NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; "Vesterløkke, Pernille" Emne: bekendtgørelse vedr. sejlads med vandscootere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; "Vesterløkke, Pernille" Emne: bekendtgørelse vedr. sejlads med vandscootere"

Transkript

1 1 Fra: kenneth andersen Sendt: 26. marts :15 Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; "Vesterløkke, Pernille" Emne: bekendtgørelse vedr. sejlads med vandscootere Jeg kan ikke bakke op om ny bekendtgørelse vedr. sejlads med vandscootere. Min vandscooter er en CE-godkendt kategori C båd, så jeg vil sejle samme steder, som mine venner gør i deres motorbåde. Jeg kan ikke se, hvorfor der skulle være forskel på rettighederne til at sejle speedbåde frem for vandscooter. Man forbyder heller ikke de røde Audi'er frem for de blå Audi'er på vejene. Min vandscooter støjer ikke som mange fejlagtig tror, når den er CE-godkendt. Vandscootere skal have samme vilkår som motorbåde, da de begge er kategori C både. Venlig hilsen kenneth andersen lundager vissenbjerg. tlf

2 2 Naturstyrelsen Det åbne land og Friluftsliv Haraldsgade København Ø Vingsted den 25. marts Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. Danmarks Sportsfiskerforbund har følgende kommentarer til udkast til bekendtgørelse: Vi finder bekendtgørelsen uklar i forhold til myndighedsansvaret. Det er ikke hensigtsmæssigt, at det er staten der angiver hvor det er tilladt at sejle, mens det er kommunerne der skal føre tilsyn. Vi har endvidere vanskeligt ved at forestille os, hvordan et tilsyn skal foregå. Vandscootere som kan opnå en hastighed på op imod 100 km/t, vil betyde at myndighederne på tilsyn udstyres med endnu hurtigere fartøjer, der eventuelt skal patruljere på søterritoriet. I udkastet har staten fastsat, at det er forbudt at sejle i højt beskyttede naturområder f. eks. Natura Udenfor disse, er sejlads tilladt overalt. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Der er end ikke foretaget nationale prioriteringer, hverken i forhold til øvrigt friluftsliv, eller anden rekreativ aktivitet. Dette uagtet at flere friluftsaktiviteter, vil være uforenelig med udøvelse af vandscootersejlads. En lokal prioritering i forhold til friluftsliv, sommerhusområder, lystfiskeri og turisme, er heller ikke mulig ifølge forslaget. Det er kritisabelt, at der åbnes op for muligheden af at sætte disse fartøjer i vandet overalt fra kysten. Dette bør foregå i havne eller ved sikrede adgangssteder og under kontrollerede forhold. Risikoen for at ramme badegæster eller forårsage at lystfiskere, der er vandet ud kan komme i nød er stor. Vi ønsker at denne risiko minimeres, ved et forbud mod at starte vandscootersejlads fra åbne kyster. Vi vil anbefale, at der blev sikret en zoneret anvendelse af vandscootersejlads. Dette kunne ske ved at kommunerne får hjemmel til at udpege områder, hvor det er tilladt at sejle med vandscooter, samt hvor det ikke er tilladt at sejle. Danmarks Sportsfiskerforbund vil afslutningsvis stille spørgsmål ved, om hensynet til naturbeskyttelse er varetaget tilstrækkeligt omfang gennem de generelle statslige regler i forslag til bekendtgørelse. Støj og færdsel kan have en betydelig negativ påvirkning ind i Natura-2000 områderne, hvilket vil være i modstrid med EU-direktiverne. Er det i udkast til bekendtgørelse, vurderet i hvilket omfang en fri sejlads med vandscooter udenfor beskyttede naturområder, kan have en negativ konsekvens for udpegede arter? Med venlig hilsen Lars Brinch Thygesen Miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

3 3 Naturstyrelsen Det åbne land og Friluftsliv Haraldsgade København Ø Fremsendt pr. e mail til og 28. marts 2011 Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke erhvervsmæssig sejlads med vandscootere mv. J.nr. NST Friluftsrådet har modtaget udkastet til ændringen af vandscooterbekendtgørelsen i høring. Rådet har følgende bemærkninger. Overordnede bemærkninger Friluftsrådet konstaterer, at det, som følge af Højesterets dom om sejlads med vandscooter, er nødvendigt at ændre bekendtgørelsen om regulering af sejlads med vandscootere. Friluftsrådet er imidlertid bekymret for, hvor stort omfanget af sejlads med vandscootere vil blive, og hvordan det vil påvirke de mange rekreative aktiviteter, der foregår på og ud for de danske strande og kyster. Med forslaget til den nye bekendtgørelse ændres det nuværende generelle forbud mod sejlads med vandscooter til en generel tilladelse til sejlads med vandscooter. Natura 2000 områder, vildtreservater og fredede arealer på søterritoriet er, som de eneste, undtaget fra denne generelle tilladelse. Efter Friluftsrådets opfattelse er det muligt at give fornuftige muligheder for at sejle med vandscooter samtidig med, at også hensynet til byområder, sommerhusområder, turisme og friluftsliv varetages. Friluftsrådet lægger derfor stor vægt på, at der i bekendtgørelsen skabes hjemmel til, at kommunerne efter nærmere angivne kriterier, udpeger områder der enten skal friholdes for vandscootersejlads, eller områder hvor vandscootersejlads er tilladt. Der synes, at være en vis usikkerhed om, hvorvidt en vandscooter er omfattet af Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med skroglængde under 15 meter (speedbådsfører bekendtgørelsen). En vandscooter er et stort og tungt fartøj, der er beregnet til at sejle hurtigt. Friluftsrådet finder det derfor indlysende nødvendigt, at vandscootere skal være omfattet af speedbådsfører bekendtgørelsen. Dette vil bevirke, at det ikke er tilladt at sejle med vandscooter, før man er fyldt 16 år. Det vil derudover indebære et krav om, at førere af vandscootere skal have bestået en, af Søfartsstyrelsen fastsat, prøve for sejlads med vandscooter. Friluftsrådet frygter, at der som følge af ændringen af bekendtgørelsen vil opstå et marked for at udleje vandscootere for kortere perioder, som det ses ved en lang række strande i udlandet. Et krav om at en c:\documents and settings\rbu\local settings\temporary internet files\content.outlook\hq5hn8f8\høringssvar vedr bekg om regulering af ikke erhversmæssg sejlads med vandscootere mv - marts 2011.docx

4 4 fører af en vandscooter skal have bestået en prøve, vil efter Friluftsrådets opfattelse begrænse omfanget af denne type udlejning af vandscootere. Naturbeskyttelseslovens 29 giver ikke hjemmel til at regulere erhvervsmæssig sejlads med vandscooter. Friluftsrådet finder det nødvendigt, at også erhvervsmæssig sejlads med vandscooter bliver underlagt regulering. Det ses mange steder i udlandet, at man kan købe en tur på en vandscooter med en fører. Denne type udlejning vil ikke blive begrænset af et krav om, at en fører skal have bestået en prøve. Friluftsrådet mener, at der bør skabes hjemmel til at regulere antallet af udlejere af vandscootere samt, hvor mange vandscootere der må udlejes et givent sted. Tilsvarende ses med udlejning af kanoer på henholdsvis Gudenåen og Susåen. Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, men Friluftsrådet går ud fra, at det fortsat vil være forbudt at sejle med vandscooter på søer, og anbefaler at dette fremgår af bekendtgørelsens bestemmelser. Der er i bekendtgørelsen ikke hjemmel til at begrænse vandscootersejladsen af hensyn til eksempelvis ynglende rovfugle. Det er ikke hensigtsmæssigt at gennemføre en sådan beskyttelse ved etablering af vildtreservater eller fredninger på søterritoriet, da disse dels ikke kan udstedes med kort varsel og dels ikke kan tage højde for, at fuglene "flytter" reden. Naturbeskyttelseslovens 27 som typisk anvendes til den type beskyttelser kan ikke bruges til at regulere vandscootere, da 27 kun kan anvendes på strande, i skove, på udyrkede arealer, på klitfredede arealer samt på veje og stier. Friluftsrådets finder det vigtigt, at det også er muligt at gennemføre en sådan mere fleksibel naturbeskyttelse. Udkastet til bekendtgørelsen forholder sig ikke specifikt til jet ski. Søfartsstyrelsen oplyser, at de teknisk set opfatter jet ski som en vandscooter, hvorfor disse nu også må være tilladt efter bekendtgørelsen. Det er i den forbindelse problematisk, at jet ski er konstrueret sådan, at de skal sejle knob for at plane, og at de kun kan holde sig flydende, når de planer. Friluftsrådet anbefaler, at bekendtgørelsen forholder sig til spørgsmålet om jet ski. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 1: Friluftsrådet forudsætter, at bestemmelsen ikke utilsigtet kommer til at ramme de følgebåde, der, blandt andet af sikkerhedsmæssige hensyn, anvendes i forbindelse med forskellige typer sejlads. Friluftsrådet går endvidere ud fra, at bekendtgørelsen omfatter alle vandscootere. Der findes efter Friluftsrådets oplysninger også vandscootere, der har en forbrændingsmotor med propel i stedet for vandstrålepumpe. Disse bør også være omfattet af bekendtgørelsen. 2: Friluftsrådet er som nævnt bekymret for, hvor stort omfanget af sejlads med vandscootere vil blive, og hvordan det vil påvirke de mange rekreative aktiviteter, der foregår på og ud for de danske strande. Friluftsrådet er dog samtidig optaget af, at de regler, der udstedes, er logiske for brugerne at forstå. Da dette efter Rådets opfattelse er betydende for, i hvor høj grad reglerne overholdes. Det virker i den sammenhæng ulogisk, at det ikke er tilladt at sejle med vandscooter gennem Storebælt og Lillebælt, hvor sejlads med stort set alle andre former for fartøjer er tilladt. Fartøjer som må antages at være lige så forstyrrende som vandscootere. Mængden af trafik synes ikke at være et holdbart argument, da det er tilladt at sejle gennem Øresund. Side 2 C:\Documents and Settings\rbu\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HQ5HN8F8\Høringssvar vedr bekg om regulering af ikke erhversmæssg sejlads med vandscootere mv marts 2011.docx

5 5 Det virker også ulogisk, at det ikke er tilladt at sejle i farvandet mellem Hundested og Rørvig, når for eksempel speedbåde gerne må sejle der, og når det i øvrigt er tilladt at sejle med vandscooter i dele af Isefjorden. 3: Friluftsrådet ønsker, at det fremgår af bestemmelsen, at den også omfatter ubeboede øer og holme. 4: Friluftsrådet finder det uhensigtsmæssigt, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn efter bekendtgørelsen. Såfremt der skal kunne gribes effektivt ind overfor overtrædelser af bekendtgørelsen, er det ikke formålstjenligt, at overtrædelsen først skal anmeldes til kommunen, der derefter skal anmelde det til politiet. Efter Friluftsrådets opfattelse bør det være politiets opgave af egen drift at føre tilsyn med, at sejlads med vandscooter overholder lovgivningen. Friluftsrådet har forståelse for, at det er nødvendigt at forbedre mulighederne for at sejle med vandscooter. Rådet er dog af den opfattelse at der med udkastet til denne bekendtgørelse gås for langt. Friluftsrådet lægger stor vægt på, at reguleringen af sejlads med vandscooter også tager de nødvendige hensyn til de mange rekreative aktiviteter, der foregår på og ud for de danske strande og kyster. Med venlig hilsen Trine Skov Friluftspolitisk Konsulent Side 3 C:\Documents and Settings\rbu\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HQ5HN8F8\Høringssvar vedr bekg om regulering af ikke erhversmæssg sejlads med vandscootere mv marts 2011.docx

6 6 Fra: Havblink Sendt: 25. marts :31 Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Cc: "Vesterløkke, Pernille" Emne: Fw: NY Vandscooterbekendtgørelse - NEJ TAK! Deadline 28. marts 2011 Forslag til høringssvar; Naturstyrelsen Det åbne land og Friluftsliv Haraldsgade København Ø eller med kopi til Høringssvar vedr. bekendtgørelse om sejlads med vandscootere. Høringsfrist den. 28 marts Jeg kan ikke bakke op om ny bekendtgørelse vedr. sejlads med vandscootere. Min vandscooter er en CE-godkendt kategori C båd, så jeg vil sejle samme steder, som mine venner gør i deres motorbåde. Jeg kan ikke se, hvorfor der skulle være forskel på rettighederne til at sejle speedbåde frem for vandscooter. Man forbyder heller ikke de røde Audi'er frem for de blå Audi'er på vejene. Min vandscooter støjer ikke som mange fejlagtig tror, når den er CEgodkendt. Vandscootere skal have samme vilkår som motorbåde, da de begge er kategori C både. Venlig hilsen Venlig hilsen / Best regards Poul-Erik Sørensen stensmarkvej Grenå 1

7 7 Til: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fra: Jetski.dk Aps Stenildhøjdalen Aars Tlf I relation til: Ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. Ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. Jetski.dk Aps forhandler Jetski, vandscootere og Jetbåde. Ca. 79 % af vor omsætning ligger på CE godkendte vandscootere i klasse C. Dvs. vandscootere der er af en størrelse så de har opnået båd mæssig status i sin godkendelse på ligefod med motor og speedbåde som eks. Starcraft, Stingray, Poca som også er certificeret i klasse C mv. Dvs. grundet sin størrelse har den klaret kriterierne for sødygtighed og stabilitet i båd kattegoriseringen. Herudover naturligvis CE godkendt for de gældende eu støj og forureningskriterier ligeså. Vist herunder: Vandscooter

8 8 Ca. 20 % af vor omsætning ligger på store både med jetdrev som eks. Yamahas båd program for jetbåde som vist herunder til 10 personer: Motorbåd/speedbåd/jetbåd kært barn, - mange navne Og max. 1 % af vore omsætning ligger på de såkaldte Jetski stand up til 1 person som vist herunder: Jetski Lad os drage et parallel mellem de tre respektive fartøjer, - som jo ved selvsyn kan bekræftes at være tre absolut forskellige fartøjer, med den ene fællesnævner at de alle får fremdrift ved hjælp af et jetdrev/turbine/pumpehus igen kært barn, - mange navne. En hver vandscooterbekendtgørelse vil ligge op til at diskriminere usagligt, uvident og ikke mindst uberettiget de såkaldte vandscootere. Grundlaget er os en gåde, som vi har tænkt meget over. Hvilket bevæg grundlag der måtte være herfor. Vi er nået frem til den absolut eneste reelle grund, - som må være uvidenhed. Jeg kan forstå at Naturstyrelsen ønsker ved at indføre restriktioner for vandscooter sejlere, at varetage naturens interesser, hvilket absolut er i overensstemmelse med de værdier jeg som person står for. Jeg er et vaskeægte naturmenneske med egen sejlbåd. Jeg har dyrket sejlsport de sidste 30 år og sejlet vandscooter i 20 år. Jeg er stor tilhænger af bevarelse og generel beskyttelse af naturen. Jeg har gennem årene været forkæmper i forskellige sager om naturhensyn i lokal såvel som national regi. Det er absolut en af livets fornemmeste opgaver at bidrage til at videregive dette uvurderlige aktiv. Når det så er sagt, - skal vi naturligvis sikre at de hensyn der ligges op til er reelle hensyn og ikke blot restriktioner der sættes fordi det nu engang er sådan det tidligere har været nødvendigt at have. Tiderne ændrer sig og producenter (Sea-doo, Kawasaki og Yamaha) optimerer deres produkter. Grundlaget for den tidligere vandscooter bekendtgørelse var at datidens vandscootere var støjende 2-takts motorer

9 9 som forurenede mere og som nærmere var et stykke legetøj frem for en motorbåd, hvor imod en vandscooter i dag nærmere vil kategoriseres som en motorbåd, - grundet sine dimensioner og vægt på ca. 500 kg/½ ton og derved sin klasse C kategorisering. I dag er der tale om 4-takts motorer på hele 4 cylindre og indsprøjtningssystemer der sikrer at fartøjet forurener mindre end de fleste selv nyere både i dag og så absolut støjer mindre end ligeså de fleste. I dag bliver der i vandscooter-fartøjerne endda monteret vandbokse for yderligere dæmpning, - hvilket os bekendt ikke er tilfældet i nogen almindelige både. En vandscooter i dag forurener mindre end de fleste påhængsmotorer der er mere end 6 år gamle, hvilket meget vel kan være 50 % af alle påhængsmotorer i Danmark og de forurener mindre end 80 % af alle de indenbords Mercruiser V8 indenbords motorer der sælger selv i dag i meget vel 65 % af alle motor og speedbåde der sælges med indenbordsmotor. 1. Støj og forurening er derved manet 100 % til jorden. Absolut ikke så meget som 1 % sagligt argument for at lave en ny vandscooterbekendtgørelse. 2. Forurening, - er derved også manet 100 % til jorden som argument for at fastholde nødvendigheden af at indføre en ny vandscooter bekendtgørelse. 3. Det er endvidere dokumenteret at jetdrev er sundt for undervandsmiljøet da det ilter vandet, - så rent faktisk skulle man i stedet forbyde al anden motoriseret færdsel i naturfredningsområderne. Ikke mindst grundet den propel/skrue der er blottet i vandet som river søbeplantningen i stykker og som jo sker, rammer en sæl mv. og derved flænser dyret. Dette vil ikke kunne ske med et jetdrev da der ingen skrue/propel er i vandet. 4. Al dette handler for os handlende og os sejlende ikke om at vi skal ræse rundt i naturfredningsområderne, for det har vi absolut intet behov eller ønske for. Vi skal naturligvis respektere og værne om disse uvurderlige områder og sejle jf. motorbådslovgivningen i disse områder. Nej, - det handler om at da der absolut intet sagligt argument/grundlag er for at diskriminere vandscooter sejlere kan vi naturligvis ikke acceptere en sådan begrænsning af vore færdselsmuligheder på søterritoriet. Eksempel, - så har en sejlende på vandscooter ikke mulighed for at sejle Fyn rundt i oplæget til den nye bekendtgørelse. Rent faktisk er det op mod halvdelen af de danske kyster der ikke må besejles jf. dette oplæg. Man ved jo nærmeste ikke om man skal grine eller græde af denne imponerende Cirkus forestilling. Det er jo ren parodi. Man fristes jo til at få lavet et satirisk dokumentarprogram herom. Helt sikkert en god historie for programmer som Go morgen Danmark, Go aften Danmark, Operation-X, Basta, Kontant, BT, EkstraBladet etc..etc såfremt en ny bekendtgørelse måtte se dagens lys gud forbyde det. Man forbyder jo heller ikke motorcykler på de danske veje, - fordi der eventuelt kunne være en person der er uden for pædagogisk rækkevidde og vælger derfor at køre 300 km/t fordi han kan, vel!? Hvorfor har I ikke for længst forbudt motorbåde at sejle med ovenuds/oven vande udstødninger på deres motorbåde? Hvorfor har I ikke forbudt alle motorbåde med jetdrev det er jo temmelig mange der får fremdrift ved hjælp af jetdrev? Start med at forbyde katamaran færgerne som Katlink, Molslinien etc..etc. Hvorfor forbyder I ikke også den afbillede båd i denne skrivelse kaldet motorbåd/speedbåd/jetbåd? Den fremdrives med samme jetdrev og har en ligeså god manøvring (hvilket jo er en fordel, - ikke en ulempe)? Hvorfor forbyder I ikke alle fartøjer der forurener og støjer mere end en 4-takts vandscooter? Nej så vil der jo ikke være mange sejlende tilbage, vel?

10 10 Opsummering: Vandscooter sejlende har intet behov for at te sig tosset generelt og slet ikke i naturfredningsområder mv. Vi har blot et behov for at kunne færdes på ligefod med alle andre motoriserede fartøjer. Til info, - er gennemsnitsalderen for køb af vandscooter i dag 45 år i Danmark. Det er naturligvis ikke en garanti for pædagogisk rækkevidde, - men et stærkt incitament til at dem der ønsker at fører et sådan fartøj har ofte en ballast med sig i henhold til almen opførelse. Jeg selv sammen med en håndfuld kunder bruger fartøjet til langdistance sejladser med familien. Madpakke ombord, tæpper og en Cob grill i forrummet i stævnen. Tiderne ændrer sig. Producenterne er stoppet med at producere de små larmende legetøj og producere i dag nu små både med jetdrev. Ja, - hertil kan jo blandt andet tilføjes at de to producenter af de såkaldte Jetski stand up har valgt at stoppe produktionen fra i år grundet svigtende salg gennem de sidste 5 år. For os betyder det ikke noget da vi sælger 1 Jetski stand up for hver 80 vandscootere og 20 almindelige både med jetdrev. Husk at Jetdrev er det mest miljøvenlig på markedet. Det ilter vandet og har den absolut bedste fremdrift i forhold til energiniveau. Derudover er det en kolossal fordel at man kan manøvre så effektivt med et jetdrev. Heller ingen skrue i vandet til at lemlæste mennesker og dyr. Almen viden. Det fantastiske ved at tiderne ændrer sig og omgivelserne udvikles, - er eksempelvis vore berigelse ved nærværet af internettet og derved google som jo er et fantastisk redskab til at søge informationer. Også for Naturstyrelsen. Her kan man meget vel få svar på de mange argumenter/postulater Jetski.dk frembringer i denne skrivelse. Jeg syntes det er ærregeligt at jeg skal sidde og bruge min tid på at udforme et skriv på et grundlag der skyldes manglende viden og lyst/evne til at sætte sig ind i de saglige perspektiver. Men sådan er der jo så meget. Jeg skriver dette skriv med en lidt dårlig smag i munden, -trods jeg prøver at praktisere beherskelsens kunst, - men må erkende at det falder mig umådeligt svært. Jeg ved ikke om man skal kalde det en hets, - men vi tænker ofte over om der ligger andre bevæg grunde end hvad der oplyses i det offentlige rum, - da hele denne sag virker som en lyssky forretning. Ført af Naturstyrelsen. Vandscootere der er CE godkendt i klasse C er en båd. Dette er et faktum. Derfor skal denne også sejle under motorbådslovgivningen på lige vilkår med alle motorbåde. Vh. Jon Floris - Jetski.dk

11 11 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Natur og Landbrug Rådhuscentret Vojens Tlf Fax Dato: 25. marts 2011 Sagsident: 11/219 Sagsbehandler: Kim Hansen Dir. tlf Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. Hermed fremsender Haderslev Kommune høringssvar til udkast til ændret bekendtgørelse for vandscootersejlads langs kysterne. Haderslev Kommune har i dag ikke udpeget arealer til sejlads med vandscootere. Med den ændrede bekendtgørelse vil der, alt andet lige, forventes øget sejlads med vandscootere. Haderslev Kommune er bekymret for at øget sejlads med vandscootere vil være problematisk i forhold til den øvrige rekreative anvendelse af kommunens strande og kystarealer, bl.a. ved at påvirke sikkerheden for badende og ved at forårsage generende støj. Af bekendtgørelsens 3 fremgår det, at sejlads er forbudt indenfor 300 meter fra kystlinjen, hvor det dog er tilladt at sejle med en hastighed på maksimalt 5 knob vinkelret på kystlinjen. Haderslev Kommune vurderer, at det vil være meget vanskeligt at håndhæve denne bestemmelse. Haderslev Kommune mener, at tilsyn med at bekendtgørelsen overholdes bør placeres hos politiet og ikke hos kommunen. Det er i forvejen politiet, der fastsætter regler for sejlads med motorbåde jf. Ordensbekendtgørelsens 14 (bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005). Haderslev Kommune foretrækker, at der udpeges et antal egnede områder i Danmark, hvor det vil være muligt at anvende vandscootere, frem for at det bliver frit overalt (med undtagelse af internationale naturbeskyttelsesområder) som den nye bekendtgørelse lægger op til. Et begrænset antal områder vil også gøre det lettere at føre tilsyn. Haderslev Kommune anbefaler derfor at den eksisterende bekendtgørelse fastholdes. Venlig hilsen Kim Hansen Miljømedarbejder 1/2

12 12 Haderslev Kommune Natur og Landbrug Rådhuscentret 7, 6500 Vojens Direkte telefon: /2

13 13

14 14 Høringssvar - J. nr. NST Ref. PVE - Frist 28. marts 2011 Naturstyrelsen Det åbne land og Friluftsliv Haraldsgade København Ø 28. marts 2011 Høringssvar fra Jet-Trade vedr. ændring af bekendtgørelse om regulering af ikkeerhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. Det er med stor beklagelse, at Jet-Trade erfarer, at Naturstyrelsen igen lægger op til at vandscootere skal have særregler, og dermed ikke kan bruges på lige fod som motorbåde. Man skal ikke lave en særskilt bekendtgørelse for vandscootere, de skal høre under det samme reglement, der er for sejlads med motorbåde og brætsejlads. Forslagets 2 lægger op til at vandscootersejlads altid er forbudt i de internationale naturbeskyttelsesområder, samt vildreservater og fredninger på havet. På kort er der store områder i Danmark, hvor der ikke må sejles med vandscooter, men der sejles med motorbåde (speedbåde) og brætsejlads disse steder. Der er intet grundlag for at vandscootere er så specielle, at de skal have en særlovgivning i forhold til andre motorbåde. Forskelsbehandlingen er derfor unødig og diskriminerende. Politiet har med Ordensbekendtgørelsen 14 stk. 2, hjemmel til at regulere sejlads med planende fartøjer. Kravene for sejlads med motorbåde ved kysten variere fra politikreds til politikreds med meter fra kysten, hvis man planer på vandet. Ifølge 3 er der for vandscootere konsekvent en afstand på 300 meter fra kysten. Jet-Trade s holdning er, at vandscootere skal have samme vilkår som motorbåde (speedbåde). I høringsbrevet hæfter Jet-Trade sig også ved sidste linje, citat; "herunder fx. hensyn til støjfølsom rekreativ anvendelse langs kysterne". Jet-Trade finder det yderst beklageligt, at Miljøministeriet endnu ikke har forstået at moderne vandscootere ikke støjer! Vandscootere bør blot tilføjes under reglementet for motorbåde, som udarbejdes af politiet, og ikke indskrives i en selvstændig "vandscooterbekendtgørelse", som der er lagt op til nu. Laura Hay rådmand for Teknik og Miljø, (V) i Århus har samme opfattelse, citat "at den ulovlige sejlads er reguleret efter Reglement for sejlads med motorbåde og brætsejlads med og uden motorkraft udstedt af Østjyllands Politi" se den fulde artikel: / /artikler/ /1450 Det er vigtigt at pointere at Jetski og Vandscootere ikke er det samme. På side 4 og 5 er billede af en jetski og af en vandscooter. De fleste folk tror at det er det samme produkt. En jetski er ikke CE-

15 15 Høringssvar - J. nr. NST Ref. PVE - Frist 28. marts 2011 godkendt og den bruger man ikke til tursejlads, men derimod sejler man tæt ved kysterne med jetski. Hvad er en vandscooter? Bekendtgørelsesforslaget synes at mangle en undersøgelse af hvad en vandscooter er. Vandscootere er i dag en kategori C båd, (som angiver hvilke bølger båden kan håndtere) ligesom alm. speedbåde og bliver anvendt på lige fod med alm. speedbåde, til tursejlads, trække vandski og vandlegetøj, men vandscootere bruger bare mindre brændstof. Vandscootere bruger ca liter brændstof og en speedbåd ca liter i timen. Vandscootere i dag opfylder miljøkravene til støj og forurening og faktisk støjer vandscootere 10 db mindre end bytrafik. Det er et af de produkter på vandet, der har det laveste støjniveau og benzinforbrug. Vandscootere er CE-godkendte på lige fod med andre speedbåde (når de bliver købt indenfor Europa s grænser) og opfylder hermed de miljømæssige krav til såvel støj som forurening i henhold til Europa s standarder. I forhold til mange andre speedbåde/motorbåde er vandscootere meget mere lydsvage (i år 2000 var støjniveauet 71db da dette er 10 år siden er det lavere i dag.) De støjer altså væsentlig mindre end kravene der er i dag for, at den kan blive CEgodkendt. Desuden har Sea-Doo s vandscootere i dag bremser, som gør fartøjet endnu mere sikker. Vandscootere skal have 90 cm vand under sig (ifølge brugermanualen), dette er det samme som mange andre speedbåde. (hvis ikke man holder denne afstand vand under sig, ødelægges propellen på lige fod med andre speedbåde s propeller. Her kan også nævnes at propellen sidder i en lukket tunnel på vandscooteren, hvorimod på alm. motorbåde sidder skruen udvendig og stikker ned i vandet og vil forårsage større skade ved eventuelle uheld.) Vandscootere ilter også vandet godt. Det er netop vigtigt at fastslå, at hvis moderne vandscootere støjer, så var de ikke blevet lovlige ved Højesterets dom den 19. november Der er strenge regler for fritidsbåde mht. støj og forurening i Direktiv 94/25/EF og disse krav opfylder vandscootere, ellers kunne de ikke blive CEgodkendt. Der hersker mange fordomme omkring vandscootere og brugerne af vandscootere. Vandscooterfolket er også interesseret i at beskytte miljøet og har kun behov for at sejle de steder som motorbådene sejler. Det er fejlagtigt at tro, at det kun er unge mennesker, som skal ud at vise sig frem ved kysterne som køber disse produkter. Størstedelen af brugergruppen i dag er imellem år, som bare vil nyde en dag på vandet. Prisen i sig selv gør at unge mennesker ikke så let køber en vandscooter. Det er trods alt de færreste unge mennesker som har kr til en båd. De unge

16 16 Høringssvar - J. nr. NST Ref. PVE - Frist 28. marts 2011 mennesker, som har råd til at købe en vandscooter, har også mulighed for at købe en speedbåd, da det er samme prisklasse. Frygten for vandscooters fri sejlads er måske, at man er bange for at vandscooter-sejlere kommer til at genere badegæsterne. Dette problem opstår ikke, da der er regler for hvor langt fra kysten man må plane. Indenfor denne zone er det max 5 knob. Så det burde ikke være et problem. Hvis der er folk som ikke overholder dette, må man give dem en bøde, som man gør hvis folk kører for stærkt i deres biler. Vandscootere kan ikke sættes i ved strandkanten, som man måske kunne være bange for. Vandscootere er for tunge kg, så man sætter i ved havnene, hvor der er slæbested. Det er med stor undren at gummibåde, kan sejle hvor de vil. De har samme skrog og fremdrift som en vandscooter og har karakter af en vandscooter, men der laves ikke specielle bekendtgørelser til dette type fartøj. Det er uforståeligt, hvorfor det skulle være forbudt at sejle med vandscooter gennem f.eks. Lillebælt, hvor det er tilladt at sejle med speedbåde og motorbåde. Speedbåde og motorbåde sejler rundt i Natura 2000 områder, men vandscootere må vende om! Hvorfor? Selvom man anvender en Lamborghini, Audi Q7 eller motorcykel anderledes end en Peugoet 206, så forbyder man ikke disse køretøjer på bestemte vejstrækninger. Man skal have speedbådskørerkort for at sejle vandscooter. Se beregning på søfartsstyrelsens hjemmeside, citat; Er skroglængden under 4 meter og fremdrivningseffekten større en 25 HK, finder bekendtgørelsen ligeledes anvendelse. Når man har bådplads i havnene i Danmark, får man tildelt et nummer og navn, som skal sidde på båden. Det samme kan man indføre når folk køber slæbestedkort. Ved nummer og navn på båden, kan man let administrere, hvis der skulle være ulovligt sejlads og herved udstede bøde. Ligesom man giver folk bøder, som kører for stærk på vejene. Erhvervsmæssig sejlads er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. Ved erhvervsmæssig sejlads forstås, eksempelvis; Roskilde brandvæsen, Amager strandpark (livredder), Politi, Militær og andre erhvervssejlere, som fiskere. I vores naboland, Tyskland og i andre EU lande må man sejle med vandscootere på lige fod med speedbåde, sådan bør det også være i Danmark. Vedhæftet er kopi af CE-certifikat på en vandscooter og en CE-certifikat på en Motorbåd/ speedbåd. Motorerne og fremdriften er ens, skroget er forskelligt, men at det skulle være afgørende for en særskilt bekendtgørelse, er uforståeligt.

17 17 Høringssvar - J. nr. NST Ref. PVE - Frist 28. marts 2011 Vedhæftet er også brev fra Søfartsstyrelsen. Vi stiller gerne en vandscooter til rådighed, så der kan udføres støjmålinger, selvom et CE-certifikat giver svaret. Jet-Trade kan på denne baggrund ikke se de miljømæssige årsager til, at vandscootere skal reguleres under en ny vandscooterbekendtgørelse udstedt af Miljøministeriet. Vandscootere skal blot føres under Politimyndighedens Ordensbekendtgørelse 14 stk. 2. Såfremt der skulle være nogle spørgsmål er i velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Steen Pedersen Jet-Trade TLF: Distributør for SeaDoo & Can-am - Danmark EN JETSKI

18 18 Høringssvar - J. nr. NST Ref. PVE - Frist 28. marts 2011 EN GUMMIBÅD EN VANDSCOOTER

19 19 Høringssvar - J. nr. NST Ref. PVE - Frist 28. marts 2011 Kommentarer til indsendte høringssvar; Det er vigtigt at pointere, at nogle af udtalelserne i diverse høringssvar ikke er korrekte og er baseret på uvidenhed og de fordomme der eksistere omkring vandscootere. Peter Jannerup, Biolog Kalundborg Kommune mener, at bekendtgørelsen ikke lever op til det krævede beskyttelsesniveau, dette er ikke dokumenteret. At der ikke sættes nogen støjkrav er ukorrekt, da vandscootere skal være CE-godkendt som alle andre både, og dermed lever de op til kravene i direktiv 94/25/EF. Lars Kronborg Bak, Fredericia kommune foreslår personlig tilladelse hos kommunen, denne diskriminering overfor vandscooterejere frem for speedbådsejere er helt uforståelig. Igen bliver støj nævnt som et problem, der henvises igen til CE-godkendelsen. Muligheden for at kommunen angiver særlige områder er en diskriminering af fartøjet, man har ikke særlige områder for andre kategori C både. Claus Nickelsen, Århus kommune, mener ikke at det er hensigtsmæssigt, at kommunerne skal varetage tilsynet vedr. sejlads med vandscootere, da det er Staten som fører tilsyn på søterritoriet. Denne holdning deler Jet-Trade også, da Politiet/ Søfartsstyrelsen hidtil har ført kontrol med motorbåde og vandscootere bør det fortsætte sådan. Hermed er Rasmus Kruse Andersens, Landskabsforvalter Odsherred kommune bekymring hvorvidt der er lovhjemmel til at uddelegere opgaven til kommunerne og ikke mindst hvordan ordningen skulle udføres i praksis, når søterritoriet ikke er territorielt afgrænset, afklaret. Århus kommune mener ikke det er klart om føreren skal have speedbådsbevis. Man skal have speedbådskort ifølge søfartsstyrelsen.

20 20

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098 Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail til sns@sns.dk og pve@sns.dk 15. december 2009 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 3 Offentligt Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odense, den 21. maj 2013 Høringssvar j.nr. NST-4400-00021 Danske Slagtermestre takker for

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Høringssvar vedr. sagsnr. 2011-802-0004 Kære Stinne Andersen Hermed Motorcykel-Forhandler

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Generel del: Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-186 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere