NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; "Vesterløkke, Pernille" Emne: bekendtgørelse vedr. sejlads med vandscootere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; "Vesterløkke, Pernille" Emne: bekendtgørelse vedr. sejlads med vandscootere"

Transkript

1 1 Fra: kenneth andersen Sendt: 26. marts :15 Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; "Vesterløkke, Pernille" Emne: bekendtgørelse vedr. sejlads med vandscootere Jeg kan ikke bakke op om ny bekendtgørelse vedr. sejlads med vandscootere. Min vandscooter er en CE-godkendt kategori C båd, så jeg vil sejle samme steder, som mine venner gør i deres motorbåde. Jeg kan ikke se, hvorfor der skulle være forskel på rettighederne til at sejle speedbåde frem for vandscooter. Man forbyder heller ikke de røde Audi'er frem for de blå Audi'er på vejene. Min vandscooter støjer ikke som mange fejlagtig tror, når den er CE-godkendt. Vandscootere skal have samme vilkår som motorbåde, da de begge er kategori C både. Venlig hilsen kenneth andersen lundager vissenbjerg. tlf

2 2 Naturstyrelsen Det åbne land og Friluftsliv Haraldsgade København Ø Vingsted den 25. marts Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. Danmarks Sportsfiskerforbund har følgende kommentarer til udkast til bekendtgørelse: Vi finder bekendtgørelsen uklar i forhold til myndighedsansvaret. Det er ikke hensigtsmæssigt, at det er staten der angiver hvor det er tilladt at sejle, mens det er kommunerne der skal føre tilsyn. Vi har endvidere vanskeligt ved at forestille os, hvordan et tilsyn skal foregå. Vandscootere som kan opnå en hastighed på op imod 100 km/t, vil betyde at myndighederne på tilsyn udstyres med endnu hurtigere fartøjer, der eventuelt skal patruljere på søterritoriet. I udkastet har staten fastsat, at det er forbudt at sejle i højt beskyttede naturområder f. eks. Natura Udenfor disse, er sejlads tilladt overalt. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Der er end ikke foretaget nationale prioriteringer, hverken i forhold til øvrigt friluftsliv, eller anden rekreativ aktivitet. Dette uagtet at flere friluftsaktiviteter, vil være uforenelig med udøvelse af vandscootersejlads. En lokal prioritering i forhold til friluftsliv, sommerhusområder, lystfiskeri og turisme, er heller ikke mulig ifølge forslaget. Det er kritisabelt, at der åbnes op for muligheden af at sætte disse fartøjer i vandet overalt fra kysten. Dette bør foregå i havne eller ved sikrede adgangssteder og under kontrollerede forhold. Risikoen for at ramme badegæster eller forårsage at lystfiskere, der er vandet ud kan komme i nød er stor. Vi ønsker at denne risiko minimeres, ved et forbud mod at starte vandscootersejlads fra åbne kyster. Vi vil anbefale, at der blev sikret en zoneret anvendelse af vandscootersejlads. Dette kunne ske ved at kommunerne får hjemmel til at udpege områder, hvor det er tilladt at sejle med vandscooter, samt hvor det ikke er tilladt at sejle. Danmarks Sportsfiskerforbund vil afslutningsvis stille spørgsmål ved, om hensynet til naturbeskyttelse er varetaget tilstrækkeligt omfang gennem de generelle statslige regler i forslag til bekendtgørelse. Støj og færdsel kan have en betydelig negativ påvirkning ind i Natura-2000 områderne, hvilket vil være i modstrid med EU-direktiverne. Er det i udkast til bekendtgørelse, vurderet i hvilket omfang en fri sejlads med vandscooter udenfor beskyttede naturområder, kan have en negativ konsekvens for udpegede arter? Med venlig hilsen Lars Brinch Thygesen Miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

3 3 Naturstyrelsen Det åbne land og Friluftsliv Haraldsgade København Ø Fremsendt pr. e mail til og 28. marts 2011 Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke erhvervsmæssig sejlads med vandscootere mv. J.nr. NST Friluftsrådet har modtaget udkastet til ændringen af vandscooterbekendtgørelsen i høring. Rådet har følgende bemærkninger. Overordnede bemærkninger Friluftsrådet konstaterer, at det, som følge af Højesterets dom om sejlads med vandscooter, er nødvendigt at ændre bekendtgørelsen om regulering af sejlads med vandscootere. Friluftsrådet er imidlertid bekymret for, hvor stort omfanget af sejlads med vandscootere vil blive, og hvordan det vil påvirke de mange rekreative aktiviteter, der foregår på og ud for de danske strande og kyster. Med forslaget til den nye bekendtgørelse ændres det nuværende generelle forbud mod sejlads med vandscooter til en generel tilladelse til sejlads med vandscooter. Natura 2000 områder, vildtreservater og fredede arealer på søterritoriet er, som de eneste, undtaget fra denne generelle tilladelse. Efter Friluftsrådets opfattelse er det muligt at give fornuftige muligheder for at sejle med vandscooter samtidig med, at også hensynet til byområder, sommerhusområder, turisme og friluftsliv varetages. Friluftsrådet lægger derfor stor vægt på, at der i bekendtgørelsen skabes hjemmel til, at kommunerne efter nærmere angivne kriterier, udpeger områder der enten skal friholdes for vandscootersejlads, eller områder hvor vandscootersejlads er tilladt. Der synes, at være en vis usikkerhed om, hvorvidt en vandscooter er omfattet af Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med skroglængde under 15 meter (speedbådsfører bekendtgørelsen). En vandscooter er et stort og tungt fartøj, der er beregnet til at sejle hurtigt. Friluftsrådet finder det derfor indlysende nødvendigt, at vandscootere skal være omfattet af speedbådsfører bekendtgørelsen. Dette vil bevirke, at det ikke er tilladt at sejle med vandscooter, før man er fyldt 16 år. Det vil derudover indebære et krav om, at førere af vandscootere skal have bestået en, af Søfartsstyrelsen fastsat, prøve for sejlads med vandscooter. Friluftsrådet frygter, at der som følge af ændringen af bekendtgørelsen vil opstå et marked for at udleje vandscootere for kortere perioder, som det ses ved en lang række strande i udlandet. Et krav om at en c:\documents and settings\rbu\local settings\temporary internet files\content.outlook\hq5hn8f8\høringssvar vedr bekg om regulering af ikke erhversmæssg sejlads med vandscootere mv - marts 2011.docx

4 4 fører af en vandscooter skal have bestået en prøve, vil efter Friluftsrådets opfattelse begrænse omfanget af denne type udlejning af vandscootere. Naturbeskyttelseslovens 29 giver ikke hjemmel til at regulere erhvervsmæssig sejlads med vandscooter. Friluftsrådet finder det nødvendigt, at også erhvervsmæssig sejlads med vandscooter bliver underlagt regulering. Det ses mange steder i udlandet, at man kan købe en tur på en vandscooter med en fører. Denne type udlejning vil ikke blive begrænset af et krav om, at en fører skal have bestået en prøve. Friluftsrådet mener, at der bør skabes hjemmel til at regulere antallet af udlejere af vandscootere samt, hvor mange vandscootere der må udlejes et givent sted. Tilsvarende ses med udlejning af kanoer på henholdsvis Gudenåen og Susåen. Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, men Friluftsrådet går ud fra, at det fortsat vil være forbudt at sejle med vandscooter på søer, og anbefaler at dette fremgår af bekendtgørelsens bestemmelser. Der er i bekendtgørelsen ikke hjemmel til at begrænse vandscootersejladsen af hensyn til eksempelvis ynglende rovfugle. Det er ikke hensigtsmæssigt at gennemføre en sådan beskyttelse ved etablering af vildtreservater eller fredninger på søterritoriet, da disse dels ikke kan udstedes med kort varsel og dels ikke kan tage højde for, at fuglene "flytter" reden. Naturbeskyttelseslovens 27 som typisk anvendes til den type beskyttelser kan ikke bruges til at regulere vandscootere, da 27 kun kan anvendes på strande, i skove, på udyrkede arealer, på klitfredede arealer samt på veje og stier. Friluftsrådets finder det vigtigt, at det også er muligt at gennemføre en sådan mere fleksibel naturbeskyttelse. Udkastet til bekendtgørelsen forholder sig ikke specifikt til jet ski. Søfartsstyrelsen oplyser, at de teknisk set opfatter jet ski som en vandscooter, hvorfor disse nu også må være tilladt efter bekendtgørelsen. Det er i den forbindelse problematisk, at jet ski er konstrueret sådan, at de skal sejle knob for at plane, og at de kun kan holde sig flydende, når de planer. Friluftsrådet anbefaler, at bekendtgørelsen forholder sig til spørgsmålet om jet ski. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 1: Friluftsrådet forudsætter, at bestemmelsen ikke utilsigtet kommer til at ramme de følgebåde, der, blandt andet af sikkerhedsmæssige hensyn, anvendes i forbindelse med forskellige typer sejlads. Friluftsrådet går endvidere ud fra, at bekendtgørelsen omfatter alle vandscootere. Der findes efter Friluftsrådets oplysninger også vandscootere, der har en forbrændingsmotor med propel i stedet for vandstrålepumpe. Disse bør også være omfattet af bekendtgørelsen. 2: Friluftsrådet er som nævnt bekymret for, hvor stort omfanget af sejlads med vandscootere vil blive, og hvordan det vil påvirke de mange rekreative aktiviteter, der foregår på og ud for de danske strande. Friluftsrådet er dog samtidig optaget af, at de regler, der udstedes, er logiske for brugerne at forstå. Da dette efter Rådets opfattelse er betydende for, i hvor høj grad reglerne overholdes. Det virker i den sammenhæng ulogisk, at det ikke er tilladt at sejle med vandscooter gennem Storebælt og Lillebælt, hvor sejlads med stort set alle andre former for fartøjer er tilladt. Fartøjer som må antages at være lige så forstyrrende som vandscootere. Mængden af trafik synes ikke at være et holdbart argument, da det er tilladt at sejle gennem Øresund. Side 2 C:\Documents and Settings\rbu\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HQ5HN8F8\Høringssvar vedr bekg om regulering af ikke erhversmæssg sejlads med vandscootere mv marts 2011.docx

5 5 Det virker også ulogisk, at det ikke er tilladt at sejle i farvandet mellem Hundested og Rørvig, når for eksempel speedbåde gerne må sejle der, og når det i øvrigt er tilladt at sejle med vandscooter i dele af Isefjorden. 3: Friluftsrådet ønsker, at det fremgår af bestemmelsen, at den også omfatter ubeboede øer og holme. 4: Friluftsrådet finder det uhensigtsmæssigt, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn efter bekendtgørelsen. Såfremt der skal kunne gribes effektivt ind overfor overtrædelser af bekendtgørelsen, er det ikke formålstjenligt, at overtrædelsen først skal anmeldes til kommunen, der derefter skal anmelde det til politiet. Efter Friluftsrådets opfattelse bør det være politiets opgave af egen drift at føre tilsyn med, at sejlads med vandscooter overholder lovgivningen. Friluftsrådet har forståelse for, at det er nødvendigt at forbedre mulighederne for at sejle med vandscooter. Rådet er dog af den opfattelse at der med udkastet til denne bekendtgørelse gås for langt. Friluftsrådet lægger stor vægt på, at reguleringen af sejlads med vandscooter også tager de nødvendige hensyn til de mange rekreative aktiviteter, der foregår på og ud for de danske strande og kyster. Med venlig hilsen Trine Skov Friluftspolitisk Konsulent Side 3 C:\Documents and Settings\rbu\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HQ5HN8F8\Høringssvar vedr bekg om regulering af ikke erhversmæssg sejlads med vandscootere mv marts 2011.docx

6 6 Fra: Havblink Sendt: 25. marts :31 Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Cc: "Vesterløkke, Pernille" Emne: Fw: NY Vandscooterbekendtgørelse - NEJ TAK! Deadline 28. marts 2011 Forslag til høringssvar; Naturstyrelsen Det åbne land og Friluftsliv Haraldsgade København Ø eller med kopi til Høringssvar vedr. bekendtgørelse om sejlads med vandscootere. Høringsfrist den. 28 marts Jeg kan ikke bakke op om ny bekendtgørelse vedr. sejlads med vandscootere. Min vandscooter er en CE-godkendt kategori C båd, så jeg vil sejle samme steder, som mine venner gør i deres motorbåde. Jeg kan ikke se, hvorfor der skulle være forskel på rettighederne til at sejle speedbåde frem for vandscooter. Man forbyder heller ikke de røde Audi'er frem for de blå Audi'er på vejene. Min vandscooter støjer ikke som mange fejlagtig tror, når den er CEgodkendt. Vandscootere skal have samme vilkår som motorbåde, da de begge er kategori C både. Venlig hilsen Venlig hilsen / Best regards Poul-Erik Sørensen stensmarkvej Grenå 1

7 7 Til: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fra: Jetski.dk Aps Stenildhøjdalen Aars Tlf I relation til: Ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. Ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. Jetski.dk Aps forhandler Jetski, vandscootere og Jetbåde. Ca. 79 % af vor omsætning ligger på CE godkendte vandscootere i klasse C. Dvs. vandscootere der er af en størrelse så de har opnået båd mæssig status i sin godkendelse på ligefod med motor og speedbåde som eks. Starcraft, Stingray, Poca som også er certificeret i klasse C mv. Dvs. grundet sin størrelse har den klaret kriterierne for sødygtighed og stabilitet i båd kattegoriseringen. Herudover naturligvis CE godkendt for de gældende eu støj og forureningskriterier ligeså. Vist herunder: Vandscooter

8 8 Ca. 20 % af vor omsætning ligger på store både med jetdrev som eks. Yamahas båd program for jetbåde som vist herunder til 10 personer: Motorbåd/speedbåd/jetbåd kært barn, - mange navne Og max. 1 % af vore omsætning ligger på de såkaldte Jetski stand up til 1 person som vist herunder: Jetski Lad os drage et parallel mellem de tre respektive fartøjer, - som jo ved selvsyn kan bekræftes at være tre absolut forskellige fartøjer, med den ene fællesnævner at de alle får fremdrift ved hjælp af et jetdrev/turbine/pumpehus igen kært barn, - mange navne. En hver vandscooterbekendtgørelse vil ligge op til at diskriminere usagligt, uvident og ikke mindst uberettiget de såkaldte vandscootere. Grundlaget er os en gåde, som vi har tænkt meget over. Hvilket bevæg grundlag der måtte være herfor. Vi er nået frem til den absolut eneste reelle grund, - som må være uvidenhed. Jeg kan forstå at Naturstyrelsen ønsker ved at indføre restriktioner for vandscooter sejlere, at varetage naturens interesser, hvilket absolut er i overensstemmelse med de værdier jeg som person står for. Jeg er et vaskeægte naturmenneske med egen sejlbåd. Jeg har dyrket sejlsport de sidste 30 år og sejlet vandscooter i 20 år. Jeg er stor tilhænger af bevarelse og generel beskyttelse af naturen. Jeg har gennem årene været forkæmper i forskellige sager om naturhensyn i lokal såvel som national regi. Det er absolut en af livets fornemmeste opgaver at bidrage til at videregive dette uvurderlige aktiv. Når det så er sagt, - skal vi naturligvis sikre at de hensyn der ligges op til er reelle hensyn og ikke blot restriktioner der sættes fordi det nu engang er sådan det tidligere har været nødvendigt at have. Tiderne ændrer sig og producenter (Sea-doo, Kawasaki og Yamaha) optimerer deres produkter. Grundlaget for den tidligere vandscooter bekendtgørelse var at datidens vandscootere var støjende 2-takts motorer

9 9 som forurenede mere og som nærmere var et stykke legetøj frem for en motorbåd, hvor imod en vandscooter i dag nærmere vil kategoriseres som en motorbåd, - grundet sine dimensioner og vægt på ca. 500 kg/½ ton og derved sin klasse C kategorisering. I dag er der tale om 4-takts motorer på hele 4 cylindre og indsprøjtningssystemer der sikrer at fartøjet forurener mindre end de fleste selv nyere både i dag og så absolut støjer mindre end ligeså de fleste. I dag bliver der i vandscooter-fartøjerne endda monteret vandbokse for yderligere dæmpning, - hvilket os bekendt ikke er tilfældet i nogen almindelige både. En vandscooter i dag forurener mindre end de fleste påhængsmotorer der er mere end 6 år gamle, hvilket meget vel kan være 50 % af alle påhængsmotorer i Danmark og de forurener mindre end 80 % af alle de indenbords Mercruiser V8 indenbords motorer der sælger selv i dag i meget vel 65 % af alle motor og speedbåde der sælges med indenbordsmotor. 1. Støj og forurening er derved manet 100 % til jorden. Absolut ikke så meget som 1 % sagligt argument for at lave en ny vandscooterbekendtgørelse. 2. Forurening, - er derved også manet 100 % til jorden som argument for at fastholde nødvendigheden af at indføre en ny vandscooter bekendtgørelse. 3. Det er endvidere dokumenteret at jetdrev er sundt for undervandsmiljøet da det ilter vandet, - så rent faktisk skulle man i stedet forbyde al anden motoriseret færdsel i naturfredningsområderne. Ikke mindst grundet den propel/skrue der er blottet i vandet som river søbeplantningen i stykker og som jo sker, rammer en sæl mv. og derved flænser dyret. Dette vil ikke kunne ske med et jetdrev da der ingen skrue/propel er i vandet. 4. Al dette handler for os handlende og os sejlende ikke om at vi skal ræse rundt i naturfredningsområderne, for det har vi absolut intet behov eller ønske for. Vi skal naturligvis respektere og værne om disse uvurderlige områder og sejle jf. motorbådslovgivningen i disse områder. Nej, - det handler om at da der absolut intet sagligt argument/grundlag er for at diskriminere vandscooter sejlere kan vi naturligvis ikke acceptere en sådan begrænsning af vore færdselsmuligheder på søterritoriet. Eksempel, - så har en sejlende på vandscooter ikke mulighed for at sejle Fyn rundt i oplæget til den nye bekendtgørelse. Rent faktisk er det op mod halvdelen af de danske kyster der ikke må besejles jf. dette oplæg. Man ved jo nærmeste ikke om man skal grine eller græde af denne imponerende Cirkus forestilling. Det er jo ren parodi. Man fristes jo til at få lavet et satirisk dokumentarprogram herom. Helt sikkert en god historie for programmer som Go morgen Danmark, Go aften Danmark, Operation-X, Basta, Kontant, BT, EkstraBladet etc..etc såfremt en ny bekendtgørelse måtte se dagens lys gud forbyde det. Man forbyder jo heller ikke motorcykler på de danske veje, - fordi der eventuelt kunne være en person der er uden for pædagogisk rækkevidde og vælger derfor at køre 300 km/t fordi han kan, vel!? Hvorfor har I ikke for længst forbudt motorbåde at sejle med ovenuds/oven vande udstødninger på deres motorbåde? Hvorfor har I ikke forbudt alle motorbåde med jetdrev det er jo temmelig mange der får fremdrift ved hjælp af jetdrev? Start med at forbyde katamaran færgerne som Katlink, Molslinien etc..etc. Hvorfor forbyder I ikke også den afbillede båd i denne skrivelse kaldet motorbåd/speedbåd/jetbåd? Den fremdrives med samme jetdrev og har en ligeså god manøvring (hvilket jo er en fordel, - ikke en ulempe)? Hvorfor forbyder I ikke alle fartøjer der forurener og støjer mere end en 4-takts vandscooter? Nej så vil der jo ikke være mange sejlende tilbage, vel?

10 10 Opsummering: Vandscooter sejlende har intet behov for at te sig tosset generelt og slet ikke i naturfredningsområder mv. Vi har blot et behov for at kunne færdes på ligefod med alle andre motoriserede fartøjer. Til info, - er gennemsnitsalderen for køb af vandscooter i dag 45 år i Danmark. Det er naturligvis ikke en garanti for pædagogisk rækkevidde, - men et stærkt incitament til at dem der ønsker at fører et sådan fartøj har ofte en ballast med sig i henhold til almen opførelse. Jeg selv sammen med en håndfuld kunder bruger fartøjet til langdistance sejladser med familien. Madpakke ombord, tæpper og en Cob grill i forrummet i stævnen. Tiderne ændrer sig. Producenterne er stoppet med at producere de små larmende legetøj og producere i dag nu små både med jetdrev. Ja, - hertil kan jo blandt andet tilføjes at de to producenter af de såkaldte Jetski stand up har valgt at stoppe produktionen fra i år grundet svigtende salg gennem de sidste 5 år. For os betyder det ikke noget da vi sælger 1 Jetski stand up for hver 80 vandscootere og 20 almindelige både med jetdrev. Husk at Jetdrev er det mest miljøvenlig på markedet. Det ilter vandet og har den absolut bedste fremdrift i forhold til energiniveau. Derudover er det en kolossal fordel at man kan manøvre så effektivt med et jetdrev. Heller ingen skrue i vandet til at lemlæste mennesker og dyr. Almen viden. Det fantastiske ved at tiderne ændrer sig og omgivelserne udvikles, - er eksempelvis vore berigelse ved nærværet af internettet og derved google som jo er et fantastisk redskab til at søge informationer. Også for Naturstyrelsen. Her kan man meget vel få svar på de mange argumenter/postulater Jetski.dk frembringer i denne skrivelse. Jeg syntes det er ærregeligt at jeg skal sidde og bruge min tid på at udforme et skriv på et grundlag der skyldes manglende viden og lyst/evne til at sætte sig ind i de saglige perspektiver. Men sådan er der jo så meget. Jeg skriver dette skriv med en lidt dårlig smag i munden, -trods jeg prøver at praktisere beherskelsens kunst, - men må erkende at det falder mig umådeligt svært. Jeg ved ikke om man skal kalde det en hets, - men vi tænker ofte over om der ligger andre bevæg grunde end hvad der oplyses i det offentlige rum, - da hele denne sag virker som en lyssky forretning. Ført af Naturstyrelsen. Vandscootere der er CE godkendt i klasse C er en båd. Dette er et faktum. Derfor skal denne også sejle under motorbådslovgivningen på lige vilkår med alle motorbåde. Vh. Jon Floris - Jetski.dk

11 11 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Natur og Landbrug Rådhuscentret Vojens Tlf Fax Dato: 25. marts 2011 Sagsident: 11/219 Sagsbehandler: Kim Hansen Dir. tlf Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. Hermed fremsender Haderslev Kommune høringssvar til udkast til ændret bekendtgørelse for vandscootersejlads langs kysterne. Haderslev Kommune har i dag ikke udpeget arealer til sejlads med vandscootere. Med den ændrede bekendtgørelse vil der, alt andet lige, forventes øget sejlads med vandscootere. Haderslev Kommune er bekymret for at øget sejlads med vandscootere vil være problematisk i forhold til den øvrige rekreative anvendelse af kommunens strande og kystarealer, bl.a. ved at påvirke sikkerheden for badende og ved at forårsage generende støj. Af bekendtgørelsens 3 fremgår det, at sejlads er forbudt indenfor 300 meter fra kystlinjen, hvor det dog er tilladt at sejle med en hastighed på maksimalt 5 knob vinkelret på kystlinjen. Haderslev Kommune vurderer, at det vil være meget vanskeligt at håndhæve denne bestemmelse. Haderslev Kommune mener, at tilsyn med at bekendtgørelsen overholdes bør placeres hos politiet og ikke hos kommunen. Det er i forvejen politiet, der fastsætter regler for sejlads med motorbåde jf. Ordensbekendtgørelsens 14 (bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005). Haderslev Kommune foretrækker, at der udpeges et antal egnede områder i Danmark, hvor det vil være muligt at anvende vandscootere, frem for at det bliver frit overalt (med undtagelse af internationale naturbeskyttelsesområder) som den nye bekendtgørelse lægger op til. Et begrænset antal områder vil også gøre det lettere at føre tilsyn. Haderslev Kommune anbefaler derfor at den eksisterende bekendtgørelse fastholdes. Venlig hilsen Kim Hansen Miljømedarbejder 1/2

12 12 Haderslev Kommune Natur og Landbrug Rådhuscentret 7, 6500 Vojens Direkte telefon: /2

13 13

14 14 Høringssvar - J. nr. NST Ref. PVE - Frist 28. marts 2011 Naturstyrelsen Det åbne land og Friluftsliv Haraldsgade København Ø 28. marts 2011 Høringssvar fra Jet-Trade vedr. ændring af bekendtgørelse om regulering af ikkeerhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. Det er med stor beklagelse, at Jet-Trade erfarer, at Naturstyrelsen igen lægger op til at vandscootere skal have særregler, og dermed ikke kan bruges på lige fod som motorbåde. Man skal ikke lave en særskilt bekendtgørelse for vandscootere, de skal høre under det samme reglement, der er for sejlads med motorbåde og brætsejlads. Forslagets 2 lægger op til at vandscootersejlads altid er forbudt i de internationale naturbeskyttelsesområder, samt vildreservater og fredninger på havet. På kort er der store områder i Danmark, hvor der ikke må sejles med vandscooter, men der sejles med motorbåde (speedbåde) og brætsejlads disse steder. Der er intet grundlag for at vandscootere er så specielle, at de skal have en særlovgivning i forhold til andre motorbåde. Forskelsbehandlingen er derfor unødig og diskriminerende. Politiet har med Ordensbekendtgørelsen 14 stk. 2, hjemmel til at regulere sejlads med planende fartøjer. Kravene for sejlads med motorbåde ved kysten variere fra politikreds til politikreds med meter fra kysten, hvis man planer på vandet. Ifølge 3 er der for vandscootere konsekvent en afstand på 300 meter fra kysten. Jet-Trade s holdning er, at vandscootere skal have samme vilkår som motorbåde (speedbåde). I høringsbrevet hæfter Jet-Trade sig også ved sidste linje, citat; "herunder fx. hensyn til støjfølsom rekreativ anvendelse langs kysterne". Jet-Trade finder det yderst beklageligt, at Miljøministeriet endnu ikke har forstået at moderne vandscootere ikke støjer! Vandscootere bør blot tilføjes under reglementet for motorbåde, som udarbejdes af politiet, og ikke indskrives i en selvstændig "vandscooterbekendtgørelse", som der er lagt op til nu. Laura Hay rådmand for Teknik og Miljø, (V) i Århus har samme opfattelse, citat "at den ulovlige sejlads er reguleret efter Reglement for sejlads med motorbåde og brætsejlads med og uden motorkraft udstedt af Østjyllands Politi" se den fulde artikel: / /artikler/ /1450 Det er vigtigt at pointere at Jetski og Vandscootere ikke er det samme. På side 4 og 5 er billede af en jetski og af en vandscooter. De fleste folk tror at det er det samme produkt. En jetski er ikke CE-

15 15 Høringssvar - J. nr. NST Ref. PVE - Frist 28. marts 2011 godkendt og den bruger man ikke til tursejlads, men derimod sejler man tæt ved kysterne med jetski. Hvad er en vandscooter? Bekendtgørelsesforslaget synes at mangle en undersøgelse af hvad en vandscooter er. Vandscootere er i dag en kategori C båd, (som angiver hvilke bølger båden kan håndtere) ligesom alm. speedbåde og bliver anvendt på lige fod med alm. speedbåde, til tursejlads, trække vandski og vandlegetøj, men vandscootere bruger bare mindre brændstof. Vandscootere bruger ca liter brændstof og en speedbåd ca liter i timen. Vandscootere i dag opfylder miljøkravene til støj og forurening og faktisk støjer vandscootere 10 db mindre end bytrafik. Det er et af de produkter på vandet, der har det laveste støjniveau og benzinforbrug. Vandscootere er CE-godkendte på lige fod med andre speedbåde (når de bliver købt indenfor Europa s grænser) og opfylder hermed de miljømæssige krav til såvel støj som forurening i henhold til Europa s standarder. I forhold til mange andre speedbåde/motorbåde er vandscootere meget mere lydsvage (i år 2000 var støjniveauet 71db da dette er 10 år siden er det lavere i dag.) De støjer altså væsentlig mindre end kravene der er i dag for, at den kan blive CEgodkendt. Desuden har Sea-Doo s vandscootere i dag bremser, som gør fartøjet endnu mere sikker. Vandscootere skal have 90 cm vand under sig (ifølge brugermanualen), dette er det samme som mange andre speedbåde. (hvis ikke man holder denne afstand vand under sig, ødelægges propellen på lige fod med andre speedbåde s propeller. Her kan også nævnes at propellen sidder i en lukket tunnel på vandscooteren, hvorimod på alm. motorbåde sidder skruen udvendig og stikker ned i vandet og vil forårsage større skade ved eventuelle uheld.) Vandscootere ilter også vandet godt. Det er netop vigtigt at fastslå, at hvis moderne vandscootere støjer, så var de ikke blevet lovlige ved Højesterets dom den 19. november Der er strenge regler for fritidsbåde mht. støj og forurening i Direktiv 94/25/EF og disse krav opfylder vandscootere, ellers kunne de ikke blive CEgodkendt. Der hersker mange fordomme omkring vandscootere og brugerne af vandscootere. Vandscooterfolket er også interesseret i at beskytte miljøet og har kun behov for at sejle de steder som motorbådene sejler. Det er fejlagtigt at tro, at det kun er unge mennesker, som skal ud at vise sig frem ved kysterne som køber disse produkter. Størstedelen af brugergruppen i dag er imellem år, som bare vil nyde en dag på vandet. Prisen i sig selv gør at unge mennesker ikke så let køber en vandscooter. Det er trods alt de færreste unge mennesker som har kr til en båd. De unge

16 16 Høringssvar - J. nr. NST Ref. PVE - Frist 28. marts 2011 mennesker, som har råd til at købe en vandscooter, har også mulighed for at købe en speedbåd, da det er samme prisklasse. Frygten for vandscooters fri sejlads er måske, at man er bange for at vandscooter-sejlere kommer til at genere badegæsterne. Dette problem opstår ikke, da der er regler for hvor langt fra kysten man må plane. Indenfor denne zone er det max 5 knob. Så det burde ikke være et problem. Hvis der er folk som ikke overholder dette, må man give dem en bøde, som man gør hvis folk kører for stærkt i deres biler. Vandscootere kan ikke sættes i ved strandkanten, som man måske kunne være bange for. Vandscootere er for tunge kg, så man sætter i ved havnene, hvor der er slæbested. Det er med stor undren at gummibåde, kan sejle hvor de vil. De har samme skrog og fremdrift som en vandscooter og har karakter af en vandscooter, men der laves ikke specielle bekendtgørelser til dette type fartøj. Det er uforståeligt, hvorfor det skulle være forbudt at sejle med vandscooter gennem f.eks. Lillebælt, hvor det er tilladt at sejle med speedbåde og motorbåde. Speedbåde og motorbåde sejler rundt i Natura 2000 områder, men vandscootere må vende om! Hvorfor? Selvom man anvender en Lamborghini, Audi Q7 eller motorcykel anderledes end en Peugoet 206, så forbyder man ikke disse køretøjer på bestemte vejstrækninger. Man skal have speedbådskørerkort for at sejle vandscooter. Se beregning på søfartsstyrelsens hjemmeside, citat; Er skroglængden under 4 meter og fremdrivningseffekten større en 25 HK, finder bekendtgørelsen ligeledes anvendelse. Når man har bådplads i havnene i Danmark, får man tildelt et nummer og navn, som skal sidde på båden. Det samme kan man indføre når folk køber slæbestedkort. Ved nummer og navn på båden, kan man let administrere, hvis der skulle være ulovligt sejlads og herved udstede bøde. Ligesom man giver folk bøder, som kører for stærk på vejene. Erhvervsmæssig sejlads er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. Ved erhvervsmæssig sejlads forstås, eksempelvis; Roskilde brandvæsen, Amager strandpark (livredder), Politi, Militær og andre erhvervssejlere, som fiskere. I vores naboland, Tyskland og i andre EU lande må man sejle med vandscootere på lige fod med speedbåde, sådan bør det også være i Danmark. Vedhæftet er kopi af CE-certifikat på en vandscooter og en CE-certifikat på en Motorbåd/ speedbåd. Motorerne og fremdriften er ens, skroget er forskelligt, men at det skulle være afgørende for en særskilt bekendtgørelse, er uforståeligt.

17 17 Høringssvar - J. nr. NST Ref. PVE - Frist 28. marts 2011 Vedhæftet er også brev fra Søfartsstyrelsen. Vi stiller gerne en vandscooter til rådighed, så der kan udføres støjmålinger, selvom et CE-certifikat giver svaret. Jet-Trade kan på denne baggrund ikke se de miljømæssige årsager til, at vandscootere skal reguleres under en ny vandscooterbekendtgørelse udstedt af Miljøministeriet. Vandscootere skal blot føres under Politimyndighedens Ordensbekendtgørelse 14 stk. 2. Såfremt der skulle være nogle spørgsmål er i velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Steen Pedersen Jet-Trade TLF: Distributør for SeaDoo & Can-am - Danmark EN JETSKI

18 18 Høringssvar - J. nr. NST Ref. PVE - Frist 28. marts 2011 EN GUMMIBÅD EN VANDSCOOTER

19 19 Høringssvar - J. nr. NST Ref. PVE - Frist 28. marts 2011 Kommentarer til indsendte høringssvar; Det er vigtigt at pointere, at nogle af udtalelserne i diverse høringssvar ikke er korrekte og er baseret på uvidenhed og de fordomme der eksistere omkring vandscootere. Peter Jannerup, Biolog Kalundborg Kommune mener, at bekendtgørelsen ikke lever op til det krævede beskyttelsesniveau, dette er ikke dokumenteret. At der ikke sættes nogen støjkrav er ukorrekt, da vandscootere skal være CE-godkendt som alle andre både, og dermed lever de op til kravene i direktiv 94/25/EF. Lars Kronborg Bak, Fredericia kommune foreslår personlig tilladelse hos kommunen, denne diskriminering overfor vandscooterejere frem for speedbådsejere er helt uforståelig. Igen bliver støj nævnt som et problem, der henvises igen til CE-godkendelsen. Muligheden for at kommunen angiver særlige områder er en diskriminering af fartøjet, man har ikke særlige områder for andre kategori C både. Claus Nickelsen, Århus kommune, mener ikke at det er hensigtsmæssigt, at kommunerne skal varetage tilsynet vedr. sejlads med vandscootere, da det er Staten som fører tilsyn på søterritoriet. Denne holdning deler Jet-Trade også, da Politiet/ Søfartsstyrelsen hidtil har ført kontrol med motorbåde og vandscootere bør det fortsætte sådan. Hermed er Rasmus Kruse Andersens, Landskabsforvalter Odsherred kommune bekymring hvorvidt der er lovhjemmel til at uddelegere opgaven til kommunerne og ikke mindst hvordan ordningen skulle udføres i praksis, når søterritoriet ikke er territorielt afgrænset, afklaret. Århus kommune mener ikke det er klart om føreren skal have speedbådsbevis. Man skal have speedbådskort ifølge søfartsstyrelsen.

20 20

KL s høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke -erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v.

KL s høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke -erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. Miljøministeriet Naturstyrelsen KL s høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke -erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. Overordnet set er der to stærkt problematiske

Læs mere

Dansk Jet Ski Union Peter Skov Møllergade 57B 5700 Svendborg peterbrink88@hotmail.com. 8. maj 2013

Dansk Jet Ski Union Peter Skov Møllergade 57B 5700 Svendborg peterbrink88@hotmail.com. 8. maj 2013 Dansk Jet Ski Union Peter Skov Møllergade 57B 5700 Svendborg peterbrink88@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Fra: Mads Houe Til:

Fra: Mads Houe Til: Fra: Mads Houe [houe@struer.dk] Til: Jørgen Jensen [joj@struer.dk] Dato: 08-08-2012 09:32 Vedrørende: SV: Vandscooter sejlads i Struer bugt Vedhæftninger: image002.jpg Det er korrekt, at Struer Kommune

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt Dato: 8. januar 2016 Til: Miljø- og fødevareministeren Att. Kystdirektoratet Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail:

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

mejep@nst.dk nst@nst.dk

mejep@nst.dk nst@nst.dk Dato: 19. august 2015 Til: Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen mejep@nst.dk nst@nst.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Høringssvar til 4 ændringsbekendtgørelser

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1 Udkast marts 2016 Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1 I medfør af 33, 49, stk. 1 og 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holbæk kajakklub Fmd.: Per Rolmar Chr. Hansensvej 29 4300 Holbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00446-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 24-08-2015 Tilladelse til 16. stk. fortøjningspæle i Holbæk Fjord ud for Strandmøllevej

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirsten Eskesen Kaalundsvej 43 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 15/00727-16 Ref. Laura Storm Henriksen 15-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsbøje ud for matr. nr. 1ah, Langø, Stubberup,

Læs mere

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416.

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416. Lovtidende A 2013 Udgivet den 30. april 2013 17. april 2013. Nr. 416. Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) I medfør

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Palle Rosendahl Hansen Ægirsvej 8 6000 Kolding Pr. mail til: pharo@pc.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00543-13 Ref. Thomas Larsen 01-09-2015 Tilladelse til fortøjningspæle og ankerblok ud for Ægirsvej 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

2. De skørter, der er påmonteret bade- og bådebroen (se bilag 2), skal fjernes inden 8. december 2014.

2. De skørter, der er påmonteret bade- og bådebroen (se bilag 2), skal fjernes inden 8. december 2014. Carsten Rasmussen Egebæksvej, 42A 7000 Fredericia 13-10-2014 Sags id.: 13/3189 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til fælles bade- og bådebro, Egebækvej 44, 7000 Fredericia Afgørelse Fredericia

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen Miljøstyrelsen joaff@mst.dk Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen KL har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal på den baggrund udtale følgende med forbehold for, at vi kan komme

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica NBC MARINE ApS Att. Claus Andreasen Hejreskovvej 10E 3490 Kvistgård 18-06-2014 Sags id.: 14/4029 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica I ansøgning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Snedker- og Tømrermester Aage Petersen & Søn Aps v/ Claus Petersen Dybesøvej 39 4581 Rørvig Sendt til info@aagepetersen.dk Den 25. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 7-15, Bestemmelser om særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Bestemmelse: Høringssvar:

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Skovballe Bylaug att. Susanne Clausen Skovballevej Svendborg

Skovballe Bylaug att. Susanne Clausen Skovballevej Svendborg Skovballe Bylaug att. Susanne Clausen Skovballevej 149 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne 1) BEK nr 414 af 27/05/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Skov- og Naturstyrelsen, j.nr. SNS-400-00099 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens Corfitzen Ådalsvej 259 5250 Odense SV Kystdirektoratet J.nr. 15/00829-12 Ref. Laura Storm Henriksen 20-10-2015 Tilladelse til etablering af bro i tilknytning til eksisterende slæbested ud for matr.

Læs mere

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen 1 af 6 02-08-2011 13:39 BEK nr 1205 af 20/11/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 12-12-2006 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Særlige sejladsbestemmelser Bilag 2 Bilag 3 Fiskeri

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 15.03.2011 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse: 282. Vandscootere... 3 283. Ny toiletbygning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør HH Ferries Helsingør ApS Færgevej 8 3000 Helsingør Sendt elektronisk til Henriklund.rasmussen@sweco.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Øresundsakvariet, Københavns Universitet Michael Hansen Strandpromenaden 5 3000 Helsingør Kystdirektoratet J.nr. 16/02246-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 18-07-2016 Sendt på mail til michansen@bio.ku.dk

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor. Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Pr. mail heidi.grosmann@rksk.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01450-10 Ref. Thomas Larsen 18-04-2016 Tilladelse til etablering af bro, trækfærge

Læs mere

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Miljø og Natur Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Bade- og bådebroer langs kysten Administrationsgrundlag, Slagelse Kommune Vedtaget af Udvalget for Miljø og Natur 26. februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1220-00012 Ref. krrst Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøstyrelsen sendte 7. oktober 2015 udkast

Læs mere

Høringsnotat: Udkast til ny bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø og tilhørende miljøvurdering.

Høringsnotat: Udkast til ny bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø og tilhørende miljøvurdering. Høringsnotat: Udkast til ny bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø og tilhørende miljøvurdering. Nordsjælland J.nr. NST-811-00541 Ref. joa Den 15. juli 2014 Udkast til ny bekendtgørelse om

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Miljøteknologi J.nr. 001-03680 Ref. kaasm, fleba Den 6. februar 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Tilladelse til badebro, samt bådebro for joller, Trelde Næsvej MyCamp Treldenæs

Tilladelse til badebro, samt bådebro for joller, Trelde Næsvej MyCamp Treldenæs MyCamp Treldenæs v. Steen Petersen Trelde Næsvej 297 7000 Fredericia 29-04-2015 Sags id.: 15/3012 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til badebro, samt bådebro for joller, Trelde Næsvej 297 - MyCamp

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bjørn Outzen Rasmussen Bredgade 24, lejl. 302 6000 Kolding Sendt på mail til outzen6000@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 16/00368-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Tilladelse til udlægning af en

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Anne Bytofte Vode-Nielsen Kullinggade 21 5700 Svendborg Sendt på mail til: mie.vode.moll@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00540-30 Ref. Jeppe Bech Carlsen 29-04-2016 Tilladelse til etablering af

Læs mere

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1)

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1) BEK nr 1762 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00052 Senere ændringer

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Tidsbegrænset lovliggørende tilladelse og dispensation til andet fartøj

Tidsbegrænset lovliggørende tilladelse og dispensation til andet fartøj Herluf Eugen Jensen Lilleøvej 46 8600 Silkeborg 19. januar 2015 Tidsbegrænset lovliggørende tilladelse og dispensation til andet fartøj Silkeborg Kommune har behandlet din ansøgning af 4. november 2014

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1) BEK nr 417 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4100-00007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Brolauget Prinsebroen af 2016 v/svend-aksel Hansen Christiansmindevej Svendborg

Brolauget Prinsebroen af 2016 v/svend-aksel Hansen Christiansmindevej Svendborg Brolauget Prinsebroen af 2016 v/svend-aksel Hansen Christiansmindevej 31 5700 Svendborg svendaksel@hotmail.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside 5. november 2012.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside 5. november 2012. Søfartsstyrelsen Mindet 2 8000 Århus C Miljøteknologi J.nr. MST-5103-00011 Ref. JEM Den 5. november 2012 Miljøstyrelsen meddeler miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Sj. Odde - Ebeltoft Miljøstyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 24. april 2003 ENDELIG A5-0119/2003 ***III BETÆNKNING om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/25/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 545 af 20/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00053 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor. EASTWIND WATERSPORTS ApS Nordre Fasanvej 137 2000 Frederiksberg Kystdirektoratet J.nr. 17/01221-10 Ref. Jacob Hansen Rye 14-06-2017 Tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer ved Balka Strand, Bornholm

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. Høringssvar På vegne af brancheforeningens medlemmer, British American Tobacco Denmark A/S, Imperial Tobacco Denmark ApS og JTI Denmark A/S, takker for

Læs mere

Udviklingsselskabet By og Havn I/S Nordre Toldbod København K. Journal TS Dato 14. november 2014

Udviklingsselskabet By og Havn I/S Nordre Toldbod København K. Journal TS Dato 14. november 2014 Udviklingsselskabet By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse til

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere