Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK

2 Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7 VKO 356/3-7 Ejer DA Dokumentnummer_version: _00 Oprettelsesdato: Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D Remscheid Telefon Fax Vaillant GmbH 2011 Det er kun tilladt at kopiere denne vejledning, også uddrag heraf, med skriftlig tilladelse fra Vaillant GmbH. Samtlige navne på varer, der nævnes i denne vejledning, er mærkevarer, der tilhører de pågældende fir maer. Med forbehold for tekniske ændringer.

3 Indhold Indhold 1 er vedrørende dokumentationen Anvendte symboler Symboler Opbygning af advarslerne Andre gyldige bilag Opbevaring af dokumentation Vejledningens gyldighed Sikkerhed Handlingsrelaterede advarsler Nødvendige kvalifikationer Ejer Generelle sikkerhedsanvisninger Miljøskader som følge af udslip af fyringsolie Skader på olieforsyningsanlægget som følge af bioolie Livsfare på grund af forurenet drikkevand Skader på bygningen som følge af vandudslip Fare som følge af forkert betjening Fare som følge af ændringer omkring fyret Livsfare på grund af skabslignende kabinet Frostskader som følge af strømafbrydelse Frostskader som følge af uegnet opstillingssted Frostskader som følge af slukning af fyret Korrosionsskader som følge af uegnet forbrændingsluft Forskrifter (direktiver, love, standarder) CE -mærkning Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse Tilladte brændstoffer Oversigt over fyret Typebetegnelse og serienummer Afmontering af frontkabinettet Montering af frontkabinettet Det kondenserende oliefyr icovit exclusivs opgave, opbygning og funktion Opgave Oversigt over betjeningselementerne Digitalt informations - og analysesystem (DIA) Drift Betjening Tilkobling af fyret Frakobling af fyret Indstilling af fremløbstemperaturen (med styringen) Indstilling af fremløbstemperaturen (uden styring) Deaktivering af varmtvandsproduktionen (med styringen VRC 630/VRS 620) Deaktivering af varmtvandsproduktionen (uden styring) Indstilling af beholdertemperaturen (med styring) Indstilling af beholdertemperaturen (uden styring) Deaktivering af varmedriften, varmtvandsproduktionen aktiveret Udførelse af røggasmåling Energibesparelse Reguler rumtemperaturen Ingen tildækning af styringer Anvendelse af varmeanlægget i sænkningsdrift Anvendelse af termostatventiler og vejrkompenserende styringer eller rumtemperaturstyringer Vejrkompenserende styring af fyret Indstilling af vandtemperaturen efter behov Kun cirkulationspumpedrift ved behov Udluftning af rummene Kontrol og vedligeholdelse Rengøring af fyret Kontrol af anlægstrykket Fyldning og udluftning af fyret og varmeanlægget Kontrol af vedligeholdelsesplanen Service - og vedligeholdelsesplan Statuskodernes betydning Kontrol af fyrets status _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 1

4 Indhold 4.4 Afhjælpning af fejl Varmtvandsproduktion uden problemer, fyret starter ikke Intet varmt vand, radiatorerne varmer Intet varmt vand, radiatorerne er kolde F.22 Fare for tørkogning F.28 Ingen tænding ved opstart F.29 Flammen slukkes under driften F.50 Fare for røggasudslip Standsning Midlertidig standsning af fyret Undgåelse af frostskader Endelig standsning Genbrug og bortskaffelse Kundeservice og garanti Kundeservice Garanti Tekniske data Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

5 er vedrørende dokumentationen 1 1 er vedrørende dokumenta tionen 1.1 Anvendte symboler Symboler Følgende symboler kan forekomme: Symbol for en advarsel ( Side 2) Symbol for en henvisning 1.3 Andre gyldige bilag Ved drift af det kondenserende oliefyr icovit skal alle betjenings -, drifts - og installationsvejledninger følges, som medfølger til alle anlæggets komponenter. 1.4 Opbevaring af dokumentation Opbevar denne driftsvejledning og alle andre gyldige bilag sikkert, så de er til rådighed, når der er brug for dem er tilgængelige i hele fyrets levetid er tilgængelige for enhver efterfølgende bruger. Symbol for en krævet aktivitet Symbol for resultatet af en aktivitet Symbol for udfyldning af protokoller og tjeklister Symbol for en krævet kvalifikation Symbol for et krævet værktøj 1.5 Vejledningens gyldighed Denne vejledning gælder udelukkende for fyr med følgende typebetegnelser og artikelnumre: Typebetegnelse Artikelnummer VKO INT 156/ VKO INT 256/ VKO INT 356/ : Typebetegnelser og artikelnumre Typebetegnelsen og artikelnummeret fremgår af et ek stra skilt ( Side 6). Symbol for angivelse af en teknisk værdi 1.2 Opbygning af advarslerne Advarsler er markeret med en skillestreg foroven og forne den. De er opbygget efter følgende grundprincip: Fare! Farens art og oprindelse Forklaring til farens art. Foranstaltninger til eliminering af faren _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 1

6 2 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Handlingsrelaterede advarsler Advarslernes funktion Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Farerne klassificeres, benævnes, beskrives og suppleres med anvisninger til, hvordan de skal undgås, ud fra graden af fare. Hvis en advarsel er anbragt ved starten af arbejdet, er fa ren til stede under hele arbejdet. Hvis en advarsel er anbragt umiddelbart foran en anvisning, er faren til stede ved næsten handlingstrin. Instrueret operatør (ejer) Ejeren er pålagt at betjene og vedligeholde fyret. Ejeren skal sikre, at vedligeholdelsesin tervallerne overholdes. Ejeren skal ikke have særlig tekniske kendskab eller erfaring. Ejeren skal have instruktioner om følgende punkter af den autoriserede installatør. Generelle sikkerhedsanvisninger Funktion og position af anlæggets sikker hedsudstyr Betjening af fyret Energibesparende drift Vedligeholdelse Klassificering af advarsler Alle advarsler er markeret med et signalord og et trekantet advarselssymbol. Kombinationen af signalord og advarsels symbol bestemmer graden af fare. Fare! Markerer en umiddelbart truende fare, der medfører alvorlige personskader eller døden. Fare! Markerer en umiddelbart truende fare på grund af elektrisk stød, der medfører alvorlige per sonskader eller døden. Advarsel! Markerer en potentielt farlig situation, der kan medføre lettere personskader. Forsigtig! Markerer en potentiel situation, der kan med føre materielle skader og miljøskader. 2.2 Nødvendige kvalifikationer Vejledningen er skrevet til personer med følgende kvalifika tioner Ejer Definition: 2.3 Generelle sikkerhedsanvisninger Miljøskader som følge af udslip af fyringso lie Det kondenserende oliefyr, der som standard har indbyg get oliebrænder med blæser drives med let fyringsolie. Let fyringsolie er et stof, der udgør en fare for vandmiljøet. Eje ren af et oliefyret varmeanlæg er forpligtet til at tage be stemte sikkerhedsforanstaltninger. I tilfælde af vandforure ning som følge af udslip af fyringsolie kan ejeren af anlæg get blive gjort ubegrænset erstatningsansvarlig. Følg de gældende, nationale love og regler. Sørg for, at der i tilfælde af skader på fyret ikke løber olie ud i grundvandet eller kloakken. Sørg for, at installationen bliver udført af en kvalificeret installatør. Sørg for, at vedligeholdelse, service, reparation og ren gøring foretages af en autoriseret installatør Skader på olieforsyningsanlægget som følge af bioolie Før der anvendes fyringsolie med biogene additiver (bioo lie) med op til 20 % indhold af FAME, skal der tages føl gende foranstaltninger på olieforsyningen: I enstrengssystemer skal olieledningerne være i rustfrit stål med en indvendig diameter på maks. 4 mm. Tanken skal rengøres, før der påfyldes bioolie for første gang. Tanken skal være godkendt til anvendelse med bioolie (med producentgaranti). Tanken skal være udstyret med svømmende udsugning. Indbyggede dele i olieforsyningsanlægget skal være god kendt til anvendelse med bioolie. Det er et krav, at der anvendes et oliefilter fra Vaillant (art. -nr ). Det skal angives tydeligt på et synligt sted på tanken og på fyret, hvilken type olie der anvendes. På grund af bioolies lavere brændværdi opnår fyret ikke samme effekt som med let fyringsolie. Fyrets effekt kan have op til 5 % lavere effekt. 2 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

7 Sikkerhed 2 Sørg for at overholde vedligeholdelsesintervallerne. Sørg for, at oliefilteret og oliedysen udskiftes hvert år Livsfare på grund af forurenet drikkevand I varmtvandsbeholdere og varmtvandsledninger kan der dannes legionella, der kan medføre sygdomstilfælde. Legionellabakterier dør i varmt vand, der er over 60 C varmt. En varmtvandstemperatur på over 60 C kan med føre skoldning. Små børn og ældre mennesker kan være i fare allerede ved lavere temperaturer. Styringer fra Vaillant er udstyret med en funktion til beskyttelse mod legionellabakterier, som opvarmer varmtvandsbeholderen til 70 C på bestemte tidspunkter. Indstil varmtvandstemperaturen, så udgangstemperatu ren er mindst 60 C. Aktivér evt. styringens funktion til beskyttelse mod legio nellabakterier, hvis varmtvandstemperaturen skal være under 60 C Skader på bygningen som følge af vanduds lip Vandudslip kan medføre skader på selve bygningen. Luk straks servicehanerne i tilfælde af eventuelle utæt heder i ledningssystemet. Tilkald en installatør til at reparere utæthederne Fare som følge af forkert betjening Læs denne driftsvejledning grundigt. Følg de generelle sikkerhedsanvisninger og advarsler, der står foran hver handling, ved betjening af det kon denserende oliefyr icovit. Sørg for at få en grundig introduktion i betjeningen af det kondenserende oliefyr af installatøren. Udfør kun opgaver, der er beskrevet i denne driftsvejled ning Fare som følge af ændringer omkring fyret Der må ikke foretages ændringer på følgende anlægsdele: på det kondenserende oliefyr icovit, omkring det kondenserende oliefyr icovit, på tilførselsledningerne til olie, vand, luft og strøm, på røggasrøret, på dele af bygningen, der kan have indflydelse på fyrets driftssikkerhed. Åbninger til indsugningsluft og røggas skal hol des fri. Det er vigtigt, at f.eks. afdækninger af åbningerne i forbindelse med arbejde på husets facade fjernes igen Livsfare på grund af skabslignende kabinet Et skabslignende kabinet kan medføre farlige situationer i forbindelse med fyr i rumluftafhængig drift. Kontakt en autoriseret installatør, hvis du ønsker et skabslignende kabinet til fyret. Beklæd under ingen omstændigheder fyret på egen hånd. Et skabslignende kabinet til fyret skal over holde udførelsesforskrifterne Frostskader som følge af strømafbrydelse Ved installationen af fyret har installatøren tilsluttet det til strømnettet. I tilfælde af strømafbrydelse kan det ikke ude lukkes, at dele af varmeanlægget kan blive beskadiget af frost. Hvis fyret skal holdes driftsklar i tilfælde af strømaf brydelse med nødstrømsgenerator, skal følgende anvisnin ger overholdes: Kontakt installatøren i forbindelse med installation af en nødstrømsgenerator. Kontrollér, at nødstrømsgeneratorens tekniske værdier (frekvens, spænding, jording) stemmer overens med strømnettets Frostskader som følge af uegnet opstil lingssted I tilfælde af frost er der fare for skader på fyret samt på hele varmeanlægget. Det er derfor vigtigt at sørge for, at varmeanlægget altid er tændt i frostvejr, og at alle rum opvarmes nok. Selvom et rum eller hele huset/lejligheden ikke anvendes i en periode, skal varmeanlægget være tændt! Frostsikrings - og overvågningsudstyret er kun aktivt, når der er strømforsyning til fyret. Fyrets hovedafbryder skal stå på "I". Og fyret skal være sluttet til strømforsyningen Frostskader som følge af slukning af fyret Hvis frostsikrings - og overvågningsudstyret er deaktiveret, kan fyret blive beskadiget. Sluk ikke for strømmen til fyret. Lad hovedafbryderen stå på "1" _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 3

8 2 Sikkerhed Korrosionsskader som følge af uegnet for brændingsluft Sprays, opløsningsmidler, klorholdige rengøringsmidler, maling, lim osv. kan under ugunstige forhold medføre kor rosion på fyret og i luft -/røggasaftrækssystemet i rumluf tafhængig drift. Der må ikke anvendes sprays, opløsningsmidler, klorhol dige rengøringsmidler, maling, lim osv. i nærheden af fyret ved rumluftafhængig drift. I virksomheder som frisører, maler - og snedkerværkste der, rengøringsfirmaer osv. bør fyret altid opstilles i et separat rum, også ved rumluftuafhængig drift, så forsy ningen af forbrændingsluft altid er garanteret teknisk fri for kemiske stoffer. 2.4 Forskrifter (direktiver, love, standarder) Regler Ved installation af Vaillant ((icovit exclusiv)) skal reglerne i bygningsreglementet samt stedlige bestemmelser følges nøje. Ved installation af aftrækket skal montagevejledning for aftrækssystemer til icovit exclusiv følges. Installation af Vaillant icovit exclusiv må kun udføres af en VVSin stallatør. Denne er ansvarlig for overholdelse af gældende regler og normer. VVS -installatøren er ansvarlig for instal lation og idriftsætning af oliekedlen. Ved installation skal følgende regelsæt overholdes: Stærkstrømsreglementet Bygningsreglementet Arbejdstilsynets publikation AT 42 Stedlige myndigheders eventuelle krav 2.5 CE -mærkning Med CE -mærkningen dokumenteres det, at apparaterne opfylder de grundlæggende krav iht. typeoversigten i de følgende direktiver: 92/42/EG Richtlinie über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln 2006/95/EG Richtlinie über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgren zen 2004/108/EG Richtlinie über elektromagnetische Ver träglichkeit Kedlerne svarer til den prototype, som er beskrevet i EØF typeafprøvningsattesten PIN: CE -0085CL0499 Apparaterne opfylder følgende standarder: EN EN EN EN EN 50165: 1997 Elektrische Ausrüstung von nicht -elek trischen Geräten für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke EN EN 60529: 1991 Schutzarten durch Gehäuse (IP -Code) EN 55014: 2006 Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung EN 55014: 2006 Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Pro duktfamiliennorm EN 61000: 2002 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Obers chwingungsströme (Geräte -Eingangsstrom 16 A je Lei ter) EN 61000: 2002 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Span nungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs -Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen Dette kondenserende icovit -oliefyr fra Vaillant er certifi ceret som et kedelsystem med tilhørende røggasanlæg. 2.6 Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse Det kondenserende oliefyr icovit fra Vaillant er konstru eret med den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan ejeren eller tred jemand udsættes for fare, evt. med døden til følge, og pro duktet samt andre ting kan blive beskadiget som følge af enhver form for forkert brug. Dette apparat må ikke anven des af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner eller af personer med manglende erfaring og/eller utilstrækkelig viden, medmindre en per son, der har ansvaret for deres sikkerhed, overvåger bru gen eller vejleder de førnævnte personer i brugen af appa ratet. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Fyret er beregnet til at blive anvendt i et lukket centralvar meanlæg med varmtvandsproduktion. Fyret er egnet til drift i nye anlæg og til modernisering af eksisterende var meanlæg i parcel - og flerfamiliehuse samt erhvervsvirksom heder. Forkert anvendelse omfatter også enhver umiddelbar kommerciel og industriel anvendelse. Producen ten/leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat heraf. Ejeren har det fulde ansvar. 4 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

9 Sikkerhed 2 Korrekt anvendelse omfatter overholdelse af de medfølgende betjenings -, installations - og vedligeholdelsesvejledninger til Vaillant -produktet samt til andre anlægsdele og -komponenter installation og montering i overensstemmelse med fyrets og systemets godkendelse overholdelse af alle de service - og vedligeholdelsesbetin gelser, der fremgår af vejledningerne. NB! Enhver ikke -godkendt anvendelse er forbudt Tilladte brændstoffer Tilladte brændstoffer Let fyringsolie DIN : Let fyringsolie med lavt svovlindhold DIN : Let fyringsolie A Bio 20 DIN V Let fyringsolie A Bio 20 EN Det er tilladt at anvende let fyringsolie med op til 5 % rap solie eller 20 % fedtstyre -methylester (FAME) i anlæg med en ny eller rengjort tank. DIN V Det er tilladt at anvende let fyringsolie med op til 5 % rap solie eller 20 % fedtstyre -methylester (FAME) i anlæg med en ny eller rengjort tank. EN Ved ændring af olieforsyningen skal tanken rengøres _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 5

10 3 Oversigt over fyret 3 Oversigt over fyret Afmontering af frontkabinettet 3.1 Typebetegnelse og serienummer 1 2 VKO 256/3-7 / : Ekstra skilt Typebetegnelsen og serienummeret fremgår af et ekstra skilt bag frontkabinettet. Kun installatøren har adgang til typeskiltet. Forkortelse VKO Forklaring Vaillant kondenserende oliefyr 15, (25, 35) maks. effekt i kw 6 Vaillant kondenserende fyr /3 Apparatgeneration -7 exclusiv -model 3.1: Forklaring til typebetegnelsen Fjern frontkabinettet. ( Side 6) Du kan se typebetegnelsen på det ekstra skilt. Monter frontkabinettet. ( Side 7) 3.2: Frontkabinet 1 Dæksel 2 Skruer 3 Betjeningspanel 4 Frontkabinet 1. Klap dækslet (1) på fyret op. 2. Fjern frontkabinettet (4) ved at hægte det ud af holde ren. 3. Løft frontkabinettet af. 6 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

11 Oversigt over fyret Montering af frontkabinettet Opbygning M 1 M : Frontkabinet 1 Dæksel 2 Skruer 3 Betjeningspanel 4 Frontkabinet 1. Sæt frontkabinettet (4) på forneden. 2. Isæt frontkabinettet (4) ved at hægte det ind i holde ren. 3. Luk dækslet (1) : Funktionsdiagram 1 Oliebrænder 2 Forbrændingskammer 3 Isolering 4 Rørslanger 5 Prelplade 6 Røggassamler 7 Kondensafløb 8 Returløb 9 Beholderreturløb 10 Fremløb 11 Oliepumpe 12 Frisklufttilslutning 13 Røggasaftræk 3.2 Det kondenserende oliefyr icovit exclusivs opgave, opbygning og funktion Opgave Det kondenserende oliefyr icovit exclusiv producerer varme i lukkede varmeanlæg med varmtvandsbeholder. Funktionsmåder Olien suges op i oliebrænderen via oliepumpen. Oliedysen sprøjter olien ind i forbrændingskammeret under højt tryk. I forbrændingskammeret blandes olien med den friske luft fra frisklufttilslutningen. To tændelektroder antænder blan dingen af olie og luft. Olien brænder. Ved forbrænding af olien opstår der varm røggas. Røggas sen omledes af prelpladen og sendes fra forbrændingskam meret videre gennem flere rørslanger. Rørslangerne forlø ber som en spiral gennem fyret. I fyret afgiver røggassen varme til anlægsvandet. Røggassen samles i røggassamleren og ledes ud gennem røggasaftrækket. Ved overførsel af varmen fra røggassen til anlægsvan det afkøles røggassen. Derved opstår der kondens. Kon _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 7

12 3 Oversigt over fyret densvandet kan ledes bort via røggassamleren til en ek stern olieneutralisationsanordning. Olieneutralisationsan ordningen neutraliserer kondensvandet, før det ledes ud i kloakken. Anlægsvandet i fyret er inddelt i flere temperaturlag. I den øverste del af fyret er anlægsvandet varmt, i den nederste del af fyret er anlægsvandet koldt. Det varme anlægsvand føres via varmefremløbet ind gennem radiatorerne eller evt. over i en varmtvandsbeholder. I radiatorerne afgiver anlægsvandet varme til omgivelserne. Det kolde anlægs vand strømmer tilbage i fyret via varmereturløbet. Hvis der er tilsluttet en varmtvandsbeholder, strømmer der desuden også varmt vand over i fyret via beholderreturløbet. Det gi ver en optimal inddeling af temperaturlagene i fyret. 3.3 Oversigt over betjeningselementerne Det kondenserende oliefyrs vigtigste funktioner betjenes ved hjælp af betjeningselementerne på kontrolboksen, som sidder under dækslet. På denne kontrolboks kan der også indbygges styringer fra tilbehørssortimentet. Betjeningselementer : Betjeningselementer 1 Display 2 Knappen «i» 3 Styring (tilbehør) 4 Hovedafbryder 5 Knappen «+» 6 Knappen 7 Knappen «Reset» 8 Drejeknappen fremløb stemperatur 9 Drejeknap beholdertempe ratur : Åbning af frontklappen Betjeningselementerne er tilgængelige, når dækslet er ble vet åbnet. Displayet viser den aktuelle fremløbstemperatur, anlægs trykket i varmeanlægget, driftsmåden eller bestemte ekstra informationer. Når der trykkes på knappen «i» vises statusinformatio nerne. Den styring, der fås som tilbehør, regulerer automatisk fremløbstemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Fyret tændes og slukkes på hovedafbryderen. Når der trykkes på knappen «+», vises beholdertemperatu ren (hvis fyret er udstyret med en beholdertemperaturfø ler). Når der trykkes på knappen, vises varmeanlæggets påfyldningstryk. Når der trykkes på knappen «Reset», nulstilles fyret i til fælde af bestemte fejl. Drejeknappen fremløbstemperatur anvendes til indstilling af fremløbstemperaturen, når der ikke er tilsluttet en sty ring. Hvis der er tilsluttet en styring, skal drejeknappen fremløbstemperatur drejes over til højre anslag. Drejeknappen beholdertemperatur anvendes til indstilling af beholdertemperaturen, hvis der er tilsluttet en varmtvandsbeholder. Hvis der er tilsluttet en styring, skal drejeknappen drejes over til højre anslag. Så bestemmer styringen beholdertem peraturen. 8 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

13 Oversigt over fyret Digitalt informations - og analysesystem (DIA) Oversigt 11 Symbol Betydning Forklaring Varmtvandsproduktion Symbolet vises hele tiden: opvarmnings drift af varmtvands beholderen er fri givet af styring og kedelstyring Symbolet blinker: varmtvandsbeholde ren opvarmes Varmepumpe i drift Magnetventil aktiveres Olietilførslen er åbnet til brænderen 3.7: DIA -display 11 Visning af den aktuelle fremløbstemperatur, var meanlæggets påfyldnings tryk eller en status - eller fejlkode Visning af tekst Aktuelt energibehov Fejl i brænderdriften Korrekt brænderdrift Visning af 1. trin eller 2. trin for brænderen i drift: 1 bjælke synlig = 1. trin i drift 5 bjælker synlige = 2. trin i drift Brænderen er slukket Brænderen er tændt Symbol Betydning Forklaring Fejl i luft -/røggaskanalen 3.2: Symboler DIA Fejl i luft -/røggaskanalen vrnetdialog Fremløbs - og varmtvandstemperatu rerne programmeres via kommunikationssy stemet vrnetdialog. Fyret arbejder med andre temperaturer end de, der er indstillet på drejeknapperne. Denne driftsmåde kan kun afbrydes med: vrnetdialog Ændring af tempera turen på drejeknap perne med over ± 5 K Denne driftsmåde kan ikke afbrydes ved: at trykke på knappen «Reset» at slukke og tænde fyret igen Varmedrift Symbolet vises hele tiden: fyret kører i varmedrift Symbolet blinker: brænderspærretiden er aktiv _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 9

14 4 Drift 4 Drift 4.1 Betjening Frakobling af fyret Tilkobling af fyret : Frakobling af fyret 1 1 Hovedafbryder 2 Display 4.1: Tilkobling af fyret 1 Hovedafbryder 2 Display Advarsel! Skader på fyret som følge af vandmangel Hvis varmeanlægget ikke er fyldt med den korrekte mængde vand, kan det medføre skader på pumpen og varmeveksleren. Tænd kun for fyret, når der er nok tryk på varmeanlægget. 1. Tænd fyret med hovedafbryderen. 1: "TIL" Når hovedafbryderen står i position "1", er fyret tændt, og på displayet vises standardvisningen for det digitale informations - og analysesystem (DIA). Umiddelbart efter at have tændt fyret, vises "Funktionsmenuen" på displayet. I funktionsmenuen kan installatøren udføre funktionskontrol af de enkelte aktorer. Fyret skifter til normal drift efter en ventetid på ca. 5 sekunder, eller når der trykkes på knappen. 2. Indstil fyret efter behov. For at beskyttelsesfunktionerne, f.eks. frostsikringen, fortsat er aktiveret bør det kondenserende oliefyr kun tændes og slukkes via styringen (se informationerne herom i den pågældende betjeningsvejledning). Sluk fyret på hovedafbryderen. 0: "FRA" For at beskyttelsesfunktionerne, f.eks. frost sikringen, fortsat er aktiveret bør det kon denserende oliefyr kun tændes og slukkes via styringen (se informationerne herom i den pågældende betjeningsvejledning) Indstilling af fremløbstemperaturen (med styringen) 2 4.3: Indstilling af fremløbstemperaturen med styringen 1 Hovedafbryder 2 Drejeknappen fremløb stemperatur Drej drejeknappen fremløbstemperatur hen til højre an slag. Fremløbstemperaturen indstilles automatisk af styrin gen Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

15 Drift 4 Drejeknappen fremløbstemperatur skal al tid stå ved højre anslag, for at styringen kan indstille temperaturerne op til den maksi male fremløbstemperatur. Den maksimale fremløbstemperatur er fa briksindstillet til 75 C. Installatøren kan dog også have indstillet den maksimale fremløb stemperatur til en værdi mellem 40 C og 85 C Indstilling af fremløbstemperaturen (uden styring) Deaktivering af varmtvandsproduktionen (med styringen VRC 630/VRS 620) 1. Lad drejeknappen beholdertemperatur stå ved højre anslag. 2. Indstil beholderkredsen til "FRA" på styringen. Hvis dit fyr er udstyret med styringen VRC 470, slukkes varmtvandsproduktionen som beskrevet i kapitlet "Sluk for varmtvand sproduktionen (uden styring)" Deaktivering af varmtvandsproduktionen (uden styring) 4.4: Indstilling af fremløbstemperatur på icovit uden styring 1 Drejeknappen fremløb stemperatur 2 Visning af den aktuelle fremløbstemperatur Indstil den nominelle fremløbstemperatur på drejeknap pen fremløbstemperatur efter udetemperaturen. Position Betydning Udetemperatur Venstre anslag Til venstre (dog ikke helt til anslag) I midten Til højre Frostsikring Overgangstid Moderat kulde Kraftig kulde ca ca under 0 Drej drejeknappen beholdertemperatur hen til venstre anslag. Der slukkes for varmtvandsproduktionen. Frostsikringsfunktionen for varmtvandsbeholderen aktiveres. På displayet vises den nominelle beholdertemperatur på 15 C i 3 sekunder. Standardværdi / tekniske data 15 Frostsikringsfunktionen bevirker, at der tæn des for varmtvandsproduktionen ved en be holdertemperatur under 10 C, indtil vandet i beholderen igen er 15 C. 4.1: Position af drejeknappen fremløbstemperatur Efter at have drejet drejeknappen fremløbstempe ratur viser displayet den indstillede nominelle frem løbstemperatur. Efter 3 sekunder slukkes denne vis ning, og displayet viser igen standardvisningen (aktuel fremløbstemperatur) _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 11

16 4 Drift Indstilling af beholdertemperaturen (med styring) 1 2 Position Betydning Temperatur Højre anslag Maks. beholder temperatur 4.2: Position af drejeknappen beholdertemperatur 65 Den ønskede temperatur vises på displayet. Efter 3 sekunder slukkes denne visning, og displayet viser igen standardvisningen (aktuel fremløbstemperatur). Den maksimale beholdertemperatur er fa briksindstillet til 65 C. Installatøren kan indstille denne temperatur til en værdi mel lem 50 C og 70 C. 4.5: Indstilling af beholdertemperatur 1 Display 2 Drejeknap beholdertempe ratur 1. Drej drejeknappen beholdertemperatur hen til højre anslag, så styringen arbejder fejlfrit. 2. Indstil ikke den ønskede beholdertemperatur med dre jeknappen beholdertemperatur, men brug i stedet sty ringen Indstilling af beholdertemperaturen (uden styring) Ved ønske om en beholdertemperatur, der er under 60 C, anbefales det, at legionellabe skyttelsesfunktionen aktiveres regelmæssigt via styringen Deaktivering af varmedriften, varmtvand sproduktionen aktiveret Om sommeren kan varmedriften slukkes helt, mens varmtvandsproduktionen stadig kører : Frakobling af varmedriften 4.6: Indstilling af beholdertemperatur 1 Display 2 Drejeknap beholdertempe ratur Indstil den ønskede beholdertemperatur med drejeknap pen beholdertemperatur. Position Betydning Temperatur 1 Drejeknap til indstilling af fremløbstemperaturen Sluk for varmedriften ved at dreje drejeknappen (1) til indstilling af fremløbstemperaturen hen til venstre an slag. Når fyret styres af en styring, skal varmedriften slukkes via denne styring, og drejeknappen skal blive stå ende ved højre anslag. Venstre anslag I midten Min. beholdertem peratur = frostsik ring Middel beholder temperatur I denne funktion er den interne frostsikring aktiveret. 12 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Kondenserende oliekedel. icovit exclusiv VKO 246

Kondenserende oliekedel. icovit exclusiv VKO 246 Kondenserende oliekedel icovit exclusiv VKO 246 Vi byder på komfort med store besparelser icovit brochure og små krav icovit exclusiv kondenserende oliekedel opfylder alle krav til mindste detalje Vaillant

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Operating instructions. ecotec plus VC, VCW DK, SE

Operating instructions. ecotec plus VC, VCW DK, SE Operating instructions ecotec plus VC, VCW DK, SE Driftsvejledning For brugeren Driftsvejledning ecotec plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber...

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger Industrigaskedel Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger ecovit exclusiv Fremtidssikret intelligent varmekomfort Vaillant har i mere end 140 år sat sit præg på opvarmningsteknologien.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere