Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid"

Transkript

1 university of copenhagen Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Christensen, T., & Denver, S. (2015). Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge. Frederiksberg: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. (IFRO Rapport; Nr. 238). Download date: 17. sep

2 Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Tove Christensen Sigrid Denver 238

3 IFRO Rapport 238 Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Forfattere: Tove Christensen, Sigrid Denver Udgivet maj 2015 Rapporten er udarbejdet for Fødevarestyrelsen i henhold til aftalen mellem Institut for Fødevareog Ressourceøkonomi og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forskningsbaseret myndighedsberedskab. IFRO Rapport er en fortsættelse af serien FOI Rapport, som blev udgivet af Fødevareøkonomisk Institut. Se hele rapportserien på ISBN: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg C

4 Forord I nærværende rapport fremlægges resultaterne af arbejdet med en opgave, der er udført for Fødevarestyrelsen. Formålet med opgaven har været at kortlægge omkostningerne knyttet til aktiviteter til beskyttelse mod mund- og klovsyge (MKS) i fredstid. Både offentlige og erhvervets omkostninger er inddraget i analysen. Hensigten med omkostningsopgørelsen at få overblik over de ressourcer, der investeres i MKS-beredskabet, og hvor omkostningstunge de forskellige dele af beredskabet er. En sådan opgørelse af omkostninger er et essentielt grundlag for at få et overblik over, hvad indsatsen koster i dag og hvem der betaler. Dernæst danner opgørelsen grundlag for en vurdering af, hvordan aktiviteterne kan målrettes yderligere til glæde for både erhverv og samfund. Rapporten er en opfølgning på serviceeftersynet, som anbefalede en økonomisk analyse af det veterinære beredskab (FVST 2013c). Projektet er gennemført i henhold til samarbejdsaftalen mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet. Vi vil gerne rette en stor tak til vores følgegruppe for deres engagement og hjælpsomhed og for at dele ud af deres viden om emnet. Følgegruppen bestod af: Lis Alban, Anette Boklund, Hans Houe, Jens Leth Hougaard, Kaspar Krogh, Sten Mortensen, Susanne Dittmann Rasmussen, Erik Rattenborg, Mette Kierkegaard Sie, Trine Vig Tamstorf, Nils Toft og Henrik Zobbe. Deres institutionstilknytning fremgår af tabel 3.1 (side 34). Ansvaret for rapportens indhold og konklusioner er alene forfatternes. Maj 2015 Tove Christensen og Sigrid Denver Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet 2

5 Indhold Forord... 2 Sammendrag... 6 Summary Indledning Baggrund og formål Kommissorium og afgrænsninger Rapportens indhold Baggrund Generelt om svine- og kvægproduktionerne Smittebeskyttelse for den enkelte og for samfundet Mund- og klovsyge og svinepest hos svin og kvæg Metode Introduktion Dataindsamling Metode til kortlægning af væsentlige indsatser En økonomisk tilgang til vurdering af MKS-beredskabet MKS- og MKS/SP-andele Følsomhedsanalyse Kildekritik Udvælgelse af væsentlige aktiviteter Omkostninger ved et udbrud Introduktion Omkostninger ved et udbrud Forklaring til omkostningsopgørelsen Indledning Forhindre introduktion (national smittebeskyttelse) Vaskehaller ved grænseovergange og DANISH Transportstandard Grænsekontrol af private rejsende

6 6.3 Mindske smittespredning (indenlandsk smittebeskyttelse) Vask af lastbiler Sundhedsrådgivningsaftaler (SRA) og smittebeskyttelsesplaner (SBP) Årlige obligatoriske dyrlægebesøg Pladser til tankbiler ved malkebedrifter Omklædningsfaciliteter/forrum Udlevering af dyr fra bedriften Dyrskuer og markeder Samlestalde Egenkontrol (Danish Produktstandard og Arlagårdens kvalitetsprogram) SPF-Sundhedsstyringen Hurtig opdagelse (overvågning) Sundhedscertifikater Fødevarekædeoplysninger Kødkontrollen Mistanker MKS-overvågning Mindske omfang af epidemi (beredskab) Stående beredskab Beredskabsøvelser Laboratoriefaciliteter til MKS-beredskab DMI s meteorologiske beredskab Kontingenter EU s MKS-vaccinebank DTU-VET MKS-epidemiologiske ydelser Databaser CHR og mærkning GIS-løsninger Uddannelse, efteruddannelse og kampagner Følsomhedsanalyser Introduktion

7 7.2 Beregninger af alternative forudsætninger Opsamling på følsomhedsanalysen Diskussion og konklusion Diskussion Opsummering af omkostningsopgørelsen Erhvervets MKS/SP-omkostninger fordelt per besætning og andre enheder Konklusion på omkostningsopgørelsen Perspektivering Fremtidige indsatsområder Perspektivering Referencer Appendiks A. Omkostningsopgørelse for det veterinære beredskab for Liste over forkortelser

8 Sammendrag Formål Formålet med projektet har været at kortlægge omkostningerne knyttet til aktiviteter til beskyttelse mod mund- og klovsyge (MKS) i Danmark i fredstid. Både offentlige udgifter samt svine- og kvægbranchernes omkostninger i 2013 er inddraget i analysen. Hensigten med opgørelsen har været at få et overblik over, hvad indsatsen koster og hvem der betaler. Baggrund Adgang til eksportmarkeder for dyr og fødevarer af animalsk oprindelse er betinget af, at dansk landbrug kan holde sig fri for en række alvorlige smitsomme sygdomme som eksempelvis MKS og klassisk svinepest (SP). Den seneste MKS-epidemi i Danmark var i , mens den seneste SPepidemi i Danmark var i Alligevel er truslen om svinepest og i de senere år især afrikansk svinepest meget nærværende for svinebranchen, idet der løbende er udbrud langs den østeuropæiske grænse, ligesom der i hele 2014 har været stop for al eksport af levende svin og svinekød til Rusland fra hele EU blandt andet med henvisning til svinepest. Det er således mere end tredive år siden, der var udbrud af MKS i Danmark, og over firs år siden, der var SP i Danmark. Alligevel udgør disse sygdomme stadig en trussel, enten for at sygdommene introduceres til og spredes i Danmark, eller ved at dansk eksport begrænses som følge af en epidemi i et andet EU-land. Det er vurderet, at et middelstort udbrud af MKS i Danmark vil kunne koste i størrelsesorden 8 mia. kr. Det er åbenlyst, at selvom sandsynligheden for, at der indtræffer eksotiske sygdomme som MKS og SP, er meget lille, udgør disse sygdomme en reel økonomisk risiko for landbrugserhvervet og for samfundet, fordi omkostningerne, hvis det går galt, kan forventes at være så store. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere, hvad fredstids-beredskabet for en sygdom som MKS må koste eller reelt koster. Mens omkostningerne til forebyggelse er tydelige og belaster budgetterne løbende, så er gevinsterne ikke særligt håndgribelige. Det er denne udfordring, der tages hul på med nærværende opgørelse af omkostningerne forbundet med MKS-beredskabet. Data om svine- og kvægproduktionerne Kvægbestanden i 2013 udgjorde 1,6 mio. dyr fordelt på malkekøer, ammekøer, kvier og tyrekalve eller stude. Der blev slagtet kreaturer på danske slagterier og eksporteret ca dyr. Der blev importeret 459 stykker levende kvæg fra 9 forskellige lande. Der er i alt kvægbesætninger, heraf er ca malkekvægsbesætninger. Antallet af kvægbedrifter er I alt blev kreaturer flyttet mellem besætninger. Herudover blev et begrænset antal kreaturer flyttet til og fra dyrskuer (800 flytninger eller dyr) eller til markeder eller samlepladser (800 flytninger eller dyr). I alt er der registreret 2,8 mio. kvægflytninger i Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 6

9 Svinebestanden bestod i 2013 af 12 mio. slagtesvin samt 1 mio. søer. Der blev slagtet 18,6 mio. svin, eksporteret 0,4 mio. 7-kg grise og søer samt 9,2 mio. 30-kg grise. Et begrænset antal svin flyttes til og fra dyrskuer (13 flytninger eller 52 dyr) eller til og fra samlepladser (968 flytninger eller dyr). Der er svinebesætninger, heraf SPF besætninger. Der er svinebedrifter. I alt er svineflytninger registreret i CHR. Metode Analysen består af tre dele. Først kortlægges hvad hhv. svine- og kvægbrancherne samt myndighederne gør for at reducere risiko for introduktion og spredning af MKS. Dataindsamlingen i forhold til kortlægningen af de væsentligste indsatsfaktorer har hovedsagelig taget udgangspunkt i eksisterende rapporter og artikler. I anden del estimeres omkostningerne for hhv. erhvervet og skatteyderne. Da det er første gang en sådan omkostningsopgørelse gennemføres, har det været småt med eksisterende litteratur på området. Udover at indhente data fra årsrapporter og offentligt tilgængelige statistikker, bygger vidensindsamlingen i denne del i høj grad på indsamling af ekspertviden hos følgegruppen og deres baglande samt indsamling af information gennem en række interviews med centrale personer med specifik viden. Fastlæggelse af hvilken andel af en aktivitets omkostninger, der kan henføres til MKSsmittebeskyttelse, udgør en central del af omkostningsopgørelsen og har været en udfordring, da der ikke har været eksisterende data at bygge videre på eller referere til. Udfordringen består bl.a. i, at mange tiltag beskytter både mod MKS, SP og en række produktionssygdomme, der er almindeligt forekommende i Danmark. Angivelse af hvor stor vægt en aktivitet indgår med i omkostningsopgørelsen er i vid udstrækning baseret på ekspertskøn fra de indkaldte eksperter i følgegruppen og deres baglande. Det er tilstræbt at sikre mest mulig transparens i forhold til valg af MKS-andele, dvs. at der til alle aktiviteter er knyttet en grundig beskrivelse af aktivitetens indhold samt detaljerede kildehenvisninger og argumentation. For at illustrere betydningen af disse andele er der gennemført følsomhedsanalyser med udgangspunkt i de største poster i omkostningsopgørelsen. For kvæg inddrages kun MKS-relaterede aktiviteter, mens for svin inddrages aktiviteter relateret til både MKS og SP, fordi mange af indsatserne beskytter mod begge sygdomme. I fortolkningen af omkostningsopgørelsen skal svinebranchens omkostninger i princippet fordeles mellem MKS og SP. I mangel af bedre estimater foreslås blot en ligelig fordeling. I den tredje del af analysen formuleres forslag til en række områder, hvor en øget indsats bør undersøges nærmere. Der har således gennem hele forløbet været trukket på ekspertvurderinger fra følgegruppen, og der har været lagt stor vægt på transparens i omkostningsestimeringerne, så de er lette at følge med i og lette at opdatere. 7

10 Resultater De samlede omkostninger til MKS/SP-beredskabet i 2013 ligger i størrelsesorden 238 mio. kr. Det offentlige anvender 27 mio. kr. på MKS/SP-beredskabet, svinebranchen bruger i størrelsesorden 148 mio. kr., og kvægbranchen bruger 63 mio. kr. (figur 1). Figur 1. Samlede MKS-relaterede omkostninger til beredskab fordelt på hvem, der betaler. Note: I alt 238 mio. kr. For svinebranchens vedkommende dækker de præsenterede omkostninger forebyggelse af både MKS og SP. Nedenfor beskrives kort de største poster i omkostningsopgørelsen, og en oversigt over, hvordan de samlede omkostninger til MKS/SP-beredskabet er fordelt på de største poster, ses i figur 2. Vask af lastbiler efter transport af levende dyr Den største post i omkostningsopgørelsen samlet set er vask af lastbiler, som følge af krav om, at alle lastbiler skal vaskes umiddelbart efter aflæsning af levende dyr. Denne post udgør 26 procent af de samlede MK/SP-relaterede udgifter. Omkring lastbiler bliver vasket efter transport af svin til slagteri, transport mellem besætninger eller vask i udlandet ved eksport af levende dyr. For kvægbranchen drejer det sig om ca kvægtransporter. De MKS/SP-relaterede omkostninger til denne post udgør for svinebranchen 55 mio. kr. Det svarer til, at vask af lastbiler udgør 37 procent af svinebranchens totale MKS/SP-omkostninger. For kvægbranchen udgør de MKS-relaterede omkostninger til vask af lastbiler 8,6 mio. kr. svarende til 13 procent af kvægbranchens totale MKS/SP-omkostninger. Vask af lastbiler ved grænsen Derudover vaskes alle lastbiler, som en del af DANISH Transportstandard, ved grænsen, når de returnerer efter transport af levende dyr til udlandet. De MKS/SP-relaterede omkostninger udgør 9 8

11 mio. kr. for svinebranchen og 0,5 mio. kr. for kvægbranchen. Vask ved grænsen udgør 4 procent af de samlede MK/SP-relaterede omkostninger. Det vurderes, at 95 procent af svinebranchen er tilsluttet transportstandarden, mens ordningen er forholdsvis ny for kvægbranchen. Udleveringsfaciliteter Den næststørste post i omkostningsopgørelsen er etablering og løbende drift af udleveringsfaciliteter ved de enkelte besætninger. Denne post udgør 33 mio. kr. eller 15 procent af de samlede MKS/SPomkostninger. Cirka halvdelen, dvs slagtesvinebesætninger, vurderes at have udleveringsfaciliteter. Resten udleverer direkte fra stien. Tilsvarende vurderes, at kvægbesætninger med enten malkekvæg eller kødkvæg/slagtekalve har udleverings-faciliteter. MKS/SP-relaterede omkostninger til udleveringsfaciliteter er fordelt på 27 mio. kr. for svinebranchen og 6 mio. kr. for kvægbranchen. Mund- og klovsygelaboratoriet Den tredjestørste samlede post er MKS-omkostninger til beredskabslaboratoriet på Lindholm. Det koster 23 mio. kr., men er under omstrukturering, hvorfor omkostningerne forventes reduceret. CHR Med 2,8 mio. registrerede kvægflytninger og registrerede svineflytninger udgør afgifter til CHR-databasen en væsentlig udgiftspost for især kvægproducenterne. MKS/SP-omkostninger relateret til afgifter og tidsforbrug forbundet med registrering af flytninger er for svinebranchen vurderet til 1,6 mio. kr., mens kvægbranchens MKS-omkostninger er vurderet til godt 16 mio. kr. Øremærkning og skinketatovering I 2013 blev der øremærket knapt 10 mio. smågrise, søer og kalve. Desuden blev godt 18 mio. slagtesvin skinketatoveret. De MKS/SP-relaterede omkostninger til øremærker og tidsforbrug i forbindelse med påsætning af mærkerne udgør for svinebranchen godt 9 mio. kr. og for kvægbranchen knap 5 mio. kr. MKS/SP-relaterede omkostninger til skinketatoveringer udgør 3 mio. kr. i tidsforbrug (omkostninger til materialer er negligerbare) for svinebranchen. Sundhedsrådgivningsaftaler og obligatoriske dyrlægebesøg De samlede MKS/SP-relaterede udgifter til dyrlægebesøg i forbindelse med sundhedsrådgivningsaftaler (SRA) eller årlige obligatoriske dyrlægebesøg udgør også en væsentlig post for brancherne. Omkostningerne hertil udgør samlet set 6 procent af de totale omkostninger eller 15 mio. kr. I alt har (20 procent) af kvægbesætningerne indgået SRA, svarende til stort set alle malkekvægbesætninger. De resterende 80 procent af kvægbesætningerne får årlige dyrlægebesøg. I alt har (65 procent) af svinebesætningerne en SRA. Til sammenligning er der lavet smittebeskyttelsesplaner for 215 (ca. 1 procent) kvægbesætninger og for 75 (1 procent) svinebesætninger. 9

12 Omklædningsfaciliteter Ligeledes udgør omklædningsfaciliteter, også kaldet forrum, en stor post. For svinebranchen skønnes MKS/SP-omkostninger til etablering og drift af forrum at udgøre knap 8 mio. kr., og for kvægbranchen skønnes MKS-omkostninger at være 5 mio. kr. Det vurderes, at halvdelen af svinebesætningerne med en SRA har forrum. På kvægsiden vurderes, at halvdelen af malkekvægsbesætningerne har forrum, mens blot 250 (eller 2 procent) af kødkvægs-besætningerne har forrum. Krav til forrum tjener også andre formål såsom at begrænse overførsel af MRSA-smitte fra svinebesætninger. Figur 2 Oversigt over de væsentligste poster i MKS-beredskabet i 2013 Note: I alt 238 mio. kr. De navngivne poster i figuren omfatter 92 procent af udgifterne, mens en række mindre poster er samlet under andet. For svinebranchens vedkommende dækker de præsenterede omkostninger forebyggelse af både MKS og SP. Vask af lastbiler er et krav efter transport med levende dyr, mens vask ved grænsen er en del af DANISH Transportstandard (frivillig brancheaftale). Konklusion og perspektivering MKS/SP-omkostningerne for en gennemsnitlig svinebesætning synes at være kr. afhængig af, om omkostningerne fordeles ud på alle svinebesætninger eller kun dem med en SRA, dvs. de største besætninger. Tilsvarende synes MKS-omkostningerne for en gennemsnitlig kvægbesætning at ligge mellem og kr. afhængigt af, om omkostningerne fordeles ud på alle besætninger eller kun dem med en SRA. Analysen viser, at der er stor forskel på omkostninger til smittebeskyttelse, afhængigt af hvilke smittebeskyttelsesforanstaltninger besætningerne har etableret. 10

13 De store poster er vask af lastbiler og udleveringsfaciliteter, dyrlægebesøg ved SRA eller obligatoriske dyrlægebesøg, mærkning, omklædningsfaciliteter og registrering af flytninger i CHR og drift af MKSlaboratoriet samt kødkontrollen, sundhedscertifikater ved eksport og drift af samlepladser. Herudover er der en række potentielt vigtige aktiviteter, som kun fylder lidt i omkostningsopgørelsen. Det drejer sig bl.a. om grænsekontrol af private rejsende, det stående beredskab samt beredskabsøvelser, uddannelse samt opfølgning på mulige mistanker 1. Det vurderes, at opgørelsen af omkostninger ved de væsentligste aktiviteter i forhold til det danske MKS-beredskab danner et godt fundament for uddybende analyser. Her kan peges på omkostningsberegninger af konkrete indsatser, effektvurderinger af nye indsatser i forhold til risiko for udbrud samt effekt på de epidemiologiske og økonomiske omfang af en epidemi. 1 Vi skelner mellem en mulig mistanke, som er et mistænkeligt klinisk tilfælde, der kunne være MKS eller SP, og en mistanke som involverer embedsdyrlægen og registreres i mistankedatabasen. 11

14 Summary Purpose This project maps the costs of Foot-and-Mouth Disease (FMD) related activities in Denmark in the period of time between outbreaks. Public costs as well as costs to the pig and cattle industries in 2013 are included. The purpose of the cost description has been to provide an overview of the costs of different FMD activities and to identify who pays the costs. Background Access to export markets for animals and animal products depends crucially on Denmark being able to stay free from serious infectious diseases such as FMD and classical swine fever (CSF). The latest FMD epidemic in Denmark dates back to while the latest CSF outbreak was in Nevertheless, the threat of CSF and in recent years in particular African swine fever has been very visible to the pig industry as a number of outbreaks have occurred along the eastern European borders. Furthermore, a ban from Russia on all imports of live pigs and pork from Europe has been in place in 2014 due to an outbreak of African swine fever in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. Hence, Denmark has not experienced an FMD outbreak in more than thirty years or a CSF outbreak in more than eighty years. Still, these diseases pose serious threats either as a risk of introduction and spread in Denmark or as a risk of a ban on Danish export of pigs, pork, cattle, beef and milk products due to an outbreak in another country within the EU. It is estimated that a middle sized outbreak of FMD would cost around 1 billion Euros. It is evident that even though the probability of introducing FMD or CSF is very low the consequences are devastating for the agricultural sector and the society because the expected costs are so enormous. While the costs of preventive activities burden the budgets recurrently, the benefits are less transparent. Consequently, it is difficult to assess how many resources are acceptable to be spent on contingency activities to reduce the risk of introducing and spreading FMD. Calculating the costs of the FMD prevention activities constitutes a first step to address this challenge. Data describing the pig and cattle sectors In 2013, there were 1.6 million cattle with 582,000 dairy cows, 97,000 nursing cows, 670,000 heifers and 260,000 steers or bull calves in Denmark. In total, 489,000 cattle were slaughtered and around 78,000 were exported. Imports of live animals amounted to 459 animals from nine different countries. A total of 687,000 animals were moved between herds. In addition, a limited number of animals were moved to and from animal shows ( animals) or to markets or assembly centers ( animals). There are 18,000 cattle herds. Of these, 3,500 are dairy herds. There were 12 million sows in Denmark. A total of 18.6 million pigs were slaughtered in Denmark while 0.4 million 7-kg pigs and 9.2 million 30-kg pigs were exported. A total of 795,000 swine movements between herds were registered in A very limited number of pigs were moved to 12

15 and from livestock shows (52 animals) or to and from assembly centers (3,905 animals). There are 9,200 pig herds. Of these 3,100 are categorized as Specific Pathogen Free (SPF). Method A three step analysis was used. Firstly, FMD related activities of the public authorities, the pig and the cattle industries in 2013 are described. The choice of activities to be included in the analysis is mainly based on information found in existing reports and articles. Secondly, costs of the main activities for the public authorities and the industries are estimated. As no previous analyses of FMD prevention costs for Denmark have been carried out, very little existing literature was found. Consequently, data are estimated from yearly reports and publicly available statistics and from expert knowledge from the working group and their colleagues. Also, a large number of interviews with external experts have been carried out.in particular, determining the FMD share of the costs of individual activities has been a vital part of the cost description. One of the challenges is that many activities have a preventive effect on the risks of introducing and spreading FMD, CSF as well as endemic and production related diseases. The FMD shares of individual activities are based on expert opinions from the working group and their colleagues. Transparency of the procedure for estimating costs and FMD shares has had a high priority. Sensitivity analyses have been carried out for the most costly activities. For the cattle industry, only FMD related activities are included while also CSF related activities have been included for the pig industry because several riskmitigating actions affect both diseases simultaneously. Hence, when interpreting the cost assessment it is necessary to keep in mind that the costs assigned to the pig industry must in principle be divided between FMD and CSF. In the lack of more detailed information concerning the relative shares of the two diseases, a fifty-fifty share is recommended. Thirdly, we point towards a number of areas where increased efforts are expected to be effective. During the whole process, expert opinions from the working group have been an important source of information keeping in mind that individual members may have diverging strategic interests. Great emphasis has been on transparency and ease to update the estimates. Results The total costs of the FMD/CSF prevention and contingency plans in 2013 amounted to around 32 million Euros. The public authorities spend 3.6 million Euros while the costs to the pig industry are estimated as 20 million Euros and 8.5 million Euros to the cattle industry (Figure 1). 13

16 Figure 1. Total FMD related costs for the prevention and contingency plans distributed according to who pays Public authorities 11% Cattle industry 27% Pig industry 62% Note: The total costs are 32 million Euros. The costs for the pig industry cover prevention of FMD as well as CSF. The most costly activities are described below. An overview of the distribution of FMD related costs is provided in Figure 2 Truck washing after transportation of live animals Currently, the most costly activity is a legal requirement to wash and disinfect trucks immediately after transportation of live animals. The costs are 8.6 million Euros or 26 % of total FMD/CSF related costs. Around 146,000 trucks are used to transport pigs to slaughterhouses, between farms or after export. Around 56,000 trucks are used for cattle transports. To the pig industry, the costs amount to 7.4 million Euros or 37 % of total FMD/CSF related costs. The FMD related costs to the cattle industry are 1.1 million Euros or 13 % of total FMD related costs. The FMD/SP related share of costs is set to 25 %. Truck washing at the border All trucks returning from abroad after export of live animals are required to be washed and disinfected at the border as part of the DANISH Transport Standard which is an industry agreement. The FMD/CSF related costs amount to 1.3 million EURO or 4 % of total costs. The FMD/CSF related costs are 1.2 million Euros for the pig industry and 0.1 million Euros for the cattle industry. It is estimated that 95 % of the pig transports form part of this agreement, while the cattle industry only joined in The FMD/CSF related share is set to 80 % for the pig industry and 100 % for the cattle industry. Delivery facilities The second most costly activity is investment and running costs of cleaning the facilities that are used when animals leave the farms. The FMD/CSF related costs are 34.4 million Euros or 15 % of total FMD/CSF related costs. It is estimated that half of the slaughter pig producers (that is 1,500 farms) have dedicated facilities while the other half sends animals off directly from the pens. Around 2,000 14

17 cattle farms are estimated to have dedicated facilities. The FMD/CSF related costs for the pig industry are 3.6 million Euros and 0.8 million Euros for the cattle industry. FMD/CSF related share for investment costs are set to 25 % whereas running costs are 5 % for the pig industry and 25 % for the cattle industry. FMD laboratory The third most costly activity is running the FMD laboratory on the Island of Lindholm. The costs are 3.1 million Euros; the laboratory is under reconstruction with reduced costs to be expected. CHR Most cattle movements between herds are registered twice and also movements to slaughterhouses are registered in the central husbandry register (CHR). Only swine movements between herds are registered in CHR. This results in 2.8 million registered movements of cattle and registered pig movements in CHR. The tariffs and time costs related to registration make up considerable costs to the industries in particular the cattle industry. FMD/CSF related costs are estimated to 0.2 million Euros for the pig industry and 2.1 million to the cattle industry. For the pig industry, FMD/CSF share is 10 % for tariffs and time spent on registration. For the cattle industry, FMD share is 50 % for tariffs and 10 % for time spent on registration. Ear tags and thigh marks In 2013, 10 million piglets, 416,000 sows and 638,000 calves were ear-tagged. In addition, 18 million slaughter pigs were identified by a slap tattoo on their thigh. The FMD/CSF related costs for ear tags and the time spent on handling were 1.2 million Euros for the pig industry and almost 0.7 million Euros for the cattle industry. The costs of thigh marking are estimated to 0.4 million Euros (pure time costs). FMD/CSF shares are set to 25 % for ear tags and to 10 % for the thigh-markings. Health advisory contracts (SRA), compulsory vet-visits and biosecurity plans All farms above a certain size are required to sign a health advisory contract (SRA) with a private veterinarian. All farms with animals held for business are required to have a yearly visit by a veterinarian mainly for animal welfare reasons. Total FMD/CSF related costs to veterinarians linked to the SRA visits or compulsory vet-visits amount to 2 million Euros or 6 % of the total FMD/CSF related costs. Altogether, 20 % of the cattle farms (mainly dairy) have an SRA while the remaining 80 % have expenditures to compulsory yearly vet-visits. For pig farms, 65 % of the farms have signed SRA s with 35 % having compulsory yearly vet-visits. The FMD/CSF share for SRA and vet-visits is set to 10 %. In addition, special biosecurity plans are made for the 1 % largest cattle and pig farms where 50 % of the costs are set to be FMD/CSF related. Changing rooms Costs of investing and cleaning changing rooms for all people with access to the farm are considerable. FMD/CSF related costs are estimated to be 1.1 million Euros for the pig industry and 0.7 million Euros for the cattle industry. It is estimated that half of the pig farms with an SRA, half of the 15

18 dairy farms and 2 % of the beef farms have changing facilities. The facilities serve other purposes such as reducing MRSA risks. The FMD/CSF related share is set to 10 %. Figure 2. Overview of the most costly activities in the FMD prevention and contingency in 2013 Note: Total costs 32 million Euros. The activities included in the figure cover 92 % of all costs while smaller activities are gathered in other. The costs for the pig industry cover FMD and CSF. Truck wash is a legal requirement while Truck wash at border is a voluntary agreement and part of the Danish Transport Standard. Conclusion and perspectives If the FMD/CSF related costs are divided equally across all 9,200 pig farms, the costs will be around 2150 Euros per pig farm. Or similarly, if only farms with an SRA are expected to carry the FMD/CSF related costs, then costs per pig farm will be 3290 Euros. Similarly, if FMD related costs for the cattle industry is divided equally across all 18,000 cattle farms then the costs are 470 Euros per cattle farm. Or, if costs are only carried by the 3,528 cattle farms with an SRA, then the FMD related costs are 2420 Euros per cattle farm. The analysis clearly shows that costs of biosecurity vary greatly among farms. The most costly activities include wash and disinfection of trucks and delivery facilities on the farm, vet-visits related to SRA or compulsory yearly visits, ear tagging, changing facilities and registration in the CHR database and running the FMD laboratory. Also, the meat inspection, health certificate for exporting animals and running the assembly centres are costly activities. In addition, there are a number of potentially important activities that are not associated with considerable costs in the cost 16

19 description of These include border control of non-business travellers, rehearsals of routines at an FMD outbreak, education and follow up on possible FMD suspicions. The cost description provides an effective starting point for further analyses necessary for the further improvement of the FMD prevention and contingency plans. Examples of further studies include detailed cost calculations of specific efforts, analyses of the effects of new efforts both in relation to outbreak risk and in relation to the economic and epidemic effects of a potential outbreak. 17

20 1. Indledning 1.1 Baggrund og formål Den danske fødevaresektor eksporterede i 2013 for 156 mia. kr. Med en import på 90 mia. kr. bidrog fødevareklyngen dermed til den danske økonomi med et handelsoverskud på 66 mia. kr. Svineeksporten udgjorde ca. 31 mia. kr. svarende til 20 procent af den samlede landbrugs-relaterede eksport. Osteeksporten havde en værdi af 9,4 mia. kr., og eksporten af andre mælkeprodukter havde en værdi på 5,8 mia. kr. (se figur 1.1). Fødevare- og landbrugseksporten er således en vigtig indtægtskilde for Danmark. Figur 1.1 Værdien af fødevareklyngens eksport opdelt på varer i 2013 (procent) Agroteknologi 7% Foder 4% Øvrige 33% Enzymer 4% Svinekød 20% Mink 8% Ost 6% fisk og skaldyr 13% Andre mælkeprodukter 5% Kilde: Landbrug & Fødevarer (2014c) s 17. Adgang til eksportmarkederne for dyr og fødevarer af animalsk oprindelse er betinget af, at dansk landbrug kan holde sig fri for en række alvorlige smitsomme sygdomme som eksempelvis mund- og klovsyge (MKS) samt klassisk svinepest (SP) og afrikansk svinepest. Mund- og klovsygetrusler Den seneste MKS-epidemi i Danmark var i Den 14. marts 1982 udbrød det første tilfælde af MKS i en kvægbesætning på Sydøstfyn. I løbet af marts og april 1982 blev der yderligere registreret MKS i 20 besætninger med hovedsagelig kvæg og svin på Fyn. Den 4. maj blev det første og eneste tilfælde af MKS uden for Fyn konstateret på en kvægbesætning ved Skælskør på Vestsjælland. Efter 7 måneder uden nye smittede besætninger blev et isoleret udbrud konstateret på Fyn midt i januar 1983 (Christensen et al. 2005a; Pedersen 2011). 18

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 06-06-2006 Ref.: STM J.nr.: 2006-20-221-01964 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2. juni 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte university of copenhagen Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte Publication date: 214 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, H. O.,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Hold sundheden oppe og sygdommen ude Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Disposition PED og ASF to alvorlige virussygdomme truer Danmark Eksportbiler Udlevering

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger Tidens hårde markedsbetingelser kræver, at kvægavlere har effektive styringsredskaber,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

26-02-2015 BERETNING 2015. Formand for Regionsudvalget: Niels Aagaard Jørgensen. Leder af Husdyr og Miljø: Marlene Sparre Ibsen

26-02-2015 BERETNING 2015. Formand for Regionsudvalget: Niels Aagaard Jørgensen. Leder af Husdyr og Miljø: Marlene Sparre Ibsen BERETNING 2015 Formand for Regionsudvalget: Niels Aagaard Jørgensen Leder af Husdyr og Miljø: Marlene Sparre Ibsen 3 1 Ove Korsgaard Information den 17. december 2014 2 OMRÅDEGENNEMSNIT 2015 Hvad er muligt

Læs mere

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013 DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6 Juni 2013 Vurder din produktion med Business Check slagtekalve Business Check Slagtekalve 2012 viser resultater for både Dansk Kalv og ungtyreproducenter. Med Business

Læs mere

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Pjece INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Udgivet af MedHelp A/S August 2009 Indhold 1 Om Influenza A (H1N1) Kort om sygdom, symptomer og nødvendig personlig handling. 2 Planlægning

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere