktionstegninger og bedømme kvaliteten. Eleven kan betjene og vedligeholde udstyret ved flammeskæring, klipning, savning og slibning, i forskellige materiale typer og dimensioner, samt indstille parametre til flammeskæring i lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, og har kendskab til den generelle teori der ligger bag. Eleven kan udføre spåntagende bearbejdningsopgaver i drejning og fræsning i relevante sammenhænge. Eleven kan anvende forskellige retningsmetoder og udstyr, herunder varmeretning af plade, rør og profilkonstruktioner, samt anvende maskiner til valsning, bukning. Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, proces 136, og proces 141, i stillingerne PB-FW (EN 287-1), i stillingerne PA-BW, PF-BW og PC-BW i rør, idet kravet er niveau C efter EN Eleven kan vælge relevant svejseudstyr og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt relevant tilsatsmateriale. Eleven kan kontrollere motorens sliddele og har kendskab til opretning, kontrol af motorer og kan assistere ved autologmåling, anvende forebyggende vedligeholdelsesplaner, kan fejlsøge på, og udskifte, transmittere og transducere. Eleven kan, på baggrund af tegninger og anden dokumentation, udføre mindre montage- og reparationsopgaver på maritime rørsystemer, samt ventiler og pumper, afhjælpe driftsforstyrrelser på maritime rørsystemer. Eleven kan anvende PLC og frekvensomformer til mindre styringsopgaver, samt opbygge hydrauliske systemer med variable pumper og proportionalventiler. Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, samt søfartsstyrelsens meddelelser og skibstilsynets forskrifter, også i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Standpunktskarakter

13

14 Skibsmontørteknik 4 Niveau Avanceret Vejledende varighed: 5 uger Kontekst: Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver, i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter og serviceydelser. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. Færdigheder: Eleven kan udarbejde et samlet tegningssæt som indeholder tegninger med angivelse af dimensioner jævnfør DS128, 129 og 2553, samt en isometrisk tegning af projektet, stykliste med angivelse af tegningsnummer, samt anvendelse af materialer og tilhørende produkter og en stykliste udarbejdet på et valgfrit PC-program. Derudover skal materialet indeholde en beskrivelse af produktet, mulige problemstillinger, tilknyttede komponenter, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og andre bearbejdningsmetoder. Eleven kan betjene og vedligeholde udstyret ved flammeskæring, klipning, savning og slibning, i forskellige materiale typer og dimensioner, samt indstille parametre til flammeskæring i lige-, skråog faconsnit i plade, rør og profiler, og har kendskab til den generelle teori der ligger bag. Eleven kan udføre spåntagende bearbejdningsopgaver i drejning og fræsning i relevante sammenhænge. Eleven kan vælge mellem følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, proces 136, og proces 141, i stillingerne PB-FW (EN 287-1), samt processerne 111 og 141 i stillingerne PA-BW, PF-BW og PC-BW i rør, idet kravet er niveau C efter EN 5817, samt vælge relevant svejseudstyr og indstille svejseparametrene til sømform, tilsatsmateriale, materialetykkelse, som er relevant i forhold til elevens projekt. Eleven kan foretage opstart og drift af mindre dieselmotorer, finde mulige årsager til driftsforstyrrelser, foretage demontage og montage af dieselmotorens hoveddele, og kan ved hjælp af tegninger og diagrammer, følge og identificere maritime rørsystemer, samt vedligeholde systemernes mest anvendte ventiler og pumper. Derudover skal eleven opbygge, afprøve og idriftsætte mindre hydrauliske styringer ved hjælp af diagrammer, kan kontrollere motorens sliddele, samt udføre dokumentation. Eleven har kendskab til opretning, kontrol af motorer, og kan udføre autologmåling, anvende forebyggende vedligeholdelsesplaner, kan fejlsøge og udskifte, transmittere og transducere. Eleven kan, på baggrund af tegninger og anden dokumentation, udføre montage- og reparationsopgaver på maritime rørsystemer, samt ventiler og pumper, afhjælpe driftsforstyrrelser på maritime rørsystemer. Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, samt søfartsstyrelsens meddelelser og skibstilsynets forskrifter, også i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Standpunktskarakter

15 Valgfri specialefag Hovedforløbet omfatter 2 uges valgfri specialefag: De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag: Skibsteknik, installation af el i større skibe Nr Niveau Avanceret Vejledende varighed 1 uge Eleven kan anvende multimeter i forbindelse med målinger på analoge og digitale følere og transmittere herunder f.eks. temperaturtransmitter, tryktransmitter, niveaumålere, flowmålere, vibarationsdetektorer, omdrejningstæller. Eleven kan selvstændigt installere skibets hydrauliske driftssystemer, såsom styremaskiner, spil og andet udstyr. Eleven kender gældende lovgivning vedrørende de behandlede emner. Faget bedømmes med en standpunktskarakter Automation, hydraulik og el Nr Niveau Avanceret Vejledende varighed 2 uger

16 El Eleven kan opbygge, afprøvning og idriftsætning relæstyringer og motorer. Eleven kan anvende PLC til mindre styringsopgaver og udarbejde den tilhørende dokumentation. Hydraulik Eleven kan idriftsætte og indregulere variable pumper efter reguleringsprincipperne mekanisk regulering (MM), konstant tryk regulering (PC) og lastafhængig regulering (LS), samt styre omdrejningstal/hastighed og moment/kræfter ved de enkelte reguleringstyper, endvidere vurdere fordele og ulemper ved anvendelsen af de nævnte reguleringsprincipper. Eleven har viden om og kan montere og idriftsætte hydrauliske anlæg, hvor der anvendes akkumulatorer som dæmper og effekt enhed og kontrollere, fylde og justere gastryk samt overholde gældende sikkerhedsbestemmelser for arbejde med akkumulatorer. Eleven kan vurdere oliens tilstand på et hydraulisk anlæg, herunder udtage olieprøver, bedømme valget af olietype og de tilhørende krav til filtre samt kan udføre rensning af det hydrauliske anlæg ved hjælp af gennemskylning eller flushing. Eleven kan udvælge, montere og idriftsætte modulopbyggede ventiler, patronventiler, højde og længdekæder og trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler og proportionalventiler, herunder opbygge styringen af det hydrauliske anlæg vha. dokumentation. Faget bedømmes med en standpunktskarakter Hjælpesystemer Nr Niveau Vejledende varighed Ekspert 1 uge

17 Skibsanlæg Eleven kan udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde på de hjælpesystemer, der knytter sig til dieselmotorer, herunder brændstof-, smøreolie-, søvandskøle-, cylinderkøle-, centralkøle-, startluftsystemer samt gear inkl. hydraulisk omstyring ved skibsanlæg. Montage og reparation. Eleven kan følge og udpege systemerne til systemernes opbygning og funktion i forbindelse med dieselmotorinstallationer herunder har kendskab til de komponenter, der indgår i de forskellige systemer, herunder ventiler, filtre, pumper og alarmer samt til komponenter indeholdt i akselledninger. Montage og reparation Eleven kan anvende systemdiagrammer i forbindelse med arbejdet på de forskellige systemer. Eleven kan udføre vedligeholdelsesarbejde på de komponenter, der indgår i de forskellige systemer, herunder ventiler, filtre, pumper og alarmer. Drift Eleven kan udføre drift og driftskontrol på komponenter indeholdt i akselledninger (trykleje, trykaksel, mellemaksler, skrueaksel, akselkoblinger, bærelejer, stævnrør, stævnrørsleje og stævnrørspakdåser) Eleven kan kontrollere og udføre opretning mellem hovedmotor, fremdrivningsgear og skrueaksel samt mellem generator og elmotorer. Eleven kan udføre drift og driftsovervågning på de hjælpesystemer der knytter sig til dieselmotoren, så som brændstof-, smøreolie-, søvandskøle-, cylinderkøle-, centralkøle-, og startluftsystemer. Vedligehold Eleven kan anvende vedligeholdelsesprogrammer til at udføre og planlægge vedligeholdelsesarbejder og forebyggende vedligehold på hjælpesystemer for dieselmotorer, herunder brændstof-, smøreolie-, søvandskøle-, cylinderkøle-, centralkøle- og startluftsystemer. Eleven kan planlægge og udføre vedligeholdelsesarbejder og forebyggende vedligehold på de komponenter der indgår i de forskellige systemer, herunder ventiler, filtre, pumper og alarmer. Faget bedømmes med en standpunktskarakter Hydrauliksystemer, drift/fejlfinding Vejledende varighed 1 uge Eleven kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore anvende og afprøve el-proportional tryk-/retningsventiler og kan tilslutte styrekort til ventiler med forbindelser til magneter og signaltilslutning samt afprøve ventiler for korrekt virkemåde og vurdere evt. fejlårsager. Eleven kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore tilslutte elektrisk styring til hydraulisk anlæg, hvor der indgår naturlige automatiske tilslutninger herunder også PLC og kan ved hjælp af diagrammer fejlsøge på mindre og simple systemer inden for hydrauliske styringer.

18 Montage, service/ vedligehold, ventiler, offshore Vejledende varighed 1 uge. Eleven kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore forsvarligt udføre idriftsætning, reparation og vedligeholdelse af offshore ventiler, samt forestå det daglige driftseftersyn af afspærrings- og reguleringsventiler på offshore installationer Kontrol og vibrationsmåling/-analyse, offshore Vejledende varighed 2 dage Eleven kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore, akut eller i forbindelse med drift og systematisk vedligeholdelse udføre vibrationsmåling og analyse på offshore transmissioner med tilhørende fundamenter samt udføre kontrolopretning. Kontrol og opretning af koblinger, offshore Vejledende varighed 3 dage. Eleven kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore udføre reparation, idriftsætning og vedligeholdelse samt forestå den daglige drift af forskellige transmissionstyper i offshore installationer med tilhørende koblinger. Eleven kan foretage kontrol, opretning og optimering af forskellige transmissionstyper i offshore installationer. Isometrisk tegningslæsning, offshore Vejledende varighed 1 uge Eleven kan ved hjælp af de isometriske tegneprincipper udføre ISO-metriske tegninger og anvende de formler, der indgår til udarbejdelse af isometriske rørtegninger. Eleven kan på eksisterende offshore anlæg opmåle og fremstille en ISO-metrisk tegning af anlæg med fikserede elementer samt omsætte den ISO-metriske tegning til offshore installation med rør. Instrumentrørlægger, offshore Vejledende varighed 1 uge. Eleven udfører instrumentrørlægning på offshore installationer i henhold til ISO-standarder for tegninger, rør og fittings. På baggrund af den erhvervede teoretiske viden, kan eleven foretage installation af offshore instrumentrør ud fra ISO-metriske tegninger samt fremstiller ISO-metrisk rørtegning af offshore rørføringer til fikserede komponenter og arbejder under behørigt hensyn til lovgivnings-, miljø- og sikkerhedskrav. TIG-svejsning af ulegeret rør 3687

19 Vejledende varighed 1 uge. Eleven kan TIG-svejse stumpsømme i rør, i ulegeret og lavtlegeret stål i alle positioner på niveau svarende til DS/EN 25817, level B. Eleven kan følge svejseprocedurerne. Eleven ved hvor vigtigt det er at specifikationerne overholdes. Eleven kan visuelt kontrollere dine egne svejsninger. Eleven kender reglerne for sikkerhed og miljø i forbindelse med TIG-svejsning. TIG-svejsning af u- og lavtlegeret rør 3692 Vejledende varighed 2 uger. Eleven kan TIG-svejse stumpsømme i rør, i ulegeret og lavtlegeret stål i alle positioner på niveau svarende til DS/EN 25817, level B. Eleven kan følge svejseprocedurerne. Eleven ved hvor vigtigt det er at specifikationerne overholdes. Eleven kan visuelt kontrollere dine egne svejsninger. Eleven kender reglerne for sikkerhed og miljø i forbindelse med TIG-svejsning proces 141. Lysbuesvejsning af stumpsømme rør 3695 Vejledende varighed 2 uger. Eleven kan med beklædte elektroder lysbuesvejse stumpsømme i rør i position PA og PC i ulegeret stål på niveau svarende til DS/EN - ISO 5817, level C. Eleven kan visuelt bedømme egne svejsninger. Eleven kan følge svejseprocedurerne. Eleven forstår vigtigheden af, at specifikationerne overholdes. Eleven har kendskab til internt og eksternt miljø. Lysbuesvejsning af stumpsømme 3698 Vejledende varighed 2 uger Eleven kan med beklædte elektroder lysbuesvejse stumpsømme i rør i alle positioner i ulegeret stål på niveau svarende til DS/EN/ISO 5817, level C. Eleven kan visuelt bedømme egne svejsninger. Eleven kan følge svejseprocedurerne. Eleven forstår vigtigheden af, at specifikationerne overholdes. Eleven har kendskab til internt og eksternt miljø. MAG-svejsning af kantsømme 3702 Vejledende varighed 1 uge. Eleven kan MAG svejse proces 136 kantsømme i de fleste positioner i ulegeret stål på niveau svarende til DS/EN/ISO 5817, level C. Eleven kan følge svejseprocedurerne. Eleven kan visuelt bedømme egne svejsninger. Eleven forstår hvor vigtigt det er at specifikationerne overholdes. Eleven har kendskab til internt og eksternt miljø samt sikkerhed.

20 MAG-svejsning af stumpsømme 3707 Vejledende varighed 1 uge. Eleven kan MAG svejse proces 136 stumpsømme i plade i position PA og PF i ulegeret stål på niveau svarende til DS/EN/ISO 5817, level C. Eleven kan visuelt bedømme egne svejsninger. Eleven kan følge svejseprocedurerne. Eleven forstår vigtigheden af, at specifikationerne overholdes. Eleven har kendskab til internt og eksternt miljø. MAG-svejsning af stumpsømme plade 3708 Vejledende varighed 1 uge. Eleven kan MAG svejse proces 136 stumpsømme i plader i alle positioner i ulegeret stål på niveau svarende til EN/ISO 5817, level C. Eleven kan visuelt bedømme egne svejsninger. Eleven kan følge svejseprocedurerne. Eleven forstår vigtigheden af, at specifikationerne overholdes. Eleven har kendskab til internt og eksternt miljø. MAG-svejsning af stumpsømme 3710 Vejledende varighed 1 uge. Eleven kan MAG svejse proces 136 stumpsømme i rør i Position BW-PA og BW-PC i ulegeret stål på niveau svarende til DS/EN/ISO 5817, level C. Eleven kan visuelt bedømme egne svejsninger. Eleven kan følge svejseprocedurerne. Eleven forstår vigtigheden af, at specifikationerne overholdes. Eleven har kendskab til internt og eksternt miljø. Truckkursus (gaffeltruck, certifikatkursus B) Vejledende varighed 1,4 uge Eleven kan føre og betjene selvkørende gaffelstablere og gaffeltruck, foretage daglig vedligeholdelse og tage initiativ til yderligere vedligeholdelse. Lærer at hente og placere varer ved hjælp af stregkodemærkning og udstyr. Skibsteknik, installation af el i mindre skibe Vejledende varighed 1 uge. Eleven kan håndtere og installere skibets elektriske energisystemer med akkumulatorer, ladeaggregater, omformere, motorer (AC/DC) og generatorer (AC/DC), samt vedligeholde og installere de almindelige installationer såsom lanternesystemer, tavleanlæg og landtilslutning. Eleven kan operere med og installere skibets brandslukningssystemer indeholdende slukningsmidler, detektering og alarmering. Eleven kender gældende lovgivning vedrørende de behandlede emner.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE 3 1.1 Entreprenør og landbrugsuddannelsen 3 1.2 Værdigrundlag 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde

Læs mere

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker Hovedforløb personvognsmekaniker Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1514 af 15.12.2010 og uddannelsesordning af 15.07.2012 Udarbejdet Af Autoteamet. Redigeret af Anders Christensen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Processkolen i Kalundborg.

Processkolen i Kalundborg. EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 1 Undervisningsplan for Industrioperatør Særligt tilrettelagt voksenforløb på 2 x 8 uger Procesindustri Efter bekendtgørelse

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere