Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004"

Transkript

1 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004 Ansvarshavende for redaktionen: Gitte Madsen og Lissi V. Karlsen

2 Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året udgave, 1. oplag, december 2006 Copyright: Det Veterinære Sundhedsråd Udgiver: Fødevarestyrelsen på vegne af Det Veterinære Sundhedsråd Elektronisk ISBN-13: Elektronisk ISBN-10: Denne årsberetning findes kun i elektronisk form. Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Hjemmeside: Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Styrelsen står for administration og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Kontrollen med fødevarer og tilsyn med veterinære forhold varetages af 3 fødevareregioner fordelt over hele landet, mens regeldannelse og koordination af kontrollen foregår i Mørkhøj ved København. Fødevarestyrelsen har ca årsværk i regionerne og ca. 350 årsværk i Mørkhøj. Det Veterinære Sundhedsråd Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Hjemmeside: Det Veterinære Sundhedsråd: Det Veterinære Sundhedsråd er oprettet ved kongelig resolution af 8. juni 1851 og er et uafhængigt og uvildigt organ, som afgiver veterinærfaglige udtalelser i enkeltsager på begæring og om generelle forhold enten på begæring eller af egen drift. Rådets opgaver og beføjelser er fastlagt i lov om dyrlægegerning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af den 9. juni Det Veterinære Sundhedsråd består af 5 medlemmer. Rådet nedsættes af ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender. Ministeren skal ved sammensætningen af Rådet så vidt muligt sikre, at der blandt Rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der er af særlig betydning for løsning af de opgaver, der er henlagt til Rådet. Ministeren udpeger blandt Rådets medlemmer en formand og en næstformand. Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser i sager, der forelægges Rådet af ministeren. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke myndigheder der over for Rådet kan fremsætte begæring om en udtalelse fra Rådet, og i hvilke sager dette kan ske. Rådet skal på begæring af de før nævnte myndigheder inden for disses ressort afgive udtalelser om særlige spørgsmål af principiel karakter vedrørende forhold af veterinær betydning. Endvidere afgiver Det Veterinære Sundhedsråd udtalelser om veterinærfaglige spørgsmål fra parter i borgerlige sager, hvorunder sådanne spørgsmål opstår. Rådet udarbejder en årsberetning, hvor hovedparten af de sager som er forelagt Rådet fremgår. 2

3 Indhold 1 Det Veterinære Sundhedsråd Rådets virksomhed Sager i Rådet Kvalitetssikring af arbejdet i veterinærklinisk praksis Afgørelser i tidligere refererede sager Handelssager Handelssager vedrørende heste Handelssager vedrørende hunde og katte Handelssager vedrørende andre dyr Ansvarssager Ansvarssager vedrørende heste Ansvarssager vedrørende kvæg Dyreværnssager Dyreværnssager vedrørende heste Dyreværnssager vedrørende kvæg Dyreværnssager vedrørende svin Dyreværnssager vedrørende hunde og katte Dyreværnssager vedrørende får og geder Dyreværnssager vedrørende andre dyr Dyreværnssager vedrørende blandede besætninger Sager vedrørende dyrlægers virksomhed Høringer Andre sager Rådets generelle udtalelser Register

4 1 Det Veterinære Sundhedsråd 1.1 Rådets virksomhed Det Veterinære Sundhedsråd er oprettet ved kongelig resolution af 8. juni Rådets opgaver og beføjelser er fastlagt i lov om dyrlægegerning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af den 9. juni Medlemmer: Formand: Professor, dr. med., Ove Svendsen Næstformand: Fagdyrlæge, Ph.D., Carl Kortbæk Svendsen Professor, dr. med. vet., Torben Greve (udtrådt den 1. juni 2005) Professor, dr. med. vet., Eiliv Svalastoga Veterinærdirektør, dr. med. vet., dr. med. vet. h.c., Preben Willeberg (udtrådt den 1. maj 2005) Fagdyrlæge Svend Kargo Jensen Klinikchef, Ph.D., dip. ECEIM, Susanne Nautrup Olsen (tiltrådt den 1. juni 2005) Sekretariatet: Faglig sekretær: Dyrlæge Lissi Vestergaard Karlsen Juridisk sekretær: Fuldmægtig, cand. jur., Anders de la Cour Adresse: Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg Tlf.: Præparater og andet materiale til undersøgelse sendes efter aftale med den faglige sekretær til følgende adresse: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Laboratorium for Veterinær Patologi Bülowsvej Frederiksberg C 4

5 Det Veterinære Sundhedsråd består af 5 medlemmer. Rådet nedsættes af ministeren. Ministeren skal ved sammensætningen af Rådet så vidt muligt sikre, at der blandt Rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der er af særlig betydning for løsning af de opgaver, der er henlagt til Rådet. Ministeren udpeger blandt Rådets medlemmer en formand og en næstformand. Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser i sager, der forelægges Rådet af ministeren. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke myndigheder der over for Rådet kan fremsætte begæring om en udtalelse fra Rådet, og i hvilke sager dette kan ske. Rådet skal på begæring af de før nævnte myndigheder inden for disses ressort afgive udtalelser om særlige spørgsmål af principiel karakter vedrørende forhold af veterinær betydning. Endvidere afgiver Det Veterinære Sundhedsråd udtalelser om veterinærfaglige spørgsmål fra parter i borgerlige sager, hvorunder sådanne spørgsmål opstår. Rådet kan indhente udtalelser hos særligt sagkyndige eller anmode sådanne sagkyndige om at deltage i sagens behandling eller i behandlingen af det forelagte spørgsmål, når behandlingen af en for Rådet forelagt sag eller et forelagt spørgsmål forudsætter en sagkundskab, som Rådets medlemmer ikke i tilstrækkeligt omfang er i besiddelse af. Lov om dyrlæger Bekendtgørelse om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd og Fødevarestyrelsen Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd Vejledning om bekendtgørelse om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd og Fødevarestyrelsen VEJ nr 41 af 10/06/2005 5

6 1.2 Sager i Rådet 2004 Rådet har i beretningsåret 2004 behandlet 17 handelssager, 6 ansvarssager, 181 dyreværnssager, 10 sager vedrørende dyrlægers virksomhed, 11 andre sager, 14 høringer og 5 generelle udtalelser. I alt 244 sager. Handels-, ansvars- og dyreværnssager fordeler sig efter dyreart således: HESTE KVÆG FÅR OG GEDER SVIN HUNDE OG KATTE ANDRE DYR BLANDEDE BE- SÆTNINGER HANDELSSAGER ANSVARSSAGER DYREVÆRNSSAGER IALT IALT

7 1.3 Kvalitetssikring af arbejdet i veterinærklinisk praksis Kvalitetssikring er aktiviteter, der har til formål at sikre overensstemmelse mellem eksplicitte kvalitetsmål og det faktisk opnåede kvalitetsniveau. Fundamentet i kvalitetssikring er dokumentation af, at de pågældende veterinære aktiviteter har fundet sted i overensstemmelse med nedskrevne standardprocedurer og manualer. Hvis en dokumentation af en veterinær aktivitet ikke foreligger, vil man kunne hævde, at den aldrig har fundet sted. Ved dokumentation af aktiviteten vil der kunne redegøres for, 1) hvem der gjorde det, 2) hvad der blev gjort, 3) hvordan blev det gjort, 4) hvornår blev det gjort, 5) hvor blev det gjort, 6) hvem tog beslutningerne og 7) hvem kendte til det. Det Veterinære Sundhedsråd beskrev i 2002 udfra en gennemgang af klagesager over dyrlæger, at der kunne påvises mangelfulde forhold vedrørende f. eks. 1) journalføring, 2) kommunikationen mellem dyrlæger, 3) kommunikationen med dyreejeren. Rådet præsenteres fortsat for journalmateriale, som mere har karakter af et simpelt afregningsbilag end en klinisk journal. Rådet skal derfor genindskærpe de hovedelementer, som en klinisk journal forventes at opfylde: At journalen har en sådan kvalitet, at sagen problemfrit kan overdrages til en kollega At journal udfærdiges over det materiale/dyr, som den enkelte dyrlæge har undersøgt At det af journalen fremgår, hvilke diagnoser, differentialdiagnoser, undersøgelser og behandlinger, der knytter sig til det undersøgte dyr/ materiale At journalen udformes således, at såvel patient som ejer entydigt kan identificeres At journalen angiver, hvilke instrukser der er meddelt ejer At journalen indeholder prognose for patientens helbredelse, eventuelle forslag til yderligere undersøgelser samt givne anbefalinger. For produktionsdyr skal henvises til gældende regler. Specielt i større praksis med flere dyrlæger, som kan have forskellige kompetencer, finder Rådet, at der er et ganske særligt behov for sikring af journalmaterialet samt kommunikationen såvel mellem de behandlende dyrlæger som klientellet. Herved kunne man eliminere mange diskussioner og forskellige udlægninger af et behandlingsforløb der afviger fra det optimale. Kvalitetssikring med beskrevne rutiner og dermed ensartethed i diagnostik og patientbehandling vil sikre patienterne og dermed klienterne en ensartet udrednings- og behandlingsplan, uafhængigt af hvilken dyrlæge, der i den pågældende praksis varetager opgaven. Rådet finder, at arbejdet med at 7

8 fastlægge procedurer og udarbejde proceduremanualer vil være et gunstigt tiltag på vejen mod etablering af kvalitetssikring og dermed et kvalitetsløft af arbejdet i den veterinære kliniske praksis. Det er Rådets opfattelse, af disse manualer dels vil sikre et mere ensartet udrednings- og behandlingsforløb, dels vil sikre klienten entydig information og samtidig vil sikre en nyligt ansat dyrlæge i praksis klare retningsliner for arbejdet. Også behandlingen af eventuelle klagesager mod praksis vil lettes. Hesten er stadig i lovens forstand et produktionsdyr, og det kan undre Rådet, at mange hestepraktiserende dyrlæger fortsat ikke erkender dette, men undlader at microchippe og registrere hesten, når den behandles med pharmaca, hvor loven fordrer dette, jf. bekendtgørelse nr. 304 af 16. maj 2002 om behandling af dyr af hesteslægten med visse lægemidler. Ikke blot er dette en ulovlig handling, men miskrediterer i høj grad dyrlægen, idet det i en eventuel retssag ofte vil blive fremlagt, også selvom det ikke er det centrale veterinærfaglige element. Rådet ser ofte, at manglende chipning og efterfølgende registrering giver anledning til spørgsmål om dyrlægens omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med udøvelse af sin gerning al almindelighed. Det er efter Rådets opfattelse udtryk for manglende professionalisme, som let kan undgås ved at man inkluderer dette i en standard procedure, hvor man selvfølgelig husker skriftligt at informere og selv opbevarer en kopi af ejerens forståelse af konsekvenserne, nemlig at slagteværdien for altid er tabt. Rådet finder, at også specialpraktiserende dyrlæger indenfor familie- og hobbydyrsområdet må leve op til samfundets krav og kunne dokumentere den faglige indsats, som klientellet betaler for, på en kvalificeret måde. Det Veterinære Sundhedsråd d. 30. december

9 2 Afgørelser i tidligere refererede sager Vedrørende: Erstatningskrav mod dyrlæge, som undersøgte hest ved en handelsundersøgelse uden at opdage, at hesten led af spat. Side 32 i Årsberetningen Retten fandt ikke, at sagsøgeren dokumenterede en tilstrækkelig sammenhæng mellem spatten og de lidelser, der førte til at hesten måtte aflives, og retten frifandt derved sagsøgte. Sagsøgeren tilpligtiger sagsøgtes sagsomkostninger Vedrørende: Anmodning fra Fødevaredirektoratet om en udtalelse omkring injektioner givet af dyrepassere i zoologiske haver. Side 188 i Årsberetningen Fødevaredirektoratet lagde Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse til grund og fandt, at dyr i zoologiske haver kan betragtes som en besætning, hvorfor reglerne i 7 a, stk. 4 vedrørende voksent kvæg med sundhedsrådgivningsaftaler vil kunne anvendelse Vedrørende: Hundeejer aflivede sin hund med skud fra en hjemmelavet kanon, ammunitionen var 2 kanonslag, luftbøssehagl og en våd klud. Side 139 i Årsberetningen Tiltalte blev straffet med en bøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 6 dage. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på udtalelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd Vedrørende: I en blandet besætning var der dyreværnsmæssige kritisable forhold. Side 173 i Årsberetningen Tiltalte blev ved byretten idømt fængsel i 40 dage, som blev udsat og ville bortfalde efter en prøvetid på 1 år på vilkår af, 1) at tiltalte ikke begik strafbart forhold i prøvetiden, 2) at tiltalte inden for en længstetid på 6 måneder, udførte ulønnet samfundstjeneste på 60 timer og 3) at tiltalte skulle være under kriminalforsorgens tilsyn i prøvetiden. Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr i produktionsøjemed i 5 år Vedrørende: I en blandet besætning var der flere dyreværnsmæssigt kritisable forhold. Side 233 i Årsberetningen Sagen blev henlagt på grund af tiltaltes død. 9

10 Vedrørende: Vanrøgt af svin, køer og mink. Side 225 i Årsberetningen Tiltalte straffes med fængsel i 40 dage, men straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholdte følgende betingelse: 1) Tiltalte måtte ikke begå noget strafbart i 2 år fra dommens dato. Tiltalte blev for bestandigt frakendt retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig med dyr. Tiltalte betalte kr. af sagens omkostninger Vedrørende: Dyrlæge havde lavet en forsikringsundersøgelse, der nok berettigede til hestens forsikring, men beklageligvis havde hesten to store hovledsmus der kort tid efter gav anledning til symptomer. Side 21 i Årsberetningen Dyrlægen blev frifundet i byretten Vedrørende: Klagesag om køb af hund, der blev aflivet efter dyrlægeanbefaling pga. angstadfærd. Side 41 i Årsberetningen Indklagede skulle inden 30 dage fra Forbrugerklagenævnets afgørelse betale kr. til klageren ( ) Vedrørende: Transport af kreaturer. Side 58 i Årsberetningen Sagen blev forligt i byretten, således at sagsøger hævede sagen og hver part skulle bære egne omkostninger / /VE Vedrørende: Ansvarspådragende adfærd fra dyrlæge under forløsning af en hoppe, som bevirkede at føllet og hoppen døde. Side 51 i Årsberetningen Ved byretten blev sagsøger idømt, at skulle betale sagsøgte kr. i sagsomkostninger samt de af sagsøgte afholdte udgifter på kr Vedrørende: Ejeren af en sobesætning sagsøgte et foderstoffirma på grund af levering af foder med for lavt indhold af A-vitamin. Dette skulle efter anmeldelsen have været skyld i nedsatte produktionsresultater på grund af A-vitaminmangel resulterende i en negativ indvirkning på søerne omkring faring og løbning. Side 66 i Årsberetningen Foderstoffirmaet blev frifundet, og ejeren af sobesætningen betalte sagens omkostninger Vedrørende: Forsvarskommandoen sagsøgt for uretmæssig indtrængen på et besætningsområde samt for ved deres handling at have indført smitte med svinedysenteribakterien i besætningen. Side 66 i Årsberetningen Forsvarskommandoen blev dømt i byretten, men blev frifundet i landsretten. 10

11 Vedrørende: I forbindelse med køb af en hest opstået strid, idet hesten efter handlens indgåelse udviste ataksi/slingerhed. Side 52 i Årsberetningen Sagen blev afgjort med et forlig, hvor sagsøgeren hævede sagen, og inden 14 dage skulle betale kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, samt betale syn- og skønsomkostninger og udgifterne til de vidneafgivende dyrlæger Vedrørende: To forhold for henholdsvis vinteren og med ca. 20 udegående Hereford kreaturer på en fold uden adgang til 1) tilstrækkeligt foder, 2) tørt strøet leje/tør bund, 3) læskur eller naturligt forekommende læ eller 4) konstant til drikkevand. Side 141 i Årsberetningen For første forhold blev tiltalte idømt en bøde på kr. og sagens omkostninger for overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1 og stk. 2, jf. 1, og 3. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. For andet forhold blev tiltalte idømt en bøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 8 dage. Tiltalte skulle betale sagens omkostninger, herunder ,75 kr. for fodring, tilsyn og BSEanalyse af de pågældende kreaturer Vedrørende: Kritisable forhold i et større kreaturhold på stald, hvor nogle af kreaturerne var ekstremt afmagrede, og havde fået irritation/ætsning af huden på lårene pga. manglende udmugning, samt manglende fodring, vanding og pasning af et større kreaturhold på fold. Side 151 i Årsberetningen Tiltalte blev straffet med fængsel i 10 dage. Fuldbyrdelsen af straffen blev udsat og vil bortfalde efter en prøvetid på 1 år på vilkår af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden. Tiltalte skulle betale en tillægsbøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. Tiltalte blev frakendt retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr i 3 år Vedrørende: Transport af et læs slagtedyr under dårlige forhold. Side 184 i Årsberetningen Transportøren og transportfirmaet blev frifundet. Sagens omkostninger blev betalt af statskassen. 11

12 Vedrørende: Levering af 3 slagtesvin med store navlebrok til slagteriet. Side 230 i Årsberetningen Tiltalte, leverandør blev idømt en bøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 6 dage. Tiltalte, transportør blev idømt en bøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 6 dage. De tiltalte betalte dem hver især vedrørende sagsomkostninger Vedrørende: Transport af en gris med ældre brud på venstre bagben og som var tydeligt halt. Side 248 i Årsberetningen Tiltalte blev idømt en bøde på kr. for dette forhold samt for at have transporteret en gris med brok. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. Tiltalte betalte sagens omkostninger Vedrørende: Ejeren af 22 kreaturer blev anmeldt, da kreaturerne ikke havde mulighed for at få drikkevand, og ikke havde adgang til tilstrækkeligt foder. Side 173 i Årsberetningen De to tiltalte blev hver straffet med fængsel i 10 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis de tiltalte overholdte følgende betingelse: 1) Tiltalte måtte ikke begå noget strafbart i 2 år fra dommens dato. De to tiltalte skulle hver betale en tillægsbøde på kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. De tiltalte skulle betale de hver dem vedrørende sagsomkostninger Vedrørende: Et blandet dyrehold var udegående i januar måned uden adgang til læ samt tørt, strøet leje. Dyrene blev ikke fodret regelmæssigt, og de havde ikke adgang til drikkevand. Side 301 i Årsberetningen Sagen blev, henset til den tid der var gået siden forholdene blev begået, undtagelsesvist afgjort med en bøde på kr. til tiltalte. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 8 dage. Statskassen og tiltalte betalte hver halvdelen af sagens omkostninger. 12

13 3 Handelssager 3.1 Handelssager vedrørende heste Skrivelse af 27. november 2003 fra advokaterne i sagen A købte af B den 8. februar 2003 en hest, som blev leveret den 11. februar Den 24. februar 2003 blev hesten dyrlægeundersøgt, hvor der foruden blødning i højre bagknæ også blev fundet en eksostose omkring kronleddet. Hesten blev senere aflivet. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Det bedes oplyst, om en syns- og skønsmand med fornøden sikkerhed kan fastslå, at hesten led af begyndende ringfod, inden den blev aflivet, når man alene har et nedfrossent ben fra hesten at undersøge? Spørgsmålet bedes besvaret i lyset af, at benet, hvorpå den omhandlende ringfod menes at forekomme, ligger nedfrosset og har ligget nedfrosset siden februar Svar ad 1: Ringfod defineres som knoglenydannelse intraartikulært (lednært) eller periartikulært (omkring leddet) udgående enten fra P1 og P2 (høj ringfod) eller P2 og P3 (lav ringfod). Det vil normalt ikke være forbundet med vanskeligheder at identificere tilstanden på et nedfrosset ben (dybfrossent umiddelbart efter aflivningen). Spørgsmål 2: Såfremt spørgsmål 3 besvares bekræftende, bedes det oplyst om det er muligt for syns- og skønsmanden at foretage en tilbagedatering af lidelsen til handelstidspunktet den 8/2 2003, når undersøgelsen foretages på et nedfrosset ben? Svar ad 2: Det vil for en syns- og skønsmand være muligt at foretage en tilbagedatering af forandringerne. For at fastslå, om disse har været til stede på handelstidspunktet er det nødvendigt at kende tidspunktet for dyrets aflivning. Til brug for syns- og skønsmanden bør endvidere vedlægges røntgenbilleder optaget af Hestepraksis H1 24. februar Spørgsmål 3: Det bedes oplyst, om det medfører øget usikkerhed omkring undersøgelsesresultatet, når hesten er aflivet, og der kun kan foretages en undersøgelse af et nedfrosset ben? 13

14 Svar ad 3: Da forandringerne, som skal registreres, er makroskopiske(større) osseøse (knogler), vil det, at benet har været nedfrosset (dybfrosset umiddelbart efter dyrets aflivning) normalt ikke give anledning til problemer med hensyn til den diagnostik, der er nødvendig for at stille diagnosen ringfod. Dette skyldes, at de undersøgelsesmetoder, der skal bringes i anvendelse for at kunne identificere tilstedeværelsen af en ringfod, ikke er særlige følsomme for de skader, ufuldstændig konservering kan bidrage til. Det Veterinære Sundhedsråd vil foreslå, at der foretages en regulær røntgenundersøgelse i to plan af det omhandlede ben, eventuelt kombineret med en computer tomografisk røntgenundersøgelse (CT-skanning). Afgørelse: Sagen blev hævet af sagsøgeren inden domsforhandlingen Skrivelse af 13. januar 2004 fra advokaterne i sagen En hest handles 2. april Hesten blev transporteret fra Jylland til Sjælland i en transport sammen med andre heste den 3. april 2003 og ankom til køber hen under aften. Ejeren oplyste i skrivelse af 30. april til sælger, at hun allerede hørte hesten hoste første gang om aftenen ved ankomst. Hesten blev første gang behandlet den 7. april, hvor hesten fik feber og havde bilateralt næseflåd. Hesten blev behandlet med antibiotika samt bronkiedilaterende midler med nogen effekt, men fik hurtigt tilbagefald og blev behandlet igen med antibiotika samt bronkodilaterende midler. Efter behandlingen fik hesten Voren, idet den hostede og havde slim i lungerne. Den 3. maj 2003 blev hesten indlagt med bilateral næseflåd, hævede lymfeknuder (lnn. Mandibularis), spontan fugtig hoste, temperatur 38, 6, respirationsfrekvens 32/min. Ved endoskopi fandtes rigelige mængder purulent næseflåd i luftposer, svælg og luftrøret. Der blev udtaget prøver til mikrobiologisk undersøgelse, der alle viste renforekomst af Streptococcus zooepidemcus. Primo juni blev hesten sendt hjem med reserveret prognose, og den 7. august blev hesten indstillet til aflivning i henhold til værn om dyr, idet hestens tilstand blev væsentlig forværret. Køber sagsøgte sælger. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Var hesten syg eller særligt disponeret for sygdom på handelstidspunktet den 2. april 2003? Svar ad 1: Det fremgår, at hesten pådrog sig en akut febril luftvejsinfektion med symptomdebut den 7. april Infektionen progredierede fra de øvre luftveje herunder luftposerne til de nedre luftveje og førte til en bronchopneumoni ( lungebetændelse). Der påvistes ved mikrobiologisk undersøgelse en bakteriel årsag i form af bakterien Streptococcus zooepidemicus. Denne bakterie er en velkendt årsag til luftvejsinfektioner hos føl, unge heste og hos heste med kompromitteret immunsystem som følge af f.eks. transport, miljøskifte etc. Streptococcus zooepidemicus kan findes i de øvre luftveje som en del af den normale bakterieflora hos raske heste. Da bakterien ikke kan invadere en intakte slimhinder, skal der være udløsende faktorer tilstede, før en infektion med klinisk sygdom til følge kan finde sted. Inkubationstiden for patogene streptococcer såvel humant som veterinært regnes for at være kort, fra 2 dage til max. 12 dage. 14

15 Lægges disse forhold til grund, finder Rådet, at hesten ligeså vel kan være blevet inficeret og blevet klinisk syg efter handelstidspunktet, som følge af f.eks. transport og/eller miljøskifte. Ud fra de foreliggende sagsakter, finder Rådet intet, som peger på, at hesten har været særlig disponeret for sygdom på handelstidspunktet. Spørgsmål 2: Var hesten med overvejende sandsynlighed smittet med en sygdom på handelstidspunktet? Svar ad 2: Se svar ad 1. Spørgsmål 3: Med hvilken sygdom? Svar ad 3: Se svar ad 1. Spørgsmål 4: Har Rådet yderligere udtalelser eller bemærkninger til sagen? Svar ad 4: Rådet skal anføre, at kronisk obstruktiv lungelidelse/astmatisk bronkitis eller tilbagevendende luftvejssyndrom kan ses debutere og/eller optræde som komplikation til alvorlige luftvejsinfektioner af såvel bakteriel som viral karakter. Afgørelse: Sagen blev hævet af køberen. Der blev lagt vægt på udtalelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd Skrivelse af 20. januar 2004 fra retten i Aabenraa En pony blev handlet og godkendt af købers dyrlæge uden at hesten blev røntgenfotograferet. Hesten blev efter ejerskiftet halt, og det blev konstateret, at hesten led af spat, og lidelsen blev røntgenologisk tilbagedateret til før handlens indgåelse. Kort før retssagen blev hesten forfangen og aflivet i henhold til værn om dyr. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Hvad er årsagen til hestens akutte forfangenhed? Svar ad 1: Rådet kan ikke med nogen grad af sandsynlighed besvare spørgsmål på det foreliggende grundlag. 15

16 Spørgsmål 2: Dersom årsagen ikke kan angives entydigt, bedes i stedet oplyst, hvilke årsager der kan være til den akutte forfangenhed, samt sandsynlighedsgraden for den enkelte årsags forbindelse til den akutte forfangenhed? Svar ad 2: Rådet skal henvise til eksisterende faglitteratur om forfangenhed hos hest. Se endvidere svar ad 1. Spørgsmål 3: Kunne hestens akutte forfangenhed være undgået? Svaret bedes begrundet. Og ved et bekræftende svar bedes tillige oplyst, hvorledes den akutte forfangenhed kunne være undgået. Svar ad 3: Rådet kan ikke med nogen grad af sandsynlighed besvare spørgsmål på det foreliggende grundlag. Afgørelse: Sagsøgte sælger blev frifundet. Sagsøger skulle betale kr. i sagsomkostninger til sagsøgte Skrivelse af 25. marts 2004 fra advokaterne i sagen A købte 14. december 2002 en hest af B. I forbindelse med handlens indgåelse blev der af dyrlæge D1 foretaget sædvanlig handelsundersøgelse. Kort tid efter handlens indgåelse blev der af A konstateret at hesten havde problemer med stivhed i halsen. Hesten blev herefter undersøgt af to dyrlæger D2 og D3 der konstaterede at hesten led af slingerhed, cervikal vertebral malformation og cervikal vertebral instabilitet. Køber A ønskede herefter at hæve handlen, hvilket sælger B ikke ville på de givne konditioner. Herefter blev der udarbejdet syns- og skønstema hvorefter hesten blev undersøgt af den udpegede synsmand dyrlæge D4. Ved sin undersøgelse beskrevet i attest dateret 22. december 2003 konfirmerer synsmanden, dyrlæge D4, at hesten lider af slingerhed undertiden også kaldet wobbler. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse om cervikal vertebral malformation i almindelighed optræder helt akut, således at en dyrlæge ved klinisk undersøgelse godt kan undlade at opdage den pågældende sygdom? Svar ad 1: Symptomerne på wobbler, cervikal vertebral malformation og cervikal vertebral stenose debuterer ofte akut. Før hesten viser symptomer vil det ikke være muligt ved en normal handels/forsikringsundersøgelse for en dyrlæge at diagnosticere tilstanden. 16

17 Spørgsmål 2: Det Veterinære Sundhedsråd bedes gennemgå bilag 1, redegørelse for handelsundersøgelsen af hesten, og meddele, om dyrlægen ved den pågældende handelsundersøgelse har gjort noget dyrlægefagligt ukorrekt, eller om undersøgelsen synes at være i overensstemmelse med det, der er gældende for dyrlæger ved handelsundersøgelser af heste? Svar ad 2: Det Veterinære Sundhedsråd finder ved gennemgang af bilag 1 ikke at den pågældende dyrlæge ved handelsundersøgelsen har gjort noget dyrlægefagligt ukorrekt, men at undersøgelsen synes at være i overensstemmelse med det, der er gældende for dyrlæger ved handelsundersøgelser af heste. Spørgsmål 3: Giver den af syn- og skønsmand dyrlæge D4 udarbejdede skønserklæring anledning til at ændre Det Veterinære Sundhedsråd vurdering af D1 s undersøgelse af hesten? Svar ad 3: Nej, jf. svar ad 1. Spørgsmål 4: Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger? Svar ad 4: Nej. Afgørelse: Sagen blev afsluttet med forlig Skrivelse af 16. juni 2004 fra retten i Rønne Efter at have studeret en annonce på Internettet og set en video af hesten under rytter, bestemte A sig for at købe en hest af B. Hesten blev herefter afhentet af hestetransport og transporteret fra Jylland til Bornholm, hvortil den ankom den 2. juni tidlig om morgenen. Dyrlæge blev tilkaldt samme dag kl. 18 på grund af akut opstået sygdom, hvor hesten havde feber og anstrengt respiration. Hesten blev behandlet og behandlingen blev gentaget dagen efter, hvor den var i tydelig bedring. Den 14. juni fik hesten tilbagefald og blev behandlet; og igen den 23. juni havde hesten det dårligt med feber og smerteytringer. Hesten blev nu behandlet intensivt, og der blev udført blod og gødningsundersøgelser, der viste, at hesten har let anæmi (blodmangel), og der fandtes mange strongylide æg i afføringen. Derefter blev iværksat ormekur, og ved en kontrol 14 dage senere var der ingen tegn på æg. Det lykkedes dog ikke at helbrede hesten, hvorfor den blev aflivet. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Det bedes oplyst om hesten ved hestetransportørens afhentning af hesten må antages at have været rask og symptomfri? 17

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Ansvarshavende for redaktionen: Lissi Vestergaard Karlsen Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 2003 1. udgave, 1. oplag, december 2005

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd Kolofon Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF 1998-2014 Patientombuddet, sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, december

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Hold af heste Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Januar 2006 I INDLEDNING...3 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 2. BAGGRUNDEN

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde

Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde Dok.: MJO41647 Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 5 INDLEDNING... 5 1.1. UDVALGETS NEDSÆTTELSE OG KOMMISSORIUM...

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Revisornævnets Årsberetning 2 0 1 0

Revisornævnets Årsberetning 2 0 1 0 Revisornævnets Årsberetning 2 0 1 0 2 Revisornævnets Årsberetning 2010 Afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 664 af 26. juni 2008 om Revisornævnet 3 4 I N D H O L D 1. Formandens beretning for

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

+ bilag. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby. Afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om MRSA

+ bilag. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby. Afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om MRSA FOLKETINGETS OMBUDSMAND Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +4533132512 Fax +4533130717 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde. for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde. for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004 - 2 - Indhold: Velkomst ved sekretariatschef i Adoptionsnævnet, Anette Hummelshøj... 2 Orientering

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Retslægerådet 1909-2009

Retslægerådet 1909-2009 Retslægerådet 1909-2009 1 ISBN 87-89648-11-0 Udgivet 2009 Omslag: Charlotte Oehlenschlæger Sats og tryk: Jespersen Tryk+Digital 2 Forord I alle samfund er det nødvendigt, at de dømmende eller udøvende

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT 1998-2006 November 2006 cand.jur. Sanne Bech cand. jur. Christina Friis Glisby cand. jur. Henrik

Læs mere