Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003"

Transkript

1 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Ansvarshavende for redaktionen: Lissi Vestergaard Karlsen

2 Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året udgave, 1. oplag, december 2005 Copyright: Fødevarestyrelsen Elektronisk ISBN: Denne årsberetning findes kun i elektronisk form. Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Hjemmeside: Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Styrelsen står for administration og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Kontrollen med fødevarer og tilsyn med veterinære forhold varetages af 10 fødevareregioner fordelt over hele landet, mens regeldannelse og koordination af kontrollen foregår i Mørkhøj ved København. Fødevarestyrelsen har ca årsværk i regionerne og ca. 350 årsværk i Mørkhøj.

3 Indhold 1 Det Veterinære Sundhedsråd Rådets virksomhed Masseproduktion i husdyrbruget fritager ikke for ansvar for det enkelte dyr Intensiv husdyrproduktion - Hvor går grænsen for, hvad der er etisk acceptabelt? Afgørelser i tidligere refererede sager Handelssager Handelssager vedrørende heste Handelssager vedrørende hunde og katte Ansvarssager Ansvarssager vedrørende heste Ansvarssager vedrørende køer Ansvarssager vedrørende svin Ansvarssager vedrørende hunde og katte Ansvarssager vedrørende mink Dyreværnssager Dyreværnssager vedrørende heste Dyreværnssager vedrørende kvæg Dyreværnssager vedrørende svin Dyreværnssager vedrørende hunde og katte Dyreværnssager vedrørende får og geder Dyreværnssager vedrørende andre dyr Dyreværnssager vedrørende blandede besætninger Sager vedrørende dyrlægers virksomhed Høringer Andre sager Generelle udtalelser Register...391

4

5 1 Det Veterinære Sundhedsråd Det Veterinære Sundhedsråd er oprettet ved kongelig resolution af 8. juni Rådets opgaver og beføjelser er fastlagt i lov om dyrlægegerning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af den 9. juni 2004 Medlemmer: Professor, dr. med. Ove Svendsen, formand Fagdyrlæge, Ph. D. Carl Kortbæk Svendsen, næstformand Professor, dr. med. vet. Torben Greve ( udtrådt den 1. juni 2005) Professor, dr. med. vet., Eiliv Svalastoga Veterinærdirektør, dr. med. vet., dr. med. vet. h.c., Preben Willeberg (udtrådt den 1. maj 2005) Fagdyrlæge Svend Kargo Jensen Klinikchef, Ph.D. dip. ECEIM, Susanne Nautrup Olsen ( tiltrådt den 1. juni 2005) Sekretariatet: Faglig sekretær: Dyrlæge Lissi Vestergaard Karlsen Juridisk sekretær: Fuldmægtig, cand. jur. cand. jur. Anders de la Cour Adresse: Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Præparater og andet materiale til undersøgelse sendes, efter aftale med den faglige sekretær, til følgende adresse: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Laboratorium for Veterinær Patologi Bülowsvej Frederiksberg C 5

6 Det Veterinære Sundhedsråd består af 5 medlemmer. Rådet nedsættes af ministeren. Ministeren skal ved sammensætningen af Rådet så vidt muligt sikre, at der blandt Rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der er af særlig betydning for løsning af de opgaver, der er henlagt til Rådet. Ministeren udpeger blandt Rådets medlemmer en formand og en næstformand. Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser i sager, der forelægges Rådet af ministeren. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke myndigheder der over for Rådet kan fremsætte begæring om en udtalelse fra Rådet, og i hvilke sager dette kan ske. Rådet skal på begæring af de i før nævnte myndigheder inden for disses ressort afgive udtalelser om særlige spørgsmål af principiel karakter vedrørende forhold af veterinær betydning. Rådet kan indhente udtalelser hos særligt sagkyndige eller anmode sådanne sagkyndige om at deltage i sagens behandling eller i behandlingen af det forelagte spørgsmål, når behandlingen af en for Rådet forelagt sag eller et forelagt spørgsmål forudsætter en sagkundskab, som Rådets medlemmer ikke i tilstrækkeligt omfang er i besiddelse af. Lov om dyrlæger Bekendtgørelse om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd og Fødevarestyrelsen Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd 6

7 1.1 Rådets virksomhed Rådet har i beretningsåret 2003 behandlet 15 handelssager, 12 ansvarssager, 115 dyreværnssager, 19 sager vedrørende dyrlægers virksomhed, 13 andre sager, 6 høringer og 7 generelle udtalelser. HESTE KVÆG FÅR OG GEDER SVIN HUNDE OG KATTE FJERKRÆ OG FUGLE ANDRE DYR BLANDEDE BESÆTNINGER HANDELS- SAGER ANSVARS- SAGER DYREVÆRNS- SAGER I ALT I ALT

8 1.2 Masseproduktion i husdyrbruget fritager ikke for ansvar for det enkelte dyr. Det Veterinære Sundhedsråd er et sagkyndigt og uafhængigt rådgivningsorgan, der udover at afgive veterinærfaglige udtalelser i enkeltsager på begæring tillige af egen drift kan fremkomme med udtalelser af principiel karakter vedrørende forhold af veterinærfaglig og dyreværnsmæssig betydning. Det Veterinære Sundhedsråd får gennem sin løbende sagsbehandling, et betydeligt indblik i, hvilke aktuelle dyreværnsmæssige problemstillinger, der forekommer i samfundet, og hvilke ændringer, der løbende sker i samfundets syn på dyrevelfærd og på forsvarlig behandling af dyr. Der har gennem årene kunnet observeres en ændring i retning af en skærpelse i vurderingen af, hvad samfundet anser for at være dyreværnsmæssigt forsvarligt. Dette skyldes bl.a. øget viden om, hvorledes dyr bedst beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, samt om hvorledes dyr huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Dette forhold har den konsekvens, at Det Veterinære Sundhedsråd dels løbende gennem revidering af tidligere udtalelser og redegørelser og dels gennem formulering af nye udtalelser, præciserer den ændrede holdning ved fortolkning af eksisterende love og bekendtgørelser samt i forbindelse med revision af sådanne eller i forbindelse med ny lovgivning. På denne måde ser Det Veterinære Sundhedsråd det som en vigtig opgave gennem sine faglige vurderinger at medvirker aktivt til en løbende justering af vurderingerne i takt med ændringer i samfundets forståelse af forsvarlig og uforsvarlig behandling af dyr. Det Veterinære Sundhedsråd oplever i stigende grad under behandlingen af forelagte sager en tendens til, at hensynet til det enkelte dyr drukner i mængden af andre dyr i de store besætninger, især i store malkekvæg-, svine- og fjerkræbesætninger. Det gør sig også gældende i de nye typer af sager, der er resultatet af Fødevareregionernes rutinemæssige, uanmeldte velfærdsinspektioner. Strukturudviklingen i de fleste produktioner går meget hurtigt i retning af større besætninger, større flokke af dyr og en øget mekanisering og automatisering, der medfører, at den enkelte medarbejder skal passe flere og flere dyr. Fortjenesten på det enkelte dyr marginaliseres, hvorfor løsningen kan blive masseproduktion med en reduceret opmærksomhed på det enkelte dyr og med en accept af, at der vil være et vist spild. Omkostningerne ved dette spild kan være, at de omfattede dyr ikke bedst muligt beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe samt at de ikke huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Det Veterinære Sundhedsråd finder det påtrængende at indskærpe, at dyrene i de store besætninger skal passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har de relevante faglige færdigheder og viden og er således uddannet, at det sikres, at det enkelte dyr passes forsvarligt. Dette indebærer, at der tages hånd om dyr, der bliver syge eller komner til skade, ved at de omgående får en passende behandling. Denne behandling gives oftest bedst ved, at 8

9 dyrene tages ud af flokken og isoleres og behandles i skåne- eller sygeafdeling, eller ved at de aflives. Det Veterinære Sundhedsråd har forståelse for nødvendigheden af, at der i storproduktionen oftest skal håndteres mange dyr ad gangen, men Rådet finder det uacceptabelt, at man under sådanne håndteringer stiltiende accepterer, at en vis del af dyrene derved kommer til skade. Inden for svineproduktionen ses jævnligt, at grise drives eller transporteres så voldsomt eller stuves så tæt, at flere kommer til skade på lemmerne, pådrager sig sår eller får andre skader. Der ses i staldene for mange søer, der får lov at udvikle alvorlige skuldersår, enten fordi underlaget i farestierne i kombination med, at soen under opfostring af sit kuld taber for meget i vægt, eller at soen på grund af lidelser i lemmerne ligger så længe ned, at liggesår bliver følgen, såfremt der ikke gribes ind i tide. Inden for produktionen af slagtekyllinger er det betænkeligt, at det accepteres, at kyllinger indfanges på en så voldsom måde, at en vis høj procentdel af dem pådrager sig brud på vingerne, eller at de opstaldes og fordres under forhold, der resulterer i, at de pådrager sig svidninger på trædepuderne eller andre smertevoldende lidelser i bevægeapparatet. I forbindelse med opstaldning af malkekvæg i løsdriftsstalde er der fremkommet et begreb, der kaldes taberkøer. Dette er oftest køer, der på grund af en sygdom, gangbesvær, størrelse eller andet bliver anvist en plads nederst i flokkens rangorden. Dette bevirker, at disse malkekøer ikke kan klare sig ved foderbordet og magrer af for til sidst at forsøges leveret til slagteriet eller blive aflivet. Ved ankomsten til slagteriet er sådanne afmagrede køer ofte så afkræftede og lidende, at de ikke er i stand til at rejse sig fra gulvet i lastvognen og undertiden tillige er nedtrådt af de øvrige kreaturer på læsset. I mange tilfælde skyldes dette fænomen, at staldpersonalet har så travlt, at der ikke tages den fornødne tid til tilsyn med køerne, så potentielle taberkøer i tide kan blive isoleret og behandlet. Det Veterinære Sundhedsråd finder, at denne udvikling er betænkelig, hvorfor det bør give anledning til at præciseres, at en sådan masseproduktion ikke fritager for ansvar for det enkelte dyr. På den baggrund ser Rådet, at der er to modsat rettede udvikling i gang med væsentlig risiko for kollisioner. Den ene udvikling går i retning af en skærpelse af samfundets syn på forsvarlig behandling af det enkelte dyr. Den anden udvikling går i retning af, at omsorgen for det enkelte dyr nedprioriteres i masseproduktionen. I et sådant spændingsfelt vil Rådet på et veterinærfagligt grundlag være talsmand for forsvarlig behandling af det enkelte dyr. I forlængelse af disse betragtninger har Rådet anmodet formanden for Det Dyreetiske Råd, professor, D. phil. Peter Sandøe om en udredning om intensiv husdyrproduktion og grænserne for dyreværnsmæssig forsvarlighed. Denne udredning findes efterfølgende. Det Veterinære Sundhedsråd 9

10 1.3 Intensiv husdyrproduktion - Hvor går grænsen for, hvad der er etisk acceptabelt? Landbrugets husdyrproduktion har i tiden efter anden verdenskrig - og ikke mindst gennem de seneste tre årtier - gennemgået en voldsom udvikling i retning af stadigt større effektivitet og stadigt mere rationelle driftsformer, hvilket igen har medført lavere priser på kød, mælk og æg. Men i takt med udviklingen har der dog rejst sig en række problemer for dyrenes velfærd, som synes at overskride grænsen for, hvad der er etisk acceptabelt. I Danmark har der i debatten gennem de seneste par årtier været fokuseret på bl.a. burhøns, fikserede søer, slagtesvin i dårlige stalde, helårsopbundne køer, hurtigvoksende slagtekyllinger og transport af levende dyr over lange afstande. Spørgsmålet er så bare, hvordan man kan regulere forholdene. Den danske dyreværnslov indeholder flere fornemme formålserklæringer, der klart synes at kunne tjene som grundlag for at stille spørgsmålstegn ved dele af det, som foregår inden for rammerne af den intensive husdyrproduktion. Dette gælder fx formuleringen i 2, som siger: Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Tilsvarende paragraffer findes i andre EU landes lovgivning med baggrund i EUs direktiv om beskyttelse af dyr, som holdes til landbrugsformål. Nogle gange vil det allerede på grundlag af de indledende paragraffer i dyreværnsloven være muligt at fastslå, at en praksis, som forekommer i landbrugets husdyrhold, ikke er lovlig. Det drejer sig især om forhold, hvor der ikke i tilstrækkeligt omfang føres tilsyn med og gribes ind i forhold til dyr, som bliver syge eller får skader. Domstolene fastsætter retspraksis understøttet af udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd. Der bliver tilsyneladende strammet op i takt med, at den almindelige holdning ændrer sig i retning af at lægge mere vægt på hensynet til dyrene og mindre vægt på hensynet til økonomiske interesser. Eksempler, som er nævnt i en anden artikel i denne årsrapport, drejer sig om skuldersår hos søer og de såkaldte taberkøer. På andre områder skal der tilsyneladende regelændringer til for at få lovgivningens målsætninger ført ud i livet. Dette gælder i særlig grad, når en produktionsform tilsidesætter dyrs mulighed for få opfyldt deres adfærdsmæssige behov. Godt nok har justitsministeren mulighed for at fastsætte regler om dyrs opholdsarealer og opholdsrum og om inventaret heri, herunder at opholdsrum og inventar skal godkendes, før det tages i brug. Men netop når det drejer sig om landbrugets dyr, er der snævre grænser for ministerens muligheder for at fastsætte regler uden at inddrage Folketinget. Med mindre det drejer sig om regler, der baserer sig på internationale forpligtelser, såsom EU-direktiver, kan ministeren kun fastsætte regler vedrørende dyr i landbruget i bekendtgørelsesform, når de er af mindre indgribende betydning. Endvidere siger loven, at der ved sådanne regler skal [ ] fastsættes overgangsordninger, der sikrer, at landbruget får rimelig tid til at omstille sig, samt at reglerne skal forhandles med fødevareministeren og landbrugets organisationer. I praksis 10

11 betyder dette, at de fleste stramninger af regler for hold af dyr i landbruget enten skal ske gennem lovgivning fra Folketinget eller på grundlag af fælles EU regler. Baggrunden for de nævnte begrænsninger i muligheden for at gribe ind over for landbrugets dyrehold er vel dels, at landbrugsinteresser har haft indflydelse i forbindelse med tilblivelsen af den danske dyreværnslov. Men der er også set ud fra andre synsvinkler grundlag for at være tilbageholdende med nationale regler. Produktionen foregår nemlig i stigende grad på et marked med frie markedsbevægelser et marked, som ikke respekterer landegrænser. En national lovgivning, som alene vedrører den produktion, der foregår inden for landets grænser, kan derfor ikke løse de dyreværnsproblemer, som måtte knytte sig til importerede produkter. Samtidig vil en restriktiv national lovgivning pålægge de nationale producenter øgede omkostninger og dermed stille dem ringere i den internationale konkurrence. Konsekvensen kunne i sidste ende være, at produktionen flyttede til lande med en mindre restriktiv dyreværnslovgivning, hvilket bestemt ikke ville være til gavn for dyrene. Dette er baggrunden for, at lovgivning rettet mod at sikre landbrugsdyrene nogle anstændige forhold i stigende grad ligger i EU regi. Og der er kræfter, som arbejder på at bringe dyrevelfærd ind i en bredere international sammenhæng, f.eks. i regi af WTO. Generelt gælder om denne form for dyreværnslovgivning, at den retter sig mod at sikre nogle rammer for landbrugets produktion, som gør dem mindre sårbare over for på den ene side folkelig modstand og på den anden side unfair konkurrence. Der synes at være en relativt bred principiel enighed om, at dansk dyreværnslovgivning må ses i en international sammenhæng, og at der er grænser for, hvor langt man bør gå med national lovgivning. Dog vil der i praksis være uenighed om, hvor grænsen skal sættes. Den ene fløj i diskussionen vil presse på for ændringer, som kan gøre Danmark til et foregangsland inden for dyrevelfærdsområdet. Her vil man kunne henvise til, at de danske svinelove har dannet grundlag for EUs reviderede direktiv om hold af svin; og man kan pege på, at de danske regler om hold af slagtekyllinger nu i vidt omfang synes at blive lagt til grund for i forhandlingerne om et nyt EU-direktiv på området. Den anden fløj vil derimod kræve, at ændringer af regler skal ske i takt med det øvrige EU og i sin yderste konsekvens i takt med hele den øvrige verden. Reguleringen af landbrugsdyrenes forhold baserer sig, som det fremgår på to tankegange: Den ene tankegang drejer sig om i et langsigtet perspektiv at forbedre dyrenes forhold, samtidig med at man tager hensyn til produktionsøkonomien. Den anden tankegang tilsiger, at lov er lov, og lov skal holdes. Logisk set behøver der ikke at være nogen modstrid mod de to tankegange; men på et andet plan skurrer de selvfølgelig mod hinanden. I praksis kan sammenhængen være svær for mange at kapere. Derfor ser man fx også landmænd, som uden de store skrupler bryder loven med henvisning til, hvad der er praktisk og økonomisk muligt. Dette må dog siges at være helt uacceptabelt; og ansvarlige repræsentanter for landbruget bør klart sige fra over for den slags lovløshed. Ud fra en etisk betragtning er det vigtigt at fastholde, at det ikke er etisk acceptabelt at landbrugsdyr skal leve med en ringe velfærd, blot for at forbrugerne kan få lidt billigere fødevarer. Derfor er det vigtigt at fastholde det klare langsigtede mål om at sikre ordentlige 11

12 internationale standarder for dyrevelfærd. Da det på kort sigt kun i begrænset omfang er muligt at få indført sådanne standarder, er det samtidig væsentligt at holde alle de centrale aktører, erhverv, forbrugere og detailhandel, fast på deres del af det etiske ansvar. Peter Sandøe professor, D. phil. formand for Det Dyreetisk Råd 12

13 2 Afgørelser i tidligere refererede sager VE ( Vedr.: Forsikringsselskabs afslag af udbetaling af livsforsikret hest, trods aflivning foregik i overensstemmelse med Dyreværnsloven, s. 54 i årsberetning 1999/2000) Advokatfirma A oplyste, at sagen blev afsluttet på baggrund af Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse. Ve ( Vedr.: En handelsundersøgelse af en hest, hvoraf der radiologisk konstateredes kissing spines, s. 32 i årsberetning 1999/2000) Sagen blev hævet ved retten i Odense, samtidig med at sagsøger tilkendtes at betale sagsomkostninger med inkl. moms ( Vedr.: Ophævelse af køb af dressurhest på grund af mangler, s. 13 i årsberetning 2002) Sagsøgte tilpligtedes inden 14 dage til sagsøgeren at betale ,29 kr. samt 500 kr. pr. måned fra den 1. november 2001 og indtil dommens afsigelse ( med fradrag af 1500 kr.) med tillæg af procesrente fra sagens anlæg, af kr. alt mod sagsøgers udlevering af hesten til sagsøgte. Sagsøgte betalte inden 14 dage sagens omkostninger kr. til sagsøgeren. VE / ( Vedr.: Rigtigheden af en hests højdemål, s. 18 i årsberetningen 2002) Byrettens dom blev anket til Østre Landsret. Der blev stillet et supplerende spørgetema. Østre Landsrets afgørelse foreligger derved i årsberetningen 2003 under handelssager vedrørende heste. VE ( Vedr.: Handelssag angående en hest, hvor det konstateredes, at hesten havde en stor ledmus, s. 25 i årsberetning 2002) Forelå ikke ved redaktionens afslutning, da sagens part ikke havde fremsendt den. VE / ( Vedr.: Erstatningssag om en hest med knoglelidelser, s. 26 i årsrapporten 2002) Der blev stillet supplerende spørgetema og afgørelsen foreligger derved i årsberetningen 2003 under handelssager vedrørende heste. 13

14 ( Vedr.: En hest der var givet en anmærkningsfri helbredsattest, selvom den havde en ledmus, s. 44 i årsrapporten 2002) Sagsøgte dyreklinik betalte inden 14 dage til sagsøgerne ,00 kr. med den til enhver tid gældende procesrente fra den 14. august 1998 til betaling sker samt sagens omkostninger med kr. og kørselsudlæg med 239 kr. VE / VE / / ( Vedr.: Ejer af en svinebesætning mod dyrlæge, s. 66 i årsberetningen 2002) Sagsøgte dyrlæge blev ved retten i Horsens frifundet. Sagsøgeren betalte sagsomkostningerne kr. til sagsøgte. Afgørelsen blev anket. Der blev stillet supplerende spørgetema. Landsrettens afgørelse foreligger derved i årsrapporten 2003 under ansvarssager vedrørende svin ( Vedr.: svinebesætning smittet med Ap2, s. 71 i årsberetning 2002) Afgørelse forelå ikke ved redaktionens afslutning og vil blive brag i en senere årsberetning ( Vedr.: Smågrise der var vaccineret mod PRRS, s. 78 i årsberetning 2002) Det fandtes ikke godtgjort, at dyrlægen havde udstedt en garanti eller påtaget sig at ville betale erstatning, og da sagsøgers manglende tilmeldelse til det nationale PRRS- program ikke havde afskåret ham fra at anlægge sag mod producenten af vaccinen, blev dyrlægen frifundet. Sagsøger betalte til sagsøgte dyrlæge kr. i sagsomkostninger ( Vedr.: Vanrøgt af 3 heste og et føl, s. 89 i årsberetning 2002) Tiltalte blev ved retten i Nykøbing Mors dømt til at undergive sig behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kunne træffe bestemmelse om genindlæggelse. Længstetiden for den idømte behandling var 5 år. Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr i et tidsrum af 5 år. Tiltalte betalte sagens omkostninger. Afgørelsen blev anket til landsretten. Vestre Landsret ændrede byrettens dom, således at tiltalte blev idømt at undergive sig Kriminalforsorgen. Længstetiden for denne foranstaltning fastsattes til 2 år, der regnedes fra landsretsdommen. Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr for bestandig. I øvrigt stadfæstedes dommen. Statskassen betalte sagens omkostninger for landsretten / ( Vedr.: En handelsbesætning, hvor kreaturerne var afmagrede, s. 134 i årsberetning 2002) Byrettens dom blev anket til Vestre Landsret, hvor byrettens dom ændredes, således at straffen nedsattes til betinget fængsel i 20 dage, og således at tiltalte for 3 år fra denne dom frakendtes retten til at eje, bruge, passe, slagte eller beskæftige sig med produktionsdyr, når bortses fra erhvervsmæssig transport af dyr. 14

15 ( Vedr.: Dyreværnsmæssigt pasning af kvæg som havde været kritisabelt, s. 137 i årsberetning 2002) Tiltalte straffedes med fængsel i 30 dage og frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr i 5 år. Tiltalte betalte sagens omkostninger /VE ( Vedr.: Vanrøgt af 5 hvalpe, s. 185 i årsberetning 2002) Tiltalte blev ved byretten i Assens efter dyreværnsloven og hundeloven idømt en bøde på 4000 kr. Retten til at eje, bruge, passe eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr blev frakendt tiltalte i 3 år. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom af de af byrettens anførte grunde, og under hensyn til, at tiltalte mindre end et år forinden nærværende forhold blev begået, var straffet for overtrædelse af dyreværnsloven. Frakendelse regnedes fra landsrettens dom. Tiltalte betalte sagens omkostninger for landsretten. VE /VE ( Vedr.: En fåreavler, som havde ladet sine får går ude døgnet rundt uden sikring mod vejrliget eller adgang til drikkevand, byrettens dom s. 196 årsberetning 2002) Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom. Prøvetiden for den betingede straf og frakendelsen af retten til at bruge, passe, slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med produktionsdyr regnedes fra landsrettens dom & VE ( Vedr.: Vanrøgt af kreaturer og svin, s. 218 i årsberetning 2002 og vedrørende vanrøgt af en besætning, s. 233 i årsberetning 2002) Sagen blev tilbagekaldt af anklageren den 19. august 2004, idet tiltalte på dette tidspunkt var forsvundet. Sagen blev dem 19. november 2004 ved retten i Nykøbing Mors afsluttet, idet tiltalte var død (Vedr.: En klage over dyrlæges behandling af kat, s. 253 i årsberetning 2002) Fødevareregionen modtog, trods skriftlig anmodning, ikke nogle bemærkninger om Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse i sagen. 15

16 3 Handelssager 3.1 Handelssager vedrørende heste Skrivelse af 13. december Til brug for Rettens behandling af en handelssag er Rådet blevet anmodet om at besvare et spørgetema at 17. juni 2002 fra Advokat A Det Veterinære Sundhedsråd bedes foretage en gennemgang af røntgenfotos af hesten, der er optaget i henholdsvis september måned 2001 og oktober måned Rådet udtalte: Røntgenbilledevurdering: Der foreligger 2 sæt røntgenbilleder: 1. sæt optaget af en hestepraksis. I alt 14 røntgenbilleder af benene af en hest. 2. sæt optagelser foretaget af en hesteklinik. I alt 6 røntgenbilleder af venstre forben af en hest. Beskrivelse af de røntgenologiske fund: Begge sæt samlet: I begge sæt ses et selvstændigt forbeningspunkt øverst i den laterale (udvendige) dragtbrusk i venstre forben. Der observeres ingen væsentlige forskelle på de to sæt billeder. På grund af skråoptagelser er det vanskeligt at udtale sig om en eventuel forskel på de to dragter i venstre forben, yderligere er det vanskeligt at evaluere hovbenets grene i 2. sæt røntgenoptagelser på grund af geosedimentær forurening. Radiologisk diagnose: Forbenet dragtbrusk venstre forben udvendigt. Spørgsmål 1: Det Veterinære Sundhedsråd bedes på baggrund af gennemgang af røntgenbillederne oplyse, om hesten i september måned 2001 led af dårligdomme. Svar ad 1: Det Veterinære Sundhedsråd kan ikke på baggrund af en gennemgang af røntgenoptagelserne oplyse, om hesten i september måned 2001 led af dårligdomme. Det Veterinære Sundhedsråd kan oplyse, at hesten i september måned 2001 havde radiologiske tegn på forbenet dragtbrusk udvendig på venstre forben. Den kliniske betydning af de røntgenologiske fund kan ikke vurderes alene på røntgenoptagelser, idet de påviste uregelmæssigheder, der som regel opstår 16

17 i hestens første leveår, ofte iagttages på røntgenoptagelser af heste, uden at disse udviser kliniske symptomer. Spørgsmål 2: Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse om hesten ved røntgenfotograferingen i oktober 2001 led af dårligdomme. Svar ad 2: Det Veterinære Sundhedsråd finder ingen væsentlige forskelle på de 2 sæt røntgenoptagelser optaget henholdsvis september 2001 og oktober 2001, hvorfor der henvises til svar ad Spørgsmål 1. Spørgsmål 3: Såfremt et af eller begge af ovennævnte spørgsmål besvares bekræftende, bedes Det Veterinære Sundhedsråd oplyse hvilke dårligdomme, der er tale om. Svar ad 3: Se svar ad spørgsmål 1 og 2. Spørgsmål 4: Såfremt Det Veterinære Sundhedsråd svarer bekræftende på, om hesten ud fra røntgenbillederne lider af dårligdomme, bedes Det Veterinære Sundhedsråd oplyse, om disse dårligdomme har betydning for anvendelse af hesten som ridehest. Svar ad 4: Som det fremgår af Rådets besvarelse af spørgsmål 1, 2 og 3, er det Rådets opfattelse, at de beskrevne radiologiske fund ofte kan iagttages hos heste, uden at de viser kliniske symptomer herpå, og dermed er uden betydning for hestens anvendelse som ridehest. I de relativt få tilfælde, hvor hesten udvikler symptomer på forbenet dragtbrusk, giver dette almindeligvis anledning til kronisk halthed af lettere karakter, eventuelt kan man både se og palpere forandringer i hovens balle og dragtregion. I så fald vil hestens anvendelighed som ridehest være nedsat, men det er yderst sjældent, at forbenet dragtbrusk giver anledning til uanvendelighed. Alene en klinisk undersøgelse med diagnostiske tests som for eksempel lokalbedøvelse vil kunne give et kvalificeret grundlag for at vurdere de radiologiske funds kliniske betydning. Spørgsmål 5: I tilfælde af dårligdomme bedes Sundhedsrådet nærmere beskrive disse og disses betydning. Svar ad 5: Der henvises til svar ad 1, 2, 3 og 4. Spørgsmål 6: I tilfælde af dårligdomme spørges Sundhedsrådet, om disse kan afhjælpes, og i bekræftende fald hvorledes og på hvor lang tid. 17

18 Svar ad 6: Idet der henvises til svar ad 1 4 skal Rådet oplyse, at der blandt andet er beskrevet operationsmetoder til fjernelse af dragtbrusken, hvor man må påregne en rekonvalescens tid af måneders varighed. Ved skrivelse af 15. februar 2004 blev der fremsendt et supplerende spørgetema: Der er efterfølgende i forbindelse med anke udarbejdet et skønstema, som har givet anledning til et nyt udarbejdet spørgeskema til Det Veterinære Sundhedsråd. Det Veterinære Sundhedsråd anmodes om at gennemgå sagens akter og i fornødent omfang de to sæt røntgenbilleder, om hvilke man har udtalt sig i erklæringen af 14. februar Man bedes specielt gennemgå skønserklæringen af 1. juli 2003 og supplerende skønserklæring af 24. oktober I forbindelse med sagens fortsatte behandling ved retten anmodes Rådet om at besvare spørgeskemaet udarbejdet af Advokat B af 6. december Rådet udtalte: Spørgsmål A: Ad svaret på spørgsmål 2 bedes oplyst, i hvilket omfang det i svaret anførte er symptomer eller diagnoser. Svar ad spørgsmål A: Generelt for de foreliggende dyrlægeerklæringer er, at der i disse ofte er udsagn i form af en diagnose uden underbyggende objektive beskrivelser, for eksempel omtales balleforskydning uden at beskrive, hvilken balle det drejer sig om, ligesom det heller ikke fremgår, hvorvidt den er forskudt op eller ned. Som i det aktuelle tilfælde med denne type af forbenet dragtbrusk, er det sædvanligt, at den balle, som dragtbrusken er grundlaget for, vil være mere fremtrædende, men uden at dette har nogen klinisk betydning for en eventuel halthed i den pågældende tå. Når dragtbrusken forbener bliver ballen mere fyldig end normalt. Kun skønserklæringen af 1. juli 2003 stedfæster med lokalbedøvelse halthedsårsagen til kodeleddet, hvilket sætter tvivl ved de andre diagnosers rigtighed og nedgør derfor deres betydning for halthed. Spørgsmål B: Ad svaret på spørgsmål 5 om, at haltheden sidder i koden, og at der kan være tale om en nyligt opstået skade eller en skade der skyldes den i svaret anførte ubalance spørges, om det kan udelukkes at haltheden skyldes andet end de i spørgsmål 3 nævnte 3 egenskaber eller lidelser. Svar ad spørgsmål B: Se svar ad spørgsmål A. Spørgsmål C: Det bedes oplyst om haltheden eventuelt kan skyldes en kodeledsforvridning. 18

19 Svar ad spørgsmål C: Der findes på røntgenoptagelserne ingen tegn på alvorlige kroniske skader, som burde kunne påvises så lang tid efter købstidspunktet (næsten 2 år), hvis det havde været samme lidelse, som var persisteret siden handlen fandt sted. Derfor kan en mere tilfældig lettere skade på kodeleddet være mere sandsynlig for den aktuelle halthed. Spørgsmål D: Sundhedsrådet anmodes om at besvare spørgsmål 9 (er det den konstaterede forbenede dragtbrusk, bukkehov og balleforskydning, som gjorde hesten halt på undersøgelsestidspunktet og dermed uegnet til ridebrug?). Svar ad spørgsmål D: Som Sundhedsrådet i sin besvarelse den 14. februar 2003 fastslår, kan disse 3 lidelser være til stede uden at give anledning til halthed. De oprindelige undersøgelser stedfæster ikke haltheden, som er den egentlige årsag til tvistligheden. Rådet kan derfor ikke med nogen grad af sandsynlighed besvare spørgsmålet. Spørgsmål E: Sundhedsrådet anmodes endvidere om at oplyse, om det er sandsynligt, at den af skønsmanden konstaterede halthed og uegenthed til ridebrug forelå på handelstidspunktet 29. september I bekræftende fald bedes det oplyst, med hvilken grad af sikkerhed det kan antages, at hesten var halt på handelstidspunktet? Svar ad spørgsmål E: Det Veterinære Sundhedsråd kan ikke med nogen grad af sandsynlighed udtale sig desangående jævnfør svar ad C og D. Afgørelse: Sagsøgte nedlagde påstand om, at sagens skulle kaldes tilbage fra Det Veterinære Sundhedsråd, og såfremt der var afgivet en erklæring, skulle den ikke tillades at fremlægges i sagen. Retten tog ingen af sagsøgtes påstande til følge eftersom brevet og billederne tidligere er fremlagt i sagen. Sagsøger fik af retten i Århus medhold. Handlen blev således hævet, hvorfor sagsøgte skulle betale kr. til sagsøger samt kr. i sagsomkostninger 19

20 (VE , s. 26 i årsrapporten 2002) Skrivelse af 3. januar A beder den 22. februar 2001 sin dyrlæge om at foretage en handelsundersøgelse af en hest. Denne undersøgelse er uden anmærkninger. Dyrlægen udfylder forsikringsbegæring og forsikringsselskabet udfærdiger sædvanlig police med ikrafttrædelsesdato 27. februar Bortset fra en standard reservation om, at der i 6 måneder fra dato ikke ydes erstatning for kroniske led eller knoglelidelser, er der ingen forbehold, og til forbeholdet er der knyttet følgende bemærkning; reservationen kan hæves, såfremt en røntgenundersøgelse ikke giver anledning til bemærkninger. Handlen indgås 24. februar I marts 2001 er hesten halt og bliver skoet, ligesom dyrlægen tilser hesten. Den 30. marts sendes hesten til et dyrehospital H1, hvor hesten under rytter viser let uren gang på højre forben, problemet vurderes at være så lavgradig, at det ville være svært at vurdere hesten hvis der blev foretaget diagnostiske bedøvelser. Hesten er herefter røntgenundersøgt alle fire ben inklusiv hovseneben uden anmærkninger. Den 8. maj 2001 tilser ejerens dyrlæge på ny hesten, og han er af den opfattelse, at udsigterne for hesten er ringe, og tilråder henvendelse til forsikringsselskabet. Den 15. maj 2001 undersøges hesten igen dyrehospitalet H1, der konstateres da tydelig halthed venstre forben, positiv kileprøve og efter bedøvelse af hovens bagerste del (ramiblokade) ses bedring. Ved bedøvelse af hovleddet venstre for blev hesten haltfri. Der stilles diagnosen: hovledsbetændelse v. f. Hovleddet behandles med Kenalog og hjemsendes med anbefaling om firpunktsko og eventuel genbehandling i hovleddet. Den 29. maj 2001 afgiver ejerens dyrlæge en erklæring om, at hesten bør aflives af dyreværnsmæssige hensyn. Attesterne sendes til forsikringsselskabet, der afslår erstatning. Det Veterinære Sundhedsråd svarede på anmodningen på spørgetemaet uden at have de i sagen omhandlende røntgenbilleder. Rådet har nu modtaget 4 stk. røntgenoptagelser og skal nu svare på spørgetemaet af den 12. februar 2002 fra Advokat A1. Rådet udtalte: De modtagne røntgenbilleder har været gjort til genstand for ekstern ekspertvurdering. Radiologisk vurdering: Der foreligger 4 røntgenbilleder af en hests venstre forben optaget af dyrehospital D1 14. maj De i attesterne omtalte billeder fra 30. marts 2001 er ikke medsendt. Alle 4 billeder er specialoptagelser af venstre forbens hovseneben i Oxspring s projektion og sky-line optagelse. Derimod foreligger der ikke billeder optaget specifikt af hovleddet med horisontal strålegang forfra og fra siden. Radiologisk diagnose: Ufuldstændig optagelse til vurdering af hovled og hovseneben. Diagnosen hovledsbetændelse kan hverken be- eller afkræftes på de foreliggende billeder, idet hovleddet ikke i fuldt omfang er synligt i de fremlagte projektioner. Spørgsmål 1: 20

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2002

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2002 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2002 So med grad 4 skuldersår på slagtegangen. Skuldersår grad 3, læsion som indrager subkutis med voldsom granulationsvævsdannelse. I såret ses massiv granulationsvævsdannelse.

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004 Ansvarshavende for redaktionen: Gitte Madsen og Lissi V. Karlsen Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 2004 1. udgave, 1. oplag, december

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Revideret september 2014

Revideret september 2014 Revideret september 2014 Sektion vedr. Heste Den Danske Dyrlægeforening Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Tlf. 3871 0888, mail ddd@ddd.dk Syn og skøn - vejledning Syn- og skønsmanden (i det følgende

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk!

Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Dyrlægens rolle ved handel af heste sælgers skræk! Indlæg om handelsundersøgelse(klinisk og røntgenologisk) problemstillinger omkring handel. v/jon Vedding Nielsen, Fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste, Ansager

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

»Man vinder ikke over en dyrlæge«

»Man vinder ikke over en dyrlæge« »Man vinder ikke over en dyrlæge«af SHAILA ANN SIGSGAARD Susanne Larsen sagsøgte dyrlægen i en sag om dyrlægeansvarssag, hvor retten begærede Det Veterinære Sundhedsråd om sagkyndig veterinær ekspertise.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2007

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 145 Offentligt Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012 Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd Kolofon Det Veterinære Sundhedsråd Årsberetning 2012 Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 5. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere