Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004"

Transkript

1 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004 Ansvarshavende for redaktionen: Gitte Madsen og Lissi V. Karlsen

2 Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året udgave, 1. oplag, december 2006 Copyright: Det Veterinære Sundhedsråd Udgiver: Fødevarestyrelsen på vegne af Det Veterinære Sundhedsråd Elektronisk ISBN-13: Elektronisk ISBN-10: Denne årsberetning findes kun i elektronisk form. Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Hjemmeside: Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Styrelsen står for administration og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Kontrollen med fødevarer og tilsyn med veterinære forhold varetages af 3 fødevareregioner fordelt over hele landet, mens regeldannelse og koordination af kontrollen foregår i Mørkhøj ved København. Fødevarestyrelsen har ca årsværk i regionerne og ca. 350 årsværk i Mørkhøj. Det Veterinære Sundhedsråd Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Hjemmeside: Det Veterinære Sundhedsråd: Det Veterinære Sundhedsråd er oprettet ved kongelig resolution af 8. juni 1851 og er et uafhængigt og uvildigt organ, som afgiver veterinærfaglige udtalelser i enkeltsager på begæring og om generelle forhold enten på begæring eller af egen drift. Rådets opgaver og beføjelser er fastlagt i lov om dyrlægegerning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af den 9. juni Det Veterinære Sundhedsråd består af 5 medlemmer. Rådet nedsættes af ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender. Ministeren skal ved sammensætningen af Rådet så vidt muligt sikre, at der blandt Rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der er af særlig betydning for løsning af de opgaver, der er henlagt til Rådet. Ministeren udpeger blandt Rådets medlemmer en formand og en næstformand. Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser i sager, der forelægges Rådet af ministeren. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke myndigheder der over for Rådet kan fremsætte begæring om en udtalelse fra Rådet, og i hvilke sager dette kan ske. Rådet skal på begæring af de før nævnte myndigheder inden for disses ressort afgive udtalelser om særlige spørgsmål af principiel karakter vedrørende forhold af veterinær betydning. Endvidere afgiver Det Veterinære Sundhedsråd udtalelser om veterinærfaglige spørgsmål fra parter i borgerlige sager, hvorunder sådanne spørgsmål opstår. Rådet udarbejder en årsberetning, hvor hovedparten af de sager som er forelagt Rådet fremgår. 2

3 Indhold 1 Det Veterinære Sundhedsråd Rådets virksomhed Sager i Rådet Kvalitetssikring af arbejdet i veterinærklinisk praksis Afgørelser i tidligere refererede sager Handelssager Handelssager vedrørende heste Handelssager vedrørende hunde og katte Handelssager vedrørende andre dyr Ansvarssager Ansvarssager vedrørende heste Ansvarssager vedrørende kvæg Dyreværnssager Dyreværnssager vedrørende heste Dyreværnssager vedrørende kvæg Dyreværnssager vedrørende svin Dyreværnssager vedrørende hunde og katte Dyreværnssager vedrørende får og geder Dyreværnssager vedrørende andre dyr Dyreværnssager vedrørende blandede besætninger Sager vedrørende dyrlægers virksomhed Høringer Andre sager Rådets generelle udtalelser Register

4 1 Det Veterinære Sundhedsråd 1.1 Rådets virksomhed Det Veterinære Sundhedsråd er oprettet ved kongelig resolution af 8. juni Rådets opgaver og beføjelser er fastlagt i lov om dyrlægegerning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af den 9. juni Medlemmer: Formand: Professor, dr. med., Ove Svendsen Næstformand: Fagdyrlæge, Ph.D., Carl Kortbæk Svendsen Professor, dr. med. vet., Torben Greve (udtrådt den 1. juni 2005) Professor, dr. med. vet., Eiliv Svalastoga Veterinærdirektør, dr. med. vet., dr. med. vet. h.c., Preben Willeberg (udtrådt den 1. maj 2005) Fagdyrlæge Svend Kargo Jensen Klinikchef, Ph.D., dip. ECEIM, Susanne Nautrup Olsen (tiltrådt den 1. juni 2005) Sekretariatet: Faglig sekretær: Dyrlæge Lissi Vestergaard Karlsen Juridisk sekretær: Fuldmægtig, cand. jur., Anders de la Cour Adresse: Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg Tlf.: Præparater og andet materiale til undersøgelse sendes efter aftale med den faglige sekretær til følgende adresse: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Laboratorium for Veterinær Patologi Bülowsvej Frederiksberg C 4

5 Det Veterinære Sundhedsråd består af 5 medlemmer. Rådet nedsættes af ministeren. Ministeren skal ved sammensætningen af Rådet så vidt muligt sikre, at der blandt Rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der er af særlig betydning for løsning af de opgaver, der er henlagt til Rådet. Ministeren udpeger blandt Rådets medlemmer en formand og en næstformand. Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser i sager, der forelægges Rådet af ministeren. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke myndigheder der over for Rådet kan fremsætte begæring om en udtalelse fra Rådet, og i hvilke sager dette kan ske. Rådet skal på begæring af de før nævnte myndigheder inden for disses ressort afgive udtalelser om særlige spørgsmål af principiel karakter vedrørende forhold af veterinær betydning. Endvidere afgiver Det Veterinære Sundhedsråd udtalelser om veterinærfaglige spørgsmål fra parter i borgerlige sager, hvorunder sådanne spørgsmål opstår. Rådet kan indhente udtalelser hos særligt sagkyndige eller anmode sådanne sagkyndige om at deltage i sagens behandling eller i behandlingen af det forelagte spørgsmål, når behandlingen af en for Rådet forelagt sag eller et forelagt spørgsmål forudsætter en sagkundskab, som Rådets medlemmer ikke i tilstrækkeligt omfang er i besiddelse af. Lov om dyrlæger Bekendtgørelse om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd og Fødevarestyrelsen Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd Vejledning om bekendtgørelse om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd og Fødevarestyrelsen VEJ nr 41 af 10/06/2005 5

6 1.2 Sager i Rådet 2004 Rådet har i beretningsåret 2004 behandlet 17 handelssager, 6 ansvarssager, 181 dyreværnssager, 10 sager vedrørende dyrlægers virksomhed, 11 andre sager, 14 høringer og 5 generelle udtalelser. I alt 244 sager. Handels-, ansvars- og dyreværnssager fordeler sig efter dyreart således: HESTE KVÆG FÅR OG GEDER SVIN HUNDE OG KATTE ANDRE DYR BLANDEDE BE- SÆTNINGER HANDELSSAGER ANSVARSSAGER DYREVÆRNSSAGER IALT IALT

7 1.3 Kvalitetssikring af arbejdet i veterinærklinisk praksis Kvalitetssikring er aktiviteter, der har til formål at sikre overensstemmelse mellem eksplicitte kvalitetsmål og det faktisk opnåede kvalitetsniveau. Fundamentet i kvalitetssikring er dokumentation af, at de pågældende veterinære aktiviteter har fundet sted i overensstemmelse med nedskrevne standardprocedurer og manualer. Hvis en dokumentation af en veterinær aktivitet ikke foreligger, vil man kunne hævde, at den aldrig har fundet sted. Ved dokumentation af aktiviteten vil der kunne redegøres for, 1) hvem der gjorde det, 2) hvad der blev gjort, 3) hvordan blev det gjort, 4) hvornår blev det gjort, 5) hvor blev det gjort, 6) hvem tog beslutningerne og 7) hvem kendte til det. Det Veterinære Sundhedsråd beskrev i 2002 udfra en gennemgang af klagesager over dyrlæger, at der kunne påvises mangelfulde forhold vedrørende f. eks. 1) journalføring, 2) kommunikationen mellem dyrlæger, 3) kommunikationen med dyreejeren. Rådet præsenteres fortsat for journalmateriale, som mere har karakter af et simpelt afregningsbilag end en klinisk journal. Rådet skal derfor genindskærpe de hovedelementer, som en klinisk journal forventes at opfylde: At journalen har en sådan kvalitet, at sagen problemfrit kan overdrages til en kollega At journal udfærdiges over det materiale/dyr, som den enkelte dyrlæge har undersøgt At det af journalen fremgår, hvilke diagnoser, differentialdiagnoser, undersøgelser og behandlinger, der knytter sig til det undersøgte dyr/ materiale At journalen udformes således, at såvel patient som ejer entydigt kan identificeres At journalen angiver, hvilke instrukser der er meddelt ejer At journalen indeholder prognose for patientens helbredelse, eventuelle forslag til yderligere undersøgelser samt givne anbefalinger. For produktionsdyr skal henvises til gældende regler. Specielt i større praksis med flere dyrlæger, som kan have forskellige kompetencer, finder Rådet, at der er et ganske særligt behov for sikring af journalmaterialet samt kommunikationen såvel mellem de behandlende dyrlæger som klientellet. Herved kunne man eliminere mange diskussioner og forskellige udlægninger af et behandlingsforløb der afviger fra det optimale. Kvalitetssikring med beskrevne rutiner og dermed ensartethed i diagnostik og patientbehandling vil sikre patienterne og dermed klienterne en ensartet udrednings- og behandlingsplan, uafhængigt af hvilken dyrlæge, der i den pågældende praksis varetager opgaven. Rådet finder, at arbejdet med at 7

8 fastlægge procedurer og udarbejde proceduremanualer vil være et gunstigt tiltag på vejen mod etablering af kvalitetssikring og dermed et kvalitetsløft af arbejdet i den veterinære kliniske praksis. Det er Rådets opfattelse, af disse manualer dels vil sikre et mere ensartet udrednings- og behandlingsforløb, dels vil sikre klienten entydig information og samtidig vil sikre en nyligt ansat dyrlæge i praksis klare retningsliner for arbejdet. Også behandlingen af eventuelle klagesager mod praksis vil lettes. Hesten er stadig i lovens forstand et produktionsdyr, og det kan undre Rådet, at mange hestepraktiserende dyrlæger fortsat ikke erkender dette, men undlader at microchippe og registrere hesten, når den behandles med pharmaca, hvor loven fordrer dette, jf. bekendtgørelse nr. 304 af 16. maj 2002 om behandling af dyr af hesteslægten med visse lægemidler. Ikke blot er dette en ulovlig handling, men miskrediterer i høj grad dyrlægen, idet det i en eventuel retssag ofte vil blive fremlagt, også selvom det ikke er det centrale veterinærfaglige element. Rådet ser ofte, at manglende chipning og efterfølgende registrering giver anledning til spørgsmål om dyrlægens omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med udøvelse af sin gerning al almindelighed. Det er efter Rådets opfattelse udtryk for manglende professionalisme, som let kan undgås ved at man inkluderer dette i en standard procedure, hvor man selvfølgelig husker skriftligt at informere og selv opbevarer en kopi af ejerens forståelse af konsekvenserne, nemlig at slagteværdien for altid er tabt. Rådet finder, at også specialpraktiserende dyrlæger indenfor familie- og hobbydyrsområdet må leve op til samfundets krav og kunne dokumentere den faglige indsats, som klientellet betaler for, på en kvalificeret måde. Det Veterinære Sundhedsråd d. 30. december

9 2 Afgørelser i tidligere refererede sager Vedrørende: Erstatningskrav mod dyrlæge, som undersøgte hest ved en handelsundersøgelse uden at opdage, at hesten led af spat. Side 32 i Årsberetningen Retten fandt ikke, at sagsøgeren dokumenterede en tilstrækkelig sammenhæng mellem spatten og de lidelser, der førte til at hesten måtte aflives, og retten frifandt derved sagsøgte. Sagsøgeren tilpligtiger sagsøgtes sagsomkostninger Vedrørende: Anmodning fra Fødevaredirektoratet om en udtalelse omkring injektioner givet af dyrepassere i zoologiske haver. Side 188 i Årsberetningen Fødevaredirektoratet lagde Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse til grund og fandt, at dyr i zoologiske haver kan betragtes som en besætning, hvorfor reglerne i 7 a, stk. 4 vedrørende voksent kvæg med sundhedsrådgivningsaftaler vil kunne anvendelse Vedrørende: Hundeejer aflivede sin hund med skud fra en hjemmelavet kanon, ammunitionen var 2 kanonslag, luftbøssehagl og en våd klud. Side 139 i Årsberetningen Tiltalte blev straffet med en bøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 6 dage. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på udtalelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd Vedrørende: I en blandet besætning var der dyreværnsmæssige kritisable forhold. Side 173 i Årsberetningen Tiltalte blev ved byretten idømt fængsel i 40 dage, som blev udsat og ville bortfalde efter en prøvetid på 1 år på vilkår af, 1) at tiltalte ikke begik strafbart forhold i prøvetiden, 2) at tiltalte inden for en længstetid på 6 måneder, udførte ulønnet samfundstjeneste på 60 timer og 3) at tiltalte skulle være under kriminalforsorgens tilsyn i prøvetiden. Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr i produktionsøjemed i 5 år Vedrørende: I en blandet besætning var der flere dyreværnsmæssigt kritisable forhold. Side 233 i Årsberetningen Sagen blev henlagt på grund af tiltaltes død. 9

10 Vedrørende: Vanrøgt af svin, køer og mink. Side 225 i Årsberetningen Tiltalte straffes med fængsel i 40 dage, men straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholdte følgende betingelse: 1) Tiltalte måtte ikke begå noget strafbart i 2 år fra dommens dato. Tiltalte blev for bestandigt frakendt retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig med dyr. Tiltalte betalte kr. af sagens omkostninger Vedrørende: Dyrlæge havde lavet en forsikringsundersøgelse, der nok berettigede til hestens forsikring, men beklageligvis havde hesten to store hovledsmus der kort tid efter gav anledning til symptomer. Side 21 i Årsberetningen Dyrlægen blev frifundet i byretten Vedrørende: Klagesag om køb af hund, der blev aflivet efter dyrlægeanbefaling pga. angstadfærd. Side 41 i Årsberetningen Indklagede skulle inden 30 dage fra Forbrugerklagenævnets afgørelse betale kr. til klageren ( ) Vedrørende: Transport af kreaturer. Side 58 i Årsberetningen Sagen blev forligt i byretten, således at sagsøger hævede sagen og hver part skulle bære egne omkostninger / /VE Vedrørende: Ansvarspådragende adfærd fra dyrlæge under forløsning af en hoppe, som bevirkede at føllet og hoppen døde. Side 51 i Årsberetningen Ved byretten blev sagsøger idømt, at skulle betale sagsøgte kr. i sagsomkostninger samt de af sagsøgte afholdte udgifter på kr Vedrørende: Ejeren af en sobesætning sagsøgte et foderstoffirma på grund af levering af foder med for lavt indhold af A-vitamin. Dette skulle efter anmeldelsen have været skyld i nedsatte produktionsresultater på grund af A-vitaminmangel resulterende i en negativ indvirkning på søerne omkring faring og løbning. Side 66 i Årsberetningen Foderstoffirmaet blev frifundet, og ejeren af sobesætningen betalte sagens omkostninger Vedrørende: Forsvarskommandoen sagsøgt for uretmæssig indtrængen på et besætningsområde samt for ved deres handling at have indført smitte med svinedysenteribakterien i besætningen. Side 66 i Årsberetningen Forsvarskommandoen blev dømt i byretten, men blev frifundet i landsretten. 10

11 Vedrørende: I forbindelse med køb af en hest opstået strid, idet hesten efter handlens indgåelse udviste ataksi/slingerhed. Side 52 i Årsberetningen Sagen blev afgjort med et forlig, hvor sagsøgeren hævede sagen, og inden 14 dage skulle betale kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, samt betale syn- og skønsomkostninger og udgifterne til de vidneafgivende dyrlæger Vedrørende: To forhold for henholdsvis vinteren og med ca. 20 udegående Hereford kreaturer på en fold uden adgang til 1) tilstrækkeligt foder, 2) tørt strøet leje/tør bund, 3) læskur eller naturligt forekommende læ eller 4) konstant til drikkevand. Side 141 i Årsberetningen For første forhold blev tiltalte idømt en bøde på kr. og sagens omkostninger for overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1 og stk. 2, jf. 1, og 3. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. For andet forhold blev tiltalte idømt en bøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 8 dage. Tiltalte skulle betale sagens omkostninger, herunder ,75 kr. for fodring, tilsyn og BSEanalyse af de pågældende kreaturer Vedrørende: Kritisable forhold i et større kreaturhold på stald, hvor nogle af kreaturerne var ekstremt afmagrede, og havde fået irritation/ætsning af huden på lårene pga. manglende udmugning, samt manglende fodring, vanding og pasning af et større kreaturhold på fold. Side 151 i Årsberetningen Tiltalte blev straffet med fængsel i 10 dage. Fuldbyrdelsen af straffen blev udsat og vil bortfalde efter en prøvetid på 1 år på vilkår af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden. Tiltalte skulle betale en tillægsbøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. Tiltalte blev frakendt retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr i 3 år Vedrørende: Transport af et læs slagtedyr under dårlige forhold. Side 184 i Årsberetningen Transportøren og transportfirmaet blev frifundet. Sagens omkostninger blev betalt af statskassen. 11

12 Vedrørende: Levering af 3 slagtesvin med store navlebrok til slagteriet. Side 230 i Årsberetningen Tiltalte, leverandør blev idømt en bøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 6 dage. Tiltalte, transportør blev idømt en bøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 6 dage. De tiltalte betalte dem hver især vedrørende sagsomkostninger Vedrørende: Transport af en gris med ældre brud på venstre bagben og som var tydeligt halt. Side 248 i Årsberetningen Tiltalte blev idømt en bøde på kr. for dette forhold samt for at have transporteret en gris med brok. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. Tiltalte betalte sagens omkostninger Vedrørende: Ejeren af 22 kreaturer blev anmeldt, da kreaturerne ikke havde mulighed for at få drikkevand, og ikke havde adgang til tilstrækkeligt foder. Side 173 i Årsberetningen De to tiltalte blev hver straffet med fængsel i 10 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis de tiltalte overholdte følgende betingelse: 1) Tiltalte måtte ikke begå noget strafbart i 2 år fra dommens dato. De to tiltalte skulle hver betale en tillægsbøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. De tiltalte skulle betale de hver dem vedrørende sagsomkostninger Vedrørende: Et blandet dyrehold var udegående i januar måned uden adgang til læ samt tørt, strøet leje. Dyrene blev ikke fodret regelmæssigt, og de havde ikke adgang til drikkevand. Side 301 i Årsberetningen Sagen blev, henset til den tid der var gået siden forholdene blev begået, undtagelsesvist afgjort med en bøde på kr. til tiltalte. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 8 dage. Statskassen og tiltalte betalte hver halvdelen af sagens omkostninger. 12

13 3 Handelssager 3.1 Handelssager vedrørende heste Skrivelse af 27. november 2003 fra advokaterne i sagen A købte af B den 8. februar 2003 en hest, som blev leveret den 11. februar Den 24. februar 2003 blev hesten dyrlægeundersøgt, hvor der foruden blødning i højre bagknæ også blev fundet en eksostose omkring kronleddet. Hesten blev senere aflivet. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Det bedes oplyst, om en syns- og skønsmand med fornøden sikkerhed kan fastslå, at hesten led af begyndende ringfod, inden den blev aflivet, når man alene har et nedfrossent ben fra hesten at undersøge? Spørgsmålet bedes besvaret i lyset af, at benet, hvorpå den omhandlende ringfod menes at forekomme, ligger nedfrosset og har ligget nedfrosset siden februar Svar ad 1: Ringfod defineres som knoglenydannelse intraartikulært (lednært) eller periartikulært (omkring leddet) udgående enten fra P1 og P2 (høj ringfod) eller P2 og P3 (lav ringfod). Det vil normalt ikke være forbundet med vanskeligheder at identificere tilstanden på et nedfrosset ben (dybfrossent umiddelbart efter aflivningen). Spørgsmål 2: Såfremt spørgsmål 3 besvares bekræftende, bedes det oplyst om det er muligt for syns- og skønsmanden at foretage en tilbagedatering af lidelsen til handelstidspunktet den 8/2 2003, når undersøgelsen foretages på et nedfrosset ben? Svar ad 2: Det vil for en syns- og skønsmand være muligt at foretage en tilbagedatering af forandringerne. For at fastslå, om disse har været til stede på handelstidspunktet er det nødvendigt at kende tidspunktet for dyrets aflivning. Til brug for syns- og skønsmanden bør endvidere vedlægges røntgenbilleder optaget af Hestepraksis H1 24. februar Spørgsmål 3: Det bedes oplyst, om det medfører øget usikkerhed omkring undersøgelsesresultatet, når hesten er aflivet, og der kun kan foretages en undersøgelse af et nedfrosset ben? 13

14 Svar ad 3: Da forandringerne, som skal registreres, er makroskopiske(større) osseøse (knogler), vil det, at benet har været nedfrosset (dybfrosset umiddelbart efter dyrets aflivning) normalt ikke give anledning til problemer med hensyn til den diagnostik, der er nødvendig for at stille diagnosen ringfod. Dette skyldes, at de undersøgelsesmetoder, der skal bringes i anvendelse for at kunne identificere tilstedeværelsen af en ringfod, ikke er særlige følsomme for de skader, ufuldstændig konservering kan bidrage til. Det Veterinære Sundhedsråd vil foreslå, at der foretages en regulær røntgenundersøgelse i to plan af det omhandlede ben, eventuelt kombineret med en computer tomografisk røntgenundersøgelse (CT-skanning). Afgørelse: Sagen blev hævet af sagsøgeren inden domsforhandlingen Skrivelse af 13. januar 2004 fra advokaterne i sagen En hest handles 2. april Hesten blev transporteret fra Jylland til Sjælland i en transport sammen med andre heste den 3. april 2003 og ankom til køber hen under aften. Ejeren oplyste i skrivelse af 30. april til sælger, at hun allerede hørte hesten hoste første gang om aftenen ved ankomst. Hesten blev første gang behandlet den 7. april, hvor hesten fik feber og havde bilateralt næseflåd. Hesten blev behandlet med antibiotika samt bronkiedilaterende midler med nogen effekt, men fik hurtigt tilbagefald og blev behandlet igen med antibiotika samt bronkodilaterende midler. Efter behandlingen fik hesten Voren, idet den hostede og havde slim i lungerne. Den 3. maj 2003 blev hesten indlagt med bilateral næseflåd, hævede lymfeknuder (lnn. Mandibularis), spontan fugtig hoste, temperatur 38, 6, respirationsfrekvens 32/min. Ved endoskopi fandtes rigelige mængder purulent næseflåd i luftposer, svælg og luftrøret. Der blev udtaget prøver til mikrobiologisk undersøgelse, der alle viste renforekomst af Streptococcus zooepidemcus. Primo juni blev hesten sendt hjem med reserveret prognose, og den 7. august blev hesten indstillet til aflivning i henhold til værn om dyr, idet hestens tilstand blev væsentlig forværret. Køber sagsøgte sælger. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Var hesten syg eller særligt disponeret for sygdom på handelstidspunktet den 2. april 2003? Svar ad 1: Det fremgår, at hesten pådrog sig en akut febril luftvejsinfektion med symptomdebut den 7. april Infektionen progredierede fra de øvre luftveje herunder luftposerne til de nedre luftveje og førte til en bronchopneumoni ( lungebetændelse). Der påvistes ved mikrobiologisk undersøgelse en bakteriel årsag i form af bakterien Streptococcus zooepidemicus. Denne bakterie er en velkendt årsag til luftvejsinfektioner hos føl, unge heste og hos heste med kompromitteret immunsystem som følge af f.eks. transport, miljøskifte etc. Streptococcus zooepidemicus kan findes i de øvre luftveje som en del af den normale bakterieflora hos raske heste. Da bakterien ikke kan invadere en intakte slimhinder, skal der være udløsende faktorer tilstede, før en infektion med klinisk sygdom til følge kan finde sted. Inkubationstiden for patogene streptococcer såvel humant som veterinært regnes for at være kort, fra 2 dage til max. 12 dage. 14

15 Lægges disse forhold til grund, finder Rådet, at hesten ligeså vel kan være blevet inficeret og blevet klinisk syg efter handelstidspunktet, som følge af f.eks. transport og/eller miljøskifte. Ud fra de foreliggende sagsakter, finder Rådet intet, som peger på, at hesten har været særlig disponeret for sygdom på handelstidspunktet. Spørgsmål 2: Var hesten med overvejende sandsynlighed smittet med en sygdom på handelstidspunktet? Svar ad 2: Se svar ad 1. Spørgsmål 3: Med hvilken sygdom? Svar ad 3: Se svar ad 1. Spørgsmål 4: Har Rådet yderligere udtalelser eller bemærkninger til sagen? Svar ad 4: Rådet skal anføre, at kronisk obstruktiv lungelidelse/astmatisk bronkitis eller tilbagevendende luftvejssyndrom kan ses debutere og/eller optræde som komplikation til alvorlige luftvejsinfektioner af såvel bakteriel som viral karakter. Afgørelse: Sagen blev hævet af køberen. Der blev lagt vægt på udtalelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd Skrivelse af 20. januar 2004 fra retten i Aabenraa En pony blev handlet og godkendt af købers dyrlæge uden at hesten blev røntgenfotograferet. Hesten blev efter ejerskiftet halt, og det blev konstateret, at hesten led af spat, og lidelsen blev røntgenologisk tilbagedateret til før handlens indgåelse. Kort før retssagen blev hesten forfangen og aflivet i henhold til værn om dyr. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Hvad er årsagen til hestens akutte forfangenhed? Svar ad 1: Rådet kan ikke med nogen grad af sandsynlighed besvare spørgsmål på det foreliggende grundlag. 15

16 Spørgsmål 2: Dersom årsagen ikke kan angives entydigt, bedes i stedet oplyst, hvilke årsager der kan være til den akutte forfangenhed, samt sandsynlighedsgraden for den enkelte årsags forbindelse til den akutte forfangenhed? Svar ad 2: Rådet skal henvise til eksisterende faglitteratur om forfangenhed hos hest. Se endvidere svar ad 1. Spørgsmål 3: Kunne hestens akutte forfangenhed være undgået? Svaret bedes begrundet. Og ved et bekræftende svar bedes tillige oplyst, hvorledes den akutte forfangenhed kunne være undgået. Svar ad 3: Rådet kan ikke med nogen grad af sandsynlighed besvare spørgsmål på det foreliggende grundlag. Afgørelse: Sagsøgte sælger blev frifundet. Sagsøger skulle betale kr. i sagsomkostninger til sagsøgte Skrivelse af 25. marts 2004 fra advokaterne i sagen A købte 14. december 2002 en hest af B. I forbindelse med handlens indgåelse blev der af dyrlæge D1 foretaget sædvanlig handelsundersøgelse. Kort tid efter handlens indgåelse blev der af A konstateret at hesten havde problemer med stivhed i halsen. Hesten blev herefter undersøgt af to dyrlæger D2 og D3 der konstaterede at hesten led af slingerhed, cervikal vertebral malformation og cervikal vertebral instabilitet. Køber A ønskede herefter at hæve handlen, hvilket sælger B ikke ville på de givne konditioner. Herefter blev der udarbejdet syns- og skønstema hvorefter hesten blev undersøgt af den udpegede synsmand dyrlæge D4. Ved sin undersøgelse beskrevet i attest dateret 22. december 2003 konfirmerer synsmanden, dyrlæge D4, at hesten lider af slingerhed undertiden også kaldet wobbler. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse om cervikal vertebral malformation i almindelighed optræder helt akut, således at en dyrlæge ved klinisk undersøgelse godt kan undlade at opdage den pågældende sygdom? Svar ad 1: Symptomerne på wobbler, cervikal vertebral malformation og cervikal vertebral stenose debuterer ofte akut. Før hesten viser symptomer vil det ikke være muligt ved en normal handels/forsikringsundersøgelse for en dyrlæge at diagnosticere tilstanden. 16

17 Spørgsmål 2: Det Veterinære Sundhedsråd bedes gennemgå bilag 1, redegørelse for handelsundersøgelsen af hesten, og meddele, om dyrlægen ved den pågældende handelsundersøgelse har gjort noget dyrlægefagligt ukorrekt, eller om undersøgelsen synes at være i overensstemmelse med det, der er gældende for dyrlæger ved handelsundersøgelser af heste? Svar ad 2: Det Veterinære Sundhedsråd finder ved gennemgang af bilag 1 ikke at den pågældende dyrlæge ved handelsundersøgelsen har gjort noget dyrlægefagligt ukorrekt, men at undersøgelsen synes at være i overensstemmelse med det, der er gældende for dyrlæger ved handelsundersøgelser af heste. Spørgsmål 3: Giver den af syn- og skønsmand dyrlæge D4 udarbejdede skønserklæring anledning til at ændre Det Veterinære Sundhedsråd vurdering af D1 s undersøgelse af hesten? Svar ad 3: Nej, jf. svar ad 1. Spørgsmål 4: Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger? Svar ad 4: Nej. Afgørelse: Sagen blev afsluttet med forlig Skrivelse af 16. juni 2004 fra retten i Rønne Efter at have studeret en annonce på Internettet og set en video af hesten under rytter, bestemte A sig for at købe en hest af B. Hesten blev herefter afhentet af hestetransport og transporteret fra Jylland til Bornholm, hvortil den ankom den 2. juni tidlig om morgenen. Dyrlæge blev tilkaldt samme dag kl. 18 på grund af akut opstået sygdom, hvor hesten havde feber og anstrengt respiration. Hesten blev behandlet og behandlingen blev gentaget dagen efter, hvor den var i tydelig bedring. Den 14. juni fik hesten tilbagefald og blev behandlet; og igen den 23. juni havde hesten det dårligt med feber og smerteytringer. Hesten blev nu behandlet intensivt, og der blev udført blod og gødningsundersøgelser, der viste, at hesten har let anæmi (blodmangel), og der fandtes mange strongylide æg i afføringen. Derefter blev iværksat ormekur, og ved en kontrol 14 dage senere var der ingen tegn på æg. Det lykkedes dog ikke at helbrede hesten, hvorfor den blev aflivet. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Det bedes oplyst om hesten ved hestetransportørens afhentning af hesten må antages at have været rask og symptomfri? 17

18 Svar ad 1: Vurderet ud fra videoklip af hesten, vil Det Veterinære Sundhedsråd antage, at hesten har været symptomfri ved hestetransportørens afhentning af hesten. Hvorvidt hesten har været fuldstændigt rask forud for transporten, kan Rådet ikke afgøre på det foreliggende grundlag. Spørgsmål 2: Er det sandsynligt/kan det konstateres, at hesten ved afhentning hos sagsøgte den 1. juni 2003 havde to diagnoser, lungebetændelse og blodorm? Svar af 2: Nej. Rådet finder i øvrigt anledning til at bemærke, at det ikke af sagsakterne fremgår, at hesten led af eller havde blodorm (strongulus vulgaris). En gødningsundersøgelse har vist forekomst af strongylide æg, men der foreligger ikke en artsspecifikation. Spørgsmål 3: Hvis det kan konstateres, at hesten havde en eller to af disse diagnoser bedes det oplyst, hvornår disse lidelser/denne lidelse er opstået: Er den opstået før eller efter hesten den 1. juni 2003 blev afhentet? Svar ad 3: Det fremgår af dyrlægeerklæring, bilag 2, fra Dyreklinik DK1, at hesten cirka tolv timer efter ankomst til Bornholm den 2. juni havde anstrengt respiration og feber. På den baggrund vurderer Rådet, at lidelsen er opstået efter at hesten den 1. juni 2003 blev afhentet. Spørgsmål 4: Det bedes oplyst, om det er sandsynligt, at en eller to af disse lidelser var årsag til, at hesten blev så syg, at den måtte aflives? Svar ad 4: Det fremgår af dyrlægeerklæring, bilag 2, fra Dyreklinik DK1, at hesten fik tilbagefald den 14. juni og igen den 23. juni 2003, og at symptombilledet forandredes, idet der ikke længere var bilyd på lungerne. Men hesten virkede mere træt, med smerter, ledhævelse, sår, smerter fra ovarierne (æggestokkene) og forstoppelse. På denne baggrund finder Rådet det ikke dokumenteret med nogen grad af sandsynlighed, at hestens respirationsproblemer er årsag til, at hesten senere blev så syg, at den måtte aflives. Spørgsmål 5: Hvis det lægges til grund/hvis det er sandsynligt, at hesten allerede ved afhentning den 1. juni 2003 havde en eller to af de førnævnte lidelser, bedes det oplyst, om man ved normal omgang med hesten/normal pasning af hesten, kunne have konstateret, at den led af en eller begge af de førnævnte lidelser? Svar ad 5: Se svar ad spørgsmål 2 og 3 vedrørende blodorm. Rådet finder, at man ved normal omgang/normal pasning af hesten ville have observeret lungeproblemer som beskrevet i dyrlægeerklæring, bilag 2, fra Dyreklinik DK1. 18

19 Spørgsmål 6: Kan de i sagens bilag 2 af den 2. juni 2003 beskrevne symptomer opstå som følge af en anstrengende transport (det bedes oplyst, hvad der forstås ved anstrengende transport, herunder om den skriftlige redegørelse, der foreligger fra hestetransportøren, kan karakteriseres som en anstrengende transport)? Svar ad 6: Ja, Rådet finder at de i sagens bilag 2 omtalte respirationsproblemer kan opstå som følge af den anstrengende transport. Rådet er opmærksom på, at en transport, der i øvrigt gennemføres i henhold til gældende regler, alligevel for dyret kan virke anstrengende (stressende) og derigennem være medvirkende til udvikling af symptomer. Hvorvidt en transport opleves som stressende, varierer betydeligt mellem individer, og beror ikke alene på fysiske forhold som temperatur, luftfugtighed, luftskifte, ventilation, dyretæthed, transporttid og lignende, men også i stor udstrækning på i hvor høj grad dyret er tilvænnet transport. Således er mange heste i dag tilvænnet et liv med hyppige og længere transporter. Den redegørelse der foreligger fra hestetransportøren, bilag 3, tyder ikke på, at transporten har været særligt anstrengende. Spørgsmål 7: Kan Det Veterinære Sundhedsråd sammenkæde hestens tilstand ved levering den 1. juni 2003 med tilstanden i forbindelse med hestens aflivning og de af dyrlæge D1 s stillede diagnoser? Svar ad 7: Nej. Det Veterinære Sundhedsråd kan ikke med nogen grad af sandsynlighed sammenkæde hestens tilstand ved leveringen den 1. juni 2003 med tilstande i forbindelse med hestens aflivning. Supplerende skrivelse af 4. januar 2005 fra retten i Rønne Rådet fik supplerende spørgsmål vedrørende betydningen af ormeæg som belastende faktor i forbindelse med hestens sygdom i sagen. Rådet udtalte: Tillægsspørgsmål 1: 25 dage efter hestens ankomst blev der konstateret en udskillelse Strongylider, 7900 EPG. Det bedes oplyst, om hesten ved hestetransportørens afhentning af hesten må antages at have haft Strongylider? Svar ad tillægsspørgsmål 1: Ja, det kan med meget stor sikkerhed fastslås, at hesten havde strongylider, da den blev afhentet af hestetransportøren. Det Veterinære Sundhedsråd finder dog anledning til at gøre opmærksom på, at alle heste har Strongylider og at man ved æg undersøgelser normalt kan forvente at finde mellem 1 til 3000 æg per gram fæces (EPG). Fund af 7900 EPG, som der i det konkrete tilfælde blev fundet på hesten, er et meget stort tal, dog ikke usædvanligt, specielt ikke for årstiden. 19

20 Tillægsspørgsmål 2: Hvis hesten ved afhentning havde Strongylider, bedes der oplyst, om det er sandsynligt, om denne lidelse kan være årsag til eller medvirkende årsag til, at hesten blev så syg, at den måtte aflives? Svar ad tillægsspørgsmål 2: Det Veterinære Sundhedsråd finder det ikke sandsynligt at tilstedeværelsen af Strongylider har været årsag til, at hesten blev så syg, at den måtte aflives. Det Veterinære Sundhedsråd kan ikke med nogen grad af sandsynlighed udtale sig om hvorvidt tilstedeværelsen af Strongylider ved afhentningen kan have været medvirkende årsag til at hesten blev så syg at den måtte aflives: En obduktion af hestens mavetarmkanal inklusive krøs ville kunne kvalificerer hvorvidt og eventuelt i hvilken grad Strongylider kan have været medvirkende. Afgørelse: Sagen blev hævet af sagsøger Skrivelse af 9. juni 2004 fra retten i Silkeborg A ønskede at købe en dressur pony til sin datter. Han rejste med berider/hestehandler B til Holland for at se på flere egnede emner, herunder sagens genstand, ponyen. A fik forevist en video af denne pony, der forekom som et oplagt emne. Tilbage i Danmark meddelte A til B, at man var interesseret i at købe ponyen forudsat at den kunne godkendes uden anmærkninger (klinisk og røntgenologisk), og at sagsøgers datter kunne magte ponyen. Ultimo september 2002 blev A kontaktet af B, der oplyste, at ponyen netop havde undergået en klinisk undersøgelse i Holland, og at den havde gennemgået bøjeprøven uden anmærkninger, men at der tilsyneladende havde været lette røntgenforandringer at se på røntgenbillederne. Undersøgelserne var blevet gennemført af en hollandsk dyrlæge. Berider/ hestehandler B foreslog A at lade en dansk dyrlæge se på billederne for at få en second opinion. Dette indvilligede A i, da man fortsat var interesseret i ponyen. Billederne blev herefter sendt til Danmark, hvor dyrlæge D1, som var i familie med berider/hestehandler B, vurderede, at de fund der blev observeret på røntgenbillederne var af en sådan karakter, at ponyen kunne godkendes uden forbehold, hvis den fandtes klinisk ren. På denne baggrund tog A til Holland for at prøve ponyen og betinge, at en eventuel handel kun kunne gennemføres, hvis ponyen kunne handelsgodkendes af en dansk dyrlæge. Handlen blev herefter indgået og ponyen leveret 11. oktober Dyrlæge D1 gennemførte herefter den 12. oktober 2002 en klinisk handelsundersøgelse, hvor han godkendte ponyen. Ponyen skulle have været ledsaget af den rapport, som den hollandske dyrlæge havde udarbejdet i forbindelse med sine undersøgelser der. Denne fremkom ikke og A følte sig utryg ved situationen og kontaktede derfor dyrlæge D2 for at drøfte situationen med ham. Dyrlæge D2 foreslog at gennemføre en ny undersøgelse af ponyen. Herefter blev ponyen den 15. november 2002 undersøgt af dyrlæge D2, der fandt røntgenforandringer i begge forbens kodeled og ved halthedsundersøgelse fandt, at hesten var halt samt registrerede nedsat sammenbøjelighed i begge forbens koder og positiv bøjeprøve på begge forben. I løbet af vinteren 2002/2003 begyndte der at opstå problemer med ponyen som på ny blev undersøgt af dyrlæge D2 henholdsvis 27. december 2002 hvor hesten var halt på højre forben og med reaktion på bøjeprøver og mønstring som tidligere. Den 15. april 2003 blev der foretaget kodeledsblokade, som var delvis positiv, idet bøjeprøvereaktionen forsvandt. Der blev iværksat behandling. Men på trods af dette var ponyen uanvendelig til rideformål. A sagsøgte dyrlæge D1. 20

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2002

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2002 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2002 So med grad 4 skuldersår på slagtegangen. Skuldersår grad 3, læsion som indrager subkutis med voldsom granulationsvævsdannelse. I såret ses massiv granulationsvævsdannelse.

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Ansvarshavende for redaktionen: Lissi Vestergaard Karlsen Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 2003 1. udgave, 1. oplag, december 2005

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

ÅRSBERETNING FRA DET VETERINÆRE SUNDHEDSRÅD FOR ÅRENE 1999-2000

ÅRSBERETNING FRA DET VETERINÆRE SUNDHEDSRÅD FOR ÅRENE 1999-2000 ÅRSBERETNING FRA DET VETERINÆRE SUNDHEDSRÅD FOR ÅRENE 1999-2000 REDAKTION VED: OVE SVENDSEN MICHAEL HESSELHOLT CARL KORTBÆK SVENDSEN LISSI VESTERGAARD KARLSEN KARIN ANDERSEN KØBENHAVN 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning for 2005

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning for 2005 Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning for 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning for 2005 Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk!

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Indlæg om handelsundersøgelse(klinisk og røntgenologisk) problemstillinger omkring handel. v/jon Vedding Nielsen, Fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste, Ansager

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2007

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 145 Offentligt Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd

Læs mere

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i ansvarssager vedrørende hest.

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i ansvarssager vedrørende hest. Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i ansvarssager vedrørende hest. Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen

Læs mere

27. Februar 2006. Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser

27. Februar 2006. Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser 27. Februar 2006 Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser 2003-20-053-00063 Skrivelse af 4. december 2003 fra politimesteren i Hjørring. Ved det levende syn fandtes en so at have sår på begge skuldre med

Læs mere

Revideret september 2014

Revideret september 2014 Revideret september 2014 Sektion vedr. Heste Den Danske Dyrlægeforening Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Tlf. 3871 0888, mail ddd@ddd.dk Syn og skøn - vejledning Syn- og skønsmanden (i det følgende

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister

Læs mere

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Indlæg Videncenter for Dyrevelfærds konference 21 nov. 2012 i København v/ Stig Jessen Dyrlæge 1991 1991-2003 2003-2006 2006 2009 2009- Stig Jessen

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 2001

Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 2001 Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 2001 Forvoksede hove hos en hest Indgroede hjørnetænder hos orne Forvoksede klove hos et får Forvokset horn hos vædder Redaktion: Ansvarshavende: Lissi

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2013

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2013 Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2013 I 2015 har Rådet besøgt dele af fjerkræproduktionen herunder økologisk æglægningsproduktion, hvorfra billedet stammer. Miljø- og Fødevareministeriet Det Veterinære

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer Artikel bragt i Tölt, december 2013 Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer af Pernille Skinnerup, advokat Baggrund I forbindelse med mit arbejde som advokat med hestejura

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym *

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym * 14. oktober 2009 Til Politiet Lokalstationen Viborg Rødevej 1 8800 Viborg Anne C. Abildgaard På vegne af Hesteinternatet af 1999 Rørbækvej 7-7323 Give www.hesteinternatet.dk Tlf.: 22 17 32 75 Anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Muligheder og begrænsninger ved handelsundersøgelsen

Muligheder og begrænsninger ved handelsundersøgelsen Muligheder og begrænsninger ved handelsundersøgelsen Åbent hus Ansager 2010 v/dyrlæge Jon Vedding Nielsen, fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste Jon Vedding Nielsen 34 år Tidligere militaryrytter international

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet.

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet. Friis Lara E. Friis Mikkelsen El - Vej 13, Seest DK 6000 Kolding Tlf. (45) 75528303 email: efriism@stofanet.dk ALBUELEDSDYSPLASI DEFINITION. Den danske betegnelse albueledsdysplasi, der gennem de seneste

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012 Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd Kolofon Det Veterinære Sundhedsråd Årsberetning 2012 Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Pressemeddelelse den 3. august 2012. Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland

Pressemeddelelse den 3. august 2012. Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland Pressemeddelelse den 3. august 2012 Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland Der står 5 afmagrede heste hos en hesteejer i Farsø. Hesteejeren er blevet politianmeldt i sidste uge, og Preben Møller fra Aars politi

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved

Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved travheste v/dyrlæge Jon Vedding Nielsen Lidt om forelæseren: 32 år, dyrlæge siden 2001 Oprindelig fra Nordjylland, nordvest for Aalborg Rideheste - Military,

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende blandede besætninger

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende blandede besætninger Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende blandede besætninger Januar : Ingen indkomne afgørelser i januar 2012. Februar: 2011-20-057-00012 Skrivelse af d. 21. oktober

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

K Ø B E K O N T R A K T

K Ø B E K O N T R A K T Hestegalleri.dk K Ø B E K O N T R A K T Sælger Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende) Adresse: Postnr./by: Telefonnr. E-mail: (i det følgende omtalt som sælger) og køber Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

»Man vinder ikke over en dyrlæge«

»Man vinder ikke over en dyrlæge« »Man vinder ikke over en dyrlæge«af SHAILA ANN SIGSGAARD Susanne Larsen sagsøgte dyrlægen i en sag om dyrlægeansvarssag, hvor retten begærede Det Veterinære Sundhedsråd om sagkyndig veterinær ekspertise.

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Klage- og erstatningssystemet (2014) Denne artikel belyser de væsentligste forskelle mellem klage- og erstatningssystemet i sundhedsvæsenet. Den belyser også, hvorfor

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning.

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Udarbejdet af Den Danske Dyrlægeforening KU Sund (som grundlag for kvægundervisning)

Læs mere

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009 Justitsministeriet Dyrevelfærdskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Cristina Gulisano Lyren1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail:

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2008

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2008 Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd Kolofon Det Veterinære Sundhedsråd Årsberetning 2008 Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Vi har i år 2009 indledt en retssag mod haveforeningen Strandparken via advokat Peter Rørdam.

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Vi har i år 2009 indledt en retssag mod haveforeningen Strandparken via advokat Peter Rørdam. 1 Palle Flebo-Hansen 132.000 kr. for at føre en sag frem til hovedforhandling og her taler vi kun om en kolonihave sag? Sent pr. mail til: Fra klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Palle Flebo-Hansen

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013

Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013 Dyrefors øgstilsynet Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013 Denne udgave af nyhedsbrevet sætter fokus på den nye bekendtgørelse om dyreforsøg, der fuldt implementerer det nye EU-direktiv Den 1.

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere