Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK

2 Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7 VKO 356/3-7 Ejer DA Dokumentnummer_version: _00 Oprettelsesdato: Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D Remscheid Telefon Fax Vaillant GmbH 2011 Det er kun tilladt at kopiere denne vejledning, også uddrag heraf, med skriftlig tilladelse fra Vaillant GmbH. Samtlige navne på varer, der nævnes i denne vejledning, er mærkevarer, der tilhører de pågældende fir maer. Med forbehold for tekniske ændringer.

3 Indhold Indhold 1 er vedrørende dokumentationen Anvendte symboler Symboler Opbygning af advarslerne Andre gyldige bilag Opbevaring af dokumentation Vejledningens gyldighed Sikkerhed Handlingsrelaterede advarsler Nødvendige kvalifikationer Ejer Generelle sikkerhedsanvisninger Miljøskader som følge af udslip af fyringsolie Skader på olieforsyningsanlægget som følge af bioolie Livsfare på grund af forurenet drikkevand Skader på bygningen som følge af vandudslip Fare som følge af forkert betjening Fare som følge af ændringer omkring fyret Livsfare på grund af skabslignende kabinet Frostskader som følge af strømafbrydelse Frostskader som følge af uegnet opstillingssted Frostskader som følge af slukning af fyret Korrosionsskader som følge af uegnet forbrændingsluft Forskrifter (direktiver, love, standarder) CE -mærkning Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse Tilladte brændstoffer Oversigt over fyret Typebetegnelse og serienummer Afmontering af frontkabinettet Montering af frontkabinettet Det kondenserende oliefyr icovit exclusivs opgave, opbygning og funktion Opgave Oversigt over betjeningselementerne Digitalt informations - og analysesystem (DIA) Drift Betjening Tilkobling af fyret Frakobling af fyret Indstilling af fremløbstemperaturen (med styringen) Indstilling af fremløbstemperaturen (uden styring) Deaktivering af varmtvandsproduktionen (med styringen VRC 630/VRS 620) Deaktivering af varmtvandsproduktionen (uden styring) Indstilling af beholdertemperaturen (med styring) Indstilling af beholdertemperaturen (uden styring) Deaktivering af varmedriften, varmtvandsproduktionen aktiveret Udførelse af røggasmåling Energibesparelse Reguler rumtemperaturen Ingen tildækning af styringer Anvendelse af varmeanlægget i sænkningsdrift Anvendelse af termostatventiler og vejrkompenserende styringer eller rumtemperaturstyringer Vejrkompenserende styring af fyret Indstilling af vandtemperaturen efter behov Kun cirkulationspumpedrift ved behov Udluftning af rummene Kontrol og vedligeholdelse Rengøring af fyret Kontrol af anlægstrykket Fyldning og udluftning af fyret og varmeanlægget Kontrol af vedligeholdelsesplanen Service - og vedligeholdelsesplan Statuskodernes betydning Kontrol af fyrets status _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 1

4 Indhold 4.4 Afhjælpning af fejl Varmtvandsproduktion uden problemer, fyret starter ikke Intet varmt vand, radiatorerne varmer Intet varmt vand, radiatorerne er kolde F.22 Fare for tørkogning F.28 Ingen tænding ved opstart F.29 Flammen slukkes under driften F.50 Fare for røggasudslip Standsning Midlertidig standsning af fyret Undgåelse af frostskader Endelig standsning Genbrug og bortskaffelse Kundeservice og garanti Kundeservice Garanti Tekniske data Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

5 er vedrørende dokumentationen 1 1 er vedrørende dokumenta tionen 1.1 Anvendte symboler Symboler Følgende symboler kan forekomme: Symbol for en advarsel ( Side 2) Symbol for en henvisning 1.3 Andre gyldige bilag Ved drift af det kondenserende oliefyr icovit skal alle betjenings -, drifts - og installationsvejledninger følges, som medfølger til alle anlæggets komponenter. 1.4 Opbevaring af dokumentation Opbevar denne driftsvejledning og alle andre gyldige bilag sikkert, så de er til rådighed, når der er brug for dem er tilgængelige i hele fyrets levetid er tilgængelige for enhver efterfølgende bruger. Symbol for en krævet aktivitet Symbol for resultatet af en aktivitet Symbol for udfyldning af protokoller og tjeklister Symbol for en krævet kvalifikation Symbol for et krævet værktøj 1.5 Vejledningens gyldighed Denne vejledning gælder udelukkende for fyr med følgende typebetegnelser og artikelnumre: Typebetegnelse Artikelnummer VKO INT 156/ VKO INT 256/ VKO INT 356/ : Typebetegnelser og artikelnumre Typebetegnelsen og artikelnummeret fremgår af et ek stra skilt ( Side 6). Symbol for angivelse af en teknisk værdi 1.2 Opbygning af advarslerne Advarsler er markeret med en skillestreg foroven og forne den. De er opbygget efter følgende grundprincip: Fare! Farens art og oprindelse Forklaring til farens art. Foranstaltninger til eliminering af faren _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 1

6 2 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Handlingsrelaterede advarsler Advarslernes funktion Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Farerne klassificeres, benævnes, beskrives og suppleres med anvisninger til, hvordan de skal undgås, ud fra graden af fare. Hvis en advarsel er anbragt ved starten af arbejdet, er fa ren til stede under hele arbejdet. Hvis en advarsel er anbragt umiddelbart foran en anvisning, er faren til stede ved næsten handlingstrin. Instrueret operatør (ejer) Ejeren er pålagt at betjene og vedligeholde fyret. Ejeren skal sikre, at vedligeholdelsesin tervallerne overholdes. Ejeren skal ikke have særlig tekniske kendskab eller erfaring. Ejeren skal have instruktioner om følgende punkter af den autoriserede installatør. Generelle sikkerhedsanvisninger Funktion og position af anlæggets sikker hedsudstyr Betjening af fyret Energibesparende drift Vedligeholdelse Klassificering af advarsler Alle advarsler er markeret med et signalord og et trekantet advarselssymbol. Kombinationen af signalord og advarsels symbol bestemmer graden af fare. Fare! Markerer en umiddelbart truende fare, der medfører alvorlige personskader eller døden. Fare! Markerer en umiddelbart truende fare på grund af elektrisk stød, der medfører alvorlige per sonskader eller døden. Advarsel! Markerer en potentielt farlig situation, der kan medføre lettere personskader. Forsigtig! Markerer en potentiel situation, der kan med føre materielle skader og miljøskader. 2.2 Nødvendige kvalifikationer Vejledningen er skrevet til personer med følgende kvalifika tioner Ejer Definition: 2.3 Generelle sikkerhedsanvisninger Miljøskader som følge af udslip af fyringso lie Det kondenserende oliefyr, der som standard har indbyg get oliebrænder med blæser drives med let fyringsolie. Let fyringsolie er et stof, der udgør en fare for vandmiljøet. Eje ren af et oliefyret varmeanlæg er forpligtet til at tage be stemte sikkerhedsforanstaltninger. I tilfælde af vandforure ning som følge af udslip af fyringsolie kan ejeren af anlæg get blive gjort ubegrænset erstatningsansvarlig. Følg de gældende, nationale love og regler. Sørg for, at der i tilfælde af skader på fyret ikke løber olie ud i grundvandet eller kloakken. Sørg for, at installationen bliver udført af en kvalificeret installatør. Sørg for, at vedligeholdelse, service, reparation og ren gøring foretages af en autoriseret installatør Skader på olieforsyningsanlægget som følge af bioolie Før der anvendes fyringsolie med biogene additiver (bioo lie) med op til 20 % indhold af FAME, skal der tages føl gende foranstaltninger på olieforsyningen: I enstrengssystemer skal olieledningerne være i rustfrit stål med en indvendig diameter på maks. 4 mm. Tanken skal rengøres, før der påfyldes bioolie for første gang. Tanken skal være godkendt til anvendelse med bioolie (med producentgaranti). Tanken skal være udstyret med svømmende udsugning. Indbyggede dele i olieforsyningsanlægget skal være god kendt til anvendelse med bioolie. Det er et krav, at der anvendes et oliefilter fra Vaillant (art. -nr ). Det skal angives tydeligt på et synligt sted på tanken og på fyret, hvilken type olie der anvendes. På grund af bioolies lavere brændværdi opnår fyret ikke samme effekt som med let fyringsolie. Fyrets effekt kan have op til 5 % lavere effekt. 2 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

7 Sikkerhed 2 Sørg for at overholde vedligeholdelsesintervallerne. Sørg for, at oliefilteret og oliedysen udskiftes hvert år Livsfare på grund af forurenet drikkevand I varmtvandsbeholdere og varmtvandsledninger kan der dannes legionella, der kan medføre sygdomstilfælde. Legionellabakterier dør i varmt vand, der er over 60 C varmt. En varmtvandstemperatur på over 60 C kan med føre skoldning. Små børn og ældre mennesker kan være i fare allerede ved lavere temperaturer. Styringer fra Vaillant er udstyret med en funktion til beskyttelse mod legionellabakterier, som opvarmer varmtvandsbeholderen til 70 C på bestemte tidspunkter. Indstil varmtvandstemperaturen, så udgangstemperatu ren er mindst 60 C. Aktivér evt. styringens funktion til beskyttelse mod legio nellabakterier, hvis varmtvandstemperaturen skal være under 60 C Skader på bygningen som følge af vanduds lip Vandudslip kan medføre skader på selve bygningen. Luk straks servicehanerne i tilfælde af eventuelle utæt heder i ledningssystemet. Tilkald en installatør til at reparere utæthederne Fare som følge af forkert betjening Læs denne driftsvejledning grundigt. Følg de generelle sikkerhedsanvisninger og advarsler, der står foran hver handling, ved betjening af det kon denserende oliefyr icovit. Sørg for at få en grundig introduktion i betjeningen af det kondenserende oliefyr af installatøren. Udfør kun opgaver, der er beskrevet i denne driftsvejled ning Fare som følge af ændringer omkring fyret Der må ikke foretages ændringer på følgende anlægsdele: på det kondenserende oliefyr icovit, omkring det kondenserende oliefyr icovit, på tilførselsledningerne til olie, vand, luft og strøm, på røggasrøret, på dele af bygningen, der kan have indflydelse på fyrets driftssikkerhed. Åbninger til indsugningsluft og røggas skal hol des fri. Det er vigtigt, at f.eks. afdækninger af åbningerne i forbindelse med arbejde på husets facade fjernes igen Livsfare på grund af skabslignende kabinet Et skabslignende kabinet kan medføre farlige situationer i forbindelse med fyr i rumluftafhængig drift. Kontakt en autoriseret installatør, hvis du ønsker et skabslignende kabinet til fyret. Beklæd under ingen omstændigheder fyret på egen hånd. Et skabslignende kabinet til fyret skal over holde udførelsesforskrifterne Frostskader som følge af strømafbrydelse Ved installationen af fyret har installatøren tilsluttet det til strømnettet. I tilfælde af strømafbrydelse kan det ikke ude lukkes, at dele af varmeanlægget kan blive beskadiget af frost. Hvis fyret skal holdes driftsklar i tilfælde af strømaf brydelse med nødstrømsgenerator, skal følgende anvisnin ger overholdes: Kontakt installatøren i forbindelse med installation af en nødstrømsgenerator. Kontrollér, at nødstrømsgeneratorens tekniske værdier (frekvens, spænding, jording) stemmer overens med strømnettets Frostskader som følge af uegnet opstil lingssted I tilfælde af frost er der fare for skader på fyret samt på hele varmeanlægget. Det er derfor vigtigt at sørge for, at varmeanlægget altid er tændt i frostvejr, og at alle rum opvarmes nok. Selvom et rum eller hele huset/lejligheden ikke anvendes i en periode, skal varmeanlægget være tændt! Frostsikrings - og overvågningsudstyret er kun aktivt, når der er strømforsyning til fyret. Fyrets hovedafbryder skal stå på "I". Og fyret skal være sluttet til strømforsyningen Frostskader som følge af slukning af fyret Hvis frostsikrings - og overvågningsudstyret er deaktiveret, kan fyret blive beskadiget. Sluk ikke for strømmen til fyret. Lad hovedafbryderen stå på "1" _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 3

8 2 Sikkerhed Korrosionsskader som følge af uegnet for brændingsluft Sprays, opløsningsmidler, klorholdige rengøringsmidler, maling, lim osv. kan under ugunstige forhold medføre kor rosion på fyret og i luft -/røggasaftrækssystemet i rumluf tafhængig drift. Der må ikke anvendes sprays, opløsningsmidler, klorhol dige rengøringsmidler, maling, lim osv. i nærheden af fyret ved rumluftafhængig drift. I virksomheder som frisører, maler - og snedkerværkste der, rengøringsfirmaer osv. bør fyret altid opstilles i et separat rum, også ved rumluftuafhængig drift, så forsy ningen af forbrændingsluft altid er garanteret teknisk fri for kemiske stoffer. 2.4 Forskrifter (direktiver, love, standarder) Regler Ved installation af Vaillant ((icovit exclusiv)) skal reglerne i bygningsreglementet samt stedlige bestemmelser følges nøje. Ved installation af aftrækket skal montagevejledning for aftrækssystemer til icovit exclusiv følges. Installation af Vaillant icovit exclusiv må kun udføres af en VVSin stallatør. Denne er ansvarlig for overholdelse af gældende regler og normer. VVS -installatøren er ansvarlig for instal lation og idriftsætning af oliekedlen. Ved installation skal følgende regelsæt overholdes: Stærkstrømsreglementet Bygningsreglementet Arbejdstilsynets publikation AT 42 Stedlige myndigheders eventuelle krav 2.5 CE -mærkning Med CE -mærkningen dokumenteres det, at apparaterne opfylder de grundlæggende krav iht. typeoversigten i de følgende direktiver: 92/42/EG Richtlinie über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln 2006/95/EG Richtlinie über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgren zen 2004/108/EG Richtlinie über elektromagnetische Ver träglichkeit Kedlerne svarer til den prototype, som er beskrevet i EØF typeafprøvningsattesten PIN: CE -0085CL0499 Apparaterne opfylder følgende standarder: EN EN EN EN EN 50165: 1997 Elektrische Ausrüstung von nicht -elek trischen Geräten für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke EN EN 60529: 1991 Schutzarten durch Gehäuse (IP -Code) EN 55014: 2006 Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung EN 55014: 2006 Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Pro duktfamiliennorm EN 61000: 2002 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Obers chwingungsströme (Geräte -Eingangsstrom 16 A je Lei ter) EN 61000: 2002 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Span nungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs -Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen Dette kondenserende icovit -oliefyr fra Vaillant er certifi ceret som et kedelsystem med tilhørende røggasanlæg. 2.6 Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse Det kondenserende oliefyr icovit fra Vaillant er konstru eret med den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan ejeren eller tred jemand udsættes for fare, evt. med døden til følge, og pro duktet samt andre ting kan blive beskadiget som følge af enhver form for forkert brug. Dette apparat må ikke anven des af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner eller af personer med manglende erfaring og/eller utilstrækkelig viden, medmindre en per son, der har ansvaret for deres sikkerhed, overvåger bru gen eller vejleder de førnævnte personer i brugen af appa ratet. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Fyret er beregnet til at blive anvendt i et lukket centralvar meanlæg med varmtvandsproduktion. Fyret er egnet til drift i nye anlæg og til modernisering af eksisterende var meanlæg i parcel - og flerfamiliehuse samt erhvervsvirksom heder. Forkert anvendelse omfatter også enhver umiddelbar kommerciel og industriel anvendelse. Producen ten/leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat heraf. Ejeren har det fulde ansvar. 4 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

9 Sikkerhed 2 Korrekt anvendelse omfatter overholdelse af de medfølgende betjenings -, installations - og vedligeholdelsesvejledninger til Vaillant -produktet samt til andre anlægsdele og -komponenter installation og montering i overensstemmelse med fyrets og systemets godkendelse overholdelse af alle de service - og vedligeholdelsesbetin gelser, der fremgår af vejledningerne. NB! Enhver ikke -godkendt anvendelse er forbudt Tilladte brændstoffer Tilladte brændstoffer Let fyringsolie DIN : Let fyringsolie med lavt svovlindhold DIN : Let fyringsolie A Bio 20 DIN V Let fyringsolie A Bio 20 EN Det er tilladt at anvende let fyringsolie med op til 5 % rap solie eller 20 % fedtstyre -methylester (FAME) i anlæg med en ny eller rengjort tank. DIN V Det er tilladt at anvende let fyringsolie med op til 5 % rap solie eller 20 % fedtstyre -methylester (FAME) i anlæg med en ny eller rengjort tank. EN Ved ændring af olieforsyningen skal tanken rengøres _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 5

10 3 Oversigt over fyret 3 Oversigt over fyret Afmontering af frontkabinettet 3.1 Typebetegnelse og serienummer 1 2 VKO 256/3-7 / : Ekstra skilt Typebetegnelsen og serienummeret fremgår af et ekstra skilt bag frontkabinettet. Kun installatøren har adgang til typeskiltet. Forkortelse VKO Forklaring Vaillant kondenserende oliefyr 15, (25, 35) maks. effekt i kw 6 Vaillant kondenserende fyr /3 Apparatgeneration -7 exclusiv -model 3.1: Forklaring til typebetegnelsen Fjern frontkabinettet. ( Side 6) Du kan se typebetegnelsen på det ekstra skilt. Monter frontkabinettet. ( Side 7) 3.2: Frontkabinet 1 Dæksel 2 Skruer 3 Betjeningspanel 4 Frontkabinet 1. Klap dækslet (1) på fyret op. 2. Fjern frontkabinettet (4) ved at hægte det ud af holde ren. 3. Løft frontkabinettet af. 6 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

11 Oversigt over fyret Montering af frontkabinettet Opbygning M 1 M : Frontkabinet 1 Dæksel 2 Skruer 3 Betjeningspanel 4 Frontkabinet 1. Sæt frontkabinettet (4) på forneden. 2. Isæt frontkabinettet (4) ved at hægte det ind i holde ren. 3. Luk dækslet (1) : Funktionsdiagram 1 Oliebrænder 2 Forbrændingskammer 3 Isolering 4 Rørslanger 5 Prelplade 6 Røggassamler 7 Kondensafløb 8 Returløb 9 Beholderreturløb 10 Fremløb 11 Oliepumpe 12 Frisklufttilslutning 13 Røggasaftræk 3.2 Det kondenserende oliefyr icovit exclusivs opgave, opbygning og funktion Opgave Det kondenserende oliefyr icovit exclusiv producerer varme i lukkede varmeanlæg med varmtvandsbeholder. Funktionsmåder Olien suges op i oliebrænderen via oliepumpen. Oliedysen sprøjter olien ind i forbrændingskammeret under højt tryk. I forbrændingskammeret blandes olien med den friske luft fra frisklufttilslutningen. To tændelektroder antænder blan dingen af olie og luft. Olien brænder. Ved forbrænding af olien opstår der varm røggas. Røggas sen omledes af prelpladen og sendes fra forbrændingskam meret videre gennem flere rørslanger. Rørslangerne forlø ber som en spiral gennem fyret. I fyret afgiver røggassen varme til anlægsvandet. Røggassen samles i røggassamleren og ledes ud gennem røggasaftrækket. Ved overførsel af varmen fra røggassen til anlægsvan det afkøles røggassen. Derved opstår der kondens. Kon _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 7

12 3 Oversigt over fyret densvandet kan ledes bort via røggassamleren til en ek stern olieneutralisationsanordning. Olieneutralisationsan ordningen neutraliserer kondensvandet, før det ledes ud i kloakken. Anlægsvandet i fyret er inddelt i flere temperaturlag. I den øverste del af fyret er anlægsvandet varmt, i den nederste del af fyret er anlægsvandet koldt. Det varme anlægsvand føres via varmefremløbet ind gennem radiatorerne eller evt. over i en varmtvandsbeholder. I radiatorerne afgiver anlægsvandet varme til omgivelserne. Det kolde anlægs vand strømmer tilbage i fyret via varmereturløbet. Hvis der er tilsluttet en varmtvandsbeholder, strømmer der desuden også varmt vand over i fyret via beholderreturløbet. Det gi ver en optimal inddeling af temperaturlagene i fyret. 3.3 Oversigt over betjeningselementerne Det kondenserende oliefyrs vigtigste funktioner betjenes ved hjælp af betjeningselementerne på kontrolboksen, som sidder under dækslet. På denne kontrolboks kan der også indbygges styringer fra tilbehørssortimentet. Betjeningselementer : Betjeningselementer 1 Display 2 Knappen «i» 3 Styring (tilbehør) 4 Hovedafbryder 5 Knappen «+» 6 Knappen 7 Knappen «Reset» 8 Drejeknappen fremløb stemperatur 9 Drejeknap beholdertempe ratur : Åbning af frontklappen Betjeningselementerne er tilgængelige, når dækslet er ble vet åbnet. Displayet viser den aktuelle fremløbstemperatur, anlægs trykket i varmeanlægget, driftsmåden eller bestemte ekstra informationer. Når der trykkes på knappen «i» vises statusinformatio nerne. Den styring, der fås som tilbehør, regulerer automatisk fremløbstemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Fyret tændes og slukkes på hovedafbryderen. Når der trykkes på knappen «+», vises beholdertemperatu ren (hvis fyret er udstyret med en beholdertemperaturfø ler). Når der trykkes på knappen, vises varmeanlæggets påfyldningstryk. Når der trykkes på knappen «Reset», nulstilles fyret i til fælde af bestemte fejl. Drejeknappen fremløbstemperatur anvendes til indstilling af fremløbstemperaturen, når der ikke er tilsluttet en sty ring. Hvis der er tilsluttet en styring, skal drejeknappen fremløbstemperatur drejes over til højre anslag. Drejeknappen beholdertemperatur anvendes til indstilling af beholdertemperaturen, hvis der er tilsluttet en varmtvandsbeholder. Hvis der er tilsluttet en styring, skal drejeknappen drejes over til højre anslag. Så bestemmer styringen beholdertem peraturen. 8 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

13 Oversigt over fyret Digitalt informations - og analysesystem (DIA) Oversigt 11 Symbol Betydning Forklaring Varmtvandsproduktion Symbolet vises hele tiden: opvarmnings drift af varmtvands beholderen er fri givet af styring og kedelstyring Symbolet blinker: varmtvandsbeholde ren opvarmes Varmepumpe i drift Magnetventil aktiveres Olietilførslen er åbnet til brænderen 3.7: DIA -display 11 Visning af den aktuelle fremløbstemperatur, var meanlæggets påfyldnings tryk eller en status - eller fejlkode Visning af tekst Aktuelt energibehov Fejl i brænderdriften Korrekt brænderdrift Visning af 1. trin eller 2. trin for brænderen i drift: 1 bjælke synlig = 1. trin i drift 5 bjælker synlige = 2. trin i drift Brænderen er slukket Brænderen er tændt Symbol Betydning Forklaring Fejl i luft -/røggaskanalen 3.2: Symboler DIA Fejl i luft -/røggaskanalen vrnetdialog Fremløbs - og varmtvandstemperatu rerne programmeres via kommunikationssy stemet vrnetdialog. Fyret arbejder med andre temperaturer end de, der er indstillet på drejeknapperne. Denne driftsmåde kan kun afbrydes med: vrnetdialog Ændring af tempera turen på drejeknap perne med over ± 5 K Denne driftsmåde kan ikke afbrydes ved: at trykke på knappen «Reset» at slukke og tænde fyret igen Varmedrift Symbolet vises hele tiden: fyret kører i varmedrift Symbolet blinker: brænderspærretiden er aktiv _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 9

14 4 Drift 4 Drift 4.1 Betjening Frakobling af fyret Tilkobling af fyret : Frakobling af fyret 1 1 Hovedafbryder 2 Display 4.1: Tilkobling af fyret 1 Hovedafbryder 2 Display Advarsel! Skader på fyret som følge af vandmangel Hvis varmeanlægget ikke er fyldt med den korrekte mængde vand, kan det medføre skader på pumpen og varmeveksleren. Tænd kun for fyret, når der er nok tryk på varmeanlægget. 1. Tænd fyret med hovedafbryderen. 1: "TIL" Når hovedafbryderen står i position "1", er fyret tændt, og på displayet vises standardvisningen for det digitale informations - og analysesystem (DIA). Umiddelbart efter at have tændt fyret, vises "Funktionsmenuen" på displayet. I funktionsmenuen kan installatøren udføre funktionskontrol af de enkelte aktorer. Fyret skifter til normal drift efter en ventetid på ca. 5 sekunder, eller når der trykkes på knappen. 2. Indstil fyret efter behov. For at beskyttelsesfunktionerne, f.eks. frostsikringen, fortsat er aktiveret bør det kondenserende oliefyr kun tændes og slukkes via styringen (se informationerne herom i den pågældende betjeningsvejledning). Sluk fyret på hovedafbryderen. 0: "FRA" For at beskyttelsesfunktionerne, f.eks. frost sikringen, fortsat er aktiveret bør det kon denserende oliefyr kun tændes og slukkes via styringen (se informationerne herom i den pågældende betjeningsvejledning) Indstilling af fremløbstemperaturen (med styringen) 2 4.3: Indstilling af fremløbstemperaturen med styringen 1 Hovedafbryder 2 Drejeknappen fremløb stemperatur Drej drejeknappen fremløbstemperatur hen til højre an slag. Fremløbstemperaturen indstilles automatisk af styrin gen Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

15 Drift 4 Drejeknappen fremløbstemperatur skal al tid stå ved højre anslag, for at styringen kan indstille temperaturerne op til den maksi male fremløbstemperatur. Den maksimale fremløbstemperatur er fa briksindstillet til 75 C. Installatøren kan dog også have indstillet den maksimale fremløb stemperatur til en værdi mellem 40 C og 85 C Indstilling af fremløbstemperaturen (uden styring) Deaktivering af varmtvandsproduktionen (med styringen VRC 630/VRS 620) 1. Lad drejeknappen beholdertemperatur stå ved højre anslag. 2. Indstil beholderkredsen til "FRA" på styringen. Hvis dit fyr er udstyret med styringen VRC 470, slukkes varmtvandsproduktionen som beskrevet i kapitlet "Sluk for varmtvand sproduktionen (uden styring)" Deaktivering af varmtvandsproduktionen (uden styring) 4.4: Indstilling af fremløbstemperatur på icovit uden styring 1 Drejeknappen fremløb stemperatur 2 Visning af den aktuelle fremløbstemperatur Indstil den nominelle fremløbstemperatur på drejeknap pen fremløbstemperatur efter udetemperaturen. Position Betydning Udetemperatur Venstre anslag Til venstre (dog ikke helt til anslag) I midten Til højre Frostsikring Overgangstid Moderat kulde Kraftig kulde ca ca under 0 Drej drejeknappen beholdertemperatur hen til venstre anslag. Der slukkes for varmtvandsproduktionen. Frostsikringsfunktionen for varmtvandsbeholderen aktiveres. På displayet vises den nominelle beholdertemperatur på 15 C i 3 sekunder. Standardværdi / tekniske data 15 Frostsikringsfunktionen bevirker, at der tæn des for varmtvandsproduktionen ved en be holdertemperatur under 10 C, indtil vandet i beholderen igen er 15 C. 4.1: Position af drejeknappen fremløbstemperatur Efter at have drejet drejeknappen fremløbstempe ratur viser displayet den indstillede nominelle frem løbstemperatur. Efter 3 sekunder slukkes denne vis ning, og displayet viser igen standardvisningen (aktuel fremløbstemperatur) _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 11

16 4 Drift Indstilling af beholdertemperaturen (med styring) 1 2 Position Betydning Temperatur Højre anslag Maks. beholder temperatur 4.2: Position af drejeknappen beholdertemperatur 65 Den ønskede temperatur vises på displayet. Efter 3 sekunder slukkes denne visning, og displayet viser igen standardvisningen (aktuel fremløbstemperatur). Den maksimale beholdertemperatur er fa briksindstillet til 65 C. Installatøren kan indstille denne temperatur til en værdi mel lem 50 C og 70 C. 4.5: Indstilling af beholdertemperatur 1 Display 2 Drejeknap beholdertempe ratur 1. Drej drejeknappen beholdertemperatur hen til højre anslag, så styringen arbejder fejlfrit. 2. Indstil ikke den ønskede beholdertemperatur med dre jeknappen beholdertemperatur, men brug i stedet sty ringen Indstilling af beholdertemperaturen (uden styring) Ved ønske om en beholdertemperatur, der er under 60 C, anbefales det, at legionellabe skyttelsesfunktionen aktiveres regelmæssigt via styringen Deaktivering af varmedriften, varmtvand sproduktionen aktiveret Om sommeren kan varmedriften slukkes helt, mens varmtvandsproduktionen stadig kører : Frakobling af varmedriften 4.6: Indstilling af beholdertemperatur 1 Display 2 Drejeknap beholdertempe ratur Indstil den ønskede beholdertemperatur med drejeknap pen beholdertemperatur. Position Betydning Temperatur 1 Drejeknap til indstilling af fremløbstemperaturen Sluk for varmedriften ved at dreje drejeknappen (1) til indstilling af fremløbstemperaturen hen til venstre an slag. Når fyret styres af en styring, skal varmedriften slukkes via denne styring, og drejeknappen skal blive stå ende ved højre anslag. Venstre anslag I midten Min. beholdertem peratur = frostsik ring Middel beholder temperatur I denne funktion er den interne frostsikring aktiveret. 12 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere