Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004"

Transkript

1 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004 Ansvarshavende for redaktionen: Gitte Madsen og Lissi V. Karlsen

2 Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året udgave, 1. oplag, december 2006 Copyright: Det Veterinære Sundhedsråd Udgiver: Fødevarestyrelsen på vegne af Det Veterinære Sundhedsråd Elektronisk ISBN-13: Elektronisk ISBN-10: Denne årsberetning findes kun i elektronisk form. Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Hjemmeside: Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Styrelsen står for administration og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Kontrollen med fødevarer og tilsyn med veterinære forhold varetages af 3 fødevareregioner fordelt over hele landet, mens regeldannelse og koordination af kontrollen foregår i Mørkhøj ved København. Fødevarestyrelsen har ca årsværk i regionerne og ca. 350 årsværk i Mørkhøj. Det Veterinære Sundhedsråd Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Hjemmeside: Det Veterinære Sundhedsråd: Det Veterinære Sundhedsråd er oprettet ved kongelig resolution af 8. juni 1851 og er et uafhængigt og uvildigt organ, som afgiver veterinærfaglige udtalelser i enkeltsager på begæring og om generelle forhold enten på begæring eller af egen drift. Rådets opgaver og beføjelser er fastlagt i lov om dyrlægegerning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af den 9. juni Det Veterinære Sundhedsråd består af 5 medlemmer. Rådet nedsættes af ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender. Ministeren skal ved sammensætningen af Rådet så vidt muligt sikre, at der blandt Rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der er af særlig betydning for løsning af de opgaver, der er henlagt til Rådet. Ministeren udpeger blandt Rådets medlemmer en formand og en næstformand. Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser i sager, der forelægges Rådet af ministeren. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke myndigheder der over for Rådet kan fremsætte begæring om en udtalelse fra Rådet, og i hvilke sager dette kan ske. Rådet skal på begæring af de før nævnte myndigheder inden for disses ressort afgive udtalelser om særlige spørgsmål af principiel karakter vedrørende forhold af veterinær betydning. Endvidere afgiver Det Veterinære Sundhedsråd udtalelser om veterinærfaglige spørgsmål fra parter i borgerlige sager, hvorunder sådanne spørgsmål opstår. Rådet udarbejder en årsberetning, hvor hovedparten af de sager som er forelagt Rådet fremgår. 2

3 Indhold 1 Det Veterinære Sundhedsråd Rådets virksomhed Sager i Rådet Kvalitetssikring af arbejdet i veterinærklinisk praksis Afgørelser i tidligere refererede sager Handelssager Handelssager vedrørende heste Handelssager vedrørende hunde og katte Handelssager vedrørende andre dyr Ansvarssager Ansvarssager vedrørende heste Ansvarssager vedrørende kvæg Dyreværnssager Dyreværnssager vedrørende heste Dyreværnssager vedrørende kvæg Dyreværnssager vedrørende svin Dyreværnssager vedrørende hunde og katte Dyreværnssager vedrørende får og geder Dyreværnssager vedrørende andre dyr Dyreværnssager vedrørende blandede besætninger Sager vedrørende dyrlægers virksomhed Høringer Andre sager Rådets generelle udtalelser Register

4 1 Det Veterinære Sundhedsråd 1.1 Rådets virksomhed Det Veterinære Sundhedsråd er oprettet ved kongelig resolution af 8. juni Rådets opgaver og beføjelser er fastlagt i lov om dyrlægegerning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af den 9. juni Medlemmer: Formand: Professor, dr. med., Ove Svendsen Næstformand: Fagdyrlæge, Ph.D., Carl Kortbæk Svendsen Professor, dr. med. vet., Torben Greve (udtrådt den 1. juni 2005) Professor, dr. med. vet., Eiliv Svalastoga Veterinærdirektør, dr. med. vet., dr. med. vet. h.c., Preben Willeberg (udtrådt den 1. maj 2005) Fagdyrlæge Svend Kargo Jensen Klinikchef, Ph.D., dip. ECEIM, Susanne Nautrup Olsen (tiltrådt den 1. juni 2005) Sekretariatet: Faglig sekretær: Dyrlæge Lissi Vestergaard Karlsen Juridisk sekretær: Fuldmægtig, cand. jur., Anders de la Cour Adresse: Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg Tlf.: Præparater og andet materiale til undersøgelse sendes efter aftale med den faglige sekretær til følgende adresse: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Laboratorium for Veterinær Patologi Bülowsvej Frederiksberg C 4

5 Det Veterinære Sundhedsråd består af 5 medlemmer. Rådet nedsættes af ministeren. Ministeren skal ved sammensætningen af Rådet så vidt muligt sikre, at der blandt Rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der er af særlig betydning for løsning af de opgaver, der er henlagt til Rådet. Ministeren udpeger blandt Rådets medlemmer en formand og en næstformand. Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser i sager, der forelægges Rådet af ministeren. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke myndigheder der over for Rådet kan fremsætte begæring om en udtalelse fra Rådet, og i hvilke sager dette kan ske. Rådet skal på begæring af de før nævnte myndigheder inden for disses ressort afgive udtalelser om særlige spørgsmål af principiel karakter vedrørende forhold af veterinær betydning. Endvidere afgiver Det Veterinære Sundhedsråd udtalelser om veterinærfaglige spørgsmål fra parter i borgerlige sager, hvorunder sådanne spørgsmål opstår. Rådet kan indhente udtalelser hos særligt sagkyndige eller anmode sådanne sagkyndige om at deltage i sagens behandling eller i behandlingen af det forelagte spørgsmål, når behandlingen af en for Rådet forelagt sag eller et forelagt spørgsmål forudsætter en sagkundskab, som Rådets medlemmer ikke i tilstrækkeligt omfang er i besiddelse af. Lov om dyrlæger Bekendtgørelse om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd og Fødevarestyrelsen Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd Vejledning om bekendtgørelse om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd og Fødevarestyrelsen VEJ nr 41 af 10/06/2005 5

6 1.2 Sager i Rådet 2004 Rådet har i beretningsåret 2004 behandlet 17 handelssager, 6 ansvarssager, 181 dyreværnssager, 10 sager vedrørende dyrlægers virksomhed, 11 andre sager, 14 høringer og 5 generelle udtalelser. I alt 244 sager. Handels-, ansvars- og dyreværnssager fordeler sig efter dyreart således: HESTE KVÆG FÅR OG GEDER SVIN HUNDE OG KATTE ANDRE DYR BLANDEDE BE- SÆTNINGER HANDELSSAGER ANSVARSSAGER DYREVÆRNSSAGER IALT IALT

7 1.3 Kvalitetssikring af arbejdet i veterinærklinisk praksis Kvalitetssikring er aktiviteter, der har til formål at sikre overensstemmelse mellem eksplicitte kvalitetsmål og det faktisk opnåede kvalitetsniveau. Fundamentet i kvalitetssikring er dokumentation af, at de pågældende veterinære aktiviteter har fundet sted i overensstemmelse med nedskrevne standardprocedurer og manualer. Hvis en dokumentation af en veterinær aktivitet ikke foreligger, vil man kunne hævde, at den aldrig har fundet sted. Ved dokumentation af aktiviteten vil der kunne redegøres for, 1) hvem der gjorde det, 2) hvad der blev gjort, 3) hvordan blev det gjort, 4) hvornår blev det gjort, 5) hvor blev det gjort, 6) hvem tog beslutningerne og 7) hvem kendte til det. Det Veterinære Sundhedsråd beskrev i 2002 udfra en gennemgang af klagesager over dyrlæger, at der kunne påvises mangelfulde forhold vedrørende f. eks. 1) journalføring, 2) kommunikationen mellem dyrlæger, 3) kommunikationen med dyreejeren. Rådet præsenteres fortsat for journalmateriale, som mere har karakter af et simpelt afregningsbilag end en klinisk journal. Rådet skal derfor genindskærpe de hovedelementer, som en klinisk journal forventes at opfylde: At journalen har en sådan kvalitet, at sagen problemfrit kan overdrages til en kollega At journal udfærdiges over det materiale/dyr, som den enkelte dyrlæge har undersøgt At det af journalen fremgår, hvilke diagnoser, differentialdiagnoser, undersøgelser og behandlinger, der knytter sig til det undersøgte dyr/ materiale At journalen udformes således, at såvel patient som ejer entydigt kan identificeres At journalen angiver, hvilke instrukser der er meddelt ejer At journalen indeholder prognose for patientens helbredelse, eventuelle forslag til yderligere undersøgelser samt givne anbefalinger. For produktionsdyr skal henvises til gældende regler. Specielt i større praksis med flere dyrlæger, som kan have forskellige kompetencer, finder Rådet, at der er et ganske særligt behov for sikring af journalmaterialet samt kommunikationen såvel mellem de behandlende dyrlæger som klientellet. Herved kunne man eliminere mange diskussioner og forskellige udlægninger af et behandlingsforløb der afviger fra det optimale. Kvalitetssikring med beskrevne rutiner og dermed ensartethed i diagnostik og patientbehandling vil sikre patienterne og dermed klienterne en ensartet udrednings- og behandlingsplan, uafhængigt af hvilken dyrlæge, der i den pågældende praksis varetager opgaven. Rådet finder, at arbejdet med at 7

8 fastlægge procedurer og udarbejde proceduremanualer vil være et gunstigt tiltag på vejen mod etablering af kvalitetssikring og dermed et kvalitetsløft af arbejdet i den veterinære kliniske praksis. Det er Rådets opfattelse, af disse manualer dels vil sikre et mere ensartet udrednings- og behandlingsforløb, dels vil sikre klienten entydig information og samtidig vil sikre en nyligt ansat dyrlæge i praksis klare retningsliner for arbejdet. Også behandlingen af eventuelle klagesager mod praksis vil lettes. Hesten er stadig i lovens forstand et produktionsdyr, og det kan undre Rådet, at mange hestepraktiserende dyrlæger fortsat ikke erkender dette, men undlader at microchippe og registrere hesten, når den behandles med pharmaca, hvor loven fordrer dette, jf. bekendtgørelse nr. 304 af 16. maj 2002 om behandling af dyr af hesteslægten med visse lægemidler. Ikke blot er dette en ulovlig handling, men miskrediterer i høj grad dyrlægen, idet det i en eventuel retssag ofte vil blive fremlagt, også selvom det ikke er det centrale veterinærfaglige element. Rådet ser ofte, at manglende chipning og efterfølgende registrering giver anledning til spørgsmål om dyrlægens omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med udøvelse af sin gerning al almindelighed. Det er efter Rådets opfattelse udtryk for manglende professionalisme, som let kan undgås ved at man inkluderer dette i en standard procedure, hvor man selvfølgelig husker skriftligt at informere og selv opbevarer en kopi af ejerens forståelse af konsekvenserne, nemlig at slagteværdien for altid er tabt. Rådet finder, at også specialpraktiserende dyrlæger indenfor familie- og hobbydyrsområdet må leve op til samfundets krav og kunne dokumentere den faglige indsats, som klientellet betaler for, på en kvalificeret måde. Det Veterinære Sundhedsråd d. 30. december

9 2 Afgørelser i tidligere refererede sager Vedrørende: Erstatningskrav mod dyrlæge, som undersøgte hest ved en handelsundersøgelse uden at opdage, at hesten led af spat. Side 32 i Årsberetningen Retten fandt ikke, at sagsøgeren dokumenterede en tilstrækkelig sammenhæng mellem spatten og de lidelser, der førte til at hesten måtte aflives, og retten frifandt derved sagsøgte. Sagsøgeren tilpligtiger sagsøgtes sagsomkostninger Vedrørende: Anmodning fra Fødevaredirektoratet om en udtalelse omkring injektioner givet af dyrepassere i zoologiske haver. Side 188 i Årsberetningen Fødevaredirektoratet lagde Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse til grund og fandt, at dyr i zoologiske haver kan betragtes som en besætning, hvorfor reglerne i 7 a, stk. 4 vedrørende voksent kvæg med sundhedsrådgivningsaftaler vil kunne anvendelse Vedrørende: Hundeejer aflivede sin hund med skud fra en hjemmelavet kanon, ammunitionen var 2 kanonslag, luftbøssehagl og en våd klud. Side 139 i Årsberetningen Tiltalte blev straffet med en bøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 6 dage. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på udtalelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd Vedrørende: I en blandet besætning var der dyreværnsmæssige kritisable forhold. Side 173 i Årsberetningen Tiltalte blev ved byretten idømt fængsel i 40 dage, som blev udsat og ville bortfalde efter en prøvetid på 1 år på vilkår af, 1) at tiltalte ikke begik strafbart forhold i prøvetiden, 2) at tiltalte inden for en længstetid på 6 måneder, udførte ulønnet samfundstjeneste på 60 timer og 3) at tiltalte skulle være under kriminalforsorgens tilsyn i prøvetiden. Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr i produktionsøjemed i 5 år Vedrørende: I en blandet besætning var der flere dyreværnsmæssigt kritisable forhold. Side 233 i Årsberetningen Sagen blev henlagt på grund af tiltaltes død. 9

10 Vedrørende: Vanrøgt af svin, køer og mink. Side 225 i Årsberetningen Tiltalte straffes med fængsel i 40 dage, men straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholdte følgende betingelse: 1) Tiltalte måtte ikke begå noget strafbart i 2 år fra dommens dato. Tiltalte blev for bestandigt frakendt retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig med dyr. Tiltalte betalte kr. af sagens omkostninger Vedrørende: Dyrlæge havde lavet en forsikringsundersøgelse, der nok berettigede til hestens forsikring, men beklageligvis havde hesten to store hovledsmus der kort tid efter gav anledning til symptomer. Side 21 i Årsberetningen Dyrlægen blev frifundet i byretten Vedrørende: Klagesag om køb af hund, der blev aflivet efter dyrlægeanbefaling pga. angstadfærd. Side 41 i Årsberetningen Indklagede skulle inden 30 dage fra Forbrugerklagenævnets afgørelse betale kr. til klageren ( ) Vedrørende: Transport af kreaturer. Side 58 i Årsberetningen Sagen blev forligt i byretten, således at sagsøger hævede sagen og hver part skulle bære egne omkostninger / /VE Vedrørende: Ansvarspådragende adfærd fra dyrlæge under forløsning af en hoppe, som bevirkede at føllet og hoppen døde. Side 51 i Årsberetningen Ved byretten blev sagsøger idømt, at skulle betale sagsøgte kr. i sagsomkostninger samt de af sagsøgte afholdte udgifter på kr Vedrørende: Ejeren af en sobesætning sagsøgte et foderstoffirma på grund af levering af foder med for lavt indhold af A-vitamin. Dette skulle efter anmeldelsen have været skyld i nedsatte produktionsresultater på grund af A-vitaminmangel resulterende i en negativ indvirkning på søerne omkring faring og løbning. Side 66 i Årsberetningen Foderstoffirmaet blev frifundet, og ejeren af sobesætningen betalte sagens omkostninger Vedrørende: Forsvarskommandoen sagsøgt for uretmæssig indtrængen på et besætningsområde samt for ved deres handling at have indført smitte med svinedysenteribakterien i besætningen. Side 66 i Årsberetningen Forsvarskommandoen blev dømt i byretten, men blev frifundet i landsretten. 10

11 Vedrørende: I forbindelse med køb af en hest opstået strid, idet hesten efter handlens indgåelse udviste ataksi/slingerhed. Side 52 i Årsberetningen Sagen blev afgjort med et forlig, hvor sagsøgeren hævede sagen, og inden 14 dage skulle betale kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, samt betale syn- og skønsomkostninger og udgifterne til de vidneafgivende dyrlæger Vedrørende: To forhold for henholdsvis vinteren og med ca. 20 udegående Hereford kreaturer på en fold uden adgang til 1) tilstrækkeligt foder, 2) tørt strøet leje/tør bund, 3) læskur eller naturligt forekommende læ eller 4) konstant til drikkevand. Side 141 i Årsberetningen For første forhold blev tiltalte idømt en bøde på kr. og sagens omkostninger for overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1 og stk. 2, jf. 1, og 3. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. For andet forhold blev tiltalte idømt en bøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 8 dage. Tiltalte skulle betale sagens omkostninger, herunder ,75 kr. for fodring, tilsyn og BSEanalyse af de pågældende kreaturer Vedrørende: Kritisable forhold i et større kreaturhold på stald, hvor nogle af kreaturerne var ekstremt afmagrede, og havde fået irritation/ætsning af huden på lårene pga. manglende udmugning, samt manglende fodring, vanding og pasning af et større kreaturhold på fold. Side 151 i Årsberetningen Tiltalte blev straffet med fængsel i 10 dage. Fuldbyrdelsen af straffen blev udsat og vil bortfalde efter en prøvetid på 1 år på vilkår af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden. Tiltalte skulle betale en tillægsbøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. Tiltalte blev frakendt retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr i 3 år Vedrørende: Transport af et læs slagtedyr under dårlige forhold. Side 184 i Årsberetningen Transportøren og transportfirmaet blev frifundet. Sagens omkostninger blev betalt af statskassen. 11

12 Vedrørende: Levering af 3 slagtesvin med store navlebrok til slagteriet. Side 230 i Årsberetningen Tiltalte, leverandør blev idømt en bøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 6 dage. Tiltalte, transportør blev idømt en bøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 6 dage. De tiltalte betalte dem hver især vedrørende sagsomkostninger Vedrørende: Transport af en gris med ældre brud på venstre bagben og som var tydeligt halt. Side 248 i Årsberetningen Tiltalte blev idømt en bøde på kr. for dette forhold samt for at have transporteret en gris med brok. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. Tiltalte betalte sagens omkostninger Vedrørende: Ejeren af 22 kreaturer blev anmeldt, da kreaturerne ikke havde mulighed for at få drikkevand, og ikke havde adgang til tilstrækkeligt foder. Side 173 i Årsberetningen De to tiltalte blev hver straffet med fængsel i 10 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis de tiltalte overholdte følgende betingelse: 1) Tiltalte måtte ikke begå noget strafbart i 2 år fra dommens dato. De to tiltalte skulle hver betale en tillægsbøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. De tiltalte skulle betale de hver dem vedrørende sagsomkostninger Vedrørende: Et blandet dyrehold var udegående i januar måned uden adgang til læ samt tørt, strøet leje. Dyrene blev ikke fodret regelmæssigt, og de havde ikke adgang til drikkevand. Side 301 i Årsberetningen Sagen blev, henset til den tid der var gået siden forholdene blev begået, undtagelsesvist afgjort med en bøde på kr. til tiltalte. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 8 dage. Statskassen og tiltalte betalte hver halvdelen af sagens omkostninger. 12

13 3 Handelssager 3.1 Handelssager vedrørende heste Skrivelse af 27. november 2003 fra advokaterne i sagen A købte af B den 8. februar 2003 en hest, som blev leveret den 11. februar Den 24. februar 2003 blev hesten dyrlægeundersøgt, hvor der foruden blødning i højre bagknæ også blev fundet en eksostose omkring kronleddet. Hesten blev senere aflivet. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Det bedes oplyst, om en syns- og skønsmand med fornøden sikkerhed kan fastslå, at hesten led af begyndende ringfod, inden den blev aflivet, når man alene har et nedfrossent ben fra hesten at undersøge? Spørgsmålet bedes besvaret i lyset af, at benet, hvorpå den omhandlende ringfod menes at forekomme, ligger nedfrosset og har ligget nedfrosset siden februar Svar ad 1: Ringfod defineres som knoglenydannelse intraartikulært (lednært) eller periartikulært (omkring leddet) udgående enten fra P1 og P2 (høj ringfod) eller P2 og P3 (lav ringfod). Det vil normalt ikke være forbundet med vanskeligheder at identificere tilstanden på et nedfrosset ben (dybfrossent umiddelbart efter aflivningen). Spørgsmål 2: Såfremt spørgsmål 3 besvares bekræftende, bedes det oplyst om det er muligt for syns- og skønsmanden at foretage en tilbagedatering af lidelsen til handelstidspunktet den 8/2 2003, når undersøgelsen foretages på et nedfrosset ben? Svar ad 2: Det vil for en syns- og skønsmand være muligt at foretage en tilbagedatering af forandringerne. For at fastslå, om disse har været til stede på handelstidspunktet er det nødvendigt at kende tidspunktet for dyrets aflivning. Til brug for syns- og skønsmanden bør endvidere vedlægges røntgenbilleder optaget af Hestepraksis H1 24. februar Spørgsmål 3: Det bedes oplyst, om det medfører øget usikkerhed omkring undersøgelsesresultatet, når hesten er aflivet, og der kun kan foretages en undersøgelse af et nedfrosset ben? 13

14 Svar ad 3: Da forandringerne, som skal registreres, er makroskopiske(større) osseøse (knogler), vil det, at benet har været nedfrosset (dybfrosset umiddelbart efter dyrets aflivning) normalt ikke give anledning til problemer med hensyn til den diagnostik, der er nødvendig for at stille diagnosen ringfod. Dette skyldes, at de undersøgelsesmetoder, der skal bringes i anvendelse for at kunne identificere tilstedeværelsen af en ringfod, ikke er særlige følsomme for de skader, ufuldstændig konservering kan bidrage til. Det Veterinære Sundhedsråd vil foreslå, at der foretages en regulær røntgenundersøgelse i to plan af det omhandlede ben, eventuelt kombineret med en computer tomografisk røntgenundersøgelse (CT-skanning). Afgørelse: Sagen blev hævet af sagsøgeren inden domsforhandlingen Skrivelse af 13. januar 2004 fra advokaterne i sagen En hest handles 2. april Hesten blev transporteret fra Jylland til Sjælland i en transport sammen med andre heste den 3. april 2003 og ankom til køber hen under aften. Ejeren oplyste i skrivelse af 30. april til sælger, at hun allerede hørte hesten hoste første gang om aftenen ved ankomst. Hesten blev første gang behandlet den 7. april, hvor hesten fik feber og havde bilateralt næseflåd. Hesten blev behandlet med antibiotika samt bronkiedilaterende midler med nogen effekt, men fik hurtigt tilbagefald og blev behandlet igen med antibiotika samt bronkodilaterende midler. Efter behandlingen fik hesten Voren, idet den hostede og havde slim i lungerne. Den 3. maj 2003 blev hesten indlagt med bilateral næseflåd, hævede lymfeknuder (lnn. Mandibularis), spontan fugtig hoste, temperatur 38, 6, respirationsfrekvens 32/min. Ved endoskopi fandtes rigelige mængder purulent næseflåd i luftposer, svælg og luftrøret. Der blev udtaget prøver til mikrobiologisk undersøgelse, der alle viste renforekomst af Streptococcus zooepidemcus. Primo juni blev hesten sendt hjem med reserveret prognose, og den 7. august blev hesten indstillet til aflivning i henhold til værn om dyr, idet hestens tilstand blev væsentlig forværret. Køber sagsøgte sælger. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Var hesten syg eller særligt disponeret for sygdom på handelstidspunktet den 2. april 2003? Svar ad 1: Det fremgår, at hesten pådrog sig en akut febril luftvejsinfektion med symptomdebut den 7. april Infektionen progredierede fra de øvre luftveje herunder luftposerne til de nedre luftveje og førte til en bronchopneumoni ( lungebetændelse). Der påvistes ved mikrobiologisk undersøgelse en bakteriel årsag i form af bakterien Streptococcus zooepidemicus. Denne bakterie er en velkendt årsag til luftvejsinfektioner hos føl, unge heste og hos heste med kompromitteret immunsystem som følge af f.eks. transport, miljøskifte etc. Streptococcus zooepidemicus kan findes i de øvre luftveje som en del af den normale bakterieflora hos raske heste. Da bakterien ikke kan invadere en intakte slimhinder, skal der være udløsende faktorer tilstede, før en infektion med klinisk sygdom til følge kan finde sted. Inkubationstiden for patogene streptococcer såvel humant som veterinært regnes for at være kort, fra 2 dage til max. 12 dage. 14

15 Lægges disse forhold til grund, finder Rådet, at hesten ligeså vel kan være blevet inficeret og blevet klinisk syg efter handelstidspunktet, som følge af f.eks. transport og/eller miljøskifte. Ud fra de foreliggende sagsakter, finder Rådet intet, som peger på, at hesten har været særlig disponeret for sygdom på handelstidspunktet. Spørgsmål 2: Var hesten med overvejende sandsynlighed smittet med en sygdom på handelstidspunktet? Svar ad 2: Se svar ad 1. Spørgsmål 3: Med hvilken sygdom? Svar ad 3: Se svar ad 1. Spørgsmål 4: Har Rådet yderligere udtalelser eller bemærkninger til sagen? Svar ad 4: Rådet skal anføre, at kronisk obstruktiv lungelidelse/astmatisk bronkitis eller tilbagevendende luftvejssyndrom kan ses debutere og/eller optræde som komplikation til alvorlige luftvejsinfektioner af såvel bakteriel som viral karakter. Afgørelse: Sagen blev hævet af køberen. Der blev lagt vægt på udtalelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd Skrivelse af 20. januar 2004 fra retten i Aabenraa En pony blev handlet og godkendt af købers dyrlæge uden at hesten blev røntgenfotograferet. Hesten blev efter ejerskiftet halt, og det blev konstateret, at hesten led af spat, og lidelsen blev røntgenologisk tilbagedateret til før handlens indgåelse. Kort før retssagen blev hesten forfangen og aflivet i henhold til værn om dyr. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Hvad er årsagen til hestens akutte forfangenhed? Svar ad 1: Rådet kan ikke med nogen grad af sandsynlighed besvare spørgsmål på det foreliggende grundlag. 15

16 Spørgsmål 2: Dersom årsagen ikke kan angives entydigt, bedes i stedet oplyst, hvilke årsager der kan være til den akutte forfangenhed, samt sandsynlighedsgraden for den enkelte årsags forbindelse til den akutte forfangenhed? Svar ad 2: Rådet skal henvise til eksisterende faglitteratur om forfangenhed hos hest. Se endvidere svar ad 1. Spørgsmål 3: Kunne hestens akutte forfangenhed være undgået? Svaret bedes begrundet. Og ved et bekræftende svar bedes tillige oplyst, hvorledes den akutte forfangenhed kunne være undgået. Svar ad 3: Rådet kan ikke med nogen grad af sandsynlighed besvare spørgsmål på det foreliggende grundlag. Afgørelse: Sagsøgte sælger blev frifundet. Sagsøger skulle betale kr. i sagsomkostninger til sagsøgte Skrivelse af 25. marts 2004 fra advokaterne i sagen A købte 14. december 2002 en hest af B. I forbindelse med handlens indgåelse blev der af dyrlæge D1 foretaget sædvanlig handelsundersøgelse. Kort tid efter handlens indgåelse blev der af A konstateret at hesten havde problemer med stivhed i halsen. Hesten blev herefter undersøgt af to dyrlæger D2 og D3 der konstaterede at hesten led af slingerhed, cervikal vertebral malformation og cervikal vertebral instabilitet. Køber A ønskede herefter at hæve handlen, hvilket sælger B ikke ville på de givne konditioner. Herefter blev der udarbejdet syns- og skønstema hvorefter hesten blev undersøgt af den udpegede synsmand dyrlæge D4. Ved sin undersøgelse beskrevet i attest dateret 22. december 2003 konfirmerer synsmanden, dyrlæge D4, at hesten lider af slingerhed undertiden også kaldet wobbler. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse om cervikal vertebral malformation i almindelighed optræder helt akut, således at en dyrlæge ved klinisk undersøgelse godt kan undlade at opdage den pågældende sygdom? Svar ad 1: Symptomerne på wobbler, cervikal vertebral malformation og cervikal vertebral stenose debuterer ofte akut. Før hesten viser symptomer vil det ikke være muligt ved en normal handels/forsikringsundersøgelse for en dyrlæge at diagnosticere tilstanden. 16

17 Spørgsmål 2: Det Veterinære Sundhedsråd bedes gennemgå bilag 1, redegørelse for handelsundersøgelsen af hesten, og meddele, om dyrlægen ved den pågældende handelsundersøgelse har gjort noget dyrlægefagligt ukorrekt, eller om undersøgelsen synes at være i overensstemmelse med det, der er gældende for dyrlæger ved handelsundersøgelser af heste? Svar ad 2: Det Veterinære Sundhedsråd finder ved gennemgang af bilag 1 ikke at den pågældende dyrlæge ved handelsundersøgelsen har gjort noget dyrlægefagligt ukorrekt, men at undersøgelsen synes at være i overensstemmelse med det, der er gældende for dyrlæger ved handelsundersøgelser af heste. Spørgsmål 3: Giver den af syn- og skønsmand dyrlæge D4 udarbejdede skønserklæring anledning til at ændre Det Veterinære Sundhedsråd vurdering af D1 s undersøgelse af hesten? Svar ad 3: Nej, jf. svar ad 1. Spørgsmål 4: Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger? Svar ad 4: Nej. Afgørelse: Sagen blev afsluttet med forlig Skrivelse af 16. juni 2004 fra retten i Rønne Efter at have studeret en annonce på Internettet og set en video af hesten under rytter, bestemte A sig for at købe en hest af B. Hesten blev herefter afhentet af hestetransport og transporteret fra Jylland til Bornholm, hvortil den ankom den 2. juni tidlig om morgenen. Dyrlæge blev tilkaldt samme dag kl. 18 på grund af akut opstået sygdom, hvor hesten havde feber og anstrengt respiration. Hesten blev behandlet og behandlingen blev gentaget dagen efter, hvor den var i tydelig bedring. Den 14. juni fik hesten tilbagefald og blev behandlet; og igen den 23. juni havde hesten det dårligt med feber og smerteytringer. Hesten blev nu behandlet intensivt, og der blev udført blod og gødningsundersøgelser, der viste, at hesten har let anæmi (blodmangel), og der fandtes mange strongylide æg i afføringen. Derefter blev iværksat ormekur, og ved en kontrol 14 dage senere var der ingen tegn på æg. Det lykkedes dog ikke at helbrede hesten, hvorfor den blev aflivet. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Det bedes oplyst om hesten ved hestetransportørens afhentning af hesten må antages at have været rask og symptomfri? 17

18 Svar ad 1: Vurderet ud fra videoklip af hesten, vil Det Veterinære Sundhedsråd antage, at hesten har været symptomfri ved hestetransportørens afhentning af hesten. Hvorvidt hesten har været fuldstændigt rask forud for transporten, kan Rådet ikke afgøre på det foreliggende grundlag. Spørgsmål 2: Er det sandsynligt/kan det konstateres, at hesten ved afhentning hos sagsøgte den 1. juni 2003 havde to diagnoser, lungebetændelse og blodorm? Svar af 2: Nej. Rådet finder i øvrigt anledning til at bemærke, at det ikke af sagsakterne fremgår, at hesten led af eller havde blodorm (strongulus vulgaris). En gødningsundersøgelse har vist forekomst af strongylide æg, men der foreligger ikke en artsspecifikation. Spørgsmål 3: Hvis det kan konstateres, at hesten havde en eller to af disse diagnoser bedes det oplyst, hvornår disse lidelser/denne lidelse er opstået: Er den opstået før eller efter hesten den 1. juni 2003 blev afhentet? Svar ad 3: Det fremgår af dyrlægeerklæring, bilag 2, fra Dyreklinik DK1, at hesten cirka tolv timer efter ankomst til Bornholm den 2. juni havde anstrengt respiration og feber. På den baggrund vurderer Rådet, at lidelsen er opstået efter at hesten den 1. juni 2003 blev afhentet. Spørgsmål 4: Det bedes oplyst, om det er sandsynligt, at en eller to af disse lidelser var årsag til, at hesten blev så syg, at den måtte aflives? Svar ad 4: Det fremgår af dyrlægeerklæring, bilag 2, fra Dyreklinik DK1, at hesten fik tilbagefald den 14. juni og igen den 23. juni 2003, og at symptombilledet forandredes, idet der ikke længere var bilyd på lungerne. Men hesten virkede mere træt, med smerter, ledhævelse, sår, smerter fra ovarierne (æggestokkene) og forstoppelse. På denne baggrund finder Rådet det ikke dokumenteret med nogen grad af sandsynlighed, at hestens respirationsproblemer er årsag til, at hesten senere blev så syg, at den måtte aflives. Spørgsmål 5: Hvis det lægges til grund/hvis det er sandsynligt, at hesten allerede ved afhentning den 1. juni 2003 havde en eller to af de førnævnte lidelser, bedes det oplyst, om man ved normal omgang med hesten/normal pasning af hesten, kunne have konstateret, at den led af en eller begge af de førnævnte lidelser? Svar ad 5: Se svar ad spørgsmål 2 og 3 vedrørende blodorm. Rådet finder, at man ved normal omgang/normal pasning af hesten ville have observeret lungeproblemer som beskrevet i dyrlægeerklæring, bilag 2, fra Dyreklinik DK1. 18

19 Spørgsmål 6: Kan de i sagens bilag 2 af den 2. juni 2003 beskrevne symptomer opstå som følge af en anstrengende transport (det bedes oplyst, hvad der forstås ved anstrengende transport, herunder om den skriftlige redegørelse, der foreligger fra hestetransportøren, kan karakteriseres som en anstrengende transport)? Svar ad 6: Ja, Rådet finder at de i sagens bilag 2 omtalte respirationsproblemer kan opstå som følge af den anstrengende transport. Rådet er opmærksom på, at en transport, der i øvrigt gennemføres i henhold til gældende regler, alligevel for dyret kan virke anstrengende (stressende) og derigennem være medvirkende til udvikling af symptomer. Hvorvidt en transport opleves som stressende, varierer betydeligt mellem individer, og beror ikke alene på fysiske forhold som temperatur, luftfugtighed, luftskifte, ventilation, dyretæthed, transporttid og lignende, men også i stor udstrækning på i hvor høj grad dyret er tilvænnet transport. Således er mange heste i dag tilvænnet et liv med hyppige og længere transporter. Den redegørelse der foreligger fra hestetransportøren, bilag 3, tyder ikke på, at transporten har været særligt anstrengende. Spørgsmål 7: Kan Det Veterinære Sundhedsråd sammenkæde hestens tilstand ved levering den 1. juni 2003 med tilstanden i forbindelse med hestens aflivning og de af dyrlæge D1 s stillede diagnoser? Svar ad 7: Nej. Det Veterinære Sundhedsråd kan ikke med nogen grad af sandsynlighed sammenkæde hestens tilstand ved leveringen den 1. juni 2003 med tilstande i forbindelse med hestens aflivning. Supplerende skrivelse af 4. januar 2005 fra retten i Rønne Rådet fik supplerende spørgsmål vedrørende betydningen af ormeæg som belastende faktor i forbindelse med hestens sygdom i sagen. Rådet udtalte: Tillægsspørgsmål 1: 25 dage efter hestens ankomst blev der konstateret en udskillelse Strongylider, 7900 EPG. Det bedes oplyst, om hesten ved hestetransportørens afhentning af hesten må antages at have haft Strongylider? Svar ad tillægsspørgsmål 1: Ja, det kan med meget stor sikkerhed fastslås, at hesten havde strongylider, da den blev afhentet af hestetransportøren. Det Veterinære Sundhedsråd finder dog anledning til at gøre opmærksom på, at alle heste har Strongylider og at man ved æg undersøgelser normalt kan forvente at finde mellem 1 til 3000 æg per gram fæces (EPG). Fund af 7900 EPG, som der i det konkrete tilfælde blev fundet på hesten, er et meget stort tal, dog ikke usædvanligt, specielt ikke for årstiden. 19

20 Tillægsspørgsmål 2: Hvis hesten ved afhentning havde Strongylider, bedes der oplyst, om det er sandsynligt, om denne lidelse kan være årsag til eller medvirkende årsag til, at hesten blev så syg, at den måtte aflives? Svar ad tillægsspørgsmål 2: Det Veterinære Sundhedsråd finder det ikke sandsynligt at tilstedeværelsen af Strongylider har været årsag til, at hesten blev så syg, at den måtte aflives. Det Veterinære Sundhedsråd kan ikke med nogen grad af sandsynlighed udtale sig om hvorvidt tilstedeværelsen af Strongylider ved afhentningen kan have været medvirkende årsag til at hesten blev så syg at den måtte aflives: En obduktion af hestens mavetarmkanal inklusive krøs ville kunne kvalificerer hvorvidt og eventuelt i hvilken grad Strongylider kan have været medvirkende. Afgørelse: Sagen blev hævet af sagsøger Skrivelse af 9. juni 2004 fra retten i Silkeborg A ønskede at købe en dressur pony til sin datter. Han rejste med berider/hestehandler B til Holland for at se på flere egnede emner, herunder sagens genstand, ponyen. A fik forevist en video af denne pony, der forekom som et oplagt emne. Tilbage i Danmark meddelte A til B, at man var interesseret i at købe ponyen forudsat at den kunne godkendes uden anmærkninger (klinisk og røntgenologisk), og at sagsøgers datter kunne magte ponyen. Ultimo september 2002 blev A kontaktet af B, der oplyste, at ponyen netop havde undergået en klinisk undersøgelse i Holland, og at den havde gennemgået bøjeprøven uden anmærkninger, men at der tilsyneladende havde været lette røntgenforandringer at se på røntgenbillederne. Undersøgelserne var blevet gennemført af en hollandsk dyrlæge. Berider/ hestehandler B foreslog A at lade en dansk dyrlæge se på billederne for at få en second opinion. Dette indvilligede A i, da man fortsat var interesseret i ponyen. Billederne blev herefter sendt til Danmark, hvor dyrlæge D1, som var i familie med berider/hestehandler B, vurderede, at de fund der blev observeret på røntgenbillederne var af en sådan karakter, at ponyen kunne godkendes uden forbehold, hvis den fandtes klinisk ren. På denne baggrund tog A til Holland for at prøve ponyen og betinge, at en eventuel handel kun kunne gennemføres, hvis ponyen kunne handelsgodkendes af en dansk dyrlæge. Handlen blev herefter indgået og ponyen leveret 11. oktober Dyrlæge D1 gennemførte herefter den 12. oktober 2002 en klinisk handelsundersøgelse, hvor han godkendte ponyen. Ponyen skulle have været ledsaget af den rapport, som den hollandske dyrlæge havde udarbejdet i forbindelse med sine undersøgelser der. Denne fremkom ikke og A følte sig utryg ved situationen og kontaktede derfor dyrlæge D2 for at drøfte situationen med ham. Dyrlæge D2 foreslog at gennemføre en ny undersøgelse af ponyen. Herefter blev ponyen den 15. november 2002 undersøgt af dyrlæge D2, der fandt røntgenforandringer i begge forbens kodeled og ved halthedsundersøgelse fandt, at hesten var halt samt registrerede nedsat sammenbøjelighed i begge forbens koder og positiv bøjeprøve på begge forben. I løbet af vinteren 2002/2003 begyndte der at opstå problemer med ponyen som på ny blev undersøgt af dyrlæge D2 henholdsvis 27. december 2002 hvor hesten var halt på højre forben og med reaktion på bøjeprøver og mønstring som tidligere. Den 15. april 2003 blev der foretaget kodeledsblokade, som var delvis positiv, idet bøjeprøvereaktionen forsvandt. Der blev iværksat behandling. Men på trods af dette var ponyen uanvendelig til rideformål. A sagsøgte dyrlæge D1. 20

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2002

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2002 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2002 So med grad 4 skuldersår på slagtegangen. Skuldersår grad 3, læsion som indrager subkutis med voldsom granulationsvævsdannelse. I såret ses massiv granulationsvævsdannelse.

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Ansvarshavende for redaktionen: Lissi Vestergaard Karlsen Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 2003 1. udgave, 1. oplag, december 2005

Læs mere

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk!

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Indlæg om handelsundersøgelse(klinisk og røntgenologisk) problemstillinger omkring handel. v/jon Vedding Nielsen, Fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste, Ansager

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2007

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 145 Offentligt Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Revideret september 2014

Revideret september 2014 Revideret september 2014 Sektion vedr. Heste Den Danske Dyrlægeforening Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Tlf. 3871 0888, mail ddd@ddd.dk Syn og skøn - vejledning Syn- og skønsmanden (i det følgende

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

»Man vinder ikke over en dyrlæge«

»Man vinder ikke over en dyrlæge« »Man vinder ikke over en dyrlæge«af SHAILA ANN SIGSGAARD Susanne Larsen sagsøgte dyrlægen i en sag om dyrlægeansvarssag, hvor retten begærede Det Veterinære Sundhedsråd om sagkyndig veterinær ekspertise.

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012 Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd Kolofon Det Veterinære Sundhedsråd Årsberetning 2012 Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

(Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014)

(Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014) Etisk kodeks (Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014) ANNONCERING Det anses som værende god etik at annoncere med medlemskab af DDD DDDs godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer Artikel bragt i Tölt, december 2013 Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer af Pernille Skinnerup, advokat Baggrund I forbindelse med mit arbejde som advokat med hestejura

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd Kolofon Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere