Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK

2 Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7 VKO 356/3-7 Ejer DA Dokumentnummer_version: _00 Oprettelsesdato: Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D Remscheid Telefon Fax Vaillant GmbH 2011 Det er kun tilladt at kopiere denne vejledning, også uddrag heraf, med skriftlig tilladelse fra Vaillant GmbH. Samtlige navne på varer, der nævnes i denne vejledning, er mærkevarer, der tilhører de pågældende fir maer. Med forbehold for tekniske ændringer.

3 Indhold Indhold 1 er vedrørende dokumentationen Anvendte symboler Symboler Opbygning af advarslerne Andre gyldige bilag Opbevaring af dokumentation Vejledningens gyldighed Sikkerhed Handlingsrelaterede advarsler Nødvendige kvalifikationer Ejer Generelle sikkerhedsanvisninger Miljøskader som følge af udslip af fyringsolie Skader på olieforsyningsanlægget som følge af bioolie Livsfare på grund af forurenet drikkevand Skader på bygningen som følge af vandudslip Fare som følge af forkert betjening Fare som følge af ændringer omkring fyret Livsfare på grund af skabslignende kabinet Frostskader som følge af strømafbrydelse Frostskader som følge af uegnet opstillingssted Frostskader som følge af slukning af fyret Korrosionsskader som følge af uegnet forbrændingsluft Forskrifter (direktiver, love, standarder) CE -mærkning Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse Tilladte brændstoffer Oversigt over fyret Typebetegnelse og serienummer Afmontering af frontkabinettet Montering af frontkabinettet Det kondenserende oliefyr icovit exclusivs opgave, opbygning og funktion Opgave Oversigt over betjeningselementerne Digitalt informations - og analysesystem (DIA) Drift Betjening Tilkobling af fyret Frakobling af fyret Indstilling af fremløbstemperaturen (med styringen) Indstilling af fremløbstemperaturen (uden styring) Deaktivering af varmtvandsproduktionen (med styringen VRC 630/VRS 620) Deaktivering af varmtvandsproduktionen (uden styring) Indstilling af beholdertemperaturen (med styring) Indstilling af beholdertemperaturen (uden styring) Deaktivering af varmedriften, varmtvandsproduktionen aktiveret Udførelse af røggasmåling Energibesparelse Reguler rumtemperaturen Ingen tildækning af styringer Anvendelse af varmeanlægget i sænkningsdrift Anvendelse af termostatventiler og vejrkompenserende styringer eller rumtemperaturstyringer Vejrkompenserende styring af fyret Indstilling af vandtemperaturen efter behov Kun cirkulationspumpedrift ved behov Udluftning af rummene Kontrol og vedligeholdelse Rengøring af fyret Kontrol af anlægstrykket Fyldning og udluftning af fyret og varmeanlægget Kontrol af vedligeholdelsesplanen Service - og vedligeholdelsesplan Statuskodernes betydning Kontrol af fyrets status _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 1

4 Indhold 4.4 Afhjælpning af fejl Varmtvandsproduktion uden problemer, fyret starter ikke Intet varmt vand, radiatorerne varmer Intet varmt vand, radiatorerne er kolde F.22 Fare for tørkogning F.28 Ingen tænding ved opstart F.29 Flammen slukkes under driften F.50 Fare for røggasudslip Standsning Midlertidig standsning af fyret Undgåelse af frostskader Endelig standsning Genbrug og bortskaffelse Kundeservice og garanti Kundeservice Garanti Tekniske data Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

5 er vedrørende dokumentationen 1 1 er vedrørende dokumenta tionen 1.1 Anvendte symboler Symboler Følgende symboler kan forekomme: Symbol for en advarsel ( Side 2) Symbol for en henvisning 1.3 Andre gyldige bilag Ved drift af det kondenserende oliefyr icovit skal alle betjenings -, drifts - og installationsvejledninger følges, som medfølger til alle anlæggets komponenter. 1.4 Opbevaring af dokumentation Opbevar denne driftsvejledning og alle andre gyldige bilag sikkert, så de er til rådighed, når der er brug for dem er tilgængelige i hele fyrets levetid er tilgængelige for enhver efterfølgende bruger. Symbol for en krævet aktivitet Symbol for resultatet af en aktivitet Symbol for udfyldning af protokoller og tjeklister Symbol for en krævet kvalifikation Symbol for et krævet værktøj 1.5 Vejledningens gyldighed Denne vejledning gælder udelukkende for fyr med følgende typebetegnelser og artikelnumre: Typebetegnelse Artikelnummer VKO INT 156/ VKO INT 256/ VKO INT 356/ : Typebetegnelser og artikelnumre Typebetegnelsen og artikelnummeret fremgår af et ek stra skilt ( Side 6). Symbol for angivelse af en teknisk værdi 1.2 Opbygning af advarslerne Advarsler er markeret med en skillestreg foroven og forne den. De er opbygget efter følgende grundprincip: Fare! Farens art og oprindelse Forklaring til farens art. Foranstaltninger til eliminering af faren _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 1

6 2 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Handlingsrelaterede advarsler Advarslernes funktion Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Farerne klassificeres, benævnes, beskrives og suppleres med anvisninger til, hvordan de skal undgås, ud fra graden af fare. Hvis en advarsel er anbragt ved starten af arbejdet, er fa ren til stede under hele arbejdet. Hvis en advarsel er anbragt umiddelbart foran en anvisning, er faren til stede ved næsten handlingstrin. Instrueret operatør (ejer) Ejeren er pålagt at betjene og vedligeholde fyret. Ejeren skal sikre, at vedligeholdelsesin tervallerne overholdes. Ejeren skal ikke have særlig tekniske kendskab eller erfaring. Ejeren skal have instruktioner om følgende punkter af den autoriserede installatør. Generelle sikkerhedsanvisninger Funktion og position af anlæggets sikker hedsudstyr Betjening af fyret Energibesparende drift Vedligeholdelse Klassificering af advarsler Alle advarsler er markeret med et signalord og et trekantet advarselssymbol. Kombinationen af signalord og advarsels symbol bestemmer graden af fare. Fare! Markerer en umiddelbart truende fare, der medfører alvorlige personskader eller døden. Fare! Markerer en umiddelbart truende fare på grund af elektrisk stød, der medfører alvorlige per sonskader eller døden. Advarsel! Markerer en potentielt farlig situation, der kan medføre lettere personskader. Forsigtig! Markerer en potentiel situation, der kan med føre materielle skader og miljøskader. 2.2 Nødvendige kvalifikationer Vejledningen er skrevet til personer med følgende kvalifika tioner Ejer Definition: 2.3 Generelle sikkerhedsanvisninger Miljøskader som følge af udslip af fyringso lie Det kondenserende oliefyr, der som standard har indbyg get oliebrænder med blæser drives med let fyringsolie. Let fyringsolie er et stof, der udgør en fare for vandmiljøet. Eje ren af et oliefyret varmeanlæg er forpligtet til at tage be stemte sikkerhedsforanstaltninger. I tilfælde af vandforure ning som følge af udslip af fyringsolie kan ejeren af anlæg get blive gjort ubegrænset erstatningsansvarlig. Følg de gældende, nationale love og regler. Sørg for, at der i tilfælde af skader på fyret ikke løber olie ud i grundvandet eller kloakken. Sørg for, at installationen bliver udført af en kvalificeret installatør. Sørg for, at vedligeholdelse, service, reparation og ren gøring foretages af en autoriseret installatør Skader på olieforsyningsanlægget som følge af bioolie Før der anvendes fyringsolie med biogene additiver (bioo lie) med op til 20 % indhold af FAME, skal der tages føl gende foranstaltninger på olieforsyningen: I enstrengssystemer skal olieledningerne være i rustfrit stål med en indvendig diameter på maks. 4 mm. Tanken skal rengøres, før der påfyldes bioolie for første gang. Tanken skal være godkendt til anvendelse med bioolie (med producentgaranti). Tanken skal være udstyret med svømmende udsugning. Indbyggede dele i olieforsyningsanlægget skal være god kendt til anvendelse med bioolie. Det er et krav, at der anvendes et oliefilter fra Vaillant (art. -nr ). Det skal angives tydeligt på et synligt sted på tanken og på fyret, hvilken type olie der anvendes. På grund af bioolies lavere brændværdi opnår fyret ikke samme effekt som med let fyringsolie. Fyrets effekt kan have op til 5 % lavere effekt. 2 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

7 Sikkerhed 2 Sørg for at overholde vedligeholdelsesintervallerne. Sørg for, at oliefilteret og oliedysen udskiftes hvert år Livsfare på grund af forurenet drikkevand I varmtvandsbeholdere og varmtvandsledninger kan der dannes legionella, der kan medføre sygdomstilfælde. Legionellabakterier dør i varmt vand, der er over 60 C varmt. En varmtvandstemperatur på over 60 C kan med føre skoldning. Små børn og ældre mennesker kan være i fare allerede ved lavere temperaturer. Styringer fra Vaillant er udstyret med en funktion til beskyttelse mod legionellabakterier, som opvarmer varmtvandsbeholderen til 70 C på bestemte tidspunkter. Indstil varmtvandstemperaturen, så udgangstemperatu ren er mindst 60 C. Aktivér evt. styringens funktion til beskyttelse mod legio nellabakterier, hvis varmtvandstemperaturen skal være under 60 C Skader på bygningen som følge af vanduds lip Vandudslip kan medføre skader på selve bygningen. Luk straks servicehanerne i tilfælde af eventuelle utæt heder i ledningssystemet. Tilkald en installatør til at reparere utæthederne Fare som følge af forkert betjening Læs denne driftsvejledning grundigt. Følg de generelle sikkerhedsanvisninger og advarsler, der står foran hver handling, ved betjening af det kon denserende oliefyr icovit. Sørg for at få en grundig introduktion i betjeningen af det kondenserende oliefyr af installatøren. Udfør kun opgaver, der er beskrevet i denne driftsvejled ning Fare som følge af ændringer omkring fyret Der må ikke foretages ændringer på følgende anlægsdele: på det kondenserende oliefyr icovit, omkring det kondenserende oliefyr icovit, på tilførselsledningerne til olie, vand, luft og strøm, på røggasrøret, på dele af bygningen, der kan have indflydelse på fyrets driftssikkerhed. Åbninger til indsugningsluft og røggas skal hol des fri. Det er vigtigt, at f.eks. afdækninger af åbningerne i forbindelse med arbejde på husets facade fjernes igen Livsfare på grund af skabslignende kabinet Et skabslignende kabinet kan medføre farlige situationer i forbindelse med fyr i rumluftafhængig drift. Kontakt en autoriseret installatør, hvis du ønsker et skabslignende kabinet til fyret. Beklæd under ingen omstændigheder fyret på egen hånd. Et skabslignende kabinet til fyret skal over holde udførelsesforskrifterne Frostskader som følge af strømafbrydelse Ved installationen af fyret har installatøren tilsluttet det til strømnettet. I tilfælde af strømafbrydelse kan det ikke ude lukkes, at dele af varmeanlægget kan blive beskadiget af frost. Hvis fyret skal holdes driftsklar i tilfælde af strømaf brydelse med nødstrømsgenerator, skal følgende anvisnin ger overholdes: Kontakt installatøren i forbindelse med installation af en nødstrømsgenerator. Kontrollér, at nødstrømsgeneratorens tekniske værdier (frekvens, spænding, jording) stemmer overens med strømnettets Frostskader som følge af uegnet opstil lingssted I tilfælde af frost er der fare for skader på fyret samt på hele varmeanlægget. Det er derfor vigtigt at sørge for, at varmeanlægget altid er tændt i frostvejr, og at alle rum opvarmes nok. Selvom et rum eller hele huset/lejligheden ikke anvendes i en periode, skal varmeanlægget være tændt! Frostsikrings - og overvågningsudstyret er kun aktivt, når der er strømforsyning til fyret. Fyrets hovedafbryder skal stå på "I". Og fyret skal være sluttet til strømforsyningen Frostskader som følge af slukning af fyret Hvis frostsikrings - og overvågningsudstyret er deaktiveret, kan fyret blive beskadiget. Sluk ikke for strømmen til fyret. Lad hovedafbryderen stå på "1" _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 3

8 2 Sikkerhed Korrosionsskader som følge af uegnet for brændingsluft Sprays, opløsningsmidler, klorholdige rengøringsmidler, maling, lim osv. kan under ugunstige forhold medføre kor rosion på fyret og i luft -/røggasaftrækssystemet i rumluf tafhængig drift. Der må ikke anvendes sprays, opløsningsmidler, klorhol dige rengøringsmidler, maling, lim osv. i nærheden af fyret ved rumluftafhængig drift. I virksomheder som frisører, maler - og snedkerværkste der, rengøringsfirmaer osv. bør fyret altid opstilles i et separat rum, også ved rumluftuafhængig drift, så forsy ningen af forbrændingsluft altid er garanteret teknisk fri for kemiske stoffer. 2.4 Forskrifter (direktiver, love, standarder) Regler Ved installation af Vaillant ((icovit exclusiv)) skal reglerne i bygningsreglementet samt stedlige bestemmelser følges nøje. Ved installation af aftrækket skal montagevejledning for aftrækssystemer til icovit exclusiv følges. Installation af Vaillant icovit exclusiv må kun udføres af en VVSin stallatør. Denne er ansvarlig for overholdelse af gældende regler og normer. VVS -installatøren er ansvarlig for instal lation og idriftsætning af oliekedlen. Ved installation skal følgende regelsæt overholdes: Stærkstrømsreglementet Bygningsreglementet Arbejdstilsynets publikation AT 42 Stedlige myndigheders eventuelle krav 2.5 CE -mærkning Med CE -mærkningen dokumenteres det, at apparaterne opfylder de grundlæggende krav iht. typeoversigten i de følgende direktiver: 92/42/EG Richtlinie über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln 2006/95/EG Richtlinie über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgren zen 2004/108/EG Richtlinie über elektromagnetische Ver träglichkeit Kedlerne svarer til den prototype, som er beskrevet i EØF typeafprøvningsattesten PIN: CE -0085CL0499 Apparaterne opfylder følgende standarder: EN EN EN EN EN 50165: 1997 Elektrische Ausrüstung von nicht -elek trischen Geräten für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke EN EN 60529: 1991 Schutzarten durch Gehäuse (IP -Code) EN 55014: 2006 Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung EN 55014: 2006 Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Pro duktfamiliennorm EN 61000: 2002 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Obers chwingungsströme (Geräte -Eingangsstrom 16 A je Lei ter) EN 61000: 2002 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Span nungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs -Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen Dette kondenserende icovit -oliefyr fra Vaillant er certifi ceret som et kedelsystem med tilhørende røggasanlæg. 2.6 Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse Det kondenserende oliefyr icovit fra Vaillant er konstru eret med den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan ejeren eller tred jemand udsættes for fare, evt. med døden til følge, og pro duktet samt andre ting kan blive beskadiget som følge af enhver form for forkert brug. Dette apparat må ikke anven des af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner eller af personer med manglende erfaring og/eller utilstrækkelig viden, medmindre en per son, der har ansvaret for deres sikkerhed, overvåger bru gen eller vejleder de førnævnte personer i brugen af appa ratet. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Fyret er beregnet til at blive anvendt i et lukket centralvar meanlæg med varmtvandsproduktion. Fyret er egnet til drift i nye anlæg og til modernisering af eksisterende var meanlæg i parcel - og flerfamiliehuse samt erhvervsvirksom heder. Forkert anvendelse omfatter også enhver umiddelbar kommerciel og industriel anvendelse. Producen ten/leverandøren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat heraf. Ejeren har det fulde ansvar. 4 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

9 Sikkerhed 2 Korrekt anvendelse omfatter overholdelse af de medfølgende betjenings -, installations - og vedligeholdelsesvejledninger til Vaillant -produktet samt til andre anlægsdele og -komponenter installation og montering i overensstemmelse med fyrets og systemets godkendelse overholdelse af alle de service - og vedligeholdelsesbetin gelser, der fremgår af vejledningerne. NB! Enhver ikke -godkendt anvendelse er forbudt Tilladte brændstoffer Tilladte brændstoffer Let fyringsolie DIN : Let fyringsolie med lavt svovlindhold DIN : Let fyringsolie A Bio 20 DIN V Let fyringsolie A Bio 20 EN Det er tilladt at anvende let fyringsolie med op til 5 % rap solie eller 20 % fedtstyre -methylester (FAME) i anlæg med en ny eller rengjort tank. DIN V Det er tilladt at anvende let fyringsolie med op til 5 % rap solie eller 20 % fedtstyre -methylester (FAME) i anlæg med en ny eller rengjort tank. EN Ved ændring af olieforsyningen skal tanken rengøres _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 5

10 3 Oversigt over fyret 3 Oversigt over fyret Afmontering af frontkabinettet 3.1 Typebetegnelse og serienummer 1 2 VKO 256/3-7 / : Ekstra skilt Typebetegnelsen og serienummeret fremgår af et ekstra skilt bag frontkabinettet. Kun installatøren har adgang til typeskiltet. Forkortelse VKO Forklaring Vaillant kondenserende oliefyr 15, (25, 35) maks. effekt i kw 6 Vaillant kondenserende fyr /3 Apparatgeneration -7 exclusiv -model 3.1: Forklaring til typebetegnelsen Fjern frontkabinettet. ( Side 6) Du kan se typebetegnelsen på det ekstra skilt. Monter frontkabinettet. ( Side 7) 3.2: Frontkabinet 1 Dæksel 2 Skruer 3 Betjeningspanel 4 Frontkabinet 1. Klap dækslet (1) på fyret op. 2. Fjern frontkabinettet (4) ved at hægte det ud af holde ren. 3. Løft frontkabinettet af. 6 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

11 Oversigt over fyret Montering af frontkabinettet Opbygning M 1 M : Frontkabinet 1 Dæksel 2 Skruer 3 Betjeningspanel 4 Frontkabinet 1. Sæt frontkabinettet (4) på forneden. 2. Isæt frontkabinettet (4) ved at hægte det ind i holde ren. 3. Luk dækslet (1) : Funktionsdiagram 1 Oliebrænder 2 Forbrændingskammer 3 Isolering 4 Rørslanger 5 Prelplade 6 Røggassamler 7 Kondensafløb 8 Returløb 9 Beholderreturløb 10 Fremløb 11 Oliepumpe 12 Frisklufttilslutning 13 Røggasaftræk 3.2 Det kondenserende oliefyr icovit exclusivs opgave, opbygning og funktion Opgave Det kondenserende oliefyr icovit exclusiv producerer varme i lukkede varmeanlæg med varmtvandsbeholder. Funktionsmåder Olien suges op i oliebrænderen via oliepumpen. Oliedysen sprøjter olien ind i forbrændingskammeret under højt tryk. I forbrændingskammeret blandes olien med den friske luft fra frisklufttilslutningen. To tændelektroder antænder blan dingen af olie og luft. Olien brænder. Ved forbrænding af olien opstår der varm røggas. Røggas sen omledes af prelpladen og sendes fra forbrændingskam meret videre gennem flere rørslanger. Rørslangerne forlø ber som en spiral gennem fyret. I fyret afgiver røggassen varme til anlægsvandet. Røggassen samles i røggassamleren og ledes ud gennem røggasaftrækket. Ved overførsel af varmen fra røggassen til anlægsvan det afkøles røggassen. Derved opstår der kondens. Kon _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 7

12 3 Oversigt over fyret densvandet kan ledes bort via røggassamleren til en ek stern olieneutralisationsanordning. Olieneutralisationsan ordningen neutraliserer kondensvandet, før det ledes ud i kloakken. Anlægsvandet i fyret er inddelt i flere temperaturlag. I den øverste del af fyret er anlægsvandet varmt, i den nederste del af fyret er anlægsvandet koldt. Det varme anlægsvand føres via varmefremløbet ind gennem radiatorerne eller evt. over i en varmtvandsbeholder. I radiatorerne afgiver anlægsvandet varme til omgivelserne. Det kolde anlægs vand strømmer tilbage i fyret via varmereturløbet. Hvis der er tilsluttet en varmtvandsbeholder, strømmer der desuden også varmt vand over i fyret via beholderreturløbet. Det gi ver en optimal inddeling af temperaturlagene i fyret. 3.3 Oversigt over betjeningselementerne Det kondenserende oliefyrs vigtigste funktioner betjenes ved hjælp af betjeningselementerne på kontrolboksen, som sidder under dækslet. På denne kontrolboks kan der også indbygges styringer fra tilbehørssortimentet. Betjeningselementer : Betjeningselementer 1 Display 2 Knappen «i» 3 Styring (tilbehør) 4 Hovedafbryder 5 Knappen «+» 6 Knappen 7 Knappen «Reset» 8 Drejeknappen fremløb stemperatur 9 Drejeknap beholdertempe ratur : Åbning af frontklappen Betjeningselementerne er tilgængelige, når dækslet er ble vet åbnet. Displayet viser den aktuelle fremløbstemperatur, anlægs trykket i varmeanlægget, driftsmåden eller bestemte ekstra informationer. Når der trykkes på knappen «i» vises statusinformatio nerne. Den styring, der fås som tilbehør, regulerer automatisk fremløbstemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Fyret tændes og slukkes på hovedafbryderen. Når der trykkes på knappen «+», vises beholdertemperatu ren (hvis fyret er udstyret med en beholdertemperaturfø ler). Når der trykkes på knappen, vises varmeanlæggets påfyldningstryk. Når der trykkes på knappen «Reset», nulstilles fyret i til fælde af bestemte fejl. Drejeknappen fremløbstemperatur anvendes til indstilling af fremløbstemperaturen, når der ikke er tilsluttet en sty ring. Hvis der er tilsluttet en styring, skal drejeknappen fremløbstemperatur drejes over til højre anslag. Drejeknappen beholdertemperatur anvendes til indstilling af beholdertemperaturen, hvis der er tilsluttet en varmtvandsbeholder. Hvis der er tilsluttet en styring, skal drejeknappen drejes over til højre anslag. Så bestemmer styringen beholdertem peraturen. 8 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

13 Oversigt over fyret Digitalt informations - og analysesystem (DIA) Oversigt 11 Symbol Betydning Forklaring Varmtvandsproduktion Symbolet vises hele tiden: opvarmnings drift af varmtvands beholderen er fri givet af styring og kedelstyring Symbolet blinker: varmtvandsbeholde ren opvarmes Varmepumpe i drift Magnetventil aktiveres Olietilførslen er åbnet til brænderen 3.7: DIA -display 11 Visning af den aktuelle fremløbstemperatur, var meanlæggets påfyldnings tryk eller en status - eller fejlkode Visning af tekst Aktuelt energibehov Fejl i brænderdriften Korrekt brænderdrift Visning af 1. trin eller 2. trin for brænderen i drift: 1 bjælke synlig = 1. trin i drift 5 bjælker synlige = 2. trin i drift Brænderen er slukket Brænderen er tændt Symbol Betydning Forklaring Fejl i luft -/røggaskanalen 3.2: Symboler DIA Fejl i luft -/røggaskanalen vrnetdialog Fremløbs - og varmtvandstemperatu rerne programmeres via kommunikationssy stemet vrnetdialog. Fyret arbejder med andre temperaturer end de, der er indstillet på drejeknapperne. Denne driftsmåde kan kun afbrydes med: vrnetdialog Ændring af tempera turen på drejeknap perne med over ± 5 K Denne driftsmåde kan ikke afbrydes ved: at trykke på knappen «Reset» at slukke og tænde fyret igen Varmedrift Symbolet vises hele tiden: fyret kører i varmedrift Symbolet blinker: brænderspærretiden er aktiv _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 9

14 4 Drift 4 Drift 4.1 Betjening Frakobling af fyret Tilkobling af fyret : Frakobling af fyret 1 1 Hovedafbryder 2 Display 4.1: Tilkobling af fyret 1 Hovedafbryder 2 Display Advarsel! Skader på fyret som følge af vandmangel Hvis varmeanlægget ikke er fyldt med den korrekte mængde vand, kan det medføre skader på pumpen og varmeveksleren. Tænd kun for fyret, når der er nok tryk på varmeanlægget. 1. Tænd fyret med hovedafbryderen. 1: "TIL" Når hovedafbryderen står i position "1", er fyret tændt, og på displayet vises standardvisningen for det digitale informations - og analysesystem (DIA). Umiddelbart efter at have tændt fyret, vises "Funktionsmenuen" på displayet. I funktionsmenuen kan installatøren udføre funktionskontrol af de enkelte aktorer. Fyret skifter til normal drift efter en ventetid på ca. 5 sekunder, eller når der trykkes på knappen. 2. Indstil fyret efter behov. For at beskyttelsesfunktionerne, f.eks. frostsikringen, fortsat er aktiveret bør det kondenserende oliefyr kun tændes og slukkes via styringen (se informationerne herom i den pågældende betjeningsvejledning). Sluk fyret på hovedafbryderen. 0: "FRA" For at beskyttelsesfunktionerne, f.eks. frost sikringen, fortsat er aktiveret bør det kon denserende oliefyr kun tændes og slukkes via styringen (se informationerne herom i den pågældende betjeningsvejledning) Indstilling af fremløbstemperaturen (med styringen) 2 4.3: Indstilling af fremløbstemperaturen med styringen 1 Hovedafbryder 2 Drejeknappen fremløb stemperatur Drej drejeknappen fremløbstemperatur hen til højre an slag. Fremløbstemperaturen indstilles automatisk af styrin gen Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

15 Drift 4 Drejeknappen fremløbstemperatur skal al tid stå ved højre anslag, for at styringen kan indstille temperaturerne op til den maksi male fremløbstemperatur. Den maksimale fremløbstemperatur er fa briksindstillet til 75 C. Installatøren kan dog også have indstillet den maksimale fremløb stemperatur til en værdi mellem 40 C og 85 C Indstilling af fremløbstemperaturen (uden styring) Deaktivering af varmtvandsproduktionen (med styringen VRC 630/VRS 620) 1. Lad drejeknappen beholdertemperatur stå ved højre anslag. 2. Indstil beholderkredsen til "FRA" på styringen. Hvis dit fyr er udstyret med styringen VRC 470, slukkes varmtvandsproduktionen som beskrevet i kapitlet "Sluk for varmtvand sproduktionen (uden styring)" Deaktivering af varmtvandsproduktionen (uden styring) 4.4: Indstilling af fremløbstemperatur på icovit uden styring 1 Drejeknappen fremløb stemperatur 2 Visning af den aktuelle fremløbstemperatur Indstil den nominelle fremløbstemperatur på drejeknap pen fremløbstemperatur efter udetemperaturen. Position Betydning Udetemperatur Venstre anslag Til venstre (dog ikke helt til anslag) I midten Til højre Frostsikring Overgangstid Moderat kulde Kraftig kulde ca ca under 0 Drej drejeknappen beholdertemperatur hen til venstre anslag. Der slukkes for varmtvandsproduktionen. Frostsikringsfunktionen for varmtvandsbeholderen aktiveres. På displayet vises den nominelle beholdertemperatur på 15 C i 3 sekunder. Standardværdi / tekniske data 15 Frostsikringsfunktionen bevirker, at der tæn des for varmtvandsproduktionen ved en be holdertemperatur under 10 C, indtil vandet i beholderen igen er 15 C. 4.1: Position af drejeknappen fremløbstemperatur Efter at have drejet drejeknappen fremløbstempe ratur viser displayet den indstillede nominelle frem løbstemperatur. Efter 3 sekunder slukkes denne vis ning, og displayet viser igen standardvisningen (aktuel fremløbstemperatur) _00 icovit exclusiv Betjeningsvejledning 11

16 4 Drift Indstilling af beholdertemperaturen (med styring) 1 2 Position Betydning Temperatur Højre anslag Maks. beholder temperatur 4.2: Position af drejeknappen beholdertemperatur 65 Den ønskede temperatur vises på displayet. Efter 3 sekunder slukkes denne visning, og displayet viser igen standardvisningen (aktuel fremløbstemperatur). Den maksimale beholdertemperatur er fa briksindstillet til 65 C. Installatøren kan indstille denne temperatur til en værdi mel lem 50 C og 70 C. 4.5: Indstilling af beholdertemperatur 1 Display 2 Drejeknap beholdertempe ratur 1. Drej drejeknappen beholdertemperatur hen til højre anslag, så styringen arbejder fejlfrit. 2. Indstil ikke den ønskede beholdertemperatur med dre jeknappen beholdertemperatur, men brug i stedet sty ringen Indstilling af beholdertemperaturen (uden styring) Ved ønske om en beholdertemperatur, der er under 60 C, anbefales det, at legionellabe skyttelsesfunktionen aktiveres regelmæssigt via styringen Deaktivering af varmedriften, varmtvand sproduktionen aktiveret Om sommeren kan varmedriften slukkes helt, mens varmtvandsproduktionen stadig kører : Frakobling af varmedriften 4.6: Indstilling af beholdertemperatur 1 Display 2 Drejeknap beholdertempe ratur Indstil den ønskede beholdertemperatur med drejeknap pen beholdertemperatur. Position Betydning Temperatur 1 Drejeknap til indstilling af fremløbstemperaturen Sluk for varmedriften ved at dreje drejeknappen (1) til indstilling af fremløbstemperaturen hen til venstre an slag. Når fyret styres af en styring, skal varmedriften slukkes via denne styring, og drejeknappen skal blive stå ende ved højre anslag. Venstre anslag I midten Min. beholdertem peratur = frostsik ring Middel beholder temperatur I denne funktion er den interne frostsikring aktiveret. 12 Betjeningsvejledning icovit exclusiv _00

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec pro Væghængt gaskedel med kondensationsteknik DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Læs mere

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Brugsvandstation aguaflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. ecocraft exclusiv. Kondenserende gaskedel

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. ecocraft exclusiv. Kondenserende gaskedel Driftsvejledning Til brugeren Driftsvejledning ecocraft exclusiv Kondenserende gaskedel DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3. Opbevaring af dokumentation...3.2

Læs mere

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning erelax erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 332 VRT 332

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 332 VRT 332 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 332 VRT 332 DK Kolofon Dokumenttype: Betjeningsvejledning Produkt: calormatic 332 Målgruppe: Sprog: Ejer DK Dokumentnummer_version: 0020135472_01

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 350 VRT 350

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 350 VRT 350 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 350 VRT 350 DK Kolofon Dokumenttype: Betjeningsvejledning Produkt: calormatic 350 Målgruppe: Sprog: Ejer DK Dokumentnummer_version: 0020135474_01

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VC, VCW, VCI..6/5 5 Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VC, VCW, VCI..6/5 5 Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec plus VC, VCW, VCI..6/5 5 DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

For brugeren. Betjeningsvejledning. ecotec plus. Væghængte gaskedel med kondensationsteknik

For brugeren. Betjeningsvejledning. ecotec plus. Væghængte gaskedel med kondensationsteknik ecotec plus DK; SE For brugeren Betjeningsvejledning ecotec plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec plus Væghængt gaskedel med kondensationsteknik DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Læs mere

For brugeren. Betjeningsvejledning. turbotec exclusiv. Væghængt gaskedel VC 105/3-E VC 205/3-E VC 255/3-E VCW 205/3-E VCW 255/3-E

For brugeren. Betjeningsvejledning. turbotec exclusiv. Væghængt gaskedel VC 105/3-E VC 205/3-E VC 255/3-E VCW 205/3-E VCW 255/3-E For brugeren Betjeningsvejledning turbotec exclusiv Væghængt gaskedel VC 05/3-E VC 05/3-E VC 55/3-E VCW 05/3-E VCW 55/3-E DK Indholdsfortegnelse Henvisninger til dokumentationen Side Henvisninger til dokumentationen........

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec plus Væghængt gaskedel med kondensationsteknik DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

ecotec exclusive Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt kondenserende gaskedel Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec exclusive Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt kondenserende gaskedel Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec exclusive Væghængt kondenserende gaskedel DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsvejledning til systemet. Til brugeren. Brugsvejledning til systemet. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til systemet. Til brugeren. Brugsvejledning til systemet. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til systemet Til brugeren Brugsvejledning til systemet geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 DK INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG 1 Beskrivelse af apparatet...2

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E Kære Kunde Med Vaillant Thermoblock VC 506 kondenserende gaskedel har De købt et topprodukt fra Vaillant. Betjening af denne gaskedel er

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

multimatic 700 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VRC 700 Udgiver/producent Vaillant GmbH

multimatic 700 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VRC 700 Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning multimatic 700 VRC 700 DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

recovair Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Boligventilationsanlæg med varmegenvinding og fjernbetjening

recovair Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Boligventilationsanlæg med varmegenvinding og fjernbetjening Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning recovair Boligventilationsanlæg med varmegenvinding og fjernbetjening DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK 70 4 474-00.O Kondenserende gaskedel Condens 000 W CSW 30-3 A DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger......... 4. Symbolforklaring................................

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Fjernbetjeningsenhed VR 90

Fjernbetjeningsenhed VR 90 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært styringssystem DK VR 90 For brugeren Betjeningsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært

Læs mere

Betjeningsvejledning. For brugeren. Betjeningsvejledning. ecotec exclusive. Vægmonteret gaskedel med kondensationsteknik

Betjeningsvejledning. For brugeren. Betjeningsvejledning. ecotec exclusive. Vægmonteret gaskedel med kondensationsteknik Betjeningsvejledning For brugeren Betjeningsvejledning ecotec exclusive Vægmonteret gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse Enhedens egenskaber... 3 Henvisninger vedrørende

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning

Betjenings- og installationsvejledning Betjenings- og installationsvejledning Repeater VR 52 DK Udgiver/Producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18-0 Fax +49 21 91 18-2810 info@vaillant.de www.vaillant.de

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere