Center for kultur, Plan og Erhverv Helsingør Kommune Stengade Helsingør Att: Snekkersten 27. Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for kultur, Plan og Erhverv Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør Att: kpe@helsingor.dk Snekkersten 27. Februar 2012"

Transkript

1 Snekkersten Borgerforening Strandvejen Snekkersten Telefon Centerforkultur,PlanogErhverv HelsingørKommune Stengade Helsingør Snekkersten27.Februar2012 Vedr.HøjhusprojektetiSnekkersten,BorupgårdCentret SnekkerstenBorgerforeningskalhermedytresigomdeaktuelleplaneromkring renoveringafborupgårdscenteretisnekkersten,idetviogsåtilladerosathenvisetil tidligeredebatindlægihelsingørdagblad(sebilaga). Planstrategi Deterikkelangtidsidenatkommunenharvedtagetennyplanstrategifor kommunensudvikling,sommannuerpåvejtilatudmønteietforslagtil kommuneplan,somderefterlæggesudtildebat.idensituationvirkerdetforkertat manbegiversigudietprojektsomigroteskgradoverskriderdeteksisterende plangrundlag,idetbebyggelsesprocentenhævesfra45til110%.derertaleomet projektsomiallehenseenderoverskriderrammernefordeneksisterende kommuneplanogdetforekommeruforståeligtatpolitikerne,blotfordiettilfældigt firmatilbyderetprojekt,laderhåntomeksisterendeogigangværendeplanlægning ogtidsfrister. BorupgårdCentrettrængertiletløft SnekkerstenBorgerforeninghariårevisplæderetforenfornyelseafcenterfunk tioneniborupgårdcentretogsergerneetbyggerisomtilligeindeholderliberalt erhvervellermålrettetboligbyggeri,menborgerforeningenanbefaleratman anstændigvisholdersigtilgældendeplanlægningogoverholderbebyggelses procenten. DetskalværeetbyggerisomertilpassetområdetskarakterogSnekkerstenerikke ethøjurbantudviklingsområdeihelsingørsyd.vifinderdetnæstenuforståeligtat manoverhovedetkankommepåtankenomet13 etagersbyggeripåkystskrænten meduhyrligelandskabeligekonsekvenser:respektenfordengrønnekystskrænt sometsærkendeforøresundskystensetbådefralandogvandsideneretumisteligt gode,somikkebøranfægtes.selvfrasnekkerstenhavnerbyggerietsynlig. Derergrænserforvækst Idetheletagetmåmanundresoverdenlemfældigeplanlægningomkringprojektet. Lokaleoglandskabeligehensynerikkemedtaget.Planlægningenvedrøreretmeget

2 snævertogafgrænsetområdeilokalområdet.dereringenoverordnede betragtningeromkringområdetsudviklingogdetilstødendematriklerer overhovedetikkeinddraget.hvordanstemmerplanenoverensmedeksisterende bebyggelse,herunderscanticon komplekset,dennærliggendefredsskovogto institutioneriskyggesiden?projektetligger,ogvilværemegetsynligfradennu vedtagetbevarendelokalplan1.122snekkersten. Trafikanalysernedrejersigudelukkendeomparkeringsbehovogmedtagerf.eks.ikke betragtningeromkringdendybtproblematiskeudfletningomkringklostermosevejs mødemeddetojernbaneviadukter.dertalesom55til75%trafikforøgelse Medandreord.UdviklingafområdetiogomkringSnekkerstenStation(Stationen iskoven)råberpåenmeresamletplanlægningafudseendeogkarakter:bebyggelse, beplantning,trafik,offentligprivatservice,erhvervogfritidsaktiviteter.oganstæn digvisbørdetfindestediforbindelsemeddenkommendekommuneplanlægning ogikkeoverladestiltilfældighedernesspil. Medvenlighilsen SnekkerstenBorgerforening Foryderligereatunderbyggeovenstående sefølgendekommentarer. VifremsenderogsåenartikelbragtiHelsingørDagbladden

3 Kommentarer Parkerings forhold Påbaggrundafdeoplysninger,somdetharværetosmuligtatindsamle,kanvikun dragedenkonklusion,atsåledessombygherrenforestillersigantalletafp pladser, såstyrerviligeluktmodettrafikaltkaos.ganskeenkelt. Viharoplysningerfradetoffentligemøde,hvorbygherren,repræsenteretved JesperLorentzen(JL),informeredeomderessynpåsituationen.Viharlæstnogle artiklerihelsingørdagblad.taltmedenrækkelokalepolitikereogembedsmænd ogikkemindstlæstcowi strafikredegørelsepr JLforestillersig,atdererbehovfor160P pladserogatdissevillekunneplacerespå deomkringliggendearealer,samtienseparatp hus,sommantænkeropførtpåden (lille)kommunaltejedegrundumiddelbartnordforcenteret.idenforhandlings periode,somharfundetstedmellembygherrenogkommunenharmandiskuteret mulighedenforetunderjordiskparkerings anlæg.hertilharbygherrensvaret,at såfremtdetteeretkrav,såvildeomgåendetrækkedetsamledeprojekttilbage. Omvendt,såersåvelkommunesombygherreklarover,atP pladser(ogtrafik)eret megetstortproblem. Påetmødemellemparterneden blevdetderforbesluttet,atCOWIskulle udarbejdeentrafikredegørelse.detteskéteinogetnærexpres tempo.den afleveredeCOWIenfyldig,9 sidersredegørelse. COWI sberegningertagersitudgangspunktietprospektpr ogpegerpå2 scenario er(2forskelligeudnyttelser erhvervcontrabeboelser).ibeggetilfældeet byggeripå13.200m² Bemærkdato erne:hviscowiførstharsétprospektetden ogaflevereren 9siderstrafikredegørelseden ,såhardegodtnokhafttravlt.Tagervi beggedato ermed,såhardehaftialt6arbejdsdage. Denneredegørelseerforomfattendetil,atvihérkangåidetaljer.Vimåderforpå nuværendetidspunktnøjesmedattrækkenogleenkeltebemærkningerfrem, herundertilføjevoreegnekommentarer: KommunensP normertilsiger,atderskaletableres295,hhv.305p pladser. Mantaleromsåkaldtdobbelt udnyttelseafp pladser.dennefantasifulde betragtningtagergrundlæggendesitudgangspunktiantalletafboliger,70til90 noget,somingenvédnogetsomhelstomidag.manervirkeligafdenopfattelse, atp pladseromdagenbenyttesafbesøgendetilforretningerneogerhvervsleje 3

4 målene ogomnattentilbeboerne.detersombillig hotellerihongkong,hvor manlejersammesengud8timeradgangen.cowikommerfremtil,atmeddenne ekvilibristiskeløsning,såkanmannøjesmed221,hhv.244p pladser. Parkeringtildetailhandelerbeskrevetpåside4.Sagtirundetal,såregnerIrmaog Faktamed,atdervilvære940parkeringerpåenfredagog1340påensøndag. COOPregnermedengennemsnitligparkerings tidpå30minutter. COWIberegnerikkeP behovetiantalfordeøvrigeforretningerogerhvervsmål. Vorebemærkninger: Hovedproblemeterdetforhold,atbygherrenikkekendernogetsomhelsttil fordelingenmellemerhvervogboliger,somklartfremgikpåborgermødet og dermedtildetreellep behov.kommunensiger305p pladser bygherren167. COWIskriverisinebemærkninger,atcenteretvilbliveopbyggetetapevist. Underforstået,atP problemernevilbliveløstundervejs.nårførsthovedbyg ningerneerrejste,såkanmanikkeetablereunderjordiskparkering,somklartmå væreetkrav.déterlogikforburhøns.etto etagersparkeringshuserikke forskønnene,somviharlæstattekninskudvalgharforeslåetsomløsning! Vifinder,atCOWI strafikredegørelsemindermegetometbestillingsarbejdepå bygherrensvegne somjoogsåharbetaltfordenneredegørelse.beregningerne hvilerpåudokumenteredeforudsætninger.lilleeksempel:hvorledeskanfaktaog IRMAudtale,atdervilkommer1340omsøndagen?Oghvadsåmeddestakkels beboereitårnene skaldeflyttebilernevækomsøndagen,hvordemåantagesat værehjemme? Konklusion:DerskalfraDag1etableres/sætteskravometunderjordiskparkeringtil P pladser.parkeringpådeåbneområderskaldedikerestilkorttidsbesøg endetilforretningerneogdeliberaleerhverv.restenafområdetskaludføressom etvisueltogvisionærtpark lignendeområdemedmasserafgrønnearealer,ogikkei 1og2salshøjde.Detmåaldrig vigentager:aldrig kommetilatligne Prøvestenscenteret.Danmarksgrimmesteindkøbscenter.Dénfejlmåvi/Helsingør Kommuneikkebegåéngangtil opgrænsende/midtietsmuktvilla områdemed tilgrænsendeparkfraborupgård. Skyggedannelser Underpræsentationenden gikbygherrenkunimegetringeomfangindpå deskygger,somdethøjebyggerivilkastehenoverdetilstødendearealer.joh,han indrømmedeatdervaretlilleproblemmodøst(rosenhavenm.m.) menbortset fradette,såvaraltokoghangikhurtigtvideremedpræsentationen. 4

5 Vimener,atJLbevidstskjulteetmegetstortproblem.Umiddelbartnordfordet planlagtebyggeribefinderdersig2storeinstitutioner,nemligbørnehave ogsfo Smakken ogbofællesskabet Marguritten Specielt Smakken erplaceretfåmeterfraborupgårdcenteret dererlegepladser héltoptildethegn,somdehartilfælles.deernaboer.selvmedenbebyggelsepå blot2etager,såvilstoredeleafdenneinstitutionkommetilatligge itotal skyggeilangeperioder. Hvisman somdeterblevetnævntundervejs vilbyggeetp huspådenledige, kommunalepladsumiddelbartnordfordeteksisterendecenter,såliggersmakken iskyggelangshelesidentilcenteretogligeledesendelafdenside,somvenderud modrønnebærallé. Denmerekynisketypevillemåskeindvende, atderkunerskyggeom formiddagen,ellerkunnårsolenskinner menhertilkanvikunsige,atså efterladerskyggenetfugtigt,mosbegroetogusundtområdefordebørn,som institutionentørsendeudidetfrieomeftermiddagen. Hvorvidtskyggenogsåvilkunneramme Marguritten kanviikkeudtaleosomfør endeligeberegningerforeligger somigenerafhængigafprojektetsudførsel.vikan såledeshellerikkeoversé,hvorvidtandrenabo ervilbliveramtafdelangeskygger f.eks.cromwell. Økonomiskekonsekvenserforkommunen Medensdeleafdetpolitiskelivogembedsmandsværketmåskeikkekanfå hændernenedafbarebegejstring,såmåvimanetilbesindighed. EtableringenafetnytBorupgårdCentervilmedgarantipåførekommunenenrække omkostninger,sommanikkebørundervurdere.isagensnaturkenderviikketil detaljerne menkanumiddelbartpegepåområder,sommanmåforventeskal finansieresafosskatteydereellerafandre detailhandler. Hvadersalgsprisenfordenkommunalegrund,sombygherrenvilkøbetilet P hus? Hvordanhåndteresbyggemodnings omkostningerne? Medetbyggeriafdennestørrelse,skalderstartesheltforframednyeanlæg (kloakering,vand,el,etc.),etledningsnet/forgreningderfårstore konsekvenserogomkostningerforfremtiden. Konsekvensernefordeomkringliggendedetailhandler/centre 5

MORTEN REMAR. Kom til Sankt Hans fest på Kirkestranden d. 23. juni

MORTEN REMAR. Kom til Sankt Hans fest på Kirkestranden d. 23. juni Kom til Sankt Hans fest på Kirkestranden d. 23. juni ÅRETS BÅLTALER: MORTEN REMAR Morten Remar har i over 20 år været en del af den danske musikscene, både som en del af duoen BACK TO BACK og som solist

Læs mere

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

CYKEL-, MAD- OG VINTOUR TIL PIEMONTE. Skal du med på bjergetapen?

CYKEL-, MAD- OG VINTOUR TIL PIEMONTE. Skal du med på bjergetapen? CYKEL-, MAD- OG VINTOUR TIL PIEMONTE Skal du med på bjergetapen? Kom til Piemonte i september med food n motion og oplev naturen, maden, vinen, lokalbefolkningen og de bølgende bakker på MTB-cykel. Vi

Læs mere

Punkthusene Dessaus Boulevard, 2900 Hellerup

Punkthusene Dessaus Boulevard, 2900 Hellerup Punkthusene Dessaus Boulevard, 2900 Hellerup Domiciler med eksklusiv profil Parkeringskælder direkte under bygningen Adresse mellem Strandvejen og Øresund Indholdsfortegnelse Tuborg Syd kvalitet i enhver

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Pengene vokser ikke på træerne men med træerne Læs temaet om investeringerne der vokser

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Pengene vokser ikke på træerne men med træerne Læs temaet om investeringerne der vokser pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Pengene vokser ikke på træerne men med træerne Læs temaet om investeringerne der vokser nr. 1 marts 2011 indhold Investeringen vokser 3 Genoprette

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark Del2:Arkitekternesperspektivogerfaringer Arbejdspapiraf KristianKreinerogMajkenMereteGorm April2009 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Dennerapporterenfortsættelseafenrapportfrajanuar2008,hvorpraksisomkringprækvalificering

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Lokalplan nr. 3.26. for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.26. for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.26 for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Eksisterende

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Liste over Kommunens EAN numre

Liste over Kommunens EAN numre Liste over Kommunens EAN numre EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 5790001124656 Slet Gl. Holmene skole Knudemosevej

Læs mere

SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING. 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as

SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING. 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING SLETTENHUS 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as Indholdsfortegnelse Historik og baggrund side 3 Lokalplan side

Læs mere

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2008:2 Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud Jannik Andersen Jan

Læs mere

St. Kongensgade 14, 1264 København K

St. Kongensgade 14, 1264 København K St. Kongensgade 14, 1264 København K Ledige lejemål på henholdsvis 222 og 226 m² Central beliggenhed Åbent gårdmiljø med udendørsservering Kgs. Nytorv lige om hjørnet Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

"Jagtvej 171" Bilag 1. Startredegørelse

Jagtvej 171 Bilag 1. Startredegørelse "Jagtvej 171" Bilag 1 Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets omgivelser

Læs mere

Rikke Kjeldsmark Nielsen Konsulent / Kontraktstyring af Serviceydelser

Rikke Kjeldsmark Nielsen Konsulent / Kontraktstyring af Serviceydelser DANISH MISSION 2008 Generelt Hotelaftalerne (Danish Mission aftalerne) i 2008 med danske og udenlandske hoteller er indgået af på vegne af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI). Aftalerne kan

Læs mere

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed 1 4D - ét af verdens mest energieffektive byggeprojekter Bæredygtighed i 4 Dimensioner 2 Bag 4D projektet står: Nordkranen A/S By & Havn Lading arkitekter +

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Medlemsmøde 14 Orientering

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere